INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND

Transkript

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN SOCIAL AND
INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON NEW TRENDS IN
SOCIAL AND LIBERAL SCIENCES
April 28-May 1, 2016, Milan
ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLERDE YENİ
YÖNELİMLER SEMPOZYUMU
28 Nisan-1 Mayıs 2016 Milano
PROGRAMME
SEMPOZYUM PROGRAMI
April 28, 2016 / 28 Nisan 2016
17:00: Registration / Kayıt (Hotel da Vinci)
18:00 Opening Ceremony / Açılış (Hotel da Vinci)
19:00 Gala Dinner / Gala Yemeği
1
April 29, 2016 / 29 Nisan 2016
Sections /Sunumlar (Hotel
da Vinci)
Saloon A
09:00- Sergi/Exhibition: Doğa ve Zaman / Nature and Time (Assist. Prof. Dr. Hatice
Keten)
Chair: Assist. Prof. Dr. Suna Muğan Ertuğral,
09:30
09:45
Ali Fuat BAYSAL,
Assist. Prof. Dr.
Osmanlı Camileri Kalem İşlerinde
Doğu - Batı Etkileri,
Eastern and Western Influences on the
Painted Decorations of Ottoman
Mosques
09.45
10.00
Betül
Instructor
10:00
10:15
Ayşe GÜRLEVİK,
Res. Assist.
Analysis of Calligraphy on Mevlana's
Sarcophagus,
Mevlana’nın
Lahitindeki
Hatt’ın
Analizi
The Tiles of Selimiye Mosque and Half
Stylized
Flowers Applied to these Tiles,
Selimiye Camii’ndeki Çiniler ve bu
Çinilerdeki Yarım Desenli Çiçekler
10:15
10:30
Mr. Çetin ÖZTÜRK
Hasbey Darül Huffazı Mihrabı Çinileri
Üzerine Bir Araştırma,
Research on the Altar's Tiles of Hasbey
Mosque
10:30
10:45
Şennur ATALAY VAROL
Lecturer
Innovations in the Miniature Design,
Minyatür Tasarlamasındaki Yenilikler
10:45
11:00
Coffee Break
ERİKOĞLU,
2
Saloon B
Chair: Assoc. Prof. Dr. Nusret Koca
09:30
09:45
Gürsoy
ŞAHİN,
Assoc. Prof. Dr.
09:45
10:00
Ahmet Ali GAZEL,
Prof. Dr.
10:00
10:15
Uğur KURTARAN,
Assist. Prof. Dr.
10:15
10:30
10:30
10:45
Fırat YILDIZ,
Assist. Prof. Dr.
Firuz
FEVZİ,
Instructor
10:45
11:00
Coffee Break
I. Dünya Savaşı Yıllarında OsmanlıSırbistan
İlişkileri
Bağlamında
Avusturya-Macaristan
ile
Sırbistan
Arasındaki
Mücadelelerin
Osmanlı
Süreli Yayınlarına Yansımaları,
The Reflections of Austria-Hungary and
Serbia Struggle in Ottoman Periodicals
During World War I in the Context of
Ottoman-Serbian Relations
Osmanlı
Devleti’nde
Trablusgarp
Savaşı’nın Siyasi Sorumluları,
Responsible Politicians of Trablusgarb War
in the Ottoman Empire
Sultan I.Mahmud Döneminde Avrupalı
Devletler ile Yapılan Ticaret Antlaşmaları
ile Verilen Ticari İmtiyazlara Dair
Değerlendirmeler,
Evaluations of Commercial Agreements
with European States during the Reign of
Sultan Mahmud I and Commercial
PrivilegesGranted
Kaybın Türküsü’nde Kasvet,
Gloominess in the Song of Loss
Afganistan Arşivlerindeki Osmanlı Eserleri
Üzerine Bir Araştırma,
A Study on Ottoman Vestigial Records in
the Afghanistan Archives
3
Saloon C
Chair: Prof. Dr. Christopher L. Miller
09:30
09:45
Ms. Purnur ALTAY
09:45
10:00
Mr. Evren ALTAY
10:00
10:15
Ms. Hande SUNGUROĞLU
10:15
10:30
Mehmet İNBAŞI,
Prof. Dr.
10:30
10:45
Mr. Mert AYAN
10:45
11:00
Coffee Break
The Heart of the Matter: Graham
Greene’s
Self-Reflective
Writing,
Meselenin Kalbi: Graham Greene’in
Kendini Yansıtan Yazımı
The West and the Rest: Is International
Relations an International Discipline?
Batı ve Diğerleri: Uluslararası İlişkiler
bir Uluslararası Disiplinmidir?
How does the Conflict of Generations
Influence Performance of Small-Sized
Family Firms in Turkey?
Türkiye’de Nesiller Arası Çatışmalar
Küçük Ölçekli Aile Şirketlerinin
Performansını Nasıl Etkiliyor?
Selanik Sancağı ve İdarecileri (17501800),
Tsalloniki Sanjak and Its Administrators
(1750-1800)
Sahne Tasarımında Çözüm Yaratmada
Yapı ve Malzeme Teknolojilerinin Yeri,
The Significance of Construction and
Material Technologies in Creating
Solutions in Scenography
4
Saloon D
Chair: Assist. Prof. Dr. Veysi Sevinçli
09:3009:45
Mesut
TEKŞAN,
Assist. Prof. Dr.
Çağdaş
Türk
Şiirinde
Görsel
(Deneysel/Somut) Şiir,
Visual (Experimental/Concrete) Poetry in
Modern Turkish Poetry
09:4510:00
İbrahim
GÜMÜŞ,
Assist. Prof. Dr.
Şora Batır Destanı’nın İki Varyantı Üzerine
Mukayeseli Bir İnceleme,
A Comparative Analysis of two Variants of
Şora Batır Epic
10:0010:15
Salih UÇAK,
Dr.
Klasik Türk Şiirinde Hz. Meryem,
The Virgin Mary in Classical Turkish Poetry
10:1510:30
Hatice KETEN,
Assist. Prof. Dr.
Geleneksel Anlayıştan Kopan Figürler ve
MarcQuinn,
Exceptional Figures from Traditional
Understanding and Marc Quinn
10:3010:45
Merve GÜVEN,
Res. Assist.
Camille Claudel’in Eserlerinin Feminist
Yöntem İle İncelenmesi,
An Analysis of Camille Claudel’s Works with
Feminist Methodology
10:4511:00
Coffee Break
5
Saloon E
Chair: Assoc. Prof. Dr. Mehmet Zeydin Yıldız
09:30
09:45
Orkun Burak ÖZTÜRK,
Instructor
09:45
10:00
Şengül ŞANLIER,
Assist. Prof. Dr.
10:00
10:15
Sezen BOZYİĞİT,
Assist. Prof. Dr.
10:15
10:30
Fatma İZMİRLİ ATA,
Assist. Prof. Dr.
1982 Tarihli Birleşmiş Milletler
Deniz Hukuku Sözleşmesi Açısından
Liman Devleti Denetimi Sistemi ve
Türkiye'deki Sorunları,
Port State Control System in Terms of
1982 United Nations Convention on
the Law of the Sea and Its Problems
in Turkey
İzmir ve Mersin Limanlarının
Türkiye'nin Genel Ticari Faaliyetleri
İçerisindeki Yerinin İstatistiksel
Olarak Değerlendirilmesi (19301960),
A Statistical Evaluation of İzmir and
Mersin Ports Compared to Turkey’s
Overall Commercial Activity (19301960)
Materyalist
Eğilimin,
Marka
Farkındalığının ve Çevre Bilincinin
Çevreci Tüketim Üzerindeki Etkisi,
Influence of Materialist Leaning,
Brand-Awareness and Environmental
Thought
on
Environmentalist
Consumption
Üretimde Ana Vatana Geri Dönüş
Trendi: Reshoring,
The Trend of Relocating Production
to Homeland: Reshoring
Burak ÖZDOĞAN,
Res. Assist. Dr.
10:30
10:45
10:45
11:00
Batuhan Fatih
MOLLAOĞULLARI,
Res. Assist.
Mehmet Zeydin YILDIZ,
Assoc. Prof. Dr.
Ortadoğu
Anadolu
Bölgesi
(TRB)’nde Kentleşme Hareketleri ve
Kalkınma
Urbanization and Development in the
Central Eastern Anatolia Region
Rıfkı SINDIR,
Assist. Prof. Dr.
Coffee Break
6
Saloon F
Chair: Assoc. Prof. Dr. Sinan Yörük
09:30
09:45
Aytunga OĞUZ,
Assoc. Prof. Dr.
Öğretmen
Adaylarının
Eğitim
Psikolojisine İlişkin Metaforik Algıları,
Metaphoric Perceptions of Teacher
Candidates on Educational Psychology
09:45
10:00
Hacer ARSLAN KALAY,
Assist. Prof. Dr.
Van-Edremit Örneğinde Doğal ve
Kültürel Peysaj Özellikleri ve Turizm
Natural and Cultural Landscape
Features Examples of Van – Edremit
and Tourism
10:00
10:15
Reyhan
ALLAHVERDİ
Assist. Prof. Dr.
10:15
10:30
Yaser ARSLAN,
Res. Assist.
Semiz Ali Paşa’ya Ait Bir Vakfiye ve
Sınırnâme
A Waqgitte and Sinirname belong to
Semiz Ali Pasha
Yabancı
Uyruklu
Öğrencilerin
Seçtikleri Üniversiteye İlişkin Bilgi
Kaynakları,
Soner POLAT,
Assoc. Prof. Dr.
10:30
10:45
Mr. Levent SEVİ,
Lecturer
10:45
11:00
Coffee Break
ŞAHİN
Knowledge Source of International
Students in Regard to their University
Preference
Knowledge Level of Classroom Teachers
About Cybercrime,
Sınıf Öğretmenlerinin İnternet Suçları ile
İlgili Bilgi Seviyesi
7
Saloon G
Chair: Assoc. Prof. Dr. Tamer Balcı
09:30
09:45
Levent GÖRÜŞÜK,
Res. Assist.
09:45
10:00
Mehmet ERİKOĞLU,
Prof. Dr.
Kültigin TÜRKMEN,
Assoc. Prof. Dr.
H. Zeki TONBUL,
Prof. Dr.
İnsan Doğasından Siyasal İdeolojilerin
Doğasına: Liberalizm Versus Totalitarizm,
From Human Nature to Nature of Political
Ideologies:
Liberalism
Versus
Totalitarianism
Böbrek Naklinin Depresyon Üzerine
Etkileri,
The Effects of Renal Transplantation on
Depression
Mehdi YEKSAN,
Prof. Dr.
10:00
10:15
N.Yılmaz SELÇUK,
Prof. Dr.
Turan ÇETİNKAYA,
Res. Assist.
Azmi YETİM,
Prof. Dr.
10:15
10:30
Serap BÜYÜKKIDIK,
Res. Assist.
Ceren MUTLUER,
Instructor
10:30
10:45
Yurdagül KILIÇ,
Res. Assist.
10:45
11:00
Coffee Break
Takım Sporlarında Sürekli Sportif Kendine
Güvenin Çeşitli Değişkenler Açısından
İncelenmesi,
Research of Continuous Self Confidence in
Team Sports With Regards to Various
Variables
Pisa 2012 Verilerine Göre Matematik
Okuryazarlığının
Hibrit
Modelle
İncelenmesi,
An Examination of Mathematical Literacy
with Hibrit Model in Light of Pisa 2012
Data
Disiplinlerarası Bir Yaklaşım Olan “Yaratıcı
Düşünme” nin Çağdaş Sanat Eğitimine
Yansımaları,
Influence of “Creative Thinking”, an
Interdisciplinary Approach, on Modern Art
Education
8
Saloon A
Chair: Prof. Dr. Hasan Babacan
11:00
11:15
Kezban
Prof. Dr.
ACAR,
Milli Mücadele Döneminde Ankara-Moskova
İlişkileri ve Beyaz Ruslar,
Ankara-Moscow Relations and White Russians
During the Turkish Independence War
11:15
11:30
Fatih DEMİREL,
Assoc. Prof. Dr.
Tanzimat’tan Sonra Selanik Vilayetinde
Kızların Eğitimi,
Education of Girls in the Province of
Thessaloniki After the Tanzimat
11:30
11:45
Nurgül BOZKURT,
Assoc. Prof. Dr.
XIX. Yüzyılın Ortalarında Kütahya Merkez
Kazasında Müslim Nüfus ve Sosyal Yapı,
Muslim Population & Social Structure in the
Central District of Kütahya During the Middle
Nineteenth Century
11:45
12:00
Aytunga
OĞUZ,
Assoc. Prof. Dr.
Öğretmen Eğitimi Programlarında Öğrenen
Özerliğinin Desteklenmesi,
Support of Learner Autonomy in Teacher
Education Programs
12:00
12:15
Eda ÖZ,
Lecturer
Türk Sanatında Mistik Semboller, Mystic
Symbols on Turkish Art
12:15
13:30
Lunch
9
Saloon B
Chair: Assoc. Prof. Dr. Yıldırım Atayeter
11:00
11:15
Hakkı YAZICI, Prof. Dr.
Mr. Ramazan BULUT, Res.
Assist.
Nükleer Enerji ve Santrallere İlişkin
Görüşlerin İncelenmesi,
An Analysis of Views on Nuclear
Energy and Nuclear Power Plants
Ms. Sibel YAZICI, Lecturer
11:15
11:30
Ms. Sena COŞKUN, Res.
Assist.
Nesrin KULA DEMİR, Prof.
Dr.
11:30
11:45
Birsel MATARA, Assist.
Prof. Dr.
11:45
12:00
Anzhelika MEDVEDEVA,
Ph.D. Cand.
12:00
12:15
Ms. Fatma HÜSEYNOVA
12:15
13:30
Lunch
Kadın Akademik Personelin TV
İzleme Eğilimleri: Afyon Kocatepe
Üniversitesi Örneği,
TV Watching Trends of Female
Academic Staff: A Case Study of Afyon
Kocatepe University
Toplumsal ve Kültürel Bir Olgu
Olarak Fotoğraf,
Photography as a Social and Cultural
Phenomenon
Kentsel Alanlarda İletişim Ortamları
Olarak Anti Café: Bişkek Örneği,
New
Type
of
Communication
Platforms in the City: Anti Café’s of
Bishkek
Labor Features With Classical
Heritage Relations of the Staff in
“Mollah Nesreddin” Journal,
Mollah Nesreddin Dergisi’ndeki İşçi
Özellikleri ve Çalışanların Klasik
Miras ile Münasebetleri
10
Saloon C
Chair: Assoc. Prof. Dr. Zehra Arslan
11:00
11:15
Selma BAŞ,
Assoc. Prof. Dr.
Nezihe Meriç’in Öykülerinde 12 Mart
Dönemi ve Yansımaları,
March 12 Period and Its Reflections in
Nezihe Meriç Stories
11:15
11:30
Tahir ZORKUL,
Assist. Prof. Dr.
11:30
11:45
Raşit KOÇ,
Assist. Prof. Dr.
Osman Çeviksoy’un Öykülerinde
Toplumsal
Meseleler
Yitirilen
Değerler,
Social Issues and the Loss of Values in
Osman Çeviksoy’s Stories
Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinlerin
Söz Varlığı Açısından İncelenmesi,
A Vocabulary Examination of the
Texts in Turkish Textbooks
11:45
12:00
Sevda ÖZEN ERATALAY,
Assist. Prof. Dr.
12:00
12:15
12:15
13:30
Süleyman ERATALAY,
Assist. Prof. Dr.
Lunch
Manisa Bölgesi Yerleşik Yörüklerinde
Mutfak Kültürüne Ait Sözcükler
Üzerine,
The Words of Kitchen Culture Among
the Resident Nomads of the Manisa
Region
Uruk Sözcüğü Üzerine,
About the Word Uruk
11
Saloon D
Chair: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Altıntaş
11:00
11:15
Büşra AKIN,
Res. Assist.
11:15
11:30
Kübra ÖNDER,
Assist. Prof. Dr.
Ayça TÜMTÜRK,
Dr.
Erman TÜMTÜRK, Dr.
Aysun KAHRAMAN,
Res. Assist.
11:30
11:45
11:45
12:00
Esra ULUTAŞ ÇELİK,
Res. Assist.
İsmail METİN,
Assist.Prof.Dr.
Ozan ONAĞ,
Res. Assist
12:00
12:15
12:15
13:30
Hakan ATLI,
Res.Assist.
H. Handan ÖZTEMİZ,
Res. Assist.
İmalat Sanayi Alt Sektörleri Arz
Fonksiyonu: Panel Veri Analizi,
Supply Function of Manufacturing SubSectors: Panel Data Analysis
İşletme Performansının Online Ziyaretçi
Puanlandırmaları
Açısından
Değerlendirilmesi: Türkiye Otel Sektöründe
Bir Uygulama,
An Evaluation of Business Performance
Based On Guests’ Online Ratings: Hotel
Sector Practice in Turkey
Viyana Satım Sözleşmesine Göre İcap,
Conditions of Vienna Sale Contract
Girişimsel
Pazarlamanın
İhracat
Performansı Üzerine Etkisi: Kültürel
Mesafenin Aracılık Etkisi,
The Impact of Entrepreneurial Marketing
on Export Performance: The Moderator
Role of Cultural Distance
Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişmişlik
Düzeyinin Avrupa Ülkesi olan İtalya ile
Karşılaştırma Analizi,
A Comparative Analysis of Turkey's
Logistics Sector with an EU Member
Country, Italy
Lunch
12
Saloon E
Chair: Assoc. Prof. Dr. Ahmet Köç
11:00
11:15
Meriç ERASLAN,
Assist. Prof. Dr.
Tonguç VARDAR,
Dr.
11:15
11:30
Aksel ÇELİK,
Assist. Prof. Dr.
11:30
11:45
Dede BAŞTÜRK,
Assist. Prof. Dr.
Mr. Serkan KABAK
Zihinsel Engelli Çocukların Psiko-Sosyal
Gelişimlerinin Desteklenmesinde Sporun
Rolü,
The Role of Sport on the Psyco-Social
Improvement
of
Mentally
Disabled
Children
Voleybolda Çok Yönlü Hareket Eğitiminin
Planlanması,
Planning
Multidirectional
Movement
Education at Volleyball
Farklı
Egzersiz
Yöntemleri
Arasındaki
Etkileşimler:
Doz,
Egzersiz Türü ve Egzersiz Süresi,
Interactions
Among
Different
Exercise Modalities: Dose, Exercise
Type, and Duration
11:45
12:00
Songül OMUR,
Ph. D. Cand.
Medyada Engelli Bireylerin Temsili
Üzerine Bir İnceleme,
A Study on the Representation of the
Disabled in the Media
12:00
12:15
Cemal GÜVEN,
Assoc. Prof. Dr.
İstiklal Marşının Kabulü (TBMM Zabıt
Ceridelerine Göre)
Adoption of the National Anthem
(According to Comments in the Records of
Turkish Grand National Assembly )
12:15
13:30
Lunch
13
Saloon F
Chair: Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali Karaman
11:00
11:15
Oğuzhan Bilgin,
Dr.
The Problems of Considering ‘Kemalism’ in
the Framework of Turkish Nationalism,
Türk Milliyetçiligi Çerçevesinde Kemalizmi
Değerlendirmenin Sorunları
11:15
11:30
Zühal Çetin ÖZKAN,
Assist. Prof. Dr.
Kültürel Yayılmacılık Bağlamında İdeolojik
Bir Araç Olan Sinemanın Önemi,
The Significance of Cinema as an
Ideological Tool of Cultural Imperialism
11:30
11:45
Rıfkı SINDIR,
Assist. Prof. Dr.
Van İli'nde Genel Arazi Kullanımı, Sorunlar
ve Olanaklar,
General Land Use in Van Province:
Problems and Opportunities
11:45
12:00
Mehmet
Zeydin
YILDIZ,
Assoc. Prof. Dr.
Halit AŞLAR, Dr.
12:00
12:15
Hasan Babacan, Pof.
Dr.
12:15
13:30
Lunch
Kırgız Edebiyatında “Cazgıç” Akınlar,
“Jazgych” Raids in the Kyrgyz Literature
Ruscuk’ta Esnaflar ve Ekonomik Hayat (19.
Yüzyıl)
Tradesmen and economic Life in Ruse (19th
Centuries
14
Saloon G
Chair: Prof. Dr. Zafer Gölen
11:00
11:15
Zafer
GÖLEN,
Prof Dr.
‘Almanach de Gotha’ Yıllıklarına göre XIX.
Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Balkan Toprakları,
The Ottoman Empire’s Balkan Lands in the
Nineteenth Century as Reflected in the “Almanach
de Gotha” Annals
Balkan Savaşı Öncesinde Habsburg Büyükelçisi
M. Pallavicini’nin Raporları,
Habsburg Ambassador M. Pallavicini’s Reports
Before the Balkan Wars
11:15
11:30
Bilgin ÇELİK,
Assoc. Prof. Dr.
11:30
11:45
Ahmet KÖÇ,
Assoc. Prof. Dr.
Osmanlı Arşiv Belgesinden Mekana: Vakıf
Araştırmalarında Coğrafya Bilgisinin Kullanımına
Dair Bazı Gözlemler,
From the Ottoman Archival Document to
Location: Some Observations on the Use of
Geographic Information in Endowment Studies
11:45
12:00
Şakir GÖZÜTOK,
Prof. Dr.
İslam Eğitim Felsefesi Üzerine Bir Tartışma
A Discussion on the Philosophy of Islamic
Education
12:00
12:15
Mustafa BIYIKLI,
Assoc. Prof. Dr.
Uluslararası
Politik
İktisat
Bağlamında
Almanya’nın İran’a Yönelik Nüfuz Politikası
(Hitler Dönemi),
Germany’s Influence Policy on Iran in the Context
of International Political Economy (Hitler Period)
12:15
13:30
Lunch
15
Saloon A
Chair: Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal
13:30
13:45
Nevin AKKAYA,
Assoc. Prof. Dr.
Ms. Aybüke AKKAYA
13:45
14:00
Yıldırım ATAYETER,
Assoc. Prof. Dr.
Mr. Mustafa ARSLAN
14:00
14:15
Neslihan ÜNAL,
Dr.
14:15
14:30
Gülsüm TÜTÜNCÜ,
Dr.
Ali ÖZTÜRK,
Assist. Prof. Dr.
14:30
14:45
Elif KARAASLAN,
Res. Assist.
14:45
15:00
Coffee Break
Denetimli
Serbestlikten
Gençlerin İletişim Becerileri,
Communication Skills of
Probation
Yararlanan
Juvenile
in
Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarında Yer alan
Seyahatnamelerde Mekânlar, Sosyal Hayat
ve Günümüz,
Places, Social Life and Present in the
Travelbooks of Social Sciences Textbooks
Doğu ve Batı’da Algı Yönetimi: Din ve
Savaş İlişkisi,
Perception Management in the East and
West: Relationship Between Religion and
War
İmajist Sosyoloji ve İmgesel Komünitiler,
Imagistic Sociology and Imaginative
Communities
Sanatta Kadın ve Bir Aktivist Grup Örneği:
Gerilla Kızlar,
Women in Art and a Sample of Activist
Group: Guerilla Girls
16
Saloon B
Chair: Assoc. Prof. Dr. Cemal Güven
13:30
13:45
Zehra ARSLAN, Assoc.
Prof. Dr.
13:45
14:00
Esra TOKAT,
Dr.
Begüm
BAYRAKTAROĞLU,
Instructor
14:00
14:15
Ms. Kiraz ÇİFCİBAŞI
DURNA
Ms. Çiğdem BOGENÇ,
Ms. Gaye TAŞKAN
Türk
Devlet
Tiyatrosu'nu
Daimi
Kadrolarla Yaygınlaştırma Projesi: Bölge
Tiyatroları (1950-1980),
The Project to Expand Turkish Theatre
With Permanant Staff: Regional Theatres
(1950-1980)
Eser
Odaklı
Mekân
Tasarımları
Bağlamında Müze Yapıları,
Museum Buildings in the Context of
Artwork Oriented Space Designs
Safranbolu’nun Tarihi Sokak Dokusunun
Kentsel
Tasarım
Prensipleri
Doğrultusunda İrdelenmesi,
Ms. Banu BEKCİ
An Analysis of Historical Street Structure
of Safranbolu with Urban Design
Principles
14:15
14:30
Cemal EKİN,
Instructor
Karamanlıların Sıcak Mirası: Karamanlıca
(Grek Harfli Türkçe) Kitabeli Hamamlar,
Warm Inheritence of Karamanids: Public
Baths with Karamanlıd Inscriptions
(Turkish Written With Greek Alphabet)
14:30
14:45
Ms. Duygu İLKHAN
SÖYLEMEZ
Evaluation About the Bill on the
Establishment of the Arts Council of
Turkey
(TÜSAK),
Türkiye
Sanat
Kurumu’nun Kurulması Kanunuyla İlgili
bir Değerlendirme
14:45
15:00
Coffee Break
17
Saloon C
Chair: Assoc. Prof. Dr. Gürsoy Şahin
13:30
13:45
Abdukbaki PINAR,
Instructor
Karaman İlinde Tarımsal Ürünlerin Eticaret Yolu ile Pazarlanmasına İlişkin
Bir Araştırma,
Research on the Electronic Marketing of
Agricultural Products in Karaman
13:45
14:00
Hacı Ahmet KARADAŞ,
Res. Assist.
Seçili Finansal Göstergeler ve Makro
Göstergelerin Kısa Dönem İlişkisi:
Türkiye Örneği,
Short Run Relation of Selected Financial
and Macro Variables: the Case of
Turkey
AB Bölgesindeki Borç Krizinin Etkileri:
Türkiye İhracatı Üzerine Bir Uygulama,
Effects of the EU Region Debt Crisis:
Effects on Turkey’s Exporst
14:00
14:15
Şerife
KOŞAROĞLU,
Instructor
Şerife Merve
KOŞAROĞLU
Instructor
Merve
Hacı Ahmet KARADAŞ,
Res. Assist.
14:15
14:30
14:30
14:45
14:45
15:00
Esengül SALİHOĞLU,
Instructor,
Ms. Esengül
SALİHOĞLU, Instructor,
Mr. Hacı Ahmet
KARADAŞ, Res. Assist.
Ms.
Şerife
Merve
KOŞAROĞLU
Mr. Anıl GACAR, Res.
Assist.
ERM Krizi ve Avrupa Borç Krizinin
Karşılaştırmalı Değerlendirmesi,
A Comparative Analysis of Exchange
Rate Mechanism and the European Debt
Crisis
Stratejik
Yönetim
Aracı
Olarak
Kurumsal Risk Karnesi: Kavramsal Bir
İnceleme,
Enterprise Risk Scorecard as A Strategic
Management Approach: A Conceptual
Review
Coffee Break
18
Saloon D
Chair: Prof. Dr. Mehmet İnbaşı
13:30
13:45
Osman KÖSE,
Prof. Dr.
18. Yüzyıl Sonunda Akdeniz’de Korsanlık
Faaliyetleri,
Piracy in the Mediterranean in the Late
Eighteenth Century
13:45
14:00
Gözde YETMEN
Assist. Prof. Dr.
Giyilebilir Teknoloji: Moda ve
Buluşturan Tasarımcılar,
Wearable Technology: Science
Fashion Designers
Bilimi
Meets
14:00
14:15
Gizem ANŞİN,
Instructor
Lüks Moda Markalarının Pazarlanmasında
Yeni Yönelimler,
New Trends in the Marketing of Luxury
Fashion Brands
14:15
14:30
Cansu ÇELEBİ
EROL,
Res. Assist.
Görsel İfadenin Gelişiminde İlksel Süreç:
Tarih Öncesi Dönem Çizgi-Resimleri,
Primary Process in the Development of
Visual Expression: The Pictographs of the
Prehistoric Era
14:45
15:00
Coffee Break
19
Saloon E
Chair: Assoc. Prof. Dr.. Fatih Demirel
13:30
13:45
İbrahim KAPLAN,
Assist. Prof. Dr.
İlk Dönem Müslüman Hıristiyan PolemiğiTartışılan
Konular
Açısından
Bir
Değerlendirme
Muslim Christian Polemic in the First
Period of Islam
13:45
14:00
Abdulkadir KIYAK,
Assist. Prof. Dr.
Misyoner Karakterli Dinler Kavramı
Üzerine Bir Değerlendirme,
An Evaluation on the Missionary Type
Religion Concept
14:00
14:15
Tolga UZUN,
Assist. Prof. Dr.
İslam Resim Sanatı’nda Hz.Meryem,
The Virgin Mary in Islamic Painting
14:15
14:30
Berfu İLTER,
Assist. Prof. Dr.
Bir AB Projesinin Sosyal Girişimcilik
Üzerine Etkileri,
An EU Project on the Effects of Social
Entrepreneurship
14:30
14:45
Muharem ĆUFTA,
Dr.
Sağlık Tedavi ve İyileştirmede Duanın
Gücü ve Fonksiyonu
The Power of Prayer and Function in
Medical Treatment and Rehabilitation
14:45
15:00
Coffee Break
20
Saloon F
Chair: Assoc. Prof. Dr. Nevin Akkaya
13:30
13:45
Füsun İstanbullu Dinçer,
Prof Dr.
Suna Muğan Ertuğral,
Assist. Prof. Dr.
13:45
14:00
Şimal Şahinoğlu,
Master St.
Orhan AKOVA,
Assoc. Prof. Dr.
Muğan ERTUĞRAL,
Assist. Pof. Dr. Suna
14:00
14:15
Sezgi GEDİK
Res. Assist.
Orhan AKOVA
Assoc. Prof. Dr.
İsa BAYHAN,
Res. Assist.
14:15
14:30
Neslihan CAKMAN
Sevcan YILDIZ,
Assoc. Prof. Dr.
14:30
14:45
Şenol ÇAVUŞ,
Prof. Dr.
Mırzagül Baktıbek KIZI
14:45
15:00
Bölgesel Kalkınmanın Sağlanmasında
Turizm Endüstrisinin Önemi ve MENA
Bölgesi için Öneriler,
The Significance of the Tourism Industry
in
Regional
Development
and
Suggestions for MENA Region
Türkiye’de Çevresel Etik Kapsamında
Turizm
Faaliyetlerinin
Değerlendirilmesi,
An Evaluation of Tourism Activitis
Within the Scope of Environmental
Ethics in Turkey
Örgüt Kültürü ve Öz-Yeterlilik İlişkisi:
Butik Otel İşletmelerinde Bir Araştırma,
The
Relationship
Between
Organisational Culture and SelfEfficacy: A Study of Boutique Hotel
Businesses
Kültürel Miras Turizmi Kapsamında
Ayasofya Müzesinin Tarihsel Süreçleri
ve Türk Turizmi İçindeki Yeri,
The Historical Development of Hagia
Sophia Museum Under the Scope of
Historical Heritage Tourism and Its
Importance for Turkish Tourism
Bişkek’teki
Otel
İşletmelerinde
Çalışanların Örgütsel Bağlılığı İle İş
Tatmini Arasındaki İlişkiler,
The
Relationship
Between
Organizational Commitment and Job
Satisfaction of Employees in Hotel
Establishments: A Case Of Bishkek
Coffee Break
21
Saloon A
Chair: Assoc. Prof. Dr. Meriç Eraslan
15:00
15:15
Ersin KIVRAK,
Prof. Dr.
Sinan Yörük,
Assoc. Prof. Dr.
Ms. Çiğdem SELAMET
15:15
15:30
Feyza KURNAZ ŞAHİN,
Dr.
15:30
15:45
Mehmet Ali KARAMAN,
Assist. Prof. Dr.
15:45
16:00
Eyüp KUL,
Assist. Prof. Dr.
Sınıf Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi
Konusunda
Okullardaki
Rehberlik
Servisinden Beklentileri: Afyonkarahisar
Örneği,
Classroom Management Expectations of
Elementary School Teachers from the
School Counciling Services: A Case
Study of Afyonkarahisar
Kültür
ve
İmge:
Osmanlı'dan
Cumhuriyet'e Türk Basınında Amerikan
Kadını İmgesi,
Culture and Image: the Image of
American Women in the Turkish Press
During the Transition Period from the
Ottoman Empire to the Turkish Republic
Birinci Dünya Savaşı’nın İlk Yıllarında
Osmanlı Basını,
Ottoman Press in the Early Years of
World War I
Osmanlı
Devleti’nin
Adriyatik
Kıyılarında Aldığı Askeri Tedbirler
(1705-1710),
Ottoman Militay Precautions Along the
Adriatic Coasts
16:00
16:15
16:15
16:30
Coffee Break
22
Saloon B
Chair: Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel
15:00
15:15
Christopher L. MILLER
Prof. Dr.
Evangelical Print Culture and the Global
Projection of Developmental Idealism,
Muhafazakar Yayın Kültürü ve Evrensel
Boyutta Gelişme İdealizmi
15:15
15:30
Tamer BALCI,
Assoc. Prof. Dr.
Islam and the Middle East in Texas
School Textbooks,
Texas Ders Kitaplarında İslam ve
Ortadoğu
15:30
15:45
Abdullah Şevki
DUYMAZ,
Assoc. Prof. Dr.
Osmanlı Dönemi Kastamonu (Merkez)
Çeşmeleri Üzerine Bir İnceleme,
An Analysis of Ottoman Era Kastamonu
(Center) Fountains
15:45
16:00
Faruk KALAY,
Assist. Prof. Dr.
Örgütsel Adaletin İşgören Performansı
Üzerindeki Etkisi: Türkiye Bağlamında
Bir Araştırma,
The Impact of Organizational Justice on
Employee Performance: A Survey in
Turkey and Turkish Context
Hacer ARSLAN
KALAY,
Assist. Prof. Dr.
16:00
16:15
Abdullah OĞRAK,
Assist. Prof. Dr.
Banu BEKCİ,
Deryanur DİNÇER,
16:15
16:30
Rize
Kent
Kimliğini
Geliştirme
Sürecinde Model Tasarım
Yaklaşımların İrdelenmesi,cc
Türker OĞUZTÜRK
Coffee Break
23
Saloon C
Chair: Prof. Dr. Ersin Kıvrak
15:00
15:15
Mehmet Ali
ÜNAL, Prof. Dr.
Evliya Çelebi’de Avrupa Algısı ve Osmanlı ile
Avrupa Mukayesesi,
Evliya Çelebi’s Perception of Europe and a
Comparison of the Ottoman Empire and Europe
15:15
15:30
Ahmet
ALTINTAŞ,
Assoc. Prof. Dr.
Arşiv Belgelerine
Savaşı'nda Hilal-i
Faaliyetleri,
Austrian Activities of
during World War
Documents
Göre Birinci Dünya
Ahmer'in Avusturya'daki
the Ottoman Red Crescent
I in Light of Archival
15:30
15:45
Ahmet KILINÇ,
Assist. Prof. Dr.
Tanzimat Dönemi Osmanlı Ceza Hukukunda
Teşhir Yaptırımı,
Pillory (Public Humiliation) Punishment in
Tanzimat Era Ottoman Criminal Law
15:45
16:00
Eda ÖZ,
Lecrurer
Güzel Sanatlar ve Spor Eğitimi Alan Üniversite
Öğrencilerinin
Yalnızlık
Düzeylerinin
Karşılaştırılması: Karabük Üniversitesi Örneği,
A Comparative Analysis of Loneliness Level
Among the Fine Arts and Sports Education
College Students: A Case Study of Karabük
University
Ms. Yasemin
KARADEMİR
16:15
16:30
Coffee Break
24
Saloon D
Chair: Assoc. Prof. Dr. Bilgin Çelik
15:00
15:15
Soner
İŞİMTEKİN,
Assist. Prof. Dr.
Hâc
Zeynûlâbidîn-i
Merâğaî’nin
“Seyahatnâme-yi İbrahim Beg ya Belâ-yi
Taassub-i U” Adlı Eseri Üzerine Bir
Değerlendirme,
An Evaluation of Zayn Al-Ābedīn
Marāga’ī’s Book “Seyahatnâme-yi İbrahim
Beg ya Belâ-yi Taassub-i U”
Türk-İslam Mezar Taşlarında Övgülü
Sözlerin Temellendirilmesi,
The Base of Praise Expressions on TurkishIslamic Grave Stones
15:15
15:30
Hasan
BUĞRUL,
Assist. Prof. Dr.
15:30
15:45
Enfel DOĞAN, Assoc.
Prof. Dr.
Türk Söz Diziminin Bir Sorunsalı: Ki’li
Cümleler Birleşik Cümle midir Yoksa
Bağlı Cümle mi?
A Research Question of Turkish Syntax:
Are ‘That’ Sentences Compound or Bound?
15:45
16:00
Meriç
ERASLAN,
Assoc. Prof. Dr.
16:00
16:15
Funda BUGAN,
Lecturer
Engelli
Çocuklarda
Davranış
Problemlerinin Azaltılmasında ve İletişim
Becerilerinin Geliştirilmesinde Sporun
Etkisinin Değerlendirilmesi,
An Evaluation of Sport’s Influence on
Reducing the Behavioural Problems and
Improving the Communication Skills of
Disabled Children
Dünya
Edebiyatındaki
Anlatıcı
Tipolojisinden, Divan Şiirindeki Âşığa
Doğru,
From the Narrator Typology in World
Literature to the Lover in Divan Poetry
16:15
16:30
Coffee Break
25
Saloon E
Chair: Assoc.. Prof. Dr. Barış Erdem
15:00
15:15
Yıldırım ATAYETER,
Assoc. Prof. Dr.
Sosyal Bilgiler Derslerinde Gezi Gözlem
Yöntemini Planlama Uygulama
ve
Sonuçlandırma
Açısından
Bir
Değerlendirme,
An Evaluation of Trip and Observation
Method in Social Studies Courses in Terms
of Planning, Application and Conclusion
15:15
15:30
Barış ERDEM,
Assoc. Prof. Dr.
Sürdürülebilir Turizm Gelişimine İdeal Bir
Örnek: Kaiserwinkl/ Avusturya,
An Ideal Example of Sustainable Tourism
Development: Austria/Kaıserwinkl
15:30
15:45
Mehmet Ali ÇAKIR,
Assist. Prof. Dr.
15:45
16:00
Ayşe ERYAMAN,
Dr.
16:00
16:15
Esra
YARDIMCI,
Res. Assist.
Üniversite Öğrencilerinin Mesleki Karar
Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısında
İncelenmesi,
An Examination of University Students’
Career Decision Levels in Light of Some
Variables
İkinci Meşrutiyet Yıllarında Selanik’in
Aydınlatılması,
Installment of Electric Lights in
Thessaloniki
during
the
Second
Constutitonal Period
Türkçe Öğretiminde Felsefi Sorgudan
Yararlanma: Sözcük Öğretimi
The Benefıts of Utilization of Philosophical
Inquiry in Turkish Language
16:15
16:30
Coffee Break
USLU
26
Saloon F
Chair: Assist. Prof. Dr. Tahir Zorkul
15:00
15:15
Keziban TEKŞAN,
Assoc. Prof. Dr.
Ömer Seyfettin’in Hikâyelerinin Okunabilirlik
Düzeyleri,
Readability of Ömer Seyfettin Stories
15:15
15:30
Veysi SEVİNÇLİ,
Assist. Prof. Dr.
Abdülhalim Galip Paşa’nın Şiirleri’nde Dil
Özellikleri,
Language Properties in the Poetry of
Abdülhalim Galip Pasha
15:30
15:45
Barış, Mutlu, Dr
Nietzsche'nin İnsanı ve Moral Karakteri,
Nietzsche’s Human and His Moral Character
15:45
16:00
Süreyya DOĞAN,
Lecturer
Tutunamayanlar ve Tehlikeli Oyunlar’ın Var
Olma Sebebini Unutan Kahramanları:
Kadınlar,
Dangerous Games’s Protogonists Who Forgot
the Cause of Their Existence: Women
16:00
16:15
16:15
16:30
Adem ARI,
Lecturer
Coffee Break
Namık Kemal’in Devlet Adamı Kişiliği,
Statesman Personality of Namık Kemal
27
Saloon G
Chair: Assoc. Prof. Dr. Abidin Temizer
15:00
15:15
Hacer ARSLAN KALAY,
Assist. Prof. Dr.
Eskişehir Arkeoloji Müzesinde Bulunan
Eskişehir Yöresi Kilimlerinden Örnekler,
Samples of the Eskişehir Region’s Rugs
in the Archeology Museum of Eskişehir
15:15
15:30
Emine KİTİŞ ÇINAR,
Res. Assist.
Yazma Öğretim Yöntemi Olarak Cluster
Yönteminin Etkililiğine İlişkin Türkçe
Öğretmen Adaylarının Görüşleri,
The Views of Teacher Candidates on the
Effectiveness of Cluster Method as a
Writing Instruction Method
Ali TÜRKEL,
Assist. Prof. Dr.
15:30
15:45
Safiye ASLAN,
Assist. Prof. Dr.
Argümantasyonun
Öğrencilerin
Akademik Başarılarına ve Argüman
Oluşturma Kalitelerine Etkisi,
The Effects of Argumentation on the
Academic Success and Argument
Development Quality of Students
15:45
16:00
Abidin TEMİZER,
Assoc. Prof. Dr.
II. Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye
Etkilerinin Türk Basınındaki İzleri,
The Effects of World War II on Turkey
According to Turkish Press
Muharrem Selçuk
ÖZKAN, Instructor
16:00
16:15
Sevilay ÖZER,
Assist. Prof. Dr.
16:15
16:30
Coffee Break
Birinci Dünya Savaşı’nda Anadolu’da
Çekirge İstilası,
Locust Invasion in Anatolia During
World War I
28
Saloon A
Chair: Prof. Dr. Osman Köse
16:30
16:45
Sema BECERİKLİ,
Prof. Dr.
Türk Medyasında Enerji Söylemi,
Energy Discourse in the Turkish Media
16:45
17:00
Mr. Cemal
KAKIŞIM
Avrupa’nın
Doğalgaz
Temininde
Azerbaycan’ın Rolü,
The Role of Azerbaijan on the Natural Gas
Supply of Europe
17:00
17:15
Oqtay QULIYEV,
Dr.
Azerbaycan’da Gösterişçi Tüketim Grupları
ve Özellikleri,
Conspicuous Consumer Groups in Azerbaijan
and Their Characteristics
17:15
17:30
Zübeyde SÜLLÜ,
Dr.
Siyasal
Pazarlama
Sürecinde
Politik
Psikolojiye İlişkin Söylemlerin Kullanımı,
The Usage of Political Psychology Discourse
during the Political Marketing Stage
17:30
17:45
19:00
21:00
Ms. Aslı
MECİKOĞLU
Dinner
Yargıda Devletin Sorumluğu, Responsibility of
the State on the Justice System
29
Saloon B
Chair: Prof. Dr. Sema Becerikli
16:30
16:45
Mim Sertaç TÜMTAŞ,
Assist. Prof. Dr.
Nöbetleşe Yoksulluk ve Toplumsal
Dışlanmada Son Halka: Suriyeli Mülteciler,
The Last Ring of Poverty and Social
Exclusion: Syrian Refugees
16:45
17:00
Nazim CAFEROV,
Dr.
Azerbaycan`da Sivil Toplum Kurumları,
Non-Governmental
Organizations
in
Azerbaijan
17:00
17:15
Faruk KALAY,
Assist. Prof. Dr.
Örgütsel Adalet İşgören Performansı
İlişkisinde İş Doyumunun Aracılık Etkisi,
The Mediation of Job Satisfaction on
Organizational Justice and Employee
Performance Relations
17:15
17:30
Shota BEKADZE,
Ph.D. Cand.
17:30
17:45
Derya ERDEM,
Assoc. Prof. Dr.
ABD'nin II Dünya Savaşından Sonra
Türkiye'ye Yaptığı Yardımlarının Politik ve
Sosyal-Ekonomik Boyutu,
The
Political
and
Socio-Economic
Dimensions of American Aid to Turkey
After World War II
Barış Kültürü Yoksunluğu: Türkiye-Rusya
Krizinde Sosyal Medyada Savaş Yanlısı
Söylemler,
Deprivation of Peace Culture: Pro-War
Discourses in Social Media During the
Turkey-Russia Crisis
19:00
21:00
Dinner
30
Saloon C
Chair: Assoc. Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz
16:30
16:45
Lütfiye GÖKTAŞ KAYA,
Assoc. Prof. Dr.
16:45
17:00
Şeref KAYA, Instructor
Gülşen BAŞ,
Assoc. Prof
17:00
17:15
Esma İGÜS,
Assist. Prof. Dr.
17:15
17:30
Mine CAN,
Assist. Prof. Dr.
17:30
17:45
Mehmet TOP,
Assist. Prof. Dr.
19:00
21:00
Dinner
Mimari Özellikleri ve Kalem İşi
Süslemeleri ile Çukurköy Camii,
Çukurköy Mosque with its Architectural
Features and Wall Painting Decorations
Bitlis Kalesi Kazısında Elde Edilen
Tütün Lülelerinden Örnekler,
Tobacco Pipes Samples Acquired in
Bitlis Castle Excavations
II.
Abdülhamid
Dönemi
Askeri
Rüşdiyelerini Mimari Planları Üzerinden
Okumak,
Understanding Architectural Plans of
Imperial Military Middle Schools in
Abdulhamid II Period
Afyon Mevlevi Konağı’nda Bulunan
İşlemeli
Tekstil
Koleksiyonundan
Örnekler,
Samples of Embroidered Textile
Collection in Afyon Mevlevi Mansion
Ürdün’deki İslami Dönem Kaleleri
Üzerine Bir Değerlendirme,
An Evaluation of Islamic Period
Fortresses in Jordan
31
Saloon D
Chair: Prof. Dr. Hakkı Yazıcı
16:30
16:45
Nusret KOCA,
Assoc. Prof. Dr.
16:45
17:00
Mustafa Ali UYSAL,
Assist. Prof. Dr.
17:00
17:15
Osman AYTEKİN,
Assist. Prof. Dr.
17:15
17:30
Faruk TÜRK, Lecturer,
17:30
17:45
Nevzat ULUTEPE,
Res. Assist.
19:00
21:00
Dinner
Afyonkarahisar Ekmek Kültüründe Coğrafi
Faktörlerin Etkisi,
Effects of Geographical Factors on Bread
Culture of Afyonkarahisar
Salnamelere Göre Burdur’un Coğrafi
Yapısı,
Geographical Structure of Burdur in
Ottoman Annuals
Sakin Şehir (Cittaslow) Şavşat: Taşınmaz
Kültür Varlıklarından Örnekler,
Şavşat – Cittaslow City: Examples of
Immovable Cultural Properties
AB Ülkeleri ve AB’ye Üyelik Sürecinde
Türkiye’de AB ve AB Vatandaşlığı
Konusunda Toplumun Bilinçlendirilmesi,
EU Countries and Raising Awareness about
the European Union and EU Citizenship in
Turkish Society
6-10 Yaş Dönemindeki Hafif Düzeyde
Zihinsel Engelli Bireylerin Artikülasyon
Bozukluklarının Değerlendirilmesi,
An Evaluation of Articulation Disorders
With Mentally Disabled Individuals
between the Ages of Six and Ten.
32
Saloon E
Chair: Assoc. Prof. Dr. Bülent Cercis Tanrıtanır
16:30
16:45
Hasan KIZILKAYA,
Lecturer,
Ahsen ELA
KIZILKAYA,
Res. Assist.
16:45
17:00
Fatih DELEN, Instructor
17:00
17:15
Fatih KOÇAK,
Instructor,
Süleyman ARSLANTAŞ,
Dr.
Ahmet KURNAZ,
Assist. Prof. Dr.
17:15
17:30
Tuğba SÖNMEZ,
Lecturer
17:30
17:45
Aysu ÖZÜSTÜN KIRAL,
Lecturer,
19:00
21:00
Dinner
Lise
Eğitimine
Devam
Eden
Kekemeliğe
Sahip
Bireylerin
Akademik ve Sosyal Etkinliklerde
Karşılaştığı
Güçlüklerin
Kendi
Görüşleri
Açısından
Değerlendirilmesi: Konya İli Örneği,
An Analysis of Stuttering High School
Students’ Diffıculties in Academic and
Social Activities with their Views: Case
Study of Konya
Meslek Seçiminin Önemi ve Ülkemizde
Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler,
Importance of Job Selection and Factors
that Effect Job Selection in Turkey
Zihin Engelli Öğrencilere Düz-Pütürlü ve
Sert-Yumuşak
Kavramlarının
Öğretiminde Doğrudan Öğretim ve Eşzamanlı
İpucu
ile
Öğretimin
Karşılaştırılması,
A Comparative Analysis of Direct
Teaching and Siımultaneous Prompting
Procedure on Teaching Hard-Soft and
Smooth-Rough Concepts for the Mentally
Disabled Students
Beyin Temelli Öğrenme Kuramına
Dayalı
Yabancı
Dil
Öğretiminin
Öğrencilerin Kaygı Düzeylerine Olan
Etkisi,
The Effects of a Brain-Based Learning
Approach on Language Anxiety of
Students
Sosyal
Belediyecilik
Uygulamaları
Bağlamında Halkla İlişkiler (Karaman İli
Örneği),
Public Relations in the Context of the
Practices of a Social Municipality: Case
Study of Karaman
33
Saloon F
Chair: Assist. Prof. Dr. Reyhan ŞAHİN ALLAHVERDİ
16:30
16:45
Taner ASLAN,
Assoc. Prof. Dr.
“Une Réforme Praticable en Turquıe” İsimli
Fransızca Eser,
“Une Réforme Praticable En Turquıe”
Named French Work
16:45
17:00
Bülent Cercis
TANRITANIR,
Assoc. Prof. Dr.
17:00
17:15
Gönül ERDEM NAS,
Assist. Prof. Dr.
Zora Neale Hurston’ın Tanrıya Bakıyorlardı
Adlı Romanında Toplumsal Cinsiyet
Politikası
Gender Politics in “Their Eyes Were
Watching God” Novel of Zora Neale Hurston
Yörük Kültüründe Yemek Adlandırmaları
(Anamur Örneği),
Food Naming in Nomadic Culture (Anamur
Case)
17:15
17:30
Başak ŞİŞMAN,
Assist. Prof. Dr.
17:30
17:45
Kübra USLU,
Master Student
19:00
21:00
Esra
YARDIMCI
Res. Assist.
Dinner
Yurttaş Gazeteciliği Uygulama Alanları:
Whatsapp İhbar Hattı Örneği,
Application Areas of Citizen Journalism: A
Case Study of Whatsapp Tip Line
Çocuk Edebiyatı ve Barış,
Children’s Literature and Peace
USLU
34
April 30, 2016 / 30 Nisan 2016
Trip to Venice /Venedik Gezisi
May 1, 2016 / 1 Mayıs 2016
Milan City Tour /Milano Gezisi
35
BOARDS
ORGANIZATION COMMITTEE CHAIR

Prof. Dr. Christopher L. Miller, University of Texas-RGV, USA
ORGANIZATION COMMITTEE





Prof. Dr. Hasan Babacan, Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Prof. Dr. Zafer Gölen, Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Tamer Balcı, University of Texas-RGV, USA
Assoc. Prof. Dr. Barış Erdem, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Abidin Temizer, Mehmet Akif Ersoy University,
Türkiye
REVIEW COMMITTEE









Prof. Dr Abdullah Soykan, Balıkesir University, Turkey
Prof. Dr. Ahmet Çaycı, Necmettin Erbakan University, Turkey
Prof. Dr. Akmatalı Alimbekov, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Aleksandar Kadijević, Belgrade Unibersity, Serbia
Prof. Dr. Anarkül Urdaletova, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Anvarbek Mokoev, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Cusup Pirimbayev, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Balıkesir University, Turkey
Prof. Dr. Christopher L. Miller, University of Texas-Rio Grande Valley,
USA
36




























Prof. Dr. Ekrem Arıkoğlu, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Fahri Unan, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi, Kyrgyzstan
Prof. Dr. Hakan Çetintaş, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Hayati Beşirli, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. İsmet Doğan, Afyon Kocatepe University, Turkey
Prof. Dr. Kujtim Nuro, Toronto/Canada
Prof. Dr. Layli ÜkübayevaProf. Dr. Layli Ükübayeva
Prof. Dr. Mehmet Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Mehmet İnbaşı, Erciyes University, Turkey
Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Süleyman Demirel University, Turkey
Prof. Dr. Metin Topçuoğlu, Süleyman Demirel University, Turkey
Prof. Dr. Murat Karaöz, Akdeniz University, Turkey
Prof. Dr. Murat Sadullah Çebi, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Mustafa Çolak, Gaziosmanpaşa University, Turkey
Prof. Dr. Nagehan Talat Arslan, Cumhuriyet University, Turkey
Prof. Dr. N. Serpil Altuntek, Süleyman Demirel University, Turkey
Prof. Dr. Osman Köse, Polis Akademisi, Türkiye
Prof. Dr. Osman Yorulmaz, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Redzep Škrijelj, Novi Pazar State University, Serbia
Prof. Dr. Suat Cebeci, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi, Kyrgyzstan
Prof. Dr. Süleyman Seydi, Süleyman Demirel University, Turkey
Prof. Dr. Şenol Çavuş, Kyrgyz-Turkish Manas University,Kyrgyzstan
Prof. Dr. Šerbo Rastoder, Montenegro University, Montenegro
Prof. Dr. Turan Yıldırım, Marmara University, Turkey
Prof. Dr. Yusuf Doğan, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Prof. Dr. Zakir Avşar, Gazi University, Turkey
Prof. Dr. Zekai Görgülü, Yıldız Technical University Turkey
37























Prof. Dr. Ziya Gençel, Süleyman Demirel University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Taalaybek Abdiev, Kyrgyz – Turkish Manas
Unıversityi, Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Abdullah Şevki Duymaz, Süleyman Demirel
University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Adem Göleç, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Amy M. Hay, University of Texas-Rio Grande Valley,
USA
Assoc. Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Celalettin Serinkan, Kyrgyz – Turkish Manas
Unıversityi, Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Cenk Demirkıran, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Damira Caparova, Kyrgyz – Turkish Manas
Unıversityi, Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Ebru Taysi, Süleyman Demirel University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Fatih Kılınç, Süleyman Demirel University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Fazlı Arslan, İstanbul University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Güner Özkan, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Hakan Dündar, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Irving Levinson, University of Texas-Rio Grande
Valley, USA
Assist. Prof. Dr. İbrahim Serbestoğlu, Amasya University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. John J. Curry, University of Nevada-Las Vegas, USA
Assoc. Prof. Dr. Kanat Canuzakov, Kyrgyz – Turkish Manas
Unıversityi, Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Kristine Wirts, University of Texas-Rio Grande Valley,
USA
Assoc. Prof. Dr. Kutay Oktay, Kastamonu University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Meriç Eraslan, Mehmet Akif Ersoy University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Akdeniz University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Robert Bradley, University of Texas-Rio Grande
Valley, USA
38
























Assoc. Prof. Dr. Robert Hoppens, University of Texas-Rio Grande
Valley, USA
Assoc. Prof. Dr. Roza Amanova, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assoc. Prof. Dr. Salvador Contreras, University of Texas-Rio Grande
Valley, USA
Assoc. Prof. Dr. Servando Z. Hinojosa, University of Texas-Rio Grande
Valley, USA
Assoc. Prof. Dr. Sezai Türk, Gazi Unversity, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Tamer Balcı, University of Texas-Rio Grande
Valley, USA
Assoc. Prof. Dr. Ümit Akca, Süleyman Demirel University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Yıldırım Atayeter, Mehmet Akif Ersoy University,
Turkey
Assoc. Prof. Dr. Zübeyde Güneş Yağcı, Balıkesir University, Turkey
Assoc. Prof. Dr. Ahmet Uzun, Akdeniz University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Camelia Elena Călın, Spiru Haret University, Romania
Assist. Prof. Dr. Cüneyt Tokmak, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi,
Kyrgyzstan
Assist. Prof. Dr. Dimitar V. Atanassov, Sofia University, Bulgaria
Assist. Prof. Dr. Friederike Bruehoefener, University of Texas-Rio
Grande Valley, USA
Assist. Prof. Dr. Günnur Aydoğdu, Uşak University, Turkey
Assist. Prof. Dr. İsmail Avcı, Balıkesir University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Jedrzej Paszkiewicz, Posnan Adam Mickiewicz
University, Poland
Assist. Prof. Dr. Kornelija Starčević, Zagreb University, Croatia
Assist. Prof. Dr. Mehmet Ali Karaman, Mehmet Akif Ersoy University,
Turkey
Assist. Prof. Dr. Mim Sertaç Tümtaş, Mehmet Akif Ersoy University,
Turkey
Assist. Prof. Dr. Murat Yıldız, Gebze Teknik University, Turkey
Assist. Prof. Dr. Nihada Delibegović Džanić, Tuzla University, Bosnia
and Herzegovina
Assist. Prof. Dr. Nihan Kayaardi, South Texas College, USA
Assist. Prof. Dr. Reyhan Şahin Allahverdi, Mehmet Akif Ersoy
University, Turkey
39


Dr. Hasan Bello, Albanian Historical Society, Albani
Dr. Sibel AKOVA, IZOCAM, Turkey
SECRETARIAT
Assoc. Prof. Dr. Tamer BALCI, University of Texas-Rio Grande Valley, USA
Assoc. Prof. Dr. Abidin TEMİZER, Mehmet Akif Ersoy University
M. Res. Andreea STOIAN KARADELİ, Ottoman Heritage and Turkish Cultural
Research Association, Romanya/Türkiye
Inst.. Dinara İsakova, Kyrgyz – Turkish Manas Unıversityi, Kyrgyzstan
E-mail: [email protected]
Tel: +1 956 566 1344 (Tamer Balcı)
+90 544 614 71 82 (Abidin Temizer)
40
NOTES
41
NOTES
42

Benzer belgeler