SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2013 SU Ü İSTA

Transkript

SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ Fishery Statistics 2013 SU Ü İSTA
SU ÜRÜNLERİ
İSTATİSTİKLERİ
Fishery
Statistics
2013
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
SU ÜRÜNLERİ
İSTATİSTİKLERİ
Fishery
Statistics
2013
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
SU ÜRÜNLERİ
İSTATİSTİKLERİ
Fishery
Statistics
2013
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
Turkish Statistical Institute
SU ÜRÜNLERİ İSTATİSTİKLERİ
2013
İstatistiki veri ve bilgi istekleri için
Bilgi Dağıtım Grubu
Fishery Statistics
For statistical data and information requests
Data Dissemination Group
Tel: + (312) 410 02 15 - 410 02 44
Faks-Fax: + (312) 417 04 32
Yayın istekleri için
Döner Sermaye İşletmesi
For publication order
Revolving Fund Management
Tel: + (312) 425 34 23 - 410 05 96 - 410 02 85
Faks-Fax: + (312) 417 58 86
Yayın içeriğine yönelik sorularınız için
Tarımsal Üretim İstatistikleri Grubu
For questions about contents of the publication
Agricultural Production Statistics Group
Tel: + (312) 410 02 18 - 410 02 16
Faks-Fax: + (312) 418 97 81
İnternet
http://www.tuik.gov.tr
E-posta
[email protected]
Internet
http://www.turkstat.gov.tr
E-mail
[email protected]
Yayın No Publication Number
4349
ISSN
1013-6177
Türkiye İstatistik Kurumu
Turkish Statistical Institute
Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: 114 06100 Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE
Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu
Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler
tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.
Turkish Statistical Institute reserves all the rights
of this publication. Unauthorised duplication or
distribution of this publication is prohibited under
Law No: 5846.
Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara
Tel: +(0312) 387 09 25 * Faks-Fax: +(0312) 418 50 82
Eylül 2014
September 2014
MTB: 2014-459 - 100 Adet-Copies
ISBN 978-975-19-6242-3
Foreword
Önsöz
ÖNSÖZ
ÖNSÖZ
FOREWORD
FOREWORD
8333 km kıyı uzunluğu, irili ufaklı birçok
akarsu,
baraj
gölleriyle irili
kaplı
ülkemizde,
8333tabii
kmvekıyı
uzunluğu,
ufaklı
birçok
tarım
önemli
bir bölümünü
oluşturan
akarsu,sektörünün
tabii ve baraj
gölleriyle
kaplı ülkemizde,
bu
duyulan
ihtiyacın
artmasıoluşturan
üzerine
tarımbilgilere
sektörünün
önemli
bir bölümünü
Kurumumuz
yıldan
itibaren,artması
deniz ürünleri,
bu bilgilere aynı
duyulan
ihtiyacın
üzerine
balıkçılıkta
araç-gereç
ve bu ürünleri,
alanda
Kurumumuzkullanılan
aynı yıldan
itibaren, deniz
çalışanların
durumunu araç-gereç
da kapsayan
her
balıkçılıkta kullanılan
ve bilgileri,
bu alanda
yıl
uyguladığıdurumunu
anketlerle da
toplamaya
başlamıştır.
çalışanların
kapsayan
bilgileri, her
yıl uyguladığı anketlerle toplamaya başlamıştır.
In our country having 8333 km lenght of
coastlines,
lot of bighaving
and small
rivers,
natural
In our a country
8333
km and
lenght
of
and
dam lakes,
constantly
increasing
coastlines,
a lot ofdue
big to
andthe
small
rivers, and
natural
demands
datadue
on tofishing,
starting from
1967,
and dam for
lakes,
the constantly
increasing
Turkish
(TurkStat)
compiled
demandsStatistical
for dataInstitute,
on fishing,
startinghas
from
1967,
statistics
on seaInstitute,
products,
fishinghas
fleets
and
Turkish Statistical
(TurkStat)
compiled
equipment
andsea
the products,
status of fishing
those engaged
in
statistics on
fleets and
fishing,
everyand
year.the status of those engaged in
equipment
fishing, every year.
Türkiye İstatistik Kurumu, deniz ürünlerine ait
bilgileri
her İstatistik
yıl Ocak-Mayıs
balıkçılara
Türkiye
Kurumu,aylarında
deniz ürünlerine
ait
uyguladığı
yoluyla, aylarında
tatlısu ürünleri
ve
bilgileri her anketler
yıl Ocak-Mayıs
balıkçılara
yetiştiricilik
bilgileritatlısu
ise Gıda,
Tarım ve
uyguladığı üretimine
anketler ait
yoluyla,
ürünleri
Hayvancılık
Bakanlığından
doğrudan
temin
yetiştiricilik üretimine
ait bilgileri ise
Gıda, Tarım
ve
etmektedir.
Hayvancılık Bakanlığından doğrudan temin
etmektedir.
Turkish Statistical Institute compiles data on sea
products
byStatistical
annual surveys
during
Turkish
Instituteapplied
compiles
dataJanuary
on sea
and
May.
Data on
freshwater
products
and
products
by annual
surveys
applied during
January
aquaculture
production
are taken products
directly from
and May. Data
on freshwater
and
Ministry
of Food,
Agriculture
Livestock.
aquaculture
production
areandtaken
directly from
Ministry of Food, Agriculture and Livestock.
Kurumumuz, su ürünleri konusunda araştırıcı
ve kullanıcılara
olabilmek
amacıyla,
1991
Kurumumuz,yararlı
su ürünleri
konusunda
araştırıcı
yılına
kadar yalnız
üretim
ve araç-gereç
sayılarına
ve kullanıcılara
yararlı
olabilmek
amacıyla,
1991
ait
bilgileri
yıldan itibaren
bu
yılına
kadar yayımlarken
yalnız üretim aynı
ve araç-gereç
sayılarına
bilgilerin
tüketim,
ithalat-ihracat
ve
ait bilgileriyanında;
yayımlarken
aynı yıldan
itibaren bu
ortalama
bilgilerini
de yayımlamaktadır.
bilgilerin fiyat
yanında;
tüketim,
ithalat-ihracat2014
ve
yılında
uygulanan
anketin sonuçlarını,
ortalamabalıkçılara
fiyat bilgilerini
de yayımlamaktadır.
2014
tatlısu
yetiştiricilik
bilgilerinianketin
kapsayan
bu yayın
yılında ve
balıkçılara
uygulanan
sonuçlarını,
2013
içermektedir.
tatlısuyılı
vebilgilerini
yetiştiricilik
bilgilerini kapsayan bu yayın
2013 yılı bilgilerini içermektedir.
Until 1991 in order to provide information on
fishery
to researchers
uses, our
Until statistics
1991 in order
to provide and
information
on
Institute
statistics of fishery
production
fishery published
statistics only
to researchers
and uses,
our
and
number
of equipment.
Sinceof1991,
in production
addition to
Institute
published
only statistics
fishery
those
statistics,
figures about
consumption,
import,
and number
of equipment.
Since
1991, in addition
to
export
and average
prices
haveconsumption,
been released.
This
those statistics,
figures
about
import,
publication
presentsprices
the results
of thereleased.
2014 survey
export and average
have been
This
applied
onpresents
fishermen
and data
on2014
freshwater
publication
the results
of the
survey
products
and aquaculture
covering
datafreshwater
of 2013.
applied on
fishermen and
datatheon
products and aquaculture covering the data of 2013.
We believe that this publication will be beneficial
to decision
makers,
researchers
the other
We believe
that this
publicationand
will all
be beneficial
users
of statistics.
to decision
makers, researchers and all the other
users of statistics.
Yayının karar alıcılar, araştırmacılar ve diğer
tüm Yayının
kullanıcılara
olacağına
inanıyoruz.
kararyararlı
alıcılar,
araştırmacılar
ve diğer
tüm kullanıcılara yararlı olacağına inanıyoruz.
Birol AYDEMİR
Başkan
Birol AYDEMİR
President
Başkan
President
TÜİK,SuÜrünleriİstatistikleri,2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
III
Contents
İçindekiler
CONTENTS
İÇİNDEKİLER
Sayfa
Page
Önsöz
III
V
İçindekiler
Foreword
Contents
Simge ve Kısaltmalar
VIII
Symbols and Abbreviations
Açıklama
IX
Explanation
1. Tarihsel İstatistikler
1. Historical Statistics
Grafik
Graphics
1.1 Su ürünleri üretimi, 2004-2013
1
1.1 Production of fishery products, 2004-2013
1.2 Denizlerde ve iç sulardaki yetiştiricilik üretiminin
1
1.2 Distribution of aquaculture production in marine
1.3 Hamsi balığı üretim dağılımı, 2004-2013
2
1.3 Distribution of anchovy production, 2004-2013
1.4 Çaça, sardalya ve istavrit (kraça) üretim dağılımı,
2
1.4 Distribution of sprat, pilchard and horse mackerel
3
1.5 Distribution of aquaculture production of selected
3
1.6 Distribution of capture of selected freshwater
dağılımı, 2004-2013
and inland water, 2004-2013
2004-2013
1.5 Seçilmiş su ürünlerinin yetiştiricilik üretim dağılımı,
production, 2004-2013
2004-2013
1.6 Seçilmiş avlanılan tatlısu ürünlerinin üretim dağılımı,
fishery products, 2004-2013
2004-2013
1.7 Balıkçılık faaliyetleri sabit sermaye yatırımlar,
products, 2004-2013
4
1.7 Fixed capital investments, sales and expenditures
4
1.8 Import and export of fishery products, 2004-2013
satışlar ve giderleri, 2004-2013
1.8 Su ürünleri ithalatı ve ihracatı, 2004-2013
for fishing activities, 2004-2013
Tablo
Tables
5
1.1 Production, export, import and consumption of
1.2 Su ürünleri miktarı ve değeri, 2009-2013
6
1.2 Quantity and value of fishery products, 2009-2013
1.3 Seçilmiş su ürünlerinde üretim miktarı, 2009-2013
7
1.3 Quantity of selected fishery products, 2009-2013
1.4 Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktarı,
8
1.4 Quantity of fishery products caught by countries,
9
1.5 Fishing vessels carrying out fishing activities by
1.1 Su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi,
2002-2013
fishery products, 2002-2013
2007-2012
1.5 Niteliklerine göre balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı
2007-2012
gemileri, 2009-2013
qualities, 2009-2013
2. Üretim, 2013
2. Production, 2013
Harita
Maps
1. İllere göre yetiştiricilik üretimi (ton), 2013
10
1. Aquaculture production by provinces (tons), 2013
2. İllere göre avlanan tatlısu ürünleri (ton), 2013
10
2. Catch of freshwater products by provinces (tons), 2013
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
V
İçindekiler
Contents
Grafik
Graphics
2.1 Su ürünleri üretim dağılımı, 2013
11
2.1 Distribution of fishery products, 2013
2.2 Deniz ürünleri bölgelerine göre avlanan deniz
11
2.2 Capture of sea fish by sea products regions, 2013
12
2.3 Distribution of sea fish by types, 2013
balıkları, 2013
2.3 Deniz balıklarının türlerine göre dağılımı, 2013
2.4 Diğer deniz ürünlerinin türlerine göre dağılımı, 2013
12
2.4 Distribution of other sea products by types, 2013
2.5 Yetiştiricilik üretiminin türlerine göre dağılımı, 2013
13
2.5 Distribution of aquaculture production by types, 2013
2.6 Tatlısu ürünlerinin türlerine göre dağılımı, 2013
13
2.6 Distribution of freshwater products by types, 2013
Tablo
Tables
14
2.1 Catch of freshwater products by types and SR,
2.2 Deniz balıklarının avlandıkları bölge ve türleri, 2013
20
2.2 Catch region and types of sea fish, 2013
2.3 Diğer deniz ürünlerinin (kabuklu, yumuşakçalar)
23
2.3 Catch region and types of other sea products
2.1 İBBS, 3. düzey ve türlerine göre avlanan tatlısu
ürünleri, 2013
level 3, 2013
avlandıkları bölge ve türleri, 2013
2.4 İBBS, 3. düzeye göre yetiştiricilik üretimi, 2013
(crustaceas, molluscs), 2013
24
3. Miktar, Fiyat, Değer, 2013
3. Quantity, Price, Value, 2013
Tablo
Tables
3.1 Deniz balıkları, 2013
27
3.1 Sea fish, 2013
3.2 Diğer deniz ürünleri, 2013
28
3.2 Other sea products, 2013
3.3 Su ürünleri yetiştiriciliği, 2013
29
3.3 Aquaculture, 2013
3.4 Tatlısu ürünleri, 2013
29
3.4 Freshwater products, 2013
4. Pazarlama ve Yatırım, 2013
4. Marketing and Investment, 2013
Tablo
Tables
4.1 Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama şekline göre
30
4.1 Quantity of catch of sea products by sea products
30
4.2 Ratio of catch of sea products by sea products
avlanan deniz ürünleri miktarı, 2013
4.2 Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama şekline göre
regions and marketing type, 2013
avlanan deniz ürünleri oranı, 2013
regions and marketing type, 2013
4.3 Balıkçılık faaliyetleri için yapılan giderler, 2013
31
4.3 Expenditures for fishing activities, 2013
4.4 Balıkçılık faaliyetleri için yapılan sabit sermaye
31
4.4 Fixed capital investment and sales for fishing
yatırımları ve satışlar, 2013
activities, 2013
5. Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
5. Qualities of Fishing Vessels, 2013
Tablo
Tables
5.1 İBBS, 3. düzeye göre su ürünleri avcılık ruhsat
sayısı, 2013
VI
2.4 Aquaculture production by SR, level 3, 2013
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
32
5.1 The number of fishing licence for fishery products by
SR, level 3, 2013
Contents
5.2 Deniz ürünleri bölgelerine göre balıkçılık faaliyetini
İçindekiler
35
5.2 Qualities of fishing vessels carrying out fishing
36
5.3 Fishing vessels carrying out fishing activities by sea
yürüten balıkçı gemilerinin nitelikleri, 2013
5.3 Deniz ürünleri bölgeleri, jeneratör kullanımı, soğuk
activities by sea products regions, 2013
muhafaza oda büyüklüğü ve buz makinesi kapasitesine
products regions, generator usage, size of deep
göre balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı gemileri, 2013
5.4 Kullanım şekli, jeneratör kullanımı, soğuk muhafaza
freeze depots and ice machine capacity, 2013
37
oda büyüklüğü ve buz makinesi kapasitesine göre
operating type, generator usage, size of deep freeze
balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı gemileri, 2013
5.5 Deniz ürünleri bölgeleri, radar, sonar, eko-sounder, gps-
depots and ice machine capacity, 2013
38
satalayt ve telsiz sayısına göre balıkçılık faaliyetini
5.5 Fishing vessels carrying out fishing activities by sea
products regions, radar, sonar, eco-sounder, gps-
yürüten balıkçı gemileri, 2013
5.6 Kullanım şekli, radar, sonar, eko-sounder, gps-satalayt
5.4 Fishing vessels carrying out fishing activities by
satellite and rodin set, 2013
39
5.6 Fishing vessels carrying out fishing activities by
ve telsiz sayısına göre balıkçılık faaliyetini yürüten
operating type, radar, sonar, eco-sounder, gps-
balıkçı gemileri, 2013
satellite and rodin set, 2013
6. Balıkçılıkta İstihdam, 2013
6. Employment of Fishery, 2013
Tablo
Tables
6.1 Deniz ürünleri bölgelerine göre balıkçılıkta
40
6.1 Number of fishery workers by sea products
40
6.2 Number of fishery workers by operating type, 2013
çalışanların sayısı, 2013
6.2 Kullanım şekline göre balıkçılıkta çalışanların sayısı, 2013
6.3 Balıkçılıkta çalışanların yaş grupları, çalışma zamanı ve
regions, 2013
41
6.3 Distribution of fishery workers by age groups, working
41
6.4 Distribution of fishery workers by age groups, working
deniz ürünleri bölgelerine göre dağılımı, 2013
6.4 Balıkçılıkta çalışanların yaş grupları, çalışma zamanı
time and sea products regions, 2013
ve kullanım şekline göre dağılımı, 2013
time and operating time, 2013
7. İthalat ve İhracat, 2013
7. Import and Export, 2013
Tablo
Tables
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013
7.3 Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat yaptığı on
42
49
58
7.3 First ten countries in terms of import of fishery
58
7.4 First ten countries in terms of export of fishery
ülke, 2013
7.4 Türkiye'nin en çok su ürünleri ihracat yaptığı on
products of Turkey, 2013
ülke, 2013
products of Turkey, 2013
Ek
1. Türkiye Anakarası'nın uç noktaları
2. Doğal göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekliği
(yüzölçümü 100 km² ve daha fazla olan)
3. Adaların yüzölçümü ve kıyı uzunluğu (yüzölçümü 5 km² ve
daha fazla olan)
4. Akarsuların uzunluğu (Uzunluğu 500 km ve daha fazla
olan)
5. Baraj göllerinin alanları (göletler) (yüzölçümü 50 km² ve
daha fazla olan)
6. "İlgili bilgilere ulaşmak için..." formu
7.1 Import of fishery products, 2013
7.2 Export of fishery products, 2013
Appendix
59
59
59
60
60
61
1. Extreme points of Turkey
2. Areas and altitudes of natural lakes (reservoirs with a
surface area of 100 km² and over)
3. Areas and coastlines of islands (reservoirs with a surface
area of 5 km² and over)
4. Length of rivers (Length 500 km and over)
5. Areas of dammed lakes (reservoirs) (reservoirs with a
surface area of 50 km² and over)
6. The form of "To reach the related information..."
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
VII
Simge ve Kısaltmalar
Symbols and Abbreviations
SYMBOLS and ABBREVIATIONS
SİMGE ve KISALTMALAR
VIII
Bilgi yoktur
-
Denotes magnitude nil
Kilovat
Kw
Kilowatt
Metrik ton
mt
Metric tonnes
Gıda ve Tarım Örgütü
FAO
Food and Agriculture Organisation
Bakınız
bkz
See
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Explanation
Açıklama
AÇIKLAMA
EXPLANATION
1. Giriş
1. Introduction
Türkiye, dünyadaki konumu ve üç tarafının denizlerle
çevrili bir yarımada olması nedeniyle farklı ekolojik
özellikteki 8333 km.lik bir deniz kıyı şeridine, doğal
göletlerle birlikte, sayıları her gün artan baraj ve
göllere sahiptir.
Turkey has 8333 km. coast having different
ecological properties, natural lakes and dams and
dam lakes whose numbers increase every day
due to geographical location and being a
peninsula.
Türkiye'yi çevreleyen denizlerin birer yarı kapalı ve iç
deniz görünümünde olmaları, Türkiye balıkçılığının
kıyı
ve
kıyı
ötesi
(endüstriyel)
balıkçılığı
uygulamasına neden olmuştur.
Seas surrounding Turkey are in semi-closed and
inland sea form; therefore shore and off-shore
fishery are being applied.
Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliği bakımından ideal
ortama sahip ülkelerden biridir.
Turkey is one of the best countries having ideal
conditions on the basis of aquaculture.
Su ürünleri istatistikleri; deniz ürünleri ile tatlısu ve
yetiştiricilik bilgilerinden oluşmaktadır.
Fishery statistics cover data on sea products,
freshwater and aquaculture products.
Tatlısu ürünleri ve yetiştiricilik bilgileri Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı tarafından İl Müdürlükleri
aracılığı ile derlenmektedir.
Data on freshwater and aquaculture production
is compiled from the Province Directorates of the
Ministry of Food, Agriculture and Livestock.
2014 yılı Ocak - Mayıs aylarında uygulanan ankette
büyük balıkçılar tamsayım, küçük balıkçılar ise
örnekleme yöntemiyle anket kapsamına alınmıştır.
Tamsayımla kapsanan ve örneğe çıkan balıkçılar,
anketörler tarafından mahallinde ziyaret edilerek
anket soru kağıtları doldurulmuştur.
In this survey, conducted in January-May 2014,
fishermen were surveyed by two methods: full
census for large scale fishermen and sampling
for small scale fishermen. Fishermen were
visited at their addresses by interviewers and
questionnaires were completed there.
2. Tarihçe
2. Background
Ülkemiz su ürünlerine ait istatistiki veriler 1967 yılına
kadar Ticaret Bakanlığı tarafından illerle yapılan
yazışmalarla ve balıkhane kayıtlarına dayanarak
derlenmiştir.
Data on fishery statistics in our country were
compiled by the Ministry of Commerce until 1967
based on records of provincial fish markets
through correspondences with provinces.
Ülke ekonomisindeki önemi her geçen gün giderek
artan su ürünlerine ilişkin verilerin sağlıklı bir şekilde
derlenip araştırıcı ve kullanıcıların yararına
sunulması için, Kurumumuz 1967 yılından bu yana
düzenli olarak her yıl Deniz Ürünleri Anketini
uygulamaktadır.
Providing information on fishery statistics which
has become an important factor of the Turkish
economy to researchers and users beneficially,
starting from 1967, the Turkish Statistical
Institute has compiled the Marine fishery survey
annually.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
IX
Açıklama
3. Amaç
3. Purpose
1. Milli gelir ve milli muhasebe hesaplarında
kullanılacak su ürünleri verilerini derlemek,
1. Compling data pertinent to the computation of
national income and national accounts.
2. Balıkçılık sektörünün durumunu belirleyecek
plan ve yıllık programlarda kullanılacak bilgileri elde
etmek,
2. Obtaining data pertinent to the assesment of
the condition and structure of the fishing sector
for Five-Year Plans and Annual Programmes.
3. Su ürünlerine ait miktar, fiyat ve değerleri
derlemek,
3. Compiling data on quantity, price and value of
fishery products
4. Deniz balıkçılığında kullanılan araçların ve av
malzemelerinin özellikleri hakkında bilgi derlemek,
4. Compiling the characteristics of the various
types of equipment used by the industry,
5. Deniz balıkçılığı faaliyetleri için yapılan yatırımlar
ve giderler ile deniz balıkçılığında çalışanların,
çalıştıkları gün ve ödenen ücretlerini saptamak.
5. Determining the scope of investments and
expenditures as well as the characteristics of the
work force (such as working hours, payments
etc.)
4. Kapsam
4. Coverage
Avlanan tüm profesyonel balıkçıları kapsamaktadır.
All registered professional fishermen are covered.
5. Yöntem
5. Method
Su ürünleri istatistikleri iki şekilde derlenmektedir:
Fishery statistics are being compiled by two
types:
Deniz balıkları ve diğer deniz ürünleri istatistikleri
X
Explanation
Sea fish and other sea products statistics
Bilgiler 1967-1969 yıllarında tüm balıkçı adreslerine
gidilerek balıkçılarla mülakat yapmak suretiyle
derlenmiştir. 1970 - 1971 yıllarında ise örnekleme
metodu uygulanmıştır. 1972 yılında tekrar tamsayıma dönülmüş ve 1980 yılı anketine kadar bütün
anketlerde tamsayım uygulanmıştır.
The method used was complete enumeration (by
conducting individual interviews with all
fishermen at their adresses) for the years, 1967 1969 and sampling surveys for the years 1970
and 1971. The method of complete enumeration
was used from 1972 through 1980.
1980 yılından itibaren büyük balıkçılara tamsayım,
küçük balıkçılara örnekleme yöntemi kullanılarak
anket uygulanmıştır.
Large scale fishermen are covered by complete
enumeration and small scale fishermen have
been covered by sampling methods since 1980.
Deniz ürünleri anketi her yılın Ocak - Mayıs aylarında
yapılmaktadır. Uygulamada bir önceki takvim yılı
bilgileri
yüzyüze
görüşme
yöntemiyle
kıyı
şeridimizdeki 28 ilde soru kağıdı doldurulmaktadır.
Annual surveys are conducted during JanuaryMay in the related year. In the application,
information of the previous year is filled by the
method of face to face in coastal band of 28
provinces.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Explanation
Tatlısu
ürünleri
istatistikleri
Açıklama
ve
yetiştiricilik
üretimi
Freshwater
products
production statistics
and
aquaculture
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı elemanları
tarafından her yıl düzenli olarak İl Müdürlüklerine
gönderilen anket formları, üçer aylık dört dönem
halinde İl Müdürlükleri elemanları tarafından su
ürünleri kooperatifi, su ürünleri müstahsilleri ve
yetiştiricilik müteşebbisleri ile görüşülerek derlenen
anket formları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığına gönderilir ve incelenerek illere ve türlere
göre düzenlendikten sonra Türkiye İstatistik
Kurumu'na gönderilir.
Questionnaires are sent to Province Directorates
of Ministry of Food, Agriculture and Livestock in
quarterly periods each year regularly. These
forms compiled by staff of Province Directorates
by interviewing with fishery cooperatives, fishery
producers and aquaculture enterprising are sent
to Ministry of Food, Agriculture and Livestock.
After compling by provinces and types at Ministry
of
Food,
Agriculture
and
Livestock,
questionnaires are sent to TurkStat.
6. Tanım ve Kavramlar
6. Definitions and Concepts
Profesyonel balıkçı: Gelir getirmek amacıyla
avlanan, balıkçılıkla ilgili av araç ve gereçlerini
kullanan, bu işi kendine meslek edinen kişidir.
Professional fisherman: A professional fishing
person is defined as one who engages in the
activity of fishing in territorial waters for
income and who employs specialized equipment
and materials to this end.
Büyük balıkçı: Tekne boyu 10 metre ve daha büyük
balıkçı tekneleri.
Large scale fishermen: It is a fisherman who
has a vessel of 10 meters and more than 10
meters length.
Küçük balıkçı: Tekne boyu 10 metreden küçük
balıkçı tekneleri.
Small scale fishermen: It is a fisherman who
has a vessel of less than 10 meters length.
Su ürünleri yetiştiriciliği: Yetiştiricilik tesislerinde,
entansif, yarı entansif veya ekstansif şartlarda
yapılan, su ürünlerini üretme ve/veya büyütme
(besicilik) faaliyetleridir.
Aquaculture: This is fishery products and/or
bring up activity of aquaculture on the condition
of intensive, half-intensive and extansive in
aquaculture establishments.
İstihsal yerleri: Su ürünlerini istihsale elverişli olan,
içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtası
kurulabilen, kullanılabilen su sahalarıdır.
Areas of production: They are areas of water
which is suitable for production of fishery
products, establishing an implement in or on it
and being used.
İç sular: Göller, suni göller, lagünler, baraj gölleri,
bentler, regülatörler, kanallar, arklar, akarsular,
mansaplar, üretme ve yetiştirme yerleridir.
Inland waters: Consist of lakes, artificial lakes,
dam lakes, regulators, canals, rivers, streams,
areas of production and aquaculture.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
XI
Açıklama
XII
Explanation
Trol gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir. Trol
gemileri ile avcılık, gemiye bağlı olarak deniz dibinde
veya su içinde sürüklenen, genellikle mekanik olarak
atılıp,
su
ürünlerinin
torbasında
toplanarak
avlanmalarını sağlayan av araçlarıdır.
Trawl: These are the vessels having length over
12 meters. These vessels provide catching of sea
products carried away in water or deep sea tied to
the ship and aggregated in bag in a mechanical
way.
Gırgır gemisi: 12 metrenin üzerindeki gemilerdir.
Gırgır gemileri ile avcılık, su üstünde veya su
üstüne yakın balık kümeleşmenin veya sürüsünün
gözle veya eco-sounder (balık bulucu cihaz) ile tespit
edilerek, etrafının bir halka şeklinde ağdan yapılmış
bir set ile çevrilmesine, daha sonra ağın alt kenarında
bulunan kurşun yakanın halatlarla büzülerek bir ağ
havuzu şeklinde kapatılmasına dayanmaktadır.
Purseseiner: These are the vessels having
length over 12 meters. Catching with these
vessels is based on fixing fish flocks near or on
the surface of the sea by eye or eco-sounder,
then surrounding with the circle set made by net
and then closing the underside of lead part of the
net as a net pool.
Taşıyıcı gemi: Balıkçı gemilerinin yakaladığı su
ürünlerini karaya taşıyan gemilerdir.
Carrier vessel: This includes vessel that carry
sea products caught by fishery vessel.
Diğer gemiler: Trol, gırgır, taşıyıcı gemiler dışında
kalan gemilerdir.
Other vessels: Vessels other
purseseiner and carrier vessels.
Radar: Radyo dalgalarının yankısını alarak geminin
yerini ve karadan olan uzaklığını gösteren cihazlardır.
Radar: It is an equipment that shows location of
vessel and distance of it to the land by receiving
echo of radio wave.
Sonar: Gönderdiği ses dalgaları ile deniz yüzeyine
yakın hareket eden balık sürüsünün tespitini sağlar.
Sonar: It is an equipment that fixates fish herds
moving near to the surface of sea by sending
sound waves.
Eco-sounder: Gönderdiği ses dalgaları ile deniz
dibindeki balık sürülerinin tespitini sağlar.
Eco-sounder: It fixates fish herds at the deep
sea by sending sound waves.
GPS Satalayt: Takılan harita kasetleri ile geminin
çalıştığı bölgenin ekranda görünmesini sağlar,
koordinatını gösterir.
GPS Satellite: It shows coordinate of vessel and
monitors working region of the vessel by inserted
map cassettes.
Telsiz: Elektromanyetik dalgalar yardımı ile çalışan
haberleşme cihazıdır.
Radiotelephone: It is a communication
equipment that works by help of electromagnetic
waves.
Soğuk muhafaza odası: Avlanılan su ürünlerinin
gemi karaya çıkıncaya kadar bozulmaması için
muhafaza edildiği soğuk odalardır.
Deep freeze depot: These are the cold rooms in
which the caught fishery products are conserved
in order not to go bad.
7. Sınıflama
İstatistiki Bölge Birimleri sınıflamasının 3. düzeyi
kullanılmıştır.
Gümrük
tarife
istatistik
pozisyon
kodları
kullanılmıştır.
7. Classification
Statistical regions, level 3 is used.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
than trawl,
The codes of statistical position by the custom
tariff are used.
Explanation
Açıklama
İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS)- Statistical Regions (SR)
1. Düzey
Level 1
2. Düzey
Level 2
3. Düzey
Level 3
1. Düzey
Level 1
2. Düzey
Level 2
3. Düzey
Level 3
TR Türkiye - Turkey
TR1 İstanbul
Batı
TR10
TR21
TR2 Marmara
(Zonguldak,
TR811
Zonguldak
Tekirdağ
Karabük,
TR812
Karabük
Edirne,
TR212
Edirne
Bartın)
TR813
Bartın
Kırklareli )
(Kastamonu,
TR821
Kastamonu
Çankırı,
TR822
Çankırı
West Black
Sinop)
TR823
Sinop
Sea
(Samsun,
TR831
Samsun
Tokat,
TR832
Tokat
Çorum,
TR833
Çorum
Amasya)
TR834
Amasya
(Trabzon
TR901
Trabzon
TR81
Kırklareli
Batı
TR221
Balıkesir
Karadeniz
Çanakkale )
TR222
Çanakkale
(İzmir)
TR310
İzmir
(Aydın,
TR321
Aydın
Denizli,
TR322
Denizli
Ege
Muğla)
TR323
Muğla
Aegean
(Manisa,
TR331
Manisa
Afyonkarahisar,
TR332
Afyonkarahisar
Doğu
Ordu,
TR902
Ordu
Kütahya,
TR333
Kütahya
Karadeniz
Giresun,
TR903
Giresun
Uşak)
TR334
Uşak
Rize,
TR904
Rize
(Bursa,
TR411
Bursa
Artvin,
TR905
Artvin
Eskişehir,
TR412
Eskişehir
Gümüşhane)
TR906
Gümüşhane
Doğu
Bilecik )
TR413
Bilecik
(Erzurum,
TRA11
Erzurum
Marmara
( Kocaeli,
TR421
Kocaeli
Erzincan,
TRA12
Erzincan
East
Sakarya,
TR422
Sakarya
Marmara
Düzce
TR423
Düzce
Bolu,
TR424
Bolu
Northeast
Anatolia
TR22
TR31
TR32
TR33
TR41
Batı
TR42
TR51
TR5 Anadolu
West
Anatolia
TR52
TR8
TR82
TR83
TR9
East Black
TR90
Sea
TRA1
Kuzeydoğu
TRA Anadolu
TRA2
Bayburt )
TRA13
Bayburt
(Ağrı,
TRA21
Ağrı
Kars,
TRA22
Kars
Yalova )
TR425
Yalova
Iğdır,
TRA23
Iğdır
( Ankara)
TR510
Ankara
Ardahan )
TRA24
Ardahan
( Konya,
TR521
Konya
(Malatya,
TRB11
Malatya
Karaman)
TR522
Karaman
Elazığ,
TRB12
Elazığ
Bingöl,
TRB13
Bingöl
Anadolu
Tunceli )
TRB14
Tunceli
Centraleast
(Van,
TRB21
Van
Anatolia
Muş,
TRB22
Muş
( Antalya,
TR611
Antalya
Ortadoğu
TRB1
Isparta,
TR612
Isparta
Burdur)
TR613
Burdur
TR62
(Adana,
TR621
Adana
Mersin)
TR622
Mersin
Bitlis,
TRB23
Bitlis
TR63
(Hatay,
TR631
Hatay
Hakkari )
TRB24
Hakkari
Kahramanmaraş
TR632
Kahramanmaraş
(Gaziantep,
TRC11
Gaziantep
Osmaniye)
TR633
Osmaniye
Adıyaman,
TRC12
Adıyaman
(Kırıkkale,
TR711
Kırıkkale
Aksaray,
TR712
Aksaray
Orta
Niğde,
TR713
Niğde
Anadolu
Nevşehir,
TR714
Nevşehir
Southeast
Kırşehir)
TR715
Kırşehir
Anatolia
(Kayseri,
TR721
Kayseri
Sivas,
TR722
Sivas
Yozgat)
TR723
Yozgat
TR61
TR6
İstanbul
TR211
TR213
Marmara
TR4
TR100
(Tekirdağ,
( Balıkesir,
West
TR3
İstanbul
Akdeniz
Mediterranean
TR71
TR7 Central
Anatolia
TR72
TRB
TRB2
TRC1
Güneydoğu
TRC Anadolu
Toplam
Total
12
TRC2
TRC3
26
Kilis )
TRC13
Kilis
(Şanlıurfa,
TRC21
Şanlıurfa
Diyarbakır )
TRC22
Diyarbakır
(Mardin,
TRC31
Mardin
Batman,
TRC32
Batman
Şırnak,
TRC33
Şırnak
Siirt)
TRC34
Siirt
81
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
XIII
Açıklama
Explanation
Deniz ürünleri bölgeleri (il ve ilçeler) - Sea products of regions (provinces and districts)
Doğu Karadeniz
Bölgesi
Batı Karadeniz
Bölgesi
Marmara
Bölgesi
East Black Sea Region West Black Sea RegionMarmara Region
Aegean Region
Mediterranean Region
Artvin
Kastamonu
İstanbul
Edirne
Antalya
Rize
Zonguldak
Avcılar
Çanakkale
Mersin
Trabzon
Düzce
Ayvacık
Adana
Giresun
Sakarya
Beyoğlu
Eceabat
Hatay
Ordu
Kocaeli
Eyüp
Samsun
Kandıra
İstanbul
Sinop
Beykoz
Çatalca
Sarıyer
Şile
Adalar
Bahçeli
Bakırköy
Bozcaada
Eminönü
Ezine
Fatih
Gökçeada (İmroz)
G.Osmanpaşa
İzmir
Kağıthane
Balıkesir
Maltepe
Burhaniye
Kadıköy
Kartal
Pendik
Kırklareli
Tuzla
Bartın
Zeytinburnu
Ayvalık
Edremit
Gömeç
Üsküdar
Aydın
B.Çekmece
Muğla
Silivri
Tekirdağ
Çanakkale
Biga
Gelibolu
Lapseki
Bursa
Balıkesir
Bandırma
Erdek
Gönen
Marmara
Kocaeli
Merkez
Gebze
Gölcük
Karamürsel
Körfez
Yalova
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Merkez
Beşiktaş
Şişli
XIV
Ege
Bölgesi
Akdeniz
Bölgesi
Historical Statistics
Tarihsel İstatistikler
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
1
Tarihsel İstatistikler
2
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Historical Statistics
Historical Statistics
Tarihsel İstatistikler
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
3
Tarihsel İstatistikler
4
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Historical Statistics
Historical Statistics
Tarihsel İstatistikler
1.1 Su ürünleri üretimi, ihracatı, ithalatı ve tüketimi, 2002-2013
Production, export, import and consumption of fishery products, 2002-2013
Tüketim - Consumption
İşlenen
(Balık unu ve
yağ fabrikaları)
Üretim
Production
İhracat
İthalat
(1)
Export
Import
Kişi başına
Değerlendiri-
tüketim
İç tüketim
Processed
lemeyen
Per capital
Domestic
(fish meal and
Not processed
consumption
consumption
oil factories)
or consumed
(2)
(Ton - Tons)
(Kg)
2002
627 847,0
26 860,0
22 532,0
466 289,0
156 000,0
1 230,0
6, 697
2003
587 715,0
29 937,0
45 606,0
470 131,0
120 000,0
13 253,0
6, 649
2004
644 492,0
32 804,0
57 694,0
555 859,0
105 000,0
8 523,0
7, 812
2005
544 773,0
37 655,0
47 676,0
520 985,0
30 000,0
3 809,0
7, 229
2006
661 991,0
41 973,0
53 563,0
597 738,0
60 000,0
15 843,0
8, 191
2007
772 323,0
47 214,0
58 022,0
604 695,0
170 000,0
8 436,0
8, 567
2008
646 310,0
54 526,0
63 222,0
555 275,0
95 742,0
3 989,0
7, 812
2009
⁽³⁾622 962,0
54 354,0
72 686,0
545 368,0
90 211,0
5 715,0
⁽⁴⁾7,569
2010
653 080,0
55 109,0
80 726,0
505 059,0
⁽⁵⁾168 073,0
5 565,0
6, 918
2011
703 545,2
66 737,7
65 698,4
468 040,5
⁽⁵⁾228 709,3
5 756,1
6, 329
2012
644 852,0
74 006,5
65 384,1
532 346,7
⁽⁵⁾94 200,9
9 682,0
7,081
2013
607 515,2
101 062,8
67 530,2
479 708,3
⁽⁵⁾87 896,2
6 378,1
6,307
(1) Deniz balıkları, diğer deniz ürünleri, kültür balıkları ve
tatlısu balıkları dahil.
(2) Taze, soğutulmuş, tütsülü, dondurulmuş, tuzlu, konserve
ve diğer şekilleri dahildir. Kişi başına tüketim, iç tüketimden hesaplanarak elde edilmektedir.
(3) (4) 2009 yılı üretim ve yıl ortası nüfusu revize edildiği için,
kişi başına tüketim miktarı değişmiştir.
(5) 2010 yılından itibaren hamsi dışındaki balıklar da, balık
unu ve yağ fabrikalarnda işlenen balıklara dahil edilmiştir.
(1) This includes the sum of sea fish, crustaceans, mollucs,
aquaculture and freshwater fish.
(2) Includes fresh, chilled, smoked, frozen, salted, canned
and other types of fish. Per capital consumption is obtained
by calculating domestic consumption.
(3) (4) Per capital consumption is changed because of the
revision of production and mid-year population, 2009
(5) Other fish excluding anchovy also have been included
to processed fish meal and oil factories since 2010.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
5
Tarihsel İstatistikler
Historical Statistics
1.2 Su ürünleri miktarı ve değeri, 2009-2013
Quantity and value of fishery products, 2009-2013
Miktar (Ton) - Quantity (Tons)
Değer (TL) - Value ( TL)
Deniz ürünleri
Yetiştiricilik üretimi
Sea products
Aquaculture production
Deniz balıkları
Diğer deniz ürünleri
İç su
Deniz
Sea Fish
Other sea products
Inland water
Marine water
Freshwater products
Tatlısu ürünleri
⁽¹⁾380 636
44 410
76 248
82 481
39 187
648 105 810
64 418 660
324 497 250
628 438 250
124 863 410
399 656
46 024
78 568
88 573
40 259
838 416 410
97 404 690
338 205 100
728 573 500
142 694 100
432 246,0
45 412,4
100 446
88 344
37 096,8
927 885 610
99 798 504
470 279 790
799 748 350
115 588 058
315 636,5
80 685,5
111 557
100 853
36 120
981 464 136
120 210 650
556 567 310
1 048 726 390
107 353 640
295 167,9
43 879,0
123 018,8
110 375,1
35 074,4
976 020 463
113 414 160
575 844 384
1 128 626 767
98 997 902
2009
Miktar - Quantity
Değer - Value
2010
Miktar - Quantity
Değer - Value
2011
Miktar - Quantity
Değer - Value
2012
Miktar - Quantity
Değer - Value
2013
Miktar - Quantity
Değer - Value
(1) 2009 yılı avlanan deniz balıkları üretim miktarı revize edilmiştir.
6
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
(1) Amount of capture of sea fish production of the year of 2009 was revised.
Historical Statistics
Tarihsel İstatistikler
1.3 Seçilmiş su ürünlerinde üretim miktarı, 2009-2013
Quantity of selected fishery products, 2009-2013
(Ton - Tons)
2009
2010
2011
2012
2013
204 699,0 229 023,0
228 491,4
163 981,9
179 615,2
34 708,6
28 248,0
23 919,0
Avlanan deniz balıkları miktarı - Catch of sea fish
Hamsi - Anchovy
Çaça - Sprat
Sardalya - Pilchard
İstavrit (Kraça) - Horse mackerel
Mezgit - Whiting
Palamut-Torik - Atlantic bonito
İstavrit (Karagöz) - Scad
Lüfer - Blue fish
Kefal - Grey mullet
Bakalorya-Berlam - Hake-European hake
53 385,0
30 091,0
20 373,0
57 023,0
27 639,0
87 140,8
12 091,7
9 764,0
14 392,0
18 072,7
24 625,3
21 817,8
9 401,0
10 018,9
35 764,2
13 157,6
4 744,0
3 122,0
7 389,5
11 146,0
13 558,0
7 895,0
6 055,0
2 987,0
3 119,0
2 513,8
4 010,4
2 504,9
24 574,0
26 931,0
30 175,6
61 225,4
28 029,7
4 614,0
4 705,0
4 769,9
5 038,1
4 027,6
68,0
56,0
26,7
14,9
83,4
7 036,0
5 999,0
1 557,0
1 256,0
9 454,8
6 937,3
921,1
7 367,1
6 320,7
892,5
9 396,9
6 606,3
5 225,2
676,0
Avlanan diğer deniz ürünleri miktarı
Catch of other sea products (crustaceas, molluscs)
Beyaz kum midyesi - Striped venus
Deniz salyangozu - Sea snail
Karides - Prawn
Kalamerya - Squid
Akivades (Kum midyesi) - Carpet shell
Kara-Kıllı midye
Mediternean mussel-Bearded horse mussel
6 085,0
576,0
8 437,0
528,0
6 533,8
394,1
9 596,0
530,9
8 654,8
491,3
6 261,0
981,0
1 806,0
2 093,4
887,4
75 657,0
78 165,0
100 239,0
111 335,0
122 873,3
Yetiştiricilik üretimi - Aquaculture production
İç su - Inland water
Alabalık - Trout
Aynalı sazan - Carp
591,0
403,0
207,0
222,0
145,5
Deniz - Marine water
Alabalık - Trout
Çipura - Sea bream
Levrek - Sea bass
Midye - Mussel
Diğer-Other
5 229,0
7 079,0
7 697,0
28 362,0
28 157,0
32 187,0
89,0
340,0
5,0
46 554,0
50 796,0
47 013,0
3 234,0
30 743,0
65 512,0
-
5 186,2
35 701,1
67 912,5
2 247,0
2 201,0
1 442,0
1 364,0
1 575,3
10 685,0
11 382,0
9 167,7
9 621,0
8 600,0
891,0
962,0
923,8
812,5
735,5
Avlanan tatlısu ürünleri miktarı - Catch of freshwater products
İnci kefali - Tarek
Sazan - Common carp
Siraz - Transcaucasian barb
Levrek (Sudak) - Pike perch
Gümüş - Sand smelt
Salyangoz - Snail
Kerevit - Cray fish
10 964,0
1 234,0
6 184,0
2 227,0
734,0
12 058,0
1 476,0
9 998,1
737,2
9 973,0
593,0
8 276,6
491,2
4 438,0
6 705,2
3 608,5
5 012,3
1 030,0
609,6
492,0
532,1
1 991,0
1 410,0
1 193,0
1 430,5
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
7
Tarihsel İstatistikler
Historical Statistics
1.4 Ülkelere göre avlanan su ürünleri miktarı, 2007-2012
Quantity of fishery products caught by countries, 2007-2012
Ülke
(mt)
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Dünya Toplamı - World total
90 792 091
90 134 624
90 119 426
89 086 290
93 734 319
91 336 228
Çin - China Main
Endonezya - Indonesia
ABD - USA
Hindistan - India
Peru - Peru
Rusya Federasyonu - Russian Federation
Japonya - Japan
Birmanya - Myanmar
Vietnam - Viet Nam
Şili - Chile
Filipinler - Philippines
Norveç - Norway
Tayland - Thailand
Kore Cumhuriyeti - Republic of Korea
Meksika - Mexico
Bangladeş - Bangladesh
Malezya - Malaysia
İzlanda - Iceland
Fas - Morocco
İspanya - Spain
Tayvan - China, Taiwan
Brezilya - Brazil
Kanada - Canada
Arjantin - Argentina
Güney Afrika - South Africa
Nijerya - Nigeria
İngiltere - United Kingdom
Kamboçya - Cambodia
İran - Iran
Ekvator - Ecuador
Danimarka - Denmark
Srilanka - Sri Lanka
Pakistan - Pakistan
Namibya - Namibia
Senegal - Senegal
Yeni Zelanda - New Zealand
Moritanya-Mauritania
Türkiye - Turkey
Fransa - France
Uganda - Uganda
Tanzanya - Tanzania
Gana - Ghana
Faroe Adaları - Faroe Islands
Mısır - Egypt
Hollanda - Netherlands
Angola - Angola
İrlanda - Ireland
Papua - Papua N Guin
Yemen - Yemen
Grönland-Greenland
Kongo Cumhuriyeti - Republic of Kongo
Venezuella - Venezuela
Mozambik - Mozambique
Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti
Democratic People's Republic of Korea
14
5
4
3
7
3
4
2
2
3
2
2
2
1
1
1
1
1
14
4
4
4
7
3
4
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
14
5
4
4
6
3
4
2
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
15
5
4
4
4
4
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
15
5
5
4
8
4
3
3
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
16
5
5
4
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
290 511
144 535
288 267
274 282
203 582
236 212
244 045
200 000
253 406
243 145
200 000
234 651
233 883
204 400
216 939
207 500
204 000
200 816
57 Ülke - 57 Countries
84 538 701
83 946 181
83 956 603
82 819 797
87 642 409
85 662 459
6 253 390
6 188 443
6 162 823
6 266 493
6 091 910
5 673 769
Almanya - Germany
Sierra Leone - Sierra Leone
İtalya - Italy
Diğer Ülkeler - Other Countries
659
034
767
859
210
475
297
235
074
819
499
380
304
869
469
494
385
399
879
819
1 174
783
1 025
985
678
530
619
458
403
408
653
303
440
413
412
494
223
632
513
431
426
327
620
372
482
306
214
247
179
233
236
347
92
036
624
596
293
544
883
897
580
500
303
695
425
951
884
838
199
703
190
469
268
393
177
604
409
878
420
692
500
690
926
053
626
056
333
360
500
207
450
190
500
114
293
834
491
545
436
871
462
916
754
000
561
269
205 000
791
995
349
099
394
383
311
493
136
554
561
431
873
956
581
557
398
284
997
919
1 016
791
950
995
644
601
595
431
407
505
690
321
451
372
428
452
195
494
460
403
326
351
518
373
416
305
205
222
132
241
233
295
121
205 000
Kaynak: 7 Temmuz 2014 İtibariyle, FAO Su Ürünleri ve Yetiştiricilik İstatistikleri, 2012
Source: FAO Fishery and Aquaculture Statistics, 2012 as of the 7th of July, 2014
8
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
163
477
853
227
538
724
188
750
400
816
337
371
432
566
750
754
375
034
127
939
390
892
165
083
659
368
990
000
842
571
584
935
414
822
298
326
328
124
159
500
812
444
267
815
797
860
342
444
062
899
000
291
801
919
099
222
066
914
826
104
766
280
453
602
532
870
858
613
821
397
141
165
927
769
825
949
861
512
598
590
465
419
498
777
336
446
378
447
439
216
464
418
412
334
322
351
387
382
272
269
230
179
214
230
316
150
596
708
052
756
452
129
878
940
500
786
589
754
702
572
809
579
683
869
062
382
907
412
875
974
284
210
836
000
903
678
752
250
362
847
685
378
900
233
267
000
860
268
018
398
243
042
101
051
604
667
000
158
191
203 000
414
374
425
689
261
069
065
063
414
679
611
680
810
733
526
726
433
060
136
971
851
785
936
811
628
616
612
490
443
399
828
389
453
381
409
436
276
485
426
413
346
351
393
385
434
280
318
225
163
209
226
218
162
830
621
961
316
091
879
850
210
400
742
768
186
620
311
504
586
377
641
240
212
515
369
090
749
268
981
625
094
650
873
016
074
264
928
717
172
238
939
019
805
792
205
875
209
404
000
955
818
861
446
000
456
249
200 000
768 630
701 440
153 452
311 132
248 482
254 877
775 545
332 979
514 300
063 467
363 228
282 608
835 126
748 153
566 063
600 918
378 799
138 462
958 907
1 004 965
903 920
803 267
865 286
793 308
533 432
635 486
600 536
560 839
487 817
506 430
716 312
426 768
453 000
413 925
427 135
429 836
372 011
514 755
448 221
437 415
342 614
344 872
354 956
375 354
370 097
273 000
213 954
184 869
157 261
214 493
223 000
201 785
192 700
207 000
167 443
813 800
128 381
862 861
841 524
331 398
644 328
579 250
622 200
572 881
322 850
150 555
834 573
670 385
575 409
535 715
477 281
449 587
171 496
930 018
907 638
842 987
814 946
738 060
701 711
668 754
631 442
566 695
542 378
513 425
502 729
473 832
469 290
468 678
460 871
440 683
437 709
432 442
425 694
407 638
372 257
364 949
360 471
354 237
347 344
277 000
276 025
257 008
230 516
222 894
220 000
213 072
212 833
212 000
Historical Statistics
Tarihsel İstatistikler
1.5 Niteliklerine göre balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı gemileri, 2009-2013
Fishing vessels carrying out fishing activities by qualities, 2009-2013
2009
2010
2011
2012
2013
552
505
431
156
15 201
669
485
337
130
15 029
700
485
241
201
12 673
686
440
219
213
12 766
741
454
173
8 315
297
3 421
326
15 748
1 014
83
15 497
1 020
133
13 262
977
61
13 294
975
55
12 740
920
67
12 783
2 033
902
376
368
272
97
14
12 423
2 132
952
373
413
247
98
12
10 154
2 014
1 004
372
381
248
113
14
10 639
1 632
985
333
373
234
114
14
10 083
1 884
809
292
313
236
100
10
6 490
2 508
3 402
1 924
1 327
803
391
6 026
2 407
3 629
1 960
1 363
868
397
5 095
1 790
2 790
2 075
1 268
855
427
4 956
1 877
2 936
2 031
1 210
913
401
4 809
1 650
2 752
1 920
1 382
841
373
9 312
4 947
748
585
422
623
198
10
9 196
4 871
728
603
420
609
215
8
7 293
4 512
662
607
400
593
223
10
7 377
4 409
680
633
396
595
225
9
7 166
4 264
632
534
358
534
230
9
16 162
15 938
13 565
13 577
13 022
40
65
43
145
187
203
37
44
37
169
197
228
59
59
71
189
136
221
40
48
59
182
168
250
18
61
57
145
178
246
Soğuk muhafaza odası olmayan - Without deep freeze depot
15 963
Soğuk muhafaza oda büyüklük grubu - Size of deep freeze depot group
1 - 10
420
11 - 20
244
21 - 50
169
51+
49
15 605
13 156
13 403
12 585
635
208
143
59
654
314
140
36
436
311
141
33
745
244
123
30
Kullanım şekli - Operating type
Trol gemisi - Trawler
Gırgır gemisi - Purseseiner
Trol-Gırgır gemisi - Trawler-Purseseiner
Taşıyıcı gemi - Carrier vessels
Uzatma ağları - Gillnets
Algarna ve dreçler - Beam trawler and dredges
Paraketa ve oltalar - Longlines and handlines, rods
Diğer - Other
Yapım malzemesi - Material of construction
Ağaç - Wood
Sac - Sheetiron
Fiber - Fiberglass
Tonaj grubu - Group of tonnage (groston)
1-4
5-9
10 - 29
30 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 499
500+
Motor gücü grubu - Group of horsepower (kw)
1 - 9.9
10 - 19.9
20 - 49.9
50 - 99.9
100 - 199.9
200 - 499.9
500+
Uzunluk grubu (metre) - Group of length (meters)
1 - 4.9
(1)
5 - 7.9
8 - 9.9
10 - 11.9
12 - 14.9
15 - 19.9
20 - 29.9
30 - 49.9
50+
Jeneratör kullanım durumu (kw) - Situation of generator usage (kw)
Jeneratör olmayan - Without generator
Jeneratör güç grubu -Power group of generator
1-5
6 - 10
11 - 20
21 - 50
51 - 99
100+
Soğuk muhafaza oda büyüklük durumu (m³)
Situation of size of deep freeze depot (m³)
(1)Tekne boyu 1-4.9 arası, 2009 yılından itibaren kapsam dışıdır.
(1) The length of vessel 1-4.9 is out of coverage from 2009.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
9
Üretim, 2013
10
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Production, 2013
Production, 2013
Üretim, 2013
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
11
Üretim, 2013
12
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Production, 2013
Production, 2013
Üretim, 2013
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
13
Üretim, 2013
Production, 2013
(1)
2.1 İBBS , 3. düzey ve türlerine göre avlanan tatlısu ürünleri, 2013
Toplam
İBBS 3
TR
Total
Chub
Trout
Çapak
Gökçe
Bream
(2)
Gümüş
Sand
smelt
balığı
Tench Catfish
goby
kefali
Kadife
Tarek
Kaya
Kara
İnci
balık Bighand
Türkiye
35 074,4
54,0
437,5
106,0
75,0
5 012,3
8 600,0
65,0
345,1
37,4
TR100 İstanbul
12,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
TR211 Tekirdağ
91,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
721,9
-
1,0
4,0
-
-
-
-
-
2,0
TR213 Kırklareli
53,0
-
1,0
2,0
-
-
-
-
-
-
TR221 Balıkesir
3 964,7
6,5
-
3,0
-
2 148,5
-
-
-
-
TR222 Çanakkale
198,6
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
TR310 İzmir
144,0
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
TR321 Aydın
98,5
1,0
1,0
5,0
-
-
-
-
-
1,0
TR322 Denizli
253,2
-
1,0
1,0
-
-
-
15,0
-
-
TR323 Muğla
589,5
6,0
25,0
-
-
-
-
-
-
-
TR331 Manisa
412,5
-
-
5,5
-
-
-
-
-
-
TR332 Afyonkarahisar
221,5
-
-
-
-
1,5
-
2,0
-
-
TR333 Kütahya
408,0
1,0
3,0
-
-
-
-
-
-
-
15,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2 359,5
7,5
30,0
35,0
50,0
1 055,8
-
3,0
-
2,0
401,0
-
8,0
4,0
-
35,0
-
-
5,0
-
TR413 Bilecik
20,0
7,0
1,0
-
-
-
-
-
-
-
TR421 Kocaeli
110,0
9,0
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
TR422 Sakarya
412,1
-
-
2,0
-
-
-
-
1,0
-
TR423 Düzce
66,0
-
55,0
-
-
-
-
-
-
-
TR424 Bolu
34,9
-
3,0
-
-
-
-
3,0
-
-
TR425 Yalova
10,0
-
9,0
-
-
-
-
-
-
-
TR510 Ankara
1 567,6
-
-
-
-
489,6
-
-
-
-
TR521 Konya
1 383,5
-
10,0
5,0
-
-
-
6,0
-
-
90,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TR212 Edirne
TR334 Uşak
TR411 Bursa
TR412 Eskişehir
TR522 Karaman
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
(2) Yöresel üründür
14
Akbalık Alabalık
(Ton)
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Production, 2013
Üretim, 2013
(1)
2.1 Catch of freshwater products by types and SR , level 3, 2013
Kefal
Mullet
Kızıl
kanat Kurbağa
Rudd
Levrek
Sazan
(Tons)
Siraz
(Sudak) Salyangoz Common Transcau-
Frog Pike perch
Snail
Carpcasian barb
Yayın
Yılan
Wels
Eel
Gümüşi
Turna Kerevit havuz balığı Diğer
Pike Cray fish
Gibel carp Other
SR 3
1 094,4
161,0
830,5
491,2
1 430,5
8 276,6
735,5
617,9
48,2
213,2
532,1
5 494,7
416,3 Turkey
-
-
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
-
1,0 İstanbul
TR100
-
3,0
-
-
-
70,0
-
1,0
-
8,5
-
-
7,5 Tekirdağ
TR211
6,4
3,0
299,5
11,4
-
193,3
-
10,4
2,0
7,9
6,0
165,0
-
-
-
-
-
50,0
-
-
-
-
-
-
- Kırklareli
TR213
5,0
-
-
0,9
-
275,0
-
6,0
-
12,0
2,8
1 500,0
5,0 Balıkesir
TR221
-
-
-
-
-
180,0
-
-
10,2
-
0,4
-
7,0 Çanakkale
TR222
30,0
-
-
1,0
-
100,0
-
7,0
2,0
-
-
-
3,0 İzmir
TR310
1,0
-
-
-
-
70,0
-
8,0
7,5
-
-
-
4,0 Aydın
TR321
-
-
-
-
-
210,0
-
4,0
-
2,2
5,0
11,0
4,0 Denizli
TR322
375,0
-
-
11,5
-
128,0
-
6,0
13,0
-
-
-
25,0 Muğla
TR323
7,5
-
-
50,0
-
210,0
-
45,0
-
2,0
-
80,0
12,5 Manisa
TR331
-
-
-
5,0
-
75,0
4,0
-
-
12,0
-
114,0
8,0 Afyonkarahisar TR332
10,0
7,0
-
-
-
85,0
-
1,5
-
1,0
50,5
240,5
8,5 Kütahya
TR333
-
-
-
-
-
15,0
-
-
-
-
-
-
- Uşak
TR334
10,0
30,0
-
-
-
180,0
3,0
7,0
-
105,0
20,0
800,0
5,0
6,0
-
-
-
275,0
1,0
9,0
-
-
2,0
45,0
-
2,0
-
-
-
5,0
-
-
-
-
-
50,0
-
-
-
-
40,0
-
1,0
-
1,0
10,0
10,0
-
-
182,1
170,0
-
23,0
-
-
-
-
-
-
10,0
-
1,0
3,9
-
-
-
-
20,0
-
-
-
-
-
-
-
5,0
-
-
10,0
-
22,0
-
-
210,0
-
-
-
-
10,0 Edirne
21,2 Bursa
TR
TR212
TR411
6,0 Eskişehir
TR412
-
5,0 Bilecik
TR413
-
-
7,0 Kocaeli
TR421
11,0
-
-
3,0 Sakarya
TR422
-
-
-
-
- Düzce
TR423
-
-
-
-
-
-
1,0
-
-
-
-
- Yalova
TR425
190,0
-
22,0
-
-
40,0
800,0
11,0 Ankara
TR510
-
480,0
5,0
19,0
-
-
15,0
601,5
10,0 Konya
TR521
-
80,0
2,0
8,0
-
-
-
-
5,0 Bolu
- Karaman
TR424
TR522
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
(2) Local product
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
15
Üretim, 2013
Production, 2013
(1)
2.1 İBBS , 3. düzey ve türlerine göre avlanan tatlısu ürünleri, 2013 (devam)
Çapak
Gökçe
3,0
-
-
-
-
-
362,2
-
2,0
TR621 Adana
1 879,8
-
TR622 Mersin
182,7
TR631 Hatay
balığı
Tench Catfish
goby
-
-
-
-
2,0
-
-
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12,0
35,0
2,0
1,0
3,3
16,0
-
-
-
2,0
14,9
-
182,7
1,0
-
-
-
-
-
-
3,1
2,0
TR632 Kahramanmaraş
546,1
2,0
10,0
-
-
32,4
-
-
3,5
1,0
TR633 Osmaniye
228,4
2,0
1,0
-
-
30,0
-
-
2,7
-
TR711 Kırıkkale
86,5
-
-
1,5
-
-
-
-
-
-
TR712 Aksaray
431,0
-
-
-
-
350,0
-
2,0
-
-
TR713 Niğde
16,5
-
-
-
-
-
-
2,5
-
-
TR714 Nevşehir
29,7
-
-
-
-
-
-
3,5
-
-
TR715 Kırşehir
731,2
-
-
-
-
412,0
-
13,0
-
-
TR721 Kayseri
572,3
2,0
22,5
2,0
-
318,3
-
-
-
-
TR722 Sivas
231,4
-
4,4
-
-
4,2
-
-
-
-
TR723 Yozgat
231,0
-
23,0
-
-
120,0
-
-
-
-
24,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
TR812 Karabük
5,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
TR813 Bartın
6,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
TR821 Kastamonu
54,5
-
2,5
1,0
-
-
-
-
-
-
TR822 Çankırı
87,5
2,0
12,0
-
-
-
-
-
-
2,0
TR823 Sinop
101,0
-
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
TR831 Samsun
241,0
4,0
7,5
1,0
-
-
-
-
-
1,0
TR832 Tokat
102,5
-
3,0
-
-
5,0
-
-
-
-
TR833 Çorum
61,0
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
TR834 Amasya
466,0
-
2,0
2,0
-
-
-
-
-
-
TR901 Trabzon
5,0
-
5,0
-
-
-
-
-
-
-
44,6
-
3,0
-
-
-
-
-
1,9
-
Chub
Trout
160,0
-
TR612 Isparta
1 207,0
TR613 Burdur
TR611 Antalya
TR811 Zonguldak
TR902 Ordu
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
(2) Yöresel üründür
16
Kaya
Kara
İnci
Kadife
Total
Akbalık Alabalık
Gümüş
kefali
İBBS 3
Toplam
(Ton)
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Bream
(2)
Sand
smelt
Tarek
balık Bighand
Production, 2013
Üretim, 2013
(1)
2.1 Catch of freshwater products by types and SR , level 3, 2013 (continued)
Kefal
Mullet
Kızıl
kanat Kurbağa
Rudd
Levrek
Sazan
Siraz
(Sudak) Salyangoz Common Transcau-
Frog Pike perch
Snail
Carpcasian barb
(Tons)
Yayın
Yılan
Wels
Eel
Gümüşi
Turna Kerevit havuz balığı Diğer
Pike Cray fish
Gibel carp Other
SR 3
30,0
-
-
10,0
-
90,0
13,0
-
3,0
-
-
-
9,0 Antalya
TR611
3,0
-
-
105,0
-
265,0
25,0
3,0
-
-
85,0
700,0
20,0 Isparta
TR612
-
2,0
-
22,8
-
236,5
1,0
7,0
-
8,0
17,4
62,0
3,5 Burdur
TR613
35,0
-
526,4
20,0
896,4
300,0
5,0
30,0
3,0
-
-
-
15,0 Adana
TR621
-
-
-
-
-
122,5
-
15,0
3,0
-
-
-
5,0 Mersin
TR622
8,5
-
4,6
-
-
75,0
65,0
12,0
1,5
-
-
-
66,6
-
-
-
-
200,0
63,4
84,5
-
-
-
72,7
-
-
-
-
-
124,7
11,0
55,0
2,0
-
-
-
- Osmaniye
TR633
-
-
-
-
-
80,0
-
2,0
-
3,0
-
-
- Kırıkkale
TR711
-
-
-
2,0
-
70,0
-
5,0
-
-
2,0
-
- Aksaray
TR712
2,0
2,0
-
-
-
10,0
-
-
-
-
-
-
- Niğde
TR713
-
3,0
-
1,0
-
15,2
-
7,0
-
-
-
-
- Nevşehir
TR714
-
-
-
-
-
120,0
2,2
26,0
-
-
150,0
-
8,0 Kırşehir
TR715
-
-
-
10,0
-
190,0
15,0
4,0
-
1,0
-
-
7,5 Kayseri
TR721
5,0
-
-
-
-
170,0
11,3
29,0
-
-
-
-
7,5 Sivas
TR722
4,0
-
-
-
-
75,0
3,0
1,0
-
-
3,0
-
2,0 Yozgat
TR723
-
10,0
-
-
-
12,0
-
1,0
-
-
-
-
- Zonguldak
TR811
-
-
-
-
-
4,0
-
-
-
-
-
-
- Karabük
TR812
2,0
-
-
-
-
2,0
-
1,0
-
-
-
- Bartın
TR813
1,0
-
-
-
-
50,0
-
-
-
-
-
- Kastamonu
TR821
1,5
-
-
-
-
70,0
-
-
-
-
-
-
- Çankırı
TR822
-
-
-
8,0
-
85,0
2,2
1,0
-
1,0
-
-
1,8 Sinop
TR823
34,2
2,0
-
11,6
-
140,0
-
22,0
-
2,6
11,0
-
4,1 Samsun
TR831
2,0
1,5
-
-
-
75,0
-
10,0
-
-
-
-
6,0 Tokat
TR832
-
-
-
-
-
45,0
11,0
2,0
-
-
-
-
- Çorum
TR833
14,0
1,0
-
1,0
352,0
50,0
-
26,0
-
9,0
-
-
9,0 Amasya
TR834
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Trabzon
TR901
23,5
-
-
-
-
16,2
-
-
-
-
-
-
- Ordu
TR902
10,0 Hatay
TR631
10,0 Kahramanmaraş TR632
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
(2) Local product
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
17
Üretim, 2013
Production, 2013
(1)
2.1 İBBS , 3. düzey ve türlerine göre avlanan tatlısu ürünleri, 2013 (devam)
Çapak
Gökçe
7,0
-
-
-
5,0
-
9,0
-
3,0
35,5
-
TRA11 Erzurum
119,0
TRA12 Erzincan
balığı
Tench Catfish
goby
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8,0
-
-
-
-
-
-
-
-
14,0
-
-
-
-
-
-
-
194,0
-
20,0
-
-
-
-
-
1,0
2,0
TRA13 Bayburt
49,0
-
3,0
-
-
-
-
-
-
-
TRA21 Ağrı
76,2
-
3,3
-
-
5,0
-
-
1,5
1,4
TRA22 Kars
35,5
-
4,0
-
-
-
-
-
-
-
TRA23 Iğdır
6,0
-
1,0
-
-
-
-
-
-
-
TRA24 Ardahan
104,0
-
7,0
-
-
-
-
-
1,5
-
TRB11 Malatya
488,0
-
25,0
2,0
25,0
-
-
-
25,0
4,0
TRB12 Elazığ
1042,0
-
20,0
3,0
-
-
-
-
135,0
5,0
TRB13 Bingöl
60,9
-
1,0
-
-
-
-
-
12,0
-
TRB14 Tunceli
378,5
-
30,0
7,0
-
-
-
-
55,0
5,0
TRB21 Van
8 692,0
-
12,0
-
-
-
8 400,0
-
-
-
TRB22 Muş
46,7
-
11,0
-
-
-
-
-
-
3,0
TRB23 Bitlis
333,5
-
2,0
-
-
-
200,0
-
3,0
-
2,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TRC11 Gaziantep
146,0
-
-
-
-
-
-
-
11,0
-
TRC12 Adıyaman
524,7
-
-
-
-
-
-
-
27,0
-
5,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
682,5
1,0
-
-
-
5,0
-
-
2,5
2,0
98,5
-
-
-
-
-
-
-
3,5
-
TRC31 Mardin
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TRC32 Batman
4,3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TRC33 Şırnak
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
TRC34 Siirt
3,0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Chub
Trout
13,0
-
TR904 Rize
5,0
TR905 Artvin
TR903 Giresun
TR906 Gümüşhane
TRB24 Hakkari
TRC13 Kilis
TRC21 Şanlıurfa
TRC22 Diyarbakır
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
(2) Yöresel üründür
18
Kaya
Kara
İnci
Kadife
Total
Akbalık Alabalık
Gümüş
kefali
İBBS 3
Toplam
(Ton)
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Bream
(2)
Sand
smelt
Tarek
balık Bighand
Production, 2013
Üretim, 2013
(1)
2.1 Catch of freshwater products by types and SR , level 3, 2013 (continued)
Kefal
Mullet
Kızıl
kanat Kurbağa
Rudd
Levrek
Sazan
Siraz
(Sudak) Salyangoz Common Transcau-
Frog Pike perch
Snail
Carpcasian barb
(Tons)
Yayın
Yılan
Wels
Eel
Gümüşi
Turna Kerevit havuz balığı Diğer
Pike Cray fish
Gibel carp Other
SR 3
-
-
-
-
-
4,0
-
-
-
-
-
-
2,0 Giresun
TR903
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Rize
TR904
1,0
-
-
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
3,0 Artvin
TR905
-
-
-
-
-
25,0
-
-
-
-
-
-
2,5 Gümüşhane
TR906
-
-
-
-
-
100,0
-
-
-
-
-
-
5,0 Erzurum
TRA11
4,0
-
-
-
-
140,0
17,0
-
-
-
2,0
-
8,0 Erzincan
TRA12
-
-
-
-
-
45,0
-
1,0
-
-
-
-
5,0
5,0
-
-
-
40,0
4,0
-
-
-
-
-
11,0 Ağrı
TRA21
1,0
-
-
-
-
25,0
-
2,5
-
-
-
-
3,0 Kars
TRA22
-
-
-
-
-
5,0
-
-
-
-
-
-
- Iğdır
TRA23
1,0
-
-
-
-
40,0
1,0
3,5
-
-
50,0
-
- Ardahan
TRA24
7,0
-
-
-
-
195,0
86,0
2,0
-
-
9,0
98,0
10,0 Malatya
TRB11
45,0
-
-
-
-
335,0
212,0
22,0
-
-
50,0
175,0
40,0 Elazığ
TRB12
4,0
2,0
-
-
-
30,0
7,9
-
-
-
-
-
4,0 Bingöl
TRB13
8,0
-
-
-
-
190,0
15,0
10,0
-
9,5
11,0
30,0
8,0 Tunceli
TRB14
-
-
-
-
-
240,0
40,0
-
-
-
-
-
- Van
TRB21
-
-
-
-
-
28,2
-
-
-
-
-
-
4,5 Muş
TRB22
4,0
-
-
-
-
120,0
-
-
-
-
-
-
4,5 Bitlis
TRB23
-
-
-
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
- Hakkari
TRB24
-
-
-
-
-
135,0
-
-
-
-
-
-
- Gaziantep
TRC11
50,0
-
-
-
-
320,0
75,0
30,0
1,0
3,0
-
-
18,7 Adıyaman
TRC12
-
-
-
-
-
5,0
-
-
-
-
-
-
185,0
71,5
-
-
-
335,0
34,5
23,5
-
13,5
-
-
5,0
-
-
-
-
90,0
-
-
-
-
-
-
- Diyarbakır
TRC22
-
-
-
-
-
3,0
-
-
-
-
-
-
- Mardin
TRC31
1,3
-
-
-
-
2,0
-
-
-
-
-
-
1,0 Batman
TRC32
-
-
-
-
-
3,0
-
-
-
-
-
-
- Şırnak
TRC33
-
-
-
-
-
3,0
-
-
-
-
-
-
- Siirt
TRC34
- Bayburt
- Kilis
9,0 Şanlıurfa
TRA13
TRC13
TRC21
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
(2) Local product
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
19
Üretim, 2013
Production, 2013
2.2 Deniz balıklarının avlandıkları bölge ve türleri, 2013
Catch region and types of sea fish, 2013
(Ton - Tons)
Deniz ürünleri bölgeleri - Sea products regions
Doğu
Toplam
Total
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
295 167,9
166 204,9
43 105,3
38 283,6
30 142,7
17 431,4
333,5
-
-
-
68,2
265,3
Avcı - Greater Amberjack
54,3
-
-
-
22,0
32,3
Albakor (Patlakgöz) - Albacore
70,6
-
-
-
57,8
12,8
676,0
-
0,6
204,7
453,9
16,8
2 055,4
276,2
42,0
38,9
445,6
1 252,7
88,8
-
-
-
48,4
40,4
9 764,0
9 665,2
93,4
5,4
-
-
Çipura - Sea Bream
943,5
-
-
69,6
483,0
390,9
Dil - Common sole
693,6
-
14,9
72,7
117,2
488,8
Dülger - John dory
61,5
-
-
1,2
50,5
9,8
Fangri - Common seabream
70,7
-
-
-
49,8
20,9
Fener Balığı - Angler fish
204,6
-
-
64,1
113,9
26,6
Gelincik - Shore rockling
14,1
-
1,5
3,0
9,1
0,5
863,3
-
-
30,0
481,4
351,9
16,5
-
-
-
10,6
5,9
886,3
-
9,8
15,4
-
861,1
179 615,2
129 484,6
24 070,3
17 568,8
8 406,5
85,0
36,6
-
-
1,2
35,4
-
İskarmoz - European barracuda
370,1
-
-
-
215,3
154,8
İskorpit - Black skorpion fish
192,2
14,3
35,4
9,1
71,3
62,1
İsparoz - Annular bream
106,6
0,3
-
0,1
93,3
12,9
Balık türü
Type of fish
Toplam - Total
Akya - Leer fish
Bakalorya-Berlam-Hake-Eurepean hake
Barbunya - Red mullet
Barbunya (Paşa barbunu) - Goldon banded
Çaça - Sprat
Gobene (Tombik) - Frigate mackerel
Grenyüz (Sarıağız) - Meagre
Gümüş - Sand smelt
Hamsi - Anchovy
Hani - Painted comber
20
Batı
Karadeniz
East
Black Sea
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
Production, 2013
Üretim, 2013
2.2 Deniz balıklarının avlandıkları bölge ve türleri, 2013 (devam)
Catch region and types of sea fish, 2013 (continued)
(Ton - Tons)
Deniz ürünleri bölgeleri - Sea products regions
Doğu
Batı
Balık türü
Type of fish
Toplam
Total
Karadeniz
East
Black Sea
İstavrit (Kraça) - Horse mackerel
21 817,8
12 559,0
3 651,8
4 509,9
388,8
708,3
6 606,3
618,9
2 149,7
2 735,0
942,7
160,0
2,5
1,2
0,1
0,4
0,7
0,1
İzmarit - Picarel
765,7
1,3
18,0
57,4
79,1
609,9
Kalkan - Turbot
209,4
75,0
118,6
14,4
1,4
-
Karagöz - Two banded bream
123,0
0,3
-
1,3
80,1
41,3
67,2
2,3
5,6
0,1
0,3
58,9
Kefal - Grey mullet
2 504,9
217,7
460,9
264,6
772,7
789,0
Keler - Angelshark
17,0
-
-
1,1
11,5
4,4
Kılıç - Sword fish
96,8
-
0,2
3,6
57,1
35,9
220,4
3,5
12,8
20,9
15,3
167,9
26,8
-
-
11,9
3,3
11,6
2 573,7
-
-
156,7
1 479,3
937,7
110,9
0,4
27,1
11,4
38,6
33,4
Kupez - Bogue
2 226,2
-
-
11,5
1 666,2
548,5
Lahoz - Waker
260,5
-
-
0,1
47,9
212,5
Levrek - Sea bass
186,9
1,2
15,4
11,0
119,9
39,4
51,3
-
3,4
14,5
21,4
12,0
5 225,2
679,0
2 329,5
1 781,7
308,8
126,2
Melanurya -Saddled seabream
113,6
-
-
-
105,0
8,6
Mercan - Striped bream
990,0
-
1,7
2,0
245,5
740,8
9 396,9
5 128,9
3 111,2
602,3
211,9
342,6
İstavrit (Karagöz) - Scad
İşkine - Brown mearge
Kayabalığı - Gobies
Kırlangıç - Red gurnard
Kırlangıç (Mazak) - Trigla lineata
Kolyoz - Chup mackerel
Köpek - Topeshark
Lipsöz - Small-Scalled
Lüfer - Blue fish
Mezgit - Whiting
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
21
Üretim, 2013
Production, 2013
2.2 Deniz balıklarının avlandıkları bölge ve türleri, 2013 (devam)
Catch region and types of sea fish, 2013 (continued)
(Ton - Tons)
Deniz ürünleri bölgeleri - Sea products regions
Doğu
Toplam
Total
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
1,5
-
-
0,1
0,2
1,2
122,6
-
-
5,5
42,6
74,5
Minekop - Corb
25,8
0,1
10,4
0,4
2,1
12,8
Orfoz - Dusky grouper
20,1
-
-
-
6,4
13,7
551,4
-
-
-
-
551,4
1 385,8
-
-
10,0
195,9
1 179,9
9,4
-
2,0
1,3
4,6
1,5
13 157,6
6 671,6
3 929,9
1 179,3
731,5
645,3
Patlakgöz mercan - Large-eye dentex
33,7
-
-
-
26,2
7,5
Pisi - Flounder
80,7
-
-
3,7
6,0
71,0
23 919,0
17,5
1 279,3
8 358,7
9 414,9
4 848,6
25,9
-
-
6,0
15,7
4,2
203,1
-
-
6,2
196,0
0,9
60,3
-
-
0,3
53,7
6,3
6,4
-
-
0,1
4,3
2,0
Tekir - Striped red
2 332,8
382,2
1 360,8
219,1
343,8
26,9
Tirsi - Twaite shad
1 541,0
350,5
271,9
18,2
857,7
42,7
31,4
-
-
-
27,0
4,4
Uskumru - Mackerel
119,0
-
0,1
1,0
117,9
-
Vatoz - Thornback ray
299,0
17,4
59,7
85,3
133,5
3,1
Zargana - Gar fısh
204,7
36,3
17,3
88,5
62,5
0,1
Zurna - Saury
191,1
-
-
0,7
40,6
149,8
Diğer - Other
135,2
-
-
3,2
28,9
103,1
Balık türü
Type of fish
Mığrı - European coger
Mırmır - Striped seabream
Orkinoz - Bluefin tuna (1)
Yazılı Orkinoz - Little tunny
Öksüz - Piper
Palamut-Torik -Atlantic bonito
Sardalya - Pilchard
Sarıgöz - Black sea bream
Sarpa - Sauppe
Sinagrit - Dentex
Sivriburun karagöz - Sharpsnout seabream
Trança - Blue spatled bream
22
Batı
Karadeniz
East
Black Sea
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
(1) 2013 yılı orkinos balığı verisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının idari
(1) 2013 figure of bluefin tuna is the administrative register data of
kayıt verisidir.
Ministry of Food, Agriculture and Livestock.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Production, 2013
Üretim, 2013
2.3 Diğer deniz ürünlerinin (kabuklu, yumuşakçalar) avlandıkları bölge ve türleri, 2013
Catch region and types of other sea products (crustaceas, molluscs), 2013
(Ton - Tons)
Deniz ürünleri bölgeleri - Sea products regions
Doğu
Batı
Diğer deniz ürünleri
Crustaceas, molluscs etc.
Toplam
Total
Karadeniz
East
Black Sea
Toplam - Total
43 879,0
6 592,1
30 599,1
2 419,9
1 793,3
2 474,6
283,6
-
-
1,8
219,9
61,9
83,4
-
-
-
83,4
-
Beyaz kum midyesi - Striped venus
28 029,7
-
28 029,7
-
-
-
Kara midye - Mediterranean mussel
887,4
-
833,2
13,3
40,9
-
Kıllı midye - Bearded horse mussel
-
-
-
-
-
-
Kidonya - Warty venus
-
-
-
-
-
-
11,5
-
-
0,1
10,8
0,6
5,7
-
-
-
5,7
-
8 654,8
6 592,1
1 729,6
327,0
6,1
-
7,0
-
-
0,5
6,5
-
11,2
-
-
11,2
-
-
Kalamerya - Squid
491,3
-
-
3,7
251,7
235,9
Jumbo karides - Green tiger prawn
451,8
-
1,4
11,7
51,5
387,2
Karabiga karides - Caramote prawn
354,4
-
-
7,1
3,2
344,1
Kırmızı karides - Giant gamba prawn
1 363,6
-
-
828,7
370,3
164,6
Pembe karides (çimçim) - Deepwater rose prawn
1 619,9
-
-
1 209,1
344,7
66,1
237,9
-
-
-
-
237,9
1 244,1
-
-
1,8
267,5
974,8
Pavurya - Common shore crab
7,3
-
5,2
0,9
0,3
0,9
Tarak - Great Scallop
3,0
-
-
3,0
-
-
Mavi yengeç - Blue crab
0,6
-
-
-
-
0,6
130,8
-
-
-
130,8
-
Ahtapot - Octopus
Akıvades (Kum midyesi) - Carpet shell
Böcek - Spiny lobster
Deniz kereviti - Norway lobster
Deniz salyangozu - Sea snail
İstakoz - Common lobster
İstiridye - Oystre
Erkek karides - Speckled shrimp
Mürekkep balığı - Cuttle fish
Diğer - Other
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
23
Üretim, 2013
Production, 2013
2.4 İBBS(1), 3. düzeye göre yetiştiricilik üretimi, 2013
Aquaculture production by SR(1), level 3, 2013
İBBS 3 - SR 3
TR
Türkiye-Turkey
TR100
İstanbul
TR211
Tekirdağ
TR212
Toplam
Total
Alabalık
Trout
Deniz - Marine water
Çipura
Levrek
Sea bream Sea bass
(Ton - Tons)
Midye
Mussel
Diğer
Other
233 393,9
122 873,3
145,5
5 186,2
35 701,1
67 912,5
-
1 575,3
-
-
-
-
-
-
-
-
7,0
-
7,0
-
-
-
-
-
Edirne
507,5
450,0
29,5
-
-
-
-
28,0
TR213
Kırklareli
208,0
208,0
-
-
-
-
-
-
TR221
Balıkesir
527,6
527,6
-
-
-
-
-
-
TR222
Çanakkale
254,9
229,8
1,8
-
21,8
1,5
-
-
TR310
İzmir
35 346,1
391,7
-
-
14 702,2
19 344,7
-
907,5
TR321
Aydın
4 383,8
2 895,3
-
-
223,4
1 265,1
-
-
TR322
Denizli
3 720,0
3 720,0
-
-
-
-
-
-
TR323
Muğla
78 037,8
13 900,0
-
-
20 000,0
43 500,0
-
637,8
TR331
Manisa
1 177,3
1 133,3
44,0
-
-
-
-
-
TR332
Afyonkarahisar
2 808,5
2 808,5
-
-
-
-
-
-
TR333
Kütahya
2 120,8
2 120,8
-
-
-
-
-
-
TR334
Uşak
412,4
399,9
12,5
-
-
-
-
-
TR411
Bursa
491,6
489,3
2,3
-
-
-
-
-
TR412
Eskişehir
460,7
460,7
-
-
-
-
-
-
TR413
Bilecik
604,0
604,0
-
-
-
-
-
-
TR421
Kocaeli
300,8
300,8
-
-
-
-
-
-
TR422
Sakarya
735,0
735,0
-
-
-
-
-
-
TR423
Düzce
162,0
162,0
-
-
-
-
-
-
TR424
Bolu
559,5
558,8
0,7
-
-
-
-
-
TR425
Yalova
29,0
29,0
-
-
-
-
-
-
TR510
Ankara
156,4
156,4
-
-
-
-
-
-
TR521
Konya
604,8
604,8
-
-
-
-
-
-
TR522
Karaman
1 643,0
1 643,0
-
-
-
-
-
-
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
24
İç su - Inland water
Alabalık Aynalı sazan
Trout
Carp
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical
(1) Regions
SRE: Statistical Regions of Europe
Production, 2013
Üretim, 2013
2.4 İBBS(1), 3. düzeye göre yetiştiricilik üretimi, 2013 (devam)
Aquaculture production by SR(1), level 3, 2013(continued)
İç su - Inland water
Alabalık Aynalı sazan
Trout
Carp
İBBS 3 - SR 3
Toplam
Total
TR611
Antalya
2 663,6
2 184,1
-
-
132,6
TR612
Isparta
3 605,0
3 605,0
-
-
TR613
Burdur
9 724,0
9 724,0
-
TR621
Adana
1 747,8
1 600,0
TR622
Mersin
881,3
TR631
Hatay
TR632
Kahramanmaraş
TR633
Osmaniye
TR711
(Ton - Tons)
Midye
Mussel
Diğer
Other
346,9
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22,1
123,7
-
2,0
499,7
-
-
140,0
241,6
-
-
969,2
12,9
9,3
-
459,0
488,0
-
-
2 493,0
2 493,0
-
-
-
-
-
-
116,5
116,5
-
-
-
-
-
-
Kırıkkale
-
-
-
-
-
-
-
-
TR712
Aksaray
-
-
-
-
-
-
-
-
TR713
Niğde
67,1
67,1
-
-
-
-
-
-
TR714
Nevşehir
-
-
-
-
-
-
-
-
TR715
Kırşehir
1 217,5
1 206,3
11,2
-
-
-
-
-
TR721
Kayseri
11 227,0
11 227,0
-
-
-
-
-
-
TR722
Sivas
3 084,1
3 084,1
-
-
-
-
-
-
TR723
Yozgat
531,0
503,8
27,2
-
-
-
-
-
TR811
Zonguldak
11,2
11,2
-
-
-
-
-
-
TR812
Karabük
42,0
42,0
-
-
-
-
-
-
TR813
Bartın
12,6
12,6
-
-
-
-
-
-
TR821
Kastamonu
134,0
134,0
-
-
-
-
-
-
TR822
Çankırı
23,4
23,4
-
-
-
-
-
-
TR823
Sinop
17,8
17,8
-
-
-
-
-
-
TR831
Samsun
3 687,5
2 041,0
-
795,3
-
851,2
-
-
TR832
Tokat
3 714,0
3 714,0
-
-
-
-
-
-
TR833
Çorum
14,8
14,8
-
-
-
-
-
-
TR834
Amasya
24,6
24,6
-
-
-
-
-
-
TR901
Trabzon
5 953,6
1 286,9
-
3 672,4
-
994,3
-
-
TR902
Ordu
1 578,5
203,0
-
620,0
-
755,5
-
-
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
Alabalık
Trout
Deniz - Marine water
Çipura
Levrek
Sea bream Sea bass
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
25
Üretim, 2013
Production, 2013
2.4 İBBS(1), 3. düzeye göre yetiştiricilik üretimi, 2013 (devam)
Aquaculture production by SR(1), level 3, 2013 (continued)
İBBS 3 - SR 3
Toplam
Total
Alabalık
Trout
Deniz - Marine water
Çipura
Levrek
Sea bream Sea bass
(Ton - Tons)
Midye
Mussel
Diğer
Other
TR903
Giresun
250,0
250,0
-
-
-
-
-
-
TR904
Rize
998,1
899,6
-
98,5
-
-
-
-
TR905
Artvin
697,8
697,8
-
-
-
-
-
-
TR906
Gümüşhane
3 121,8
3 121,8
-
-
-
-
-
-
TRA11
Erzurum
815,6
815,6
-
-
-
-
-
-
TRA12
Erzincan
1 643,1
1 643,1
-
-
-
-
-
-
TRA13
Bayburt
404,0
404,0
-
-
-
-
-
-
TRA21
Ağrı
-
-
-
-
-
-
-
-
TRA22
Kars
10,0
10,0
-
-
-
-
-
-
TRA23
Iğdır
23,0
23,0
-
-
-
-
-
-
TRA24
Ardahan
15,0
15,0
-
-
-
-
-
-
TRB11
Malatya
4 350,0
4 350,0
-
-
-
-
-
-
TRB12
Elazığ
14 286,3
14 286,3
-
-
-
-
-
-
TRB13
Bingöl
1,0
1,0
-
-
-
-
-
-
TRB14
Tunceli
3 779,0
3 779,0
-
-
-
-
-
-
TRB21
Van
2 469,0
2 469,0
-
-
-
-
-
-
TRB22
Muş
815,0
815,0
-
-
-
-
-
-
TRB23
Bitlis
583,8
583,8
-
-
-
-
-
-
TRB24
Hakkari
247,8
247,8
-
-
-
-
-
-
TRC11
Gaziantep
1 393,8
1 393,8
-
-
-
-
-
-
TRC12
Adıyaman
915,5
915,5
-
-
-
-
-
-
TRC13
Kilis
-
-
-
-
-
-
-
-
TRC21
Şanlıurfa
4 297,7
4 297,7
-
-
-
-
-
-
TRC22
Diyarbakır
1 902,9
1 902,9
-
-
-
-
-
-
TRC31
Mardin
187,7
187,7
-
-
-
-
-
-
TRC32
Batman
1 321,0
1 321,0
-
-
-
-
-
-
TRC33
Şırnak
24,5
24,5
-
-
-
-
-
-
TRC34
Siirt
40,9
40,9
-
-
-
-
-
-
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
26
İç su - Inland water
Alabalık Aynalı sazan
Trout
Carp
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
Quantity, Price, Value, 2013
Miktar, Fiyat, Değer, 2013
3.1 Deniz balıkları - Sea fish, 2013
Balık türü
Type of fish
Toplam - Total
Miktar
Quantity
(Ton - Tons)
Akya - Leer fish
Avcı - Greater Amberjack
Albakor (Patlakgöz) - Albacore
Bakalorya-Berlam - Hake-Eurepean hake
Barbunya - Red mullet
Barbunya (Paşa Barbunu) - Goldon banded
Çaça - Sprat
Çipura - Sea bream
Dil - Common sole
Dülger - John dory
Fangri - Common seabream
Fener Balığı - Angler fish
Gelincik - Shore rockling
Gobene (Tombik) - Frigate mackerel
Grenyüz (Sarıağız) - Meagre
Gümüş - Sand smelt
Hamsi - Anchovy
Hamsi (Balık unu-yağ fb)- Fish meal-oil factories
Hani - Painted comber
İskarmoz - European barracuda
İskorpit - Black skorpion fish
İsparoz - Annular bream
İstavrit (Kraça)-Horse mackerel
İstavrit (Karagöz) - Scad
İşkine - Brown mearge
İzmarit - Picarel
Kalkan - Turbot
Karagöz - Two banded bream
Kayabalığı - Gobies
Kefal - Grey mullet
Keler - Angelshark
Kılıç - Sword fish
Kırlangıç - Red gurnard
Kırlangıç (Mazak) - Trigla lineata
Kolyoz - Chup mackerel
Köpek - Topeshark
Kupez - Bogue
Lahoz - Waker
Levrek - Sea bass
Lipsöz - Small-Scalled
Lüfer - Blue fish
Melanurya -Saddled seabream
Mercan - Striped bream
Mezgit - Whiting
Mığrı - European coger
Mırmır - Striped seabream
Minekop - Corb
Orfoz - Dusky grouper
Orkinoz - Bluefin tuna (1)
Yazılı Orkinoz - Little tunny
Öksüz - Piper
Palamut-Torik - Atlantic bonito
Patlakgöz mercan - Large eye-dentex
Pisi - Flounder
Sardalya - Pilchard
Sarıgöz - Black sea bream
Sarpa - Sauppe
Sinagrit - Dentex
Sivriburun karagöz - Sharpsnout seabream
Tekir - Striped red
Tirsi - Twaite shad
Trança - Blue spatled bream
Uskumru - Mackerel
Vatoz - Thornback ray
Zargana - Gar fish
Zurna - Saury
Diğer - Other
(1) 2013 yılı orkinos balığı verisi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının idari
kayıt verisidir.
295 167,9
333,5
54,3
70,6
676,0
2 055,4
88,8
9 764,0
943,5
693,6
61,5
70,7
204,6
14,1
863,3
16,5
886,3
103 424,8
76 190,4
36,6
370,1
192,2
106,6
21 817,8
6 606,3
2,5
765,7
209,4
123,0
67,2
2 504,9
17,0
96,8
220,4
26,8
2 573,7
110,9
2 226,2
260,5
186,9
51,3
5 225,2
113,6
990,0
9 396,9
1,5
122,6
25,8
20,1
551,4
1 385,8
9,4
13 157,6
33,7
80,7
23 919,0
25,9
203,1
60,3
6,4
2 332,8
1 541,0
31,4
119,0
299,0
204,7
191,1
135,2
Fiyat
Price
(TL/kg)
-
Değer
Value
(TL)
976 020 463
14,54
13,14
8,29
11,92
18,91
26,79
0,60
18,35
16,89
20,89
38,23
11,54
6,12
5,17
18,32
7,37
2,39
0,72
4,56
9,22
8,27
6,09
4 849 090
713 502
585 274
8 057 920
38 867 614
2 378 952
5 858 400
17 313 225
11 714 904
1 284 735
2 702 861
2 361 084
86 292
4 463 261
302 280
6 532 031
247 185 272
54 857 088
166 896
3 412 322
1 589 494
649 194
12,01
17,55
30,49
1 472 426
452 790
612 849
4,30
5,03
13,32
2,61
44,81
15,51
26,83
6,34
6,27
17,76
19,97
10,14
5,23
2,79
4,08
38,74
26,08
24,09
14,24
11,29
15,52
6,80
5,17
-
5,90
7,30
6,49
11,22
21,63
2,34
20,07
5,70
41,47
15,57
13,13
2,66
42,35
13,31
1,16
7,71
10,99
9,66
93 816 540
33 229 689
33 300
1 998 477
9 383 214
1 907 730
1 802 976
15 881 066
106 590
1 719 168
4 401 388
271 752
13 460 451
309 411
9 082 896
10 091 770
4 874 352
1 235 817
74 406 848
1 282 544
15 364 800
63 898 920
7 755
-
8 176 220
68 620
85 392 824
378 114
1 745 541
55 970 460
519 813
1 157 670
2 500 641
99 648
30 629 664
4 099 060
1 329 790
1 583 890
346 840
1 578 237
2 100 189
1 306 032
(1) 2013 figure of bluefin tuna is the administrative register
data of Ministry of Food, Agriculture and Livestock.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
27
Miktar, Fiyat, Değer, 2013
Quantity, Price, Value, 2013
3.2 Diğer deniz ürünleri - Other sea products, 2013
Miktar
Quantity
(Ton - Tons)
Fiyat
Price
(TL/kg)
Değer
Value
(TL)
43 879,0
-
113 414 160
283,6
10,59
3 003 324
83,4
10,00
834 000
Beyaz kum midyesi - Striped venus
28 029,7
1,34
37 559 798
Kara midye - Mediterranean mussel
887,4
2,27
2 014 398
Kıllı midye - Bearded horse mussel
-
-
-
Kidonya - Warty venus
-
-
-
11,5
49,29
566 835
5,7
8,15
46 455
8 654,8
1,07
9 260 636
7,0
50,18
351 260
11,2
5,5
61 600
Kalamerya - Squid
491,3
16,43
8 072 059
Jumbo karides - Green tiger prawn
451,8
31,12
14 060 016
Karabiga karides - Caramote prawn
354,4
19,28
6 832 832
Kırmızı karides - Giant gamba prawn
1 363,6
9,49
12 940 564
Pembe karides - Deepwater rose prawn
1 619,9
5,86
9 492 614
237,9
9,23
2 195 817
1 244,1
4,57
5 685 537
Pavurya - Common shore crab
7,3
5,15
37 595
Tarak - Great Scallop
3,0
5,0
15 000
Mavi yengeç - Blue crab
0,6
7,50
4 500
130,8
2,90
379 320
Diğer deniz ürünleri
Other sea products
Toplam - Total
Ahtapot - Octopus
Akıvades (Kum midyesi) - Carpet shell
Böcek - Spiny lobster
Deniz kereviti - Norway lobster
Deniz salyangozu - Sea snail
İstakoz - Common lobster
İstiridye - Oystre
Erkek karides - Speckled shrimp
Mürekkep balığı - Cuttle fish
Diğer - Other
28
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Quantity, Price, Value, 2013
Miktar, Fiyat, Değer, 2013
3.3 Su ürünleri yetiştiriciliği - Aquaculture, 2013
Miktar
Quantity
(Ton - Tons)
Fiyat
Price
(TL/kg)
Değer
Value
(TL)
Toplam - Total
233 393,9
-
1 704 471 151
İç su - Inland water
Alabalık - Trout
Aynalı sazan - Carp
122 873,3
145,5
4,68
5,48
575 047 044
797 340
Deniz - Marine water
Alabalık - Trout
Çipura - Sea bream
Levrek - Sea bass
Midye - Mussel
Diğer - Other
5 186,2
35 701,1
67 912,5
1 575,3
8,22
9,62
10,48
19,57
42 630 564
343 444 582
711 723 000
30 828 621
Miktar
Quantity
(Ton - Tons)
Fiyat
Price
(TL/kg)
Değer
Value
(TL)
35 074,4
-
98 997 902
Akbalık - Chub
Alabalık - Trout
Çapak - Bream
Gökçe - (1)
Gümüş - Sand smellt
İnci kefali - Tarek
Kadife - Tench
Kara balık - Catfish
Kaya balığı - Bighand goby
Kefal - Mullet
Kızılkanat - Rudd
Kurbağa - Frog
Levrek(Sudak) - Pike perch
Salyangoz - Snail
Sazan - Common Carp
Siraz - Transcaucasian barb
Yayın - Wels
Yılan - Eel
Turna - Pike
Kerevit - Cray fish
Gümüşi havuz balığı - Gibel carp
Diğer - Other
54,0
437,5
106,0
75,0
5 012,3
8 600,0
65,0
345,1
37,4
1 094,4
161,0
830,5
491,2
1 430,5
8 276,6
735,5
617,9
48,2
213,2
532,1
5 494,7
416,3
4,26
6,63
3,12
1,67
0,75
2,21
2,38
2,92
3,53
3,70
2,82
7,60
7,04
2,34
4,47
2,83
6,60
10,13
7,07
7,11
0,71
2,15
230 040
2 900 625
330 720
125 250
3 759 225
19 006 000
154 700
1 007 692
132 022
4 049 280
454 020
6 311 800
3 458 048
3 347 370
36 996 402
2 081 465
4 078 140
488 266
1 507 324
3 783 231
3 901 237
895 045
(1)Yöresel üründür.
(1) Local product.
Balık türü
Type of fish
3.4 Tatlısu ürünleri - Freshwater products, 2013
Balık türü
Type of fish
Toplam - Total
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
29
Pazarlama ve Yatırım, 2013
Marketing and Investment, 2013
4.1 Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama şekline göre avlanan deniz ürünleri miktarı, 2013
Quantity of catch of sea products by sea products regions and marketing type, 2013
(Ton - Tons)
Pazarlama şekli - Marketing type
Komisyoncu
(Kabzımal
Deniz ürünleri
bölgeleri
Balık unu
Kooperatif
tüccar)
Toplam
ve yağ fb.
ve birlikler
Comission
Konserve
Yetiştirme
Kendi
üretim
Fish meal
Cooperatives
agents, who-
fabrikası
çiftlikleri
Tüketici
tükettiği
Değerlendiri-
Self
lemeyen
Total
Toplam
and oil
and
lesale dealers
Canning
Breeding
Direct to
Diğer
consum-
Not processed
regions
production
Total
factories
associations
and tradesman
factories
farms
consumer
Other
ption
or consumed
Toplam - Total
339 046,9
330 445,4
87 896,2
5 897,8
200 099,8
28 552,3
-
7 834,2
165,1
2 223,4
6 378,1
172 797,0
172 151,7
84 147,1
1 261,1
80 387,5
4 149,3
-
2 206,7
-
630,0
15,3
73 704,4
67 303,5
2 969,7
510,9
39 302,5
22 781,7
-
1 706,9
31,8
810,2
5 590,7
40 703,5
39 904,6
277,6
419,9
36 773,9
1 564,3
-
824,1
44,8
261,6
537,3
31 936,0
31 405,3
501,8
3 535,3
26 449,7
57,0
-
819,1
42,4
305,4
225,3
19 906,0
19 680,3
-
170,6
17 186,2
-
-
2 277,4
46,1
216,2
9,5
Sea products
Doğu Karadeniz
East Black Sea
Batı Karadeniz
West Black Sea
Marmara
Marmara
Ege
Aegean
Akdeniz
Mediterranean
4.2 Deniz ürünleri bölgeleri ve pazarlama şekline göre avlanan deniz ürünleri oranı, 2013
Ratio of catch of sea products by sea products regions and marketing type, 2013
(%)
Pazarlama şekli - Marketing type
Komisyoncu
(Kabzımal
Deniz ürünleri
bölgeleri
Sea products
regions
Toplam - Total
Balık unu
Kooperatif
tüccar)
Toplam
ve yağ fb.
ve birlikler
Comission
Konserve
Yetiştirme
Kendi
üretim
Fish meal
Cooperatives
agents, who-
fabrikası
çiftlikleri
Tüketici
tükettiği
Değerlendiri-
Self
lemeyen
Total
Toplam
and oil
and
lesale dealers
Canning
Breeding
Direct to
Diğer
consum-
Not processed
production
Total
factories
associations
and tradesman
factories
farms
consumer
Other
ption
or consumed
100,0
97,5
26,6
1,8
60,6
8,6
0,0
2,4
0,0
0,7
1,9
100,0
99,6
48,9
0,7
46,7
2,4
0,0
1,3
0,0
0,4
0,0
100,0
91,3
4,4
0,8
58,4
33,8
0,0
2,5
0,0
1,1
7,6
100,0
98,0
0,7
1,1
92,2
3,9
0,0
2,1
0,1
0,6
1,3
100,0
98,3
1,6
11,3
84,2
0,2
0,0
2,6
0,1
1,0
0,7
100,0
98,9
0,0
0,9
87,3
0,0
0,0
11,6
0,2
1,1
0,0
Doğu Karadeniz
East Black Sea
Batı Karadeniz
West Black Sea
Marmara
Marmara
Ege
Aegean
Akdeniz
Mediterranean
30
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Marketing and Investment, 2013
Pazarlama ve Yatırım, 2013
4.3 Balıkçılık faaliyetleri için yapılan giderler, 2013
Expenditures for fishing activities, 2013
(TL)
Değer
Value
Gider türü - Type of expenditure
Toplam - Total
Balıkçılıkta kullanılan motorlu araçların akaryakıt ve yağ giderleri
Liquid fuel and motor oil expenditure used in fishing
507 398 716
241 234 080
Çalışanların balık tutma anında giydikleri özel giyim için yapılan giderler (Yağmurluk, çizme, eldiven v.b)
Special wearing expenditure for fishing (boot, oilcloth, glove etc)
4 369 823
Araç, ağ ve benzeri küçük tamir ve bakım giderleri
Toll, net and similar small repairing expenditure
6 292 424
Nakliye giderleri
Transportation expenditures
27 287 625
Kumanya giderleri (Her türlü yiyecek ve içecek) dahil
Food expenditures
31 204 934
Haberleşme giderleri (posta,telefon, telgraf vb.)
Communication expenditures (post, telephone,telegraph)
1 722 223
Elektrik giderleri
Electricity expenditures
790 953
Su giderleri
Water expenditures
999 774
Kira giderleri (Büro, depo, buzhane, barınma, ağ ve motor v.b)
Rent expenditures (office, depot, ice house, sheltering, net, engine etc.)
4 018 069
Faiz giderleri
Interest expenditures
12 506 864
İşgücü ödemeleri
Payment expenditures
135 800 725
Hammaliye giderleri
Porter expenditures
6 152 162
Muhasebe giderleri
Accountancy expenditures
2 391 988
Kasa, buz giderleri
Expenditures of ice fish box
27 948 232
Diğer giderler (Sabit sermaye niteliğinde olmayan cari giderler)
Other expenditures (current expense not qualified as fixed capital)
4 678 840
4.4 Balıkçılık faaliyetleri için yapılan sabit sermaye yatırımları ve satışlar, 2013
Fixed capital investment and sales for fishing activities, 2013
Yatırım ve satışlar
Investment and sales
Teknik
Ağ
donanım
Net Technical rigging
(TL)
Toplam
Total
Motor
Motor
Gemi
Vessel
101 752 176
16 587 856
34 939 280
40 688 452
8 417 411
1 119 177
2 653 012
46 639
3 377
47 303
2 555 693
-
Yurt içinden yeni olarak satın alınanlar
New goods purchased in domestic market
41 645 336
3 116 808
1 686 318
32 516 541
3 551 523
774 146
Yurt içinden eski olarak satın alınanlar
Old goods purchased in domestic market
2 653 896
1 346 379
565 494
297 843
444 180
-
51 859 148
12 042 316
29 861 148
7 754 638
1 856 015
345 031
2 940 784
35 714
2 822 943
72 127
10 000
-
Toplam - Total
İthal edilen (yeni - eski)
Imported (new - old)
Büyük tamir ve bakım masrafları
Expenditure on large repair and service
Satılanlar - Good sold
Diğer
Other
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
31
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
Qualities of Fishing Vessels, 2013
5.1 İBBS(1), 3. düzeye göre su ürünleri avcılık ruhsat sayısı, 2013
The number of fishing licence for fishery products by SR(1), level 3, 2013
Gerçek kişi
Toplam
İBBS 3 - SR 3
Deniz
Gemi
Sea
Inland water
İç su
Toplam
142 097
138 053
4 044
Total
Total
Vessel
Deniz
İç su
Sea
Inland water
19 669
16 437
3 232
TR
Türkiye-Turkey
TR100
İstanbul
10 808
10 803
5
2 102
2 102
-
TR211
Tekirdağ
1 441
1 438
3
235
225
10
TR212
Edirne
1 289
1 036
253
134
134
-
TR213
Kırklareli
925
925
-
144
144
-
TR221
Balıkesir
6 478
6 277
201
1 176
1 036
140
TR222
Çanakkale
7 305
7 303
2
916
915
1
TR310
İzmir
14 376
14 363
13
1 998
1 998
-
TR321
Aydın
1 588
1 585
3
194
194
-
TR322
Denizli
19
1
18
62
-
62
TR323
Muğla
7 496
7 496
-
1 385
1 375
10
TR331
Manisa
183
4
179
149
-
149
TR332
Afyonkarahisar
14
1
13
8
-
8
TR333
Kütahya
14
-
14
39
-
39
TR334
Uşak
-
-
-
-
-
-
TR411
Bursa
1 595
1 271
324
524
217
307
TR412
Eskişehir
14
-
14
6
-
6
TR413
Bilecik
-
-
-
-
-
TR421
Kocaeli
1 794
1 794
-
483
483
-
TR422
Sakarya
773
762
11
154
154
-
TR423
Düzce
272
270
2
-
-
-
TR424
Bolu
-
-
-
-
-
TR425
Yalova
931
930
1
177
177
-
TR510
Ankara
139
8
131
41
-
41
TR521
Konya
716
23
693
597
-
597
TR522
Karaman
-
-
-
1
-
1
TR611
Antalya
23 142
23 141
1
753
753
-
TR612
Isparta
574
10
564
773
-
773
TR613
Burdur
116
1
115
90
-
90
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
32
Real person
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
Qualities of Fishing Vessels, 2013
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
5.1 İBBS(1), 3. düzeye göre su ürünleri avcılık ruhsat sayısı 2013 (devam)
The number of fishing licence for fishery products by SR(1), level 3, 2013 (continued)
Gerçek kişi
Toplam
İBBS 3 - SR 3
Total
Real person
Deniz
Gemi
Sea
Inland water
İç su
Toplam
Total
Vessel
Deniz
İç su
Sea
Inland water
TR621
Adana
7 186
7 121
65
310
204
106
TR622
Mersin
6 001
5 997
4
600
600
-
TR631
Hatay
12 959
12 892
67
469
469
-
TR632
Kahramanmaraş
23
-
23
-
-
-
TR633
Osmaniye
21
1
20
-
-
-
TR711
Kırıkkale
-
-
-
-
-
-
TR712
Aksaray
-
-
-
-
-
-
TR713
Niğde
-
-
-
-
-
-
TR714
Nevşehir
10
-
10
2
-
2
TR715
Kırşehir
18
-
18
18
-
18
TR721
Kayseri
57
-
57
33
-
33
TR722
Sivas
1
-
1
-
-
-
TR723
Yozgat
18
-
18
14
-
14
TR811
Zonguldak
4 094
4 094
-
535
535
-
TR812
Karabük
876
876
-
-
-
-
TR813
Bartın
1 737
1 737
-
259
259
-
TR821
Kastamonu
1 082
1 080
2
246
246
-
TR822
Çankırı
-
-
-
-
-
-
TR823
Sinop
2 891
2 837
54
499
488
11
TR831
Samsun
4 367
4 006
361
610
462
148
TR832
Tokat
16
-
16
12
-
12
TR833
Çorum
48
-
48
10
-
10
TR834
Amasya
-
-
-
-
-
-
TR901
Trabzon
4 528
4 525
3
1 030
1 030
-
TR902
Ordu
5 222
5 216
6
494
494
-
TR903
Giresun
2 900
2 898
2
573
564
9
TR904
Rize
4 450
4 444
6
970
970
-
TR905
Artvin
831
830
1
209
209
-
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
33
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
Qualities of Fishing Vessels, 2013
5.1 İBBS(1), 3. düzeye göre su ürünleri avcılık ruhsat sayısı, 2013 (devam)
The number of fishing licence for fishery products by SR(1), level 3, 2013 (continued)
Gerçek kişi
Toplam
İBBS 3 - SR 3
Total
Deniz
Gemi
Sea
Inland water
İç su
Toplam
Total
Vessel
Deniz
İç su
Sea
Inland water
TR906
Gümüşhane
-
-
-
-
-
-
TRA11
Erzurum
-
-
-
-
-
-
TRA12
Erzincan
6
2
4
7
-
7
TRA13
Bayburt
-
-
-
-
-
-
TRA21
Ağrı
-
-
-
-
-
-
TRA22
Kars
13
-
13
13
-
13
TRA23
Iğdır
-
-
-
-
-
TRA24
Ardahan
18
-
18
18
-
18
TRB11
Malatya
68
3
65
73
-
73
TRB12
Elazığ
193
43
150
139
-
139
TRB13
Bingöl
-
-
-
-
-
-
TRB14
Tunceli
132
2
130
66
-
66
TRB21
Van
170
3
167
100
-
100
TRB22
Muş
-
-
-
-
-
-
TRB23
Bitlis
43
1
42
20
-
20
TRB24
Hakkari
-
-
-
-
-
-
TRC11
Gaziantep
-
-
-
-
-
-
TRC12
Adıyaman
71
-
71
143
-
143
TRC13
Kilis
-
-
-
-
-
-
TRC21
Şanlıurfa
45
3
42
56
-
56
TRC22
Diyarbakır
-
-
-
-
-
-
TRC31
Mardin
-
-
-
-
-
-
TRC32
Batman
-
-
-
-
-
-
TRC33
Şırnak
-
-
-
-
-
-
TRC34
Siirt
-
-
-
-
-
-
Kaynak : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
(1) İBBS: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması
34
Real person
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Source : Ministry of Food, Agriculture and Livestock
(1) SR: Statistical Regions
Qualities of Fishing Vessels, 2013
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
5.2 Deniz ürünleri bölgelerine göre balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı gemilerinin nitelikleri, 2013
Qualities of fishing vessels carrying out fishing activities by sea products regions, 2013
Kullanım şekli
Operating type
Trol gemisi - Trawler
Gırgır gemisi - Purseseiner
Taşıyıcı gemi - Carrier vessels
Uzatma agları
Algarna ve dreçler
Paraketa ve oltalar
Diğer - Other
Yapım malzemesi
Material of construction
Ağaç - Wood
Sac - Sheetiron
Fiber - Fiberglass
Tonaj grubu
Group of tonnage (Groston)
Toplam
Total
Doğu
Karadeniz
East
Black Sea
Batı
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
741
454
173
8 315
297
3 421
326
121
104
80
1857
120
482
2
230
93
9
1134
30
581
36
135
128
30
1281
131
660
127
53
69
46
3175
9
1 001
156
202
60
8
868
7
697
5
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
12 740
920
67
2 486
238
42
1 923
190
-
2 197
284
11
4 400
95
14
1 734
113
-
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
1-4
5-9
10 - 29
30 - 49
50 - 99
100 - 199
200 - 499
500+
10 083
1 884
809
292
313
236
100
10
2 196
241
79
51
88
72
34
5
1 290
414
189
75
57
53
32
3
1 450
579
204
66
76
87
28
2
3 824
433
176
30
28
13
5
-
1 323
217
161
70
64
11
1
-
Motor gücü grubu (Kw)
Group of horsepower (Kw)
13 727
1 - 9.9
10 - 19.9
20 - 49.9
50 - 99.9
100 - 199.9
200 - 499.9
500+
Uzunluk grubu (Metre) (1)
Group of length (Meters) (1)
5 - 7.9
8 - 9.9
10 - 11.9
12 - 14.9
15 - 19.9
20 - 29.9
30 - 49.9
50+
Ücretli tayfa durumu
Situation of crew with payment
Ücretli tayfa bulunmayan balıkçı gemisi
Fishing vessels without hired crew
Ücretli tayfa kullanan balıkçı gemisi
Fishing vessels employed crew
Tayfa sayısı grubu - Crew number group
1-4
5-9
10 - 19
20 - 29
30+
Pay karşılığı çalışan tayfa durumu
Crew working in exchange for share of fish caught
Pay karşılığı tayfa bulunmayan balıkçı gemisi
Fishing vessels without crew working in exchange
for share of fish caught
Pay karşılığı tayfa bulunan balıkçı gemisi
Fishing vessels employed crew working in exchange
for share of fish caught
Tayfa sayısı grubu - Crew number group
1-4
5-9
10 - 19
20 - 29
30+
(1)Tekne boyu 1-4.9 arası, kapsam dışıdır.
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
809
650
752
920
382
841
373
907
430
519
475
163
125
147
472
255
417
355
352
171
91
659
292
417
402
403
218
101
2 289
398
944
444
302
109
23
482
275
455
244
162
218
11
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
7 166
4 264
632
534
358
534
230
9
1 672
669
92
50
47
146
83
7
970
680
97
108
95
99
64
-
1 111
782
167
138
78
150
64
2
2 762
1 336
186
112
40
61
12
-
651
797
90
126
98
78
7
-
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
11 897
2 381
1 743
2 066
4 308
1 399
1 830
385
370
426
201
448
1 471
123
113
97
26
285
21
26
34
19
258
36
22
51
3
380
11
25
6
4
169
13
15
4
-
379
42
25
2
-
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
10 351
2 030
1 331
1 769
3 615
1 606
3 376
736
782
723
894
241
3 095
135
69
54
23
663
53
6
6
724
41
10
7
-
630
23
26
31
13
847
14
22
9
2
231
4
5
1
-
4
1
2
1
1
8
(1) The length of vessel 1-4.9 is out of coverage.
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
35
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
Qualities of Fishing Vessels, 2013
5.3 Deniz ürünleri bölgeleri, jeneratör kullanımı, soğuk muhafaza oda büyüklüğü ve buz makinesi
kapasitesine göre balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı gemileri, 2013
Fishing vessels carrying out fishing activities by sea products regions, generator usage, size of deep freeze
depots and ice machine capacity, 2013
Toplam
Total
Doğu
Karadeniz
East
Black Sea
Batı
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
13 022
2 573
1 911
2 294
4 430
1 814
705
193
202
198
79
33
18
-
16
1
1
-
6 - 10
61
20
20
9
8
4
11 - 20
57
-
22
26
5
4
10
Toplam - Total
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
Jeneratörü olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without generator
Jeneratörü olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with generator
Jeneratör güç grubu
Power group of generator
1-5
21 - 50
145
29
52
35
19
51 - 99
178
36
46
65
27
4
100+
246
108
46
62
19
11
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
12 585
2 556
1 790
2 142
4 411
1 686
1 142
210
323
350
98
161
745
51
247
274
63
110
46
Toplam - Total
Soğuk muhafaza odası olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without deep freeze
Soğuk muhafaza odası olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with deep freeze
Soğuk muhafaza oda büyüklük grubu (m³)
Size of deep freeze depot group (m³)
1 - 10
11 - 20
244
62
65
46
25
21 - 50
123
73
10
28
8
4
30
24
1
2
2
1
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
13 070
2 642
1 886
2 225
4 476
1 841
657
124
227
267
33
6
51+
Toplam - Total
Buz makinesi olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without ice machine
Buz makinesi olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with ice machine
Buz makinesi kapasite grubu (gün/ton)
Capacity group of ice machine (day/tons)
36
1-3
222
58
92
47
22
3
4-6
397
57
131
197
10
2
7 - 10
38
9
4
23
1
1
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Qualities of Fishing Vessels, 2013
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
5.4 Kullanım şekli, jeneratör kullanımı, soğuk muhafaza oda büyüklüğü ve buz makinesi kapasitesine
göre balıkçılık faaliyetini yürüten balıkçı gemileri, 2013
Fishing vessels carrying out fishing activities by operating type, generator usage, size of deep freeze depots
and ice machine capacity, 2013
Taşıyıcı
Trol
Gırgır
Gemi
Uzatma
Algarna ve
Paraketa ve
Dreçler
Oltalar
Kullanım şekli
Toplam
Gemisi
Gemisi
Carrier
Ağları Beam trawler Longlines and
Diğer
Operating type
Total
Trawler
Purseseiner
vessels
Gillnets and dredges handlines, rods
Other
Toplam - Total
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
13 022
533
144
81
8 271
267
3 404
322
705
208
310
92
44
30
17
4
-
Jeneratörü olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without generator
Jeneratörü olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with generator
Jeneratör güç grubu
Power group of generator
1-5
18
5
-
-
12
1
-
6 - 10
61
22
14
5
9
11
-
-
11 - 20
57
13
13
4
15
2
9
1
21 - 50
145
74
41
18
4
7
-
1
51 - 99
178
61
66
29
3
9
8
2
100+
246
33
176
36
1
-
-
-
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
12 585
304
153
122
8 272
271
3 138
325
1 142
437
301
51
43
26
283
1
1
Toplam - Total
Soğuk muhafaza odası olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without deep freeze
Soğuk muhafaza odası olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with deep freeze
Soğuk muhafaza oda büyüklük grubu (m³)
Size of deep freeze depot group (m³)
1 - 10
745
271
118
8
42
23
282
11 - 20
244
124
101
17
-
2
-
-
21 - 50
123
41
64
15
1
1
1
-
30
1
18
11
-
-
-
-
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
13 070
698
209
120
8 295
280
3 142
326
657
43
245
53
20
17
279
-
51+
Toplam - Total
Buz makinesi olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without ice machine
Buz makinesi olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with ice machine
Buz makinesi kapasite grubu (gün/ton)
Capacity group of ice machine (day/tons)
1-3
222
41
128
21
9
1
22
-
4-6
397
2
84
27
11
16
257
-
7 - 10
38
-
33
5
-
-
-
-
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
37
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
Qualities of Fishing Vessels, 2013
5.5 Deniz ürünleri bölgeleri, radar, sonar, eko-sounder, gps-satalayt ve telsiz sayısına göre balıkçılık
faaliyetini yürüten balıkçı gemileri, 2013
Fishing vessels carrying out fishing activities by sea products regions, radar, sonar, eco-sounder, gps-satellite
and rodin set, 2013
Toplam
Total
Doğu
Karadeniz
East
Black Sea
Batı
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
1 793
618
268
378
224
305
Number of fishing vessel without radar
11 934
2 148
1 845
2 114
4 285
1 542
Toplam - Total
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
1 325
153
171
301
221
479
Number of fishing vessel without sonar
12 402
2 613
1 942
2 191
4 288
1 368
Toplam - Total
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
5 362
811
743
1 230
2 117
461
8 365
1 955
1 370
1 262
2 392
1 386
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
2 654
387
401
630
716
520
Number of fishing vessel without gps-satellite
11 073
2 379
1 712
1 862
3 793
1 327
Toplam - Total
13 727
2 766
2 113
2 492
4 509
1 847
2 205
474
393
594
263
481
11 522
2 292
1 720
1 898
4 246
1 366
Toplam - Total
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
Radarı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with radar
Radarı olmayan gemi sayısı
Sonarı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with sonar
Sonarı olmayan gemi sayısı
Eko-sounderı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with eco-sounder
Eco-sounderı olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without eco-sounder
Toplam - Total
Gps-satalaytı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with gps-satellite
Gps-satalaytı olmayan gemi sayısı
Telsizi olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with rodin set
Telsizi olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without rodin set
38
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Qualities of Fishing Vessels, 2013
Balıkçı Gemilerinin Nitelikleri, 2013
5.6 Kullanım şekli, radar, sonar, eko-sounder, gps-satalayt ve telsiz sayısına göre balıkçılık faaliyetini
yürüten balıkçı gemileri, 2013
Fishing vessels carrying out fishing activities by operating type, radar, sonar, eco-sounder, gps-satellite and
rodin set, 2013
Taşıyıcı
Trol
Gırgır
Gemi
Gemisi
Gemisi
Carrier
Trawler Purseseiner
vessels
Algarna ve
Uzatma
Paraketa ve
Dreçler
Oltalar
Ağları Beam trawler
Longlines and
Diğer
Gillnets and dredges handlines, rods
Other
Kullanım şekli
Toplam
Operating type
Total
Toplam - Total
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
1 793
575
386
102
580
62
80
8
Number of fishing vessel without radar
11 934
166
68
71
7 735
235
3 341
318
Toplam - Total
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
1 325
185
365
31
434
23
280
7
Number of fishing vessel without sonar
12 402
556
89
142
7 881
274
3 141
319
Toplam - Total
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
5 362
641
431
114
3 288
140
684
64
8 365
100
23
59
5 027
157
2 737
262
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
2 654
668
406
117
977
145
313
28
Number of fishing vessel without gps-satellite
11 073
73
48
56
7 338
152
3 108
298
Toplam - Total
13 727
741
454
173
8 315
297
3 421
326
2 205
675
418
123
675
137
157
20
11 522
66
36
50
7 640
160
3 264
306
Radarı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with radar
Radarı olmayan gemi sayısı
Sonarı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with sonar
Sonarı olmayan gemi sayısı
Eko-sounderı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with eco-sounder
Eco-sounderı olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without eco-sounder
Toplam - Total
Gps-satalaytı olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with gps-satellite
Gps-satalaytı olmayan gemi sayısı
Telsizi olan gemi sayısı
Number of fishing vessel with rodin set
Telsizi olmayan gemi sayısı
Number of fishing vessel without rodin set
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
39
Balıkçılıkta İstihdam, 2013
Employment of Fishery, 2013
6.1 Deniz ürünleri bölgelerine göre balıkçılıkta çalışanların sayısı, 2013
Number of fishery workers by sea products regions, 2013
Toplam
Total
Doğu
Karadeniz
East
Black Sea
Batı
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
Toplam - Total
33 455
7 953
6 992
6 949
7 509
4 052
Balıkçının kendisi
Fisherman himself
11 078
2 285
1 645
1 922
3 575
1 651
Ücretsiz çalışan ortaklar
Partners working unpaid
1 876
530
374
474
388
110
Ücretsiz çalışan hanehalkı fertleri
Household members working unpaid
3 379
864
434
602
1 081
398
Ücretli tayfa
Crew with payment
8 160
2 313
2 475
1 313
648
1 411
Pay karşılığı çalışan tayfa
Crew working in exchange for share of fish caught
8 338
1 843
1 746
2 562
1 715
472
Ücretli çalışan ortak ve hanehalkı fertleri
Partners household members working unpaid
441
48
235
58
96
4
Diğer
Other
183
70
83
18
6
6
Toplam
Total
Trol
Gemisi
Trawler
Gırgır
Gemisi
Purseseiner
Taşıyıcı
Gemi
Carrier
vessels
Uzatma
Ağları
Gillnets
Algarna ve
Dreçler
Beam trawler
and dredges
Paraketa ve
Oltalar
Longlines and
handlines, rods
Diğer
Other
Toplam - Total
33 455
4 139
8 914
276
15 122
771
3 709
524
Balıkçının kendisi
Fisherman himself
11 078
599
388
46
6 901
244
2 643
257
Ücretsiz çalışan ortaklar
Partners working unpaid
1 876
191
389
24
1 080
28
148
16
Ücretsiz çalışan hanehalkı fertleri
Household members working unpaid
3 379
216
188
13
2 279
95
505
83
Ücretli tayfa
Crew with payment
8 160
1 608
4 633
105
1 516
113
116
69
Pay karşılığı çalışan tayfa
Crew working in exchange for share of fish caught
Balıkçılıkta çalışanlar
Fishery workers
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
6.2 Kullanım şekline göre balıkçılıkta çalışanların sayısı, 2013
Number of fishery workers by operating type, 2013
Balıkçılıkta çalışanlar
Fishery workers
40
8 338
1 322
3 018
85
3 239
284
291
99
Ücretli çalışan ortak ve hanehalkı fertleri
Partners household members working unpaid
441
170
157
2
99
7
6
-
Diğer
Other
183
33
141
1
8
-
-
-
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Employment of Fishery, 2013
Balıkçılıkta İstihdam, 2013
6.3 Balıkçılıkta çalışanların yaş grupları, çalışma zamanı ve deniz ürünleri bölgelerine göre dağılımı, 2013
Distribution of fishery workers by age groups, working time and sea products regions, 2013
Yaş grupları
Age groups
Çalışma zamanı
Working time
Toplam - Total
Toplam
Total
Doğu
Karadeniz
East
Black Sea
Batı
Karadeniz
West
Black Sea
Marmara
Marmara
Ege
Akdeniz
Aegean Mediterranean
33 455
7 953
6 992
6 949
7 509
4 052
Tam - Full
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
639
634
5
229
224
5
123
123
-
163
163
-
72
72
-
52
52
-
Kısmi - Part
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
63
51
12
29
23
6
10
10
-
6
6
-
11
5
6
7
7
-
Tam - Full
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
27 522
27 182
340
6 328
6 315
13
5 766
5 763
3
5 693
5 683
10
5 908
5 649
259
3 827
3 772
55
Kısmi - Part
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
1 580
1 527
53
425
410
15
213
210
3
419
417
2
495
469
26
28
21
7
Tam - Full
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
3 209
3 158
51
800
798
2
825
813
12
619
617
2
840
816
24
125
114
11
Kısmi - Part
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
442
433
9
142
133
9
55
55
-
49
49
-
183
183
-
13
13
-
20 Yaş altı
Under age 20
20-55
55 Yaş üstü
Over age 55
6.4 Balıkçılıkta çalışanların yaş grupları, çalışma zamanı ve kullanım şekline göre dağılımı, 2013
Distribution of fishery workers by age groups, working time and operating time, 2013
Yaş grupları
Age groups
Çalışma zamanı
Working time
Toplam - Total
Toplam
Total
Trol
Gemisi
Trawler
Gırgır
Gemisi
Purseseiner
Taşıyıcı
Gemi
Carrier
vessels
Uzatma
Ağları
Gillnets
Algarna ve
Paraketa ve
Dreçler
Oltalar
Beam trawler Longlines and
and dredges handlines, rods
Diğer
Other
33 455
4 139
8 914
276
15 122
771
3 709
524
Tam - Full
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
639
634
5
114
114
-
288
288
-
3
3
-
165
160
5
40
40
-
29
29
-
Kısmi - Part
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
63
51
12
-
-
-
50
44
6
-
13
7
6
--
Tam - Full
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
27 522
27 182
340
3 710
3 710
-
8 126
8 126
-
238
238
-
11 695
11 430
265
627
627
-
2 711
2 638
73
415
413
2
Kısmi - Part
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
1 580
1 527
53
125
125
-
112
112
-
14
14
-
1 107
1 079
28
33
33
-
180
157
23
9
7
2
Tam - Full
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
3 209
3 158
51
190
190
-
388
388
-
21
21
-
1 805
1 767
38
65
65
-
640
631
9
100
96
Kısmi - Part
Toplam - Total
Erkek - Male
Kadın - Female
442
433
9
-
-
-
300
300
-
6
6
-
136
127
9
-
20 Yaş altı
Under age 20
20-55
55 Yaş üstü
Over age 55
-
4
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
41
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013
Import of fishery products, 2013
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Toplam - Total
030111000000
Ornamental fish (other than freshwater fish), live
Atlantik mavi yüzgeçli orkinosu (Thunnus thynnus) canlı
030199850013
Levrek (deniz) canlı
030199850014
Çipura (deniz), canlı
030211200000
Alabalıklar; Oncorhynchus mykiss türü taze/soğutulmuş,
Thunnus thynnus live
Sea bass, live
Sea bream, live
Of the species oncorhynchus mykiss, fresh/chilled
Atlantic salmon and Danube salmon, fresh chilled
Siyah tütün balıkları, taze/soğutulmuş
030221300000
Atlantik tütün balıkları taze/soğutulmuş
Lesser or Greenland halibut, fresh/chilled
Atlantic halibut, fresh/chilled
188 068 388
172 750
2 744 336
1 463 460
72 450
946 189
509 706
563 692
18 996 840
9 434 623
1 598
479 489
247 426
2 437
628 143
320 472
99 112
1 526 095
796 590
5 058 745
72 485 745
38 067 937
2 413
32 038
16 688
652
22 732
11 954
367
3 769
2 114
32 955
293 728
155 896
187 619
2 175 604
1 189 834
481 331
775 262
433 414
1 882
7 104
3 640
2 663
21 040
11 434
485 024
501 562
276 396
5 374
63 829
35 348
2 643
32 268
17 239
379
3 132
1 742
Dil balığı taze/soğutulmuş
Sole (Solea spp.) fresh/chilled
030224000000
Kalkan balığı (Psetta maxima) taze/soğutulmuş
030242000000
Hamsi balıkları (Engraulis spp.), taze/soğutulmuş
030243100000
Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar taze/soğutulmuş
030244000000
Uskumru balıkları taze/soğutulmuş
030245900000
Diğer istavritler taze/soğutulmuş
Psetta maxima fresh/chilled
Anchovies (Engraulis spp.) fresh/chilled
Sardina pilchrdus fresh/chilled
Mackerel, fresh/chilled
Horse mackerel fresh/chilled
030247000000
Kılıç balığı taze/soğutulmuş
030251100000
Soğuksu morinası taze/soğutulmuş
030253000000
Gadus morhua fresh/chilled
Kömür balığı taze/soğutulmuş
Coalfish (Pollachius virens) fresh/chilled
Xiphias gladius fresh/chilled
42
359 490 196
Yaldızlı pisi balığı taze/soğutulmuş
Pleuronectes platessa fresh/chilled
030223000000
67 530 204
Atlantik somonları ve tuna somonları, taze veya soğutulmuş
030221100000
030222000000
($)
Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç) canlı
030194100000
030214000000
Değer - Value
(TL)
Süs balıkları (tatlısu) canlı
Ornamental fish (freshwater) live
030119000000
Miktar
Quantity
(kg)
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013 (devam)
Import of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
030256000000
Micromesistius poutassou, Micromesistius australis fresh/chilled
Bakalorya balığı taze/soğutulmuş
030284100000
Avrupa deniz levreği taze/soğutulmuş
Merlangius merlangus fresh/chilled
Dicentrarchus labrax fresh/chilled
1 346
3 160
1 758
3 170
25 592
14 169
52 414
528 659
270 456
11 980
118 485
67 115
599
4 379
2 370
46 275
428 856
223 994
1 705
16 353
8 942
517
6 972
3 690
5 625
86 070
45 286
509 079
4 522 806
2 401 942
22 603
178 767
95 623
28 830
249 021
121 911
101 470
1 021 577
534 028
388 765
1 950 187
1 037 507
1 240 171
6 129 745
3 226 760
99 230
454 201
235 463
10 167 993
44 977 793
23 738 792
Çipura taze/soğutulmuş
Sea bream, frozen
030285900000
Diğer izmaritgiller taze/soğutulmuş
030289391000
Kırmızı balık taze/soğutulmuş
Sparidae fresh/chilled
Redfish fresh/chilled
030289500000
Fener balıkları taze/soğutulmuş
030289900000
Diğer tuzlusu balıkları taze/soğutulmuş
030312000000
Diğer Pasifik somonları, dondurulmuş
Monkfish fresh/chilled
Other saltwater fish, fresh/chilled
Other pasific salmon, frozen
030314900000
($)
İzmaritgiller taze/soğutulmuş
Species of Dentex dentex or Pagellus spp.fresh/chilled
030285300000
(TL)
Diğer deniz levreği taze/soğutulmuş
Other sea bass fresh/chilled
030285100000
Değer - Value
(kg)
Mezgit balıkları taze/soğutulmuş
030259200000
030284900000
Miktar
Quantity
Diğer alabalıklar dondurulmuş
Other trout frozen
030329000000
Diğer alabalıkgiller taze/soğutulmuş
030342120000
Sarı yüzgeçli orkinos; bütün, tane> 10 kg, hülasa, 1604'deki ürünlerin
Other trout fresh/chilled
imalinde kullanılan dondurulmuş
Yellowfin tunas;whole,>10 kg,for industrial manufacture of products No 1604, frozen
030342180000
Sarı yüzgeçli orkinos;bütün,tane=<10 kg,hülasa,1604'deki ürünlerin
imalinde kulllanılan dondurulmuş
Yellowfin tunas; whole,=<10 kg,for industrial manufacture of products in No 1604
030342420000
Sarı yüzgeçli orkinos;bütün, tane >10 kg, hülasa 1604'deki ürünlerin
imalinde kullanılan dondurulmuş
Yellowfin tunas;whole,>10 kg,for industrial manufacture of products
in No 1604, frozen
030343100000
Orkinos ve yazılı orkinos, 1604'deki ür.imalinde kul.dondurulmuş
Skipjack or stripe-bellied bonito; for industrial manufacture of products
falling within No 1604
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
43
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013 (devam)
Import of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
030343900000
Orkinos veya yazılı orkinos, diğer dondurulmuş
030344100000
Bigeye orkinosu 1604'deki ür. İmalinde kul. Dondurulmuş
030349200000
Skipjack or stripe-bellied bonito, other frozen
20 016
Thunnus obesus for industrial manufacture of products in No 1604
289 495
1 400 705
739 766
Tunas of the genus Thunnus for industrial processing or preservation
166 535
467 684
257 021
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), frozen
3 437 403
5 776 980
2 910 990
Sardines of the species Sardina pilchhardus frozen
1 845 560
3 141 976
1 653 234
28 000
38 946
20 523
28 838 468
89 791 158
46 702 299
Xiphias gladius frozen
72 008
243 532
135 842
Gadus morhua frozen
16 270
163 024
92 031
15 000
61 564
34 134
2 205
23 518
11 586
Other redfish frozen
11 373
23 580
13 119
Sparus aurata frozen
3 200
30 966
15 255
193 091
476 468
259 108
360
1 179
655
1 940
11 027
5 309
54 525
1 031 831
562 675
428
5 495
3 102
30 646
276 418
145 091
328 500
1 235 718
670 550
Diğer ton balıkları dondurulmuş konserve için kullanılan
030353100000
Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar dondurulmuş
030357000000
030363100000
030369900000
Sardinops türü sardalyalar; yuvarlak, kısa boylu sardalyalar dondurulmuş
Sardines of the genus Sardinops; sardinella (Sardinella spp.) frozen
Uskumru veya kolyoz dondurulmuş
Of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus frozen
Kılıç balığı dondurulmuş
Soğuksu morinası dondurulmuş
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
Melanonidae vb. ailesine ait diğer balıklar dondurulmuş
Fish of the families Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae,
030384100000
030389390000
030389550000
030389900000
030390900000
030432000000
030441000000
030442100000
030444100000
030459500000
44
($)
38 595
Ringa balıkları dondurulmuş
030354100000
Değer - Value
(TL)
11 884
030351000000
030353300000
Miktar
Quantity
(kg)
Melanonidae frozen
Avrupa deniz levreği dondurulmuş
Dicentrarchus labrax, frozen
Diğer kırmızı balık dondurulmuş
Çipura dondurulmuş
Diğer balıklar dondurulmuş
Other fish frozen
Balık karaciğerler, diğer yumurtalar ve diğer nefisler, dondurulmuş
Livers and roes, other, frozen
Yayın balığı filetoları taze/soğutulmuş
Wels fillets fresh/chilled
Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları
taze/soğutulmuş
Pacific salmon, Atlantic salmon, Danube salmon fillets fresh/chilled
Alabalık filetoları taze veya soğutulmuş
Trout fillets, fresh/chilled
Morina balıklarının filetoları taze/soğutulmuş
Cod fillets fresh/chilled
Ringa balığı filetoları, taze/soğutulmuş
Herring fillets fresh/chilled
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013 (devam)
Import of fishery products, 2013 (continued)
Miktar
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
(TL)
($)
1 255 910
7 989 114
4 155 443
18 000
41 753
23 370
4 245 040
35 988 740
19 055 764
11 729
51 857
25 838
Frozen fillets of Cape hake
3 668
22 842
11 142
Theragra chalcogramma fillets frozen
6 640
65 677
35 274
29 595
660 095
342 819
38 978
427 128
231 471
108
16 075
7 657
194 779
777 500
408 290
Tuna of the genus Thunnus, skipjack or stripe-bellied bonito fillets frozen
52 470
236 213
122 602
Freshwater fillets frozen
23 000
57 286
28 829
136 643
788 609
432 499
972
8 356
4 677
1 000
13 564
7 592
Surimi, frozen
126 260
540 426
286 574
Herrings, frozen
178 000
724 460
400 500
Monkfish frozen
1 080
8 008
4 482
Flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption
906
182 734
92 125
Other fish fillets, dried, salted or in brine
450
9 462
4 776
Yayın balığı filetoları, dondurulmuş
Wels fillets frozen
030463000000
Nil levreği filetoları, dondurulmuş
Lates niloticus fillets frozen
030473000000
Kömür balığı filetoları, dondurulmuş
Pollachius virens fillets, frozen
030474110000
Sığ su ve derinsu berlam balıklarının filetoları, dondurulmuş
Merluccius capensis and deepwater Cape hake fillets frozen
030474150000
Arjantin berlam balıklarının filetoları, dondurulmuş
030475000000
Alaska mezgit balıkları filetoları, dondurulmuş
030481000000
Pasifik, Atlantik ve Tuna somonlarının filetoları, dondurulmuş
Pacific salmon, Atlantic salmon, Danube salmon fillets frozen
030482100000
Alabalık (Oncorhynchus mykiss türünden adedinin ağırlığı>400gr)
filetoları, dondurulmuş
Oncorhynchus mykiss, weighing > 400 g each frozen
030485000000
Diş balıkları filetoları, dondurulmuş
Dissostichus spp. Fillets, frozen
030486000000
Ringa balığı filetoları, dondurulmuş
Herrings, fillets frozen
030487000000
030489100000
Ton balıkları, orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları, dondurulmuş
Tatlısu balıkları filetoları, dondurulmuş
030489490000
Diğer uskumru balıklarının filetoları, dondurulmuş
030489900000
Diğer balıkların dondurulmuş filetoları
Other mackerel fillets frozen
Other fish frozen fillets
030491000000
Değer - Value
(kg)
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
030462000000
Quantity
Kılıç balığı etleri, dondurulmuş
Meat whether or not minced of swordfish Xiphias gladius frozen
030499100000
Surimi etleri, dondurulmuş
030499230000
Ringa balıkları etleri dondurulmuş
030499650000
Fener balıkları etleri dondurulmuş
030510000000
İnsanların yemesine elverişli balık unları, ezmeleri ve pelletleri
030539909000
Diğer balıların filetoları, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
45
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013 (devam)
Import of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
030541000000
Pasifik, atlantik, tuna somonları, tütsülü
030542000000
Ringa balıkları tütsülü
030543000000
030559800000
030611900000
030612900000
195 619
137
1 598
886
10 000
247 525
129 470
45
731
391
11 694
140 905
70 536
1 297
29 041
14 487
3 441
68 689
37 049
15 360
331 503
169 897
144 804
2 297 895
1 210 181
8 568
50 780
27 901
1 040 528
7 034 358
3 683 555
4 849
28 389
14 196
33 274
655 889
342 432
19
5 340
2949
387
3 439
1 858
Shrimps and prawns not frozen
8 552
83 737
46 116
Other crustaceas flour, meals and pellets not frozen
1 500
25 653
12 758
826
19 494
9 597
Scallops, live/fresh/chilled
4 935
94 076
49 357
Mussels of the species Mytilus, live, fresh/chilled
6 800
16 547
9 220
122 015
209 272
115 671
Herrings, smoked
Alabalık filetoları, tütsülenmiş
Trout fillets; smoked
Diğer balıklar, kuru/tütsüsüz
Fish, dried, not smoked
Böcek ve diğer deniz istakozları, diğer dondurulmuş
Spiny lobster and other sea crawfish, other frozen
İstakozlar;diğer dondurulmuş
Lobsters; other frozen
030616990000
Soğuk su diğer karidesleri, dondurulmuş
Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp.and
Callinectes sapidus frozen
Cold-water shrimps Crangon crangon frozen
Penaeus familyasından karidesler, dondurulmuş
Shrimps of the genus Penaeus frozen
030617930000
Pandalidae familyasından karidesler, dondurulmuş
030617990000
Diğer karidesler, dondurulmuş
Shrimps of the genus Pandalidae frozen
Shrimps and prawns frozen
Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme, ve pelletleri, dondurulmuş
Other crustaceas flour, meals and pellets frozen
030622100000
İstakozlar canlı
030624800000
Diğer yengeçler, dondurulmuş
030626900000
030627990000
($)
377 409
Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler dondurulmuş
030619900000
Değer - Value
(TL)
11 827
030614100000
030617920000
46
Pacific salmon, Atlantic salmon, Danube salmon smoked
Miktar
Quantity
(kg)
Lobsters live
Import of fishery products, 2012 (continued)
Diğer soğuk su karidesleri, dondurulmamış
Shrimps Crangon crangon, not frozen
Diğer karidesler, dondurulmamış
030629900000
Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri dondurulmamış
030711900000
İstiridyeler (kabuk dahil ağırlık>40 gr), canlı, taze/soğutulmuş
030721000000
Tarak canlı/taze/soğutulmuş
030731100000
Mytilus cinsi midyeler canlı/taze/soğutulmuş
030739100000
Mytilus cinsi midyeler, diğer hallerde
Oysters (weighing include shell <= 40 g), live, fresh/chilled
Mussels of the species Mytilus spp., other
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013 (devam)
Import of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
030741910000
Cuttle fish ,other cases
Diğer kalamarlar diğer hallerde
030751000000
Ahtapotlar canlı/taze/soğutulmuş
Other squid other cases
Octopus spp. Live/fresh/chilled
030759100000
Ahtapotlar dondurulmuş
030760100000
Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç),tütsülenmiş
Octopus (Octopus spp.) frozen
Snails, other than sea snails, smoked
030760900000
Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç), diğer hallerde
030791000000
Diğer yumuşakçalar, taze/soğutulmuş
Snails, other than sea snails, other cases
Other molluscs, fresh/chilled
12 960
7 212
1 455 392
10 629 990
5 522 389
97 446
710 797
390 234
1 043 299
7 405 718
3 862 303
34 460
251 774
139 163
261 855
1 920 623
1 024 587
557
3 593
1 991
250 670
1 538 817
806 809
11 000
6 510
3 460
489 970
1 470 742
787 156
11 027
126 612
68 349
518 438
3 903 693
1 996 150
30 342
109 174
54 496
29 081
328 319
171 388
1
289
159
880
9 536
5 324
431
10 132
5 192
269
2 295
1 186
Suda yaşayan diğer omurgasızlar, canlı
Other aquatic invertebrates, live
030890900000
1 728
Diğer yumuşakçalar, dondurulmuş
Other molluscs, frozen
030890101000
213 442
Akdeniz kalamarları, dondurulmuş
İllex spp. frozen
030799170000
385 042
Mürekkep balıkları, diğer hallerde
030749990000
030799110000
51 940
Diğer kalamarlar dondurulmuş
Other squid frozen
030749710000
4 388
Avrupa kalamarı dondurulmuş
Ommastrephes sagittatus frozen
030749590000
7 896
Diğer bülbüliye kalamaryaları, dondurulmuş
Other Loligo spp. frozen
030749510000
1 003
Loligo patagonica cinsi bülbüliye kalamarya dondurulmuş
Squid of the species Loligo patagonica frozen
030749380000
($)
Loligo vulgaris cinsi bülbüliye kalamarya dondurulmuş
Squid of the species Loligo vulgaris frozen
030749350000
Değer - Value
(TL)
Bülbüliye kalamarya canlı/taze/soğutulmuş
Loligo spp., Ommastrephes sagittatus live, fresh, chilled
030749310000
Miktar
Quantity
(kg)
Suda yaşayan diğer omurgasızlar, diğer hallerde
Other aquatic invertebrates, other cases
160412910000
Ringa balıklarından diğer hazır konserve ürünler; havasız kaplarda kıyılmamış
160413110000
Sardalyalar, zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış
160413190000
Sardalyalar, hazırlanmış veya konserve edilmiş kıyılmamış diğer
Herrings, prepared or preserved, whole or in pieces, in airtight containers
Sardines, prepared or preserved, whole or in pieces, in olive oil
Sardines, prepared or preserved, whole or in pieces
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
47
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.1 Su ürünleri ithalatı, 2013 (devam)
Import of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
160413900000
160414110000
160417000000
160419100000
160419910000
160419920000
160419970000
160420050000
160420100000
160420900019
160431000000
160432000000
160510000000
160521100000
160529000000
160540000013
160553100000
160553900000
160554000000
160559000000
48
Sardinella ve palatika ve çaça balıkları, hazırlanmış veya konserve
edilmiş, kıyılmamış
Prepared or preserved sardinella, brisling or sprats, whole or in pieces
Ton balıkları ve orkinoslar, bitkisel yağlarla hazır/konserve, kıyılmamış
Prepared or preserved tunas and skipjack, whole or in pieces, in vegetable oil
Yılan balıkları, bütün veya parça halinde, hazır veya konserve edilmiş
Prepared or preserved eels, whole or in pieces
Hazır/konserve edilmiş salmonidae türleri (som balıkları hariç) kıyılmamış
Prepared or preserved salmonidae, whole or in pieces
Hazır/konserve edilmiş diğer balık, kabuklu hayvan ve yumuşakça çiğ
filetoları, kırıntılarla kaplı, kıyılmamış
Frozen raw fish fillets, coated with batter or breadcrumbs, whether or not
pre-fried in oil
Hazır/konserve edilmiş morina balıkları kıyılmamış
Cod of the species Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, prepared
or preserved, whole or in pieces
Bütün veya parça halindeki diğer balıklar (kıyılmamış), hazır veya
konserve edilmiş
Fish, prepared or preserved, whole or in pieces
Surimi müstahzarları, hazırlanmış/konserve edilmiş
Preparations of surimi
Hazırlanmış veya konserve edilmiş som balıkları
Prepared or preserved salmon
Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar
Other fish, prepared or preserved
Havyar, hazırlanmış veya konserve edilmiş
Caviar, prepared or preserved
Havyar yerine kullanılan ürünler; hazırlanmış veya konserve edilmiş
Caviar substitutes prepared from fish eggs
Yengeçler, hazırlanmış/konserve edilmiş
Crab, prepared or preserved
Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan kaplarda,
net muhteva <=2kg
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in immediate packings of a net
content of <= 2 kg
Karides; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers
Kerevit, (hazırlanmış/konserve edilmiş)
Crustaceans, prepared or preserved
Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş, hava almayan
kaplarda
Mussels, prepared or preserved, in airtight containers
Kara kabuk midyesi; hazırlanmış veya konserve edilmiş, diğer kaplarda
Mussels, prepared or preserved
Mürekkep balığı ve kalamar, hazırlanmış veya konserve edilmiş
Cuttlefish and squid, prepared or preserved
Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae vb familyasına ait diğer
yumuşakçalar; hazırlanmış veya konserve edilmiş
Molluscs of families Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae , prepared or
preserved
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
269
2 295
1 186
28 450
361 469
195 243
12 500
147 029
77 217
10
238
132
53 596
595 207
312 862
222
2 375
1 317
233
3 025
1 666
4 600
43 298
24 566
748
9 795
5 119
4 064
118 336
63 115
209
207 843
113 450
13 465
377 622
192 741
690
13 406
7 009
1 836
37 861
20 147
2 925
42 379
21 840
636
6 746
3 710
1 755
19 294
9 937
80 460
831 307
428 260
35 488
374 901
194 327
39 424
447 197
225 291
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013
Export of fishery products, 2013
Miktar
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Quantity
Değer - Value
(kg)
(TL)
($)
101 062 765
1 083 243 678
568 207 316
799
9 398
4 860
1 420
85 151
44 010
Sea bass, live
114 969
1 877 104
1 030 078
Sea bream (marine), live
186 025
4 853 994
2 576 694
Of the species oncorhynchus apache, oncorhynchus chrysogaster, fresh/chilled
40 196
305 096
152 408
Of the species oncorhynchus mykiss, fresh/chilled
14 643
123 993
63 236
3 325 674
22 295 195
11 650 572
24 373
425 579
217 883
120 316
698 711
381 491
26 633
438 618
234 656
44
1 954
976
829 327
5 670 339
2 964 701
2 034 905
72 299 096
39 074 970
1 376
33 207
17 385
67 289
414 075
211 349
425 461
1 423 222
746 926
942
4 139
2 156
1 330
15 301
8 074
49 016
197 966
101 788
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Toplam - Total
030111000000 Süs balıkları (tatlısu), canlı
Ornamental fish (freshwater), live
030119000000 Süs balıkları (tatlısu balıkları hariç), canlı
Ornamental fish (other than freshwater fish), live
030199800013 Levrek (deniz), canlı
030199850014 Çipura (deniz), canlı
030211100000 Alabalıklar; Oncorhynchus apache ve Chrysogaster türü ,
taze/soğutulmuş
030211200000 Alabalıklar; Oncorhynchus mykiss türü (taze/soğutulmuş)
030211800000 Alabalıklar; diğer, taze/soğutulmuş
Trout, other, fresh/chilled
030214000000 Atlantik somonları ve tuna somonları, taze/soğutulmuş
Atlantic salmon and Danube salmon, fresh/chilled
030219000000 Diğer alabalıkgiller, karaciğerleri yumurta. ve nefisleri hariç,
taze/soğutulmuş
Other trout, excluding livers and roes, fresh/chilled
030223000000 Dil balığı taze/soğutulmuş
Sole (Solea spp.) fresh/chilled
030224000000 Kalkan balığı (Psetta maxima), taze/soğutulmuş
Turbot, fresh/chilled
030229800000 Diğer yassı balıklar, taze/soğutulmuş
Other flat fish fresh/chilled
030235190000 Mavi Yüzgeçli orkinos; diğer amaç için kull. taze/soğutulmuş
Bluefin tunas (Thunnus thynnus), other, fresh, chilled
030241000000 Ringa balıkları, taze/soğutulmuş
Herring, fresh/chilled
030242000000 Hamsi balıkları, taze/soğutulmuş
Anchovies (Engraulis spp.) fresh/chilled
030243100000 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar, taze/soğutulmuş
Sardines of the species Sardina pilchhardus, fresh/chilled
030244000000 Uskumru balıkları, taze/soğutulmuş
Mackerel, fresh/chilled
030245100000 Atlantik istavriti, taze/soğutulmuş
Trachurus trachurus, fresh/chilled
030245900000 Diğer istavritler, taze/soğutulmuş
Other Horse mackerel fresh/chilled
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
49
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
30
345
195
525
4 129
2 057
19 740
256 088
134 573
601
5 072
2 602
940
10 961
6 559
8 524 476
12 298 857
6 282 558
129 404
142 258
78 975
1 210
13 279
7 271
30 484
284 681
151 555
3 360
16 602
8 888
16 295 514
168 488 943
87 949 793
606 688
5 955 266
3 219 583
30 597
964 002
496 753
18 037 004
155 584 135
81 466 909
95 488
1 164 615
608 437
30
434
219
676
9 784
5 251
976 609
8 356 977
4 298 277
7 207
146 958
76 752
116 738
769 931
416 747
030254110000 Sığ su berlam balıkları ve derinsu berlam balıkları taze/soğutulmuş
Merluccius capensis and deepwater Cape hake, fresh/chilled
030256000000 Mezgit balıkları, taze/soğutulmuş
Whiting, fresh/chilled
030259200000 Bakalorya balığı, taze/soğutulmuş
Merlangus merlangus, fresh/chilled
030259300000 Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları; taze/soğutulmuş
Pollachius pollachius; fresh/chilled
030259900000 Diğer yassı balıklar, taze/soğutulmuş
Other flat fish, fresh/chilled
030273000000 Sazan balıkları, taze/soğutulmuş
Carp, fresh/chilled
030279000000 Nil levreği ve yılanbaşlar taze/soğutulmuş
Lates niloticus fresh/chilled
030281100000 Mahmuzlu camgöz, taze/soğutulmuş
Dogfish of the species Squalus acanthias fresh/chilled
030281900000 Diğer köpek balıkları, taze/soğutulmuş
Other dogfish fresh/chilled
030282000000 Keler balığı, taze/soğutulmuş
Angelshark, fresh/chilled
030284100000 Avrupa deniz levreği, taze/soğutulmuş
Dicentrarchus labrax, fresh/chilled
030284900000 Diğer deniz levreği, taze/soğutulmuş
Sea bass (Dicentrarchus labrax) fresh/chilled
030285100000 İzmaritgiller, taze/soğutulmuş
Picarel, fresh/chilled
030285300000 Çipura, taze/soğutulmuş
Sea bream fresh/chilled
030285900000 Diğer izmaritgiller, taze/soğutulmuş
The picarel, fresh/chilled
030289400000 Çapak balıkları (Brama spp.); taze/soğutulmuş
Brama, fresh/chilled
030289500000 Fener balıkları, taze/soğutulmuş
Monkfish fresh/chilled
030289900000 Diğer tuzlusu balıkları, taze/soğutulmuş
Other saltwater fish, fresh/chilled
030313000000 Atlantik somonları ve tuna somonları dondurulmuş
Atlantic salmon and Danube salmon, frozen
030314100000 Alabalıklar, dondurulmuş
Trout, frozen
50
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
21 375
158 015
82 075
11 570 577
80 362 287
42 370 128
66 233
495 851
269 833
387 521
553 059
284 078
4 500
123 322
64 000
667 766
2 613 462
1 407 313
22
440
244
36
1 077
597
76 000
205 633
109 665
35 411
448 325
231 529
4 500
27 277
14 515
19 246
268 854
128 466
5 888
34 074
17 431
10 920
35 701
18 604
29 988
184 004
95 232
52 299
346 031
190 472
35 336
201 201
107 122
3 800
55 609
27 965
270
3 347
1 860
030314200000 Alabalıklar, dondurulmuş
Trout, frozen
030314900000 Diğer alabalıklar, dondurulmuş
Other trout, frozen
030319000000 Diğer pasifik somonları, dondurulmuş
Other Pacific salmon, frozen
030325000000 Sazan balığı, dondurulmuş
Carp; frozen
030326000000 Yılan balıkları, dondurulmuş
Eels, frozen
030329000000 Diğer alabalıkgiller, taze/soğutulmuş
Other trout, fresh/chilled
030333000000 Dil balığı, dondurulmuş
Sole, frozen
030334000000 Kalkan balığı, dondurulmuş
Turbot, frozen
030339850000 Diğer yassı balıklar, dondurulmuş
Other flat fish, frozen
030341900000 Albacore veya uzun yüzgeçli ton balıklarının diğerleri, dondurulmuş
Albacore or longfinned tunas, others, frozen
030342900000 Sarı yüzgeçli orkinos, diğer, dondurulmuş
Yellowfin tunas, other frozen
030343100000 Orkinos ve yazılı orkinos, dondurulmuş
Skipjack or stripe-bellied bonito, frozen
030351000000 Ringa balıkları, dondurulmuş
Herrings (Clupea harengus, Clupea pallasii), frozen
030353100000 Avrupa sardalya balığı türü sardalyalar, dondurulmuş
Sardines of the species Sardina pilchardus frozen
030354100000 Uskumru veya kolyoz, dondurulmuş
Scomber scombrus and Scomber japonicus frozen
030355100000 Atlantik istavriti, dondurulmuş
Trachurus trachurus, frozen
030355900000 Diğer istavritler, dondurulmuş
Other horse mackerel, frozen
030357000000 Kılıç balığı, dondurulmuş
Swordfish, frozen
030368100000 Mezgit balıkları (Micromesistius poutassou veya Gadus poutassou)
dondurulmuş
Micromesistius poutassou, Gadus poutassou frozen
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
51
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
23
306
166
151
2 094
1 183
13 360
40 894
20 006
763 416
8 455 310
4 384 549
376 205
4 310 459
2 295 201
137 650
348 880
178 399
631 914
1 599 719
834 803
45 195
168 877
89 338
996 260
4 913 728
2 524 889
3 846 367
38 475 819
20 084 071
2 597 377
6 478 337
3 400 084
743
23 471
12 955
10 905
126 045
64 684
1 070
29 314
16 097
150
2 712
1 500
6 955
100 729
55 285
274 637
2 833 553
1 521 814
1 917
22 848
12 006
4 800
10 488
5 760
030369300000 Bakalorya balığı, dondurulmuş
Merlangius merlangus, frozen
030369500000 Mezgit (Pollachius pollachius) balıkları, dondurulmuş
Pollachius pollachius, frozen
030369900000 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae vb.ailesine ait
diğer balıklar, dondurulmuş
Of the species Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, frozen
030384100000 Avrupa deniz levreği, dondurulmuş
Dicentrarchus labrax, frozen
030384900000 Diğer deniz levrekleri, dondurulmuş
Dicentrarchus spp, frozen
030389100000 Tatlısu balıkları, dondurulmuş
Freswater fish, frozen
030389290000 Euthynnus cinsi balıklar, dondurulmuş, diğer amaçlar için kullanılan
Of the species Euthynnus,frozen
030389400000 Palamut-torik cinsi balıklar, dondurulmuş
Atlantic bonito, frozen
030389450000 Hamsi balıkları, dondurulmuş
Anchovies (Engraulis spp.) frozen
030389550000 Çipura, dondurulmuş
Sea bream, frozen
030389900000 Diğer balıklar, dondurulmuş
Other fish, frozen
030390900000 Balık karaciğerler, diğer yumurtalar ve diğer nefisler, dondurulmuş
Livers and roes, other, frozen
030432000000 Yayın balığı filetoları, taze/soğutulmuş
Wels fillets, fresh/chilled
030439000000 Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları, taze veya soğutulmuş
Carp, eel, channa fillets, fresh/chilled
030441000000 Pasifik somonları, Atlantik somonları ve tuna somonlarının filetoları,
taze/soğutulmuş
Pacific salmon, Atlantic salmon, Danube salmon fillets fresh/chilled
030442100000 Alabalık filetoları, taze/soğutulmuş
Trout fillets, fresh/chilled
030442900000 Diğer alabalıklarının filetoları, taze/soğutulmuş
Other trout fillets, fresh/chilled
030444300000 Kömür balığı filetoları, taze/soğutulmuş
Pollachius virens fillets, fresh/chilled
030449100000 Tatlısu balıkları filetoları, taze /soğutulmuş
Freshwater fish fillets, fresh/chilled
52
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
4 996 272
107 657 205
56 556 531
4 472
113 425
56 075
1 997
23 031
12 226
248 774
5 005 222
2 608 395
3 500
34 808
19 250
6 341
79 302
42 093
3 216
43 672
23 319
978 050
23 783 002
12 328 339
89 420
893 048
496 818
565 214
6 064 928
3 129 801
118 757
2 184 247
1 184 058
1 077
17 524
9 731
127 585
2 039 802
1 047 299
1 592
26 807
14 481
3 416
35 127
19 215
2 716 873
63 240 538
32 962 925
37 540
594 609
323 834
434 057
8 134 461
4 266 849
2 972
139 744
70 595
030444900000 Diğer balıkların filetoları, taze/soğutulmuş
Other fish fillets, fresh/chilled
030459900000 Diğer balıkların filetoları, taze/soğutulmuş
Other fish fillets, fresh/chilled
030462000000 Yayın balığı filetoları, dondurulmuş
Wels fillets frozen
030469000000 Sazan, yılan, yılanbaş balıklarının filetoları, dondurulmuş
Carp, eel, channa fillets, frozen
030471900000 Diğer morina balıklarının filetoları, dondurulmuş
Other cod fillets, frozen
030475000000 Alaska mezgit balıkları filetoları, dondurulmuş
Alaska pollack fillets frozen
030479300000 Mezgit balıkları filetoları, dondurulmuş
Whiting fillets, frozen
030479900000 Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae
familyasına ait diğer balıkların dondurulmuş filetoları
Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae other frozen fillets
030482100000 Alabalık filetoları, dondurulmuş
Trout fillets, frozen
030482900000 Diğer alabalık filetoları, dondurulmuş
Other trout fillets, frozen
030483900000 Diğer yassı balıkların filetoları, dondurulmuş
Other flat fish fillets frozen
030487000000 Ton balıkları, orkinoslar veya yazılı orkinosların filetoları, dondurulmuş
Tunas, bluefin tunas or stripe-bellied bonito fillets, frozen
030489100000 Tatlısu balıkları filetoları, dondurulmuş
Freshwater fish fillets, frozen
030489290000 Diğer kırmızı balık filetoları, dondurulmuş
Other redfish fillets, frozen
030489490000 Diğer uskumru balıklarının filetoları, dondurulmuş
Other Scomber scombrus fillets, frozen
030489900000 Diğer balıkların dondurulmuş filetoları
Other fish frozen fillets
030499210000 Tatlısu balıklarının etleri, dondurulmuş
Freshwater fish fillets, frozen
030499990000 Diğer deniz balıkları etleri, dondurulmuş
Other sez fish, frozen
030541000000 Pasifik, atlantik, tuna somonları tütsülü
Pacific salmon, Atlantic salmon, Danube salmon smoked
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
53
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
4 080 934
80 567 738
41 963 060
32 120
569 639
293 564
502
9 501
5 352
157 759
2 847 254
1 599 473
5
224
110
10
764
403
346
9 336
5 173
90 021
458 507
235 521
1 454
18 487
9 437
641
18 559
9 680
207 167
3 990 216
2 055 200
113 444
1 892 864
981 624
179 058
2 858 807
1 455 838
3 080
52 273
28 997
3 025
51 894
28 352
5
218
107
150
677
339
4 696
74 264
37 549
66
1 988
993
030543000000 Alabalık filetoları, tütsülenmiş
Trout fillets, smoked
030544900000 Tilapya, yayın, sazan, nil levreği ve yılanbaş balıklarının filetoları,
tütsülenmiş
Oreochromis spp., wels, carp, lates niloticus, channa spp. fillets, smoked
030549300000 Uskumru balıkları, tütsülü
Mackerel, smoked
030549800000 Diğer balıklar, tütsülü
Other fish, smoked
030559800000 Diğer balıklar, kuru/tütsüsüz
Other fish, dried, not smoked
030569800000 Diğer balıklar tuzlu/samuralı/kurumamış/tütsüsüz
Other fish salted/fish in brine/ not dried/not smoked
030612900000 İstakozlar; diğer dondurulmuş
Lobsters; other frozen
030614100000 Kral, tabak ve mavi yengeç türü yengeçler dondurulmuş
Crabs of the species Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp.and
Callinectes sapidus frozen
030614900000 Diğer yengeçler dondurulmuş
Other crabs frozen
030616990000 Soğuk su diğer karidesleri, dondurulmuş
Crangon crangon other, frozen
030617910000 Pembe derinsu karidesi, dondurulmuş
Deepwater rose prawn, frozen
030617920000 Penaeus familyasından karidesler, dondurulmuş
Prawn of family Penaeus, frozen
030617990000 Diğer karidesler, dondurulmuş
Other prawn, frozen
030619900000 Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri dondurulmuş
Other crustaceas flour, meals and pellets frozen
030624300000 Pavurya türü yengeçler dondurulmamış
Crabs of the species not frozen
030624800000 Diğer yengeçler, dondurulmamış
Other crabs, not frozen
030626100000 Soğuk su diğer karidesleri, tütsülenmiş
Other prawn of crangon crangon, smoked
030626310000 Soğuk su karidesleri, taze, soğutulmuş veya su buharında pişirilmiş
Crangon crangon fresh, chilled or steaming or by boiling in water
030626900000 Diğer soğuk su karidesleri, dondurulmamış
Other Crangon crangon, not frozen
54
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
030627910000 Pandalidae familyasından karidesler (Pandalus familyasından hariç),
dondurulmamış
Prawns of family Pandalidae (except pandalus), frozen
150
901
453
3 322
79 222
39 926
5 037
57 847
28 766
600
15 241
7 452
402 370
3 084 035
1 718 945
52 903
763 145
424 523
917
8 015
4 026
331 224
1 944 567
1 060 824
75
403
199
1 981
34 836
19 158
350
7 611
4 071
241 195
1 719 613
915 408
35 301
381 041
206 155
9 977
137 706
71 513
6 618
104 561
54 256
43 512
289 854
154 012
1 771
34 867
18 339
3 787
23 656
12 453
26 727
442 158
231 810
931 055
13 317 333
6 879 261
64 409
758 780
421 234
406 147
8 124 051
4 231 714
030627990000 Diğer karidesler, dondurulmamış
Other prawn, not frozen
030629100000 Tatlısu istakozu (kerevit) un, ezme ve pelletleri, dondurulmamış
Freshwater crayfish flour, meals and pellets, not frozen
030629900000 Diğer kabuklu hayvanlar, un, ezme ve pelletleri dondurulmamış
Other crustaceas flour, meals and pellets not frozen
030731100000 Mytilus cinsi midyeler canlı/taze/soğutulmuş
Mussels of the species Mytilus, live, fresh/chilled
030731900000 Perna cinsi midyeler canlı, taze/soğutulmuş
Mussels of the species Perna, live, fresh/chilled
030739900000 Perna cinsi midyeler diğer hallerde
Mussels of the species Perna, other
030741100000 Mürekkep balıkları canlı, taze/soğutulmuş
Cuttle fish live, fresh, chilled
030741910000 Bülbüliye kalamarya canlı/taze/soğutulmuş
Loligo spp., Ommastrephes sagittatus live, fresh, chilled
030741990000 Diğer kalamarlar canlı/taze/soğutulmuş
Other squid live, fresh, chilled
030749050000 Mürekkep balıkları ve kalamarlar, tütsülenmiş
Cuttle fish and squid, smoked
030749110000 Diğer derin su sübyeleri dondurulmuş
Other cuttle fish frozen
030749310000 Loligo vulgaris cinsi bülbüliye kalamarya dondurulmuş
Squid of the species Loligo vulgaris frozen
030749380000 Diğer bülbüliye kalamarlar, dondurulmuş
Other Loligo spp., Ommastrephes sagittatus, frozen
030749590000 Diğer kalamarlar dondurulmuş
Other squid frozen
030749710000 Mürekkep balıkları diğer hallerde
Cuttle fish other cases
030749990000 Diğer kalamarlar diğer hallerde
Other squid other cases
030751000000 Ahtapotlar canlı/taze/soğutulmuş
Octopus live, fresh, chilled
030759100000 Ahtapotlar dondurulmuş
Octopus (Octopus spp.) frozen
030760900000 Salyangozlar, deniz salyangozları hariç, diğer hallerde
Snails, other than sea snails, other cases
030771000000 Yumuşakçalar, canlı, taze/soğutulmuş
Molluscs, live, fresh/chilled
030779900000 Yumuşakçalar,diğer hallerde
Molluscs, other cases
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
55
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
030791000000 Diğer yumuşakçalar, taze/soğutulmuş
Other molluscs, fresh/chilled
030799170000 Diğer yumuşakçalar, dondurulmuş
Other molluscs, frozen
030799800000 Yumuşakçalardan insanların yemesine elverişli unlar ve pelletler,
diğer hallerde
Molluscs, fit for human consumption, flour, meals and pellets, other cases
160412990000 Ringa balıklarından diğer hazır konserve ürünler, diğer hallerde,
kıyılmamış
Herrings, prepared or preserved, whole or in pieces
160413110000 Sardalyalar, zeytinyağı ile hazırlanmış veya konserve edilmiş,
kıyılmamış
Sardines, prepared or preserved, whole or in pieces, in olive oil
160413190000 Sardalyalar, hazırlanmış veya konserve edilmiş, kıyılmamış, diğer
Sardines, prepared or preserved, whole or in pieces
160414110000 Ton balıkları ve orkinoslar, bitkisel yağlarla hazır, konserve, kıyılmamış
Prepared or preserved tunas and skipjack, whole or in pieces, in vegetable oil
160414180000 Ton balıkları ve orkinoslar, diğer şekilde hazırlanmış, hazır/konserve,
kıyılmamış
Prepared or preserved tunas and skipjack
160414900000 Torikler, diğer şekilde hazırlanmış, hazır/konserve, kıyılmamış
Prepared or preserved bonito sarda spp., whole or in pieces
160415110000 Hazır/konserve edilmiş uskumru ve kolyoz türlerinin filetoları,
kıyılmamış
Fillets of mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus,
prepared or preserved
160415190000 Hazır/konserve edilmiş uskumru ve kolyoz türlerinin diğer parçaları,
kıyılmamış
Mackerel of the species Scomber scombrus and Scomber japonicus, prepared
preserved, whole or in pieces
160416000000 Hamsi, müstahzar ve konserve, bütün/parça
Prepared or preserved anchovies, whole or in pieces
160419100000 Hazır konserve edilmiş salmonidae türleri (som balıkları hariç)
kıyılmamış
Prepared or preserved salmonidae, whole or in pieces
160419910000 Hazır konserve edilmiş diğer balık, kab.hayvan ve yumuşakça çiğ
filetoları, kırıntılarla kaplı, kıyılmamış
Frozen raw fish fillets, coated with batter or breadcrumbs, whether or not
pre-fried in oil
160419970000 Bütün veya parça halindeki diğer balıklar (kıyılmamış), hazır veya
konserve edilmiş
Fish, prepared or preserved, whole or in pieces
160420400000 Hazırlanmış veya konserve edilmiş hamsiler
Prepared or preserved anchovies
160420500011 Hazırlanmış veya konserve edilmiş sardalya
Prepared or preserved sardines
160420500012 Hazırlanmış veya konserve edilmiş uskumru
Prepared or preserved mackerel of species Scomber scombrus and japonicus
56
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
450 544
6 100 961
3 238 527
1 451 460
17 472 044
8 961 777
327 718
5 338 678
2 836 420
3 237
52 761
29 167
3 762
41 573
21 520
7 068
168 546
90 286
162 425
2 079 890
1 066 092
702
17 040
8 602
79
1 798
990
2 675
60 628
32 464
716
8 498
4 448
371 614
4 385 483
2 379 220
875
9 789
5 479
6 574
136 039
73 565
652 430
12 191 563
6 577 240
884 995
9 601 048
5 059 015
14 251
150 701
79 666
3 278
67 213
36 095
($)
Import and Export, 2013
İthalat ve İhracat, 2013
7.2 Su ürünleri ihracatı, 2013 (devam)
Export of fishery products, 2013 (continued)
Gümrük tarife istatistik pozisyonları ve madde adı
Statistical positions by the custom tariff and name of commodities
Miktar
Quantity
(kg)
Değer - Value
(TL)
($)
160420500019 Hazırlanmış veya konserve edilmiş, torik, tek renkli orcynopsis
160420700000
160420900019
160431000000
160432000000
türü balıklardan
Prepared or preserved bonito, fish of species Orcynopsis
Hazırlanmış veya konserve edilmiş, ton balıkları, orkinoslar,
euthynnus cinsi diğer balıklardan
Prepared or preserved tunas, skipjack or other fish of genus Euthynnus
Hazırlanmış veya konserve edilmiş diğer balıklar
Fish, prepared or preserved
Havyar, hazırlanmış veya konserve edilmiş
Caviar, prepared or preserved
Havyar yerine kullanılan ürünler, hazırlanmış veya konserve edilmiş
Caviar substitutes prepared from fish eggs
160521100000 Karides, hazırlanmış/konserve edilmiş, hava almayan kaplarda,
net muhteva <=2 kg
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in immediate packings of a net
content of <= 2 kg
160521900000 Karides, hazırlanmış/konserve edilmiş, hava almayan kaplarda,
net muhteva >2 kg
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in immediate packings of a net
content of > 2 kg
160529000000 Karides, hazırlanmış/konserve edilmiş, diğer kaplarda
Shrimps and prawns, prepared or preserved, in airtight containers
160540000011 Salyangoz, hazırlanmış/konserve edilmiş
Snails, prepared or preserved
160540000013 Kerevit, hazırlanmış/konserve edilmiş
Cray fish, prepared or preserved
160551000000 İstiridyeler, hazırlanmış/konserve edilmiş
Oysters, prepared or preserved
160553900000 Kara kabuk midyesi, hazırlanmış/konserve edilmiş, diğer kaplarda
Mussels, prepared or preserved
160554000000 Mürekkep balığı ve kalamar, hazırlanmış veya konserve edilmiş
Cuttlefish and squid, prepared or preserved
160555000000 Ahtapot, hazırlanmış/konserve edilmiş
Octopus, prepared or preserved
160556000000 Arcidae, arcticidae, cardiidae, donacidae, hiatellidae vb familyasına
ait yumuşakçalar, hazırlanmış/konserve edilmiş
Clams, cockles and arkshells, prepared or preserved (excl. smoked)
160558000000 Salyangoz, (deniz salyangozları hariç), hazırlanmış/konserve
edilmiş
Snails, prepared or preserved (excl. smoked and sea snails)
160559000000 Arcidae, arcticidae, cardiidae, donacidae, vb. familyasına ait diğer
yumuşakçalar, hazırlanmış/konserve edilmiş
Molluscs of families arcidae, arcticidae, cardiidae, donacidae , prepared or
preserved
160569000000 Diğer su omurgasızları, hazırlanmış veya konserve edilmiş
Aquatic invertebrates, prepared or preserved
1 091
28 131
13 933
1 052 738
13 730 766
7 154 966
379 521
7 228 055
3 582 901
74 058
3 382 348
1 782 829
19 818
1 028 085
565 604
96
4 261
2 256
449
8 105
4 463
24 792
224 302
121 183
256 839
3 795 196
1 996 156
305 871
8 197 498
4 208 301
35
808
432
152 984
1 183 906
646 088
3 032
59 895
32 583
8 281
152 461
83 816
561 170
4 598 984
2 443 554
680 088
12 176 501
6 366 382
568 083
4 939 659
2 666 101
1 538
50 702
26 005
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
57
İthalat ve İhracat, 2013
Import and Export, 2013
7.3 Türkiye'nin en çok su ürünleri ithalat yaptığı on ülke, 2013
First ten countries in terms of import of fishery products of Turkey, 2013
İthalat - Import
Ülke adı - Name of country
Miktar (Ton) - Quantity (Tons)
Değer - Value
(TL)
($)
Norveç-Norway
31 147
174 958 516
91 738 173
İzlanda-Iceland
2 598
20 906 239
11 025 875
Fas-Morocco
5 599
16 745 343
8 527 716
İspanya-Spain
2 931
15 029 010
7 747 460
Gine-Guinea
3 071
13 462 386
7 199 093
Çin-China
1 958
12 993 226
6 762 281
Hindistan-India
1 845
12 933 324
6 721 040
Vietnam-Vietnam
1 821
10 789 865
5 654 117
260
8 360 127
4 188 778
1 575
7 329 189
3 773 946
Libya-Libya
Fransa-France
7.4 Türkiye'nin en çok su ürünleri ihracat yaptığı on ülke, 2013
First ten countries in terms of export of fishery products of Turkey, 2013
İhracat - Export
Ülke adı - Name of country
58
Miktar (Ton) - Quantity (Tons)
Değer - Value
(TL)
($)
Hollanda - Netherlands
14 449
209 079 749
109 521 730
Almanya - Germany
12 570
145 596 194
76 506 189
İtalya-Italy
8 539
87 578 196
46 251 000
Japonya-Japan
2 758
82 276 017
44 182 051
Rusya Federasyonu-Russia
6 945
62 067 564
32 276 816
İngiltere-United Kingdom
4 044
61 268 130
31 969 837
İspanya-Spain
4 909
42 738 936
22 459 926
Lübnan-Lebanon
5 128
38 016 211
19 868 596
Libya-Libya
3 149
29 854 270
15 500 776
Fransa-France
2 345
28 759 316
14 897 247
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
Appendix
Ek
Ek-1
1. Türkiye Anakarası'nın uç noktaları
Appendix-1
Extreme points of Turkey
Yönler ve uç noktalar
Location of points
Doğu - East
Enlem
(Kuzey)
390
37'
440
49'
400
08'
250
40'
420
06'
340
57'
350
48'
360
09'
Latitude
Longitude
Azerbaycan (Nahcivan) sınırlarının kavşak noktası
boundaires 34 km east of Mountain Küçük Ağrı
Gökçeada'da İnceburun - Cape İnceburun
Gökçeada Island
Kuzey - North
Sinop ilinde İnceburun - Cape İnceburun
Güney - South
Hatay ili Yayladağ ilçesinin Topraktutan (Beysun)
Sinop province
Köyü'nün güneyi - South of Topraktutan (Beysun)
village Yayladağ district Hatay province
Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013
Source: Statistical Yearbook of Turkey, 2013
2. Doğal göllerin yüzölçümü ve denizden yüksekliği
Areas and altitudes of natural lakes
Ek-2
2
Appendix-2
2
[Yüzölçümü 100 km ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 100 km and over]
Göl - Lake
Van
Tuz
Beyşehir
Eğirdir
Akşehir
İznik
Yüzölçümü
Area
(km2)
Denizden yüksekliği
Altitude
(m)
3 713
1 500
656
468
353
298
1 646
925
1 121
916
958
85
Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013
Göl - Lake
Yüzölçümü
Area
(km2)
Denizden yüksekliği
Altitude
(m)
200
166
134
126
115
854
15
5
967
1 959
Burdur
Kuş (Manyas)
Ulubat
Eber
Çıldır
Source: Statistical Yearbook of Turkey, 2013
Ek-3
3. Adaların yüzölçümü ve kıyı uzunluğu - Areas and coastlines of islands
[Yüzölçümü 5 km2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 5 km 2 and over]
Ada - Island
Gökçeada
Marmara
Bozcaada
Uzunada
Alibey
Paşalimanı
(East)
Küçük Ağrı Dağı'nın 34 km doğusunda Türk-İran-
Point of intersection of Turkish-Iranian-Azerbaijan
Batı - West
Boylam (Doğu)
(North)
Yüzölçümü
Area
(km2)
Kıyı uzunluğu
Coastline
(km)
286,84
126,12
39,90
26,83
26,75
26,22
91,1
49,6
27,8
24,5
31,8
29,8
Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013
Ada - Island
Avşa
İmralı
Karaada
Kekova
Büyükada
Salih
Appendix-3
Yüzölçümü
Area
(km2)
Kıyı uzunluğu
Coastline
(km)
24,16
13,32
11,62
10,07
8,88
6,71
23,1
17,6
15,8
16,2
13,4
12,3
Source: Statistical Yearbook of Turkey, 2013
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
59
EkAppendix
4. Akarsuların uzunluğu - Length of rivers
[Uzunluğu 500 km ve daha fazla olan - Length 500 km and over]
Akarsu
Rivers
Kızılırmak
Fırat (Türkiye içinde - in Turkey)
Sakarya
Murat
Seyhan
Uzunluk
Length
(km)
1.355
1.263
824
562
560
Ek-4
Appendix-4
Akarsu
Rivers
Aras (Türkiye içinde - in Turkey)
Dicle (Türkiye içinde - in Turkey)
Yeşilırmak
Ceyhan
5. Baraj göllerinin alanları (göletler) - Areas of dammed lakes (reservoirs)
[Yüzölçümü 50 km2 ve daha fazla olan - Reservoirs with a surface area of 50 km2 and over]
Atatürk
Keban
Karakaya
Hirfanlı
Manyas
Altınkaya
Alparslan-1
Yamula
Çatalan
Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013
60
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
548
523
519
509
Source: Statistical Yearbook of Turkey, 2013
Kaynak: Türkiye İstatistik Yıllığı, 2013
Baraj gölü
Dammed lake
Uzunluk
Length
(km)
Yüzölçümü
Area
(km2)
Baraj gölü
Dammed lake
817,0
675,0
268,0
263,0
167,4
118,3
114,8
88,6
81,9
Sarıyar (H.P)
Boyabat
Kılıçkaya
Seyhan
Ermenek
Kralkızı
Birecik
Obruk
Aslantaş
Source: Statistical Yearbook of Turkey, 2013
Ek-5
Appendix-5
Yüzölçümü
Area
(km2)
78,2
65,5
64,4
63,0
58,7
57,5
56,3
50,2
49,9
Appendix
Ek
Ek 6
Appendix 6
İlgili bilgilere ulaşmak için …
To reach the related information …
Nitelikleri - Properties
Yok
İçerik
Biçim
Var
Not
Content
Format
Ürün Tanımı/ Ortamı
Available available
√
Metin
Haber Bülteni: Konu ile ilgili güncel bilgilere
Kağıt
Paper
Tablo
TÜİK web sayfasında "Haber Bültenleri"
MS-Excel
başlığından ulaşabilirsiniz.
Grafik
MS-Word
Haber bültenleri, "Ulusal Veri Yayımlama
Harita
PDF
Takvimi"nde
belirtilen
açıklanma
Text
HTML
Table
periyodunda yayımlanmaktadır.
Graphic
Map
Kağıt
√
Metin
Yayın: İlgili e-yayınları TÜİK web sayfasında
Paper
Tablo
"Yayınlar" bölümünden indirebilir ya da basılı
CD-ROM
yayınları bilgi satış bölümünden talep
Grafik
PDF
edebilirsiniz.
Harita
Yayın içeriklerine ait özet bilgiye web
Text
sayfasında yer alan "Yayınlar" bölümü ile
Table
"TÜİK
Veriye
Erişim
ve
Yayın
Graphic
Map
Katoloğu"ndan ulaşabilirsiniz.
Product description/Media
Press Releases: The latest press releases
including the most recent data and previous
press releases can be reached from the
heading of "Press Releases".
Press Releases are published by the period of
the announcement in the "National Data
Release Calendar".
Publication: You can download the related epublications in the TurkStat web page from
the "Publications" topics or request them
from selling information department.
You can reach the summary information
about contents of publications at the
"Publications" section of web site and
"TurkStat Data Access and Publication
Catalogue".
Tablo: Konu ile ilgili özet ve ayrıntılı tablolara,
TÜİK web sayfasında "Konularına Göre
İstatistikler" başlığı altındaki "İstatistiksel
Tablolar" alt başlığından ulaşabilirsiniz.
√
Tablo
Table
Excel
Table: You can reach the summary and
detailed tables on "Statistical Tables" from
"Statistics by Theme" of TurkStat web site.
Veri tabanı: Konu ile ilgili ayrıntılı bilgilere,
TÜİK web sayfasında "Veri Tabanları"
başlığından ya da "Konularına Göre
İstatistikler" başlığı altındaki "Dinamik
Sorgulama" alt başlığından ulaşabilirsiniz.
√
Tablo
Table
Excel
PDF
HTML
Database: You can reach the detailed data
on "Databases" or "Dynamic Search" from
"Statistics by theme" topics of TurkStat web
site.
Mikro veri: Mikro veri CD'leri; her bir istatistik
biriminin, gizlilik ilkelerinin elverdiği çerçevede
yer verilen bilgileri içerir.
Mikro verileri, TÜİK'le karşılıklı protokol
yaparak sağlayabilirsiniz.
√
Veri
Tablo
Data
Table
CD-ROM
ASCII
DBASE
Micro data: Micro data CDs contain each
statistical
unit's
information
permitted
according to privacy principles.
Microdata are provided to users by bilateral
protocol with Turkstat.
İstatistik Bilgi Hattı: Genel bilgilere erişim
için, + 90 312 410 0 410 santral numarası
çevrilerek, 8 numarasını tuşlayabilirsiniz.
Daha sonra yönlendirmeler sonucunda,
istediğiniz konuyla ilgili (1, 2, 3, 4, 5, 6)
tuşlardan birine basarak gerekli bilgileri
alabilrsiniz.
√
Özet
bilgi
Summary
information
Sesli
Yanıt
Sistemi
Voice
Response
System
Statistics Information Line: For general
access to information, you can dail 8 after the
central number + 90 312 410 0 410.
As a result of referrals, you can get
information by dialling (1, 2, 3, 4, 5, 6)
according to the subject you want.
Mobil Telefon: Konunun güncel bilgilerine
ulaşmak için; Servis Bilgi Hattından Turkcell,
Avea, Vodafone hatlı cep telefonu kullanıcısı
iseniz
ücretli
(kontör
değerli)
yararlanabilirsiniz.
3737'ye kısa mesaj göndererek çeşitli konu
ve içerikte bilgileri öğrenebilirsiniz.
√
Özet
bilgi
Summary
information
Kısa
Mesaj
Servisi
SMS
Mobile Phone: To get current information
about the subject; you can get paid
information from Service Information Line of
Turkcell, Avea, Vodafone's mobile phone line
(top-up value).
You can learn a variety of subjects and
content information by sending a text
message to "3737".
TRT-Telegün Sayfası: Güncel özet bilgilerine
haber bülteni yayımlama takvimine paralel
olarak TRT Telegün (Sayfa: 590) yayınından
ulaşabilirsiniz.
√
Teleteks
Özet
Teletext
bilgi
Summary
information
TRT-Telegun Page: You can reach the
recent summary information from TRT
Telegun broadcasting according to national
data release calendar: Page: 590
TÜİK, Su Ürünleri İstatistikleri, 2013
TurkStat, Fishery Statistics, 2013
61

Benzer belgeler

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer

Balıklar, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer ve yılanbaşlar (Channa spp.) (karaciğerleri, yumurtaları ve nefisleri hariç): 0303.23.00.00.00. - - Tilapya (Oreochromis spp.) 0303.24.00.00.00. - - Yayın (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp...

Detaylı