FRONTERA

Transkript

FRONTERA
FRONTERA
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
VE DONANIM
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Motor
Silindir adedi
Silindir çap›
Silindir yüksekli¤i
Motor hacmi
Maksimum güç
Maksimum tork
mm
mm
cm3
HP
devir / dak
Nm
devir / dak
S›k›flt›rma oran›
5 Kap› 4x4 V6
3.2i 24V ECOTEC
Otomatik Vites
6
93.4
77
3165
205
5400
290
3000
9.4
fianz›man oranlar›
1. Vites
2. Vites
3. Vites
4. Vites
Geri vites
Son diflli oran›
Arazi oran›
Frenler
Ön, çap
Arka, çap
ABS
mm
mm
Tekerlek ölçüleri
Lastikler
Jantlar
2.86
1.62
1.00
0.72
2.00
4.10
2.05
vent. disk, 280
vent. disk, 313
●
245/70 R16
7jx16
Elektrik donan›m›
Akü gerilimi
Akü kapasitesi
Alternatör gerilimi
Alternatör kapasitesi
V
Ah
V
W
12
60
14
1012.5
Dolum kapasiteleri
Yak›t tank›
Ya¤ kapasitesi
litre
litre
75
5.2
lt/100 km
90 km/saat sabit h›z
120 km/saat sabit h›z
fiehir içi
10.6
13.6
18.9
km/saat
188
Yak›t tüketimi*
Maksimum h›z
H›zlanma
0-100 km/saat sn.
*) 93/116 EC standard›na göre ölçülmüfltür.
10
STANDART DONANIM
5 Kap› 4x4 V6
Teknik Donan›m
4 ileri otomatik vites
ABS (k›zaklamay› önleyici elektronik fren sistemi)
Elektronik h›z sabitleyici (Cruise Control)
Elektronik flifreli devre kesici (immobilizer)
Gazl› amortisörler
Hareket halinde 4 çekere geçifl özelli¤i (100 km/saat h›za kadar)
Hava so¤utmal› disk frenler, ön/arka
Hava yast›¤›-sürücü, yolcu
Hidrolik direksiyon
Kilitli diferansiyel
Uzaktan kumandal› merkezi kilit (bagaj kap›s› ve benzin deposu kapa¤› dahil)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
‹ç Donan›m
Aktif gergi sistemli ön emniyet kemerleri
Arka bagaj örtüsü
Asimetrik bölmeli katlanabilir arka koltuklar
Ayarl› kafal›klar
Deri kapl› direksiyon
Elektrikli ön ve arka camlar
Far aç›k ikaz›
●
●
●
●
●
●
●
Far yükseklik ayar›
Harita okuma lambalar›
Is›tmal› ön koltuklar
Kap› içi ayd›nlatmalar
Klima
Koyu gri deri döfleme
Polen filtresi
Radyo kasetçalar (CD çalar uyumlu)
Telefon kiti haz›rl›¤›
Yolcu ve yük kabinini ay›ran file
Yol bilgisayar›
Yükseklik ayarl› direksiyon
Yükseklik ayarl› ön ve arka emniyet kemerleri
Yükseklik ayarl› sürücü koltu¤u
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
D›fl Donan›m
1/2 Gövde rengi tamponlar
Arka bagaj kapa¤›na monte yedek lastik
Arka cam silece¤i
Bas›nçl› ön far y›kama
Elektrik kumandal›-›s›tmal› yan aynalar
Elektrikli aç›l›r tavan (sunroof)
Gövde rengi yedek lastik k›l›f›
Hafif metal alafl›m jantlar
●
●
●
●
●
●
●
●
Is›tmal› ön cam y›kay›c›lar›
Kap› içi yan çelik koruma barlar›
Metalik renk
Ön koruma bar›
Renkli camlar
Sis farlar› (ön)
●
●
●
●
●
●
Üst bagaj raylar›
Yan kap› basamaklar›
● = Standart
●
●
ÖLÇÜ VE A⁄IRLIKLAR
5 Kap› 4x4 V6
Otomatik Vites
Boyutlar
Uzunluk
Genifllik
Yükseklik
Ön tekerlekler aras› genifllik
Arka tekerlekler aras› genifllik
Ön-arka tekerlek aras› uzunluk
Dönüfl çap›
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
A¤›rl›klar
Bofl a¤›rl›k
kg
Tam yüklü a¤›rl›k
kg
Tafl›ma kapasitesi
kg
Römork çekme kapasitesi (%12 e¤imde)
frensiz
kg
frenli
kg
Maksimum tavan yükü*
kg
Bagaj hacmi
lt
*) Güvenlik aç›s›ndan tavan yükü tafl›rken 120 km/saat h›z›n afl›lmamas› önerilir.
4658
1787
1748
1515
1520
2702
11.48
1743
2450
707
750
2800
100
389/1790
Tüm ölçüler mm
1748
Bu broflürdeki baz› resimler, standart teslimata dahil olmayan aksesuarlar› içermektedir.
‹çerik bas›l›fl tarihindeki koflullara ba¤l›d›r. Yap›m ve donan›mda de¤ifliklik yapma hakk›m›z mahfuzdur. Burada bas›l›
olan renkler, gerçek renklerden farkl›l›k gösterebilir. Burada gösterilmifl olan iste¤e ba¤l› aksesuarlar, ekstra ücrete
tabidir. Almanya Federal Cumhuriyeti d›fl›nda, mühendislik özellikleri ve araç donan›mlar› farkl›l›k gösterebilir.
Bölgenizdeki otomobillerimizin tüm özellikleri konusunda, lütfen Opel bayinizden bilgi isteyiniz.
OPEL TÜRK‹YE LTD. fiT‹. Torbal› - ‹zmir
Eylül 2000

Benzer belgeler

HD 75 Euro 5 - Hyundai Truck

HD 75 Euro 5 - Hyundai Truck Maksimum Tork (Nm) Maksimum H›z (km/h) T›rmanma Kabiliyeti (%) Arka Dingil Tahvil Oran›

Detaylı

YENi SEAT TOLEDO

YENi SEAT TOLEDO TOLEDO DONANIMLAR DIŞ DONANIM Çelik Jant Alüminyum Alaşım Jantlar Dönüşe Duyarlı Ön Sis Farları Gövde Rengi Kapı Kolları ve Yan Aynalar Krom Kaplı Ön Izgara Elektrikli / Isıtmalı Yan Aynalar Arka P...

Detaylı