personel hizmeti satın alınacaktır

Transkript

personel hizmeti satın alınacaktır
ilan önizleme
2e.12.2014
Süre ve Yaklaşık Maliyet Bilgileri
:21
ılan süresi
13
Yasal Kapsam.
İlan Süresi İçin Yaklaşık Maliyet
bl3
3. adım l89.511,00 - L447,479,00
Hayır
Ortak Alım
İhalenin yaklaşık maliyeti eşik değerin
yarlsına eşit yada üstiinde
Sınır Değer
PERSoNEL xİzı"rerİ ALI NACAKTI R
KARABURUN BELEDİYESİ
onarım, serrv,ıs_ ve Genel Temizlik Hizmetlerİnde
Bakım
Toptama,
Atık
Katı
Yılı
göre
2015
kamu İhaıe kanununun 19 uncu maddesine
hizmet ahmı4734sayılı
çalıştırılmasına Dayalı
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
usulü ile ihale edilec"ttir. iı,,uı"ye
2ot4 l 178L8o
İlıale Kayıt Numarası
1-İdarenin
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik Posta Adresi
dokü
açık ihale
KARABuRuN/tzMİR
MERKEZ ATATÜRK cAD. 4 35960
232731 3o2o, 2327 3L3L33
a) Adresi
ç) İhale
Personel
manının görülebileceği
[email protected] karabu ru n,bel,tr
gov,trlE KAP/
h ttps //eka p. ki k.
:
internet adresi
z-ıhale konusu hizmetin
L7,o2,2ot5,
Toplam 4a adet personel çalıştırılacaktır,
persone|
adet
38
3L.L2,2OL5 tarihleri arasında
tarihleri arasında 1O
a) Niteliği, türü ve miktarı
çalıştırılacaktır, OL,O4,2O15-31,10,2O15
p..ronel çalıştırılacaktır,
yer alan ihale dokümanı içinde
"d.a
LnO'''"
bilgiye
Ayrıntılı
İr'rnrn idari şartnameden ulaşılabilir,
İçerisinde bulunan tüm mahalleler,
Sınırları
İlçe
Karaburun
ve genel hizmet binaları
caddeIeri, sokakları, idari
31,12,2OI5
2,2Oi,:S, işin bitiş tarihi
b) Yapılacağı yer
İşe başlama tarihi 17,0
c) Süresi
İhalenin
a) Yapılacağı yer
b) Tarihi ve saati
_ ._J:_.^_i Toplantı
T^6ıantı Salon
Salonu
Karaburun Betediyesi
:22,0t,2O15 - 14:30
3-
:
değerlendirmesinde
belgeler ile Yeterlik
istenilen
ve
c. ihaleye katılabilme şartıarı
kriterler:
lİjİllilT
ı: i: i ll}J l
|9^^. ıı6ı,^^
viv
odası veya
ticaret ve/veya
nalinde,,-ka|ıtlı olduğu,
[Ll?l':ililil:;lTH:ff'"7,",3
4.L.t.L.Gerçek İ',' "İ,"=,
ru*,x
jrş:
,:ı:l,
u:
lİ ; #İİ::,l
aanı ırıFKAp/llarV|lanGoruntuleme,aspx?rwn
*
İ
:İr
drnd=O,9481412037275732
uYgulanacak
yTi
sanayı:ffi:::';"i" 9ı p"
,rbelge,
n,
n
m il iil'J.I?]i l Jİ:# ::""""; "
mes ek
tr>
,
d a
k
1l3
llan önizleme
26-12-2014
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtIı olduğunu gösterir belge,
4,1.2. Teklıf Vermeye yetkili olduğunu gösteren imza Beyannamesi veya imza sirküleri;
4,L.2.L, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4,L,2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine 9öre tüzel kişiliğinln ortaklar|, üyeleri Veya kUrucUları ile tüzel
kişiliğan yönetimdeki görevlileri beljrten son durumU gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamlnln bir
Tjcaret Sicil Gazetesiİide bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgi|i Ticaret sicil
Gazeteleri Veya bu hususlarl gösteren belgeler ile tüzei kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli Ve içeriği idari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1,4. Şekli Ve içeriği ldari sartnamede belirlenen geçacı teminat,
4.1,5 İhale konusu işin tamaml Veya bir klsml alt yüklenicilere yaptlrllamaz.
4.L.6 Tizel kişi taraflndan ış deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağlna aat olmasü halinde, ticaret Ve sanayi odasl/ticaret odasl bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurluklarl Veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali mü5avir taraflndan ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2, Ekonomik ve mali yeterlİğe ilişkin belgeler ve bu belge|erin taşlmasl gereken kriterler:
ilan,
4.2.1. isteklinin ihalenin yaplld|ğı ylldan önceki ylla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
a) İlgili mevzuatl uyarınca bilançosunu yaylmlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonU bilançosunu Veya
bılançonun gerekli kriterlerin sağlandığın ı gösteren bölümlerini,
b) ilgilj mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan lstekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağIandığını göstermek
üzere yeminli ma|i müşavir Veya serbest muhasebeci mali müşavir taraflndan standart forma Uygun olarak
düzenlenen belgeyi sU nar,
Sunulan bi|anço veya eşdeğer belgeIerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasl,
c) Klsa Vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranlnln 0,50'den küçük olmasl, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter barlikte aran lr.
Yukarıda belirti!en kriter|eri bir önceki yılda sağlayamayan lar, son ikı ylla ait belgelerini sunabilirIer. Bu
takdarde, son ika yılln parasal tutarlarınln ortalamasü üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş Ve onaylanm|ş serbest meslek kazanç
defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son ylla ait toplam gelirin toplam gidere oranlnln Veya son iki ylla
ait gelir ve giderlerin Parasal tutarlarlnln ortalamasl üzerlnden bulunacak oranln en az (r,25) olmasl şaİtl
aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir Veya serbest muhasebeci mali müşavir
ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
ihale veya son baŞVuru tarihi yllln ilk dört aylnda olan ihalelerde, bir öncekı yıla ait belgelerini sunmayanlar,
iki önceki ylla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yllın
belgeleri ile üç önceki y|lln belgelerinj sunabilirıer. Bu durUmda, belgeleri sunulan yüllarln parasal tutarlarlnln
ortalamasl üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadlğlna baklllr,
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler Ve bu belgelerin taşlmasl 9ereken kriterler:
a.3,1, iş deneyimini gösteren belgeler:
son beş y|l içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
o/o 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 9österen belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4,4.L
personeı teminine dayalı hizmet işleri
https
/ekap, k ik.gor'.trlEKAP/Ilarr|lancoruntulem
e,as pX?rwndrnd= 0,9481412037275732
n
b
2]3
-
26a22o14
.
Jlan Önizleme
s.jı<onomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlen ece ktir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katllabilecektir.
7. Ihale dokümanlnln görülmesi Ve satln allnmasl:
z.ı. ihaıe dokümanl, jdarenin adresinde görülebilir ve 20o TRY (Türk Lirası) karşılığı Karaburun
Belediyesi Mali Hizmetler Müdürİüğü adresinden satın alınabilir.
7.2. i^aleYe teklif Verecek olanlarln ihale dokümanlnl satln almalarü Veya EKAP üzerinden e-ımza kullanarak
indirmeleri zoru n ludu r.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine
elden teslim
edilebileceği glbi, aynıadrese iadeli taahhütlü posta vasltaslyla da gönderilebilir.
9, İstekliler teklifler|ni, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iŞ kaleminin miktarı ile bu kalem|er için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birım fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamaml için tekIif verllecektir.
1O. İstekliler teklif ettikleri bedelin o/o3'ünden az olmamak üzere kendi be|irleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Veriien tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarıhinden itibaren 30 (oTUz) takvim günüdür.
12. Konsorsjyum olarak ihaleye teklif veri|emez.
13.Dİğer h ususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açldan en avantajh tekl|f
üzerinde bırakılacaktır.
hrtps:i/ekap,kik,gov,trlEKAP/llan/llancorunıuleme,aspx?,wnd,nd=o,948
ulz)37275732
33

Benzer belgeler

ı.hamur 100 gr., ı. hamur 61 gr. ve atık naylon torba/plastik satışı

ı.hamur 100 gr., ı. hamur 61 gr. ve atık naylon torba/plastik satışı indirmeleri zoru n ludu r. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karaburun Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği glbi, aynıadrese iadeli taahhütlü posta vasltasly...

Detaylı