c‹s‹ - Be.Ge

Transkript

c‹s‹ - Be.Ge
SAH 6109 HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
AR
HR
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla,
Sinbo Küçük Ev Aletleri
SINBO SAH 6109 ULTRASON‹K HAVA NEMLEND‹R‹C‹
KULLANIM TAL‹MATI
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
-1-
C‹HAZIN ÖZELL‹KLER‹
1. TEKN‹K ÖZELL‹KLER:
Voltaj: AC230V~50Hz
Güç: 35W
Su Haznesi: 5.0L
Azami: 400 ml/s
Bu ürün EN 60335-1, EN 60335-2-98 ve EN 62233 standartlar›na uygundur
D‹KKAT!!
Ürünün üzerinde bulunan iflaretlemelerde veya ürünle verilen di¤er bas›l›
dökümanlarda beyan edilen de¤erler, ilgili standartlara göre laboratuar ortam›nda
elde edilen de¤erlerdir.Bu de¤erler, ürünün kullan›m ve ortam flartlar›na göre
de¤iflebilir.
2. C‹HAZIN TANITIMI
1. Püskürtücü
2. Su haznesi kapa¤›
3. Su Olu¤u
4. Havaland›rma
5. Su Seviyesi Sensörü
6. Buhar Yo¤unlu¤u Kontrol Dü¤mesi
7. Güç Dü¤mesi
8. Tutacak
9. Su Haznesi
10. Transdüser
11. Taban Ünitesi
8
1
2
9
4
3
5
6
7
10
11
3. GENEL TANITIM
SAH-6109 nemlendirici geri dönüflümlü g›da s›n›f› plastikten üretilmifltir. Azami buhar
yo¤unlu¤u ile 14 saati aflk›n bir süre sürekli olarak çal›flabilir. Rahatlat›c› buhar, anyonlu
ferahlatma, güç tasarrufu, gürültüsüz çal›flma, otomatik durma ve uzun hizmet ömrü
özelliklerine sahiptir.
4. ÇALIfiMA PRENS‹B‹
Ultrason dalgalar›n›n yaratt›¤› titreflim sayesinde bu nemlendirici cihaz suyu 1 – 5 µm
boyutunda damlac›klara böler. Daha sonra partiküller motorlu fan sayesinde ortama
yay›l›r. Bu s›rada büyük miktarda anyon üretilip ortama yay›l›r. Havay› nemlendiren ve
tazeleyen nemlendirici bu flekilde çal›fl›r.
-2-
C‹HAZIN KULLANIMI
5. C‹HAZIN KULLANIMI
• Ba¤lantı veya Montajın Nasıl Yapılaca¤ını Gösterir fiema ile Ba¤lantı veya Montajın
Kimin Tarafından Yapılaca¤ına (tüketici, yetkili servis) iliflkin bilgiler
A. Nemlendirici için en iyi çal›flma ortam› s›cakl›¤› 0˚C ila 40˚C’dir. Cihaz› ilk kez
kullanmadan önce odan›n içinde yar›m saat boyunca bekletiniz.
B. Yumuflak ve kaynat›lm›fl su ya da dam›t›lm›fl su kullanman›z tavsiye edilir. Su s›cakl›¤›
40˚C’den fazla olmamal›d›r.
C. Su haznesini taban ünitesinden ay›r›n›z, kapa¤› ters saat yönünde çevirerek aç›n›z,
haznenin içine su doldurunuz, silikon contan›n yerine düzgün flekilde tak›ld›¤›ndan emin
olunuz ve kapa¤› saat yönünde çevirerek su haznesi kapa¤›n› kapat›n›z.
D. Cihaz› güç kayna¤›na ba¤lay›p dü¤meyi aç›k konuma getiriniz. Buhar yo¤unlu¤u kontrol
dü¤mesini çevirerek do¤ru buhar yo¤unlu¤u ayar›n› yap›n›z.
KULLANIM HATALARINA ‹L‹fiK‹N B‹LG‹LER
Cihazınızı, beyan edilen voltaj ile çal›flt›r›n›z.Bulundu¤unuz yerin voltaj›n›n uygun olup
olmad›¤›n› kontrol ediniz.
Güç kablosunun ar›zalanmas› durumunda tehlikelerin önlenmesi için kablo üretici, servis
merkezi ya da benzer bir ehliyetli kifli taraf›ndan de¤ifltirilmelidir. Ar›za durumunda cihaz›
kendiniz onarmaya kalk›flmay›n›z. Meydana gelebilecek ar›zalardan firmam›z kesinlikle
sorumlu de¤ildir, ve cihaz›n›z garanti kapsam› d›fl›nda ifllem görecektir.
TAfiIMA VE NAKL‹YE ESNASINDA
• Ürünü düflürmeyiniz,
• Darbelere maruz kalmamas›n› sa¤lay›n›z,
• S›k›flmamas›n›, ezilmemesini sa¤lay›n›z,
• Ambalaj üzerindeki iflaretlemelere uyunuz.
• Orjinal ambalajıyla taflımaya özen gösteriniz.
ÇEVRE VE ‹NSAN SA⁄LI⁄I
Çevre korumas›na siz de katk›da bulunabilirsiniz!
Lütfen yerel düzenlemelere uymay› unutmay›n: Çal›flmayan
elektrikli cihazlar›, uygun elden ç›karma merkezlerine götürün.
Kullanım sırasında insan ve çevre sa¤lı¤ına tehlikeli veya zararlı olabilecek bir durum
söz konusu de¤ildir.
6. TEM‹ZL‹K VE BAKIM
A. SU HAZNES‹
a. Su haznesinin s›k s›k temizlenmesi gerekmektedir. Her üç günde bir temizlik yap›lmas›
tavsiye edilir.
b. Suyun s›k s›k de¤ifltirilmesi gerekir. Su, hazne içerisinde 2 günden daha uzun bir süre
tutulmamal›d›r.
-3-
TEM‹ZL‹K VE BAKIM
B. TRANSDÜSER
Co¤rafi etkenlerden dolay› su kalitesi yerler aras›nda farkl›l›k gösterebilir. Baz› yerlerin
suyu büyük miktarda kalsiyum ve magnezyum içerip sert olabilir. Ayr›ca, suyun ar›t›lmas›
için klor kullan›lmas› suyun sertli¤inin artmas›na neden olur. Havay› nemlendirmek için
böyle sular›n kullan›lmas› durumunda buharla birlikte kalsiyum ve magnezyum iyonlar›
da havaya kar›fl›r. Geçen zamanla birlikte cisimlerin yüzeylerinde ve yerde kireç birikmeleri
meydana gelir. Ayr›ca, transdüser ve su olu¤u üzerinde de kal›nt› birikmesi meydana
gelerek nemlendiricinin iflleyiflini olumsuz flekilde etkiler. Transdüseri temizlemek içi
lütfen afla¤›daki ifllemleri gerçeklefltiriniz.
a. Transdüsere bir miktar temizleyici (yaklafl›k 0,5g) ve biraz su koyunuz ve 2-5 dakika
bekleyiniz.
b. Transdüserin yüzeyini yumuflak bir f›rça yard›m›yla temizleyiniz. Yüzeyde çizilmeye yol
açacak sert aletler kullanmay›n›z.
c. Cihazla birlikte verilen temizleyiciyi ya da marketlerde sat›lan kireç çözücüleri
kullanabilirsiniz.
d. Transdüseri temizlemek için sabun ya da baflka alkali malzemeler kullanmay›n›z.
C. TABAN ÜN‹TES‹
a. Su olu¤unda ve su seviyesi sensöründe de kireç kal›nt›lar› varsa lütfen temizleyici
kullanarak temizleyiniz ve su olu¤unu temiz suyla y›kay›n›z.
b. Taban ünitesini suya sokmay›n›z ve havaland›rmaya su girmedi¤inden emin olunuz.
7. SAKLAMA
Cihaz› en iyi flekilde orijinal ambalaj› içerisinde muhafaza edebilirsiniz. Cihaz› kald›rmadan
önce tüm parçalar› temizleyip kurutunuz. Ayr›ca, silikon contan›n uzun ömürlü olmas›n›
sa¤lamak için contay› sökünüz.
BAKIM
• Periyodik Bakım Gerektirmesi Durumunda, Periyodik Bakımın Yapılaca¤ı Zaman
Aralıkları ile Kimin Tarafından Yapılması Gerekti¤ine ‹liflkin Bilgiler
Cihaz periyodik bak›m gerektirmez.
Her kullan›mdan sonra temizli¤inin yap›lmas›nda fayda vard›r.
8. BUNLARI B‹L‹YOR MUSUNUZ?
Farkl› yerlerin farkl› nem oranlar›na ve cisimlerin de kendine has nem oranlar›na ihtiyaç
duyduklar›n› biliyor musunuz? Lütfen afla¤›daki bilgileri dikkate al›n›z:
‹nsan vücudu için en iyi nem oran›: %45BN – %65BN
Hastal›k önleme ve tedavi için en iyi nem oran›: %40BN – %55BN
Mobilya ve Müzik Enstrümanlar›: %40BN – %60BN
Bilgisayar ve iletiflim cihazlar›: %45BN – %60BN
Disko, bar ve di¤er kamusal e¤lence alanlar›: %40BN – %65BN
Kütüphane, sanat galerisi, müze: %40BN – %60BN
-4-
D‹KKAT
9. D‹KKAT
• Bakım, Onarım ve Kullanımda Uyulması Gereken Kurallar
Elektrikli cihaz kullan›lmadan önce afla¤›da belirtilen temel güvenlik kurallar›na mutlaka
uyulmas› gerekmektedir:
A. Parfüm, esans vb. katk› maddelerinin kullan›lmas› tavsiye edilmemektedir. Su haznesine
alkalin maddeler eklenmemelidir.
B. Cihaz çal›fl›yorken oluktaki suyla ve di¤er parçalarla temas etmeyiniz, elektrik kaça¤›
nedeniyle elektrik floku meydana gelebilir.
C. Püskürtme ucunu çocuklara, mobilyalara ya da duvarlara vb. do¤rultmay›n›z. Bofl
alana do¤ru çeviriniz.
D. Cihaz›n di¤er cihazlar›n uza¤›nda çal›flt›r›ld›¤›ndan emin olunuz.
E. Cihaz› dengeli olmayan yüzeyler üzerinde çal›flt›rmay›n›z. Cihaz çal›fl›yorken cihaz›
sarsmay›n›z ya da yat›rmay›n›z.
F. Anormal seslerin ya da kokular›n gelmesi halinde cihaz› kapat›n›z ve fiflini derhal
prizden ç›kar›n›z.
G. Cihaz› temizlemeden ya da hareket ettirmeden önce kapal› duruma getirip su haznesini
ç›kar›n›z. Cihaz›n sars›lmas› taban ünitesine su s›zmas›na ve ünitenin ar›zalanmas›na
neden olabilir.
H. Cihaz› uzun süre boyunca günefl ›fl›¤›na maruz kalan yerlere yerlefltirmeyiniz.
‹. Kendi bafl›n›za onar›m ya da parça de¤ifltirme ifllemleri yapmaya kalk›flmay›n›z, yard›m
için yetkili servis merkezi ile ba¤lant›ya geçiniz. Nemlendirici üzerinde izin verilmeyen
modifikasyonlar›n ya da de¤iflikliklerin yap›lmas› ar›za ya da tehlikeye yol açabilir.
J. Cihaz uzun bir süre boyunca kullanmayacaksan›z lütfen fiflini çekiniz ve do¤ru flekilde
muhafaza ediniz.
SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹
Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas›
durumunda flu ad›mlar› izleyin.
1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin.
2. Ana kayna¤›nda ifllevselli¤ini denetleyin.
Cihaz hâlâ çal›flm›yorsa, sat›n ald›¤›n›z yere geri götürün.
Güç kablosu hasar görmüflse, tehlikeleri önlemek için, cihaz üreticisine iade edilmelidir.
Kendi kendinize tamir etmeye KALKIfiMAYIN.
fiu talimatlar› izleyin:
1. Dikkatlice, tercihen orijinal kutusuna paketleyin.
Ünitenin temiz oldu¤undan emin olun.
2. Tüm yaz›flmalarda, ad›n›z›, adresinizi ve ürünün model numaras›n› belirtin.
3. ‹ade etme nedeninizi belirtin.
4. Garanti kapsam›ndaysa, nereden, ne zaman al›nd›¤›n› belirtin ve sat›n alma kan›t›n›
ekleyin (örn. kasa fifli).
-5-
SORUN G‹DERME
10. SORUN G‹DERME
-6-
ENGLISH
SINBO SAH 6109 ULTRASONIC HUMIDIFIER
INSTRUCTION MANUAL
1. SPECIFICATIONS:
Voltage: AC230V~50Hz
Power: 35W
Water Tank: 5.0L
Maximum: 400 ml/h
2. COMPONENTS
1. Sprayer
2. Water lid
3. Water Groove
4. Vent
5. Water Level Detector
6. Mist Intensity Controller
7. Power Switch
8. Handle
9. Water Tank
10. Transducer
11. Base
8
1
2
9
4
3
5
6
7
10
11
3. GENERAL INTRODUCTION
Humidifier SAH-6109 is made of recyclable plastic of edible grade. It can work continuously
for over 14 hours with maximum mist intensity. Smooth mist, anion-refreshing, power
saving, quiet, auto-stop and long service life are its main features.
4. HOW IT WORKS?
As per the vibrating theory of ultrasonic waves, the humidifier divides water drops into
particles sized 1 – 5 µm. Then the particles are diffused by motor-driven devices - fan.
During this course, a large quantity of anions are produced and diffused. That’s how this
humidifier works to humidify and refresh the air.
5. HOW TO USE?
A. The best environment temperature for the humidifier is ranged from 0˚C to 40˚C.
Place it in a room for half an hour before the first use.
B. It is recommended to use softened and boiled water or distilled water. The water
temperature should be no more higher than 40˚C.
C. Take the water tank from the base, open the water lid by turning it anticlockwise, fill
in water, make sure that the silicon washer is well fitted in its place and then close the
-7-
HOW TO USE
water lid by turning it clockwise.
D. Connect to power supply and turn on the switch. Setting proper mist intensity by
turning the mist intensity controller.
6. CLEANING AND MAINTENACE
A. WATER TANK
a. The water tank should be cleaned frequently. It is recommended to clean once every
3 days.
b. Water should be changed frequently. It should not be kept in the water tank more than
2 days.
B. TRANSDUCER
Due to geographic factors, water quality may differ from place to place. Some places
have hard water, which contains a large quantity of calcium and magnesium ions.
Furthermore, the use of bleaching power (to purify water) also increases the hardness
of water. When this kind of water is used to humidify the air, calcium and magnesium
ions are diffused together with the mist. As time goes on, there will be sediments of scale
on the object surfaces and ground. Meanwhile, there will also be sediments on the
transducer and the water groove, which is to affect the functioning of the humidifier. To
clean the transducer, please
a. Add some cleanser (about 0.5g) on the transducer, add some water, and wait for 2-5
minutes.
b. Use a soft brush to clean the surface of the transducer. Don’t use hard tools to scratch
its surface.
c. Use cleanser as packed with the appliance or other scale cleansers to be purchased
in the market.
d. Do not use soap or other alkaline substances to clean the transducer.
C. BASE
a. If the water groove and water level detector have scale sediments too, please use the
cleanser to clean, and then wash the water groove with clean water.
b. Do not immerse the base in water and make sure that no water enters the vent.
7. STORAGE
The original package is the best to store the unit. Make sure to clean all the parts and
have them dried before storage. Meanwhile, please loose the silicon washer to secure
its service life.
8. DO YOU KNOW?
Do you know that different places have different humidifies and, objects need their own
humidifies too? Please find the following:
-8-
DO YOU KNOW
The Best Humidity for Human Body: 45%RH – 65%RH
The Best Humidity for Disease Preventing and Treatment: 40%RH – 55%RH
Furniture and Musical Instrument: 40%RH – 60%RH
Computer and Communication Apparatus: 45%RH – 60%RH
Dance Hall, Bar, and Other Public Places of Entertainment: 40%RH – 65%RH
Library, Art Gallery, Museum: 40%RH – 60%RH
9. ATTENTIONS
A. It is not recommended to use additives like perfume, essence, etc. It is prohibited to
add alkaline substances into the water tank.
B. When working, do not touch the water in the groove or other parts, lest electric shock
may happen due to unexpected electric leakage.
C. Do not direct the sprayer nozzle to children, furniture and walls, etc. Adjust it to empty
space instead.
D. Make sure it works far away from other home appliances.
E. Do not leave it work on unstable surfaces. When working, do not tilt or overturn it.
F. In case of abnormal noise or smell, please turn it off and unplug it from socket
immediately.
G. When cleaning or moving the unit, please turn it off and remove the water tank.
Shakings may lead to overflow of water into the base, so as to affect its function.
H. Do not place it in sun-lighted places for a long time.
‹. Do not repair or replace parts by yourself; send it to professionals or designated service
center for help. Unauthorized modifications or re-structure of the humidifier may lead
to inconveniences or dangers.
J. If it is not to be used for a long time, please unplug and store it properly.
-9-
TROUBLESHOOTING
10. TROUBLE SHOOTINGS
- 10 -
FRANÇAIS
SINBO SAH 6109 HUMIDIFICATEUR D’AIR ULTRASONIQUE
MODE D’EMPLOI
1. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:
Voltage: AC230V~50Hz
Puissance: 35W
Réservoir d’eau: 5.0L
Maximum: 400 ml/s
2. PIÈCES
1. Vaporisateur
2. Couvercle de réservoir d’eau
3. Rainure d’eau
4. Ventilation
5. Capteur de niveau d’eau
6. Bouton de contrôle d’intensité de vapeur
7. Bouton d’alimentation
8. Poignée
9. Réservoir d’eau
10. Transducteur
11. Unité de semelle
8
1
2
9
4
3
5
6
7
10
11
3. DESCRIPTION GÉNÉRALE
L’humidificateur SAH-6109 est fabriqué de plastique recyclable de classe alimentaire.
Il peut fonctionner constamment pendant une durée de plus de 14 heures avec l’intensité
maximum. Il dispose des fonctions de vapeur relaxant, rafraichissement à anion,
économiseur de puissance, fonctionnement sans bruit, arrêt automatique et longue vie
de service.
4. PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
Grâce à la vibration que créent les ondes ultrasoniques, cet appareil humidificateur divise
l’eau en minuscules particules de 1 – 5 µm. Ensuite, les particules sont diffusées dans
le milieu grâce au fan motorisé. Sur ces entrefaites, une grande quantité d’anion est
produite et diffusée dans le milieu. L’humidificateur qui humidifie et rafraîchit l’air
fonctionne de cette façon.
5. USAGE
A. La meilleure température ambiante de fonctionnement pour l’humidificateur est de
0˚C à 40˚C. Avant d’utiliser l’appareil pour la première fois, faites-le attendre dans la
chambre pendant une demi-heure.
- 11 -
USAGE
B. Il est conseillé d’utiliser de l’eau douce et bouillie ou de l’eau distillée. La température
de l’eau ne doit pas être plus de 40˚C.
C. Séparez le réservoir d’eau de son unité de semelle, ouvrez le couvercle en le faisant
tourner dans le sens antihoraire, remplissez de l’eau dans le réservoir, assurez-vous
que le joint en silicone est bien installé à sa place et fermez le couvercle du réservoir
d’eau en le faisant tourner dans le sens horaire.
D. Branchez l’appareil à la source d’alimentation et positionnez le bouton sur « Marche ».
Faites le bon réglage d’intensité de vapeur en faisant tourner le bouton de contrôle
d’intensité de vapeur.
6. NETTOYEAGE ET ENTRETIEN
A. RÉSERVOIR D’EAU
a. Le réservoir d’eau doit être nettoyé régulièrement. Il est conseillé de faire un nettoyage
tous les trois jours.
b. L’eau doit être fréquemment changée. L’eau ne doit pas être gardée dans le réservoir
pendant plus de 2 jours.
B. TRANSDUCTEUR
Dépendant des facteurs géographiques, la qualité d’eau peut différer selon les endroits.
L’eau de certaines régions peut contenir beaucoup de calcium et de magnésium et ainsi
être dure. Par ailleurs, l’utilisation de chlore pour la purification d’eau causera une
augmentation de dureté d’eau. En cas d’usage des eaux pareilles pour humidifier l’air,
les ions de calcium et de magnésiums aussi s’immiscent dans l’air. Avec le temps, des
accumulations de calcaire se forment sur la surface des objets et sur le sol. D’autre
part, l’accumulation des restes sur le transducteur et la rainure d’eau influence de façon
négative le fonctionnement de l’humidificateur. Veuillez réaliser les opérations ci-dessous
pour nettoyer le transducteur.
a. Mettez un peu de nettoyant (environ 0,5g) au transducteur et un peu d’eau et attendez
2-5 minutes.
b. Nettoyez la surface du transducteur à l’aide d’une brosse douce. N’utilisez pas
d’ustensiles durs pouvant causer des rayures sur la surface.
c. Vous pouvez utiliser le nettoyant fourni avec l’appareil ou les anticalcaires qui sont
vendus dans les magasins.
d. N’utilisez pas de savon ou d’autres produits alcalins pour nettoyer le transducteur.
C. UNITÉ DE SEMELLE
a. S’il se trouve des restes de calcaire à la rainure d’eau et au capteur de niveau d’eau,
veuillez nettoyer en utilisant du nettoyant et lavez la rainure d’eau avec de l’eau propre.
b. N’immergez pas l’unité de semelle dans l’eau et assurez-vous que de l’eau ne soit
pas introduite dans la ventilation.
- 12 -
CONSERVATION
7. CONSERVATION
Le meilleur moyen de conserver l’appareil est de le ranger dans son emballage original.
Avant de ranger l’appareil, nettoyez et essuyez toutes les pièces. Par ailleurs, démontezle
joint en silicone pour qu’il ait une longue vie d’usage.
8. SAVIEZ-VOUS CEUX-LÀ ?
Saviez-vous que différents endroits ont besoin de différents taux d’humidité et que les
objets ont aussi besoin d’une certaine humidité qui leurs est propre?
Veuillez prendre en considération les renseignements ci-dessous :
Le meilleur taux d’humidité pour le corps humain : %45HR – %65HR
Le meilleur taux d’humidité pour éviter la maladie et pour traitement : %40HR – %55HR
Meubles et Instruments de Musique : %40HR – %60HR
Ordinateurs et appareils de communication: %45HR – %60HR
Discos, bars et autres lieux institutionnels de divertissement: %40HR – %65HR
Librairies, galeries d’art, musés: %40HR– %60HR
9. ATTENTION
A. Il est déconseillé d’utiliser du parfum, de l’essence ou d’autres produits additifs
similaires. Aucun produit alcalin ne doit être ajouté dans le réservoir d’eau.
B. Ne soyez pas en contact avec l’eau dans la rainure ou autres pièces pendant que
l’appareil est en marche, un choc électrique peut se produire en raison de fuite d’électrique.
C. N’orientez pas le bout du vaporisateur vers les enfants, les meubles ou vers les murs,
etc. Détournez-le vers un espace vide.
D. Assurez-vous que l’appareil est mis en marche à distance d’autres appareils.
E. Ne faites pas fonctionner l’appareil sur des surfaces déséquilibrées. Ne secouez pas
ou n’allongez pas l’appareil lorsqu’il est en marche.
F. En cas de sons ou odeurs anormales, arrêtez l’appareil et débranchez immédiatement
la fiche électrique de la prise de courant.
G. Arrêtez l’appareil et retirez le réservoir d’eau avant de nettoyer ou de dép lacer
l’appareil. Le secouement de l’appareil peut causer un suintement d’eau vers l’unité
d’eau et donner lieu à une panne d’unité.
H. N’installez pas l’appareil à des endroits qui subissent la lumière du soleil pendant
longtemps.
‹. Ne tentez pas de faire des réparations ou des opérations de remplacement de pièces
tout seul, passez-en contact avec le centre de service agréé pour recevoir de l’aide.
L’application des modifications et des changements déconseillées sur l’humidificateur
peuvent engendrer des pannes ou des dangers. .
J. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l’appareil pendant une longue durée, veuillez
débrancher la fiche électrique et conservez correctement.
- 13 -
DEPANNAGE
10. DÉPANNAGE
- 14 -
NEDERLANDS
SINBO SAH 6109 ULTRASONISCHE LUCHTBEVOCHTIGER
GEBRUIKSHANDLEIDING
1. TECHNISCHE SPECIFICATIES:
Spanning: AC230V~50Hz
Vermogen: 35W
Waterreservoir: 5.0L
Max.: 400 ml/sec
2. ONDERDELEN
1. Verstuiver
2. Reservoirdop
3. Watergroef
4. Dampuitstoot opening
5. Waterniveau sensor
6. Dampintensiteit regelknop
7. Schakelaar
8. Handvat
9. Waterreservoir
10. Transductor
11. Basisunit
8
1
9
2
4
3
10
5
6
7
11
3. ALGEMENE BESCHRIJVING
SAH-6109 luchtbevochtiger is vervaardigd van recyclebaar plastic – voedingsklasse. Het
apparaat kan bij max. dampverspreiding ruim 14 uur onafgebroken functioneren en
onderscheidt zich door volgende kenmerken: rustgevende damp, verfrissende ionisatie,
energiebesparend, geluidloze werking, automatische uitschakeling en lange levensduur.
4. WERKINGSPRINCIPE
Door middel van trillingen veroorzaakt door ultrasonische golven verdeelt dit apparaat
het water in minuscule druppeltjes van 1 – 5 µm grootte. Deze waterdeeltjes worden
vervolgens door een motor aangedreven ventilator in de lucht verspreid. Tegelijkertijd
komen er ook een grote hoeveelheid ionen vrij. Op deze wijze bevochtigt en reinigt het
apparaat de lucht en zorgt voor aan aangenaam, gezond binnenklimaat.
5. GEBRUIK
A. De luchtbevochtiger werkt best bij een milieutemperatuur van 0˚C tot 40˚C. Laat hem
een half uurtje van te voren in de kamer op temperatuur komen voor u hem voor het
eerst aanzet.
B. Het is aanbevolen zacht, gekookt of gedistilleerd water te gebruiken. De temperatuur
- 15 -
GEBRUIK
van het water mag niet hoger zijn dan 40˚C .
C. Neem het waterreservoir van de basisunit, maak de dop los tegen de klok in en
verwijder hem om het reservoir te vullen. Let erop dat de siliconen pakkingring goed zit
voordat u de dop opnieuw vastdraait in de richting van de klok .
D. Steek de stekker in het stopcontact en schakel het apparaat in. Stel de gewenste
dampintensiteit in door middel van de regelknop.
6. REINIGING EN ONDERHOUD
A. WATERRESERVOIR
a. Het waterreservoir moet regelmatig worden schoongemaakt. Het is aanbevolen het
reservoir om de drie dagen te reinigen.
b. Her water moet regelmatig worden vervangen; laat het niet langer dan 2 dagen in het
reservoir staan.
B. TRANSDUCTOR
Wegens geografische factoren verschilt de kwaliteit van het water van plaats tot plaats.
In sommige regio’s is het water hard, omdat het veel mineralen bevat , o.a. calcium en
magnesium. Toevoeging van chloor als ontsmettingsmiddel maakt het water nog harder.
Als dit water gebruikt wordt om de lucht te bevochtigen zullen calcium- en magnesium
ionen zich met de waterdamp vermengen. Na verloop van tijd zal dit aanleiding zijn tot
het vormen van kalkneerslag op wanden en meubelen in de kamer waar de luchtbevochtiger
wordt gebruikt. Bovendien zal kalkvorming op de transductor in de watergroef van de
luchtbevochtiger de werking van het apparaat nadelig beïnvloeden. De transductor moet
daarom regelmatig worden gereinigd als volgt:
a. Breng een weinig reinigingsmiddel aan op de transductor (ongeveer 0,5g) en een
beetje water en wacht 2 - 5 minuten.
b. Reinig vervolgens met een zachte borstel. Gebruik geen harde voorwerpen die het
oppervlak zouden kunnen bekrassen.
c. Gebruik het meegeleverd reinigingsproduct of een gangbaar ontkalkmiddel dat op de
markt beschikbaar is. .
d. Reinig de transductor niet met zeep of andere alkalische producten.
C. BASISUNIT
a. Ingeval van kalkneerslag in de watergroef en op de waterniveau sensor reinig met een
reinigingsmiddel en spoel na met zuiver water.
b. Dompel de basunit niet in water en zorg dat er langs dampuitstoot- of
ventilatieopeningen geen water binnendringt.
7. OPBERGEN
U kunt het apparaat best in de originele verpakking opbergen. Maak alle onderdelen
schoon en droog vooraleer u het apparaat opbergt. Haal voor het opbergen de siliconen
pakkingring van de dop om hem in goede staat te kunnen bewaren.
- 16 -
BENT U HIERVAN OP DE HOOGTE?
8. BENT U HIERVAN OP DE HOOGTE?
Wist u dat verschillende plaatsen behoefte hebben aan een verschillende relatieve
vochtigheid? In dit verband verzoeken wij u rekening te houden met het volgende:
Ideale vochtigheidsgraad voor het menselijk lichaam: %45RH – %65RH
Ideale vochtigheidsgraad voor voorkomen en behandelen van ziekten: %40RH – %55 RH
Meubelen en muziekinstrumenten: %40RH – %60RH
Computer en communicatietoestellen: %45RH – %60RH
Disco, bar en andere publieke vermaakgelegenheden: %40RH – %65RH
Bibliotheek, kunstgalerij, museum: %40RH – %60RH
9. OPGELET
A. Toevoeging aan het water van parfum, essence e.d. is niet aan aangeraden; toevoeging
van alkalische producten is verboden.
B. Raak niet aan het water in de groef of aan andere onderdelen terwijl het apparaat
functioneert; een eventuele elektrische lek kan aanleiding zijn tot elektrische schok en
elektrocutie.
C. Richt de verstuiver niet rechtstreeks op kinderen, meubelen muren e.d., draai het
apparaat zodanig dat de verstuiver naar een vrije ruimte is gericht.
D. Zorg dat er voldoende afstand is tussen de luchtbevochtiger en andere elektrische
apparaten.
E. Gebruik het apparaat altijd rechtopstaande op een vlakke, stabiele bodem en stel het
niet bloot aan schokken.
F. Schakel het apparaat onmiddellijk uit ingeval het ongewone geluiden of geuren
voortbrengt en haal de stekker uit het stopcontact.
G. Schakel het apparaat uit en neem her waterreservoir van de basisunit vooraleer het
te reinigen of te verplaatsen. Door een bruuske beweging zou er water in de basisunit
kunnen komen en defecten veroorzaken.
H. Stel het apparaat niet langdurig bloot aan rechtstreekse zonnestralen.
‹. Tracht nooit zelf iets aan het apparaat te repareren of onderdelen te vervangen.
Contacteer hiervoor een bevoegde Service. Wijzigingen aan het apparaat zonder
instemming van de fabrikant leveren gevaar op en kunnen het apparaat beschadigen.
J. Als u voorziet dat de luchtbevochtiger lange tijd niet zal worden gebruikt, haal de
stekker uit het stopcontact en berg het apparaat op geschikte wijze op.
- 17 -
PROBLEMEN VERHELPEN
10. PROBLEMEN VERHELPEN
- 18 -
DEUTSCH
SINBO SAH 6109 ULTRASCHALL LUFTBEFEUCHTER
BEDIENUNGSANLEITUNG
1. TECHNISCHE DATEN
Netzspannung: AC 230 V, 50 Hz
Füllmenge: 5,0 Liter
Leistungsaufnahme: 35 W
Max. Kapazität: 400 ml/s
2. GERÄTEBESCHREIBUNG
1. Luftaustritt
2. Wassertankverschluss
3. Wasserabfluss
4. Lüftung
5. Wasserstandsanzeige
6. Dampfmengetaste
7. Ein-/Ausschalter
8. Handgriff
9. Wassertank
10. Ultraschalleinheit
11. Basis
8
1
9
2
4
3
10
5
6
7
11
3. PRODUKTBESCHREIBUNG
SAH-6109 Luftbefeuchter ist aus recyclingfähigem Kunststoff hergestellt. Das Gerät ist
bei maximaler Leistung 14 Stunden durchgehend betriebsfähig. Es ist wohltuend,
energiesparend, geräuscharm, beständig und ist mit Abschaltautomatik versehen.
4. FUNKTIONSPRINZIP
Dieses Gerät funktioniert nach dem Verdunster-Prinzip. Konkret heißt das, dass die
trockene Luft auf die mit Wasser gesättigte Verdunstermatte trifft, dieses aufnimmt und
dann praktisch bakterienfrei in die Raumluft abgibt. So wird die Luft sparsam und mit
minimalem Energiebedarf befeuchtet.
5. BEDIENUNG
A. Wir empfehlen eine Raumtemperatur zwischen 0-40 Grad. Lassen Sie das Gerät für
ca. 30 Minuten im Raumtemperatur, bevor Sie es zum ersten Mal einschalten.
B. Benutzen Sie bitte destiliertes oder abgekochtes Wasser (Wassertemperatur max. 40
Grad).
C. Nehmen Sie den Wassertank von der Basisstation und drehen Sie das Schraubventil
gegen den Uhrzeigersinn ab. Füllen Sie den Tank mit Wasser auf, verschließen Sie diesen
- 19 -
INBETRIEBNAHME
wieder. Schliessen Sie das Gerät an das Stromnetz an und schalten Sie es ein. Mit dem
Intensitätsregler können Sie nun die Stärke und Intensität der Luftbefeuchtung regeln.
6. REINIGUNG UND PFLEGE
A. Wassertank:
a. Wir empfehlen den Wassertank alle drei Tage zu reinigen.
b. Wechseln Sie das Wasser regelmässig und schütten Sie den Wasser nach 2 Tagen
aus.
B. Transductor:
Wenn Sie stark kalkhaltiges Wasser einsetzen bilden sich Kalkablagerungen am
Boden des Wassertanks, im Wasserbassin und auf der Oberfläche des Transductors
(Ultraschallmembrane). Wenn diese Membrane verkalkt ist kann das Gerät nicht
einwandfrei arbeiten. Wenn das Gerät verkalkt ist verfahren Sie wie folgt:
a. Geben Sie etwas Spülmittel (0,5 g) und Wasser in den Transductor und lassen Sie 25 Minuten einwirken .
b. Die Aussenseite des Transductors vorsichtig mit der Bürste reinigen. Verwenden Sie
zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder
sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.
c. Verwenden Sie das mitgelieferte oder handelsübliche Reinigungsmittel.
d. Verwenden Sie zur Reinigung des Transductors keine Seife.
C. Basis
a. Wenn im Wasserstandssensor Ablagerungen befinden, reinigen Sie es mit etwas
Spülmittel und spülen Sie nachfolgend mit Wasser aus.
b. Die Basis niemals in Wasser tauchen. Achten Sie darauf, dass beim Reinigen kein
Wasser an die elektrischen Teile im Inneren des Gerätes gelangt.
7. AUFBEWAHRUNG
Bewahren Sie das Gerät in der Originalverpackung auf. Bevor Sie das Gerät wegräumen,
stellen Sie sicher, dass alle Teile abgetrocknet sind.
8. WAS SIE WISSEN SOLLTEN
Die Luftfeuchtigkeit unterscheidet sich in verschiedenen Umgebungen
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte sein:
Ideale Werte für die Menschen:45 % RH-65 %RH
Patientenzimmer: 40%RH – 55%RH
Für Möbel und Musikinstrumente: 40%RH – 60%RH
Für Computer und Kommunikationsgeräte: 45%RH – 60%RH
Für Casinos und Bars: 40%RH – 65%RH
Bibliotheken und Museen: 40%RH – 60%RH
- 20 -
ACHTUNG
9. ACHTUNG
A. Wir empfehlen in den Wassertank keine Duftstoffe oder alkalische Lösungen zu geben.
B. Um Stromschlaggefahr zu vermeiden, berühren Sie niemals im Betriebszustand das
auf den Geräteteilen befindendes Wasser.
C. Achten Sie speziell bei Kleinkindern darauf, dass diese nicht mit dem auftretenden,
heissen Wasserdampf in Berührung kommem: Verbrühungsgefahr! Der Luftbefeuchter
darf sich auch nicht in der Nähe von feuchtigkeitsempfindlichen
Gegenständen wie Möbel, Geräte oder Wänden befinden.
D. Halten Sie den Luftbefeuchter im Betriebszustand entfernt von den anderen
Haushaltsgeräten.
E. Der Luftbefeuchter benötigt einen ebenen Standort. Das Gerät nicht umkippen.
F. Bei aussergewöhnlichem Geräusch oder Geruch, sofort das Gerät ausschalten und
den Netzstecker ziehen.
G. Vor der Reinigung und wenn Sie die Position des Gerätes verändern, schalten Sie es
ab und nehmen Sie den Wassertank heraus.
H. Halten Sie das Gerät fern von direkter Sonneneinstrahlung.
‹. Führen Sie Reparaturen nie selber aus. Reparaturen an elektrischen Geräten dürfen
nur von Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäss durchgeführte Reparaturen
und Abänderungen an den Geräten können gefährliche Folgen
für den Benutzer nach sich ziehen.
J. Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benötigen, Schalten Sie es ab
und ziehen Sie den Netzstecker.
- 21 -
FEHLERBEHEBUNG
10.FEHLERBEHEBUNG
- 22 -
ESPANOL
SINBO SAH 6109 ULTRASONIDOS HUMIDIFICADOR
INSTRUCCIÓN DEL USO
1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Voltaje: AC230V – 50Hz
Cisterna de Agua: 5.0L
Energía: 35W
Máximo: 400 ml/s
2. PIEZAS
1. Pulverizador
2. Tapa de la cisterna de agua
3. Hueco de agua
4. Ventilación
5. Sensor del nivel de agua
6. Botón de control de la intensidad del vapor
7. Botón de energía
8. Mango
9. Cisterna de agua
10. Transductor
11. Unidad de base
8
1
2
9
4
3
5
6
7
10
11
3. INTRODUCCIÓN GENERAL
El humidificador de SAH-6109 se ha fabricado por el plástico de clase de alimento
reciclaje. Con la intensidad máxima del vapor se puede funcionar más de 14 horas. Tiene
las características del vapor relajante, relajante con anión, ahorro de energía,
funcionamiento sin ruido, parada automática y la vida larga de servicio.
4. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO
Mediante la vibración creada por las ondas ultrasónicas este humidificador divide el agua
en los tamaños de 1 – 5 µm. Luego mediante el ventilador de motor de particulares se
propaga al entorno. En este momento se produce mucho anión de grande cantidad y se
propaga al entorno. El humidificador del aire y que fresca al aire se funciona como esta
forma.
5. USO
A. El mejor alcance del funcionamiento del humidificador es de la temperatura de 0 y
40˚C. Antes de utilizar la máquina por la primera vez haga esperar durante media hora.
B. Se recomienda utilizar el agua suave y hervido o destilado. La temperatura del agua
no se debe ser más de 40˚C.
- 23 -
USO
C. Separe la cisterna de agua desde la unidad de base, abre la tapa por girar hacia la
dirección del reloj, rellene la cisterna por agua, asegurase que la junta de silicona se
monte correctamente y cierre la tapa por girar hacia la dirección contraria.
D. Lleve la máquina a la posición de abierta por conectar a la fuente de energía. Por girar
el botón del control de la intensidad del vapor configure la intensidad del vapor correcta.
6. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
A. CISTERNA DE AGUA
a. Se debe limpiar la cisterna del agua frecuentemente. Se recomienda limpiar cada tres
días.
b. Se debe cambiar el agua frecuentemente. El agua no se debe quedar dentro de la
cisterna más de 2 días.
B. TRANSDUCTOR
Por los factores geográficos la calidad del agua se puede mostrar diferencias entre los
lugares. En algunos lugares el agua puede tener calcio y magnesio de grandes cantidades
y puede ser duro. Además para destilar el agua el uso de clore causa a la dureza de
agua. Para humedecer el aire en el caso de uso de estos tipos de agua, con el vapor los
iones de calcio y magnesio se mezclan al aire también. Se ocurre la acumulación de cal
encima de las superficies de los materiales y suelo. Además se afecta el funcionamiento
del humidificador negativamente por producir la acumulación de cal encima del transductor
y del hueco de agua. Para limpiar el transductor por favor realice los siguientes
procedimientos.
a. Ponga un poco de limpiador (0,5 g aproximadamente) y agua en el transductor y espere
por 2-5 minutos.
b. Limpie la superficie del transductor mediante un cepillo suave. No utilice las
herramientas duras que pueden deformar la superficie.
c. Puede utilizar los disolventes de cal que se vende en los mercados o el limpiador que
se da con la máquina.
d. Para limpiar el transductor no utilice los materiales como jabón u otros materiales
alcalinos.
C. UNIDAD DE BASE
a. Si hay los residuos de cal en el hueco de agua y en sensor del nivel de agua por favor
limpie por utilizar el limpiador y lave el hueco del agua por agua limpio.
b. No mete la unidad de base en el agua y asegurase que el agua no entre en la ventilación.
7. GUARDAR
Puede guardar la máquina en la forma más correcta dentro su embalaje original. Antes
de guardar la máquina limpie y seque todas las piezas. Además desmonte la junta para
suministrar una vida larga de la junta.
- 24 -
¿SE CONOCE ESTOS CASOS?
8. ¿SE CONOCE ESTOS CASOS?
¿Se conoce que los distintos lugares necesiten distintas tasas de humedad y los materiales
necesiten las tasas de humedades propias? Por favor tenga en cuenta las siguientes
informaciones:
Mejor tasa de humedad para el cuerpo de humano: 45 % humedad relativa – 65 %
humedad relativa
Mejor tasa para evitar los enfermos y para tratamientos: 40 % humedad relativa – 55 %
humedad relativa
Muebles y instrumentos de música: 40 % humedad relativa – 60 % humedad relativa
Ordenadores y equipos de comunicación: 45 % humedad relativa – 60 % humedad relativa
Disco, bares y áreas de entretenimiento: 40 % humedad relativa – 65 % humedad relativa
Biblioteca, galería de arte, museo: 40 % humedad relativa – 60 % humedad relativa
9. ATENCIÓN
A. No se recomienda utilizar los materiales como perfumes, esencias etc. Materiales
aditivos. No se debe añadir los materiales alcalinos a la cisterna de agua.
B. Cuando la máquina está funcionándose no toque al hueco de agua y las otras piezas,
se puede ocurrir el choque de electricidad por el escape de electricidad.
C. No coge el extremo de pulverizar hacia los niños, muebles o murros. Gire hacia una
zona vacía.
D. Asegurase que la máquina se funciona lejos de las otras máquinas.
E. No haga funcionar la máquina encima las superficies no rectas. Cuando la máquina
está utilizándose no agite o hace sentar.
F. Apague la máquina cuando se sale los sonidos anormales u olores y desenchúfela.
G. Antes de limpiar o hacer mover la máquina primero apague la máquina y desmonte
la cisterna de agua. Si la máquina se agita, se puede escapar agua desde la cisterna y
puede causar a los daños de la unidad.
H. No haga situar la máquina en un lugar en que se somete la luz de sol por un tiempo
largo.
I. No intente realizar la reparación o cambio de las piezas, conecte al centro del servicio
autorizado para ayuda. Realizar las modificaciones o cambios no permitidos sobre el
humidificador puede causar al peligro.
J. Si no se va a utilizar la máquina por un tiempo largo por favor desenchúfela y guarde
correctamente.
- 25 -
SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
10. SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS
- 26 -
8
1
9
2
4
3
10
5
6
7
11
- 27 -
- 28 -
- 29 -
- 30 -
- 31 -
- 32 -
8
1
9
2
4
3
10
5
6
7
11
- 33 -
- 34 -
- 35 -
- 36 -
HRVATSKI
SINBO SAH 6109 ULTRAZVUČNI OVLAŽIVAČ ZRAKA
UPUTSTVO ZA UPORABU
1. TEHNIČKE KARAKTERISTIKE:
Napon: AC230V~50Hz
Snaga: 35W
Spremnik za vodu: 5.0L
Maksimalno: 400 ml/s
2. DIJELOVI
1. Prskalica
2. Poklopac spremnika za vodu
3. Žlijeb za vodu
4. Ventilacija
5. Senzor razine vode
6. Gumb za regulaciju inteziteta pare
7. Gumb za napajanje
8. Ručka
9. Spremnik za vodu
10. Sonda
11. Baza
8
1
9
2
4
3
10
5
6
7
11
3. OP ĆI OPIS
SAH-6109 ovlaživač zraka je proizveden od plastike koju je moguće reciklirati. S
maksimalnim intezitetom pare može raditi više od 14 sati u kontinuitetu. Odlike ured̄aja
su opuštajuća para, anjonsko osvježenje, ušteda energije, tihi rad, automatsko isključenje
i dug vijek trajanja.
4. PRINCIP RADA
Vibracijama koje stvaraju ultrazvučni valovi ovaj ured̄aj za ovlaživanje zraka vodu dijeli
na kapljice veličine 1 - 5 µm. Kasnije se čestice vode posredstvom motornog ventilatora
emitiraju u prostor. U to vrijeme proizvodi se veliki broj anjona koji se emitiraju u prostor.
Ovlaživač koji vlaži i osvježava zrak radi na ovaj način.
5. RUKOVANJE
A. Najidelanija radna temperatura prostorije za ovlaživač zraka je izmed̄u 0˚C i 40˚C.
Prije prve uporabe, ured̄aj treba staviti da stoji pola sata u prostoriji.
B. Preporučuje se uporaba meke i prokuhane vode ili destilirane vode. Temperatura vode
ne smije biti iznad 40˚C.
C. Spremnik za vodu odvojite od baze, poklopac okrenite u smjeru suprotnom smjeru
- 37 -
RUKOVANJE
kazaljke na satu i otvorite, uspite vodu u spremnik, uvjerite se da je silikonska brtva
pravilno postavljena na svoje mjesto i poklopac spremnika za vodu okrenite u smjeru
kazaljke na satu i zatvorite.
D. Ured̄aj priključite na izvor za napajanje i uključite gumb. Okrenite gumb za regulaciju
inteziteta pare i podesite pravilan intezitet pare.
6. ČIŠ ĆENJE I ODRŽAVANJE
A. SPREMNIK ZA VODU
a. Spremnik za vodu treba često prati. Preporučuje se pranje spremnika svaka tri dana.
b. Potrebno je često mijenjati vodu. Vodu ne treba držati duže od 2 dana u spremniku.
B. SONDA
Zbog geografskih utjecaja kvalitet vode se može razlikovati od mjesta do mjesta. Voda
nekih oblasti može biti tvrda zbog velikog sadržaja kalcija i magnezija. Osim toga, uporaba
klora za pročišćavanje vode može povećati tvrdoću vode. Uporaba ovakvih voda za vlaženje
zraka uslovljava miješanje jona kalcija i magnezija sa zrakom. Vremenom dolazi do
taloženja naslaga kamenca na površinama u ured̄aju. Nakupljanje naslaga kamenca na
sondi i vodenom žlijebu negativno se odražava na rad ovlaživača za zrak. Molimo vas da
slijedite sljedeće korake za čišćenje sonde.
a. U sondu uspite jednu količinu sredstva za čišćenje (oko 0.5g) i dodajte malo vode i
sačekajte 2-5 minuta.
b. Površinu sonde očistite mekom četkicom. Ne koristite tvrde predmete za čišćenje jer
mogu nanijeti štetu površini ured̄aja.
c. Možete koristiti sredstva za čišćenje priložena skupa sa ured̄ajem ili otapala za kamance
koja se prodaju u marketima.
d. Za čišćenje sonde ne koristite sapun ili alkalne materijale.
C. BAZA
a. Ako se u vodenom žlijebu i senzoru za razinu vode nalaze naslage kamenca molimo
vas da ih uklonite uporabom sredstva za uklanjanje kamenca i vodeni žlijeb operite čistom
vodom.
b. Bazu ne uranjajte u vodu i uvjerite se da voda ne ulazi u dio za ventilaciju.
7. ODLAGANJE
Najbolji način čuvanja ured̄aja je odlaganje u njegovoj originalnoj kutiji. Očistite i posušitesve
dijelove prije odlaganja ured¯aja. Osim toga, izvadite silikonsku brtvu kako biste sačuvali
njenu dutrajnost.
8. DA LI ZNATE?
Da li znate da različita mjesta imaju potrebu za različitim procentom vlage i da tijela
imaju specifičnu potrebu za procentom vlage? Molimo vas da obratite pažnju na sljedeće
informacije:
- 38 -
DA LI ZNATE?
Najidealniji procenat vlage za ljudsko tijelo: 45%BN - 65%BN
Najbolji procenat vlage za prevenciju bolesti i liječenje: 40%BN - 55%BN
Za namještaj i muzičke instrumente: 40%BN - 60%BN
Za računalo i ured̄aje za komuniciranje: 45%BN - 60%BN
Za disko, bar i druga javna mjesta za zabavu: 40%BN - 65%BN
Za knjižnicu, umjetničku galeriju, muzej: 40%BN - 60%BN
9. POZOR
A. Ne preporučuje se uporaba parfema, eteričnih ulja i sl. aditiva. U spremnik za vodu
ne treba dodavati alkalne tvari.
B. Tijekom rada ured̄aja ne dodirujte vodu u žlijebu i druge dijelove, postoji opasnost od
strujnog udara zbog električnog propuštanja.
C. Vrh prskalice ne usmjeravajte prema djeci, namještaju ili zidu i sl. Vrh prskalice treba
da bude okrenut ka praznom prostoru.
D. Uvjerite se da je ured̄aj uključen daleko od ostalih ured̄aja.
E. Ured¯aj ne postavljajte na nestabilnu površinu. Tijekom rada ne tresite i ne poliježite
ured̄aj.
F. U slučaju pojave anormalnog zvuka ili mirisa isključite ured̄aj i odmah izvucite utikač
iz utičnice.
G. Prije cišćenja
ˇ
ili premiještanja ured̄aj podesite u poziciju isključeno i izvadite spremnik
za vodu. Potresanje ured̄aja može usloviti curenje vode u bazu i oštećenja baze.
H. Ured̄aj ne stavljajte na mjesta koja su dugo vremena izložena izravnim sunčevim
zracima.
I. Ne pokušavajte sami popraviti ili zamjeniti dijelove ured̄aja, stupite u kontakt s ovlaštenim
servisnim centrom. Vršenje svake vrste nedozvoljene modifikacije ili zamjene na ured̄aju
može dovesti do kvara ured¯aja i otvoriti put pojavi opasnosti.
J. Ured̄aj koji nećete dugo vremena raditi isključite iz utičnice i pravilno odložite.
- 39 -
RJEŠAVANJE PROBLEMA
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
- 40 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
ADANA-SEYHAN-DORUK SO⁄UTMA -REfiATBEY MAH. AV. MEHMET ERO⁄LU CAD. NO:8-TEL.:0322 458 55 14 ADANA-KOZAN-DURAN SO⁄UTMACUMHUR‹YET MH. DEDEO⁄LU SK. S‹S. APT.- TEL.:0322 516 57 78 ADANA-SEYHAN-DÜZOVA ELEKTR‹K - KÜÇÜK SAAT MEYDANI HILAL HAN IS MRK NO
32 - TEL.:0322 363 67 87 ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRON‹K - OBALAR CAD. SAL‹H ZEK‹ BUGAY ‹fi HANI NO:11 - TEL.:0322 352 25 75 ADANA-SEYHANSER‹N ELEKTRON‹K - MAHFESI⁄MAZ MH. KENAN EVREN BULV. 21.SK. KAROL S‹T. E BLOK NO:2/A - TEL.:0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM
ELEKTRON‹K - ‹NÖNÜ BULVARI NO: 172 - TEL.:0322 611 29 95 ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRON‹K - BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET fiER‹F Y‹⁄‹T CD.
4.SK. NO:3/B TEL. : 0322 613 45 96 ADIYAMAN-YILDIRIM SERV‹S - BAHÇEL‹EVLER MH. 177 SK. NO:2 - TEL.:0416 214 40 83 ADIYAMAN-KAHTA-ELK.
EV ALET. TAM‹RC‹S‹-FAT‹H MH. ZAFER CD. NO:20 - TEL.:0416 725 99 89 ADIYAMAN-ÜNAL ELEKTRON‹K-BAHÇEL‹EVLER MAH. ESK‹ KAHTA CAD.
NO:11/A-TEL.:0416 216 75 56 ADIYAMAN-BEYAZ EfiYA TAM‹R‹-ÇATI MH. BADEM SK. NO:11 BESN‹ TEL.: 0416 318 32 00 AFYON-EM‹N ELEKTRON‹KENST‹TÜ CAD. NO:19-TEL.:0272 215 43 32 AFYON-D‹NAR-GÖKÇEO⁄LU ELEKTR‹K-EMN‹YET MH. YEN‹YOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44 A⁄RIPATNOS-ACELE PEfi‹N ELEKTRON‹K-BUHARA SOK. NO:12-TEL.:0472 616 46 08 A⁄RI-ÖZPAK ELEKTRONIK-ESKI VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yan›TEL.:0472 216 53 14 AKSARAY-‹T‹NA ELEKTR‹K-TAfi PAZARI MH. fiEH‹T HAT‹P UÇKUN SK. ESK‹ TERM‹NAL ÇIKIfiI NO:9/A-TEL.:0382 212 63 99 AMASYAKUTUP TEKN‹K SO⁄UTMA-GÖKMEDRESE MAH. M.K.P. CAD. HAM‹TBATIR APT. NO:115/A-TEL.:0358 212 61 66 AMASYA-SULUOVA-ÇALIfiKAN ELEKTRON‹KÖZEL ‹DARE ‹fi HANI NO:121-TEL.:0358 417 18 64 AMASYA-FLAfi ELEKTRON‹K-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25 DEM‹RD‹fi APT. ALTI-TEL.:0358
212 33 71 ANKARA-PURSAKLAR-DEM‹R TEKN‹K-MERKEZ MH. MEL‹KfiAH CD.NO:11/A-TEL.:0312 328 1122 ANKARA-YEN‹MAHALLE-ERDO⁄DU SO⁄UTMAÇARfiI MH. DAMLADOL SK. NO:74/C-TEL.:0312 315 60 25 ANKARA-KEÇ‹ÖREN-VEFA ELEKTRON‹K-PINARBAfiI MH. AfiIK PAfiA CD. NO: 67/C-TEL.:0312
380 42 30 ANKARA-MAMAK-YÜCEL ELEKTRON‹K-ASIM GÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.:0312 365 14 14 ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRON‹K-21.CD.
KARTAL KAYA APT. NO:29/A KIRKKONAKLAR-TEL.:0312 496 42 53 ANKARA-ÇANKAYA-ATC ‹LET‹fi‹M-SELAN‹K CAD. NO: 31/3-TEL.: 0312 419 82 70
ANKARA-GÖLBAfiI-BEKS SERV‹S H‹ZMETLER‹-SE⁄MENLER MAH. CEMAL GÜRSEL CAD. NO:51/A-TEL.:0312 484 21 19 ANKARA-BEYPAZARI-DO⁄AN
TEKN‹K-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-S‹NCAN-Y‹⁄‹T TEKN‹K ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21-TEL.:0312
264 10 31ANKARA-KEÇ‹ÖREN-MERT TEKN‹K SERV‹S-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRON‹KGÜZELKENT MAH.ÇARfiI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41 ANTALYA-KUMLUCA-AKGÜL TEKN‹K SERV‹S H‹ZMETLER‹-ADNAN MENDERES
BULV.KAVAKLI KUYU CAD. YED‹TEPELER KAR.SULAR APT.NO:9-TEL.:0242 887 53 80 ANTALYA-CANKALP ELEKTRON‹K-TUZCULAR MAH. ‹MARET SOK.
FARAÇLAR PASJ.NO:11-TEL.:0242 242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL ‹LET‹fi‹M-AfiA⁄I PAZARCI MH. ‹BRAH‹M SÖZEN CD. fiELALE PSJ.NO: 18 1006
SK. TEL.:0242 742 35 36 ANTALYA-ALANYA-Ç‹NTAfi ELEKTRON‹K-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMD‹ O⁄LU SK.NO: 20/A-TEL.:0242 513 88 85
ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEB‹Z ELEKTROMEKAN‹K GÜVENL‹K-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK ‹fi HANI NO:
8/5-6 TEL. :0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTR‹K-ATATÜRK CAD.NO:69-TEL.:0478 211 28 58 ARTV‹N-ARTV‹N ELEKTR‹K-HALKEVI CADDESI
NO: 12-TEL.: 0466 212 10 82 AYDIN-YILMAZ ELEKTRON‹K-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.:0256 212 00 35 AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRON‹KYEN‹ CAM‹ MH. SEK‹LER CD. NO: 47-TEL.:0256 518 26 40 AYDIN-NAZ‹LL‹-BARIN ELEKTRON‹K-ALTINTAfi MH. HÜRR‹YET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315
43 21 BALIKES‹R-BANDIRMA-ANIL SO⁄UTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKES‹R-EDREM‹T-ÖZER TEKN‹K-CAM‹
VASAT MH. PARK CD. NO:12/A-TEL.:0266 373 12 44 BALIKES‹R-BURHAN‹YE-U⁄UR TEKN‹K SO⁄UTMA-MAHKEME MH. M‹THATPAfiA CD. NO: 68-TEL.:0266
412 86 89 BALIKES‹R-KILIÇ ELEKTRON‹K-YEN‹ ÇARfiI BASIN SOK. NO: 4/B-TEL.:0266-241 87 54 BALIKES‹R-GÖNEN-GÜRSES ELEKTRON‹K-MALKOÇ
MAH.MÜFTÜ fiEVKET CAD. 76.SOK. NO:2/B-TEL.:0266 762 01 28 BALIKES‹R-BANDIRMA-D‹J‹TAL ELEKTRON‹K-17 EYLÜL MAH.HAVUZLU BAHÇE
SK.NO:8/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKES‹R-ERDEK-MERT TEKN‹K-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTIN-MARTI ELEKTRON‹KHENDEKYANI CAD. ORTA MAH.101/B - BARTIN-TEL.:0378 228 34 22 BATMAN-fiAH‹NLER ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:20 2000 ‹fi MERKEZ‹
KARfiISI-TEL.:0488 213 17 02 B‹LEC‹K-EDEBAL‹ TEKN‹K-‹ST‹KLAL MH V.REF‹K A ÖZTÜRK CD NO: 1/A-TEL.:0228 212 46 80 B‹NGÖL-KARLIOVA-MEHMET
KARTAL - KARTAL ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 B‹NGÖL-S‹MGE ELEKTRON‹K- YEN‹fiEH‹R MH. YEfi‹M SK. BO⁄ATEK‹N
APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 B‹TL‹S-AHLAT-U⁄UR SO⁄UTMA-TOK‹ KONUTLARI YUKARI ÇARfiI-TEL.:0434 412 41 72 B‹TL‹S-D‹ZAYN ELEKTR‹KNUR CAD. EREM CENTER ‹fi MERKEZ‹KAT:2 NO:5-TEL.:0434 226 74 43 BOLU-BEST ELEKTRON‹K-TABAKLAR MAH.CUMHUR‹YET CAD.NO:28/B-TEL.:0374
218 12 25 BURSA-OSMANGAZ‹-AKYÜZ ELEKTRON‹K-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.:0224 254 60 76 BURSA-GEML‹K-AC‹L TV TAM‹R SERV‹S‹DEM‹R SUBAfiI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.:0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER T‹CARET-ÖMERBEY MH. CAM‹ SK. SU APT. NO:30-TEL.:0224 544 86 16
BURSA-MUSTAFAKEMALPAfi-AGUfi ELEKTR‹K-HAMZABEY MAHALLESI PAZARYERI SOKAK NO: 2/A-TEL.:0224 613 19 99 BURSA-‹NEGÖL-S.B.S
ELEKTRON‹K-OSMAN‹YE MH.DERE SK. N:25/D-TEL.:0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-GÜRKAN T‹CARET-RUNGUÇPAfiA MH. 14. SK. NO:11-TEL.:
0224 676 66 80 BURSA-N‹LÜFER-ÖZME TEKN‹K-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARfiISI-TEL.: 0224 249 12 48 ÇANAKKALE-ÇANTÜRKER ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET MAH. ÇANAKKALE CAD.NO:41-TEL.:0286 416 13 89 ÇANAKKALE-GEL‹BOLU-GÜVEN ELEKTRON‹K-YAZICIZADE
MAH. M‹RALAY fiEF‹K AKER CAD. 2. SOK NO:4 / A TEL.:0286 566 90 70 ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRON‹K-‹SMETPAfiA MH. ARSLANCA SK.TEL.:0286 212 35 59 ÇANKIRI-B‹LG‹ÇLER ELEKTRON‹K-BUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY BULVARI SAIM A⁄A S‹T. B/BLOK TEL.:0376 213 48 19 ÇORUMH‹T‹T SO⁄UTMA-YEN‹YOL MH. MÜFTÜ AHMET GÖKEfiME SK. NO: 5 / I-TEL.:0364 225 70 58 ÇORUM-U⁄UR ELEKTRON‹K-ÜÇTUTLAR MAH. FAT‹H CAD.
5.SOK.EYÜP SULTAN APT. NO:1/C-TEL.:0364 227 44 91 ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRON‹K-CENG‹ZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.:0364 224 68 09 ÇORUM-ALACAEROL ELEKTRON‹K-AYHAN MH. ANKARA CD. NO:18-TEL.:0364 411 42 03 ÇORUM-GÜNDÜZ BEYAZ EfiYA SERV‹S‹-SUNGURLU-SUNGURO⁄LU MH. ÇANKIRI
CD. NO: 46-TEL.:0364 311 31 13 DEN‹ZL‹-KARDELEN SO⁄UTMA-EMEK CD. NO: 30-TEL.:0258 241 67 31 DEN‹ZL‹-ÖZ ELEKTRON‹K-ÇAYBAfiI CD. ÜNAL
APT. NO: 28-TEL.:0258 261 29 25 DEN‹ZL‹-MERKEZ-ÇA⁄LAYAN SO⁄UTMA-TOPRAKLIK MH. TURAN GÜNEfi CD.NO:34 TEL. : 0258 242 85 86 D‹YARBAKIRB‹SM‹L-fiIK ELEKTR‹K-KURTULUfi MH. AHMET AR‹F BULVARI NO: 19/F-TEL.:0412 415 05 94 D‹YARBAKIR-‹LKADIM T‹CARET-BATIKENT S‹T. A/5 BLOK
ALTI NO:1 SA⁄LIK OCA⁄I YANIBA⁄LAR-TEL.:0412 235 70 89 D‹YARBAKIR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469. SK. GÜNEfi 2 APT. NO:3/B-TEL.:0412
223 33 46 D‹YARBAKIR-S‹LVAN-DIGITAL ELEKTRONIC-KALE MH. SAM‹ SEÇK‹N CD. NO:9/B-TEL.:0412 711 44 14 D‹YARBAKIR-JAPON RECEP-YENI MAH
19 MAYIS CAD NO74-TEL.:0412 511 24 10 D‹YARBAKIR-BA⁄LAR-AZ‹Z ELEKTRON‹K-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/B-TEL.: 0412 236 81 10 DÜZCE-ENSAR
TEK SU S‹STEMLER‹-AZM‹N‹LL‹ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.NO:1/B-TEL.:0380 514 34 12 DÜZCE-BULUfi ELEKTRON‹K-CED‹D‹YE MAH. M‹MAR
S‹NAN CAD.-TEL.: 0380 514 66 81 ED‹RNE-UZUNKÖPRÜ-GÜVEN TEKN‹K-GAZ‹ CAD. YUSUF SOK. YURDACAN PASAJI NO:7-TEL.:0284 513 89 66 ED‹RNEYILDIZ SO⁄UTMA-1.MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CAD. SERHAT S‹TES‹ B/BLOK 35/A-TEL.:0284 235 37 63 ED‹RNE-KEfiAN-MUTLU TEKN‹K-YUKARI
ZAFER‹YE MH. ‹LYASBEY CD. NO:32/B-TEL.:0284 715 22 71ELAZI⁄-ÖZDEV TEKN‹K -‹ZZETPAfiA MAH.KAZIM BAYER CAD.NO:24/A-TEL.:0424 238 51 67
ELAZI⁄-YILMAZ BOB‹NAJ-YEN‹ MAH. KEMAL fiEDELE CAD. NO: 12/E-TEL.:0424 212 08 96 ELAZI⁄-GÜNEfi ELEKTRON‹K-KÜLTÜR MAH. VAL‹ FAHR‹BEY
CAD.NO:113/D-TEL.:0424 233 10 18 ERZ‹NCAN-AYDINLAR ELEKTR‹K-‹NÖNÜ MAH. MERKEZ ÇARfiISI 15.SK NO:5 -TEL.:0446 223 59 76 ERZ‹NCANREFAH‹YE-B‹LG‹N ELEKTRON‹K-ERZ‹NCAN CAD. BELED‹YE ‹fi HANI-TEL.:0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRON‹K-Z‹YABEY CAD. BELED‹YE
PSJ. NO:6-TEL.:0442 816 42 23 ERZURUM-AT‹LAY ELEKTRON‹K-KONGRE CAD. HASIRHAN PASJ. NO:87-TEL.:0442 213 30 60 ERZURUM-‹SP‹R-YILMAZ
ELEKTRON‹K-Z‹YAPAfiA CD. AfiA⁄I MH. NO:186-TEL.:0442 451 40 95 ESK‹fiEH‹R-ARZU ELEKTRON‹K-DEL‹KL‹TAfi MH. GÜRMAN SOK. NO:37/B-TEL.:0222
234 87 15 ESK‹fiEH‹R-S‹VR‹H‹SAR-DERMAN ELEKTRON‹K-CAM‹KEB‹R MH. YUNUSEMRE CD. NO:7-TEL.:0222 711 22 60 GAZ‹ANTEP-ELEKTR‹KL‹ EV
ALETLER‹ TAM‹RC‹S‹-MÜTERC‹M ASIM CAD. KÖRÜKÇÜ SOK. NO:8/A-TEL.:0342 231 00 73 GAZ‹ANTEP-ISLAH‹YE-YILMAZ SO⁄UTMA-AYDINLIK MH. GÖZ
CAD.ÜNLÜ S‹TES‹ NO: 2-TEL.:0342 862 12 20 GAZ‹ANTEP-‹K‹ZO⁄LU ELEKTRON‹K-BEY MAH. EBLEHAN ÇARfiISI NO:12/A-TEL.:0342 230 71 00 GAZ‹ANTEP-
- 41 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
N‹Z‹P-ÇAPAN TEKN‹K-CUMHUR‹YET MAH. MERMER SOK. NO:10-TEL.:0342 517 51 66 G‹RESUN-BULANCAK-YÜKSEL SO⁄UTMA-‹HSAN‹YE MH. CEMAL
GÜRSEL. CD. NO: 257-TEL.:0454 318 17 28 G‹RESUN-U⁄UR ELEKTRON‹K-HACI HÜSEY‹N MH. GAZ‹ CD. NO: 185 / 1-TEL.:0454 212 00 90 GÜMÜfiHANEGÜMÜfiHANE SERV‹S‹-HASANBEY MH. HASANBEY CD.NO:17/A-TEL.:0456 213 51 54 HATAY-SAMANDA⁄-GÜNEfi ELEKTR‹K-ATATÜRK MAH. ‹SKELE
CAD. HAYÜK PSJ NO:38-TEL.:0326 512 71 04 HATAY-KIRIKHAN-SEREN MAK‹NA-BARBAROS MAH. BOZTEPE CAD. NO:23/B-TEL.:0326 344 32 49 HATAYANTAKYA-SER‹ SO⁄UTMA-KURTULUfi CD. NO:51/C-TEL.:0326 213 28 32 HATAY-ERZ‹N-YEL‹Z BOB‹NAJ-MUSTAFAL‹ MH. ‹STASYON CD. NO: 143TEL.:0326 68148 32 HATAY-REYHANLI-BAfi TEKN‹K SO⁄UTMA-ATATÜRK CD. DÖ⁄ÜCÜLER ‹fiHANI NO:1 -TEL.:0326 413 44 04 HATAY-REYHANLI-ÖZ ‹fi
SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH. TAYFUR SÖKMEN CD. NO:26/B TEL. : 0326 413 21 22 HATAY-DÖRTYOL-FAT‹H ELEKTRON‹K-SANAY‹ MH. EVREN CD. YEN‹
S‹NEMA KARfiISI NO:15 - TEL.:0326 712 86 46 HATAY-‹SKENDERUN-GÜL‹STAN ELEKTRON‹K-KURTULUfi MH. fi.O⁄UZ YENER CD. NO:64/C-TEL.:0326
613 50 64 I⁄DIR-PARLAK TEKN‹K-TOPÇULAR CD. NO:34-TEL.:0476 227 47 51 ISPARTA-ÖZSOYLAR SO⁄UTMA-YAYLA MAH. ‹SMETPAfiA CAD. NO: 60 fi‹FA
TIP MERKEZ‹ ALTI-TEL.:0246 223 13 61 ‹ÇEL-ERDEML‹-ESEN ELEKTR‹K-MERKEZ MAH. ATATÜRK CAD. NO:11-TEL.:0324 515 68 87 ‹ÇEL-MEZ‹TL‹AKN‹SAN SO⁄UTMA&ELEKTRON‹K-GMK.BUL. FAT‹H MH. 18 SK.ÖZÜDO⁄RU S‹T. 3/A-TEL.:0324 359 64 34 ‹ÇEL-PINAR ELEKTRON‹K-MAHMUD‹YE MH.
108. CD. NO:32/B-TEL.:0324 336 82 98 ‹ÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRON‹K-GAZ‹LER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.:0324 626 83 98 ‹ÇEL-TARSUSTEKN‹K ‹fi ELEKTR‹K T‹C.-ATATÜRK CAD. U⁄UR ‹fi HANI NO:1-TEL.:0324 6242797 ‹ÇEL-ANAMUR-ÇEL‹K ELEKTRON‹K-BAHÇE MH. ORMAN ‹fiLETMES‹
ALTI NO:61/B-TEL.:0324 814 85 90 ‹ÇEL-HAKAN ELEKTRON‹K-BAHÇEL‹EVLER MH. 1809 SK. D‹NL‹ APT.ALTI NO:3/B-TEL.:0324 328 03 25 ‹ÇEL-S‹L‹FKESADIK ELEKTR‹K-GÖKSU MAH. O⁄UZKAAN CAD. DERYALAR APT.NO:22/B-TEL.:0324 714 05 54 ‹STANBUL-ATAfiEH‹R-VURAL ELEKTRON‹K-KARAMAN
Ç‹FTL‹K YOLU NO:12(ESK‹ PTT HAST. KARfiISI) ‹ÇERENKÖY TEL. : 0216 575 63 35 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-YILKA T‹CARET-SEYMEN SOK. NO:27/A KURTULUfiTEL.:0212-233 80 53 ‹STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ÇA⁄DAfi SERV‹S-CENNET MAH.Y.KEMAL BEYATLI CAD.NO:14/D-TEL.:0212 579 35 30 ‹STANBULZEYT‹NBURNU-KARDEfiLER SO⁄UTMA-SEY‹T N‹ZAM MAH. fiEH‹T ERKAN ALYANAK SOK.NO:11-TEL.:0212 546 57 36 ‹STANBUL-ESENLER-YILDIRIM
ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R MAH. 2.SOK. NO:10 -TEL.:0212 611 10 76 ‹STANBUL-EM‹NÖNÜ-IRMAK DIfi T‹CARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE
T‹CARET MERKEZ‹ NO:34 2.BODRUM NO:204 -TEL.:0212 520 55 80 ‹STANBUL-ÜMRAN‹YE-GÜL-SER TEKN‹K SERV‹S-NAMIK KEMAL MH. SÜTCÜ ‹MAM
CD. SÜTÇÜ ÇIKMAZI NO:6/1- TEL.:0216 335 60 19 ‹STANBUL-ÜMRAN‹YE-GÖZDE ELEKTRON‹K-ATATÜRK MH. ALEMDA⁄ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.:
0216 329 57 03 ‹STANBUL-MALTEPE-GÜR TEKN‹K SERV‹S-BA⁄DAT CD. BOLAYIR SK. NO:3/A-TEL.:0216 352 25 20 ‹STANBUL-BEYL‹KDÜZÜ-SC ELEKTRON‹KGÜZELYURT MH. M‹MAR S‹NAN CD. NO:71-TEL.:0212 852 34 45 ‹STANBUL-GAZ‹OSMANPAfiA-DEDEO⁄LU ELEKTR‹K-2124 SOK NO:4 SULTANÇ‹FTL‹⁄‹TEL.:0212 594 50 91 ‹STANBUL-TUZLA-AKIN ISI TEKN‹K SERV‹S-YAYLA MH. F.ÇAKMAK CD. ‹SMA‹L A⁄A SK. NO:11 TEL.:0216 395 66 62 ‹STANBULSARIYER-H‹SAR SERV‹S 1-NUR‹PAfiA CD NO\48A BA⁄LAR MEVK‹ YEN‹KÖY-TEL.:0212 223 27 96 ‹STANBUL-SARIYER-H‹LAL SO⁄UTMA-KAPTAN SK.
NO:2-TEL.:0212 218 45 61 ‹STANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-AYGÜL DEKORASYON-19 MAYIS MH. OSMAN GAZ‹ CD. NO: 7-TEL.:0212 881 33 18 ‹STANBULGAZ‹OSMANPAfiA-ÇAM TEKN‹K-ISLAMBEY MAH NECIP FAZIL CAD 257 SK NO:25-TEL.:0212 597 86 62 ‹STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-YILDIZ ELEKTR‹K
SO⁄UTMA-HALKALI CD. ANADOLU PSJ. NO: 185-TEL.:0212 580 76 02 ‹STANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-BATI TEKN‹K-GÜLTEPE MH. DEL‹ORMAN CD. NO:75
SEFAKÖY-TEL.:0212 599 36 79 ‹STANBUL-BAYRAMPAfiA-ÖZKAN ELEKTRON‹K-KARTALTEPE MH. B‹LGEHAN CD. NO:36-TEL.:0212 564 33 46 ‹STANBULGAZ‹OSMANPAfiA-TOROS ELEKTRON‹K-MERKEZ MH. BA⁄LAR CD. NO:77-TEL.:0212 563 50 38 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-CHIP ELEKTRON‹K-BOZKURT CAD.NO:
235-TEL.:0212 231 65 43 ‹STANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRON‹K-M.FEVZ‹ ÇAKMAK MAH.‹NÖNÜ CAD.NO: 138-TEL.:0212-504 61 42 ‹STANBULBEYO⁄LU-TOLGA ELEKTRON‹K-CAM‹ KEB‹R MH. DEREBOYU CAD. NO:28 KASIMPAfiA-TEL.:0212 235 65 34 ‹STANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRON‹KDEN‹ZKÖfiKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.:0212 694 12 82 ‹STANBUL-BA⁄CILAR-ÇA⁄LAYAN ELEKTRON‹K-‹STOÇ 25.ADA NO.:109-TEL.:0212 659
92 49 ‹STANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRON‹K-HAL‹TA⁄A CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.:0216 346 39 78 ‹STANBUL-ZEYT‹NBURNU-UZMAN
ELEKTRON‹K-YEN‹DO⁄AN MH. 42.SK NO:50-TEL.:0212 582 36 37 ‹STANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRON‹K-1. ORTA SK. NO:18/1 GÖZTEPETEL.:0216 411 91 50 ‹STANBUL-MALTEPE-BEYDA⁄I TEKN‹K ELEKTRON‹K-BA⁄LARBAfiI MAH. ‹NÖNÜ CAD.-TEL.:0216 457 63 34 ‹STANBUL-BA⁄CILARKUMRU ELEKTRON‹K-KEMALPAfiA MAH. NAMIK KEMAL CAD. NO: 126-TEL.:0212 429 34 19 ‹STANBUL-BAKIRKÖY-‹K‹ZLER ELEKTRON‹K-SAKIZA⁄A
MH. BERR‹NC‹N‹ SK. NO:16/A-TEL.:0212 543 85 83 ‹STANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRON‹K-ALBAY HÜSAMETT‹N ERTÜRK SK. NO:7/A ÇENGELKÖY
TEL.:0216 318 35 13 ‹STANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇEL‹K T‹CARET-M‹MAR S‹NAN MH. ‹SMA‹L DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22 ‹STANBULKADIKÖY-TELV‹D ELEKTRON‹K-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A FENERYOLU-TEL.:0216 414 66 00 ‹STANBUL-‹K‹TELL‹-BARIfi TEKN‹KATATÜRK MH. ‹K‹TELL‹ CD. DURAK SK. NO:18 TEL. : 0212 471 04 76 ‹STANBUL-K.ÇEKMECE-ENG‹N ELEKTRON‹K-TEVF‹K BEY MH. MERKEZ CD.
ORK‹DE SOK. NO: 3 /1-TEL.:0212 598 44 76 ‹STANBUL-BAHÇEL‹EVLER-SEV-CAN DAYANIKLI TÜK.MALLARI.-YILDIRIM BEYAZIT CD .ZAFER MH. TÜRKBEY‹
SK. NO:6/2-3-TEL.:0212 552 45 87 ‹STANBUL-fi‹fiL‹-IfiIK ELEKTRON‹K-AYAZA⁄A MASLAK ATATÜRK CD NO: 25-TEL.:0212 289 76 94 ‹STANBUL-PEND‹KGÖKHAK ELEKTRON‹K-BATI MH. SABR‹ TAfiKIN CD. SEB‹L SK. NO:4/1 TEL. : 0216 354 07 00 ‹STANBUL-G.O.PAfiA-ATILIM ELEKTRON‹K-CEBEC‹ MAH.
2472 SOK: NO:14/A SULTANÇ‹FTL‹⁄‹- TEL.:0212 475 85 62 ‹STANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-MERKEZ MH. ASALET CD. NO: 22/DTEL.:0212 641 42 09 ‹STANBUL-BEYKOZ-ULUDO⁄AN ELEKTRON‹K-KAYABAfiI ÇIKMAZI NO: 4/B PAfiABAHÇE-TEL.:0216 322 85 85 ‹STANBUL-KARTALÖZO⁄LU ELEKTRON‹K-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.:0216 387 18 87 ‹STANBUL-FAT‹H-SOYLU TEKN‹K-HIRKA‹ fiER‹F CAM‹ ARKASI ESK‹
AL‹PAfiA CD. NO: 26-TEL.:0212 631 85 88 ‹STANBUL-FAT‹H-IRMAK DIfi T‹CARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAfiA TEL.: 0212 589 75 27 ‹STANBULS‹L‹VR‹-PDS ELEKTRON‹K-P.M. PAfiA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75 ‹STANBUL-GÜLTEPE-B‹L‹M ELEKTRON‹K-HARMANTEPE
MH. ABD‹ ‹PEKÇ‹ CD. NO:14/D -TEL.:0212 278 72 27 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-AYSER ELEKTR‹KL‹ EV ALETLER‹-ZÜBEYDE HANIM CADDES‹ NO:87/A-TEL.:0232
366 19 19 ‹ZM‹R-BERGAMA-GEZG‹N SERV‹S-K.KEMALBEY CAD. NO:82-84-TEL.:0232 633 35 15 ‹ZM‹R-KONAK-TUNCA ELEKTR‹K-76 SK 10/A GÜZELYALITEL.:0232 246 40 62 ‹ZM‹R-ÇAMD‹B‹-KUDRET ELEKTRON‹K-BURAK RE‹S CAD. NO: 239/A-TEL.:0232 435 81 36 ‹ZM‹R-MENEMEN-AY ELEKTRON‹K-DR.
SELAHATT‹N ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.:0232 832 02 31 ‹ZM‹R-KONAK-S‹STEM ELEKTRON‹K-2414 SK. NO:10 GÜLTEPE-TEL.:0232 469 72 69 ‹ZM‹RKARfiIYAKA-LEVENT ELEKTR‹K LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B ESHOT SOKA⁄I-TEL.:0232 381 14 42 ‹ZM‹R-KARfiIYAKA-ASMERKEZ T‹CARET-ESK‹
TRAMVAY CD. 1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73 ‹ZM‹R-BORNOVA-ACEM ELEKTRON‹K-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.:0232 339 73 31 ‹ZM‹RKONAK-KILIÇ ELEKTRON‹K-BARBAROS HAYRETT‹N PAfiA CD. NO:62/1 LEVENT-TEL.:0232 433 15 19 ‹ZM‹R-URLA-‹LTER ELEKTRON‹K-‹ZM‹R 75. YILl
CADDES‹NO:81/C-D-TEL.:0232 754 44 44 ‹ZM‹R-BUCA-ÇA⁄LAR ELEKTRON‹K-670/1 SK. NO:57/B-TEL.:0232 276 27 77 ‹ZM‹R-YEfi‹LYURT-UMUT ELEKTR‹K
& ELEKTRON‹K-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.:0232 244 65 77 ‹ZM‹R-ÖDEM‹fi-MURAT ELEKTRON‹K-UMURBEY MH. SANAY‹ S‹T. 9.SK NO: 10 -TEL.:0232
544 41 98 KAHRAMANMARAfi-AKSUNGUR ELEKTR‹K-UZUNOLUK CAD. 20.SOKAK NO:20/A-TEL.:0344 212 77 50 KAHRAMANMARAfi-KALE ELEKTRON‹KFEVZ‹PAfiA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94 KARABÜK-SAFRANBOLU-MEHMET SA⁄LAM - GÖKAY TEKN‹K-‹NÖNÜ MH. ESK‹ BA⁄LAR SK. NO:13TEL.:0370 712 24 97 KARABÜK-ACAR ELEKTRON‹K-VAKIF ‹fi HANI KAT:2 EMN‹YET MÜDÜRLÜ⁄Ü YANI-TEL.:0370 424 32 00 KARAMAN-ÖZ AS SO⁄UTMAABBAS MH. MUT CD. NO: 82/A TEL. : 0338 214 56 74 KARS-AYDIN ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R ‹fiHANI KAT:2 NO: 125 -TEL.:0474 212 87 82
KASTAMONU-TAfiKÖPRÜ-DE⁄‹fi‹M ELEKTR‹K-TABAKHANE MH. ATATÜRK CD. NO:55/A-TEL.:0366 417 42 04 KASTAMONU-TOSYA-DO⁄Ufi ELEKTRON‹KVAKIF SK. 15/A-TEL.:0366 313 42 59 KASTAMONU-HARUN TELEKOMÜN‹KASYON-‹NÖNÜ MAHALLES‹ AFfi‹NBEY SOKAK NO:8/B-TEL.:0366 212 33 66
KAYSER‹-MEL‹KGAZ‹-AKTÜRK BEYAZ EfiYA SERV‹S‹-AYDINLIKEVLER MH.FIRAT CD.KR‹STAL APT.A-B NO.17 TEL.:0352 332 08 25 KAYSER‹-MEL‹KGAZ‹AKIfi ELEKTRON‹K-ÇORAKÇILAR MH. CENG‹Z TOPEL CD.NO:20/B-TEL.:0352 320 14 00 KAYSER‹-DEVEL‹-U⁄UR SO⁄UTMA-HARMAN MAHALLES‹ BELED‹YE
PASAJ‹ ÜZER‹ NO: 15-TEL.:0352 621 56 31 KAYSER‹-SÖNMEZ ELEKTRON‹K-CAM‹ KEB‹R MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.:0352 231 69 62 KAYSER‹-
- 42 -
YETK‹L‹ SERV‹SLER L‹STES‹
ZERO COMPUTER-SAHAB‹YE MH. METE CD. fiAH‹R SATO⁄LU SK. SATO⁄LU AP D: 1-TEL.:0352 232 15 34 KIRIKKALE-MERKEZ-BULUT ELEKTR‹K
B‹LG‹SAYAR-B.HAYRETT‹N CAD. NO:9/C-TEL.:0318 212 31 73 KIRKLAREL‹-MERKEZ-BUSE ELEKTRON‹K-KARACA ‹BRAH‹M MH. KAPAN CAM‹ SK. ACUN
PSJ. NO:23-TEL.:0288 212 73 57 KIRKLAREL‹-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRON‹K-YILMAZ MH. ESK‹ KIRKLAREL‹ CD. EFSANE DÜ⁄ÜN SALONU YANI
NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92 KIRfiEH‹R-GARANT‹ ELEKTRON‹K-ANKARA CD. C‹NGÖZ BEBE ARKASI YA⁄MUR ‹fiHANI NO:9/B-TEL.:0386 214 02 18 K‹L‹SFLAfi ELEKTRON‹K-fiEH‹TLER PARKI KARfiISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28 KOCAEL‹-DORUK TEKN‹K H‹Z. -KARABAfi MH. CENG‹Z TOPEL CD. MÜNECC‹M
AR‹F SK. NO:6/A -TEL.:0262 331 11 66 KOCAEL‹-KARAMÜRSEL-KILINÇ ELEKTRON‹K-‹NÖNÜ CD. M.YASEF SK. NO:10/M-TEL.:0262 452 55 55 KOCAEL‹D‹LOVASI-SAMET ELEKTRON‹K-BA⁄DAT CAD NO: 42/2-TEL.:0262 754 79 86 KOCAEL‹-DARICA-KARDEfiLER ELEKTRON‹K-KAZIM KARABEK‹R MH.
MEVALANA CAD. NO: 1/A-TEL.:0262 656 27 88 KOCAEL‹-GEBZE-YILDIRIM ELEKTRON‹K-H. HAL‹L MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.:0262 641 35 88KONYABEYfiEH‹R-SELV‹ SO⁄UTMA-HACI ARMA⁄AN MH. ANTALYA CD. NO:108/F-TEL.:0332 512 40 10 KONYA-SELÇUKLU-SAF‹R SO⁄UTMA-FER‹T PAfiA MH.
GÜNEY SK. NO:3/F KULE S‹TE C‹VARI-TEL.:0332 236 36 75 KONYA-ERKAM SO⁄UTMA-KARAKURT MH. FURKAN DEDE CD.ASBAfiKAN SK. NO:13/BTEL.:0332 350 00 32 KONYA-ÖZCAN SO⁄UTMA VE ISITMA LTD fiT‹-N‹fiANTAfiIMH. HULUS‹ BAYBAL CD. NO:36/A-TEL.:0332 236 33 37 KONYA-SELÇUKLUKONSEY SOGUTMA VE ISITMA-KÜÇÜK ‹HSAN‹YE MH. fiA‹R GUBAR‹ SK.B‹NSA S‹TES‹ ALTI NO : 15 TEL.:0332 321 21 22 KONYA-AKfiEH‹R-EROL
ELEKTRON‹K-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.:0332 812 61 12 KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKN‹K-‹HT‹YARETT‹N MH.SIRÇALI MEDRESE
CAD.‹BN‹B‹B‹ SK. NO:1/B-TEL.:0332-351 02 03 KONYA-SEYD‹fiEH‹R-TUNCER ELEKTRON‹K-KIBRIS CD. NO:26-TEL.:0332 582 93 92 KONYA-DURMAZLAR
ELEKTR‹K-ANKARA-KONYA CAD. NO:67-TEL.:0332 673 28 48 KONYA-ERE⁄L‹-ERDEM‹R TEKN‹K-ÜÇ GÖZ MH. KIBRIS CD.EL‹T APT. NO:3 TEL.: 0332 713
02 53 KÜTAHYA-EL‹FO⁄LU ELEKTR‹K-FAT‹H SULTAN MEHMET BULVARI DUAGÜR CAM‹‹ ALTI 43/B-TEL.:0274 226 32 80 MALATYA-YUVAM ELEKTRON‹K‹ST‹KLAL MH. FUZUL‹ CD.‹MAMO⁄LU SK. NO:1-TEL.:0422 322 52 88 MALATYA-HAL‹M ELEKTRON‹K-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3-TEL.:0422 321 86
08MAN‹SA-SOMA-GÜRMAK TEKN‹K-KURTULUfi MH. ‹DMAN SK. NO:47/A-TEL.:0236 613 66 56 MAN‹SA-SAL‹HL‹-AYKAR SO⁄UTMA- BEfiEYLÜL MH.
BELED‹YE CD. NO:TEL.:243-0236 714 88 68 MAN‹SA-AY ELEKTRON‹K MAN‹SA fiB.-YARHASANLAR MAH. ESK‹ HASA⁄A 2306 SOK.NO: 18/A-TEL.:0236
237 30 62-63 MAN‹SA-BURCU ELEKTRON‹K-TUNCA MAH. KURTULUfi CAD. NO:54-TEL.:0236-234 57 42 MAN‹SA-TURGUTLU-EM‹N ELEKTRON‹K-ALTAY
MH. SEV‹NÇ SK. NO:25-TEL.:0236 313 28 35 MAN‹SA-SARUHANLI-fiEN SO⁄UTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.:0236 357 12 00 MAN‹SAKULA-ERDAL KARAHAN-TERMO D‹NAM‹K-CAM‹‹ CED‹T MH. 62 SK. NO:67-TEL.:0236 816 70 99 MARD‹N-M‹DYAT-SA⁄LAM ELEKTRON‹K-ESNAF
SANATKARLAR KRED‹ KOOP. KARfiISI 2.CD.NO:56-TEL.:0482 462 33 90 MARD‹N-KIZILTEPE-‹BRAH‹MO⁄LU ISITMA-fiANLIURFA CAD. ECE PASAJI NO:7TEL.:0482 312 55 99 MARD‹N-DER‹K-UZAY ELEKTRON‹K-BELED‹YE MEYDANI NO:36-TEL.:0482 251 34 35 MARD‹N-YEN‹fiEH‹R-MERKEZ TEKN‹KKARAYOLLARI ARKASI BARIfi CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.:0482 212 83 06 MARD‹N-NUSAYB‹N-BÜDÜN ELEKTRON‹K-ZEYNEL AB‹D‹N MH. Ç‹LEK SK
NO: 1/B-TEL.:0482 415 61 98 MU⁄LA-FETH‹YE-ANADOLU TEKN‹K SERV‹S-ÖLÜDEN‹Z YOLU ÜZER‹ BAHA fiIKMAN CD.NO:157-TEL.:0252 611 39 12 MU⁄LAM‹LAS-AFfi‹N YILDIRIM - TEKN‹K SO⁄UTMA-HACI ‹LYAS MAH. PAZAR SOK.NO:14-TEL.:0252 512 14 45 MU⁄LA-YATA⁄AN-ASTEKN‹K ISITMA SO⁄UTMA
SERV‹S‹-YEN‹ MH. 152. SK. NO:8-TEL.:0252 572 56 31 MU⁄LA-DALAMAN-ÖZKAN TEKN‹K SO⁄UTMA-MERKEZ MAHALLES‹ ATATÜRK CD.NO:56-TEL.:0252
692 25 25 MU⁄LA-ELBO ELEKTR‹K ELEKTRON‹K-ORHAN‹YE MH. HÜRR‹YET CAD. NO:1/6-TEL.:0252 214 18 84 MU⁄LA-DATÇA-MEL‹H ELEKTRON‹K‹SKELE MH. AMBARCA CD. NO:17-TEL.:0252 712 02 30 MU⁄LA-MARMAR‹S-‹LKSEL ELEKTRON‹K-YEN‹ YOL CD. N0:51/9-TEL.:0252 412 62 60 MU⁄LAURLA-STAR ELEKTRON‹K-‹N‹fiD‹B‹ CAD NO 1/C AKYAKA BELDES‹-TEL.:0252 243 40 42 MUfi-HAfi‹MO⁄LU EK‹C‹ ELEKTRON‹K-HAfi‹MO⁄ULLARI EK‹C‹
‹fi HANI BELED‹YE CD.NO:20/A-TEL.:0436 212 38 80 N‹⁄DE-HUZUR ELEKTR‹K-ILHANLI MAH ÖZKUL MARKET KARSISI ÖZKILIÇ AP ALTI NO: 43-TEL.:0388
233 54 05 ORDU-TEK ISITMA SO⁄UTMA-SAKARYA MAH YENI KUMRU CAD NO: 111-TEL.:0452 423 84 49 ORDU-HAZAR SO⁄UTMA-YEN‹ MAH. 26.SOK
NO:17-TEL.:0452 214 04 49 ORDU-ÜNYE-STAR TEKN‹K-KALEDERE MH. 20TEMMUZ CD. NO:16-TEL.:0452 324 82 51 ORDU-MERKEZ-M‹KRO ELEKTRON‹KYEN‹ MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452 223 13 49 OSMAN‹YE-MODERN ELEKTRON‹K-ORTAOKUL CD. K‹fi‹O⁄LU ÇARfiISI NO:15-TEL.:0328 812 82 84 R‹ZEÇAYEL‹-ÖZER TEKN‹K- MAKSUT ÖZER-EMNIYET MÜD.KARfiISI fiA‹RLER YOLU ÜZERI NO:3/2B-TEL.:0464 532 63 81 R‹ZE-CEVAH‹R ELEKTRON‹K-TOPHANE
MAH. ATATÜRK CAD. ‹fi PASAJI-TEL.:0464 213 16 17 SAKARYA-ADAPAZARI-ÇINAR ELEKTRON‹K-KÖMÜR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.:0264 271 39 12
SAMSUN-ÇARfiAMBA-ÖZKAN SO⁄UTMA-ORTA MH. TUNCAY KOCABAfi SK. NO:85-TEL.:0362 832 28 90 SAMSUN-BAFRA-KARATAfi T‹CARET-KIZILIRMAK
MH. F.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91 SAMSUN-GÜLTEK‹N SERV‹S-ATATÜRK BULVARI NO.285-TEL.:0362 437 33 82 SAMSUN-DEN‹Z
ELEKTRON‹K-KADIKÖY MH. OSMAN‹YE CD. NO: 68-TEL.:0362 432 44 80 S‹‹RT-ERYILMAZ ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CAD. NO:25 ULUCAM‹ KARfiISITEL.:0484 224 03 92 S‹NOP-ADA EV ALETLER‹-CAM‹ KEB‹R MH. TÜTÜNCÜ SK. NO: 16-TEL.:0368 260 12 64 S‹NOP-AYANCIK-YILKAY SO⁄UTMA-YALI
MH. DR.AZM‹ HAMZAO⁄LU CD. NO:46-TEL.:0368 613 52 12 S‹NOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EfiYA BAKIM SERV‹S-GÖKDERE MH.YUSUF KEMAL BEY
CD.NO:24-TEL.:0368 315 61 21 S‹VAS-EKOL ELEKTRON‹K-H‹KMET IfiIK CD.NALBANTLAR BAfiI KAVfiA⁄I NO:1/D-TEL.:0346 223 44 96 fiANLIURFA-SURUÇIfiIK SO⁄UTMA TEKN‹KERL‹⁄‹-D‹K‹L‹ MH. Z‹YARET CD. NO:10-TEL.:0414 612 17 25 fiANLIURFA-AKTAfi ELEKTRON‹K-ASFALT CD. N0.22/F-TEL.:0414
217 14 87 fiANLIURFA-B‹REC‹K-YARAfiIR SO⁄UTMA-MEYDAN MAH 10 TEMMUZ CAD KÖPRÜ ÇIKIfiI NO : 9-TEL.:0414 652 36 38 fiIRNAK-S‹LOP‹-ABAY
ELEKTRON‹K-2. CADDE S‹EMENS BAY‹‹ KARfiISI-TEL.:0486 518 50 99 fiIRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. PTT YANI-TEL.:0486
351 28 22 TEK‹RDA⁄-HAYRABOLU-POYRAZ TEKN‹K-H‹SAR MAH. ADELET SK. NO:24-TEL.:0282 315 55 48 TEK‹RDA⁄-SARAY-BATI TEKN‹K-YEN‹ MH.
TAKS‹M CD. NO:9 TEL.:0282 768 69 34 TEK‹RDA⁄-MURATLI-AKAN ELEKTRON‹K-MURAD‹YE MH. NAZIM SAV CD. NO:30/A-TEL.:0282 361 28 17 TEK‹RDA⁄ÇORLU-FULL TEKN‹K-MUH‹TT‹N MH. F‹K‹R SK. NO:12/B-TEL.:0282 652 28 68 TEK‹RDA⁄-ARI ELEKTRON‹K-AYDO⁄DU MH. fiEH‹TLER CD. NO: 33/ATEL.:0282 263 40 61 TEK‹RDA⁄-MALKARA-KER‹MO⁄ULLARI T‹CARET-YEN‹MAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.:0282 427 16 61 TEK‹RDA⁄ÇERKEZKÖY-ÇA⁄RI ELEKTRON‹K-G.O. PAfiA MH. SAYAR SK. KARDEfiLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66 TOKAT-ERBAA-H‹DRO ELEKT‹R‹K-CUMHUR‹YET
MH. GAZ‹ BULVARI NO:144-TEL.:0356 715 56 01 TOKAT-C‹HAN ELEKTRON‹K-G.O.PAfiA BULVARI S‹VAS CAD. NO:290/A- TEL.:0356 214 00 74 TOKATTURHAL-GÜÇLÜ SO⁄UTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66 TOKAT-CEM TEKN‹K SO⁄UTMA-SO⁄UKPINAR MH. GOP BULVARI 241/A
GÖKÇE PASAJI NO:14-TEL.:0356 212 37 57 TRABZON-ÇIRAK TEKN‹K-FAT‹H MH. AYASOFYA CD. NO: 57 MÜZE KARfiISI-TEL.:0462 229 66 44 TRABZONAKÇAABAT-ATOM ELEKTR‹K-ORTA MH. ERENLER SK. NO:5 -TEL.:0462 228 12 58 TRABZON-YET-SAN ELEKTRON‹K-FAT‹H MH. FAT‹H CD. COfiKUNER
PASAJI NO:2/B-TEL.:0462 223 15 04 TRABZON-ARAKLI-fiENGÜL TEKN‹K-BA⁄KUR ÇARfiISI NO: 10 / A-TEL.:0462 721 74 11 UfiAK-MERKEZ-KOÇ SO⁄UTMA‹fiL‹CE MH. ADAfi SK. NO:29/E -TEL.:0284 513 89 66 VAN-ERC‹fi-ÖZKANAT TAM‹RAT-EMN‹YET KARAKOL ARKASI NO:3-TEL.:0432 351 95 40 VAN-EB‹NÇ
TEKN‹K-SIHKE CAD ATEfi SOK. NO 10-TEL.:0432 214 31 37 VAN-BURHAN AYDIN - ÖZ USTA TAM‹RAT-KÜLTÜR MERKEZ‹ C‹VARI DEM‹RC‹LER 1. SK.
NO:1/C-TEL.:0432 216 34 58 YALOVA-ALTINOVA-DO⁄AN TEKN‹K SO⁄UTMA-CUMHUR‹YET MH.MERKEZ DURAK KARfiISI NO:29A-TEL.:0226 461 26 21
YALOVA-TINAZTEPE ELEKTR‹K-‹STANBUL CD. BORA SK. NO: 14-TEL.:0226 812 01 60 YOZGAT-AKDA⁄MADEN‹-AYDIN SO⁄UTMA-AHISHAVI MH. 2.
HANLAR SK. NO :10-TEL.:0354 314 64 12 YOZGAT-ÖNDER ELEKTRON‹K-UN PAZARI NO:14-TEL.:0354 212 79 67 YOZGAT-SORGUN-KARDEfiLER
ELEKTRON‹K-CUMHUR‹YET CD. NO:29 1/C-TEL.:0354 415 45 79 ZONGULDAK-KRD ERE⁄L‹-UZMAN ELEKTRON‹K-ERDEM‹R CAD NO:130-TEL.:0372 316
3 1 2 8 Z O N G U L D A K - M E R K E Z - E M E K E L E K T R O N ‹ K - P A P ‹ L A ‹ fi H A N I Z E M ‹ N K A T N O : 9 S O ⁄ U K S U - T E L . : 0 3 7 2
251 67 31
- 43 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1. Garanti süresi, mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2. Mal›n bütün parçalar› dahil(kullan›m hatalar›ndan kaynaklanan k›r›lmalar hariç) olmak üzere tamam› firmam›z›n
garantisi kapsam›ndad›r.
3. Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir
süresi en fazla 20 ifl günüdür. Bu süre, mala iliflkin ar›zan›n servis istasyonuna servis istasyonunun olmamas›
durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii, acentas›,temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birisine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatç›-üretici veya ithalatç›; mal›n
tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4. Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde,
iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yap›lacakt›r.
5. Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
-Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kayd›yla,bir y›l içerisinde; ayn›
ar›zan›n ikiden fazla tekrarlanmas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla meydan gelmesi veya belirlenen garanti süresi
içerisinde farkl› ar›zalar›n toplam›n›n alt›ndan fazla olması unsurlar›n›n yan›s›ra, bu ar›zalar›n maldan yararlanamamay›
sürekli k›lmas›,
-Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›,
-Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i,
ithalatç›s› veya imalatç› - üreticisinden birisine düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirine mümkün bulunmad›¤›n›n
belirlenmesi,durumlar›nda, tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oran›nda bedel indirimi
talep edebilir.
6. Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan ar›zalar garanti kapsam›
d›fl›ndad›r.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Tel : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 44 -
SAH 6109 HAVE NEMLEND‹R‹C‹S‹
-GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 79366
SSHY Belge No : 25551
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 22/02/2010
SSHY Belge Onay Tarihi : 30/03/2010
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
HAVA NEMLEND‹R‹C‹S‹
S‹NBO
SAH 6109
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü tarafından
izin verilmifltir.
- 45 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hatlar›m›z› da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
MERKEZ
TEKN‹K SERV‹S
(0212) 422 94 94
www.sinbo.com.tr
Dan›flma Hatlar›m›z›,
- Hafta içi her gün 08.30-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzu esaslar›na göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici ‹liflkileri Merkezi'ne baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Hizmet Fifli" almay› unutmay›n›z.
Alaca¤›n›z bu fifl, ileride ürününüzde meydana gelebilecek herhangi bir
sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
6. Cihaz›n›z ilk çal›flt›rmada çal›flm›yor veya ar›zal› ise, size en yak›n S‹NBO
Yetkili Servisine baflvurabilir veya S‹NBO Dan›flma Hatlar›ndan yard›m
alabilirsiniz.
- 46 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2011
- UYGUNLUK BEYANI / CE CONFORMITY Intertek Testing Services Shenzhen Ltd.
Guangzhou Branch
Block E, No.7-2, Guangdong Software
Science Park, Caipin Road, Guangzhou
Science City, GETDD, Guangzhou, China
JGZ0504133-1R2, JGZ0501134-1R2
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.

Benzer belgeler

SFH 3381 ELEKTR‹KL‹ YA⁄LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU

SFH 3381 ELEKTR‹KL‹ YA⁄LI RADYATÖR KULLANMA KILAVUZU J. Cihaz uzun bir süre boyunca kullanmayacaksan›z lütfen fiflini çekiniz ve do¤ru flekilde muhafaza ediniz. SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹ Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip...

Detaylı

sk 2396 elektr‹kl‹

sk 2396 elektr‹kl‹ J. Cihaz uzun bir süre boyunca kullanmayacaksan›z lütfen fiflini çekiniz ve do¤ru flekilde muhafaza ediniz. SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹ Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip...

Detaylı

SK 2395 ELEKTR‹KL‹ TERMOS KULLANMA KILAVUZU TR EN FR

SK 2395 ELEKTR‹KL‹ TERMOS KULLANMA KILAVUZU TR EN FR J. Cihaz uzun bir süre boyunca kullanmayacaksan›z lütfen fiflini çekiniz ve do¤ru flekilde muhafaza ediniz. SATIfi SONRASI H‹ZMETLER‹ Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip...

Detaylı

sbs 4425 banyo baskülü kullanma kılavuzu tr en fr nl

sbs 4425 banyo baskülü kullanma kılavuzu tr en fr nl Bu cihaz kullan›c› taraf›ndan de¤ifltirilebilen parçalara sahip de¤ildir. Ünitenin çal›flmamas› durumunda flu ad›mlar› izleyin. 1. Talimatlar›n do¤ru biçimde izlendi¤ini denetleyin. 2. Ana kayna¤›n...

Detaylı