Pretty Websites - İÜ AUZEF Felsefe

Transkript

Pretty Websites - İÜ AUZEF Felsefe
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Program Adı : FELSEFE, LİSANS PROGRAMI, (AÇIKÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2015 - 2016
Ders Adı
Tarih :
SOSYAL BİLİMLERİN FELSEFESİ
21.1.2016
Ders Kodu
FELS2113
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Dersin Dili
Dersin Türü
Bahar
3
0
0
3
4
İngilizce
Seç.
Derse Kabul Koşulları
Devam Zorunluluğu
Koşul mevcut değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
%70
Dersi Veren(ler)
Prof. Dr. BESİM FATİH DELLALOĞLU,
Dersin İçeriği (Kısa Tanım)
“Sosyal Bilimler Felsefesi” dersi sosyal bilimler ile felsefe arasındaki ilişkilere odaklanan bir derstir.
Bilindiği gibi “sosyal bilim” fikri modern zamanlarda ortaya çıkmış bir fikirdir. Sosyoloji de dâhil olmak
üzere, sosyal bilimlerin birçok dalı Fransız Devrimi sonrasında ortaya çıkmıştır. Bu nedenle sosyal bilimler
üzerine düşünmek aslında aynı zamanda modern toplum üzerine düşünmektir. Buradan hareketle bu
derste, sosyal bilimlerin felsefesi, özellikle de epistemolojisi ve ontolojisi, modern toplumun gelişimine
paralel olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede sosyal bilimlerin doğuşu ve klasik teori, hermeneutik, eleştirel
teori dersin ana hatlarını oluşturacaktır.
Dersin Öğrenme Çıktıları
"Bilim ile felsefe arasındaki ilişkiler konusunda farkındalık. Sosyal bilimlerin Doğuşu konusunda
bilgilenme. Klasik teorinin felsefi tercihleri konusunda donanım. Hermeneutik geleneğinin Sosyal Bilim
eleştirilerine yoğunlaşma. Eleştirel teorinin modern Bilim ve toplum hakkındaki eleştirilerini ele alma.
Post-yapısalcı modernlik eleştirileri ve bu kapsamda modern bilimin eleştirisi."
Öğretim Yöntemleri
e-ders kitabı, e-ders sunumu, ders videosu
Dersin Öğrenme Çıktılarının
Program Yeterliliklerine Katkısı
Sosyal Bilimlerin Felsefesi dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen
soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm
üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak
çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma,
mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem
bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki
uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin
gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve
diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki
bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk
alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında
kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi
teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip
olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin
sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip
olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak
uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini
kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve
gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal
süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri saptama, tanımlama, formüle
etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça fazladır.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Ödevler
0
0
Sunum
0
0
Sayfa 1/4 21.01.2016 11:32:56
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Çalışma
Sayı
Katkı Payı
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
20
Proje
0
0
Klinik Uygulama
0
0
Laboratuar
0
0
Arazi Çalışması
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
Kısa Sınavlar
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
Raporlar
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
Seminer
0
0
Diğer
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
80
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
20
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
80
TOPLAM
100
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Süre
Kredi İş
Yükü
Ders Süresi
14
3
42
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
14
2
28
Ödevler
0
0
0
Sunum
0
0
0
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Proje
0
0
0
Klinik Uygulama
0
0
0
Laboratuar
0
0
0
Arazi Çalışması
0
0
0
Diğer Uygulamalar
0
0
0
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
1
10
10
Kısa Sınavlar
0
0
0
Dönem Ödevi / Projesi
0
0
0
Portfolyo Çalışmaları
0
0
0
Raporlar
0
0
0
Öğrenme Günlükleri
0
0
0
Bitirme Tezi/Projesi
0
0
0
Seminer
0
0
0
Diğer
0
0
0
Kredi İş Yükü
90
Sayfa 2/4 21.01.2016 11:32:56
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Sayı
Kredi İş Yükü / 25
Süre
Kredi İş
Yükü
3.6
AKTS
4
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta Teori Konu Başlıkları
1
Pozitivizm I: Sosyal Bilimlerin Doğuşu
2
Pozitivizm II: Sosyal Bilim ve Felsefe
3
Romantik Eleştiri I: Felsefi Romantizm
4
Romantik Eleştiri II: Siyasal ve Toplumsal Romantizm
5
Hermeneutik I: Romantik Hermeneutik
6
Hermeneutik II: Dilthey ve Geistwissenschaften
7
Hermeneutik III; Gademer ve Felsefi Hermeneutik
8
Frankfurt Okulu I: Giriş
9
Frankfurt Okulu II: Toplumsal Eleştiri
10
Frankfurt Okulu III: Kültür Endüstrisi
11
Eleştirel Teori I: Habermas ve Weber Eleştirisi
12
Eleştirel Teori II: Habermas ve Rasyonelite Eleştirisi
13
Türkiye'de Sosyoloji, Felsefe ve Edebiyat I
14
Türkiye'de Sosyoloji, Felsefe ve Edebiyat II
Hafta Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
1
Mezunların, felsefeye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanım kazanması,
4
2
Alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisi kazanabilme,
4
3
Felsefeye özel sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme,
4
Sayfa 3/4 21.01.2016 11:32:56
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
Puan
4
Alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve felsefi problemlere
ilişkin çözüm üretebilme becerisi kazanabilme,
4
5
Felsefe tarihinde öne çıkan filozofları, felsefenin temel problem alanlarını ve disiplinlerini, temel felsefi kavramları
açıklayabilme,
4
6
İnsanlığın düşünsel gelişim sürecini ve felsefi düşüncenin farklı dönemlerini yorumlayabilme,
4
7
Felsefe alanındaki bilgi ve becerileri kullanarak, kişisel ve kurumsal gelişimi planlayabilme,
4
8
Felsefe alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme,
4
9
Felsefe alanı ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşabilme,
4
10
Felsefe alanında disiplinler arası araştırma ve inceleme yapmaya yöneltme,
4
11
Alanında temel kavram ve kuramları özümsemiş, yeterli altyapıya sahip; kuramsal ve uygulamalı bilgileri sorgulayabilme
veya kullanabilme becerisine sahip olabilme,
4
12
Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme,
4
13
Alanıyla ilgili yazılmış kaynaklar ve alanını destekleyen diğer kaynakları değerlendirebilecek kuramsal bilgilere sahip olma,
4
14
Problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine; gerekçelendirilebilir çözümler önerebilme becerisine;
bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisine sahip olma,
4
15
Bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme
becerisine sahip olma,
4
16
Alanıyla ilgili edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, sorunları saptayabilme ve gerekçelendirilebilir
çözümler önerebilme becerisine sahip olma.
4
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek
İMZA
Sayfa 4/4 21.01.2016 11:32:56

Benzer belgeler

yabancı dil 1

yabancı dil 1 Öğrenciler bilindik veya kişisel ilgi alanlarıyla ilgili konularla ilgili bağlantılı temel metinler oluşturabilirler.

Detaylı

Pretty Websites

Pretty Websites Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olabilme,

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Çocuk Gelişimi

Pretty Websites - İÜ AUZEF Çocuk Gelişimi Dersin Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Detaylı

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm

Pretty Websites - İÜ AUZEF Kültürel Miras ve Turizm Alanında elde ettiği bilgileri analiz ve sentez yapma becerisine sahip olabilme, Alanında elde ettiği bilgileri raporlama ve sunma becerisine sahip olabilme, öğrendiği bilgileri kullanarak araştırm...

Detaylı