İndir - RGM Turkey

Transkript

İndir - RGM Turkey
ÇÖZÜMLER GÖRÜŞ
Piri Reis Üniversitesi entegre tesis
yönetimi deneyimi
HÜSEYiN EROĞLU
RGM TURKEY Genel Müdür Yardımcısı
İyi bir yönetim ile
üniversitelerin
yaşam ortamında
sağlanacak
değer artışları ile
maliyetlerinde
sağlanacak
tasarruflar, çok
önemli miktarlarda
olabilir.
84
Gayrimenkul TÜ RK İYE
OCAK-ŞUBAT 2015
Önemi giderek daha da iyi anlaşılan, profesyonel “entegre
tesis yönetimi” veya “entegre
gayrimenkul yönetimi”nin en
fazla artı değer sağlayacağı tesislerden biri üniversitelerdir.
Derslikler, laboratuvarlar, araştırma merkezleri, milyonlarca
dolara mal olan ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, eğitim kadrosu büroları,
öğrenci merkezleri, öğrenci
yurtları, misafirhaneler, ticari
alanlar (yemekhaneler, lokantalar, bankalar, büfeler, vb.)
otopark alanları, toplu taşıma
durakları ve genelde geniş bir
alana yayılan yerleşkeler, profesyonel “entegre gayrimenkul
yönetimi”ni zorunlu hale getiriyor. Bunların her birinde çıkacak olan küçük çaptaki aksaklık
ve eksikliklerin binlerce kişinin
eğitim ve çalışma ortamında
neden olacak verim kayıplarını
hesaplamak kolay değil. İyi bir
yönetim ile bazıları küçük kasabalar büyüklüğünde olan bir
nüfusu ve de alanı barındıran
üniversitelerin yaşam ortamında sağlanacak değer artışları ile
maliyetlerinde sağlanacak tasarruflar, çok önemli miktarlarda olabilir. Türkiye’deki kamu,
özel ve vakıf üniversitelerinin;
temizlik ve güvenliğinin entegre bir anlayışla sağlayacağı verim artışları ve tasarruflar milli
gelirin içinde azımsanmayacak
yüzdelere ulaşıyor.
RGM Turkey 2013 yılından
beri, entegre tesis hizmetleri sunuyor ve 3. çeyreğinden
itibaren de entegre tesis yönetimini üstlendiğimiz Piri
Reis Üniversitesi, bu alanda
önemli bir örnek teşkil ediyor.
Türkiye’nin ilk uluslararası
BREEAM Very Good Sertifikalı yeşil kampüsü olan Denizcilik, Mühendislik, Fen, Edebiyat
ve İktisadi Bilimler Fakülteleri
yanında birçok gemi simülasyon labaratuvarları, çok amaçlı salon ve seminer salonları,
dalga ve fırtına simülasyonları yapabilen eğitim havuzu ve de makina atölyelerini
bünyesinde barındırıyor. Bu
yazımda da, İstanbul Tuzla ilçesinde bulunan 60.000 m²
kapalı alana sahip Piri Reis
Üniversitesi’nin teknik altyapı
ve üst yapısından kısaca bahsetmek istiyorum.
Günümüzde yüksek kalitede enerji üretimi yapmak
ve bununla birlikte enerji tasarrufu sağlayarak verimliliği
arttırmak, çevre dostu enerji
kaynaklarını tüketerek optimum işletmeyi mümkün kılan
özel ürün konfigürasyonları
kullanmak, işletmeler için her
geçen gün daha da zorunlu
hale geliyor. Bu özel ürün konfigürasyonlardan biri de “trijenerasyon tesisi”. Doğalgaz ile
çalışan trijenerasyon sistemimiz; kampüsün elektrik ihtiyacının %75‘ini tedarik etmekte,
elektrik enerjisini üretirken
çıkardığı atık ısısı yardımıyla da kampüsün hem sıcak su
ihtiyacını hem de ısıtma ve soğutma enerjisini sağlıyor. Ana
sistem trijen sistemi (800 kw.
Cogenerasyon 2 adet +500kw.
Absorpsiyon 2 adet) üzerine
kurulmakla beraber, ısıtma ve
soğutma enerjisinin yetmediği durumlarda, kondenserleri
deniz su ile soğutulan “Heat
Pump Chiller” cihazlarını mikroişlemci bazlı bina yönetim
sistemi (Mekanik otomasyon),
ısıtma veya soğutma ihtiyacına göre değişkenli olarak eşit
düzeyde çalışmasını sağlayarak devreye alır. Trijenerasyon ünitesinin verimliliğine
örnek vermek gerekirse; sadece Kasım 2014’te bir Cogeni çalıştırmamıza rağmen
doğalgaza ödediğimiz bedel
84.000 TL iken aynı zamanda 99.600 TL’lik elektrik ve
30.000 TL’lik ısı üretimi gercekleştirildi. Yaz şartlarında
bu kârlılık daha da yükselmektedir. Trijenerasyon üretimine etki eden yaklaşık 15 parametre bulunmaktadır. Burada
dikkat edilmesi gereken nokta
düzgün ve verimli işletmedir.
Bu şartlar altında yapılan yatırımda 18-36 ay arasında geri
dönebilmektedir.
Mahallerimizin taze hava
ihtiyacı ise; higroskopik rotorlı ısı geri kazanım üniteli
klima santralleri tarafından
gerçekleştiriliyor. Ana ısıtma
ve soğutma işlemi ise ofis ve
sınıflarda bulunan indüksiyon
prensibi mantığına göre çalışan fansız, drenajsız ve filtresiz olmasından dolayı bakım
ve onarım masrafları olmayan
ÇÖZÜMLER GÖRÜŞ
1 Piri Reis Üniversitesi dış görünüm
2 Absorpsiyon chiller
1
2
Parasol üniteleri ile sağlanır.
Bunun yanısıra iklimsel konforu en üst seviyede tutmak
için yoğuşma, karbondioksit
sensörü gibi iç hava kalite parametrelerinin sürekli ölçüm
ve otomatik izlemeleri de dijital PID kontrollü bina yönetim
sistemi tarafından yapılır.
Aydınlatma için gün ışığından maksimum yararlanılıyor. Binanın tüm mekanik-aydınlatma-yangın-scada enerji
altyapısı, otomasyon yardımıyla izlenmekte olup bu sistemlerin tüm bileşenleri enerji
tasarrufu sağlayacak şekilde
seçildi. Enerji tasarrufu yanında sera gazları ve emisyonu
azaltılarak da çevre kirliliğinin azaltımına ciddi katkıda
bulunuluyor.
Domestik kullanım suyu;
“reverse osmosis sistemi”nden
geçirilmesi suretiyle deniz suyundan, sıcak su ise çatıda bulunan 120 adet güneş panelleri
ve trigenerasyon sisteminden
sağlanıyor. Bunun yanısıra gri
su diye tabir edilen lavabo ve
duşlardan toplanan atık sular
bir MBR’lı otomatik bir arıtma
sisteminden geçirilmesi suretiyle arıtılarak rezervuarlara
gönderiliyor. Ayrıca yağmurlu
havalarda çatılardaki sifonik
ve konvansiyonel tesisatlar
yardımıyla elde ettiğimiz su,
gene bir filtrasyondan geçirilmesi suretiyle bahçe sulamasında kullanılarak su kaynaklarımızın etkin ve verimli
kullanılması sağlanmış oluyor.
Yeşil alan maksimizasyonu
sağlanıyor
Üniversitede toplam 7.750 m²
yeşil alan mevcut. Özellikle
çatılarda bulunan yeşil alanlar
hem yağmur suyu yönetiminin
etkili olmasına hem de ses ve
ısı yalıtımıyla beraber ısı adası etkisinin azaltılmasına ciddi katkıda bulunuyor. Görsel
anlamda da çekicilik yaratan
çatılardaki yeşil alanlarımız,
kentsel alanlardaki geçirimsiz
yüzeylerin metrajını dikkate
aldığımızda ekolojik dengenin
sürdürülebilirliği açısından büyük önem arzediyor.
Yeşil kampüsümüz, hem
ekonomik anlamda hem de
çevresel farkındalık yaratarak sürdürülebilir kalkınmaya
katkıda bulunmakla beraber
çevre, enerji ve su kaynaklarımızın sürdürülebilir olması en
az teknoloji kadar önemli olup
tüm insanlığın ortak değerleri
olarak yaşam kalitemizin yükselmesine ışık tutacağına inanmaktayız.
Gayrimenkul T ÜRK İ YE
OCAK-ŞUBAT 2015
85