GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BORU

Transkript

GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BORU
GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR
BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş (BOTAŞ)
PERSONEL AYNİ GİYİM YARDIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2016/254416
1-İdarenin
a) Adresi
: BILKENT PLAZA A1 BLOK 06800 ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası
: 3122972296 - (0312) 266 07 33 - (0312) 266 07 34
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) İhale dokümanının görülebileceği : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 926 Adet Bay/Bayan Takım Elbise 926 Adet Bay/Bayan Gömlek
926 Adet Bay/Bayan Fular-Kravat 926 Adet, Bay/Bayan
Ayakkabı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri
: Yukarıda çeşitleri belirtilen giyim eşyaları, Yüklenicinin her bir
İdare personeline vereceği elektronik kart/kupon veya benzeri
araçlar marifeti ile yüklenicinin; Ankara İli Altındağ, Çankaya,
Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan,
Yenimahalle ilçelerinden bir veya birkaçının sınırları içerisinde
bulunan mağaza zincirlerinde veya şubelerinde veya anlaşmalı
işyerlerinde her bir personel tarafından ayni olarak teslim
alınacaktır.”
c) Teslim tarihi
: Yüklenici, verilecek personel isim listelerine göre giyim kartı
düzenleyecek ve bu giyim kartlarını her bir Başkanlık ve Ünite
için ayrı ayrı tasnif ederek sözleşmenin imzalanmasından sonra
en geç 15 iş günü içerisinde Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı’na teslim edecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: BOTAŞ Genel Müdürlüğü A2 Blok Zemin Kat Konferans Salonu
b) Tarihi ve saati
: 16.08.2016 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İsteklilerin; Ankara İli Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve
Yenimahalle ilçelerinden bir veya birkaçının sınırları içerisinde en az üç farklı yerde, teklif cetvelinde
isimleri, Teknik Şartnamede kaliteleri belirtilen ürün gruplarının satışının yapıldığı, en az iki farklı
Tescilli Marka Mağaza Zincirine sahip olması veya bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri Anlaşmasının
bulunması zorunludur. İş ortaklıklarında, bu şart ortaklardan biri veya birkaçı ile birlikte sağlanabilir.
İsteklilerin, Mağazalarının, Türk Patent Enstitüsü’nce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine
göre 35. sınıfı kapsayan mağazacılık hizmetinde tescil edilmiş olan Tescilli Marka Mağaza olduklarına
dair “Marka Tescil Belgesi” ni teklifleri ile birlikte sunması, bu statüdeki Mağazalarla Üye İşyeri
Anlaşması yapılmışsa da “Marka Tescil Belgeleri” yanında bu Mağazalarla yapılan anlaşmaların da
imzalı olarak teklifleri ile birlikte sunması zorunludur. Sunulan Tescilli Marka Mağazalarının, Tescilli
Marka Mağazası olup olmadığı Türk Patent Enstitüsünün internet sayfasından kontrol edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı BOTAŞ Genel
Müdürlüğü Mühendislik ve Sözleşmeler Daire Başkanlığı Bilkent Plaza A-1 Blok Kat:2 06800 Bilkent
ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar BOTAŞ Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
Haberleşme Müdürlüğü Bilkent Plaza A2 Blok Giriş Kat Bilkent / ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Benzer belgeler

1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ

1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ 7-İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50,00 Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. 7.2.İhaleye teklif verecek olanlar...

Detaylı

MASA ÖRTÜSÜ / RUNNER, YATAK ÖRTÜSÜ VE HAVLU SATIN

MASA ÖRTÜSÜ / RUNNER, YATAK ÖRTÜSÜ VE HAVLU SATIN 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TMO Genel Müdürlüğü, H...

Detaylı

Yıldızeli Kalın Köyü İçmesuyu Tesisi ve Depo Bakım Onarım İlanı

Yıldızeli Kalın Köyü İçmesuyu Tesisi ve Depo Bakım Onarım İlanı 7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Sivas İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü adresinden...

Detaylı

hediyelik eşya satın alınacaktır sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı

hediyelik eşya satın alınacaktır sağlık, kültür ve spor daire başkanlığı 7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Erciyes Üniversitesi S...

Detaylı

temel eğitim okulları yakacak alımı (stokerli kalorifer için 7000 kalori

temel eğitim okulları yakacak alımı (stokerli kalorifer için 7000 kalori imalat yeterlik belgesi 4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: kömür analiz raporları

Detaylı

havlu alımı ispark istanbul otopark işletmeleri ticaret a.ş

havlu alımı ispark istanbul otopark işletmeleri ticaret a.ş 4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazete...

Detaylı

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR İL SAĞLIK tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdi...

Detaylı