ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA

Transkript

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA
ÇOCUKLARLA
BAfiBAfiA
M. Esad Coflan
‹çindekiler
Sunufl .................................................................................... 7
Dünyan›n En Güçlü ‹nsanlar› .............................................. 11
En Büyük Amaç .................................................................... 15
Cennetin Anahtarları............................................................ 19
Süslü Köflkler ve Bahçeler .................................................... 23
Vefalı Bir Kızın Hikâyesi ...................................................... 25
Yeni Bir Ders Yılınız için Bazı Temel Tavsiyeler .................. 29
Uzayın Fethinin Anahtarı .................................................... 33
Görünmeyen Varlıklar.......................................................... 35
En Büyük Ö¤retmen, En Yüce Kitap .................................... 37
Bir Baflka ‹mtihan ................................................................ 39
Çocukları Gerçek ve Tam Koruma ...................................... 43
Baflka Uzak Ülkeler.............................................................. 47
Avustralya’dan Çizgiler ........................................................ 49
Bayramdan ‹bret Almak ...................................................... 53
En Güzel Tatil Çalıflmaları .................................................. 55
‹ki Güzel Bafllangıç .............................................................. 59
Ah fiu Tatil Günleri .............................................................. 61
‹çkili Çikolatalara Dikkat! .................................................... 65
Yeni Yıl: Bafları ve Atılım ‹çin Yeni Fırsat!............................ 69
Bir Avantajı De¤erlendirmek ................................................ 71
Tatili De¤erlendirmek .......................................................... 73
Noel ve Yılbaflı ...................................................................... 75
Sizlerden Neler Bekliyoruz?.................................................. 77
Bilginin Yanısıra Daha Neler Gerekli .................................. 81
Yedi Yaflın Önemi ................................................................ 83
En Güzel Ay ve Bir Yarıfl...................................................... 87
fieker De¤il Ramazan Bayramı ............................................ 89
Tatlı Bir Tatil Geçti .............................................................. 91
En Güzel Meslek .................................................................. 95
Baflarının Yolu .................................................................... 99
Dizin .................................................................................. 103
Ç O C U K L A R L A B A fi B A fi A •
•
7
Sunufl
Merhum Mahmud Esad Coflan Hocaefendi son devrin
Peygamber varislerindendi. Varisi oldu¤u ‹slâm Peygamberi’nin hitap etti¤i bütün insanlar, meslek erbab› kifliler ile
her yafl ve seviyeden kitleler onun da hedef kitlesini oluflturuyordu.
O, s›ralama olarak daha önemliyi önemlinin önüne almak suretiyle her kesimle ve insan› ilgilendiren her mesele
ile ilgilenmifltir. Ç›kartt›¤› ‹slâm dergisi ve bu dergi için kaleme ald›¤› baflmakaleleri vas›tas›yla genifl kitlelere bir dünya görüflü ve bir medeniyet perspektifi sunmufl; Kad›n ve
Aile dergisi arac›l›¤›yla, yirminci yüzy›lda ideal bir aile ve
bu ailenin temel tafl› niteli¤inde bulunan ideal kad›n›n portresini çizmifltir. Yine ‹lim ve Sanat dergisi ile muhteflem
8•
• B A fi M A K A L E L E R
bir medeniyetin bugün de canlanaca¤›n›n, flahlanaca¤›n›n
habercisi ve mufltulay›c›s› olmufltur.
Hocaefendi, günün olmas› gerekti¤i gibi yaflanmas›n› sal›k verir, hep yar›nlara projektör tutar. Ona göre, bu yüzden ihmal edilmemesi gereken en önemli kesim çocuklard›r. Onlarla kurdu¤u iletiflimde, sair kesimlerle oldu¤u kadar, belki bundan daha mahirdir.
Mahmud Esad Coflan Hocaefendi çocuklar›n seviyelerine
göre hitap eder, ihmal edilmemeleri gerekti¤ini söyler. Çünkü onlar dünyan›n en güçlü insanlar›d›r. En kalabal›k nüfus onlar›nd›r. Onlar isteklerini rahatl›kla elde ederler. Pehlivanlar onlar›n önünde sayg›yla e¤ilir. Komutanlar sayg›yla
selam durur. Bakanlar, cumhurbaflkanlar› onlara sayg› gösterir. Hukuk kurallar›, siyaset formaliteleri çocuklar›n karfl›s›nda yumuflar. Büyük ifl adamlar›, hay›rsever zenginler onlar için tüm varl›klar›n› seferber eder. Ülke idarecileri onlar› mutlu etmek için çal›fl›r. Anne babalar onlar için yorulur,
uykusuz kal›r, yar›nlar›n› garantilemeye çal›fl›r…
Hocaefendi’ye göre çocuklar bafl›m›z›n tac›, gözümüzün
bebe¤i, gönül bahçemizin tatl› meyvesi, gelece¤imizin güzel umudu, yar›nlar›m›z›n sahipleri ve bekçileridir. Bu yüzden asla ihmal edilmemelidirler. Onlar›n e¤itimine dönük
yap›lmas› gerekenler yap›lmal›d›r.
Mahmud Esad Coflan Hocaefendi, çocuklar› ideal flekilde e¤itebilmek için ana okullar›, özel ilk, orta ve yüksek
e¤itim müesseseleri kurulmas›n› teflvik etmifl, önayak ol-
Ç O C U K L A R L A B A fi B A fi A •
•
9
mufl ve bu amaçla çok say›da e¤itim kurumunun hayata
geçmesine vesile olmufltur. Bu amaçla bir baflka hizmet tarz›na daha öncülük ederek 1987 y›l›n›n May›s ay›nda ayl›k
Gülçocuk dergisini ç›kartm›flt›r. Derginin baflmakalelerini
kaleme alarak ilkö¤retim seviyesindeki çocuklara hitap etmifltir. Tamam› 30 adet olan bu yaz›lardan bir k›sm› daha
önce Çocuklarla Baflbafla adl› bir kitapç›kta yay›mlanm›flt›.
Elinizdeki kitap Hocaefendi’nin Gülçocuk dergisinde
kaleme ald›¤› yaz›lar›n tamam›ndan oluflmaktad›r.
‹lim ve irfan hayat›m›z›n y›ld›z simalar›ndan merhum
Mahmud Esad Coflan Hocaefendi’nin flimdiye kadar yay›mlanm›fl yay›mlanmam›fl bütün eserlerini okuyucular›m›za, fikir ve kültür hayat›m›za sunarken kendisini rahmet
ve minnet duygular›yla yâd ediyoruz. Mevlâ ruhunu flâd ve
mesrûr, mânevî makâm›n› âlâ eylesin.
Editör