CV için tıklayınız... - Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü

Yorumlar

Transkript

CV için tıklayınız... - Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü
Yard. Doç. Dr. M. Fatih MÜDERRĠSOĞLU
İş
: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakultesi Sanat Tarihi Bölümü 06800
Beytepe /Ankara
Tel
: 0 312 297 82 75
Faks
: 0 312 297 20 05
I-ÖZGEÇMĠġ
Üniversite
:Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji – Sanat Tarihi
Bölümü (1983)
Lisans Tezi
:Bursa Yıldırım Bayezıt Külliyesi , 2 Cilt (1983)
Yüksek Lisans
:Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yüksek Lisans Tezi :Edirne II. Bayezid Külliyesi , 2 Cilt (1986)
Doktora
:Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Doktora Tezi
:16.Yüzyılda
Osmanlı
İmparatorluğu’nda
İnşa
Edilen
Menzil
Külliyeleri, 2 Cilt (1993)
AraĢtırma Görevliliği: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (1985-1991);
Edebiyat Fakültesi (1991-1995)
Öğretim Görevliliği : Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1995-1997)
Yardımcı Doçent
: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi (1997-
)
II- ÜNĠVERSĠTE DIġI GÖREVLENDĠRME :
T.C. Kültür Bakanlığı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü Trabzon Bölge
Kurulu Üyeliği (1995-97)
Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde saat başı ek ücretle
görevlendirme. (2004-05 Bahar)
Ufuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nde saat başı ek ücretle görevlendirme
(2007-08 ve 2008-2009 Güz dönemleri
III- ULUSAL VE ULUSLAR ARASI SEMĠNER , KONGRE , SEMPOZYUM VE
PANELLER :
Uluslar Arası
1-“Osmanlı İmparatorluğunun Doğu Akdeniz’deki İskelesi Payas ve Sokullu Mehmet Paşa
Menzil Külliyesi” , 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi’ne Sunulan Bildiri ,
Ġstanbul Eylül 1991, Kültür Bakanlığı Yayınları , Ankara 1995 , C.II, S. 513-524.
2-“16. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nda Bir Grup Baninin İmar Faaliyeti”, XI. Uluslar
arası Türk Sanatları Kongresine sunulan bildiri , Utrecht (Hollanda) , 23-28 Ağustos
1999, No: 50, 1-23
Not : İnternet ortamından yararlanılarak ulaşılabilir.
3-“Osmanlı Döneminde Anadolu Sağ Yolunun Adana –Antakya Üzerindeki Menzilin
Bugünkü İzleri” –Ortadoğu’da Osmanlı Dönemi Kültür Ġzleri Uluslar Arası Bilgi ġöleni
Bildirileri, Antakya 25-27Ekim 2000; Ġskenderun , 28 Ekim 2000, Atatürk Yüksek
Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Yayınları , Ankara 2001,C.II, S. 441-48
4-“Osmanlı Saray Çevresinin Suriye’deki Vakıf Eserlerinden Bazı Örnekler” , XII. Uluslar
Arası Türk Sanatları Kongresine Sunulan Bildiri , Amman (Ürdün) , 5-9 Ekim 2003.
Not: Henüz yayın aşamasındadır.
5- “Erken Osmanlı Döneminde Bir Şehzade Yerleşimi: Mudurnu”, Uluslararası VI. Türk
Kültürü Kongresine Sunulan Bildiri, 21-26 Kasım 2005, Ankara.
Ulusal:
1-“Vakıf Arşivlerinin Bugünü ve Yeniden Yapılanması ile ilgili Bazı Görüşler”
II. Türkiye Vakıf ġurası , Ankara 6-8 Aralık 1999’da sunulan bildiri.
2-“Osmanlı Başkentleri” , ( Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu- Prof. Dr. Özer Ergenç – Doç. Dr.
Serpil Bağcı ile birlikte panelist) , Türk- Ġngiliz Kültür Derneği Ankara 20 Aralık 1999.
3-“Anadolu’da Önemli Bir Kültürel Merkez: Osmancık”, Osmanlı Döneminde Çorum
Sempozyumu, Çorum 30 eylül-3 Ekim 2004
III-ÇALIġTIĞIM VE HALA ÇALIġMAKTA OLDUĞUM PROJELER
1-Vakıflar Genel Müdürlüğü – Devlet Su İşleri – O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Restorasyon
Anabilim Dalı ile Hacettepe Sanat Tarihi Bölümünün ortak çalışması. Malatya –Elazığ
Kömürhan Rölöve ÇalıĢması , Malatya 1986 ( Proje daha sonra iptal edilmiştir.)
2-Bozok Sancağı ve Yozgat Tarihi , Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen ve
Hacettepe Üniversitesi ile Gazi Üniversitesinin çeşitli bölümlerinden katılan öğretim
elemanları ile ortak yürütülen proje .
3-Ankara , Ankara Vakfı tarafından Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümüne
hazırlanması için teklif edilen ve Ankara’yı konu alana çalışmanın Osmanlı dönemine ait bir
bölüm (1300-1800).
4- Manisa , Türk Tarih Kurumu tarafından desteklenen ve Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi
Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakkı ACUN başkanlığında yürütülen Manisa projesinin
Akhisar ve Demirci ilçelerini konu alan bölümü.
5-Fuzuli’nin Leyla ve Mecnun Mesnevisinin Resimli
Örnekleri” Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi ( tamamlndı)
IV. VERDĠĞĠM DERSLER ( 2007-2008)
A.BÖLÜM ĠÇĠ ZORUNLU VE SEÇMELĠ LĠSANS DERSLERĠ
1-SAN 247 OSMANLI SANATI –I ( GÜZ)
2-SAN 248 OSMANLI SANATI –II ( BAHAR)
3-SAN 353 OSMANLI KENTLERİ –I (GÜZ)
4-SAN 354 OSMANLI KENTLERİ –II (BAHAR)
5-SAN 401.01 TEZ ÇALIŞMASI-I (GÜZ)
6-SAN 402.02 TEZ ÇALIŞMASI-II (BAHAR)
7-SAN 412 MÜZECİK-II (BAHAR)
8. SAN 0342 ERKEN OSMANLI SANATI (BAHAR)
B.BÖLÜM DIġI SEÇMELĠ LĠSANS DERSLERĠ
1-SAN 451 OSMANLI MİMARISİ –I (GÜZ)
2-SAN 452 OSMANLI MİMARİSİ –II ( BAHAR)
C.YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA DERSLERĠ
1.SAN 653 Osmanlı Döneminde Yazılı ve Görsel Belgeler –I
2.SAN 654 Osmanlı Döneminde Yazılı ve Görsel Belgeler –II
3.SAN 751 Oluşum ve Gelişim Günlerinde Osmanlı Sanatı –I
4.SAN 752 Oluşum ve Gelişim Günlerinde Osmanlı Sanatı –II
V. YÖNETTĠĞĠM YÜKSEK LĠSANS / DOKTORA TEZLERĠ
A.YÜKSEK LĠSANS
1-Huriye Altuner (İyier) , Niğde Evleri , 1999.
2-K. Hakan Tekin , Hoca Ahmet Yesevi Türbesi , 2000
3-Başak Burcu Tekin , Timur Döneminde Mimari , Bezeme olarak ahşap kullanımı , 2000
4-Ferruh Toruk , Amasya Yörgüç Paşa Külliyesi , 2002.
5-Zafer Gülbahar, Halep Hüsreviye Külliyesi. ( Ayrıldı)
6-Cennet Nazlıkol, XV.-XVIII. Yüzyıl Sonuna Kadar Osmanlı Döneminde Minyatür ve
Gravürlere Göre İstanbul’da Konut Mimarisi (Ayrıldı)
B.DOKTORA
1-A. Esra Bölükbaşı , Osmanlı Döneminde Safranbolu Su Mimarisi. , 2004
2-Abdullah Şevki Duymaz, II. Abdülhamid Dönemi Eğitim Yapıları ; İdadiler. (Ayrıldı)
3-Sema Gündüz, Erken Osmanlı Mimarisi ve Anadolu Selçuklu Sanatı. , 2007
VI. YAYINLAR:
A-KĠTAPLAR
-Lüleburgaz ve Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi :
Lüleburgaz Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul 1997.
-Mersin Evleri ( Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu –Yard. Doç Dr. Mustafa Akpolat ve Araş.
Gör. Suat Alp ile yapılan ortak çalışma ) Kültür Bakanlığı Yayınları , Ankara 1995.
B.MAKALELER.
1-ARMAĞAN KĠTAPLARI ĠÇĠNDE YER ALAN MAKALELER
-“Antakya ve Mozaik Dünyasında Bir Gezinti” , In Memorian İ. Metin Akyurt- Bahattin
Devam Anı Kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yazıları , İstanbul 1995, S. 223-26.
-“Osmanlı Şehirciliği Üzerine Bazı Gözlemler” Prof Dr. Zafer Bayburtluoğlu Armağanı.
Sanat Yazıları, Kayseri 2001, s. 387-96
-“Osmanlı İmparatorluğu’nda Ulaşım ve Yol Şebekesi” , Ortaçağ’da Anadolu. Prof. Dr.
Aynur Durukan’a Armağan, , Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara 1982.
2-ANSĠKLOPEDĠ ĠÇĠNDE YER ALAN MAKALELER
-“Osmanlı İmparatorluğu’nda Menzil Yolları ve Menzil Külliyeleri”, Osmanlı, Yeni Türkiye
Yayınları , Ankara 1999, C. 10, s.376-83.
-“Menzil Roads and Menzil Complexes in The Ottoman Empire” , The Great Ottoman ,
Turkish Civilation , Ankara 2000, C. 4, s.380-88.
3- KĠTAP ĠÇĠNDE BÖLÜM
“Anadolu’da Önemli Bir Kültürel ve ve Dini Merkez: Osmancık”, Osmanlı Döneminde
Çorum Sempozyumu, Çorum 2006, s. 601-10
C.DĠĞER MAKALELER
-“Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi” ,
Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat , 3( 1989), s.64-66
-“Mimar Sinan’ın Ana Yollar Üzerine İnşa Ettiği Menzil Külliyeleri”, Kültür Bakanlığı Milli
Kültür Dergisi s.71 (1990), s. 27-29.
-“Edirne II.Bayezid Külliyesi”, Vakıflar Dergisi S.22 ( 1991), s.151-98.
-“Terkedilen yerleşme yeri Karaköy’de Bir Gezinti”, PTT Dergisi , s.100, Mart 1991, s, 28-31
-“Safranbolu”, Image of Turkey , S.41 (1991),
-“Afşın Eshab-ı Kehf Külliyesi Hanı”, Türkiye İş Bankası Kültür ve Sanat , S. 10( 1991) , s.
12-15
-“Gizemli Doğa ve Tarih Kenti : ERZİN” PTT Dergisi , S.112 (1992), s.32-35.
-“Arsuz”, İlgi Dergisi , S. 74(1993), s. 16-23
-“Dalyan” , SkyLife , S.7(1993) , s.38-47.
-“Bani Pertev Mehmet Paşa ve İzmit’deki Vakıf Eseri”, Tarih Çevresi , S.13 (1994), s. 39-46.
-“Bir Osmanlı – Türk Şehri Olarak Belen”, Vakıflar Dergisi , S.24(1994), s.237-72.
-“Bani Çoban Mustafa Paşa ve Bir Osmanlı Şehri Gebze”, Vakıflar Dergisi , S. 25(1995), s.
67-124
-“XV. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun Bir Hastanesinde Çağını Aşan Uygulamalar”,
Sandoz Dergisi , 1995/3, s.10-19.
-“Tarihte Yaşayan Bir Osmanlı Kenti : Safranbolu”, Tarih Çevresi , S. 16(1995) , s. 43-47.
-“Osmanlı Maliyesini Mali Kaynakları”, Vakıflar Dergisi , S.27 (1998) , s. 95-101
(Çetin Arslan ile beraber.)
-“Tarihsel Süreç İçerisinde İznik”, Vakıf ve Kültür. S.3 (1998), s. 42-46.
( Çetin Arslan ile beraber )
-“Doğanın ve Tarihin Kucaklaştığı Bir Yöremiz : ERZİN”, Tabiat ve İnsan , S 2 (1999) , s.
27-28
-“Çandarlı Ailesi’nin Osmanlı Mimarisi’ne Şehirciliğine Olan Katkısı”, Vakıf ve Kültür, S.4
(1999) , s.55-58 (Çetin Arslan ile beraber.)
-“Dünden Bugüne Halfeti”, Vakıf ve Kültür, S. 6( 1999) , s. 16-19. (Çetin Arslan ile beraber.)
-“Osmanlının 700. Yıl Anısına”, Bilge , S. 26 (2000) , s.118-20.
-“Bir Başkentin Öyküsü : Ankara”, Vakıf ve Kültür, XIX. Vakıf Haftası Özel Sayısı , 2002,
s.82-86
-“Mihaloğulları ve Gazi Mihal’in Bilecik-Beypazarı’ndaki Eserleri”, Süleyman Demirel
Üniversitesi Fen –Edebiyet Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, S.8 (2003) , s. 207-238.
-“Kars ve Ötesi Ardahan” Ankara, Ankara Kültür ve Sanat, Haziran 2004, S.109, s.28-32.
-“Yeniden Keşfedilmeyi Bekleyen Yerleşme Osmancık”, Ankara, Ankara Kültür ve Sanat,
Temmuz-Ağustos 2004, S.110, s.13-17.
-“Dünden Bugüne Bir Kentin Öyküsü Diyarbakır”, Ankara, Ankara Kültür ve Sanat, Eylül
2004, S.111, s.28-33.
-“Anadolu’nun Suriye’ye Açılan Kapısı Hatay-1” Ankara, Ankara Kültür ve Sanat, Haziran
2005, S.120, s.32-37.
-“Anadolu’nun Suriye’ye Açılan Kapısı Hatay-2” Ankara, Ankara Kültür ve Sanat, TemmuzAğustos 2005, S.121-22, s.33-38.
-“Meke Maarı ve Yakın Çevresinde Gezinti” Ankara, Ankara Kültür ve Sanat, Eylül 2005,
S.123, s.13-18.
-“Kastamonu: An Open air Museum” Ankara, Diplomat Dergisi, October 05, pp.44-45.
-“Cennet Üçgeni Simena, Kekova, Üçağız” Ankara,
Türkiye İşveren Sendikaları
Konfedarasyonu İşveren Dergisi, Haziran 2005, S.9, s.94-97.
-“Tarihi Yaşatan Kent: Safranbolu” Ankara, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Tabiat ve
İnsan Dergisi, Haziran 2005, S.2, s.41-42.
-“Akçakoca (Diapolis)” Ankara, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Tabiat ve İnsan Dergisi,
Eylül 2005, S.2, s.39.
-“Amasya: The: Flow of History” Ankara, Diplomat Dergisi, January 06, pp.46-47.
-“Mudurnu: A Town of Character” Ankara, Diplomat Dergisi, February 06, pp.46-47.
-“Morocco: Citadels of Suprise” Ankara, Diplomat Dergisi, April 06, pp.32-36. (Araş. Gör.
Ünal Araç ile birlikte)
-“Another Face of The Agean” Ankara, Diplomat Dergisi, May 06, pp.31-34.
-“Osmanlı Saray Çevresinin Suriye’deki Vakıf Eserlerinden Bazı Örnekler”, Ankara, Vakıflar
Dergisi, Mayıs 2006, S.29, s.163-190.
-“Fethiye’den Kaş’a Bir Seyahat Günlüğü”, Arkadaş Yayınevi Kültür ve Sanat Etkinlikleri,
Haziran 2007, S.144, s.26-31
-“Anılar Kenti Edirne”, Arkadaş Yayınevi Kültür ve Sanat Etkinlikleri, Temmuz-Ağustos
2007, S. 145-46, s.32-37
-“Namık Kemal İle Özdeşen Kent: Tekirdağ”, Arkadaş Yayınevi Kültür ve Sanat Etkinlikleri,
Eylül 2007, s. 32-37.
YAYIN KURULU / YÖNETĠM KURULU ÜYELĠKLERĠ
-
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyeliği ve
Dergi Hakemliği.
-
Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.
-
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Tabiat ve İnsan Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği.

Benzer belgeler

Özgeçmiş - Edebiyat Fakültesi

Özgeçmiş - Edebiyat Fakültesi -“Antakya ve Mozaik Dünyasında Bir Gezinti” , In Memorian İ. Metin Akyurt- Bahattin Devam Anı Kitabı, Arkeoloji ve Sanat Yazıları , İstanbul 1995, S. 223-26. -“Osmanlı Şehirciliği Üzerine Bazı Gözl...

Detaylı