teknik şartname

Transkript

teknik şartname
ASPİRATÖR CİHAZI TEKNİK ŞARTNAM ESİ
1-Emış Ve Depolama Sistem ini Kendi İçinde Barındıran Portatif(Taşmabilir,Seyyar)Bir Aspiratör
Olmalıdır.
2-Cihazın Pompası,Bakım G erektirm eyen Yağsız Tipte Olacaktır.
3-Dakikada En Az 20 Litre Sıvı Em ebilm elidir.
4-Cihaz Çocuk Ve Yetişkin Kullanımına Uygun Olmalıdır.
5-Vakum regülatörü olm alı,vakum hortum u king (k,vr,lma,k,rılma)yapmamal, ve en az 1 5 m etre
uzunluğunda olm ahdır.Vakum hortum u klem plendiğinde 4-6 saniyede vakum gücü en az 300 mmHg
veya eşdeğeri basınç birim in de vakum elde edilebilm elidir.
6-Toplama kavanozu şeffaf,tem izlenebilir ve en az 1 litre kapasiteli olmalıdır.
7-toplam a kavanozu ve kavanoz kapakları otoklavlanabilir olmalıdır.
8-Cihaz hem 220V (+ /-1 0 V) 50 Hz şehir şebeke gerilim i ile hem de şarj edilebilir dahili bataryası ile
ihtiyacı en az 30 dakika karşılayacak şekilde çalışacaktır.
9-Cihaz üzerinde bakteri filtre s i bulunacaktır.
10-M etal olm ayan farengal em m e ucu bulunacaktır.
11-Turkıye ilaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB) kayıt işlem leri
tam am lanm ış,belgelendirilm iş olmalıdır.
12 En az 2 yıl g arantili olm alıdır.
ARAP
Heiü^ıre
PARAVAN(3’LÜ) TEKNİK ŞARTNAMESİ:
1-Paravan Üç Kanattan M üteşekkül Olup Kanatlar Sağa Ve Sola D önebilir Olmalı.
2-Paravanın Kanatları Birbirine M enteşe Sistem i İle Bağlı Olmalı.
3-Paravanın Bezleri 120cm (+/-10 Cm )Boyunda Olmalı.
4-Paravanın O rta Kısm ında 2 A det Ters U Şeklinde Ayak Olmalı.
5-Paravanın Yan Kısım larında ise 360 Derece Dönebilen Lastik Tekerlek Olmalı.
6-Paravanın Boyası E lektrostatik Boya Olmalı.
7-Paravanın Y üksekliği En A z 150 Cm Olmalı.
8-Paravanın Her Bölm esi Enaz 50 Cm Olmalı.
9-Ürün 2 Yıl G arantili Olmalı.
JİNEKOLOJİ MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ
z “
ürloıonün
i h , i v a a ° ıa n
4adetjinekoı°jik—
1-Ozellikle Jinekolojik muayene, üroloji ve ufak cerrahi operasyonlar için tasarlanm a oimahd.r.
2-Masa; s,rt, oturak ve ayak ocu olm ak üzere 3 tem el parçadan o lu ş m a la r.
a
s
alınmış “
a
s
B
E
V° " ; 8a'M n 'Z
S
^
K
"
E
s
e'ek,r0S,at'k *“
r
-
^
------------------------------------------------*
*>"«»<>"■ k a r, korumaya
5-Altta sıvıların toplanm ası için paslanmaz küveti olmalıdır.
z:::r:mmm
eka-i2m
a^ am
—
^ açıya
7-Masanın sırt kısm,, am ortisör vasıtas, ,1e kolayca istenilen aç.ya sabitlenebilir olm al,d,r
8-Bir adet basamağı olmalıdır.
9-Masanın iki yanında ıkınma kolu bulunmalıdır.
1 0 'M asan ın iki yan ın d a bacak-diz d e ste k leri olm alıd ır R n H o cto u
kolayca hareket e ttirilip sabitlenebilm elidir.
engen'
-ı
^ ‘
•
Sağa' S0İa ve aşağ'-yukarı
H - lk i yanda serum askı aparatı yuvası ve bir adet serum askısı olmalıdır.
^Zr ZZT
k,Sm' İSt6nİlen
k0,aVCa Sabİt,enebİ,ir ^
9yak ^
P O - t if , kolayca
13-Tum metal aksam elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
SSSSSSSSSSSSSSSSSS.
16-Ürun 2 yıl bakım onarım garantisinde olmalıdır.
F'rma 'dareVe ^
32 b'r ,3kim
S- i s Manaeli ye Kullanma
r si,erinive hangi 2ama- ara" k,a™da
—
^aliha ARAP
Heüijıre
bir adet ta m Y e tk m s e ^ fe î b û t n m a l ^ 88 06,8651 ° ,m al' ^ ^
d e n m e l i d i r . En az
'
^
takvim günü içinde bütün fo n k s iy o n lu y la c ih a ^ ç T l^ h a te g0 1
3°
iirwıen ^
aksesuar ye yedek pa'r'ra
listeTvT)
i l i n d e m üdürlüğüm üze verecektir
Gerektiğinde firm alardan g » " ^
g T r ü le b 'r
ÖZe" ik'erinin (m onta'- dem ontaj resimleri,
« * > H «“ * » < ^ n ik dokümanlar, 2 dosya
^ M
i r ' ^ 1' ' 16" d 'kl<a,e a" " maVa“ k tlr-
kaynaklanan kaynakve k^InlaTa"™ k a ^ ’, lO ^ H g a ra n t/fIm a h d lr° 'UP m<îtİ"
ak™
r'"ar‘İ!‘
24-Cibaz yabancı m a „ ise bangi ü,k=de ü re tilm i, oldoğo belgelenm elidir.
*
V * > /
* ?fîha  R  P
Hemşire
VaP' mda"
OTO M ATİK EK STER N AL DEFİB R İLA TÖ R CİHAZI TEKNİK SARTNAM FSİ
1. Cihaz hastanın EKG analizini yapabilmeli ve analiz sonrasında şok gerekli ise
kullanıcıyı sesli olarak uyararak hızlı ve emin şekilde hastayı defibrile
edebilmelidir.
2. Cihaz bifazik dalga formu ile defibrilasyon yapmalıdır.
3. Cihazın harici kasası darbeler dayanıklı olmalıdır. Kolaylık sağlaması
açısından taşıma kulpu bulunmalıdır.
4. Uzun omurlu kullan / at tip LİMn02 bataryaya sahip olmalıdır. Bataryanın raf
ömrü 5 yıl olmalıdır.
5. Tam dolu batarya ile maksimum enerji seviyesinde 95 şok verebilmelidir
6. Joule Seviyeleri yetişkin hastalar için 150 - 200 - 200 Joule çocuk hastalar
'Ç*n 50 ~ 50 - 50 Joule olmalıdır. İstenildiğinde joule değerleri ayarlar
menüsünden değiştirilebilmelidir.
7. Cihazın olası bir yanlışlığı önlemek ve kullanım kolaylığı açısından çocuk
hastalar için yüzey alanı küçük ayrı bir tek kullanımlık pedi olmalıdır Çocuk
pedı takıldığında cihaz otomatik olarak algılamalı ve enerji seviyesini kendisi
ayarlamalıdır. Çocuk hastalar için cihaz üzerinden ayrı bir ayarlamaya gerek
duyulmamalıdır.
y
8. Boyutları 10x28x25 cm boyutlarını geçmemelidir.
9. Cihazın ağırlığı batarya dahil 2 kg mı geçmemelidir.
10. Çalışma ısısı 0 - 50°C olmalıdır.
11. Dalga türü bifazik dalga formu olmalıdır
12.Cihaz yapışkan ped elektrotlar aracılığı ile EKG ritmini analiz etmeli, hastanın
gogus empedansını ölçmeli ve şokun gerekliliği konusunda karar vermelidir,
oeslı komutlarla kullanıcıyı yönlendirmelidir.
13. Konektörler takılıp, padler hastaya bağlandığında cihaz otomatik olarak
a n la m a lı ve hazırlık adımların, atlayıp direkt analiz kısmına geçmelidir.
14. EKG analız süresi 10 sn yi geçmemelidir.
15. Cihazın sesli komutları muhakkak Türkçe olmalıdır. İstenildiğinde ayarlar
menüsünden dil seçeneği değiştirilebilmelidir.
16. Cihazın sesli komutlarının ses seviyesi ayarlar menüsünden artırılıp
azaltılabılmelidir.
Cihaz pedler yapıştırıldıktan sonra en fazla 10 sn içinde hastanın EKG
sinyalin, analız edebilmeli ve şok verilip verilmemesine karar vermelidir
r? eet,iâindedeEKGanalizinedevam
E K fV it
bu sırada hastanın
EKG ritminde degış,m tespit ettiğinde defibrilasyonu iptal edip tekrar EKG
analizi yapmalıdır.
19. Cihaz her açıldığında kendini test etmeli ve arıza durumunda arıza ledi
yanmalıdır.
2°. Batarya seviyesi azaldığında kapal, durumdayken batarya indikatörü vas,tas,
kullanıcıyı uyarmalıdır. Açık durumda iken hem indikator hem de sesli
komut ile kullanıcıyı uyarmalıdır.
;^ h a A R A P
Hemşire
2 5 . ' ^ T ^ ^ r ' ^ r nda; yaP'Şkan"VeielNPedleri^unmaHdT.
bu çanta ^
- S
E
26, «
T
“
Ven,me,id'r- C'haZ V* <="“
»’ “ "> ^se su a rla r,
vücudun han9i bai9e,erinde
“
•“
«
••
uiarmah"d!ra VU°UdUnda PaCemaker V3r İSe tespit etmeli ve dullan,cıy,
: =
=
32 r'c T a c ^ laTr r
s
=
s
S
r .k alite Standartlar' " a
=
=
- “
olarak üretilmiş olmalıdır
Satın al,nacak tıb b !^ h \z!aTn T İ T U B B ^ T 3 ,lTİTUBB) kay"" ° 'maSI Ve
33 Cihazla
c " birlikte
r be,seyi
Komisy°
na ib- verilmelidir
33.
aşağıdaki
aksesuarlar
•
taraf,ndan onay"
2 Adet
•
Kendinden yapışkanlı / jelli ped (Yetişkin ve Pediatrik)
Kullanım Kılavuzu (Türkçö)
Taşıma Çantası
•
U M n02 Batarya
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Hgjjj■ş/re
KARBON MONOKSİT ÖLÇÜM CİHAZI TEKNİK ÖZELLÎKLLERİ
«
i r
S
^
. b0yUt,a 0lmal,•
M riT „X m e lid taVaSmdakİ “
^
Çal'Şabİlmelİ "
* * * * *
LCD
testleri
ekran
™s,tas'
?°
“ d e n m e s i ve duman inhalasyonnnun monitorizasyonu için
kullanabileceği gıb. havadaki CO seviyesini de gösterebilmelidir.
?
4-Opsıyonel olarak istendiğinde cihazla beraber yazılım ve bağlantı kablosu verilmeli ve bu
program sayesn.de cihaz bir bilgisayara bağlandığında CO değeri "
o la rL
ızlenebılmedır. Aynı zamanda bir rapor alınabilmelidir.
5- Cihaz CO ölçümünü 0-100 ppm arası yapabilmelidir.
Cihaz detektör ölçümleri elektkimyasal
hassasiyetini en az 1 ppm olmalıdır.
sensörü
aracılığı
8
ile
yanmalıdır
yapmalıdır.
Sen«"
Sensor
7-Ağızhk takılan sensflr sterilizasyon açısından belirli aralıklarla değiştirilebilmelidir.
L ^ ^ d“ S ;L S labilir özell,k,eolm
a"dır- Kalib— —
9- Cihaz sigara içenleri sigarayı bırakmaya motive etmelidir.
10-Cihazm kullanım, teknik olmayan personel tarafından yapılacak kadar kolay olmalıdır.
11-Basit disposable ağızlık ile kullanılmalıdır.
12- CO Zehirlenmesi ve duman inhalasyonnn takibinde de kullamlabilmelidir.
13- Cihaz her türiü imalat ve montaj hatalanna karşl bir sene müddetle garantili olmahdm
* Miktarı:3 Adet
* Tek kullanımlık başlık:3000 Adet

Benzer belgeler

OTOMATİK DEFİBRİLATÖR AED ŞARTNAMESİ 6.KALEM

OTOMATİK DEFİBRİLATÖR AED ŞARTNAMESİ 6.KALEM pedı takıldığında cihaz otomatik olarak algılamalı ve enerji seviyesini kendisi ayarlamalıdır. Çocuk hastalar için cihaz üzerinden ayrı bir ayarlamaya gerek duyulmamalıdır. y 8. Boyutları 10x28x25 ...

Detaylı