bilkent senfoni`den haberler

Transkript

bilkent senfoni`den haberler
bilkent senfoni'den haberler
2006’ya Vals ve Kemanla Merhaba
Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO), geleneksel yeni y›l konserini 25 Aral›k
2005’te verdi. BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov yönetimindeki konsere,
genç kufla¤›n dikkat çeken solistlerinden Bulgar kemanc› Svetlin Roussev
kat›ld›.
F. von Suppe’nin Die Leichte Cavallerie Uvertürü ile bafllayan konser,
Roussev’in seslendirdi¤i, keman repertuvar›n›n en sevilen ve virtüözlük
gerektiren, C.Saint-Saens’›n Op.28, Introduction et Rondo Capriccioso ile
P. Sarasate’nin Op.20, Zigeunerweisen adl› eserleriyle devam etti. Konserin
ikinci yar›s›nda BSO, J. Offenbach’›n Orphee aux Enfers Uvertürü ve vals
kral› olarak ünlenen Johann Strauss’un Die Fledermaus Uvertürü ile en
sevilen valsleri Kaizer Walzer, Pizzicato Polka, Frühlingsstimmen, Unter
Donner und Blitz ve An der Schönen Blauen Donau’yu seslendirdi.
‹dil Biret’ten
Massenet Rüzgar›
Beethoven, Brahms ve Chopin’in tüm piyano
eserlerini seriler halinde seslendiren,
kay›tlar›n› yapan ve CD’leri tüm dünyada
iki milyonun üzerinde satan piyanistimiz
‹dil Biret, Frans›z besteci Jules Massenet’nin
piyano konçertosunun Türkiye prömiyerini,
17 Aral›k 2005’te Bilkent Senfoni Orkestras›
(BSO) eflli¤inde gerçeklefltirdi. Özellikle
Frans›z orkestra repertuvar›ndaki
uzmanl›¤›yla tan›nan fief Alain Paris
yönetimindeki BSO, Massenet’nin Phadra
Uvertürü ile Ernest Chausson’un Op.20,
Si bemol majör Senfonisi’ni seslendirdi.
Biret’in hayat verdi¤i Massenet konçertosunun
stüdyo kayd› da yap›ld›. Kay›tlar› içeren CD,
bu y›l bir Frans›z plak flirketi taraf›ndan
piyasaya ç›kar›lacak.
Pakistan Depremine Sanatç› Duyarl›l›¤›
Dünyaca ünlü piyanistimiz Gülsin Onay ve flüt sanatç›m›z fiefika Kutluer, Pakistan depremzedeleri yarar›na Bilkent
Senfoni Orkestras› (BSO) ile birer konser verdi. Konserlerin geliri, Birleflmifl Milletler Çocuklara Yard›m Fonu’nun
(UNICEF) 60. Kurulufl Y›l› Etkinlikleri çerçevesinde depremzedeler için aç›lan hesaba aktar›ld›.
Gülsin Onay’›n solistli¤indeki ilk konser, 3 Ocak 2006’da Bilkent Konser Salonu’nda gerçeklefltirildi. 2003’ten bu yana
UNICEF’in ‹yi Niyet Elçisi olan Gülsin Onay, Viyana Klasik Okulu’nun en önemli temsilcisi Wolfgang Amadeus Mozart’›n
KV.414, La majör, 12. Piyano Konçertosu’nu yorumlad›. Bu konser ayn› zamanda, dahi bestecinin do¤umunun 250. y›l›
olan 2006’daki ilk Mozart seslendirmesi oldu. Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Dekan Vekili,
fief Ifl›n Metin’in yönetti¤i konserde BSO, Ludwig van Beethoven’›n Op.92, La majör, 7.Senfonisi’ni de sundu.
fiefika Kutluer’in solist olarak kat›ld›¤› konser 21 Ocak 2006’dayd›. fief Ifl›n Metin yönetimindeki konserde Kutluer, BSO
eflli¤inde Gluck’un Dance of the Blessed Spirits, Chaminade’nin Flüt ve Orkestra ‹çin Konçertino, Piazzola’n›n Oblivion,
Grillo’nun Lagrima e Sonrisas, Faure’nin Flüt ve Orkestra ‹çin Fantezi ile Pavane ve Borne’nin, Bizet’nin ünlü Carmen
operas›ndan flüt ve orkestra için düzenledi¤i Carmen Fantasy eserlerini yorumlad›.
44
Bilkent Gençlik
Senfoni Orkestras›
Ünlem Sanat
Bilkent Senfoni Orkestras›’ndan Barok Müzi¤i Dergisi’nde
Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO), 4 fiubat 2006’da fief Howard Griffiths yönetiminde bir
konser verdi. Konserin solisti, döneminin en yetenekli ve popüler sanatç›lar›ndan biri olarak
gösterilen blok flüt virtüözü Maurice Steger’di. Barok müzi¤in en seçkin örneklerinin
sunuldu¤u konserde Handel’in Royal Fireworks Music adl› eseri, Telemann’›n TWA.55A,
La minör, Blok Flüt, Yayl› Çalg›lar ve Sürekli Bas ‹çin Süit’i, Vivaldi’nin Il Gardellino bafll›kl›
Op.10, Re majör, 3. Flüt Konçertosu ile ‹talyan besteci Respighi’nin Gli Uccelli adl› yap›t›
seslendirildi.
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümü 1. s›n›f ö¤rencilerinden Özgecan
Payzin’in, Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras›
Ö¤retmenler Günü Konseri’yle ilgili
izlenimlerini içeren Bir Konser An›s› adl›
yaz›s›, Ünlem Sanat Dergisi’nin Ocak-fiubat
2006 say›s›nda yay›mland›.
1996’dan bu yana Zürih Oda Orkestras›’n›n sanat yönetmeni ve birinci flefi olan Howard
Griffiths, ‹ngiltere do¤umludur. Londra Kraliyet Filarmoni Orkestras›, Fransa Devlet
Orkestras›, Moskova Radyosu Çaykovski Senfoni Orkestras›, Lüksemburg Filarmoni,
Finlandiya Tapiola Sinfonietta, Montpellier Filarmoni, Varflova Filarmoni, Basel Senfoni,
Londra Mozart Players, ‹spanya Devlet Orkestras›, Slovakya Radyo Senfoni Orkestras›,
Almanya NDR ve SWF Orkestralar› ile Polonya Oda Orkestras› gibi dünyan›n önde gelen
topluluklar›yla çal›flm›flt›r. Warner, Universal, CPO, Sony ve Koch gibi çeflitli plak flirketleriyle
60’›n üzerinde CD kayd› yapan Griffiths, NDR Hannover Radyo Filarmoni Orkestras›’yla
Louis Spohr’un tüm senfonileri ve Ferdinand Ries’in piyano konçertolar›n›n kay›tlar›n› da
gerçeklefltirecektir.
Ünlü blok flüt sanatç›s› Maurice Steger, aralar›nda Friedrich Hegar ve Karajan Kültür
Derne¤i ödüllerinin de bulundu¤u birçok ödüle de¤er görülmüfltür. Henüz ö¤renciyken
bafllad›¤› solistlik kariyerini London Wigmore Hall, Roma Accademia di Santa Cecilia,
Berlin Filarmoni, Madrid Teatro Real, Paris Théâtre du Châtelet, Berlin Konzerthaus, Zürih
Tonhalle, Lucerne Kultur und Konzerthaus, Hamburg Musikhalle ve Amsterdam
Concertgebouw gibi seçkin konser salonlar›nda gerçeklefltirdi¤i performanslar›yla sürdüren
Steger, Haziran 2003’te Güney Amerika’da genifl kapsaml› bir turne gerçeklefltirmifl ve
Brezilya Belem Müzik Festivali’nde yer alm›flt›r. Akademie für Alte Musik Berlin, Musica
Antiqua Köln, Europa Galante Barok Orkestras›, Accademia Bizantina ve I Barocchisti gibi
barok müzik topluluklar›yla düzenli olarak konserler veren Steger, Londra Mozart Players,
Berlin Baroque Soloists, Capella Istropolitana, Württemberg Oda Orkestras› ve Zürih Oda
Orkestras› gibi modern senfoni orkestralar›yla hem solist hem flef olarak çal›flmaktad›r.
fiehitlerimize Sayg›
Bilkent Senfoni Orkestras› (BSO), Çanakkale flehitlerimizi anmak amac›yla 16 Mart 2006'da
fiehitlere Sayg› Konseri’ni gerçeklefltirdi. Türk Silahl› Kuvvetleri Mehmetçik Vakf› ve Türkiye
Harp Malulü, Gaziler, fiehit Dul ve Yetimleri Derne¤i iflbirli¤iyle düzenlenen konseri Çetin
Ifl›közlü yönetti.
Nilgün Akkerman (soprano), Ünüflan Kulo¤lu (tenor), Sadagat Velibekova (piyano), fiebnem
Alg›n (mezzo soprano) ve Bülent Ateflo¤lu’nun (bas) solist olarak kat›ld›¤› konserde Çetin
Ifl›közlü’nün Türk Ordu Senfonisi ve Çanakkale Kahramanlar› adl› eserleri ile Albinoni’nin
ünlü Adagio’su seslendirildi. Ifl›közlü’nün eserlerinde BSO’ya Elnara Kerimova yönetimindeki
TRT Çoksesli Korosu, Ankara Korosu ve Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvar›
Korosu efllik etti.
45
Bilkent
Gençlik Senfoni
Orkestras›’ndan
19 May›s Konseri
Bilkent Gençlik Senfoni Orkestras› (BGSO),
Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor
Bayram›’na yönelik olarak 19 May›s 2006’da
bir konser verdi.
Konserin ilk yar›s›nda Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi
ö¤rencilerinden genç piyanistlerimiz Emrecan
Yavuz ve Beste Ayd›n’›n solistli¤inde
C.Saint-Saens’›n Hayvanlar Karnaval›’n›
seslendirdi. Orijinali oda müzi¤i eflli¤indeki
iki piyano için yaz›lm›fl olan eserde solistlere
Cem Önertürk (flüt), Candan Ifl›k Yüce
(klarnet), Aykut Köselerli (silofon,
glockenspiel), Malika Aziz (keman), Nazl›
Avc› (keman), Gizem Yücel (viyola), Gözde
Yaflar (viyolonsel) ve Da¤han Do¤u
(kontrbas) efllik etti.
Bilkent Senfoni Orkestras›
Mozart Sezonu
Klasik müzi¤in ölümsüz bestecisi Wolfgang Amadeus Mozart’›n do¤umunun 250. y›l›,
2006'da tüm dünyada kutlan›yor. Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n (BSO) bu sene boyunca
Mozart Sezonu kapsam›nda on konseri var.
Söz konusu konserlerden ilkini 18 fiubat 2006’da BSO Müzik Direktörü Emil Tabakov
yönetti. Bulgar Ulusal Radyo Korosu’nun da efllik etti¤i BSO, Mozart’›n KV.543, Mi bemol
majör 39. Senfonisi ile Requiem’ini seslendirdi. Konsere Feryal Türko¤lu (soprano), Ferda
Yetifler (mezzo soprano), Ayhan Ufltuk (tenor) ve Cem Beran Sertkaya (bas) solist olarak
kat›ld›.
Mozart Sezonu’nun ikinci konseri, 18 Mart 2006’dayd›. fief Howard Griffiths yönetimindeki
konserin solisti, genç ve baflar›l› Çinli piyanist Sa Chen'di. Ünlü bestecinin KV.492, Figaro’nun
Dü¤ünü Operas› Uvertürü, KV.488, La majör 23. Piyano Konçertosu ve Jüpiter bafll›kl›
KV.551, Do majör 41. Senfonisi’nin seslendirildi¤i konserde BSO, dinleyecilerine bir kez
daha sanat dolu bir gece yaflatt›.
Konserin ikinci yar›s›nda Bilkent Üniversitesi
Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Dekan
Vekili, fief Ifl›n Metin yönetimindeki Bilkent
Gençlik Senfoni Orkestras›’n›n solisti yine
Emrecan Yavuz’du. Genç müzisyen, BGSO
eflli¤inde P. ‹. Çaykovski’nin Op.23, Si bemol
minör 1. Piyano Konçertosu’nu yorumlad›.
Faz›l Say
Konserleri
Dünyaca ünlü piyanistimiz Faz›l Say,
26 ve 27 May›s 2006’da Bilkent
Senfoni Orkestras› ile iki konser verdi.
Say bu konserlerde, genç kuflak
bestecilerimizden Mahir Cetiz’in Gece
Günefli bafll›kl› Piyano
Konçertosu’nun dünya prömiyerini
gerçeklefltirdi ve Beethoven’›n Koral
Fantezi’sini fief ‹brahim Yaz›c›
yönetimindeki BSO’yla birlikte
yorumlad›. Kültür ve Turizm
Bakanl›¤› Devlet Çoksesli Korosu’nun
da efllik etti¤i eserde solo partileri
Burcu Soysev (soprano), Özgecan
Gençer (soprano), Zeynep P›nar
Çak›t (alto), Murat Karahan (tenor),
Efe K›ncal (tenor) ve Cem Beran
Sertkaya (bas) seslendirdi.
Sevgililer Günü’nde Anlaml› Konser
Bilkent Senfoni Orkestras›’n›n (BSO) Sevgililer Günü Konseri, 14 fiubat 2006’da Dünya Kanserli Çocuklar Günü kapsam›nda düzenlendi
ve konserin bütün geliri Lösemili Çocuklar Vakf›’na ba¤›flland›.
Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatlar› Fakültesi Dekan Vekili, fief Ifl›n Metin yönetimindeki konserde romantik müzi¤in en sevilen
piyano konçertolar› seslendirildi. Konserin solisti tan›nm›fl piyanistimiz Emre fien’di. Sanatç›, Çaykovski’nin Op.23, Si minör 1. Piyano
Konçertosu ile Rahmaninof’un Op.18, Do minör 2. Piyano Konçertosu’nu BSO eflli¤inde yorumlad›.
46
mezunlardan
haberler
Salsa fiampiyonu
Mezunumuz
[email protected]
Uluslararas›
Arenadaki Bilkentli:
Heyecan N. Veziro¤lu
Planet’e
Bilkentli Genel Müdür
Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi
ve Programlama Bölümü 1991
mezunlar›ndan Alpay Sidal, Teknoloji
Holding kurulufllar›ndan Planet’in genel
müdürü oldu. Kariyerine Koçbank’ta sistem
analisti olarak bafllayan Sidal, yurtd›fl›na
ç›karak Unisys flirketinde dan›flmanl›k, proje
yönetmenli¤i ve finansal çözümlerden
sorumlu sat›fl müdürlü¤ü yapt›. Sidal, daha
sonra s›ras›yla Planet’te ifl gelifltirmeden
sorumlu genel müdür yard›mc›l›¤› ve
Turkcell’de kurumsal hizmetler ürün yönetimi
birim müdürlü¤ü görevlerinde bulundu.
Bilkent Üniversitesi ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
Bölümü 1990 mezunlar›ndan Heyecan Nazl›
Veziro¤lu, Avrupa Birli¤i ile ülkemiz
aras›ndaki iliflkilerin gelifltirilmesinde
gösterdi¤i üstün performans dolay›s›yla
Avrupa Birli¤i (AB) Genifllemeden Sorumlu
Komisyon Üyesi Olli Rehn’den takdir
mektubu ald›. Ça¤dafl Türk kad›n›n›
Avrupa’ya tan›tan Türk olarak da an›lan
Veziro¤lu, Türkiye’nin AB’ye Girifl Sürecinde
Kültür Boyutu bafll›kl› bildirisiyle Baron
Who is Who ansiklopedisinin The Europe
500: Leaders for the New Century
bölümünde yer ald›. Mezunumuz, dünyan›n
çeflitli bölgelerinde AB ve Türkiye iliflkileri
ile liderlik ve uluslararas› politika üzerine
verdi¤i konferanslar sonucunda
Mükemmeliyet Madalyas›’na da de¤er
görülmüfltü.
Türkçe ve ‹ngilizce fliirler yazan, ürünleri
ABD’de Hollywood Artists Record Company
taraf›ndan bestelenmek üzere al›nm›fl olan
Veziro¤lu, Bilkent Üniversitesi’nde
Uluslararas› ‹liflkiler Bölümü’nden de dersler
seçti¤ini ve bu disiplinleraras› e¤itimin ifl
yaflant›s›nda kendisine önemli faydalar
sa¤lad›¤›n› belirtiyor.
47
Bilkent Üniversitesi
Uluslararas› ‹liflkiler
Bölümü 2004
mezunlar›ndan
fiebnem Burcuo¤lu,
Türkiye'nin dört bir
yan›ndan dansç›lar›n
kat›l›m›yla gerçekleflen
2. Salsa Cumhuriyet
Kupas›’nda amatör
kategoride Türkiye
flampiyonu oldu. Burcuo¤lu ve partneri, seçici
kurulunu Fransa'n›n dünyaca ünlü dans
grubu Uforia Dance Company ile dünyan›n
en önemli salsa organizatörlerinden biri
olarak gösterilen, Salsa-UK'in kurucusu Paul
Young'›n oluflturdu¤u yar›flmada yirmi dokuz
çifti geride b›rakarak birincili¤e uzand›.
3-5 fiubat 2006 tarihlerinde düzenlenen
Brit Salsa Fest’e Paul Young’›n özel konuk
olarak davet etti¤i genç dansç›lar, ‹ngiltere’nin
Blackpool flehrinde gerçekleflen, dünyaca
ünlü sanatç›lar›n ders verdi¤i, atölye
çal›flmalar›, salsa partileri ve özel gösterilerle
renklenen organizasyonda Türkiye’yi temsil
ettiler. Dansla ilk olarak Bilkent
Üniversitesi’nde tan›flan Burcuo¤lu, bir buçuk
ay gibi k›sa bir sürede ald›¤› derslerle
kazand›¤› kupay› yeni ödüllerle pekifltirmek
istiyor. ‹lk hedefi Salsa Cumhuriyet
Kupas›’nda profesyonel kategoride yar›flmak
olan Burcuo¤lu’nun en büyük düflü, ABD’de
yap›lan ve dünyan›n en önemli salsa
yar›flmas› say›lan Mayan World Salsa
Competition'da ülkemizi temsil etmek.
Kentsel Tasar›mda
Bilkent Perspektifi
Giriflimci Bir
Mezunumuz:
Ela Kurtulmuflo¤lu
Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü
2005 mezunlar›ndan Ela Kurtulmuflo¤lu,
Edusela ad›nda bir e¤itim ve dan›flmanl›k
flirketi kurdu. Profesyonel bir e¤itmen
kadrosuyla d›fl ticaret uzmanl›¤›, sat›fl ve
pazarlama teknikleri, müflteri memnuniyeti,
bankalar için iç denetim ve fon yönetimi,
KOB‹’lere yönelik dan›flmanl›k, lojistik ve
tedarik zinciri yönetimi, risk yönetimi, finans
sektöründe olmayanlar için finans bilgileri,
stratejik sat›n alma ve süreç yönetimi, müflteri
bulma ve izleme teknikleri gibi e¤itim
programlar› olan Edusela, programlar
sonras›nda kat›l›m belgesi veriyor ve baz›
e¤itimlerin sonunda yap›lan s›navlarda en
baflar›l› befl kifliye staj olana¤› sa¤l›yor.
E¤itimler anlaflmal› otellerde ya da e¤itim
talep eden firmalar›n bünyesinde
gerçeklefltiriliyor. Bu hizmetler, Bilkent
Üniversitesi mezunlar›na %20 indirimli.
Kiflisel geliflimini sürdürmek ve olas›
sorunlara an›nda müdahale edebilmek için
her e¤itime kat›lmaya çal›flt›¤›n› belirten
Kurtulmuflo¤lu, bütün e¤itim etkinliklerinin
koordinasyonundan sorumlu.
Beylikdüzü Cumhuriyet Caddesi ve Yak›n
Çevresi Kentsel Tasar›m Proje Yar›flmas›’nda,
Bilkent Üniversitesi Peyzaj Mimarisi ve
Kentsel Tasar›m Bölümü 1996
mezunlar›ndan Asl›han Özaslan ikincilik,
2005 mezunlar›ndan Elif Selena Ayhan ile
Fulya Cönger dördüncü mansiyon ödüllerini
kazand›. ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi
taraf›ndan düzenlenen yar›flmada Ayhan ve
Cönger’in proje dan›flman›, bölümün 2004
mezunlar›ndan Yeliz Kahya’yd›.
MBA Mezunumuz
Cisco Systems’da
Bilkent Üniversitesi MBA 1989
mezunlar›ndan Alp Önder Güler, Cisco
Sytems Türkiye’nin ticari pazarlardan
sorumlu genel müdür yard›mc›l›¤› görevine
getirildi. NCR, DC Gartner ve Digital
flirketlerinde de çal›flm›fl olan Güler, Cisco
Systems’a kat›lmadan önce Microsoft
Türkiye’nin üretim sektörü sat›fl müdürü
olarak görev yap›yordu.
Ericsson’a Bilkentli Yönetici
Bilkent Üniversitesi BilgisayarMühendisli¤i Bölümü 1992 lisans ve 1996 yüksek lisans
mezunlar›ndan Yi¤it Kulabafl, Ericsson Türkiye & ‹srail Pazarlama ve ‹letiflim Bölümü’ne
genel müdür yard›mc›s› olarak atand›. Kulabafl, yeni görevinden önce Oracle Türkiye, NCR
Türkiye ve Microsoft Türkiye’de çal›flm›flt›.
48
Bilkent Bilim Dünyas›na Yön Veriyor
‹flletme Mezunumuz
BenQ Mobile’da
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Bölümü 1994
mezunlar›ndan Funda Tabo¤lu, BenQ Mobile
Türkiye’nin pazarlama müdürü oldu.
Kariyerine Deloitte & Touche’da denetçi
olarak bafllayan Tabo¤lu, Colgate
Palmolive’de ticari pazarlama uzman›, RJR
Reklam ve Pazarlama A.fi.’de finansal analist
olarak çal›flt›. Siemens Mobile’de pazarlama
iletiflimi müdürlü¤ü,Türkiye pazarlama
müdürlü¤ü, Orta-Güney Avrupa sat›fl
stratejileri ve planlama müdürlü¤ü ile Bat›
Avrupa pazarlama müdürlü¤ü, Microsoft
Türkiye’de ise pazarlama iletiflim müdürlü¤ü
görevlerinde bulunan Tabo¤lu, son olarak
Business Week dergisinin sat›fl ve pazarlama
direktörlü¤ünü yap›yordu.
Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü 2003 mezunlar›ndan Nuri Öncel ve 1999 mezunlar›ndan
O¤uzhan Gürlü’nün Twente Üniversitesi’ndeki tak›m arkadafllar›yla birlikte yazd›klar›
makaleye, dünyaca ünlü fizik dergisi Physical Review Letters’›n kapa¤›nda yer verildi.
Genç bilim insanlar›, çal›flmalar›nda Germenyum (Ge) elementinin (001) yönlü kristal
düzleminde kendili¤inden oluflan sabit, nanometre boyutlu platin (Pt) kablolar aras›na
s›k›flm›fl kuvantum karakterli elektron durumlar›n› ölçtüler. Öncel, Twente Üniversitesi
Fizik Mühendisli¤i Bölümü’nün Kat› Hal Fizi¤i Anabilim Dal›’nda, Moleküler Elektronik
doktoras› yap›yor. Max-Planck Enstitüsü’nde bilim adam› olarak çal›flan Gürlü ise
nanoelektronik, nanomagnetizma, moleküler elektronik ve atomik düzeyde spektroskopi
hakk›nda araflt›rmalarda bulunuyor.
Sri Lanka’da Bir Bilkentli
Bilkent Üniversitesi ‹flletme Bölümü 1996 mezunlar›ndan Göktu¤ Gür, AIG (American
International Group, Inc.) flirketinin Sri Lanka ülke müdürü oldu. Yeni görevine 1 Aral›k
2005’te bafllayan Gür, 1999’da girdi¤i ve en son acenteler direktörü olarak görev yapt›¤›
AIG Sigorta A.fi.’den önce, ABD’nin Southern New Hampshire Üniversitesi’nde araflt›rma
görevlisi ve ö¤retim eleman› olarak çal›flm›flt›.
Yeni Bir Yol, Genç Bir Yazar
Bilkent Üniversitesi Bankac›l›k ve Finans Bölümü 2000 mezunlar›ndan Mert Toker’in Bir
Yol Daha Var adl› kitab›, Tekin Yay›nevi’nden ç›kt›. Toker kitab›nda, Türkiye’deki toplumsal
ve politik gündeme özgün bir pencereden yaklafl›yor ve farkl› bak›fl aç›lar› yaratarak okuru
ülke üzerine düflünceler üretmeye yöneltiyor.
Genç Müzisyenlerden
Brahms Esintisi
Bilkent Üniversitesi Müzik Bölümü 2005
mezunu Çi¤dem Çilesiz (piyano), ayn›
bölümün son s›n›f ö¤rencileri Pelin Baysal
(viyolonsel) ve U¤rafl Torun (viyola) ile
birlikte, Dünya Kad›nlar Günü çerçevesinde
Ressam Nur Güray'›n sergi aç›l›fl› için bir
oda müzi¤i konseri verdi. Ünlü Alman besteci
ve piyanist Johannes Brahms’›n (1833-1897)
Op.114 La minör Trio’sunun seslendirildi¤i
konser, Ankara Mesa Plaza’da 11 Mart
2006'da gerçekleflti.
49
s›n›f
haberleri
1997
Zeynep ‹nci Çebi - ‹ktisat
‹stanbul’da TEB Yat›r›m Menkul De¤erler
A. fi.’de raporlama yetkilisi.
Bu sayfada yer
almas›n› istedi¤iniz
haberleri
bize iletiniz.
Keykubat Sancaktaro¤lu - ‹ktisat
Ankara’da HSBC kurumsal iflletme
bankac›l›¤› müdür yard›mc›s›.
Murat Engin Güler - Uluslararas› ‹liflkiler
‹zmir’de Akbank AOSB fiubesi’nde yönetici.
1999
[email protected]
Burak Ozan Koç - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
Ukrayna’da Espart LLC’de ifl gelifltirme
müdürü.
1992
Bahar Erbafl - ‹flletme
Ankara’da TOBB Ekonomi ve Teknoloji
Üniversitesi’nde Ekonomi bölüm baflkan›.
Nefle Dölen - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
Hilton ‹zmir’de müdür yard›mc›s› olarak
görev yap›yor.
1993
Kutay K›rflehirlio¤lu - Tiyatro
‹stanbul Büyükflehir Belediyesi fiehir
Tiyatrolar›’nda sanatç›.
Veli Gürkan - Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i
‹stanbul’da Taksim Gönen Otel’de ön büro
müdürü.
Ali Canan Özcan - Amerikan Kültürü ve
Edebiyat›
‹stanbul’da Arkas Otomotiv’de sat›fl ve
pazarlama müdürlü¤ü yap›yor.
1996
1991
Tolga Durmuflo¤lu - ‹ktisat
‹stanbul’da Türkiye ‹fl Bankas› Genel
Müdürlü¤ü'nde uzman yard›mc›s›.
Aylin Korkmaz - Endüstri Mühendisli¤i
‹ngiltere’de Accenture UK’de müdür olarak
görev yap›yor.
Nedime Asl›han Gürbüz - Amerikan
Kültürü ve Edebiyat›
‹stanbul’da Melahat fiefizade ‹lkö¤retim
Okulu’nda ingilizce ö¤retmeni.
Esma Burçin Dengiz Olin - ‹ç Mimarl›k
ve Çevre Tasar›m›
ABD’de Savannah College of Art and
Design’›n ‹ç Mimarl›k Bölümü’nde ö¤retim
görevlisi.
2000
Ali Mert K›yat - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
‹stanbul’da Finansbank Genel Müdürlü¤ü'nde
kurumsal pazarlama yönetmeni.
Seda Cebe - ‹ktisat
‹stanbul’da Intervo D›fl Tic. ve Müm. Ltd.
fiti.’de müflteri temsilcisi.
Bahar Altay - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
Ça¤r› Eriflen’le (‹flletme 1999) 24 Aral›k
2005’te evlendi.
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
Erol Emre Oktar - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
‹stanbul’da Erol Katafl Interiors’da iç mimar
olarak görev yap›yor.
Erkin Öztürk - Endüstri Mühendisli¤i
Eczac›bafl› Giriflim Pazarlama’da bilgi
teknolojisi yöneticisi.
Ebru Karabulut - Turizm ve Otel
‹flletmecili¤i
ABD'de Miami Marriott Dadeland’da sat›fl
müdürü.
Aziz Veysi Hamzao¤ullar› - ‹flletme
ABD'de Evergreen Investments’da iflletme
müdürü olarak çal›fl›yor.
Tar›k Eren - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
‹stanbul’da Ak Emeklilik A.fi.’de bölge
müdürü olarak çal›fl›yor.
Elif Örgün - Uygulamal› ‹ngilizce-Türkçe
Çevirmenlik
Bursa’da Bursa Beril Ltd. fiti.’nde d›fl ticaret
müdürü.
Kaan Arslan - MBA
‹stanbul’da Finansbank Genel Müdürlü¤ü’nde
genel müdür yard›mc›s›.
Artun Ertem - Arkeoloji ve Sanat Tarihi
Mu¤la'da, Göcek Club Marina'da marina
müdürü.
Baflak Eröksüz - Mütercim Tercümanl›k
Ankara Barosu Dil E¤itim Merkezi’nde
mütercim-tercüman.
50
2001
Tolga ‹nsel - ‹flletme
Almanya’da Freiburg Üniversitesi’nde Antik
Yunan Felsefesi doktoras› yap›yor.
Yaman fiahin - ‹flletme
‹stanbul’da Alk›m Bas›m Yay›n Da¤›t›m
A.fi.’de genel müdür yard›mc›s›.
Arma¤an Önal - ‹flletme
‹stanbul’da Eczac›bafl› Giriflim Pazarlama'n›n
Ev D›fl› Kullan›m Ürünleri Sat›fl
Müdürlü¤ü'nde kategori uzman›.
Gökhan Dönmez - ‹flletme
Dönmez Çanta ve Promosyon Ltd. fiti’de
genel müdür.
Mehmet Tansu K›l›ço¤lu - ‹flletme
Ankara’da Gazi Park Hotel’de iflletme
müdürü olarak çal›fl›yor.
Burak Uyan - ‹flletme
Ankara’da Hazine Müsteflarl›¤›’nda hazine
kontrolörü olarak görev yap›yor.
Beyza Y›lmaz - Uluslararas› ‹liflkiler
Bursa’da Villateks Tekstil San. ve Tic. Ltd.
fiti.’nde ihracat müdürü.
Ediz Erdo¤du - ‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m›
Ankara’da ODTÜ Mimarl›k Fakültesi
MATPUM Derne¤i’nde iflletme müdürü.
Derya Yal›m - ‹ktisat
Ernst & Young Ankara Vergi Bölümü’nde
k›demli denetçi.
2002
Tansu Ifl›k - ‹flletme
‹stanbul’da Otomotiv Lastikleri Tevzi A. fi.’de
stok planlama ve fiyatland›rma müdürü
olarak çal›fl›yor.
Gürbüz Ayd›n - ‹flletme
Ernst & Young Ankara Vergi Bölümü’nde
k›demli denetçi.
Erol Ifl›kç› - MBA
Ankara’da Kara Harp Okulu Dekanl›¤›
Sistem Yönetim Bilimleri Bölüm
Baflkanl›¤›’nda ö¤retim eleman›.
Didar Evren Günu¤ur - Bankac›l›k ve
Finans
Ömer Cevheri’yle 28 Ocak 2006’da evlendi.
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
2003
Çi¤dem Türko¤lu - ‹ngiliz Dili ve
Edebiyat›
‹stanbul Anadolu Bil. Meslek
Yüksekokulu'nda ö¤retim görevlisi.
Zerrin Özel - ‹ngiliz Dili ve Edebiyat›
‹stanbul Anadolu Bil. Meslek
Yüksekokulu'nda ö¤retim görevlisi.
Murat K›lavuz - ‹ktisat
‹stanbul’da Yap› Kredi Bankas› Anadolu
Yakas› fiubesi'nde portföy yönetmen
yard›mc›s›.
Erhan Karadadafl - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da Aselsan'da proje ve ifl gelifltirme
mühendisi.
Osman Topçu - Elektrik ve Elektronik
Mühendisli¤i
Ankara’da Aselsan'da mühendis.
N. Ronay Tuncer - Siyaset Bilimi
‹sviçre’de Coutts Bank von Ernst Ltd.’de
insan kaynaklar› asistanl›¤› yap›yor.
2005
Banu Mortafl - Amerikan Dili ve Edebiyat›
Ankara’da Morajans’›n flirket orta¤›.
Esra Çelik - Peyzaj Mimarisi ve Kentsel
Tasar›m
Ankara’da Dapa Dan›flmanl›k Planlama ve
Araflt›rma Ltd. fiti.’nde peyzaj mimar›.
Çisel Onat - Uygulamal› ‹ngilizce-Türkçe
Çevirmenlik
‹stanbul'da ‹rem Records'da bas›n dan›flman›
ve menajer.
Hidayet Aksu - Bilgisayar Mühendisli¤i
Ankara’da Bankac›l›k Düzenleme ve
Denetleme Kurumu’nda bankac›l›k uzman
yard›mc›s›.
2004
Deniz Arpat - Uluslararas› ‹liflkiler
Ankara’da fiara Enerji, ‹nflaat Ticaret ve
Sanayi A.fi.’de yurtiçi sat›fl sorumlusu.
Serdar At›l›r - Mütercim Tercümanl›k
Ankara’da At›l›r Tercüme Bürosu’nda genel
direktör.
S›la Emaneto¤lu - Muhasebe Bilgi
Sistemleri
Veysel Vardal’la 12 fiubat 2006’da evlendi.
Ömür boyu mutluluklar dileriz.
51
Beril Banger - Grafik Tasar›m
Ankara’da ‹xir Grafik’te grafik tasar›mc›
olarak görev yap›yor.
Özer F›rat - ‹flletme
Ankara’da Met-Har Sa¤l›k Hizmetleri A.fi.’de
d›fl iliflkiler sorumlusu olarak çal›fl›yor.
bilmed’den
haberler
B‹LMED Ola¤an
B‹LMED Portal›
Genel Kurulu ‹stanbul
Dört y›l önce
haz›rlanan
Dedeman’dayd›
B‹LMED internet
B‹LMED Ola¤an Genel Kurulu 26 fiubat
2006’da ‹stanbul Dedeman Oteli’nde yap›ld›.
Derne¤in 2005’teki faaliyetlerinin
de¤erlendirildi¤i ve yeni etkinliklere iliflkin
kararlar›n al›nd›¤› genel kurulda, 2006
döneminin yönetimi de seçildi.
Yönetim Kurulu Baflkan›:
M. Korkut Yazan (‹flletme 1995)
Yönetim Kurulu II. Baflkan›:
Gökhan ‹zmirli (‹flletme 1998)
Yönetim Kurulu II. Baflkan›:
Asl›han Yazan
(Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 1999)
Genel Sekreter: Esen Topaç
(Uluslararas› ‹liflkiler 2003)
Sayman: Mehmet Güleli
(Uluslararas› ‹liflkiler 2001)
Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
‹fakat Özkaraca (Siyaset Bilimi 1999)
Özge Tansöker (Uluslararas› ‹liflkiler 1998)
Özgün Özbek (Siyaset Bilimi 2003)
A. Hande Solak (‹ktisat 2000)
Tansu Ifl›k (‹flletme 2002)
Ogan Bilgiç (‹flletme 1998)
Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Zeynep Uluflahin
(Mütercim-Tercümanl›k 2004)
Ça¤r› Özer (Siyaset Bilimi 2000)
Kubilay Eler (Bilgisayar Teknolojisi ve
Biliflim Sistemleri 1998)
Güntekin Noyan (‹ç Mimarl›k ve Çevre
Tasar›m› 1993)
Melis Keskin (Mütercim-Tercümanl›k 2000)
Denetleme Kurulu Baflkan›: Seden Özdemir
(Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 2000)
Denetleme Kurulu II. Baflkan›: Erkan Ya¤c›
(Turizm ve Otel ‹flletmecili¤i 2001)
Denetleme Kurulu Sözcüsü: Gizem Alagöz
(‹letiflim ve Tasar›m 2002 lisans, Grafik
Tasar›m 2005 yüksek lisans)
Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri
Burak Tokcan (‹flletme 2001)
Hande Dirimtekin (‹flletme 2000)
Türkan Yosun (‹flletme 2002)
sitesi, gerek
içeri¤iyle gerek
veritaban›ndaki
mezun bilgileriyle
sürekli güncel
tutulmufl ve 1000’e yak›n foto¤rafa sahip
arfliviyle her geçen y›l ziyaretçi say›s›n›
art›rm›flt›. B‹LMED, 2006’da büyük bir ad›m
atarak bu siteyi Say Ajans’la yap›lan iflbirli¤i
sonucunda portal haline dönüfltürdü.
Portal›n afla¤›da yer alan özelliklerinden
yararlanmak için yapman›z gereken tek fley,
kullan›c› ad›n›z ve flifrenizle
www.bilmed.org.tr adresinde oturum açmak.
• B‹LMED’in kuruluflu, etkinlikleri,
duyurular›, komiteleri ve s›n›f baflkanlar›
hakk›nda bilgi edinmek,
• B‹LMED’e üye olmak,
• ‹letiflim bilgilerinizi güncellemek,
• Sadece istedi¤iniz bilgilerin üyeler
taraf›ndan görüntülenmesini sa¤lamak,
• Yenibir.com’a ait ifl ilanlar›n› görüntülemek
ve ilan verebilmek,
• fiirketinizi ya da görev yapt›¤›n›z kuruluflu
firma rehberinde yay›nlatmak,
• Üniversite arkadafllar›n›z› listenize ekleyip
onlarla mesajlaflmak,
• Görüfllerinizi forumlarda di¤er
Bilkentlilerle paylaflmak,
• B‹LMED üyelerine indirim sa¤layan
kurulufllara ulaflmak,
• Geçmifl dönem aidat ödemelerinizi
görüntülemek,
• Aidat›n›z› yat›rmak,
• Belirtilen herhangi bir projeye Garanti
Bankas›’n›n güvenli sunucular› üzerinden
ba¤›fl yapmak,
• Araç, konut ve benzeri ilanlar›n›z›
yay›nlamak,
• Bilkentlilere özel haber, duyuru ve
etkinlikleri takip etmek,
• Anketlere kat›lmak ve daha pek çok
özellik...
Bilkentlilerin Gelece¤i Aviva’yla Güvence Alt›nda
B‹LMED Bülteni
Bültenin ikinci say›s›, dernek üyelerine May›s
2006’dan itibaren gönderilmeye baflland›.
Aviva Hayat ve Emeklilik A.fi. ile 24 Aral›k
2005’te imzalanan grup emeklilik
sözleflmesiyle B‹LMED, Bilkentlilere
önemli avantajlar sunuyor. Aviva’n›n
bireysel emeklilik sistemine kat›lan
Bilkentliler girifl aidat› ödemiyor ve
Aviva’n›n yeni kurmufl oldu¤u Grup
Emeklilik Fonlar› dahil olmak üzere tüm
fonlar› kullanabiliyor. Bilkentlilerden fon
iflletim giderleri olarak daha düflük
oranlarda kesintiler yapan Aviva,
B‹LMED’e yönetim gideri kesintisi de uygulam›yor. Bu sistemden B‹LMED üyeleri, Bilkent
Üniversitesi mezunlar› ve ö¤rencilerinin yan› s›ra Bilkentli kat›l›mc›lar›n eflleri ile 18
yafl›ndan büyük çocuklar› da faydalanabilecek. Bunlara ek olarak Aviva, 56 yafl›na kadar
prim ödeyen kat›l›mc›lar›n ayl›k ödentilerinin belirli bir yüzdesini derne¤e ba¤›fllayacak.
52
B‹LMED’den ‹nsan
Kaynaklar› Ad›m›
B‹LMED’den
Finansbank Ata¤›
B‹LMED’in Yenibir ‹nsan Kaynaklar›
Hizmetleri ve Dan›flmanl›k A.fi.’yle yapt›¤›
anlaflmayla Bilkent Üniversitesi mezunlar›,
özgeçmifllerini Yenibir.com’a www.bilmed.org.tr
adresinden b›rakabilecek. Firmalar› için
eleman arayan mezunlar›m›z, B‹LMED
yönetim kurulunun onay›n› alarak
Yenibir.com'a derne¤in sitesi üzerinden ücretsiz
ilan verebilecek.
B‹LMED, 24 fiubat 2006’da Finansbank’›n
Kredi Kartlar› ve Bireysel Bankac›l›k
Birimleri’yle anlaflmalar imzalad›. Bundan
böyle isteyen her Bilkent Üniversitesi
mezunu, özel logolu B‹LMED-Finansbank
Gold Kredi Kart› ç›kartarak birçok
avantajdan faydalanabilecek ve kart›n› her
kulland›¤›nda, cebinden ek harcama
yapmadan B‹LMED’e katk›da bulunabilecek.
Finansbank’›n konut, ihtiyaç ve tafl›t kredisi
olanaklar›ndan yararlanmak, faizli hesap
açt›rmak ve yat›r›m araçlar›n› kullanmak,
Bilkentliler için art›k çok daha hesapl›. Söz
konusu anlaflmalar›n ayr›nt›lar›, B‹LMED
taraf›ndan mezunlara posta, telefon, e-posta
ve www.bilmed.org.tr arac›l›¤›yla
bildirilecektir.
B‹LMED Temsilcileri
B‹LMED 1993’ten beri, tüm mezunlar›m›za
ulaflabilmek ad›na sonsuz bir enerjiyle
çal›flmaktad›r. Bu gayretin en önemli
aç›l›mlar›ndan biri B‹LMED S›n›f Baflkanlar›
Projesi, di¤eri de afla¤›da ayr›nt›lar› bulunan
B‹LMED Temsilcileri Projesi’dir.
• B‹LMED temsilcileri, temsil ettikleri
gruplara derne¤imizi yak›ndan tan›tmak
ve gruplar›n düflüncelerini yönetim
kurulumuza aktarmak için bir köprü
görevi üstlenir.
• B‹LMED temsilcilerinin dernek üyesi
olmas› ve seçildikleri gün itibariyle derne¤e
aidat borcu bulunmamas› gereklidir.
• B‹LMED temsilcileri, derne¤in kurallar›na
ayk›r› olmamak ve derne¤i bilgilendirmek
flart›yla toplant›lar veya organizasyonlar
düzenleyebilir.
• B‹LMED temsilcileri hiçbir flekilde dernek
ad›na para toplayamaz.
• B‹LMED temsilcilerinin belirlenmesi, feshi
ve de¤iflimi derne¤imizin yönetim
kurulunca yap›l›r. Bir s›n›f, devre, flirket,
flehir veya ülke için birden fazla sorumlu
seçilebilir.
• B‹LMED temsilcilerinin sorumluluk süresi,
yönetim kurulunun görev süresi kadard›r.
• B‹LMED temsilcilerinin sorumlu olduklar›
görevler, temsilcinin bu yönetmeli¤i okuyup
kabul etmesi ve yönetim kurulumuzun
karar›yla yürürlü¤e girer.
Uluda¤ Gezisi
B‹LMED, 19 fiubat 2006’da mezunlar›m›z›
Uluda¤’da bir araya getirdi. Günübirlik
yap›lan geziye kat›lanlar, e¤lenceli bir k›fl
günü yaflad›lar.
Sal› Toplant›lar›
Bütün Bilkent Üniversitesi mezunlar›na aç›k
olan B‹LMED Sal› Toplant›lar›’n›n yer ve
zaman bilgilerini www.bilmed.org.tr’den
ö¤renebilir ya da derne¤in veritaban›ndaki
mezunlara her cuma gönderilen e-bültenden
takip edebilirsiniz.
B‹LMED temsilcilerinden biri olmak
istiyorsan›z, proje sorumlumuz
‹fakat Özkaraca’n›n (Siyaset Bilimi 1999)
[email protected]
adresine e-posta gönderiniz.
B‹LMED Yönetim Kurulu
S›n›f Baflkanlar›
S›n›f Baflkanlar› projemiz olanca h›z›yla
sürüyor.
B‹LMED Mezunlar
Gecesi Nefleli Geçti
B‹LMED, Bilkent Üniversitesi mezunlar›n›
6 May›s 2006 akflam› Ankara Dafne
Restoran’da buluflturdu. Ankara’dan ve farkl›
flehirlerden yaklafl›k 100 mezunun kat›ld›¤›
gecede dostluklar tazelendi, yeni
arkadafll›klar kuruldu ve canl› müzik
eflli¤inde keyifli anlar yafland›.
B‹LMED USA &
Canada’dan
New York ve çevresinde yaflayan Bilkentliler,
New York’taki Dervifl Restoran'da 4 Mart
2006 akflam› bir araya geldi. Yeni ve eski
mezunlara keyifli bir tan›flma atmosferi
yaratan yemekten sonra e¤lenceye ‹spanyol
ritimleri eflli¤inde devam edildi.
53
Her mezuniyet y›l›na ait en az bir gönüllü
kifliyi s›n›f baflkan› olarak saptayarak
kendisinden ilgili bölümün mezunlar›na
ulaflmak için iletiflim bilgileri toplamas›n›
ve bunlar› B‹LMED ile paylaflmas›n›
istiyoruz. Böylece s›n›f baflkanlar›n›n
B‹LMED ile kendi s›n›flar› aras›nda bir köprü
oluflturmalar›n› sa¤l›yoruz. Derne¤imiz uzun
y›llar sürecek bu iliflki için s›n›f baflkanlar›
ar›yor.
Siz de kendi s›n›f›n›z›n baflkan› olmak
istiyorsan›z, proje sorumlumuz Ogan Bilgiç’in
(‹flletme 1998) [email protected]
adresine e-posta gönderiniz.
Çok De¤erli Mezunumuz,
Sizin için yay›mlanan ve üniversitenizle iletifliminizi devam ettirmenizi amaçlayan Dergi Bilkent’in adresinize
gönderilmesi için, adres de¤iflikli¤inizde bizimle temasa geçmenizi rica ediyoruz. Bu nedenle, derginin içinde
yer alan formun, mezun kimlik kart›n›n süresi dolan (2001 y›l› öncesi mezunlar›) ya da mezun kimlik
kart› olmayan mezunlar›m›z taraf›ndan doldurularak, 2 vesikal›k foto¤rafla birlikte posta yoluyla taraf›m›za
gönderilmesini rica ediyoruz.
Lütfen üniversitenizle iletifliminizi sürdürünüz.
En içten dileklerimizle,
Bilkent Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤›
Mezunlar Ofisi
Adres
: Bilkent Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤›
Mezunlar Ofisi
06800 Bilkent
Ankara / Türkiye
Tel
Faks
E-posta
: (312) 290 26 68
: (312) 290 24 30
: [email protected]
Dear Bilkent Alumnus,
In order to keep in touch with your university and have future issues of Dergi Bilkent mailed to your address,
we kindly ask you to inform us of changes in your contact information. For this purpose, the form available
in Dergi Bilkent can be filled out and mailed to us with 2 photographs by alumni whose alumnus identification
cards have expired (those graduated before 2001) or by those who do not have an alumnus identification card.
Please stay in contact with your university.
Best wishes,
: Bilkent University
Dean of Student’s Office
Alumni Office
06800 Bilkent
Ankara / Turkey
Phone
Fax
E-mail
: +90 (312) 290 26 68
: +90 (312) 290 24 30
: [email protected]
SuDOKU cevaplar›
Address
SuDOKU B.S.
SuDOKU Ph.D.
54
55
Doktora
Ay ..........
K( )
Mezuniyet Y›l›
Y›l ..............
E( )
Lütfen formu eksiksiz ve okunakl› doldurunuz.
Bu bölüm Mezunlar Ofisi taraf›ndan
doldurulacakt›r.
Yüksek Lisans
Lisans (4 y›ll›k)
Ön Lisans (2 y›ll›k)
Bölüm
Gün ..........
E⁄‹T‹M B‹LG‹LER‹
Uyru¤u
Nüfus Kay›t (il)
Do¤um Tarihi
Do¤um Yeri
K›zl›k Soyad›
Soyad›
Ad›
Cinsiyet
Ö¤renci No.
Baflvuru Tarihi
B‹LKENT ÜN‹VERS‹TES‹
MEZUNLAR OF‹S‹ B‹LG‹ FORMU
Girifli Yapan (
‹fl Tel.
‹fl Adresi
)
Çal›fl›lan Bölüm
Sektör
Firma Ad›
‹fiYER‹ B‹LG‹LER‹
E - Posta
Ev Tel.
Ev Adresi
Ev ( )
Tercih Edilen ‹letiflim Adresi
Bilgi Girifl Tarihi ....../....../200....
Cep Tel.
Posta Kodu
‹fl ( )
Posta ( ) Elden ( )
Kart Ulafl›m fiekli
Faks
Unvan
FOTO
De¤erli Mezunlar›m›z,
• Aslihan.Net, Gaziosmanpafla-Ankara’da hosting’de %5, web tasar›m
hizmetlerinde %10 indirim,
• Konsensus ‹letiflim ve Dan›flmanl›k, ‹stanbul’da iletiflim
dan›flmanl›¤›na nakit ödemede %25 indirim,
• Markademi Yarat›c› Marka Hizmetleri, Ankara’da %10 indirim,
• Beyler Gümrük Müflavirli¤i Ltd. fiti.’de ‹zmir’de nakit ödemede
%30, kredi kart›nda %20 indirim,
• Referans Sa¤l›k Hiz., ‹stanbul'da mezunlar›m›za ve birinci derecede
akrabalar›na nakit ödemede %10 indirim,
• Lara Hastanesi, Antalya’da nakit ödemede %15, kredi kart›nda
%10 indirim,
• Heramed Güzellik Merkezi, Ankara’da %15 indirim,
• Seri Cam Sanayi ve Ticaret Ltd. fiti., ‹stanbul’da nakit ödemede
%20 indirim,
• Özgür Nakliyat Tic. Ltd. fiti., ‹stanbul’da %10 indirim,
• Universal Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Ankara’da %15 indirim,
• CDS Yurtd›fl› E¤itim Dan›flmanl›¤›, Ankara’da hizmet bedeli
al›nmayacak,
• Academy International & ‹zgörenak›n, Ankara’da nakit ve taksitli
ödemelerde %20 indirim,
• ‹deal Gayrimenkul Dan›flmanl›k Ltd. fiti., ‹stanbul’da nakit
ödemede %20 indirim,
• Midas Hotel, Kavakl›dere-Ankara’da konaklamada %25, restoran
ve masajda %15, günlük fitness ve sauna kullan›m›nda %15 indirim,
• Morajans Reklamc›l›k Matbaac›l›k Tic. Ltd. fiti., K›z›lay-Ankara’da
grafik, matbaa iflleri ve seri ilanlarda nakit ödemede %10, ticari
ilanlarda nakit ödemede %5 indirim,
• DryWhite, ‹stanbul’da kuru temizleme ve ütü hizmetlerinde
%20 indirim,
• Ankara Global Bas›m Yay›n E¤itim Hiz. ve Yay. Tic. Ltd. fiti,
K›z›lay - Ankara’da Çince, ‹ngilizce haz›rl›k atlama, ÖSS, OKS
kurslar› ve aile dan›flmanl›¤›nda nakit ödemede %20, kredi
kart›nda %10 indirim,
• Pumpkin Turizm ve Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara’da yurtiçi
tatil otellerinde paket programlarda %10, seçili olan yurtd›fl› tatil
paket turlar›nda %5, yurtd›fl› ve yurtiçi uçak biletlerinde vergiler
hariç nakitte %2, yurtd›fl› e¤itim ve staj konular›nda ücretsiz bilgi
verilmesi ve paketlerde %5, yurtd›fl› otel konaklamalar›nda
%5 indirim,
• Crowne Plaza ‹zmir Hotel’de, nakit ödemede %10 indirim,
• Uluda¤ Akfen Club Hotel, Bursa’da tüm konaklamalarda
%15 indirim
• Kufladas› Akfen Club Hotel, Ayd›n’da tüm konaklamalarda
%15 indirim
• Namal Gümrük Müflavirlik Hiz. Ltd. fiti., ‹stanbul, Band›rma,
‹zmit ve Bursa gümrüklerinde nakit ödemede %30, kredi kart›nda
%20 indirim,
• Gazi Park Hotel, Sö¤ütözü-Ankara'da nakit ödemede kap› fiyatlar›
üzerinden %55 indirim,
• Marcon Çeviri ve Telif Ajans›, Ankara'da her türlü çeviri hizmeti,
reklam ve tan›t›m iflleri, kitap ve çeflitli eserlerin yurtd›fl›na
pazarlanmas› ve telif hakk› ifllemlerinde nakit ödemede %20,
kredi kart›nda %15 indirim,
• Kampusa giriflte kolayl›k ve arabas› olan mezunlara ücretsiz
mezun araç pulu (Mezunlar›m›z araç pullar›n› Mezun Kimlik
Kart›, ehliyet ve ruhsatlar›n› göstererek üniversitemizin Güvenlik
Birimi'nden alabilirler.),
• ‹fl ya da sektör de¤ifltirmek isteyenlere Kariyer Yönlendirme ve
‹fle Yerlefltirme Merkezi’nin hizmetlerinden yararlanma olana¤›,
• Bilkent Üniversitesi kütüphanesinden kitap almada kolayl›k,
• Dergi Bilkent'in ücretsiz olarak gönderilmesi,
• Bilkent Üniversitesi Spor Merkezi’ni (eski) kullanma olana¤› ve
Dergi Bilkent’e ulaflmak için http://bais-grd.bilkent.edu.tr/common/dergi.php
adresinde yer alan istek formunu doldurabilirsiniz. Ayr›ca,
http://www.mezunlar.bilkent.edu.tr adresinden bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.
Mezun Kimlik Kart› Sahibi Olmak ‹steyen Mezunlar›m›z:
• Mezun Kimlik Kart› formu doldurarak,
• Doldurduklar› formu 2 foto¤rafla birlikte Mezunlar Ofisi’nden
Filiz Güleryüz’e ileterek kartlar›n› ücretsiz olarak alabilirler.
Mezunlar Ofisi, Merkez Kampus'ta Ö¤renci Konseyi binas›ndad›r.
Mezun Kimlik Kart› Avantajlar›:
• Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, Ankara’da % 20 indirim,
• Rubi Otel, Alanya-Antalya’da %10 indirim,
• Bodrum Eden Hotel'de nakit ödemede %10, kredi kart›nda
%5 indirim,
• Etur Turizm Pazarlama ve Seyahat Ltd. fiti., ‹stanbul’da iç ve
d›fl hat THY uçak biletlerinde %4 indirim,
• Taksim Gönen Hotel, ‹stanbul’da kap› fiyatlar› üzerinden
konaklamada %50, kafe, bar ve restoranda liste fiyat›
üzerinden %15 indirim,
• Dinler Hotel Ürgüp Otelleri’nde % 20 indirim,
• Gamsa Turizm Seyahat Acentesi, Ankara’da nakit ödemede %10,
kredi kart›nda %5 indirim,
• Busem Turizm Seyahat Acentesi, Ankara’da yurtiçi otel
konaklamalar› ve turlarda %5, yurtiçi biletlerin peflin ödemelerinde
%3, yurtd›fl› biletlerin peflin ödemelerinde % 4 indirim,
• Anemon Otel, Kahramanlar-‹zmir’de %40 indirim,
• Opera Turizm Seyahat Acentesi, Bakanl›klar-Ankara’da %3 indirim,
• The Marmara ‹stanbul Oteli’nde kap› fiyatlar›nda %20 indirim,
ücretsiz fitness,
• The Marmara Antalya Oteli’nde kap› fiyatlar› ve welness’da
%10 indirim,
• The Marmara Pera Oteli, Beyo¤lu-‹stanbul’da kap› fiyatlar›nda
%20 indirim, ücretsiz fitness,
• The Marmara Bodrum Oteli’nde spa ve yemeklerde %10,
konaklamada kap› fiyatlar› üzerinden %20 indirim,
• Concorde Resort & SPA, Lara-Antalya’da konaklama ve spa’da
%15 indirim,
• E&G Tur Seyahat Acentesi, Çankaya-Ankara’da nakit ödemede
%2, kredi kart›nda %1 indirim,
• Kurfal Tatil Evi, fiile-‹stanbul’da hafta içi konaklamalarda %15,
hafta sonunda %10, tekstil ve el iflleme ürünlerde %10 indirim,
• Antalya Net Biliflim ve Tel. Hiz. Tic. Ltd. fiti., Antalya’da nakit
ödemede %10, kredi kart›nda %15 indirim,
• Natur-Med Do¤al Tedavi ve Kapl›ca Kür Oteli, Kufladas›-Ayd›n’da
%10 indirim,
• Nezirhan Turistik Konaklama Tesisleri, Nusaybin-Mardin’de nakit
ödemede %25, kredi kart›nda %20 indirim,
• Ifl›k Turizm Oto Kiralama, Antalya’da, Antalya ve çevresi araç
kiralamalar›nda kredi kart›nda %10, nakit ödemede %15 indirim,
• City Hotel & Residence, Çankaya-Ankara’da nakit ödemede
%30 indirim,
• Trend Ofis Mobilyalar› ve Dekorasyon, Karaba¤lar-‹zmir’de nakit
ödemede %15, kredi kart›nda %5 indirim,
• Mas Ofis Mobilyalar›, Ankara’da nakit ödemede %25, kredi
kart›nda %20 indirim,
• Akay Brasserie Levantine, Beyo¤lu-‹stanbul’da nakit ödemede
%20, kredi kart›nda %15 indirim,
• Dafne Restaurant, A. Ayranc›-Ankara’da %15 indirim,
• Gardenya Cafe Restaurant, Çankaya-Ankara'da %10 indirim,
• Köflebafl› Restaurant, Dalyan-‹stanbul’da %10 indirim,
• Red Tower Brewery Restaurant, Alanya-Antalya’da %20 indirim,
• Akay Gelinlik, Erenköy-‹stanbul’da nakit ödemede %20, kredi
kart›nda %15 indirim,
• Tunal› Sürücü Kursu, Ankara’da nakit ödemede %20 indirim,
• Sinem Matbaac›l›k, Ankara’da nakit ödemede %10, kredi kart›nda
%5 indirim,
• Active English, Ankara’da genel ‹ngilizce, ‹spanyolca, Almanca
akflam ve hafta sonu programlar› ve akademik ‹ngilizce
programlar›nda %10 indirim,
• Med G›da Sanayi Taahhüt ve Tic. Ltd. fiti., Ankara’da nakit
ödemede %2-4 indirim,
Sizlere duyurulacak yeni avantajlar...
Bilgi için:
Filiz Güleryüz
Bilkent Üniversitesi
Ö¤renci Dekanl›¤›
Mezunlar Ofisi 06800, Bilkent
Ankara, Türkiye
56
Tel.
: (312) 290 26 68
Faks : (312) 290 24 30
E-posta : [email protected]

Benzer belgeler