mf 242-mf 243 kullanma kılavuzu

Transkript

mf 242-mf 243 kullanma kılavuzu
FIRIN
KULLANMA KILAVUZU
MF 242
MF 243
(ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE)
DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ,
Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.
Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz. Bu kýlavuz ürününüzün güvenli
kurulumu, kullanýmý ve bakýmý hakkýnda önemli bilgiler ve cihazýnýzdan en yararlý biçimde faydalanmanýz
için gerekli uyarýlar içermektedir.
Bu kýlavuzu ilerde gerekli olduðunda kullanmak üzere güvenli ve kolay ulaþýlabilir bir yerde saklayýnýz.
Üretici, bu kitapçýðýn çeviri ya da basýmýndan kaynaklanan, cihazýn hatalý kullanýmýndan doðacak,
insana, çevresine veya diðer malzemelere gelecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
ÝÇÝNDEKÝLER
Güvenlik ile Ýlgili Önemli Bilgiler.......................................................................................................1
Fýrýn Teknik Özellikleri.....................................................................................................................2
Cihazýn Kurulumu...........................................................................................................................3
Fýrýnýn Enerji Verimliliði...................................................................................................................7
Fýrýnýn Tanýmlanmasý......................................................................................................................7
Ürün Özellikleri................................................................................................................................9
Piþirme Fonksiyonlarý.....................................................................................................................11
Temizlik ve Bakým............................................................................................................................12
Piþirme Önerileri.............................................................................................................................13
Nakliye Ýle Ýlgili Bilgiler.....................................................................................................................14
Yetkili Servisi Çaðýrmadan Önce Yapýlmasý Gereken Ýþlemler........................................................14
Müþteri Servis ve Garanti.................................................................................................................
15
Silverline Yetkili Servisleri................................................................................................................17
GÜVENLÝK ÝLE ÝLGÝLÝ ÖNEMLÝ BÝLGÝLER
ÇOCUK GÜVENLÝÐÝ
*Küçük çocuklarýn fýrýnla, kontrol düðmeleriyle veya fýrýnýn yakýnýnda oynamasýna izin vermeyiniz.
*Fýrýn, çalýþtýðý esnada özellikle tutulabilen parçalarý ve ön taraftaki cam paneli ýsýnan bir üründür. Bu
nedenle çocuklarýn fýrýnýn çalýþtýðý ortamlardan uzak tutulmasý gereklidir.
*Naylon ve strafor gibi ambalaj malzemelerini güvenlik nedeniyle çoçuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak
tutun,aksi halde tehlikeli olabilir.
KURULUM ÖNCESÝ VE KURULUM UYARILARI ;
*Ürününüzü kullanmadan önce ambalaj malzemelerinin tümünü çýkardýðýnýzdan emin olunuz.
*Bu ürün yemek tpiþirmek dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlmamalýdýr. Baþka her hangi bir maksatla
kullanýmý (Örnek; Bulunduðu odayý ýsýtmak) tehlikeli ve uygunsuzdur. Fýrýnýn uygunsuz, yanlýþ veya
elveriþsiz kullanýmý sonucu insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan firmamýz sorumlu
tutulamaz.
*Fýrýný ilk çalýþtýrdýðýnýzda fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya
mahsus koku ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse, fýrýna yemek koymadan önce fýrýný
çalýþtýrýp kokunun yok olmasýný bekleyiniz. Fýrýn içini nemli bir bezle temizleyiniz.
*Kullaným sýrasýnda fýrýn aþýrý ýsýnacaðýndan , fýrýn içindeki ýsýtma elemanlarýna temas etmekten kaçýnýnýz.
Fýrýn yüzeyi ýzgara fonksiyonu esnasýnda çok ýsýnabilir dikkatli olunuz.
*Kesinlikle fýrýnýn tabanýnda piþirme veya kýzartma yapmayýnýz.
*Fýrýnýn alt kýsmýný alüminyum folyo ile örtmeyiniz.
*Firmamýz, fýrýnýn tehlikeli ve uygunsuz kullanýmýndan kaynaklanabilecek hasarlardan kesinlikle sorumlu
tutulamaz.
*Her elektrikli donanýmý kullanýrken uyulmasý gereken bazý kurallar vardýr.
*Ürünü taþýrken, temizlerken veya fýrýna bakým yaparken fiþini elektrik prizinden çýkarýnýz.
*Hiçbir zaman fiþi prizden kablosunu çekerek çýkarmaya çalýþmayýnýz.
*Elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak veya nemli ise kesinlikle ürüne dokunmayýnýz.
*Ürünü yalýnayak olarak kullanmayýnýz.
*Çocuklarýn veya eriþken olmayanlarýn yanlarýnda bir gözetici olmadan ürünü kullanmasýna izin vermeyiniz.
*Ýhmal durumunda menteþesinden çýkmýþ olursa fýrýnýn kapaðý ellerinize zarar verebilir.
*Fýrýn bozulur veya düzgün çalýþmazsa, kapatýp fiþten çýkarýnýz ve kurcalamayýnýz.
*Bütün bakým ve onarýmlar sadece yetkili servis tarafýndan yapýlmalý ve sadece orjinal yedek parça
kullanýlmalýdýr.
2
*Þebeke kordonunun kablo kesiti 3x1.5 mm 'den az olmamalýdýr.
* Güç kablosunu bir adaptör, güç panosu veya uzatma kablosuyla kullanmayýnýz.
* Topraklama kablosu (sarý-yeþil) güç kablosundan 10 mm uzun olmalýdýr.
* Güç kablosuna 20 Amperlik sigorta baðlantýsý yapýlmalýdýr.
* Fýrýn camýný temizlemek için sert, keskin, aþýndýrýcý temizlik maddesi ve kazýyýcý kullanmayýnýz.
* Kontrol panelin temizliðinde sprey temizleyici ürünler kullanmayýnýz.
UYARI: Yukarýdaki herhangi bir uyarý dikkate alýnmadýðýnda fýrýnýnýzda hasar meydana gelebilir.
*Fýrýný kullanmadýðýnýz durumlarda, bütün fonksiyonlarýn “KAPALI” konumda olduðundan emin olunuz.
*Fýrýnýn içerisinden tepsiyi çýkarýrken daima fýrýn eldiveni kullanýnýz.
*Fýrýn temizliði ve güvenliðiniz için daima fýrýný temiz tutunuz. Fýrýn içinde kullaným sonrasý kalan yaðlar
zamanla fýrýnýn yüzeyine zarar verebilir.
*Bu cihaz; fiziksel, zihinsel engelli çocuklar ve insanlarýn kullanýmý için tasarlanmamýþtýr.
UYARI: Firmamýz, bu uyarýlara uyulmamasýndan dolayý insanlara, hayvanlara veya eþyalara gelebilecek
zararlardan sorumlu tutulamaz.
1
ÖNEMLÝ: Ön kapaktaki fýrýn tutamaðýný fýrýný taþýmak veya ambalajýndan çýkartmak için
kullanmayýnýz.
ÇEVRESEL UYARI: Cihazýn kurulumdan sonra ambalaj malzemelerini lütfen güvenlik ve çevre koþullarýna
gereken önemi göstererek çöpe atýnýz. Atýk ambalajlarýn yeniden kullanýmý için özelliklerine göre (folyo,
karton, strafor) ilgili geri dönüþüm kutularýna atýnýz. Herhangi bir elektrikli donanýmý çöpe atarken kablosunu
keserek kullanýlmaz hale getiriniz.
FIRININ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
ÖZELLÝKLER
ÜST ISITICI
ALT ISITICI
IZGARA ISITICI
TURBO FAN
TURBO MOTOR
SOÐUTMA FANI
FIRIN LAMBASI
ALT ISIRICI+LAMBA
ALT ISITICI+ÜST
ISITICI+LAMBA
TURBO FAN + LAMBA
FIRIN ÖLÇÜLERÝ(GxDXY)
MF 242
230 V
950 W
230 V 1100 W
230 V 2100 W
230 V
33 W
230 V
33 W
230 V
23 W
240 V
25 W
230 V 1125 W
MF 243
230 V 950 W
230 V 1100 W
23 0V 2100 W
230 V
33 W
230 V
33 W
230 V
23 W
240 V
25 W
230 V 1125 W
230 V 2075 W
230 V
58 W
595X624X595
595x573x595mm
mm
230 V 2075 W
230 V
58 W
595X624X595
595x573x595mm
mm
MONTAJ ÖLÇÜLERÝ
FIRIN ÝÇ HACMÝ
NET AÐIRLIK (kg)
BRÜT AÐIRLIK (kg)
VOLTAJ
MAKSÝMUM GÜÇ
600x565x600mm
mm
560X570X600
56 L
34.2
kg
37,5 kg
41,5 kg
37.8
230 V
3100 W
600x565x600mm
mm
560X570X600
56 L
34. 2kgkg
37,5
41,5 kg
37.8
kg
230 V
3100 W
2
CÝHAZIN KURULUMU
FIRININ MONTAJ ÖLÇÜLERÝ
TELOSKOPÝK RAF MONTAJI
Teleskopik rafýn monte etmeden önce, fýrýnýn saðýnda ve solunda bulunan teleskopik raylarý
dýþarýya doðru çekininiz.(Þekil A).tepsiyi, dýþarýya doðru çektiðiniz teleskopik raylarýn üzerine oturtunuz.
(Þekil B). Son olarak fýrýný ve teleskopik rayý fýrýnýn içine itiniz. Teleskopik raylar fýrýnýn içine tamamen
girdiðinde fýrýn kapýsýnýn kapanabildiðinden emin olunuz.
(B)
(A)
3
TEL RAF ve TEPSÝNÝN YERLEÞTÝRÝLMESÝ
Tepsi ve tel ýzgara, raya þekildeki pozisyonda ve düz bir þekilde yerleþtirilmelidir. Aksi halde tepsi ve tel
ýzgaranýn (Þekil C'de görüldüðü üzere) raydan çýkma riski söz konusu olabilir.
b ac k
( fo r gr ill p a n)
Tepsinin Arkasý
(C)
f ront
(for
g rill pan)
Tepsinin
Önü
SÖKÜP TAKMA ÝÞLEMÝ
Tel rayýný ray braketlerine, rayýn ön ve arkasýndaki
sabitleme aparatlarýyla utturununuz. Vida ve ayar pullarýný
kullanarak teleskopik rafý sabitleyiniz. Her iki tarafýn
vidalarýný gevþetmek suretiyle teleskopik rayý çýkartýnýz.
(Þekil D).
(D)
TEL RAFI ÇIKARTIP FIRIN BÖLMELERÝNÝ TEMÝZLEMEK
Eðer fýrýn iç kaplamasýnda aþýrý tortu veya yanmýþ yemek
atýklarý birikirse, daha derinlemesine bir temizlik için tel raf
sökülmelidir. Bunu yapmak için tel ýzgarayý þekildeki gibi ters
çeviriniz.
4
FIRININ KABÝNE MONTAJI
*Cihazý, gömme kabinine merkezleyerek yerleþtiriniz.
*Fýrýn kapaðýný açýnýz ve fýrýný, gövdesinin yanlarýnda bulunan deliklere hizalayarak mutfak tezgahýna dört
aðaç vidasýyla monte ediniz.
*Fýrýn, tercihe göre yüksekte bir dolap içerisine veya tezgah altýna monte edilebilir.
*Fýrýnýn üzerindeki tezgaha elektrikli ankastre bir ocak monte edildiðinde, güvenlik ve ihtiyaç olduðunda
fýrýnýn bu ocaktan sökülebilmesini kolaylaþtýrmak için ocakla fýrýn elektrik kablolarýnýn birbirinden ayrý olmasý
gerekmektedir.
ELEKTRÝK BAÐLANTISI
*Cihaz yürürlükte olan yasalara ve kurallara uygun olarak ve sadece yetkili elektrik teknisyeni tarafýndan ana
elektrik þebekesine baðlanmalýdýr.
*Ana þebekeden gelen gücün cihazýn ön alt tarafýna yerleþtirilmiþ olan anma etiketinde belirtilen gücü
karþýlayacaðýndan emin olunuz.
*Evinizdeki sigortanýn akým deðeri 20 amperden az olmamalýdýr. baðlayýnýz.
UYARI:Cihazýn mutlaka topraklanmasý gerekmektedir.
*Fýrýnýnýzýn þebeke kordonuna topraklý fiþ monte edilmiþtir. Bu fiþin mutlaka topraklý bir hat ile kullanýlmasý
gerekmektedir. Topraklama tesisatýný ehliyetli bir elektrikçiye yaptýrýnýz.
Cihazýn elektriðe baðlanmasýndan önce:
1)Fýrýný elektrik baðlantýsý için kullanýlan prize veya çift kutuplu anahtara kolay eriþebilmeyi saðlayacak
þekilde konumlandýrýnýz.
2)Elektrik kablosunu sýcak yüzeylere deðecek þekilde yerleþtirmeyiniz ve fýrýn kapaðýna sýkýþtýrmayýnýz.
3)Elektrik kablosu hasar gördüðünde, bulunduðunuz yerdeki en yakýn yetkili servise baþvurunuz. Yetkili
servisin ayný ebatta plastik yalýtýmlý ve ocaðýn ihtiyaç duyduðu elektrik akýmýna dayanabilecek yeni kabloyla
deðiþimi yapmasýný saðlayýnýz.
*Cihaz elektrik tesisatýna doðrudan baðlanacaksa, cihazla elektrik tesisatý arasýna temas noktalarý
arasýndaki mesafe en az 3mm olan ve geçerli olan yasalara uygun olarak istenen yükü taþýmaya uygun
tipte çift kutuplu bir þalter monte edilmelidir. Topraklama teli çift kutuplu þalter tarafýndan kesilmemelidir.
*Adaptörlerin, çoklu prizlerin veya uzatma kablolarýnýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir. Mutlaka
kullanýlmasý gerekiyorsa geçerli olan emniyet yasalarýna uygun olarak adaptör veya uzatma kablosu
kullanýlabilir. Ancak, kesinlikle adaptör için belirtilen maksimum akým kapasitesini ve maksimum gücü
aþmayýnýz.
*Baðlantý iþlemi bittikten sonra ýsýtma elemanlarýný 3 dakika kadar test ediniz.
*Cihazýn elektrik güvenliði sadece elveriþli kaynaða, kurallara göre topraklanarak doðru þekilde
baðlandýðýnda garantilidir. Firmamýz, cihazýn doðru þekilde topraklanmamasýndan kaynaklý insanlara,
hayvanlara veya eþyalara gelebilecek zararlardan sorumlu tutulamaz.
5
CÝHAZ ÝLK KURULDUÐUNDA:
1.’Sýcaklýk Ayarý’ný maksimum seviyeye ayarlayýnýz.
2.Fonksiyon düðmesini Alt ve Üst Izgara (ve varsa + Fan konumuna getiriniz.)
3.Fýrýný bu þekilde boþ olarak 30 dakika çalýþtýrýnýz.
4.Hava dolaþýmý için camý açýnýz.
*Bu süre içerisinde, fýrýnýnýzda yalýtým malzemeleri ve ýsýtýcý elemanlarýndan kaynaklanan bir defaya
mahsus bir koku ve duman ortaya çýkabilir. Eðer böyle bir durum meydana gelirse,fýrýna yemek koymadan
önce sadece kokunun ve dumanýn yok olmasýný bekleyiniz.
*Bu iþlemler bittiðinde fýrýnýn içerisini, hafif ýslak sabunlu yumuþak bir bezle temizleyiniz.
ÖNEMLÝ:Fýrýn kapaðýný açmak için, daima tutacaðý orta kýsmýndan kavrayýnýz.
UYARI: Fýrýnýn ilk kullanýmýndan önce tepsi, ýzgara gibi parçalarýný dikkatlice yýkayýnýz.
FIRIN AMPULÜNÜN DEÐÝÞTÝRÝLMESÝ
*Bu iþlemi yapmadan önce cihaza elektrik gelmediðinden emin olunuz.
*Fýrýnýn ampulü þu özelliklere sahip olmalýdýr.
Yüksek ýsýya dayanýklý(300 C ‘e kadar )
Elektrik deðerleri:230V AC-50Hz,
*Elektrik gücü:25W
Cam kapakçýðý bastýrýp saat yönünün tersine çeviriniz.
Yanmýþ olan ampulü çýkarýnýnýz.
Yeni ampulü takýnýnýz.
Cam kapakçýðý yerleþirininiz
Cihazýn elektriðini açýnýz.
Fýrýn Lambasýnýn Deðiþtirilmesi
ÖNEMLÝ:Eðer cihazý bir daha kullanmamaya karar verirseniz, cihazýn fiþini prizden çekerek fýrýnýn
elektrik temasýný kesiniz. Kullanýlmayan cihazlar çoçuklar için güvenlik riski taþýr. Bu yüzden fýrýný
çoçuklarýn ulaþabilecekleri yerlerden uzak tutunuz.
6
FIRININ ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ
-Elektrik enerjisi kullanýmýnda verimliliði yüksek ve ýsý yalýtýmý olan fýrýnlar tercih edilmelidir.
-Yiyecekler piþerken fýrýn kapaðýný sýk sýk açmak her seferinde soðuk havanýn fýrýn içerisine girmesine,
dolayýsýyla da enerji kaybýna neden olmaktadýr. Bu nedenle fýrýn kapaðý gereðinden fazla açýlmamalýdýr.
-Fýrýnda, bir yerine birden fazla yemek piþirilmeye çalýþýlmalýdýr. Düþük sýcaklýkta piþeni deðerlerinden önce
çýkarýp, fýrýnýn sýcaklýðýný deðiþtirmeden daha az enerji harcanmalýdýr.
-Fýrýnda yapýlan yemek sonrasýnda kalan artýk ýsý bir sonraki yiyecek için de kullanýlmalýdýr. Bu þekilde enerji
tasarrufu yapýlmýþ olunur.
-Fýrýnda ön ýsýtma kýsa süre için (en fazla 10 dakika) yapýlmalýdýr.
-Donmuþ bir yiyeceðin fýrýnda piþirmeden önce çözülmesi saðlanmalýdýr.
-Fýrýnlarýn çevresinde kolayca tutuþabilen yanýcý, parlayýcý maddeler bulundurulmamalýdýr.
-Fýrýnlar yanýcý ortamlardan uzak yerlere monte edilmelidir.
-Fýrýnlar, kapaklarý piþirme süresinden birkaç dakika önce kapatýlmasý durumunda mevcut sýcaklýkta daha
az enerji harcayarak piþirme devam eder.
FIRININ TANIMLANMASI
MF 242
MF 243
F 242 1
1
2
2
3
3
1. Kontrol Paneli
2. Kapý Tutamaðý
3. Kapý
4. Fonksiyon Seçme
5. Ayar Düðmesi (-,+)
6. Ayar Butonu
7. Zaman Ayar Butonu
8. Durdurma Butonu
9.Baþlatma Butonu
7
KONTROL PANELÝN TANIMLANMASI
MF 242
4
6
5
7
8
9
MF 243
5
4
6
7
8
8
9
ÜRÜN ÖZELLÝKLERÝ
1. Saat Ayarý
Fýrýný elektriðe baðladýktan sonra ekranda 00:00 sembolü görülür.
1) ”
“ sembolüne basýnýz, saat iþareti yanýp sönmeye baþlar.
2) ”
“ sembolünü saati ayarlamak için çeviriniz. (Zaman 0 ile 23 arasýnda olmalýdýr.)
3) ”
“ sembolüne basýnýz, dakika yanýp sönmeye baþlar.
4) ”
“ sembolünü dakikayý ayarlamak için çeviriniz. (Zaman 0 ila 59 arasýnda olmalýdýr.)
5) ”
“ sembolüne saat ayarlarýný bitirmek için basýnýz. “:” yanýp söner, saat ve dakika yanar.
Not: 24 saatlik dilimi gösteren bir dijital saat kullanýlmýþtýr.
2. Fonksiyon Ayarlarý ,
.
1) ”
“ sembolünü ihtiyaç duyduðunuz piþirme fonksiyonunu seçmek için çeviriniz. seçilen fonksiyonun
simgesi görülecektir.
2) ”
“ sembolünü sýcaklýðý ayarlamak için çeviriniz.
3) ”
“ sembolüne piþirmeye baþlatmayý onaylamak için basýnýz.
4) Eðer 2. madde atlanýrsa piþirme baþlangýcýný onaylamak için “
“ sembolüne basýnýz. Bu durumda
fabrika ayarý olarak 9 saat piþirme olacak ve piþirme sýcaklýðý LCD ekranda gözükecektir.
NOT:
1) Zamaný ayarlarken zaman ayar düðmesindeki dakika aralýklarý aþaðýdaki gibidir:
- 0 – 30 dakika arasý için 1 dakikalýk aralýklar
- 30 dakika – 9 saat arasý için 5 dakikalýk aralýklar
2) Sýcaklýk ayarlarken ayarlama düðmesindeki sýcaklýk dereceleri 5'erli aralýklarla artar.
3) ”
“ sembolünü piþirme baþladýðýnda piþirme zamanýný ayarlamak için çeviriniz. Daha sonra “
“
sembolüne basýp piþirmeyi baþlatýnýz
.
4) ”
“ sembolünü piþirme baþladýðýnda sýcaklýðý ayarlamak için çeviriniz. Ýlgili iþaret yanacaktýr. Sonra
piþirmeye baþlamak için “
“ sembolüne basýnýz. 3 saniye sonra ayarlanan sýcaklýk devreye girecektir.
Eðer “
“ sembolüne 3 saniyede basýlmazsa fýrýn piþirmeye devam etmek için eski sýcaklýðýna geri
dönecektir.
9
3. Genel Saati Öðrenme
Bu fonksiyonu piþirme fonksiyonlarýnda kullanabilirsiniz.
1) Piþirme fonksiyonu boyunca güncel zamaný görmek için “
“düðmesine basýnýz.
2) Eðer saat ayarlandýysa güncel zamaný görüntülemek için “
“ düðmesine basýnýz.
4.Tuþ Kilidi
Kilitlemek için: “
“sembolüne ve “
“ sembolüne ayný anda 3 saniye boyunca basýnýz. Çocuk kilidinin
açýk olduðunu gösteren ve uzun olarak beep sesi çýkacak ve “
“ sembolü yanacaktýr.
Kilidi açmak için: “
“ sembolüne ve “
“ sembolüne ayný anda 3 saniye boyunca basýnýz, uzun bir
beep sesinin sonrasýnda çocuk kilidi açýlacaktýr.
5.Alarm
Alarm güncel saatten itibaren en fazla 9 saat ilerisi için kurulabilir.
1)Alarm düðmesi “
“ne basýnýz.
2)Alarmýn saatini ayarlamak için “
3)Alarm düðmesine “
“ sembolünü çeviriniz.
“ tekrar basýnýz.
4) Alarmýn dakikasýný ayarlamak için “
“ sembolünü çeviriniz.
Not: Zaman ayarlandýktan sonra fýrýn sinyali 10 kez çalacaktýr ve “
“ sembolü size piþirmeyi
baþlatmanýzý hatýrlatmak için ekrandan kaybolacaktýr.
Ayarlama süresince durdur düðmesine basarak alarmý iptal edebilirsiniz. Alarm kurulduktan sonra durdur
düðmesine iki kez basarak iptal edebilirsiniz.
6. Baþlatma /Ara Verme/ Ýptal Fonksiyonu
1) Eðer piþirme zamaný kurulmuþ ise “
“ sembolüne basarak piþirmeyi baþlatýnýz. Eðer piþirme
durdurulursa “
“ sembolüne piþirmeye devam etmek için basabilirsiniz.
2) Piþirme iþlemi boyunca “
“ sembolüne piþirmeyi durdurmak için bir defa basýnýz. Piþirmeyi iptal etmek
için “
“ sembolüne iki kez basýnýz.
7.Enerji Tasarrufu
1) Bekleme durumunda “
moduna geçecektir.
“ sembolüne 3 saniye basýnýz. LED ekran sönecek ve cihaz enerji tasarruf
2) Eðer bekleme durumunda 20 dakika boyunca hiçbir iþlem yapýlmazsa LED ekran söner ve cihaz enerji
tasarruf moduna geçer.
3) Enerji tasarruf modundan çýkmak için herhangi bir tuþa basýnýz veya ayar düðmesini çeviriniz.
10
8.Not
(1)Sinyal, baþlangýçta düðme döndürüldüðü zaman bir kere çalar.
(2)Piþirme programý kurulduðunda ayarlandýktan sonra “
piþirme programý iptal edilir ve güncel zaman gösterilir.
“ sembolüne 5 dakika içinde basýlmazsa seçilen
(3) Piþirmenin bittiðini hatýrlatmak için sinyal 5 kere çalar.
PÝÞÝRME FONKSÝYONLARI
Fýrýn Lambasý: Fýrýn içi aydýnlatma saðlayan lambadýr. Fýrýn Lamba tuþuna basýlýp
lamba yakýldýðýnda ýsýtýcý ve turbo fan çalýþmaz. Fýrýn çalýþmaya baþladýktan bir süre
sonra fýrýn lambasý söner.
Buz Çözme: Bu fýrýn fonksiyon ayarý yiyeceðin buzunu çözme iþine yarar. Oda
sýcaklýðýndaki hava fýrýnýn içine yönlendirilir.
Not: Herhangi bir ýsýtýcý çalýþmadan sadece fan devreye girer. Bu fan donmuþ gýdanýn
buzlarýný birkaç dakikada yiyeceðin besin deðerini deðiþtirmeden eritir.
Fanlý Izgara : Bu fonksiyonu seçtiðinizde, üst ýsýtýcý devreye girecek ve fan yardýmýyla
fýrýnýnýzýn içinde bir sýcak hava akýmý oluþacaktýr. Fanýn devreye girmesi sayesinde
yiyeceðinizin üst kýsmýna direkt olarak gelecek ýsý azalacaktýr.Bu fonksiyon büyük parça etleri
yüksek sýcaklýkta ýzagara yapmak ve kýzartma yapmak için uygundur.Fýrýn kapýsýný
kapalý tutunuz. Fýrýný ön ýsýtmaya gerek yoktur, sýcaklýk 50 ile 200° C aralýðýnda ayarlanabilir
Büyük ýzgara: Büyük ýzgara infrared ýsýtma kullanýr. Sýcaklýk 180 ile 240° C aralýðýnda
ayarlanabilir.
Not: Büyük parça etler için idealdir. Piþirme esnasýnda fýrýn kapýsýný açmaktan sakýnýnýz.
Izgara esnasýnda yiyeceði olabildiðince yükseðe yerleþtiriniz.
Ýnfrared ýzgara: Sýcaklýk 180 ile 240 °C aralýðýnda ayarlanabilir.
Not: Daha küçük veya daha ince etler için idealdir. Piþirme esnasýnda fýrýn kapýsýný
açmaktan sakýnýnýz.
Izgara esnasýnda yiyeceði olabildiðince yükseðe yerleþtiriniz.
Alt ve Üst Isýtýcý (Klasik Piþirme): Fýrýný üst ve alt rezistanslarla ýsýtarak sýcaklýk 50
ile 250 ° C aralýðýnda ayarlanabilir.
Yiyeceði fýrýna yiyecek önceden ayarlanmýþ sýcaklýða ulaþtýktan sonra koyunuz(60 °
C). Piþirme esnasýnda kapýyý açmaktan sakýnýnýz.
Alt Isýtýcý: Sadece alt ýsýtýcý devrededir. Alttan piþirilmesi gereken yiyecekler
için yiyecekleri ýsýtmak ve güveç gibi yavaþ ýsýda uzun süreli piþirmek için
kullanýlýr. Ön ýsýtma ayarýndan sonra yiyecek fýrýna verilip istenilen sýcaklýk
ayarlanýr. Not: Bu fonksiyon pizza piþirimi için idealdir.
11
TEMÝZLÝK VE BAKIM
!Güzel
görüntü ve güvenilirliði korumak amacýyla ürünü temiz tutunuz. Cihazýn modern tasarýmý bakým
gereksinimini en aza indirir. Ürünün yiyecekle temas eden parçalarýnýn düzenli olarak temizlenmesi gerekir.
!Herhangi bir bakým veya temizlik iþlemi yapmadan önce gücü kesiniz.
!Tüm kontrollerde cihazý kapalý (OFF) duruma getiriniz.
!Ürünün içinin nispeten ýlýk olduðu zamana kadar bekleyiniz. Yiyecek artýðý, leke vs. sýcakta soðukta
olduðundan daha kolay çýkar. (Sýcak iken bir iþlem yapmayýnýz)
!Cihazýn yüzeyini nemli bir bezle, yumuþak bir fýrçayla veya süngerle silip kurulayýnýz.
!Fýrýn kapýsýnýn camýný silerken aþýndýrýcý temizleyiciler veya keskin uçlu yada yüzeyli metal kazýyýcýlar
kullanmayýnýz, bunlar camýn yüzeyini çizebilir veya cama hasar verebilir.
!Paslanmaz çelik kýsýmlarda asla asidik maddeler (sirke, limon suyu) býrakmayýnýz.
!Cihazý temizlerken yüksek basýnçlý temizleyiciler kullanmayýnýz.
!Fýrýnlama tavasý (tepsisi) yumuþatýcýlý deterjanla yýkayabilirsiniz.
12
PÝÞÝRME ÖNERÝLERÝ
YÝYECEK
AÐIRLIK
RAF
DURUMU
PÝÞÝRME
METODU SICAKLIK °C
Sucuk/Sosis
Tost
Tost
Dana Eti
ZAMAN
2. TARAF
1. TARAF
(MÝN)
(MÝN)
TABAK
Tel Raflar
9 parça
Tel Raflar
4 parça
parça
Tel Raflar
1000g
Tel Raflar
Seramik Tabak+
Tel Raf
Tavuk
Hamburger
Tel Raflar
Sucuk/Sosis
Tel Raflar
Dana Fileto
Tel Raflar
Kurabiye
Fýrýn Tepsisi
Rulo Pasta
Fýrýn Tepsisi
Küçük Kekler
Pandispanya
Keki
Elmalý Turta
Ekmek Dilimleri
Hamburger
13
NAKLÝYE ÝLE ÝLGÝLÝ BÝLGÝLER
!Orjinal ambalajýný saklayýnýz.
!Orjinal ambalajý ile taþýyýnýz, ambalaj üzerindeki taþýma iþaretlerine uyunuz.
!
!Orjinal ambalajý yok ise;
!Ürününüzün dýþ yüzeylerine gelebilecek darbelere karþý önlem alýnýz.Üzerine aðýr yük koymayýnýz.
!Taþýma sýrasýnda ürününüzü (üst taraf yukarý gelecek þekilde) yere paralel konumda tutunuz.
YETKÝLÝ SERVÝS ÇAÐIRMADAN
ÖNCE YAPILMASI GEREKEN ÝÞLEMLER
*Fýrýn ýsýtmýyor ise,
Ürününüzün fiþi topraklý prize takýlmamýþ , sigorta atmýþ, saatli modellerde saat ayarlanmamýþ olabilir.
*Fýrýn çalýþmýyor ise,
Multi sistem fýýrýnlarda fonksiyon seçici düðme gerekli fonksiyona ayarlanmýþ mý?
Fýýrýn ýsýtýcý kumanda düðmesi ile sýcaklýk ayarý yapýlmýþ mý?
Fýrýnýn baðlandýðý prizin sigortasý ya da ana sigorta atmýþ mý?
*Ýç aydýnlatma lambasý yanmýyor ise,
Elektrik var mý? Lamba arýzalý olabilir mi? Arýzalý ise; kýlavuza bakarak deðiþtiriniz.
*Piþirme (alt/üst kýsým eþit piþirmiyor ise);
Kullanma kýlavuzuna göre raf konumlarýný, piþirme süresi ve sýcaklýk deðerlerini kontrol ediiz..
EÐER ÜRÜNÜNÜZDE HALA BÝR PROBLEM VAR ÝSE LÜTFEN SILVERLINE YETKÝLÝ SERVÝSÝ
ARAYINIZ.
14
MÜÞTERÝ SERVÝS VE GARANTÝ
Malýn kullanma kýlavuzunda gösterildiði þekilde kullanýlmasý ve Silverline'nin yetkili kýldýðý servis elemanlarý
dýþýndaki þahýslar tarafýndan montaj, bakým, onarým veya baþka bir nedenle müdahale edilmemiþ olmasý
þartýyla, bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý montaj, malzeme, iþçilik ve üretim hatalarýna karþý ürünün
teslim tarihinden itibaren 2 (ÝKÝ) YIL SÜRE ÝLE GARANTÝ EDÝLMÝÞTÝR.
Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malýn
tamir süresi 20 iþgününü geçemez. Bu süre, mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun
olmamasý durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý-üreticisinden
birine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Tüketicinin arýza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü
mektup veya benzeri bir yolla yapmasý mümkündür. Ancak, uyuþmazlýk halinde ispat yükümlülüðü tüketiciye
aittir. Malýn arýzasýnýn 10 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý-üretici veya ithalatçý; malýn tamiri
tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek
zorundadýr.
Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan dolayý arýzalanmasý
halinde (montajýn yetkili servis tarafýndan yapýlmasý gerekir), iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da
baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;
Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydýyla, bir yýl içerisinde;
en az dört defa veya imalatçý-üretici ve/veya ithalatçý tarafýndan belirlenen garanti süresi içerisinde altýdan
fazla arýzalanmasýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan yararlanamamayý sürekli kýlmasý, Tamiri için gereken
azami süresinin aþýlmasý, Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde
sýrayla satýcýsý, bayi, acentesi temsilciliði ithalatçýsý veya imalatçý-üreticisinden birisinin düzenleyeceði
raporla arýzanýn tamirini mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda tüketici malýn ücretsiz
deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranda bedel indirimi talep edebilir.
Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar garanti
kapsamý dýþýndadýr.
Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin
Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne baþvurabilir.
15
Garanti Ýle Ýlgili Olarak Müþterinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar;
Ürün garanti belgesini muhafaza ediniz. Garanti belgesinin ibraz edilememesi durumda ürüne garanti dýþý
iþlem uygulanýr. Ürün yanýnda satýn alýnacak yardýmcý elemanlar ve aksesuarlar ürün garantisinin dýþýnda
tutulur. Kullanma kýlavuzunda zamanla ve kullanýma baðlý olarak deðiþtirilmesi gerektiði belirtilen sarf
malzemeler garanti dýþýndadýr.
SILVERLINE tarafýndan verilen bu garanti ürünün normalin dýþýnda kullanýlmasýndan doðacak
arýzalarýn giderilmesini kapsamadýðý gibi, aþaðýda ki durumlarda garanti dýþýdýr.
1. Kullanma hatalarýndan meydana gelen hasar ve arýzalar,
2. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan hasar ve
arýzalar,
3. Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý; hatalý elektrik tesisatý; ürünün etiketinde yazýlý voltajdan farklý voltajda
kullanma nedenlerinden meydana gelecek hasar ve arýzalar,
4. Yangýn ve yýldýrým düþmesi ile meydana gelecek hasar ve arýzalar,
5. Ýmalatçýnýn verdiði parçalar dýþýnda herhangi bir parçanýn cihaza monte edilmesinden doðacak
arýzalar
6. Ürünün kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan arýzalar.
7. Ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça
bulundurma süresi.)
Garanti belgesinin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluðu, tüketicinin malý satýn aldýðý satýcý,
bayi, acenta ya da temsilciliklerine aittir. Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý, ürün üzerindeki orjinal
seri numarasý kaldýrýldýðý veya tahrif edildiði takdirde bu garanti geçersizdir.
Size en yakýn Silverline Yetkili Servis acentesini öðrenmek için ürün ile beraber saðlanan yetkili servis
listesine baþvurabilirsiniz. Listeniz 1–2 yýldan eski ise güncel servis noktalarýný öðrenmek ve sorularýnýza
cevap alabilmek için SILVERLINE DANIÞMA HATTI 0212 444 4 758'i arayabilirsiniz.
Bu cihaz, Avrupa'da uygulanan direktiflere göre 2002/96/EC Atýk
Elektrik ve Elektronik Cihazdýr. (WEEE)Bu cihazý hurdaya ve çöpe
atmadan önce, çevreye ve insan saðlýðýna karþý potansiyel negatif
sonuçlarýný engellemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bu uygunsuz
bir atýk olacaktýr. Ürün üzerindeki bu sembol, ürünün ev atýðý olarak
deðerlendirilmemesini, elektrik elektronik atýk toplama yerlerine
teslim edilmesini uyarmak amaçlýdýr. Ürünün imha iþlemi yerel çevre
yönetmeliklerine uygun olarak yapýlmalýdýr. Ürünü yok etmek,
yeniden kullanmak ve tekrar dönüþüme sokmak için detaylý bilgiyi
yetkili birimlerden temin edebilirsiniz.
GuangDong Midea Microwave and Electrical Appliances Manufacturing Co.,Ltd
ADD: No 6, YongAn Rd, BeiJiao,ShunDe,FoShan,GuangDong,China. P.O.528311
T:+86-757-2239-0544 F:+86-757-2633-9581
16
0212
444 4 758
SILVERLINE YETKÝLÝ SERVÝSLERÝ
ÝL
ADANA
ADAPAZARI
ADIYAMAN
ÝLÇE
SER. KODU SERVÝS ADI/SERVÝS KODU YETKÝLÝ KÝÞÝ
ADRES
GÜZEL YALI MAH.SÜLEYMAN DEMÝREL BULVARI
TELEFON
SEYHAN
SER099
PRESTÝJ KLÝMA
VOLKAN AKYÜZ
138.SK.DUYGU APT.ALTI NO:3 / B
0 322 247 06 18
SEYHAN
SER193
METE TEKNÝK
ALÝ METE
TOROS MH. 78141 SK YILMAZ APT ALTI. NO:10
0 322 231 01 40
KOZAN
SER305
GÜRBÜZ TEKNÝK SERVÝS
YASÝN GÜRBÜZ
TUFAN PAÞA MH. ÜSTÜN SK. NO:63
0 322 515 20 40
CEYHAN
SER138
HÜSEYÝN DEMÝR
HÜSEYÝN DEMÝR
B.KIRIM MH.4 SK.NO:8/A
0 322 613 17 77
MERKEZ
SER079
KUZEY SOÐUTMA
ZEKÝ BULUT
SEMERCÝLER MAH.A. NECDET GÜVEN CD. NO:60
0 264 279 23 90
MERKEZ
SER171
AKDENÝZ SOÐUTMA
ÖMER KISAYOL
BAHÇELÝEVLER MAH. ESKÝ KAHTA CAD. NO:229
0 416 216 59 15
KARDEÞLER SOÐUTMA
YASÝN BOZAN
FATÝH MAH ZAFER CAD NO 20 /B
0 416 725 99 89
FATÝH SOÐUTMA
ÝBRAHÝM - FATÝH ÇOMAK CUMHURÝYET MH. ÞÜKRÜ ÇELÝK ALAY CD. ESRA SÝTESÝ ALTI C BLOK NO:13
0 272 214 51 33
KAHTA
AFYON
MERKEZ
AÐRI
DOÐUBEYAZIT SER320
BEYTER TEKNÝK
MEHMET BEYTER
BÜYÜK AÐRI CAD. FATÝH CAMÝ YANI NO:48
0 247 312 74 95
MERKEZ
SER230
AKEL SOÐUTMA
YUSUF AKEL
DERE MH. DERE CD. CANPOLAT APT. ALTI NO:3
0 382 212 54 07
ORTAKÖY
SER214
GÜVERCÝN SOÐUTMA
GÜNER GÜVERCÝN
AKSARAY CD.ZÝRAAT BANKASI KARÞISI NO:175
0 382 351 82 16
MERKEZ
SER007
ARÇAY TEKNÝK
FERHAT ARABACI
MEHMET VARINLI CD.NO:55
0 358 218 31 86
MERZÝFON
SER044
EMEK TÝCARET
HÜSEYÝN KARACAN
HARMANLAR MAH.KADIOÐLU PSJ NO:11 / A
0 358 514 47 57
ÇANKAYA
SER182
YILDIZ TEKNÝK
A.OÐUZ KELEÞ
SANCAK MH. CÝDDE CD. NO:13/A
0 312 440 97 97
ÇANKAYA
SER020
BAY TEKNÝK
MUSA KARABAY
BÝRLÝK MAH.457 SOK. NO:3 / A
0312 495 92 66
KEÇÝÖREN
SER040
DOÐSER SERVÝS
CÝHAN AKDOÐAN
SANATORYUM CD.NO:201 / A
0 312 381 44 55
ETÝMESGUT
SER116
UÐUR TEKNÝK
UÐUR GÜYAGÜLER
30 AÐUSTOS MAH. ÞEHÝT HASAN ÖZTÜRK CAD. NO 53/A
0 312 245 37 37
SÝNCAN
SER116
UÐUR TEKNÝK
UÐUR GÜYAGÜLER
MARAÞAL ÇAKMAK MAH. ÞEHÝT AHMET DOÐAN SOK. NO:22 / 14
0 312 269 71 71
MERKEZ
SER034
ÇETÝN TEKNÝK
NÝHAT ÇETÝN
ÞÝRÝN YALI MAH.ÖZGÜRLÜK BULV.NO:96/1
0 242 316 28 28
ALANYA
SER302
ALP TEKNÝK
ÝBRAHÝM KALKAN
ÞEKERHANE MH. YAYLA YOLU CD. ÇAYBAÞI SK. ALEYNA APT ALTI NO:11/ A-B 0242-519 31 32
MANAVGAT
SER120
ÜREYEN ISITMA
MEHMET ÜRÜYEN
YUKARI HÝSAR MH.HASTANE CD.NO:70/B
0 242 746 06 57
MERKEZ
SER178
YILDIZ TEKNÝK
AHMET YIDIZ
GÜVENLÝK MH. 261 SK. ÖZGÜR APT. 15 / B
0 242 345 74 72
KUMLUCA
SER235
AKGÜL TEKNÝK
MEHMET ZÝYA AKGÜL
ADNAN MENDERES BULV. KAVAKLI KUYU CD. KÜLTÜR HAN KARÞ. NO:9
0 242 887 53 80
SARICAOÐLU TÝCARET
ÝDRÝS SARICAOÐLU
ATATÜRK BULV. NO:41
0 242 836 19 99
AKSARAY
AMASYA
ANKARA
ANTALYA
SER176
KAÞ
ARDAHAN
MERKEZ
SER330
OKTAY SOÐUTMA
OKTAY FIRINCI
KAPTANPAÞA MH. ÜMÝT KAFTANCIOÐLU CD. NO:15
0 478 211 29 82
MERKEZ
SER042
EFE SOÐUTMA
ADNAN YALÇINKAYA
HASAN EFENDÝ MH.1904 SK.NO:18
0 256 212 90 79
KUÞADASI
SER272
DUYGU BEYAZ EÞYA SERVÝSÝ HASAN KUÞ
EGE MAH. ATATÜRK CAD. NO:25
0256-614 26 32
NAZÝLLÝ
SER085
MERT BOBÝNAJ
MUSTAFA KABASAKAL
CUMHURÝYET.MH.173/1 SOK. NO:1-K
0 256 313 62 66
SÖKE
SER262
MURAT SOÐUTMA
MURAT ÇALIÞKAN
ALBAYRAK CD. NO:38 / B
0 256 512 77 74
DÝDÝM
SER124
YORAN SOÐUTMA
DENÝZ DEMÝRTAÞ
YENÝ MAH 821 SOK. NO :16
0 256 811 24 65
MERKEZ
SER048
ERDOÐAN ELEKTRÝK
SAÝM ERDOÐAN
ALÝ HÝKMET PAÞA MH.ALTAY CD.NO:56
0 266 245 84 85
EDREMÝT
SER242
KÖRFEZ ÝKLÝMLENDÝRME
ALÝ ASLANTAÞ
CAMÝ VASAT MH.GAZÝ CD.NO:24/A
0 266 373 99 33
BANDIRMA
SER218
EMEK TEKNÝK
MURAT SAÐIR
ÝHSANÝYE MH. ÇEÞME SK. NO:3/A
0 266 714 12 50
BARTIN
MERKEZ
SER273
EFE SOÐUTMA
OKTAY KAMAN-MÜJDAT KAHRAMAN
OKULAK MH.
ORT
TOPÇU KONAÐI CD. NO:110/A
BATMAN
MERKEZ
SER267
AKDAÞ KARDEÞLER SOÐUTMAM.EMÝN
LTD. ÞTÝ
AKDAÞ
AYDINLIK EVLER MAH. 12. CD. NO:127
0 488 214 04 74
BAYBURT
MERKEZ
MUTLU BOBÝNAJ
NAZMÝ ÝSPÝRLÝ
ESKÝ HASTANE CD.CUMH.ÝLKOKUL ALTI
0 458 211 87 34
BÝLECÝK
BOZÜYÜK
SER261
TÜL-SEV TEKNÝK
ÝLHAN BÝLGÝN
KASIMPAÞA MH. HACI BÖLÜK SK. NO: 2-A
0 228 314 79 57
BÝNGÖL
MERKEZ
SER289
PINAR SOÐUTMA
MUHAMMET PINAR
YENÝÞEHÝR MH.ÖZEL ÝDARE YANI KARABULUT PASAJI NO:3
0 426 214 11 91
BOLU
MERKEZ
SER229
ÝKLÝM SOÐUTMA VE ELEKTRÝK ERGÜN RÜZGAR
KARAMANLI MH. KONURALP CD. NO:24
0 374 212 23 32
MERKEZ
SER257
DADAK SOÐUTMA
MURAT DADAK
KONAK MH. RIZA DOÐRUL CD. NO:26/ B
0 248 233 49 07
BUCAK
SER123
YÝÐÝTLER ELEKTRÝK
MEHMET YÝÐÝT
PAZARLAR MAH.OKULLAR CAD.NO:25
0 248 325 77 37
ÞENGÜN TEKNÝK
MEHMET ÞENGÜN
PAZAR MH. HAL BÝNALARI NO:2
0 536 718 48 49
AYDIN
BALIKESÝR
BURDUR
KARAMANLI
BURSA
OSMANGAZÝ
SER016
AYDIN TEKNÝK
ÝBRAHÝM AYDIN
SOÐANLI MH.NÝLÜFER CD.NO:66
0 224 233 11 48
NÝLÜFER
SER016
AYDIN TEKNÝK
ÝBRAHÝM AYDIN
ESENTEPE MH. OKUL SK. NO:20/C
0 224 245 54 15
YILDIRIM
SER083
MENZÝL SOÐUTMA
ÝSMAÝL ALANKAYA
DAVUT DEDE MH. FATÝH SULTAN MEHMET CD. NO:28
0 224 361 62 79
ÝNEGÖL
SER317
ONARAN TEKNÝK
MEHMET URAN
TURGUTALP MH BÜYÜKDERE SK NO:28/A
0 224 711 39 63
GEMLÝK
SER098
PAÞA TEKNÝK
ADEM ERDOÐAN
BALIK PAZARI MAH. 2 NOLU CAD. NO:47/A
0 224 513 68 40
M.KEMALPAÞA SER255
OKUR TEKNÝK
ZÝYA OKUR
HAMZA BEY MAH. ÞEHÝT ZEKÝ GÖKGÖZ SOK NO : 21
0 224 612 06 88
MUDANYA
SER185
ERER TÝCARET
ERTUÐRUL ERDOÐAN
ÖMERBEY MAH.CAMÝ SK.KORKMAZ APT.NO:30
0 224 544 86 16
MERKEZ
SER287
DÝJÝTAL ELEKTRÝK
CEVAT EKREN (sedat bey) ÝSMETPAÞA MAH.AYDINLI ÇEÞME SK.NO:42
0 286 213 31 12
SER286
GÜNGÖR TEKNÝK
UFUK GÜNGÖR
GAZÝ SÜLEYMAN PAÞA CD. GAZÝ SÜLEYMAN PAÞA MH. ÖZTÜRK SÝT. NO: 1
0 286 566 40 99
ÇAN
SER304
USTA ELEKTRÝK
CENGÝZ MANDACI
ATATÜRK MAH. ÇANAKKALE CAD. NO:118 (ercem mobilya ya gönder)
0 286 445 43 55
MERKEZ
SER323
CÝHAN TEKNÝK
CÝHAT ASLAN
BUÐDAY PAZARI MAH.ATATÜTK BLV.ANIL APT.A BLOK NO:4
0 376 212 29 16
ÞABANÖZÜ
SER336
AYDOÐDU TEKNÝK SOÐUTMA ABDULLAH AYDOÐDU
CUMHURÝYET MH. BELEDÝYE ÝÞMERKEZÝ YANI NO:11/2
0 376 518 15 54
MERKEZ
SER047
ERDEM SOÐUTMA
ERSOY ERDEM
KALE MAH.EMEK CAD.NO:14/B
0 364 224 77 80
FATÝH DUYGULU
FATÝH DUYGULU
ÝSTANBUL CAD.NO:5/A
0 364 311 78 88
ÇANAKKALE GELÝBOLU
ÇANKIRI
ÇORUM
DENÝZLÝ
0 378 227 56 59
SUNGURLU
MERKEZ
SER004
AKSU BOBÝNAJ
MUHAMMET AKSU
DEÐÝRMEN ÖNÜ MH. LOZAN CD. NO:49 / A
0 258 264 44 04
MERKEZ
SER277
SÝSTEM SOÐUTMA
ÝLKER TEKDEMÝR
UÇANCI BAÞI MH. 571 SK. NO:11 / A
0 258 264 99 23
ÇÝVRÝL
SER236
TEKÝN TÝCARET
FIRAT TEKÝN
SARAY MH.DEÐÝRMEN CD.SK:20 NO:10
0 258 713 65 22
SER191
DEMÝR SOÐUTMA
MEHMET HANÝFÝ DEMÝR
PEYAS MH. 8.SK. ÝPEK APT ALTI NO:7
0 412 252 41 86
DÝYARBAKIR MERKEZ
17
DÜZCE
EDÝRNE
ELAZIÐ
ERZÝNCAN
ERZURUM
ESKÝÞEHÝR
GAZÝANTEP
GÝRESUN
MERKEZ
SER080
KÜÇÜKLER SOÐUTMA
ERÇÝN KÜÇÜK
ESKÝ AKÇAKOCA CD.NO:73
0 380 512 39 56
MERKEZ
SER300
GÜRSU TEKNÝK
MUSTAFA SALMAN
KÜÇÜK SANAYÝ SÝT. 21 BLOK. NO:10
0 284 214 84 17
KEÞAN
SER278
SÝMGE SOÐUTMA
ÝSMAÝL BAYILMIÞ
KURTULUÞ CD. NO:27 /A
0 284 712 39 03
MERKEZ
SER306
MEHMET ZORLU
MEHMET ZORLU
RIZAÝYE MH. KIBRIS ÞEHÝDÝ MEHMET GÜÇLÜ CD. NO:63/A
0 424 238 65 31
MERKEZ
SER174
GÜNDÜZ TEKNÝK
YUSUF GÜNDÜZ
ÝZZET PAÞA MAH.HACI TEVFÝK EFENDÝ SOK. NO: 36/B
0 424 236 30 50
MERKEZ
SER002
AKAR ELEKTRÝK
BEKÝR AKAR
SANAYÝ CAD.770SK.NO:81
0 446 214 24 64
MERKEZ
SER003
AKAR SOÐUTMA
ADEM AKAR
BAKIRCI MAH.YAÞAM APT.ALTI NO:5
0 442 235 56 08
AYDEMÝR KARDEÞLER
MUSTAFA AYDEMÝR
ASLAN PAÞA MH. MERKEZ SK. NO:10
0 242 816 64 25
OLTU
MERKEZ
SER250
LÝDER TEKNÝK SOÐUTMA
MEHMET ALÝ SELVÝ
AKARBAÞI MAH. ÞHT. YZB. TUNCER GÜNGÖR CAD. NO:24/B
0 222 239 52 20 MERKEZ
SER259
ESKOM ELEKTRONÝK
DURMUÞ TEPECÝK
KIRMIZI TOPRAK MH. ALÝ FUAT GÜVEN CD. NO:31 / A
0 222 224 15 30
MERKEZ
SER005
NEW TEKNÝK
ALPER EÞKÝN
BATIKENT MH. MUHSÝN YAZICIOÐLU CD. NO:12 ÞEHÝTKAMÝL
0 342 322 89 89
MERKEZ
SER064
HAKYEMEZ TEKNÝK
HAMZA HAKYEMEZ
HACI SÝYAM MH.ÇEÞMELÝ SK.NO:23
0 454 214 11 96
NAÝM ÖZTEPE
NAÝM ÖZTEPE
HÜKÜMET CAD.NO:32/A
0 454 314 32 01
RECEP KOLATOÐLU
HASAN BEY MAH. CUMHURÝYET CD. NO94 B
0456 213 74 49
BULANCAK
GÜMÜÞHANE MERKEZ
SER301
RECEP KOLATOÐLU
MERKEZ
SER328
GÜLERYÜZ SOÐUTMA ISITMA BEREKET GÜLERYÜZ
ATATÜRK MH. ATATÜRK CD. NO:413 HARBÝYE
0 326 231 48 88
ÝSKENDERUN
SER074
KAYNAR ISITMA
OLCAY KAYNAR
ÞEHÝT PAMÝR CD.79/1 SK.NO:10/B
0 326 614 25 17
ÝSKENDERUN
SER180
COÞKUN TEKNÝK
MUSA COÞKUN
FATÝH MAH. 26.SK. NO:27/B
0 326 545 51 50
MERKEZ
SER187
BOLAT SOÐUTMA
ÜMÝT YÜCEER
YAYLA MH.130 CD.19/B (ESKÝ SSK BÝNASI ARKASI)
0 246 223 19 66
YALVAÇ
SER226
GÜLKAR SOÐUTMA
SADIK GÜLBAÞ
ESKÝ SANAYÝ SÝT. 1.BLOK NO:39
0 246 441 37 30
MERKEZ
SER037
DEMÝR TÝCARET
DURSUN DEMÝR
CAMÝ ÞERÝF MH.5207 SK.KARDEÞLER ÝÞ HANI 4/B
0 324 231 25 22
MERKEZ
SER279
SÖZER SOÐUTMA
MEHMET SÖZEL
GÜVENEVLER MH. 1906 SK. AYDOÐAN APT. B BLOK NO:6
0 324 328 91 09
MERKEZ
SER264
DÝÞLÝ SOÐUTMA
YILMAZ -ÜMÝT DÝÞLÝ
PALMÝYE MH.1209 SK.ÜMÝT APT ALTI. NO:12/A
0 324 329 50 30
TARSUS
SER318
GÜNEY TEKNÝK
MURAT SAMÝ GÜNEY
ÞEHÝT ÝSHAK MH. MEVLANA CD. NO:1
0 324 625 55 06
ERDEMLÝ
SER062
GÜVEN SOÐUTMA
HÝLMÝ OKUR
MERKEZ MAH.TÜRBE CAD. ERENLER ÝÞHANI EMN. MÜD. KARÞISI no:60/D
0 324 515 31 84
SÝLÝFKE
SER097
ÖZGÜR SOÐUTMA
M.ÖZGÜR MUTLU
SARAY MH.ÝNÖNÜ CD.NO:69
0 324 712 21 42
MUT
SER313
GENÇ SOÐUTMA
MEHMET GENÇ
PINARBAÞI MH. MARA CD. NO:12/A
0 324 774 63 35
ANAMUR
SER061
GÜNEY SOÐUTMA
MEVLÜT DEMÝR
ESENTEPE MH.SULTAN ALAADDÝN CD. N0:29
0 324 816 80 36
AVCILAR
SER025
BURAN SERVÝS
HAMZA BURAN
ÜNÜVERSÝTE MH. ÇARDAK SK. NO:20
0 212 593 81 01
KAÐITHANE
SER025
BURAN SERVÝS
HAMZA BURAN
KEMERBURGAZ CAD. NO:50
0 212 321 29 77
KÜÇÜKKÖY
SER041
DUYGUN SERVÝS
ENGÝN DUYGUN
KARAYOLLARI MH. ÞEHÝT ABDÝ ÝPEKÇÝ CD. NO:143/A
0 212 419 35 51
ÝÇERENKÖY-ATAÞEHÝR
SER293
EMEK SERVÝS
ÝSMAÝL BÝÇER
KARSLI AHMET CD. ÇÝÇEK SK. NO:17
0 216 573 21 78
ÜMRANÝYE
SER186
ÇAÐDAÞ SERVÝS
MURAT ÇOLAK
ATAKENT MAH.ALEMDAÐ CD.GÜLERYÜZ SK.NO:98
0 216 523 79 98
KAVACIK
SER021
BEYAZ SERVÝS
TUNCAY ÇUKUR
ÇAVUÞPAÞA MH.SULH ÇIKMAZI SK.NO:6 / A
0 216 322 97 95
ÇÝÐÝLÝ
SER247
ÖZSER SERVÝS
SEZER ÞENBAÞ
ANADOLU CAD.NO:996/B
0 232 329 02 31
URLA
SER104
SEZER SOÐUTMA
OBEN SEZER
BÜLENT BARATALI CD.JANDARMA KAVÞAÐI 92/B
0.232.754 45 54
ÞÝRÝNYER
SER067
IÞIK TEKNÝK
YAÞAR IÞIK
NAMIK KEMAL CD.NO:50/B ÞÝRÝNYER-BUCA-ÝZMÝR
0 232 452 75 92
ALÝAÐA
SER263
KORAY TEKNÝK
KORAY
FEVZÝ PAÞA CD. NO: 85/ B
0 232 617 14 88
ÖDEMÝÞ
SER013
ATOM BOBÝNAJ
ERSÝN BOYLUER
AKINCILAR MAH. MAHSEL SOK. NO:19/A
0 232 545 40 97
BERGAMA
SER055
FAVORÝ SERVÝS
ALÝ AÞIK
ERTUÐRUL MAH.2.BAÐLAR CD.NO:10/B
0 232 633 58 89
MERKEZ
SER014
AYAZ ELEKTRONÝK
AKIN AYAZ
CEDÝT MH.LEYLA ATAKAN CAD.NO:36/B
0 262 324 65 76
MERKEZ
SER280
DENÝZ SOÐUTMA
ÖMER FARUK ATABAÞ
KOZLUK MH. ÝNÖNÜ CD. NO:4/B
0 262 324 93 04
GEBZE
SER310
BAÐDAT SOÐUTMA
ALÝ DUMAN
MUSTAFA PAÞA MH. BAÐDAT CD. NO: 509 / B
0 262 644 86 06
GEBZE
SER288
CESUR ISITMA SOÐUTMA
CESUR ARSLAN
KÖÞKLÜ ÇEÞME MH. BAÐDAT CD. 553 SK. NO:3/B
0 262 642 77 30
MERKEZ
SER011
ARZU SOÐUTMA
EJDER ÇAKAR
DUMLUPINAR MH.ANDIRIN CD.NO:70/A
0 344 223 96 54
MERKEZ
SER249
TUBA TEKNÝK
ÞABAN ÞAÞDIM
ÝSA DÝVANLI MH. VAHÝT ERCAN CD. NO: 12 / A
0 344 225 45 85
KARABÜK
MERKEZ
SER090
NUR ELEKTRÝK
AHMET NURÝ TUNCAY
HÜRRÝYET MH.AKTAÞ CD.NO:25/A (KÖPRÜBAÞI CAMÝÝ KARÞISI)
0 370 424 32 95
KARAMAN
MERKEZ
SER225
ÖZKAR SOÐUTMA
MEHMET TEBER
SEKÝ ÇEÞME MH. AHMET HÝLMÝ BÝRAND CD. NO:3
0 338 214 1520
KARS
MERKEZ
SER260
MISIRLIOÐLU TEKNÝK
TANER MISIRLIOÐLU
H. ÞEHÝTLER MH. ÝNÖNÜ CD. NO:142
0 474 223 12 22
ANIL TEKNÝK SERVÝS
SAÝT AHMET AYDIN
M.AKÝF ERSOY MH. ARNAVUTOÐLU CD. C BLOK TAHMÝSCÝOÐLU APT NO.6B
0 366 214 44 70
KMS SAT. SONR. HÝZMETLER R. KENAN ALTAN
ÝSMAÝL BEY MAH. Þ.ERTEN SÝVRÝOÐLU SK NO: 51
0 366 214 26 96
ATAK ELEKTRÝK
ÝRFAN ATAK
FAZIL BOYNER CD. NO:22
0 366 313 45 99
HATAY
ISPARTA
ÝÇEL
ÝSTANBUL
ÝZMÝR
ÝZMÝT
K.MARAÞ
MERKEZ
KASTAMONU MERKEZ
SER283
TOSYA
KAYSERÝ
MERKEZ
SER319
KILIÇ TEKNÝK
CENGÝZ KILIÇ
ALSANCAK MAH. 3.CD NO:113
0 352 245 25 76
KIRIKKALE
MERKEZ
SER254
BERAT SOÐUTMA
TEVFÝK AVCI
TEPEBAÞI MAH. 633 SOK. NO:7
0 318 218 59 62
MERKEZ
SER334
BUSE ELEKTRONÝK
TURGUT ÇAPRAZ
KARACA ÝBRAHÝM MH. 2 NOLU FIRIN SK. NO:36
0 288 212 73 57
BABAESKÝ
SER103
SEVÝNÇ TEKNÝK
NURETTÝN SEVÝNÇ
GAZÝ KEMAL MAH.ÇÖMLEKÇÝ SK.NO:9
0 288 512 16 58
MERKEZ
SER309
KUBÝLAY TEKNÝK
KUBÝLAY BODUR
AÞIK PAÞA MH. MAÞA DERESÝ CD. DÝNAR APT. NO:11
0 386 212 85 04
MERKEZ
SER315
ÖZCAN SOÐUTMA
ALÝ ÖZCAN
NÝÞANTAÞI MAHALLESÝ HULÝSÝ BAYBAL CADDESÝ ORKÝDE SÝTESÝ ALTI NO:36/A
0 332 236 33 37
MERKEZ
SER321
ERTUÐRUL TEKNÝK SOÐUTMA AHMET ERTUÐRUL
FERÝTPAÞA MH. NÝÞANTAÞI SK. 27/A SELÇUKLU
0 332 238 33 99
AKÞEHÝR
SER291
SUDE SOÐUTMA
ESKÝ GARAJ ARKASI TOPALOÐLU APT. NO:6/B
0 332 813 14 41
EREÐLÝ
SER299
TEKNÝK SOÐUTMA SER. HÝZM. ADNAN DEMÝRTAÞ
ESNAF SÝTESÝ A BLOK. NO:7
0 332 712 06 61
MERKEZ
SER269
ELÝFOÐLU ELEKTRÝK
FATÝH TANLIKOLU
F.S.M BULVARI 43 / B
0 274 226 32 80
NAZAR SOÐUTMA
MURAT BÜLBÜL
MEYDAN MH. MÝTHATPAÞA CD. NO: 89 / B
0 274 224 94 66
KIRKLARELÝ
KIRÞEHÝR
KONYA
MERKEZ
KÜTAHYA
AHMET KOCAÝHTÝYAR
TAVÞANLI
SER077
KRÝSTAL SOÐUTMA
YUSUF ÖZDEMÝR
KAVAKLI MAH.TAVÞAN TARLA SK.NO:12A
0 274 614 93 99
SÝMAV
SER331
YUSUFCA TEKNÝK
YUSUF KAHRAMAN
4 EYLÜL MH. YILDIRIM BEYAZIT CD. NO:39
0 274 513 19 95
ÇAÐLAR SOÐUTMA
MUZAFFER KARAKOYUN ÖZYURT MH.KOOPARATÝF DÜKKANLARI
GEDÝZ
18
0 274 412 48 98
MALATYA
MANÝSA
MARDÝN
MERKEZ
SER018
BAÞER TEKNÝK
MEHMET BAÞER
MÝMAR SÝNAN CD. NO: 47 / A
0 422 321 14 13
MERKEZ
SER258
ERCAN TEKNÝK
ERCAN ÞÝMÞEK
KÜÇÜK MUSTAFA PAÞA MH. MÝLLÝ EGEMENLÝK CD. NO:95
0 422 321 40 46
MERKEZ
SER233
EKOL SERVÝS
METÝN BULDUK
MÝMAR SÝNAN MH.ERLER CD.NO:17/A
0 236 232 74 66
ALAÞEHÝR
SER284
HÝSAR SOÐUTMA
BÝLAL KOCATÜRK. ORT
SARISU MH. ÝSTÝKLAL CD. NO:199
0 236 653 44 51
AKHÝSAR
SER082
MADENTEPE TÝCARET
HÜSEYÝN MADENTEPE
RAGIPBEY MH.18SOK.NO:10A
0 236 414 11 86
KIRKAÐAÇ
SER281
TEKNÝK SOÐUTMA
BÜLENT SIKÇELÝK
YENÝ MH. 34.SK. NO:162/B
0 236 588 18 10
SALÝHLÝ
SER231
ÖZEN SOÐUTMA
ÝBRAHÝM GÖMLEKSÝZ
MÝTHAT PAÞA MH. 6.SK. NO:3/B
0 236 712 51 19
MERKEZ
SER332
BÝÞÝ TEKNÝK
AHMET BÝÞÝ
13 MART MH. 46. CD. SEBAT2 APT. NO:18
0 482 212 29 25
KIZILTEPE
SER322
ASLAN TEKNÝK
BÝLAL ASLAN
TEPEBAÞI MH. 604 SK. NO:28
0 482 312 64 08
KIZILTEPE
SER100
SERHAT BOBÝNAJ
ALÝ AY
TEPEBAÞI MH. 610 SK. ABAY APT. KARÞ.NO:13
0 482 312 58 78
MÝDYAT
SER324
AZAK SOÐUTMA
ÝLHAN AZAK
CUMHURÝYET MH BATMAN YOLU ÜZERÝ NO:111
0 482 464 27 28
MACÝT SOÐUTMA
AHMET MACÝT
YEÞÝLKENT MH. LOZAN CD. NO:131/C
0 482 415 92 92
NUSAYBÝN
MUÐLA
MUÞ
NEVÞEHÝR
NÝÐDE
ORDU
OSMANÝYE
RÝZE
SAMSUN
SÝÝRT
SÝNOP
MERKEZ
SER032
ÇAÐLAR EV ALETLERÝ
MEHMET KARAOÐLU
MÜÞTAKBEY MH. RAGIPBEY CD. NO:5
0 252 214 13 91
MARMARÝS
SER060
MARMARÝS TEKNÝK
MEMÝÞ - ALÝ TÜREDÝ
ÇILDIR MH. 105. SOK. HAMDÝ KAYA APT. NO:5/B
0 252 412 24 72
BODRUM
SER312
AL-VEST TEKNÝK
ÝSMAÝL TURAN
MEVKÝÝ CUMHURÝYET CD. NO:186-B ORTAKENT
0 252 358 70 19
FETHÝYE
SER108
ÞUNKA TEKNÝK
RESUL ÞUNKA
SÜLEYMAN DEMÝREL BULV.ÖLÜ DENÝZ CD.NO:1 / 1
0 252 611 07 45
MÝLAS
SER253
EMEK SOÐUTMA
SELÇUK ZORLU
FÝRUZPAÞA MAH. KIÞLA CAD. NO :45
0 252 513 00 67
DALYAN
SER017
BAÐCI SOÐUTMA
SERKANT BAÐCI
ATATÜRK BULV.PETROL OFÝSÝ KARÞISI
0 252 284 39 93
MERKEZ
SER335
ÖMER ELEKTRÝK
ORHAN AKMAN
CUMHURÝYET CD. NO:11 ( PEPSÝ BAYÝ KARÞISI )
0 436 212 50 62
MERKEZ
SER338
KÖSE SOÐUTMA
FEVZÝ KÖSE
RAGIP ÜNER MAH. ZÜBEYDE HANIM CD. NO:46
0 384 212 93 34
MERKEZ
SER051
ESEN SOÐUTMA
MAHMUT GÜLTEKÝN
KAPUCU BAÞI MAH.TATAROÐLU SK. NO: 28 / A
0 384 213 00 69
MERKEZ
SER036
DEHA TÝCARET
HALÝL ERTAÞ
ÞAH SÜLEYMAN MH. SUAT BAYKAL CD. ÇETÝN APT ALTI. NO:14/G
0 388 233 67 57
MERKEZ
SER202
TEKNÝK SOÐUTMA
YUSUF TEMEL
BUCAK MH. 420 SK. NO:3
0 452 222 21 01
ÜNYE
SER063
H.HÝMÝ SAKA
HASAN SAKA
KALEDERE MH. Þ.OSMAN USTAOÐLU SK.NO:17
0 452 323 46 46
ÜNYE
SER232
ZORLU SOÐUTMA
ZEKÝ ZORLU
LÝSELER MH. DEÐÝRMEN YOLU. 1.SK. NO:14/A
0 452 324 19 19
MERKEZ
SER282
GÜNDEÐER SOÐUTMA
AHMET GÜNDEÐER
RAHÝME HATUN MH. 9080 SK. NO:5
0 328 813 00 85
MERKEZ
SER201
ÇAÐ-SAN SOÐUTMA LTD.ÞTÝ SÜLEYMAN ESEN
ESENEVLER MH.KAYALAR SK. NO:14
0 328 814 37 63
KADÝRLÝ
SER190
SADÝ AYDIN
SADÝ AYDIN
U.ÇARÞI YENÝ CAMÝ YANI NO:1
0 328 718 27 39
MERKEZ
SER114
TOPRAK TEKNÝK
FATÝH TOPRAK
CUMHURÝYET CD.KOPUZ ÝÞ HANI 319/F
0 464 212 22 23
MERKEZ
SER030
ÇAÐDAÞ SERVÝS
HAÞÝM EMÝRBUYURAN
HANÇERLÝ MAH.100.YIL BUL.NO:27/C
0 362 446 30 02
MERKEZ
SER311
SAYLOR ELEKTRONÝK
MUSTAFA KÜÇÜKYILMAZ FEVZÝ ÇAKMAK MH. LÝSE CD. NO:52
0 362 234 61 05
BAFRA
SER224
KARATAÞ TÝCARET
ÝLHAN KARATAÞ
KIZILIRMAK MH. FEVZÝ ÇAKMAK SK. NO:18
0 362 543 04 91
KURTALAN
SER290
AKSOY SOÐUTMA
FIRAT AKSOY
ULU CAMÝ ALTI NO:20 KURTALAN
0 484 411 26 91
MERKEZ
SER038
DEMÝREL TÝCARET
RAFET DEMÝREL
MEYDANKAPI MH.ÝTFAÝYE CD.NO:7
0 368 260 07 87
AYANCIK
SER200
ÝLKAY SOÐUTMA
MEHMET YILMAZ
YALI MH.ÞADIRVAN CD.NO:46
0 368 613 52 12
ÖZTÜRK BEYAZ EÞYA
BAYRAM ÖZTÜRK
GÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24 PTT KARÞISI
0 368 315 61 21
BOYABAT
SÝVAS
MERKEZ
SER270
SOÐUK TEKNÝK
AHMET ÜSTÜNDAÐ
ESKÝ KALE MAH. SARAY YOLU SK. BÜYÜK DOÐU APT. ALTI. NO:8 /A
0 346 221 17 89
ÞIRNAK
MERKEZ
SER222
CENGÝZ ALTAN
CENGÝZ ALTAN
VAKIFKENT MH. ULUDERE CD. NO:5 / B
0 486 216 13 17
MERKEZ
SER101
SERVAN BOBÝNAJ
HALÝL ÞEKER
YENÝÞEHÝR MAH. 229. SK EMÝR APT. ALTI NO:19/A
0 414 312 93 27
MERKEZ
SER059
GÖK KARDEÞLER SOÐUTMA
MEHMET GÖK
YENÝ MAH.VALÝ FUAT CD.NO:791/B
0 414 216 19 49
VÝRANÞEHÝR
SER327
SEFA BEYAZ EÞYA SERVÝSÝ
MEHMET FATÝH YATICI
YENÝÞEHÝR MH. 1619 SK. NO:8/B
0 414 511 68 47
BÝRECÝK
SER333
YARAÞIR SOÐUTMA
FATÝH YARAÞIR
MEYDAN MH. KÖPRÜ ÇIKIÞI NO:9
0 414 652 36 38
CEYLANPINAR
SER298
ASAN SOÐUTMA
MUZAFFER ASAN
CUMHURÝYET CD. ÞEN OCAK YETKÝLÝ SERVÝSÝ NO:20
0 414 471 44 10
MERKEZ
SER183
KENAN TEKNÝK
HAMÝ KENAN
TOKLU MH.KURAN KURSU CD.HASAN TAHSÝN SK.TÜRKLER APT.ALTI NO:2/B
0 462 224 31 63
VAKFIKEBÝR
SER029
COÞKUN BIYIKLI
COÞKUN BIYIKLI
KEMALÝYE MAH.FATÝH CD. NO:32
0 462 841 48 31
AKÇAABAT
SER316
TOPALOÐLU SOÐUTMA
VELÝ TOPAL
ÝNÖNÜ CD. NO:51
0 462 228 51 98
ÇORLU
SER172
YILDIRIM TEKNÝK
ADNAN DUYGUN
REÞADÝYE MAH.MEHMET AÐA SK.NO:23
0 282 654 39 46
MERKEZ
SER204
KURAL SOÐUTMA
NURKAN KURAL
ERTUÐRUL MAH. GÜNEÞ SK. TÜFEKÇÝ KENAN USTA PSJ. NO:7/8
0 282 262 55 46
SARAY
SER019
BATI TEKNÝK
BÜLENT BARLAS
YENÝ MH.TAKSÝM CD.NO:9
0 282 768 69 34
MERKEZ
SER207
ÖZGÜL TEKNÝK SERVÝS
RIZA ÖZGÜL
YEÞÝL IRMAK MH. ÇAÐ GÖLÜ CD. NO:21/B
0 356 214 60 70
ERBAA
SER163
EREL SOÐUTMA
ERTUÐRUL CÝVELEK
GAZÝOSMAN PAÞA MAH.HÜKÜMET CD.NO:89
0 356 716 17 70
TURHAL
SER303
GÜÇLÜ SOÐUTMA
YAÞAR ALEMDAR
CELAL MH. TUNA SK. NO:11
0 356 276 39 66
NÝKSAR
SER307
YILDIRIM TEKNÝK
TURAN YILDIRIM
G.O.PAÞA MH. M.AKÝF ERSOY CD. NO:78/A
0 356 528 09 61
TUNCELÝ
MERKEZ
SER314
ÖZER TEKNÝK
ÝNAN ÖZER
MOÐULTAY MH. OÐUZ SK. NO:21
0 428 212 39 11
UÞAK
MERKEZ
SER087
METÝN SOÐUTMA
HAKAN METÝN
KÜME MAH.3.ATÖLYE SK.NO:3/A
0 276 223 96 35
VAN
MERKEZ
SER244
YILMAZ TEKNÝK
ÜBEYT YILMAZ
ZÜBEYDE HANIM CD. ÖZ DOLUNAY SÝTESÝ ALTI NO:6
0 432 212 03 14
ERCÝÞ
SER337
AREL ELEKTRÝK
SUNULLAH KELEÞ
ÖZDEMÝRHANOÐLU CD. BELEDÝYE FIRINI YANI NO:8
0 432 351 25 00
MERKEZ
SER265
EVSAN SERVÝS
MELÝH DOÐAN
CUMHURÝYET CD.YILDIZ SK NO:27
0 226 811 18 11
ALTINOVA
SER198
DOÐAN TEKNÝK SOÐUTMA
ORHAN DOÐAN
CUMHURÝYET MH. MERKEZ DURAK KARÞ. NO:29/ A
0 226 46126 21
MERKEZ
SER227
TUNCER SOÐUTMA
SÝNAN-METÝN TUNCER
MEDRESE MAH.SÝVAS CAD.SEZEN APT.ALTI NO:79
0 354 212 68 19
SORGUN
SER102
SES SOÐUTMA
AHMET TAÞKINOÐLU
BAHÇELÝEVLER MAH YÝMPAÞ YANI NO:7/A
0 354 415 80 81
MERKEZ
SER211
ÖZYILMAZ BOBÝNAJ
EÞREF YILMAZ
YAYLA MH. KADIRGA CD. 43/ B
0 372 253 09 86
DEVREK
SER199
ÝBRAHÝM KIRMIZI
ÝBRAHÝM KIRMIZI
ZEYTÝN SK.NO:13 0 372 556 36 54
EREÐLÝ
SER243
ERÞAN SOÐUTMA
YAÞAR ARSLAN
BAÐLIK MAH. ÞEHÝT RIDVAN CD. .NO: 37 / D
0 372 316 10 05
ÇAYCUMA
SER122
YÝÐÝT TÝCARET
SEYFETTÝN YÝÐÝT
ÇAY MAH.SARAY SK.NO:3/B
0 372 615 65 05
ÞANLIURFA
TRABZON
TEKÝRDAÐ
TOKAT
YALOVA
YOZGAT
ZONGULDAK
19
l
ce
n
Gü li
ki tki im
e
Ye iþ
zd
ni ine Ýlet ma
e
rl
ýþ
lg
in
Bö ilve erin Dan
S sl
i
an z:
ni
r v leri ýnd sini
e
S lgi att ilir
H eb
Bi
n
re
Öð
Ýstanbul Merkez
Yýlanlý Ayazma Yolu Yeþil Plaza
No: 15 Kat: 10 Topkapý/ÝSTANBUL
Tel : 0212 484 48 00 (pbx)
Faks: 0212 481 40 08
Ankara Bölge Müdürlüðü
Çetin Emeç Cad. No: 49/B
Öveçler/ANKARA
Tel : 0312 472 93 72
Faks : 0312 472 93 73
2011-01V
Ýzmir Bölge Müdürlüðü
1.Kordon 370/A
Kordon/Ýzmir
Tel : 0232 464 55 93
Faks : 0232 464 11 93
www.silverline.com.tr
Ýthalatçý Firma
Silverline End. ve Tic. A. Þ.
Organize Sanayi Bölgesi
Merzifon /AMASYA
Tel : 0358 514 93 50
Faks :0358 514 93 57

Benzer belgeler

ISC_19001 Dosya boyutu - SILVERLINE Servis Hizmetleri

ISC_19001 Dosya boyutu - SILVERLINE Servis Hizmetleri Bu kullanım kılavuzundaki tüm talimat ve uyarıları dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuz ürününüzün güvenli kurulumu, kullanımı ve bakımı hakkında önemli bilgileri ve ürününüzden en yararlı biçimde fayda...

Detaylı

econom Fleyer 260410

econom Fleyer 260410 20 nin üzerinde sigorta þirketiyle çalýþtýðýmýz için araç sigortalarýnda % 40´in üzerinde tasarruf edebilirsiniz

Detaylı