Ürün Spesifikasyonları

Yorumlar

Transkript

Ürün Spesifikasyonları
www.fggrup.com
Ürün Spesifikasyonları
!"#$%&'(&)*+,+,-&#&.,/&01234536&7((8
9*:&7;&((8
9*:&7!&((8
9*:&7<&((8
9*:&7$&((8
9*:&7=&((8
9*:&7>%&((8
9*:&7>?&((8
9*:&7>@&((8
9*:&7>!&((8
9*:&7>$&((8
9*:&7?%&((8
A%
@%
;%
!%
$%
>%%
>?%
>;%
>$%
?%%
!"#$%$&'$
!"#$%$&*$
!"#$%$&&$
!"#$%$&($
!"#$%$&#$
!"#$%&,$$
!"#$%&,-$
!"#$%&,&$
!"#$%&,#$
!"#$%&-$$
!"#$%$('$
!"#$%$(*$
!"#$%$(&$
!"#$%$(($
!"#$%$(#$
!"#$%(,$$
!"#$%(,-$
!"#$%(,&$
!"#$%(,#$
!"#$%(-$$
!"#$%$)'$
!"#$%$)*$
!"#$%$)&$
!"#$%$)($
!"#$%$)#$
!"#$%),$$
!"#$%),-$
!"#$%),&$
!"#$%),#$
!"#$%)-$$
%%%%%%%%
!"#$%$#*$
!"#$%$#&$
!"#$%$#($
!"#$%$##$
!"#$%#,$$
!"#$%#,-$
!"#$%#,&$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%$+*$
!"#$%$+&$
!"#$%$+($
!"#$%$+#$
!"#$%+,$$
!"#$%+,-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%,$*$
!"#$%,$&$
!"#$%,$($
!"#$%,$#$
!"#$%,,$$
!"#$%,,-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%,-*$
!"#$%,-&$
!"#$%,-($
!"#$%,-#$
!"#$%,'$$
!"#$%,'-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%,**$
!"#$%,*&$
!"#$%,*($
!"#$%,*#$
!"#$%,&$$
!"#$%,&-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%,(*$
!"#$%,(&$
!"#$%,(($
!"#$%,(#$
!"#$%,)$$
!"#$%,)-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%,#*$
!"#$%,#&$
!"#$%,#($
!"#$%,##$
!"#$%,+$$
!"#$%,+-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
!"#$%-$*$
!"#$%-$&$
!"#$%-$($
!"#$%-$#$
!"#$%-,$$
!"#$%-,-$
%%%%%%%%
%%%%%%%%
%%%%%%%%
9*:&7<&((8
9*:&7$&((8
9*:&7=&((8
9*:&7>%&((8
9*:&7>?&((8
9*:&7>@&((8
9*:&7>!&((8
9*:&7>$&((8
9*:&7?%&((8
!"#>A%&'(&)*+*+,-&#&.,/&01234536&7((8
A%
@%
;%
!%
$%
>%%
9*:&7;&((8
!",'%$&'$
!",'%$&*$
!",'%$&&$
!",'%$&($
!",'%$&#$
!",'%&,$$
9*:&7!&((8
!",'%$('$
!",'%$(*$
!",'%$(&$
!",'%$(($
!",'%$(#$
!",'%(,$$
!",'%$)'$
!",'%$)*$
!",'%$)&$
!",'%$)($
!",'%$)#$
!",'%),$$
%%%%%%%%
!",'%$#*$
!",'%$#&$
!",'%$#($
!",'%$##$
!",'%#,$$
%%%%%%%%
!",'%$+*$
!",'%$+&$
!",'%$+($
!",'%$+#$
!",'%+,$$
%%%%%%%%
!",'%,$*$
!",'%,$&$
!",'%,$($
!",'%,$#$
!",'%,,$$
%%%%%%%%
!",'%,-*$
!",'%,-&$
!",'%,-($
!",'%,-#$
!",'%,'$$
%%%%%%%%
!",'%,**$
!",'%,*&$
!",'%,*($
!",'%,*#$
!",'%,&$$
%%%%%%%%
!",'%,(*$
!",'%,(&$
!",'%,(($
!",'%,(#$
!",'%,)$$
%%%%%%%%
!",'%,#*$
!",'%,#&$
!",'%,#($
!",'%,##$
!",'%,+$$
%%%%%%%%
!",'%-$*$
!",'%-$&$
!",'%-$($
!",'%-$#$
!",'%-,$$
www.fggrup.com
Kendiliğinden Açılan Nitinol Vasküler Stent
Hybrid Tasarım
Tantalum Kaplama
Periferal arterlerin yeni veya restenotik lezyonlarının primer
stentlenmesi için kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Özellikle kıvrımlı ve eklem altı vasküler yapılarda kullanılmak
üzere “Hybrid” tasarımyla açık ve kapalı hücre dizaynı birlikte
kullanan yenilikçi bir üründür.
Periferik aterosklerotik arter hastalıklarında, primer veya
sekonder lezyonlara ait darlıkların giderilmesi amacıyla kullanılır.
AÇIK
HÜCRE
KAPALI
HÜCRE
Venlerde ise intimal hiperplazi ve fibrozise sekonder gelişen
stenozlarda, özellikle de üst ekstremite venöz yapılarında
kullanılabilir. Alt ekstremite daha az görülmekle birlikte arterlere yandaş venlerin stenozları ile, May Turner Sendromunda
kullanılır.
Kullanılabilecek Arterler ve Venler:
Eklem
bölgelerinde
kullanılabilir
esnek dizayn
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Ana iliyak arter
Eksternal iliyak arter
Ana femoral arter
Yüzeyel femoral arter
Derin femoral arter
Popliteal arter
Brakial arter ve ven
Ana iliyak ven (May Turner Send.)
Eksternal iliyak ven
Ana femoral ven
Yüzeyel femoral ven
Derin femoral ven
Popliteal ven
Açık Hücre Dizaynı
Maksimum Esneme Kapasitesi
Ring Sistem
Homojen Basınç Dağılımı
Kapalı Hücre
Tasarımı
Maksimum Radyal Kuvvet

Benzer belgeler

Bölüm 32 İNTERNAL İLİYAK (HİPOGASTRİK) ARTER BAĞLANMASI

Bölüm 32 İNTERNAL İLİYAK (HİPOGASTRİK) ARTER BAĞLANMASI Cerrah bu iki dalı dikkatlice saptamalıdır; çünkü yanlışlıkla eksternal iliyak arter bağlanması bacakta iskemi ve ekstremite kaybına yol açabilir. Eğer yanlışlıkla eksternal iliyak arter bağlandıys...

Detaylı