güvenlik bilgi formu

Yorumlar

Transkript

güvenlik bilgi formu
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ALFAMELT 1050/5
Basım tarihi: 02.05.2016
Sayfa 1 nin 6
Ürün kodu: 1213
BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği
1.1. Madde/Karışımın kimliği
ALFAMELT 1050/5
1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları
Maddenin/Karışımın kullanımı
Sıcak tutkal (hotmelt tutkal)
Meslek, Endüstriyel işlem
1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri
Şirket adı:
Cadde:
Şehir:
Telefon:
E-Posta:
ALFA Klebstoffe AG
vor Eiche 10
CH-8197 Rafz
+41 43 433 30 30
[email protected]
Temas kurulacak kişi:
E-Posta:
Marcel Bellante
[email protected]
Internet:
www.alfa-klebstoffe.com
1.4. Acil durum telefon
numarası:
Telefaks: +41 43 433 30 33
Telefon: +41 43 433 30 30
+41 43 433 30 30
Diğer bilgiler
Ürün tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır ve tehlikeli olarak sınıflandırılan herhangi bir madde içermez,
bu yüzden REACH Madde 31’e göre güvenlik veri sayfası düzenleme ile ilgili herhangi bir kısıtlamaya
tabi değildir. Aşağıdaki bilgiler REACH Madde 32’de bulunan gereksinimlere uymaktadır ve aşağıdaki
yapı da REACH Ek II’ye göre düzenlenmiştir.
BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması
2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması
Karışım, talimatname (AB) No.1272/2008 (GHS)'ye göre tehlikesiz olarak derecelendirilmiştir.
2.2. Etiket unsurları
Etiketlemede ek öneri
Ürünün AB-talimatlarına göre veya ilgili ulusal yasalara göre işaretlenme zorunluluğu yoktur.
2.3. Diğer zararlar
Erimiş ürün ağır yanıklara neden olabilir.
BÖLÜM 3: Bileşim/İçindekiler hakkında bilgi
3.2. Karışımlar
Kimyasal Özellikleri
Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler; reçineler
Diğer Bilgiler
Preparasyon, madde talimatı 67/548/AB'ne göre sağlığa zararlı veya çevreye zararlı veya bir işyeri sınır
değeri olan maddeler içermemektedir.
BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri
4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması
Genel bilgi
Genel:
Erimiş ürün ile temas sonrası ilgili deri kısmını derhal suyla soğutun.
Revizyon No.: 1.2
TR
Revize edildiği tarih: 21.03.2016
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ALFAMELT 1050/5
Basım tarihi: 02.05.2016
Sayfa 2 nin 6
Ürün kodu: 1213
Solunması halinde
Temiz hava sağlayın.
Devam eden şikayetlerde doktora gidin.
Deriyle teması halinde
Erimiş ürün ile temas sonrası ilgili deri kısmını derhal suyla soğutun.
Katılaşmış ürünü deriden çekmeyin.
Hemen bir doktor çağırın.
Gözlerle teması halinde
Ürün göze temas ettiğinde derhal göz kapaklarını açıp suyla en az 5 dakika yıkayınız. Hemen sonra
göz doktoruna danışın.
Yutulması halinde
Mutlaka tıbbi yardım alın!
Kazaen yutulduğunda derhal içilmesi gerekenler: Su.
KusturMAYIN.
Hemen bir doktor çağırın.
4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler
Şimdiye kadar herhangi bir semptom bilinmemektedir.
4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler
Madde için madde güvenlik raporu oluşturulmadığından bilgi bulunmamaktadır.
BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri
5.1. Yangın söndürücüler
Uygun söndürücü maddeler
Karbondioksit (CO2). Köpük. kuru söndürücü madde. Kum.
Söndürme tedbirlerini çevreye uygun belirleyin.
5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar
Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan gazları solumayın.
5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler
Uygun solunum koruması kullanın.
BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler
6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri
Kişisel koruyucu ekipman kullanın.
Kontamine giysileri derhal çıkarın ve emniyetli bir şekilde uzaklaştırın.
6.2. Çevresel önlemler
Kanalizasyona veya sulara sızmasına izin vermeyin.
6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller
Katılaşmaya izin verin. Mekanik olarak uzaklaşıtırın ve uygun kaplarda atık giderilmesine götürün.
Kirlenmiş nesneler ve zemin çevre talimatlarına uygun bir şekilde temizlenmelidir.
BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama
7.1. Güvenli elleçleme için önlemler
Güvenli elleçleme için öneri
Özel tedbirler gerekli değildir.
Yangın ve patlama korumasına karşı önlemler
Özel tedbirler gerekli değildir.
Elleçlemeye ilişkin ayrıntılı bilgi
Özel tedbirler gerekli değildir.
Revizyon No.: 1.2
TR
Revize edildiği tarih: 21.03.2016
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ALFAMELT 1050/5
Basım tarihi: 02.05.2016
Sayfa 3 nin 6
Ürün kodu: 1213
7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar
Depo ve kaplar için gereklilikler
Serin ve kuru depolayın.
Uyumlu depolamaya iliskin öneriler
Özel tedbirler gerekli değildir.
Saklama koşullarıyla ilgili ayrıntılı bilgiler
Tavsiye edilen depolama ısısı: min. +5°C ... max. +40°C
7.3. Belirli son kullanımlar
Teknik veri formuna dikkat et.
BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma
8.1. Kontrol parametreleri
Sınır değerler için ek bilgiler
İş yeri için belirlenmiş olan üst sınır değerlerini aşan konsantrasyonlarda maddeler içermemektedir.
8.2. Maruz kalma kontrolleri
Uygun mühendislik kontrolleri
Bakınız bölüm 7. Daha ileri tedbirlere gerek yoktur.
Koruyucu ve hijyen önlemleri
Dikkat! Kızgın erimiş kitle.
Kişisel koruyucu ekipman / Ara vermelerden önce ve iş bitişinde eller yıkanmalı.
Göz/Yüz korunması
Sıkı kavrayan koruma gözlüğü.
Ellerin korunması
Denetlenmiş koruyucu eldivenler kullanılmalıdır: ısıya dayanıklı. sıvı geçirmez.
Cildin korunması
Sadece uygun, rahat oturan ve temiz olan koruyucu giysiler giyin.
Solunum sisteminin korunması
Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın.
Uygun kullanımda ve normal şartlarda solunum koruması gerekmemektedir.
BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler
9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi
Fiziksel hali:
Renk:
katı
Koku:
karakteristik
Test yöntemi
kullanılabilir değil
pH Değeri:
Fiziksel durum değişiklikleri
Erime noktası:
72 +/-5 °C
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama
aralığı:
> 250 °C
Parlama noktası:
> 250 °C
Alevlenirlik
Revizyon No.: 1.2
TR
Revize edildiği tarih: 21.03.2016
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ALFAMELT 1050/5
Basım tarihi: 02.05.2016
Sayfa 4 nin 6
Ürün kodu: 1213
Katı:
Gaz:
kullanılabilir değil
kullanılabilir değil
Patlayıcı özellikler
değil patlayıcı.
Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri:
Üst alevlenirlik veya patlayıcı limitleri:
kullanılabilir değil
kullanılabilir değil
Tutuşma sıcaklığı:
kullanılabilir değil
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı
Katı:
Gaz:
kullanılabilir değil
kullanılabilir değil
Buhar basıncı:
Buhar basıncı:
kullanılabilir değil
kullanılabilir değil
Suda çözünürlüğü:
çözünmez
Diğer çözücüler içindeki çözünürlülüğü
belirlenmemiş
Dinamik viskozite:
(160 °Cda/de)
1100 +/-150 mPa·s
Çözücü ayırma testi:
belirlenmemiş
0.0%
Çözücü içeriği:
9.2. Diğer bilgiler
Katı madde miktarı:
kullanılabilir değil
BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime
10.1. Tepkime
kullanılabilir değil
10.2. Kimyasal kararlılık
Tavsiye edilen koşullar altında kararlıdır
10.3. Zararlı tepkime olasılığı
kullanılabilir değil
10.4. Kaçınılması gereken durumlar
kullanılabilir değil
10.6. Zararlı bozunma ürünleri
Termik ayrışma, tahriş edici gaz ve buharların serbestlenmesine neden olabilmektedir.
BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler
11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi
Toksikokinetik, metabolizma ve dağılım
Toksikolojik veriler bulunmamaktadır.
Akut toksisite
Toksikolojik veriler bulunmamaktadır.
Hassaslaştırıcı etki
Sık ve uzun deri teması sonucu deri iritasyonları gelişebilir.
BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler
12.1. Toksisite
Revizyon No.: 1.2
TR
Revize edildiği tarih: 21.03.2016
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ALFAMELT 1050/5
Basım tarihi: 02.05.2016
Sayfa 5 nin 6
Ürün kodu: 1213
Kurallara uygun işlendiğinde atık sularına karışmamaktadır.
12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik
Biyolojik olarak kolay yıkılmaz (OECD kriterlerine göre).
12.3. Biyobirikim potansiyeli
Biyoakümülasyon potansiyelini gösteren bir bulgu yoktur.
12.4. Toprakta hareketlilik
kullanılabilir değil
12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları
kullanılabilir değil
12.6. Diğer olumsuz etkiler
kullanılabilir değil
Diğer Bilgiler
Çevreye sızması engellenmelidir.
BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri
13.1. Atık işleme yöntemleri
Bertaraf tavsiyeleri
Resmi talimatlara uygun atık giderilmesi.
Atık ve kullanılmamış ürün atık bertaraf numarası
ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE
080410
BASKI MÜREKKEPLERİNİN ÜRETİM, FORMÜLASYON, TEDARİK VE KULLANIMINDAN (İFTK)
KAYNAKLANAN ATIKLAR; Yapışkanlar ve Yalıtıcıların İmalat, Formülasyon, Tedarik ve Kullanımından
(İFTK) Kaynaklanan Atıklar (Su Geçirmeyen Ürünler Dahil); 08 04 09 dışındaki atık yapışkanlar ve
dolgu macunları
Kirlenmiş ambalaj
Bütünüyle boşaltılmış ambalajlar tekrar değerlendirmeye verilebilir.
BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri
Karayolu nakliyatı (ADR/RID)
14.2. Uygun UN taşımacılık adı:
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
İç su yollarında nakliyat (ADN)
14.2. Uygun UN taşımacılık adı:
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
Denizyolu nakliyatı (IMDG)
14.2. Uygun UN taşımacılık adı:
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
Havayolu nakliyatı (ICAO)
14.2. Uygun UN taşımacılık adı:
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
Tehlike oluşturan madde:
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
14.6. Kullanıcı için özel önlemler
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
Ek bilgi
Transport talimatları açısından tehlikeli madde değildir.
BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri
15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı
Revizyon No.: 1.2
TR
Revize edildiği tarih: 21.03.2016
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
13.12.2014/29204 Sayılı T.C. Yönetmeliğine uygun hazırlanmıştır
ALFAMELT 1050/5
Basım tarihi: 02.05.2016
Sayfa 6 nin 6
Ürün kodu: 1213
AB yönetmelik bilgisi
Ek Bilgiler
96/82/AB, ek I, bölüm 2 uyarınca klasifiye edilemezdir.
Ulusal yönetmelik bilgisi
Su tehlike sınıfı (D):
1 - az miktarda su kirlenmesine neden olan
15.2. Kimyasal Güvenlik Değerlendirilmesi
Bu madde için madde güvenlik değerlendirilmesi gerekmemektedir.
BÖLÜM 16: Diğer bilgiler
Diğer Bilgiler
Verilen bilgiler günümüz teknigin gelismislik seviyesine dayanmaktadir , ancak ürün özelliklerine dair
garanti teskil etmezler ve sözlesmesel bir hukuki iliski anlamina gelmezler.
(İçindeki tehlikeli maddelerin verileri her bir ön teslimatçının en son geçerli emniyet bilgi kağıdından alınmıştır.)
Revizyon No.: 1.2
TR
Revize edildiği tarih: 21.03.2016

Benzer belgeler

Accelerator 20_MSDS_TR-tr

Accelerator 20_MSDS_TR-tr ASTARLAR (BOYALAR, VERNİKLER VE VİTRİFİYE EMAYELER), YAPIŞKANLAR, MACUNLAR VE

Detaylı

emset kh 6 msds

emset kh 6 msds Madde için madde güvenlik raporu oluşturulmadığından bilgi bulunmamaktadır.

Detaylı

manudısh msds

manudısh msds Kimyasal Özellikleri Bileşim/içindekiler hakkında bilgiler; reçineler

Detaylı

MSDS - Vatan Plastik

MSDS - Vatan Plastik kullanılabilir değil 10.4. Kaçınılması gereken durumlar kullanılabilir değil 10.6. Zararlı bozunma ürünleri Termik ayrışma, tahriş edici gaz ve buharların serbestlenmesine neden olabilmektedir.

Detaylı