Rapor : İndir - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Transkript

Rapor : İndir - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Türkiye Cumhuriyeti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ BELGESİ
2011-2014
(AB ÜYELİĞİNE DOĞRU)
II. UYGULAMA, İZLEME VE DEĞERLENDİRME
RAPORU
(TEMMUZ-ARALIK 2011 DÖNEMİ)
0cak-2012
İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM
3
1 .Giriş
3
2. Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2. Toplantısı
3
3. Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi 2. Toplantısı
4
4. Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu 3. Toplantısı
5
5. Girişimler
6
6. Türkiye Sanayi Stratejisi Bilgilendirme Faaliyetleri
7
II. BÖLÜM
8
TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ TEMMUZ-ARALIK 2011 ÇALIŞMA DÖNEMİ
FAALİYETLERİ
8
1. YATIRIM VE İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
8
2. ULUSLARARASI TİCARET VE YATIRIMLAR
18
3.BECERİLER VE İNSAN KAYNAĞI
26
4.KOBİ'LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ
37
5.FİRMALARIN TEKNOLOJİK GELİŞİMİ
39
6.ALTYAPI SEKTÖRLERİ
56
7. ÇEVRE
72
8. SANAYİ POLİTİKASI VE BÖLGESEL KALKINMA
75
9.SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKASI ALANLARI
91
10.UYGULAMA, İZLEME VE KOORDİNASYON MEKANİZMASI
93
III. BÖLÜM
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
96
96
1
l
I. BÖLÜM
I.Giriş
Sanayinin yapısal dönüşümünün gerçekleştirilmesine katkı sağlamak ve
yönlendirmek amacıyla hazırlanan Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB
Üyeliğine Doğru) 7 Aralık 2010 tarih ve 2010/38 sayılı Yüksek Planlama Kurulu
kararıyla onaylanarak uygulamaya girmiştir.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru Belgesi)'nin
izlenmesine ve değerlendirilmesine ilişkin I. Uygulama, İzleme ve Değerlendirme
Raporu (Ocak-Haziran 2011 Dönemi) Ağustos 2011'de hazırlanmıştır.
Söz konusu rapor, 15 Kasım 2011 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ASO
Toplantı Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katılımı
ile düzenlenen İzleme ve Yönlendirme Komitesi 2. Toplantısında ele alınmıştır.
Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan Türkiye 2011 Yılı İlerleme Raporu'nun
İşletmeler ve Sanayi Politikası faslında; Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi, Türkiye
Makine Sektörü Strateji Belgesi ve Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi'nin
kabul edilmesine atıfta bulunularak bu alanda daha fazla ilerleme kaydedildiği
belirtilmiştir. Raporda genel olarak, işletme ve sanayi politikası alanında Avrupa Birliği
müktesebatına uyumun yeterli düzeyde olduğu vurgulanmıştır.
2. Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu 2. Toplantısı
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) İzleme ve
Değerlendirme Kurulu 2. Toplantısı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi
Genel Müdür Vekili Sayın Süfyan EMİROĞLU'nun başkanlığında 5 Ağustos 2011
tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) I. Uygulama,
İzleme, Değerlendirme Taslak Raporu (Ocak-Haziran 2011 Dönemi) Kurul üyelerine
tanıtılmış ve taslak rapor değerlendirilmiştir.
Alınan kararlar:
•
Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar Girişimi başlığı altında yer alan 9 numaralı
eylemin ilgili kuruluşu olan İhracatçı Birliklerini temsilen toplantılara Türkiye
İhracatçılar Meclisi'nin aktif bir şekilde katılımının sağlanmasına yönelik ilgili
kuruluşa resmi yazı yazılmasına,
•
Beceriler ve İnsan Kaynağı Girişimi başlığı altında yer alan 19 numaralı
eylemin sorumluluğu ile ilgili olarak Türkiye İş Kurumu'na ve Milli Eğitim
Bakanlığı'na resmi yazı yazılmasına,
3
•
Toplantıda Girişim Başkanlarına teslim edilen Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi
2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) I. Uygulama, İzleme, Değerlendirme Taslak
Raporu'nun ayrıca elektronik ortamda da kendilerine gönderilmesine, Girişim
Başkanları tarafından gerekli görülen redaksiyonun gerçekleştirilerek 15
Ağustos 2011 tarihine kadar Sanayi Genel Müdürlüğüne elektronik ortamda
iletilmesine karar verilmiştir.
3. Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Yönlendirme Komitesi 2. Toplantısı
İzleme ve Yönlendirme Komitesi 2. Toplantısı, 15 Kasım 2011 tarihinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ASO Toplantı Salonu'nda, kamu kurum ve kuruluşları ve özel
sektör temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Sayın Prof. Dr. Ersan ASLAN
tarafından yapılan açılış konuşmasında;
•
Türkiye ekonomisinin 2001 krizi ardından yapısal reformlarını sağlayarak
makroekonomik ve siyasi istikrar beraberinde bu dönemde dünyadaki en
başarılı ekonomik büyüme performanslarından birini sergilediği,
•
Türkiye'nin, AB'deki tüketim kalıplarıyla büyük ölçüde uyum gösteren, büyük
ve genç bir pazara sahip olmasının yanında, bölgesindeki ülkelerle
kıyaslandığında, dinamik bir sanayi ve hizmetler altyapısına sahip olduğu,
•
Türkiye'nin küresel yatırımcılar için önemli bir cazibe merkezi özelliği
kazandığı, başta AB merkezli şirketler olmak üzere birçok küresel şirketin
bölgesel operasyonları için Türkiye'yi bir üs ve yatırım merkezi olarak
konumlandırdığı,
•
Ayrıca; önümüzdeki dönemde de, bu eğilimin doğru stratejiler sayesinde
güçlenerek, hem Türkiye'nin hem de AB'nin rekabet gücüne önemli bir katkı
yapabileceği ifade edilmiştir.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin yayımlandığı tarihten bu yana geçen süreç leri ve
alınan kararları içeren kısa bir bilgilendirmenin ardından, Ocak- Haziran dönemine ait
1.Uygulama,
İzleme
ve
Değerlendirme
Raporu
katılımcılar
tarafından
değerlendirilmiştir. İzleme ve Yönlendirme Komitesi'nin 2. toplantısında tartışılan ve
altı çizilen belli başlı eylemler için bir sonraki toplantıya kadar yaşanacak gelişmeler
ışığında bu eylemlerin yeniden değerlendirileceği belirtilmiştir.
Alınan kararlar:
•
Maliye Bakanlığı sorumluluğundaki "Gelir Vergisi Sistemi yeniden
düzenlenecektir" başlıklı eyleme yönelik olarak daha açıklayıcı bilgilerin
Komite ile paylaşılmasına,
•
Milli Eğitim Bakanlığı sorumluluğunda bulunan, "Özel sektörün mesleki ve
teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan verecek düzenlemeler
4
yapılacak ve bu kurumlar desteklenecektir" başlıklı eylemle ilgili olarak,
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Hak İşçi
Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ) temsilcilerinin belirttikleri görüşler
dikkate alınarak Milli Eğitim Bakanlığı'nca bir çalışma yapılmasına ve söz
konusu çalışmaya ilgili paydaşların dahil edilerek gelişmelerin gelecek
toplantıda Komite ile paylaşılmasına,
•
Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda bulunan 19., 21. ve 22.
eylemlerle ilgili olarak, gelişmelerin güncel bilgileri içerecek şekilde
hazırlanmasına,
•
Ulusal İstihdam Stratejisi oluşturulması başlıklı 25. eylemle ilgili olarak sorumlu
kuruluş olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından bir sonraki
Komite toplantısında detaylı bir bilgilendirme yapılmasına,
•
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sorumluluğunda bulunan "Teknoloji
transfer ofislerinin yaygınlaştırılması" başlıklı eylem ile Türk Patent Enstitüsü
sorumluluğunda bulunan "Patent ve faydalı model, entegre devre
topografyaları ile coğrafi işaretler mevzuatında değişiklik öngören
düzenlemeler yapılacaktır" başlıklı eyleme yönelik gelişmelerin bir sonraki
Komite toplantısında paylaşılmasına,
•
Yükseköğretim
Kurumu
sorumluluğundaki
"Araştırma
sonuçlarının
ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi uygulamaları etkinleştirilecektir" başlıklı
47. eylemle ilgili olarak; yeni yasa çalışmaları da dahil olmak üzere konu ile
ilgili gelişmelerin ve karşılaşılan sorunların bir sonraki toplantıda Komite'ye
yazılı olarak verilmesine,
•
Son olarak, gelecek Komite Toplantısının Ocak 2012 sonu itibari ile
yapılmasına karar verilmiştir.
4. Türkiye Sanayi Stratejisi İzleme ve Değerlendirme Kurulu 3. Toplantısı
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nin İzleme ve Değerlendirme Kurulu 3. Toplantısı, 29
Aralık 2011 tarihinde Sanayi Genel Müdürü Sayın Süfyan EMİROĞLU başkanlığında
gerçekleştirilmiştir.
Toplantıda, Temmuz-Eylül 2011 dönemi gelişmeleri hakkında bilgilendirme yapılmış,
2011 yılı geneli için her Girişim Başkanlığının değerlendirmesi alınmıştır.
Alınan Kararlar:
•
Girişim Başkanlarının, sorumlu oldukları eylemlerle ilgili olarak, bilgilerin ve
tabloların zamanında doldurulmasını sağlayarak, Bakanlığımıza göndermeleri
konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerine,
5
•
•
•
Türkiye İşveren Sendikası Konfederasyonu'nun (TİSK), Türkiye Sanayi
Stratejisi kapsamında oluşturulan sanayi politikalarına yönelik, "Yatırım
Ortamının İyileştirilmesi", "Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar" ve "Çevre"
girişimlerindeki çalışma gruplarında yer alma isteğinin uygun bulunarak,
TİSK'e resmi yazı ile bildirilmesine,
Mart 2012 ayında yapılacak Girişim çalışma grubu toplantılarında eylemlerden
sorumlu kuruluşlar için alt birimler bazında tespit yapılmasına,
Bir sonraki İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısının, Nisan 2012 ayının
ilk yarısında yapılmasına karar verilmiştir.
5. Girişimler
Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'nin uygulama, izleme ve değerlendirme süreci
kapsamında 8 yatay sanayi politika alanında faaliyet gösteren Girişimlerden;
•
Yatırım ve İş Ortamının İyileştirilmesi" çalışma grubu 29 Eylül 2011 ve 12
Aralık 2011 tarihlerinde,
•
"Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar" çalışma grubu 15 Eylül 2011 ve 15 Aralık
2011 tarihlerinde,
•
"Beceriler ve İnsan Kaynağı" çalışma grubu 11 Ekim 2011 ve 14 Aralık 2011
tarihlerinde,
•
"Firmaların Teknolojik Gelişimi" çalışma grubu 20 Ekim 2011 ve 19 Aralık
2011 tarihlerinde,
•
"Alt Yapı Sektörleri" çalışma grubu 4 Ekim 2011 ve 20 Aralık 2011 tarihlerinde,
•
"Çevre" çalışma grubu 14 Ekim 2011 ve 21 Aralık 2011 tarihlerinde,
•
"Bölgesel Kalkınma" çalışma grubu 29 Eylül 2011 ve 21 Aralık 2011
tarihlerinde,
•
"KOBİ'lerin Finansmana Erişimi" çalışma grubu 20 Aralık 2011 tarihinde
ikinci ve üçüncü toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.
İkinci Girişim toplantılarında; Ocak- Haziran 2011 dönemi faaliyetlerini içeren I.
Uygulama, İzleme ve Değerlendirme Raporu çerçevesinde ilgili yatay sanayi
politikası alanında yer alan eylemler, üçüncü Girişim toplantılarında ise TemmuzEylül 2011 dönemi gelişmeleri değerlendirilmiştir.
6
6. Türkiye Sanayi Stratejisi Bilgilendirme Faaliyetleri
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilen ve Türkiye
Sanayi Stratejisi Belgesi'nde "Beceriler ve İnsan Kaynağı" yatay sanayi politikası
altında yer alan eylemlerin değerlendirildiği toplantıya katılım sağlanmıştır.
Kocaeli Valiliği AB-I Hayat Projesi kapsamında, 5-6 Aralık 2011 tarihlerinde
Kocaeli'de gerçekleştirilen Kamu Yöneticileri Çalıştayı'na katılım sağlanmış ve
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.
9 Aralık 2011 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde gerçekleştirilen II. İleri Teknoloji
Çalıştayı'na "Sanayide Stratejik Planlama ve İleri Teknoloji" konulu bildirimle katılım
sağlanmıştır.
7
II. BÖLÜM
TÜRKİYE SANAYİ STRATEJİSİ TEMMUZ-ARALIK 2011 ÇALIŞMA
DÖNEMİ FAALİYETLERİ
GİRİŞİM NO: 1
1. YATIRIM VE İŞ ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ
1. Sanayi sektöründe girişimciliğin yaygınlaştırılmasına
verilecek ve destekler sağlanacaktır.
yönelik
eğitimler
Süre: 2011-2013
Sorumlu Kuruluş: KOSGEB
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, TOBB, TESK
Hazine
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
KOSGEB Faaliyetleri:
163 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup, 5.088 girişimci eğitime
katılmıştır.
KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden 1.486 işletme faydalanmış olup, 6.372.623,76
TL destek ödemesi yapılmıştır.
TOBB Faaliyetleri:
AR-GE faaliyetleri yürütmek üzere Teknogirişim Sermaye Desteği ile kurulan
şirketlerin kuruluş maliyetlerinin azaltılması amacıyla Türkiye Ticaret Sicili
Gazetesi'nde yayımlanan kuruluş ilanlarının 0.25 Kr olan kelime bedeli ile 1,5 TL olan
gazete beher bedeli 0,01 TL üzerinden hesaplanmıştır. Kadın girişimcilere yurt içi fuar
katılım desteği sağlanarak, 155 fuarda ürünlerini ücretsiz olarak sergilemeleri imkânı
sağlanmıştır.
Süt üreten tarımsal işletmelere hibe desteği hakkında Eğitim (12.07.2011),
Et ve Süte Hibe Desteği Tanıtım Toplantısı (21.07.2011),
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (26.09.2011-20.10.2011),
Uçak Sanayinde Gelişmeler ve Konya Sanayi Konferansı (01.07.2011),
Otomotiv Yan Sanayi KOBİ'lerine Fon İmkânı Toplantısı (13.09.2011),
Sektör Odaklı Yurtdışı Pazar Araştırması ve Hedef Pazarlara Giriş Stratejilerinin
Belirlenmesi Eğitim Toplantısı (Gıda-Makine, İmalat-Ayakkabı-Otomotiv Yan Sanayi
Sektörleri) (14.09.2011- 15.09.2011-28.09.2011-29.09.2011),
8
MEVKA Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı (22.09.2011),
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (Temmuz 2011),
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi (02.06.2011-01.07.2011, 08.07.2011-08.08.2011),
Yatırımcıların OSB Hakkında Bilgilendirme Toplantısı (23.07.2011),
OSB Mevzuatı Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı (14.09.2011),
Akşehir OSB Tecrübe Paylaşım Ziyareti (21.09.2011),
Proje Hazırlama ve Mevzuat Eğitimi.
TESK Faaliyetleri:
KOSGEB Desteklerinin esnaf ve sanatkârlarımız tarafından daha fazla tanınması ve
bu desteklerden esnafımızın daha fazla yararlanabilmesi için KOSGEB Desteklerini
ve KOSGEB Girişimcilik Desteğini tanıtan 7.000 adet afiş bastırılmıştır. KOSGEB
Destekleri ve KOSGEB Girişimcilik Desteği afişleri TESK'e bağlı 82 Birlik ile 3111
Odaya gönderilmiştir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü Faaliyetleri:
"AB Yolunda Kırıkkale" Projesi faaliyetleri kapsamında, Kırıkkale Valiliği Proje Destek
Ofisi ve bünyesinde Proje Birimi olan kurumlardaki proje uzmanlarına yönelik AB
programları konularında 19-23 Eylül 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitim
seminerinde 23 Eylül 2011 tarihinde Girişimcilik ve Yenilik Programı (CIP/EIP)'nı
tanıtan bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
KOSGEB Faaliyetleri:
311 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup, 9.755 girişimci eğitime
katılmıştır. KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden 782 işletme faydalanmış olup,
3.048.980,91 TL destek ödemesi yapılmıştır.
TOBB Faaliyetleri:
Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 05-29 Aralık 2011 tarihleri arasında
ücretsiz Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiştir.
Eskişehir Ticaret Odası KOSGEB işbirliği ile 29 Kasım-27 Aralık 2011 tarihleri
arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir.
Ankara Sanayi Odası tarafından sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimcilere
yönelik 12 Aralık 2011-3 Ocak 2012 tarihleri arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
verilmiştir.
İstanbul Ticaret Odası tarafından girişimci olmak isteyen adaylara yönelik 26 Eylül20 Ekim 2011 tarihleri arasında KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiştir.
Gaziantep Sanayi Odası tarafından Kasım 2011 dönemi içerisinde bayanlara yönelik
Girişimcilik Eğitimi verilmiştir.
9
Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından;
-2 Aralık 2011 tarihinde Çiğ Süt Toplama ve İşlemesi,
-5 Aralık 2011 tarihinde Basınçlı Kaplar Yönetmeliği,
-6 Aralık 2011 Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği,
-8 Aralık 2011 Dış Ticarette Devlet Yardımları,
-9-10 Aralık 2011 tarihinde İş Güvenliği Eğitimi (Sertifikalı),
-13 Aralık 2011 tarihinde Mali İşler ve Finans Yönetimi (Ekonomik Planlama ve
Kontrol, Finansal Planlama),
-15 Aralık 2011 tarihinde Genel Yönetim (Kurumsallaşma, Yönetim Modelleri,
Stratejik Planlama, İş Kurma Geliştirme),
-16 Aralık 2011 tarihinde Planlama (Satış ve Pazarlama Yönetimi, Pazar Araştırması,
Dağıtım, Fiyatlandırma)
eğitimleri verilmiştir.
Adana Ticaret Odası tarafından 5-29 Eylül 2011 tarihleri arasında sanayi sektöründe
girişimciliğin yaygınlaştırılmasına yönelik eğitim gerçekleştirilmiştir.
Ordu Ticaret ve Sanayi Odası tarafından;
-17 Aralık 2011 tarihinde sanayici üyelerin davet edildiği Yatırım Projeleri Fizibilitesi
ve Finansman konulu eğitim toplantısı,
-15 Aralık 2011 tarihinde KOBİ kapsamındaki sanayicilere Kredi Garanti Fonu ve
KOBİ'lere Sağlanan Destekler konulu eğitim semineri düzenlenmiştir.
Denizli Ticaret Odası tarafından, 31 Ekim 2011-25 Kasım 2011 tarihleri arasında
ABİGEM uzmanları tarafından girişimcilik eğitimleri verilmiştir.
Nazilli Ticaret Odası tarafından Kasım 2011'de 1. Nazilli Girişimcilik Sempozyumu
hayata geçirilmiştir.
Yalvaç Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 14 Aralık 2011 tarihinde TOBB Isparta İl
Genç Girişimciler ve TOBB Isparta İl Kadın Girişimciler Kurallarına seçilen üyelere
mevzuat ve çalışma usul ve esasları ile ilgili bilgi sahibi olmaları amacıyla toplantı
organize edilmiştir.
Ankara Ticaret Odası tarafından 13 Eylül 2011-3 Kasım 2011 tarihleri arasında
gruplara eğitim verilmiştir. 05-24 Aralık 2011 tarihleri arasında uygulamalı girişimcilik
eğitimleri verilmiştir.
10
Uşak Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Ekim-Aralık 2011 dönemi arasında bir adet
girişimcilik eğitimi verilmiştir.
Trabzon Ticaret Borsası tarafından;
-14 Kasım 2011-7 Aralık 2011, 6 Kasım 2011-16 Aralık 2011, 21 Kasım 2011-20
Aralık 2011 tarihleri arasında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri verilmiştir.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Bursa Kadın
Girişimciler İl Kurulu tarafından "Sosyal Medya- Online Yaşamda, İşimizi Nasıl
Yönetiriz?" konulu bir eğitim semineri düzenlenmiştir.
Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Bursa Kadın Girişimciler Kurulu tarafından,
Global Girişimcilik Haftası etkinlikleri kapsamında "Bursa Kadın Girişimcilerini
Bekliyor" mesajıyla "Kadın Girişimcilik Paneli" düzenlenmiştir.
TESK Faaliyetleri:
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun öncülüğünde, TuR&Bo (Türkiye
Araştırma ve İş Dünyası Kuruluşları-Turkish Research and Business Organizations)
Brüksel Ofisinin düzenlediği "AB ve Türkiye'de Kadın Girişimcilik: Ekonomik Kriz
Dönemlerinde Gelişimin Teşviki" konulu Konferans 22 Kasım 2011 tarihinde Avrupa
Parlamentosunda gerçekleştirilmiştir.
KOBİ Birliği Onursal Başkanı Peter JUNGEN'in yönettiği "AB ve Türkiye'de Kadın
Girişimcilik: Görüşlerin, Deneyimlerin ve İyi Örneklerin Paylaşılması" konulu
oturumda TuR&Bo kurucu ortaklarını temsilen TESK Genel Başkanı Bendevi
PALANDÖKEN, bir konuşma yapmıştır. TuR&Bo kurucu ortakları tarafından seçilen
örnek kadın girişimciler bilgi, deneyim ve tecrübelerini paylaşmışlardır.
Ayrıca; Konfederasyonumuzun da ortağı olduğu AB Eğitim ve Gençlik
Programlarından Hayat Boyu Öğrenme (LLP) Grundtvig Programı kapsamında
yürütülen, kısa adı "ISI" olan, "Yetişkin Eğitimi ve Girişimcilik Alanında Temel
Yeterlilik İnsiyatifi Geliştirme Projesi"nin 6-7 Aralık 2011 tarihlerinde Fransa/Paris'te
gerçekleşen başlangıç seminerine Konfederasyonumuzca katılım sağlanmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2010 yılında 309 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup, 11.534
girişimci eğitime katılmıştır.
2011 yılında ise 1.381 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiş olup, 47.330
girişimci eğitime katılmıştır.
KOSGEB Yeni Girişimci Desteğinden 2010 yılında 164 işletme faydalanmış olup,
795.682,94 TL destek ödemesi yapılmıştır.
Kasım 2011 tarihi itibariyle 2011 yılında ise 3.417 işletme faydalanmış olup,
14.060.852,99 TL destek ödemesi yapılmıştır.
11
2. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı yasalaştırılacak ve sonrasında ikincil mevzuat
çıkarılacaktır.
Süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Adalet
Üniversiteler, TURMOB, TOBB, TBB
Bakanlığı,
Maliye
Bakanlığı,
SPK,
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
3 adet tüzük, 7 adet yönetmelik, 8 adet tebliğ ile ilgili ikincil mevzuat çalışmaları
devam etmektedir.
3. Kamu kurum/kuruluşlarının sanayi alanında yürüttükleri hizmet ve görevlerin
elektronik ortamda gerçekleştirilmesi ve işlemlerin sadeleştirilmesi yoluyla
bürokratik yükün azaltılması sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Maliye Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı ve İlgili Diğer Bakanlıklar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Uygulamada olan beyannamelerden iki tanesinde (ÖTV1 ve Muhtasar) değişiklik
yapılarak uygulamaya konulmuştur.
Türk Patent Enstitüsü ve Denizcilik Müsteşarlığı ile protokol yapılarak yazışma
yoluyla aktarılan mükellefiyete ilişkin bilgiler ile borç sorgulamasının elektronik
ortamda yapılmaya başlanması sağlanmıştır.
Mevzuatta ve uygulamada meydana gelen değişiklikler çerçevesinde mükelleflerin
vergi ile ilgili kullandığı beyanname, bildirim ve formlar yeniden gözden geçirilecektir.
(Ekim-Aralık 2011)
Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununca tutulması zorunlu olan yevmiye defteri
ve büyük defterin elektronik ortamda tutulmasına olanak sağlayan 1 Sıra No'lu
Elektronik Defter Genel Tebliği yayımlanmıştır.
12
KOSGEB, Devlet Malzeme Ofisi ve Toprak Mahsulleri Ofisi ile protokol yapılarak
yazışma yoluyla aktarılan mükellefiyete ilişkin bilgiler ile borç sorgulamasının
elektronik ortamda yapılmaya başlanması sağlanmıştır.
Uygulamada olan beyannamelerden iki tanesinde (OTV1 ve OTV4) değişiklik
yapılarak uygulamaya konulmuştur.
Vergi levhasında elektronik ortamda doğrulanma işlemine başlanmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik çıkarılan mevzuat sayısı (1)
4. Şirket kuruluşu ve işyeri açma işlemleri kolaylaştırılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, SPK, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Üniversiteler, Kalkınma Ajansları, Yatırım Destek Ofisleri
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Şirket İşlemleri Teknik Komitesi olarak "Şirket Kuruluşu ve Şube Açılışı Süreçlerinin
Basitleştirilmesi"ne ilişkin rapor hazırlanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Başbakanlık tarafından komite üyelerinden mevzuat değişikliği önerileri alınmış olup,
önerilerin değerlendirilmesi amacıyla Başbakanlıkta 19 Aralık 2011 tarihinde toplantı
yapılmıştır.
5. Kaliteli ve güvenli ürün arz ve talebi için teknik mevzuatın AB ile
uyumlaştırılması ve ithalat dahil gerekli denetim sistemlerinin kurulması
sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi
13
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, TSE, TÜRKAK, Üniversiteler, STK'lar, Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Mevzuat Çalışmaları:
4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair
Kanun"un güncellenmesi çalışması, temel alınan AB yatay mevzuatının değişmesi
(2008 yılında yayımlanarak 2010 yılı başında yürürlüğe girmiştir) nedeniyle askıya
alınmıştır. Yeni AB mevzuatının, Kanunun uygulama yönetmeliklerine yansıtılması
için taslaklar hazırlanmıştır. Kanunun güncellenmesi çalışmalarının yeniden
başlatılması için AB'nin diğer bir Topluluk yatay mevzuatı olan Genel Ürün Güvenliği
Direktifinin revizyonu konusundaki kesin kararı beklenmektedir.
4703 sayılı Kanunun uygulama yönetmelikleri olan ve güncelleme çalışmaları
kapsamında hazırlanarak Mart ayı içinde Başbakanlığa sevk edilen "CE İşareti
Yönetmelik Taslağı" ile "Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış
Kuruluşlar Yönetmeliği Taslağı", Hükümetin değişmesi nedeniyle geri gönderilmiş ve
3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre güncellenmiş olarak Bakanlar
Kuruluna sunulmak üzere 21/09/2011 tarihinde Başbakanlığa tekrar sevk edilmiştir.
Türkiye tarafından uyumlaştırılacak AB mevzuatı listesinin güncellenmesi amacıyla
dinamik bir mekanizmanın kurulmasını düzenleyen yeni Ortaklık Konseyi Kararı
(OKK) 'nın hazırlanması kapsamında Avrupa Komisyonu ile yapılan müzakereler son
aşamasına gelmiş ve OKK'nın resmi kabul işlemleri başlatılmıştır. 18 Mayıs 2011
tarihinde görüşleri alınmak üzere Avrupa Komisyonuna iletilen "Düzenlenmemiş
Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmelik Taslağı", Komisyon'dan gelen görüşler dikkate
alınarak güncellenmiş ve Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere Başbakanlığa sevke
hazır hale getirilmiştir.
Seminer-Toplantı:
4 Temmuz 2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda
Değerlendirmesi Derneği (UDDER)'nin Genel Kurul toplantısı yapılmıştır.
Uygunluk
14 Eylül 2011 tarihinde Ekonomi Bakanlığı'nda Piyasa Gözetimi ve Denetimi
Koordinasyon Kurulu toplantısı yapılmıştır.
3-7 Ekim 2011 tarihleri arasında Bursa'da Türkiye'de Kalite Altyapısının
Güçlendirilmesi Projesi çerçevesinde "Ürün Güvenliği Haftası" gerçekleştirilmiştir.
Proje:
Türkiye'de Kalite Altyapısının Geliştirilmesi Projesi devam etmektedir.
14
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
AB Mevzuatının uyumlaştırma oranı: %80
TKAG Projesi gerçekleşme oranı: %60
(Ekim-Aralık 2011)
Mevzuat Çalışmaları:
AB, 2010'da yürürlüğe koyduğu 764/2008 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konseyi
Tüzüğü ile düzenlenmemiş alanda malların serbest dolaşımının sağlanması için takip
edilecek kuralları ilk defa belirlemiştir. AB'nin 764/2008/EC sayılı Tüzüğü'nü de
uyumlaştıracak şekilde hazırlanan taslak yönetmelik hakkında ilgili tüm kamu
kuruluşlarının ve Avrupa Komisyonunun görüşleri alınmıştır. Taslağa son şekli
verilmiş olup, taslak bir kez daha 3 Kasım 2011 tarihinde görüşü alınmak üzere
Komisyona iletilmiştir.
Türkiye'nin uyumlaştırması gereken AB teknik mevzuatının yer aldığı 2/97 sayılı
Ortaklık Konseyi Kararı (OKK)'nın ekindeki listenin güncellenebilmesi ve bu
güncellemenin her yıl düzenli yapılabilmesi için bir mekanizma oluşturulması
amacıyla Komisyon ile bir müzakere süreci yürütülmektedir. Bu doğrultuda, iki taraf
yeni bir OKK taslağı üzerinde mutabık kalmışlardır. Yeni taslağın resmi kabul
sürecinin 2012 yılı başlarında tamamlanması beklenmektedir.
Proje:
1) Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
koordinasyonunda, ihracat ve ithalata ilişkin denetim, uygunluk ve izin
risk esaslı olarak elektronik ortamda yerine getirilmesini sağlayacak web
Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)" nin yazılım
tamamlanmıştır.
Müdürlüğü
işlemlerinin,
tabanlı "Dış
çalışmaları
Bunun yanı sıra, 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanan tebliğler ile 01/01/2012 tarihi itibariyle yapı malzemeleri, tıbbi cihazlar ve
telsiz telekomünikasyon ekipmanlarının ithalat denetimleri TAREKS üzerinden
yapılmaya başlanmıştır.
Böylece, ithalat ve ihracatta denetim, uygunluk ve izin işlemleri Ekonomi Bakanlığı
Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarınca yapılan
ürünlerin tümü TAREKS kapsamına alınmıştır.
2) TKAG Projesi kapsamında;
- Teknik Tavsiye ve Raporlama bileşeni kapsamında TÜRKAK'ın kuruluş kanununun
revize edilmesi çalışmalarına katkı sağlaması amacıyla teknik tavsiye raporu
tamamlanmış ve ilgili kuruluşlara iletilmiştir.
15
- Üniversite laboratuvarlarına yönelik olarak ISO 17025, metot validasyonu ve ölçüm
belirsizliği eğitimleri düzenlenmiştir.
- Özel sektör kampanyaları kapsamında makineler, asansörler, basınçlı ekipmanlar
ve gaz yakan cihazlar sektörlerine yönelik olarak bilgilendirme seminerleri
gerçekleştirilmiştir.
- III. Laboratuvar Kalite Konferansı gerçekleştirilmiştir.
- Ürün Güvenliği ve Standartlar Haftaları düzenlenmiştir.
6. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan düzenlemelerin, rekabet
koşulları
üzerindeki
olası etkilerinin
analizine yönelik
bir
kılavuz
hazırlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Rekabet Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Başbakanlık
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Konuyla ilgili daha önce hazırlanan taslak çalışmanın değerlendirilmesine yönelik bir
çalışma başlatılmıştır. Ayrıca Kurum bünyesinde yapılan çalışmalar sonucunda
hazırlanan stratejik plan taslağında belirtilen "hedefler" arasında söz konusu eylemin
de yer alması sağlanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Bu dönemde Rekabet Kurumu'nun organizasyon yapısında köklü bir değişikliğe
gidilmiş olup, ilgili kılavuza ilişkin çalışmaların, yeni oluşturulan Strateji Geliştirme,
Düzenleme ve Bütçe Dairesi bünyesinde yürütülmesine karar verilmiştir. Bu
çerçevede konuyla ilgili daha önce hazırlanan taslak çalışma yeniden ele alınarak,
çalışmanın değerlendirilmesi sürecine hız verilmiştir.
7. Çevrimiçi Şirket İşlemleri projesi gerçekleştirilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Bşk.), Ekonomi
Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, KOSGEB, TÜRKSAT, TOBB
Yapılan Çalışmalar:
16
(Temmuz-Eylül 2011)
Tasarım ve analiz çalışmaları tamamlanmış olup, Ticaret Sicil Memurluklarındaki veri
girişleri devam etmektedir.
(Ekim-Aralık 2011)
Halen 41 Ticaret Sicil Memurluğunda sisteme veri aktarım çalışmaları devam
etmektedir. 2012 yılında ise tüm Ticaret Sicil Memurluklarında veri aktarımı
işlemlerinin tamamlanması planlanmaktadır.
8. Gelir vergisi sistemi yeniden düzenlenecektir.
Süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Maliye Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Vergi
Konseyi
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Gelir vergi sistemine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
(Ekim-Aralık 2011)
Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi kapsamında taslak çalışmaları devam
etmekte olup, bu çalışmaların tamamlanmasının ardından taslağa ilişkin kamuoyunun
görüşlerinin alınmasıyla birlikte tasarı taslağı hazırlanmış olacaktır.
17
GİRİŞİM NO:2
2. ULUSLARARASI TİCARET VE YATIRIMLAR
9. İhracatta sektör ve ülke çeşitlendirme stratejisi oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: İhracatçı Birlikleri
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Nisan- Haziran 2011 döneminde hazırlıklarına başlanan sektörel eylem planları
çalışması nihai hale getirilmiş, makro rapor ile bütünleme yapılmıştır.
Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu 15 hedef ülkeye yönelik 15 adet ülke
stratejisi belirlenmiş olup, 2011 yılı içinde söz konusu hedeflere yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmektedir.
24 İhracatçı sektörün 2023 hedefleri çerçevesinde eylem planlarının hazırlanmasına
yönelik sektörel çalıştaylar, ayrıca geleceğin 5 yeni sektörüne ilişkin liderlik çalıştayları
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
24 sektörün 2023 ihracat strateji haritaları revize edilmiştir.
Sektörlerin eylem planları çıkarılmıştır.
Makro ihracat stratejisi sektörlerden gelen bilgilerle revize edilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
Pazara Giriş Faaliyetleri Çalışma Grubu 15 hedef ülkeye yönelik 15 adet ülke
stratejisi belirlemiş olup, 2011 yılı içinde söz konusu hedeflere yönelik çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
Temmuz-Eylül 2011 döneminde 24 İhracatçı sektörün 2023 hedefleri çerçevesinde
eylem planlarının hazırlanmasına yönelik gerçekleştirilen sektörel çalıştaylarında
kararlaştırılan eylem ve hedeflerin uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Makro ihracat stratejisi eylemlerinin revize çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
18
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
24 sektörün 2023 ihracat stratejisi eylemlerinin revizesi gerçekleştirilmiştir
Makro ihracat stratejisinin eylemlerinin revizesi gerçekleştirilmiştir.
10. KOBİ'lerin pazarlama ve ihracat kapasitesini artırmaya yönelik destekler
verilecek ve etkinlikler sürdürülecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: KOSGEB
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
1-Türkiye çapında 68 ilde yer alan 75 KOSGEB Hizmet Merkezinde görevli Uzmanlar
tarafından işletmeler birebir bilgilendirilmektedir.
2-KOSGEB Destek Programları ile ilgili işletmelere yönelik karşılıklı etkileşimli
bilgilendirme ve eğitim toplantıları düzenlenmektedir.
3-KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) Sisteminde yapılan düzenlemeler neticesinde; işletmeler,
Destek Programları altında yer alan destek kalemlerine sistem üzerinden online
başvuruda bulunabilmektedir.
4-KOBİ-cep uygulaması ile işletmeler mobil iletişim cihazları üzerinden KOSGEB
haberleri, duyuruları, destekleri, birimleri, bilgi edinme, çevrimiçi KOBİ hizmetleri
ve KOBİ asistanı gibi hizmetleri alabilmektedirler
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2010 Temmuz-Eylül:
Desteklenen KOBİ Sayısı: 1216
Destek Tutarı: 3.269.445,98 TL
2011 Temmuz-Eylül:
Desteklenen KOBİ sayısı: 4131
Destek Tutarı: 11.821.475,97 TL
2010 Eylül-Aralık:
Desteklenen KOBİ Sayısı: 2374
Destek Tutarı: 6.585.175,68 TL
19
2011 Eylül-Aralık:
Desteklenen KOBİ sayısı: 5007
Destek Tutarı: 14.804.372.59 TL
KOBİ sayısı ve destek tutarı bazlı 2010-2011 yılları Temmuz-Aralık dönemi
karşılaştırmalarında,
işletmelerin
pazar
ve
ihracat
artırma
hedefini
gerçekleştirebilmeleri amacıyla oluşturulan destek modellerinin etkili, sade,
anlaşılabilir, dinamik ve ulaşılabilir olduğu, gerek destek tutarındaki gerek
desteklerden yararlanan işletmelerin sayısındaki artıştan anlaşılmaktadır.
11. Uluslararası doğrudan yatırımlara ilişkin politika geliştirme, koordinasyon
ve uygulama kapasitesinin güçlendirilmesi sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Temmuz-Eylül döneminde Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 637 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile yeni kurulan Ekonomi Bakanlığı'na bağlanmıştır. Bakanlığa
bağlanmayı müteakip Hazine Müsteşarlığı sunucularında çalışan veri tabanı ve ara
yüz programının Bakanlık sunucularına göçü gerçekleştirilerek, ortaya çıkan
problemlerin çözümü için çalışılmıştır.
Bu süreçte söz konusu bilgi sisteminin geliştirilmesinde yer alan ekip Hazine
Müsteşarlığı'nda kaldığı için sistemde oluşabilecek sorunların çözümü ve sistemde
değişiklik yapılmasının Ekonomi Bakanlığı Bilgi İşlem Birimi tarafından sağlıklı bir
şekilde sürdürülemeyeceği görülerek, Bakanlık altyapısına uygun yeni bir bilgi
sisteminin oluşturulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda yeni sisteme ilişkin olarak
Bakanlık Bilgi İşlem Merkezi yetkilileri ile toplantılar yapılarak, teknik şartname
hazırlanmış ve ihale çalışmaları başlatılmıştır.
Söz konusu değişiklikler neticesinde performans göstergelerinde yer alan SAP/BEX
Sistemine geçiş hedefi, Bakanlık bu sistemi kullanmadığından dolayı tamamen
ortadan kalkmıştır. Bunu yerine yeni sistemin oluşturulmasını müteakip, Bakanlığın
kullandığı Oracle BI'ya da geçilmiş olacaktır.
(Ekim-Aralık 2011)
Bilgi sisteminin geliştirilmesi kapsamında yapılacak işler ve çalışma takvimi, 7
Temmuz 2011 tarihinde 637 Sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile Yabancı
Sermaye Genel Müdürlüğü ve Teşvik Uygulama Genel Müdürlüklerinin Ekonomi
20
Bakanlığı'na bağlanması nedeniyle değişmiş olup, bu tarihten sonra başlatılan
Bakanlık altyapısına uygun yeni bir bilgi sisteminin oluşturulması çalışmalarına
devam edilmektedir.
12. Sürdürülebilir ihracat artışını sağlamak amacıyla; yenilikçi fikirler ve ArGe'ye dayalı, katma değeri yüksek, markalı ürün ve hizmetlerin üretim ve
pazarlama süreçleri desteklenecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Tasarım destekleri verilmiştir.
Yurtdışı tanıtım destekleri verilmiştir.
Turquality uygulaması kapsamında destekler verilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Ocak- Eylül 2011 döneminde;
Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ)
firma desteklenmiştir.
kapsamında 5
Yurt Dışı Birimlerin Desteklenmesi (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım
Faaliyetlerinin
Desteklenmesi
Hakkında
Tebliğ)
kapsamında
790 firma
desteklenmiştir.
Turquality ve Marka Destekleri (2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında
Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) kapsamında 104 firma desteklenmiştir.
NOT: Söz konusu desteklerin onaylanma tarihleri ve ödemelerin gerçekleşme tarihleri
arasında süre farkı olduğundan destek istatistikleri yıl içinde değişim göstermektedir.
(Ekim-Aralık 2011)
Tasarım destekleri verilmiştir.
Yurtdışı tanıtım destekleri verilmiştir.
Turquality uygulaması kapsamında destekler verilmiştir.
21
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Ocak-Aralık 2011 döneminde;
9 firma, Tasarım Desteği (2008/2 Sayılı Tasarım
kapsamında desteklenmiştir.
Desteği Hakkında Tebliğ)
820 firma, Yurt Dışı Birimlerin Desteklenmesi (2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve
Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) kapsamında desteklenmiştir.
106 firma, Turquality ve Marka Destekleri (2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında
Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin
Desteklenmesi Hakkında Tebliğ) kapsamında desteklenmiştir.
98/10 sayılı Ar-Ge Yardımına İlişkin Tebliğin yürürlükten kaldırılarak; kredi şeklinde
verilen desteğin hibeye dönüştürüldüğü, Ar-Ge Projelerinin ticarileşmesine ilişkin
faaliyetlerin desteklendiği, TİM ve İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge
ve İnovasyon Kongresi ve Proje Pazarı faaliyetlerinin destek kapsamına dâhil edildiği
yeni bir Karar hazırlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
NOT: Söz konusu desteklerin onaylanma tarihleri ve ödemelerin gerçekleşme tarihleri
arasında süre farkı olduğundan destek istatistikleri yıl içinde değişim göstermektedir.
13. Başta AB olmak üzere, bölgesel oluşumlar ile ikili ve çok taraflı ilişkiler
kapsamında pazara giriş imkanlarının artırılmasına yönelik faaliyetlerde
bulunulacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
3 Şubat 2010 tarihinde Ankara'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran
İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeleri Standardizasyon,
Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirmesi Alanlarının İşbirliğine Dair
Mutabakat Zaptı iç onay prosedürü Türkiye tarafından tamamlanmıştır.
Türkiye
EFTA
Serbest
Ticaret
Anlaşması'na,
Ürünlerin
Uygunluk
Değerlendirmesinin Karşılıklı Tanınmasına Dair Protokol (Protokol E)'ün eklenmesine
ilişkin 3/2009 sayılı Türkiye-EFTA Ortak Komitesi Kararı, 31 Aralık 2010 tarihli ve
27802 sayılı (4. Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 14 Aralık 2010 tarihli ve
2010/1188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kararlaştırılmış ve onay işlemleri
ülkemizce tamamlanmıştır.
G.Kore'ye yönelik 10 Ağustos 2011 tarihinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir.
22
Malezya (VII. tur); Kongo (III. tur); Ekvator (II. tur); Kolombiya (II. ve III. tur) ve
Moldova (II. tur) ile Serbest Ticaret Anlaşmaları müzakereleri gerçekleştirilmiştir.
Suriye, Lübnan, Ürdün, Irak, İran, ABD (2), Rusya(2) ile teknik toplantılar yapılmıştır
ABD ve Güney Kore'ye yönelik tanıtım ve inceleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Çok Taraflı bazda 3 adet toplantı gerçekleştirilmiştir.
Hedef Ülkelere yönelik olarak 2 adet Genel Ticaret Heyeti, 9 adet Alım Heyeti
gerçekleştirilmiş, 23 adet milli katılımlı fuara katılım desteği verilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
T.C. Hükümeti ile İran Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeleri Standardizasyon,
Metroloji, Akreditasyon ve Uygunluk Değerlendirme Alanlarının İşbirliğine Dair
Mutabakat Zaptı 24 Ağustos 2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8
Ağustos 2011 tarih ve 2011/2142 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile onaylanmıştır. 3/2009
sayılı Karara ait onay işlemleri EFTA ülkelerince tamamlanmış ve anılan Karara dair
Onay Belgeleri 5 Temmuz 2011 tarihinde tevdi edilmiş, dolayısıyla Karar 5 Temmuz
2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Morityus-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşması 9 Eylül
2011'de imzalanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti (Kalite Yönetimi, Denetim ve Karantina Genel
İdaresi-AQSIQ) arasında 2006 yılında kurulan Sanayi Ürünlerinde Kalite ve
Güvenliğe Dair Danışma ve İşbirliği Mekanizması Üst Düzey Yönlendirme
Komitesinin 4. toplantısı 12 Aralık 2011 tarihinde Ankara'da yapılmıştır.
Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı'na katılım sağlanmıştır.
11 adet uluslararası seminer, konferans, forum ve kurultay hazırlanmış/katılım
sağlanmıştır.
34 adet teknik toplantı düzenlenmiş/katılım sağlanmıştır.
7 adet Karma Ekonomik Komisyon toplantısı düzenlenmiştir.
3 adet ülke tanıtımına ilişkin toplantı düzenlenmiştir.
Türkiye-Ukrayna I. Tur Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri 6-7 Aralık 2011
tarihinde Kiev'de gerçekleştirilmiştir.
Türkiye-Kore Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri kapsamında 30 Kasım-2
Aralık 2011 tarihleri arasında Seul'de mal ticaretine ilişkin bir ara oturum
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye-Kolombiya IV. Tur Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri 1-4 Kasım 2011
tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir.
23
Türkiye-Moldova Serbest Ticaret Anlaşması müzakereleri kapsamında 15 Aralık
2011 tarihinde Moldovalı yetkililerle, Serbest Ticaret Anlaşması III. Tur görüşmelerin
tarihinin tespitine ilişkin ön temaslarda bulunmak ve müzakerelerdeki gelişmelerin ele
alınmasını teminen bir ara oturum yapılmıştır.
Türkiye ile Japonya arasında Serbest Ticaret Anlaşması sürecinin başlatılmasına
yönelik yol haritasının belirlenmesi amacıyla istikşafı mahiyette bir toplantı 10 Ekim
2011 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Müteakiben, 6 Aralık 2011 tarihinde
Japonya'nın Tokyo kentinde taraflar arasında bir diğer istikşafı toplantı daha
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye-Vietnam Serbest Ticaret Anlaşması girişimleri kapsamında 11 Ekim 2011
tarihinde Ankara'da taraflar arasında ikinci istikşafı Serbest Ticaret Anlaşması
görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.
25-26 Ekim 2011 tarihlerinde Türkiye ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA)
arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması uyarınca düzenlenen Türkiye- İsviçre ikili
protokolü kapsamında tarım tavizlerine ilişkin olarak, ilgili Kurumlar ve Ekonomi
Bakanlığı ilgili birimlerinin katılımıyla teknik nitelikli bir toplantı düzenlenmiştir.
10 Ekim 2011 tarihinde Türkiye-AB Çelik Temas Grubu 11. toplantısına katılım
sağlanmıştır.
22-23 Kasım 2011 tarihlerinde 26. Dönem Gümrük Birliği Ortak Komitesi toplantısı
Brüksel'de gerçekleştirilmiştir.
Hedef Ülkelere yönelik olarak 4 adet Genel Ticaret Heyeti, 20 adet Alım Heyeti,
gerçekleştirilmiş, 13 adet milli katılımlı fuara katılım desteği verilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2 ülke ile 2 STA müzakeresi,
2 ülke ile 2 ara oturum,
2 ülke ile 3 istikşafı görüşme,
1 ülke grubuyla 1 teknik toplantı,
1 ülke grubuyla 1 temas grubu toplantısı,
1 ülke grubuyla 1 ortak komite toplantısı gerçekleştirilmiştir.
14. Ekonomi Bakanlığı internet sitesinin geliştirilmesi, erişimin özendirilmesi
ve sitenin Dış Ticaret Portalı'na dönüştürülmesi sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
24
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Teknik çalışmaları tamamlanan ve Portal alt yapısına hazırlık olacak şekilde geliştirilen
DTM WEB Sitesi Ekonomi Bakanlığı İnternet Sitesi olarak hizmete girmiştir
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
504.553 (Ziyaretçi Sayısı)
(Ekim-Aralık 2011)
Ekonomi Bakanlığı İnternet sitesinin yabancı dillerdeki sürümlerinin hazırlanması
çalışmalarına başlanmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
430.842 (Ziyaretçi Sayısı)
15. Ticaret politikası uygulamalarında önlem alınması süresinin kısaltılması ve
önlemin etkinleştirilmesi sağlanacaktır. Bu bağlamda haksız rekabet
hallerinden damping ve sübvansiyona konu ithalatın sebep olduğu zarara karşı
ülkenin üretim dallarının etkin korunmasına devam edilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Başvuruların eksiksiz yapılmasını temin için yapılan bilgilendirme ve teknik destek
sağlanmasına devam edilmiştir.
Önlemlere ilişkin açılmış davalara yönelik önceden olduğu gibi, Hukuk Müşavirliği'nin
hazırladığı savunmalara esas teşkil edecek şekilde teknik görüş hazırlanmaktadır.
(Ekim-Aralık 2011)
Başvuruların eksiksiz yapılmasını temin için yapılan bilgilendirme ve teknik destek
sağlanmasına devam edilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Bahse konu dönemde 15 adet firma bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir.
25
GİRİŞİM NO: 3
3.BECERİLER VE İNSAN KAYNAĞI
16. Özel sektörün mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları açmasına imkan
verecek düzenlemeler yapılacak ve bu kurumlar desteklenecektir.
Süre: 2011-2013
Sorumlu Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı,
STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Özel öğretime yatırım yapılmasını teşvik edilmesi amacıyla aşağıda yer alan talepler
MEB tarafından Maliye Bakanlığına yazılı olarak iletilmiştir:
1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi gereği özel
okullara tanınan 5 yıllık vergi muafiyetinin 10 yıla çıkarılması ile ilgili teklif yazısı,
2-5580 sayılı yasada yer alması için özel sektörden hizmet alımı yapılmasının teklif
edilmesi,
3-5538 sayılı Kanun kapsamında uygulamaya girecek olan indirimli Kurumlar Vergisi
uygulaması kapsamına tüm özel okulların dahil edilmesi,
4-Özel öğretim kurumlarında KDV'nin % 1'e düşürülmesi,
5-Özel öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilere/velilere verilecek "Eğitim
Kredisi" faizlerinin % 50'sinin Devletçe karşılanması.
11 Haziran 2010 tarihli ve 5923 sayılı yazı ile de; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik'de gerekli düzenlemeler yapılarak imar
planında okul yeri olarak ayrılan alanlara özel okul yapılmasına imkan verilmesi talep
edilmiştir.
Şu ana kadar 24 tane okul özel sektör tarafından açılmıştır.
1 Aralık 2011 tarihinde MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilgili
kurum/kuruluş ve sektörle toplantı yapılmış ve toplantı ışığında konu ile ilgili görüş
istenmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Teklif yazısı
26
Özel sektörün açtığı okul sayısı
17. Mesleki yeterlilik sistemi güçlendirilecek ve öncelikli sektörlerde meslek
standartları geliştirilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, İlgili Bakanlıklar, YÖK, Üniversiteler, İşçi-İşveren Sendikaları, Meslek
Kuruluşları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
18.Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Elektrik- Elektronik, İş
ve Yönetim, Ağaç İşleri, Metal, İnşaat, Toplumsal ve Kişisel Hizmetler, Cam, Çimento
ve Toprak, Tekstil sektör komiteleri toplantıları gerçekleştirilmiştir. TÜMMER,
BESOB, ASO, ASO1, OSB, ASO2 ve 3.OSB, Bayındır Memur-Sen, RATEM, TCDD
Vakfı, MEKSA ve Alanya Ticaret Odası ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır.
Bilgilendirme, protokol öncesi işbirliği toplantıları, saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş;
Meslek Standardı hazırlama ve değerlendirme çalışmaları ile meslek haritası
çalışmalarına katılım sağlanmıştır. Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak
yayımlanan toplam Ulusal Yeterlilik sayısı 31 olmuştur. İlgili 3 aylık süreçte 4 kişiye
Plastik Kaynakçılığı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi
düzenlenmiş ve ilgili alanda Mesleki Yeterlilik Belgesi alan kişi sayısı 380 olmuştur.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Ulusal Meslek Standardı Sayısı: 198
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı: 380
(Ekim-Aralık 2011)
27 Ulusal Meslek Standardı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Metal, ağaç işleri,
tekstil, inşaat ve medya sektör komiteleri toplantıları gerçekleştirilmiştir. Yönetim
Danışmanları Derneği, Takım Tezgâhları Sanayici ve İşadamları Derneği ve Türkiye
Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (karayolu taşımacılığı ile elektrik-elektronik
alanlarında) ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. Bilgilendirme, protokol öncesi
işbirliği toplantıları, saha ziyaretleri gerçekleştirilmiş; Meslek Standardı hazırlama ve
değerlendirme çalışmaları ile meslek haritası çalışmalarına katılım sağlanmıştır.
Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak yayımlanan toplam
Ulusal Yeterlilik sayısı 50 olmuştur. İlgili 3 aylık süreçte 46 kişiye Plastik Kaynakçılığı
Seviye 3 Ulusal Yeterliliği ve 66 kişiye Çelik Kaynakçılığı Seviye 3 Ulusal Yeterliliği
27
alanında Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenmiş ve ilgili alanlarda Mesleki Yeterlilik
Belgesi alan toplam kişi sayısı 492 olmuştur.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Ulusal Meslek Standardı Sayısı: 225
Ulusal Yeterlilik Sayısı: 50
Mesleki Yeterlilik Belgesi Sayısı: 492
18. KOBİ'lerdeki yönetim becerileri ve nitelikli istihdam kapasitesi artırılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: KOSGEB
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Eğitim ve Danışmanlık Desteklerinin verilmesine devam edilmiştir.
Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin verilmesine devam edilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Destek Miktarı: 320.324 TL.
Desteklenen İşletme Sayısı: 131
Destek Miktarı: 6.572.780 TL.
Desteklenen İşletme Sayısı: 3.665
(Ekim-Aralık 2011)
Eğitim ve Danışmanlık Desteklerinin verilmesine devam edilmiştir.
Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinin verilmesine devam edilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Destek Miktarı: 413.446 TL.
Desteklenen İşletme Sayısı: 161
Destek Miktarı: 9.334.506 TL.
28
Desteklenen İşletme Sayısı: 3.333
19. Mesleki eğitimde işgücü ihtiyaç planlaması yapılacak, hangi meslek dalında
eleman açığı ya da fazlalığı olduğu belirlenecektir.
Süre: 2011-2013
Sorumlu Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: İŞKUR, MYK, TÜİK, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
1- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları, işgücü ihtiyaç analizleri sonuçlarını da
dikkate alarak, ilde bulunan tüm mesleki ve teknik eğitim veren okul veya kurumların
bünyesinde yer alacak alan ve dalların belirlenmesi, kısa, orta ve uzun vadede ilin
mesleki ve teknik eğitim okul yatırımlarının planlanması ile beraber eğitimi yapılacak
alan ve dal ihtiyaçlarını belirleyerek, Millî Eğitim Bakanlığına görüş sunar. Kurul; her
yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanır.
2011 yılında 1329 alan 3175 dal açılmıştır.
2- UMEM Projesi kapsamında Türkiye'nin istihdamının yüzde 80'ini oluşturan 19 ilde
sanayi sektörü ağırlıklı Mesleki Eğitim İhtiyaç Analizi yapılmıştır. BECERİ 10 projesi
kapsamında Türkiye'nin istihdamının yüzde 80'ini kapsayan 19 ilde sanayi sektörü
ağırlıklı olmak üzere 4949 firma ile görüşülmüştür.
Örneklem seçiminde firmaların sektörel dağılımı ve büyüklükleri dikkate alınmıştır.
Anket uygulaması merkezde TEPAV tarafından koordine edilerek illerde Ticaret ve
Sanayi Odaları tarafından yürütülmüştür.
3- 1 Aralık 2011 tarihinde MEB Mesleki Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından ilgili
kurum/kuruluş ve sektörle yaptığı toplantıda, bu çalışmada veri tabanını TÜİK'in
oluşturması gerektiği vurgulanmış ve TÜİK'ten resmi istatistiklerle ilgili bilgi
istenmiştir. Ayrıca İŞKUR'dan yapmış oldukları çalışmalarla ilgili bilgi istenmiştir.
İŞKUR çalışmaları kapsamında;
81 İli Kapsayan İşgücü İhtiyaç Analizi 1 Nisan-15 Mayıs tarihleri-uygulanmıştır. Veri
analizi ve raporlama çalışmaları bitmiş, 81 il ve Türkiye için ayrı ayrı işgücü piyasası
analizi raporu hazırlanmış ve İŞKUR sitesinde yayınlanmıştır.
30 ilde il istihdam ve mesleki eğitim kurulları ile beraber 2011 yılı başından bu yana
"yüz yüze" anket yöntemiyle işgücü piyasası araştırması yapılmıştır.
29
İllerde yerel düzeyde işgücü piyasası analizi yapılabilmesi için altyapı çalışmaları
kapsamında 160 il müdürlüğü personeli bu konuda eğitilmiş ve 2011 yılı içerisinde
her ilin bir kere işgücü piyasası analizi yapması/yaptırması çalışmaları devam
etmektedir.
2011 yılı için "Türkiye Geneli İşgücü Piyasası Araştırması" alan uygulaması
çalışmalarına devam edilmektedir. Bu kapsamda TÜİK tarafından belirlenen 7.849
girişim ile 2012 yılının başında "yüz yüze" bir anket gerçekleştirilecektir. Bu
çalışmayla Türkiye için açık iş, temininde güçlük çekilen meslekler ve gelecek bir yıl
içerisinde, işgücü piyasasında mesleki eğitimler ölçülmeye çalışılacaktır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Açılan alan/ dal sayısı
Zaman planının dikkate alınarak anketin uygulanması,
Her il için ayrı ayrı ilgili raporun hazırlanmış olması,
160 personelin ilgili eğitimi almış olması,
81 il ve Türkiye Geneli için hazırlanan Raporlar.
20. Türkiye İş Kurumu Tarafından Yürütülen "İş ve İşçi Bulma Platformu"
projesinin çeşitli ek fonksiyonları kapsayacak şekilde genişletilmesini
sağlayacak gerekli alt yapı oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Türkiye İş Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğü), Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı,
Başbakanlık İdareyi Geliştirme Başkanlığı, ÖSYM, TÜRKSAT
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Türkiye İş Kurumu'nun e-istihdam modülü, Haziran 2008'den beri yayındadır.
Bu modül sayesinde, Kurumdan işçi talebinde bulunan özel sektör işyerleri ile, kamu
kurumlarının işçi statüsündeki ihtiyaçları, tamamen elektronik ortam üzerinden
karşılanmaktadır.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM ile entegre
çalışan sistem, ilgili kurumlar arasında anlaşmaya varılması halinde, kamu
kurumlarına işçi statüsü dışındaki yerleştirmeleri de yapabilecek hale gelmeye müsait
bir alt yapıya sahiptir.
30
Ayrıca sistem daha kullanıcı dostu hale getirilmiş olup, TÜBİTAK testinden geçtikten
ve Makam olurundan sonra yeni yüzüyle kullanıma hazır hale gelecektir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2008 yılında 9.754 kamu, 99.841 özel sektör işyeri olmak üzere toplam 109.595 işe
yerleştirme gerçekleştirilmiştir.
2009 yılında 28.436 kamu, 89.842 özel sektör işyeri olmak üzere 118.278 işe
yerleştirme gerçekleştirilmiştir.
2010 yılında 46.181 kamu, 159.050 özel sektör işyeri olmak üzere toplam 205.231 işe
yerleştirme gerçekleştirilmiştir.
2011 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 49.085 kamu 280.990 özel sektör işyeri olmak
üzere 330.075 işe yerleştirme gerçekleştirilmiştir.
21. Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında bulunan bina, tesis,
uygulama birimi, atölye ve laboratuvarlarından özel sektörün yeterli düzeyde
yararlanması sağlanacaktır.
Süre: 2011-2013
Sorumlu Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bakanlıklar, TRT, İŞKUR, MYK, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
1- Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri (UMEM) Projesi: İşgücü piyasasında
arz-talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmeyi amaçlayan
UMEM Projesi, İŞKUR, MEB, TOBB ve ETÜ işbirliği ile başlatılmıştır.
23 Haziran 2010 tarihinde UMEM Projesi Uygulama Protokolü imzalanmıştır.
UMEM Projesi için 81 ilde faaliyet gösteren ve İŞKUR'la birlikte 111 teknik ve
endüstri meslek lisesi belirlenmiştir.
13 Haziran 2011 tarih ve 2677 sayılı Onay ile proje okulu sayısı 122'ye yükseltilmiştir.
18 Ekim 2011 tarih ve 857 sayılı Onay ile proje okul sayısı 137'ye yükseltilmiştir.
Aralık 2011'de okul sayısı 140'a yükseltilmiştir.
31
2- 3423 sayılı Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermayesi Hakkındaki
Kanunun amacı, uygulamalı mesleki ve teknik eğitime katkı sağlamaktır.
Bu kapsamda daha fazla öğrencinin uygulamalı eğitime imkân sağlanması amacıyla
3423 sayılı Kanunda değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişiklikte (Ek: 5 Haziran 19863308/43 md.; 26 Ocak 2006-5450/7 md.) okulların atölye, makine parkı ve tesisleri
özel sektörle iş birliği yapılarak işletilebilecektir.
Bu fıkranın uygulanması ile ilgili hususlar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliklerle
düzenlenir." hükmü doğrultusunda "MEB Döner Sermaye İşletmelerinde Üretimi
Teşvik Primi Dağıtımı, Parça Başı Üretim, Atölye ve Tesislerin Özel Sektörle İş Birliği
Yapılarak İşletilmesi Hakkında Yönetmelik" çıkarılmıştır.
3- 14 Kasım 2011 tarihi itibariyle 168 protokol imzalanmıştır. Bu protokollerin gereği
olarak protokolün uygulandığı okulların atölye alt yapıları yenilenmiştir. Protokollerin
uygulandığı okulların öğretmenleri de eğitimden geçirilmiştir
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Atölye ve laboratuvarı kullanılan okul sayısı
İmzalanan protokol
UMEM Projesi kapsamında, MEB'e bağlı 121 okulun ekipman ve donanım ihtiyacını
karşılamak üzere toplam 87,9 milyon TL'lik kaynak kullanılmıştır. Eğiticilerin eğitimi
için MEB'e aktarılan 4,1 milyon TL'lik kaynak kullanılarak 2010 yılında toplam 2.482
öğretmen eğitimden geçirilmiştir.
1 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında bu merkezlerde düzenlenen
kurslardan faydalanan toplam işsiz sayısı 38.722' dir. Ocak- Eylül dönemine göre %
24 artış olmuştur.
22. İşletmelerin mesleki eğitime katkı vermesi teşviklerle özendirilecek ve
öğrencilerin alan dışında çalıştırılmasının önüne geçilecektir.
Süre: 2011-2013
Sorumlu Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB, TOBB, TESK, TİSK,
TURSAB, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
İşletmelerin mesleki eğitime katkı vermelerini sağlamak ve işletmelerde mesleki
eğitimi daha düzenli hale ve daha verimli hale getirmek amacıyla mesleki ve teknik
32
eğitim mevzuatında bazı düzenleme çalışmaları MEB Mesleki ve Teknik Genel
Müdürlüğünün koordinesinde yapılmaktadır. Bu amaçla 3308 sayılı Mesleki Eğitim
Kanununda düzenleme çalışmaları başlatılmış ve 4 Ocak 2011'e 27 sayılı yazı ile
Sağlık Bakanlığı ve 21 kuruluşun katılımı ile bir değerlendirme toplantısı yapılmış ve
toplantı sonrası taslak metin hazırlanmıştır.
Bu amaçla işletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin iş kazası, meslek hastalığı,
hastalık ve genel sağlık sigortası pirim işlemleri ile ilgili SGK ile 11 Mayıs 2011 tarih
ve 2192 sayılı yazı ve 15 Temmuz 2011 tarih ve 3279 sayılı yazışmalar yapılmıştır.
Gelen görüşler Mesleki Eğitim Kanununa yansıtılmıştır.
10 Haziran 2011 tarih ve 2624 sayılı Bakanlık onayı ile Antalya'da ilgili birimlerin
katılımı ile bir çalıştay düzenlenmiştir. Bu çalıştay da Mesleki Teknik Eğitim
Yönetmeliğinin taslağı hazırlanmıştır.
8-9 Ağustos 2011 tarihlerinde bir toplantı yapılmıştır. Bu toplantıda yönetmelik
taslağına son şekli verilmiş ve Milli Eğitim Bakanına sunulacak hale getirilmiştir.
652 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği 14 Eylül 2011 tarihinden sonra yeniden
yapılanma sürecinde, 27 Eylül 2011'e 92 sayılı yazı ile bir komisyon kurularak
mevzuat çalışmalarına hız verilmiş ve 7 Ekim 2011'e 316 sayılı Bakanlık onayı ile
daha geniş kapsamlı bir komisyon kurularak yönetmelik hazırlama çalışmaları
başlatılmıştır. Oluşturulan bu komisyon 31 Ekim 2011 tarih ve 1223 sayılı yazı ile
Mesleki Teknik Eğitim Yönetmelik taslağını 15 ilgili iç birim ve Talim Terbiye Kurulu
Başkanlığına göndermiştir. Bu birimlerden gelen görüşler de Yönetmelik taslağına
yansıtılmıştır. Yönetmelik yaygın eğitim ve hayat boyu öğrenme yönüyle incelenmeye
devam edilmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Yönetmelik taslağı
23. İşsizlik sigortasından yararlanan işsizlere; meslek geliştirme, edindirme ve
yetiştirme eğitimi verilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Türkiye İş Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, MYK, İşçi ve İşveren Sendikaları
Konfederasyonları, Meslek Kuruluşları
Yapılan Çalışmalar:
(Ekim-Aralık 2011)
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı tarafından İşgücü Yetiştirme
Kursları ve Mesleki Rehabilitasyon Faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda
33
işsizlere iş ve meslek
düzenlenmektedir.
danışmanlığı
hizmeti
sunulmakta
ve
kurs/program
Bunlar;
1- İşgücü Yetiştirme Kursları/İstihdam Garantili,
2- İşgücü Yetiştirme Kursları/Genel,
3- Özürlü ve Eski Hükümlülere Yönelik Kurslar,
4- Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP),
5- Girişimcilik Eğitim Programı,
6- İşbaşı Eğitim Programı,
7- Hibe Projeler Kapsamındaki Kurslar,
8- Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesidir.
Bu kurslarda işsizlerin meslek edinmesi, mesleğini geliştirmesi veya mesleğini
değiştirmesi hedeflenirken işbaşı eğitim programında tecrübelerini artırmaları,
girişimcilik eğitim programında ise kendi işyerlerini kurması hedeflenmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
1 Ocak 2011- 31 Aralık 2011 tarihleri arasında başlayan kurslardan faydalanan
toplam işsiz sayısı 250.016' dır.
Aynı dönemde kurslardan faydalanıp işsizlik ödeneği alan işsiz sayısı 23.967' dir.
24. Özel sektör, meslek kuruluşları ile işçi ve işveren kuruluşlarının işgücü
eğitimi vermesi özendirilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Türkiye İş Kurumu
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, MYK, İşçi ve İşveren Sendikaları
Konfederasyonları, Meslek Kuruluşları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Dairesi Başkanlığı tarafından İşgücü Yetiştirme
Kursları/Programları düzenlenmektedir. Bu kurs ve programlar Kamu İhale
Kanununun 22 ı maddesi kapsamında Doğrudan Temin Yöntemi ile hizmet satın
34
alınarak yapılmaktadır. Kamu ve özel sektör işyerlerinden gerekli şartları taşıyarak
ilanlara teklif veren kurum kuruluşların teklifleri istihdam garantisi/taahhüdü öncelikli
olmak üzere değerlendirilerek hizmet alımı gerçekleştirilmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Ocak-Kasım 2011 döneminde işgücü yetiştirme kursu yüklenici dağılımı (%):
1- MEB (Meslek Lisesi, Halk Eğitim, Meslek Eğitim Merkez): 23
2-Özel Öğretim Kurumları (5580): 12,2
3-Özel İşyerleri: 40,8
4- Kamu Kurumu (Kamu Kurumu, Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezleri, Ceza
İnfaz Kurumları) : 7
5- STK (Dernek, Vakıf ve Odalar): 9,9
6- Üniversite: 7,1'dir.
Düzenlenen kurslarda özel sektörün payı bir önceki döneme göre artış göstermiştir.
25. Değişen piyasa koşullarını makro bakış açısıyla ele alan ulusal bir istihdam
stratejisi ve eylem planı oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2012
Sorumlu Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, SGK, MYK,
KOSGEB, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları, Üniversiteler, Meslek
Kuruluşları, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Ulusal istihdam stratejisinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
(Ekim-Aralık 2011)
Ulusal
İstihdam
aşamasındadır.
Stratejisi
oluşturmaya
yönelik
çalışmalar
tamamlanma
35
26. Mesleki Eğitim ve Öğretim Stratejisi hazırlanacaktır.
Süre: 2011
Sorumlu Kuruluş: Milli Eğitim Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, İŞKUR, İşçi ve İşveren Sendikaları Konfederasyonları, Meslek Kuruluşları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
2011 yılının "Eğitimin İş Gücü Talebine Duyarlılığın Arttırılması" başlığı altında da yer
alan "Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi"nin hazırlanması çalışmaları
kapsamında belgeye taraf kurum ve kuruluşların katkıları ile taslak belge
oluşturulmuştur. Oluşturulan taslak "Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi" ile
ilgili 6-10 Haziran 2011 tarihleri arasında Alanya'da değerlendirme toplantısı
yapılmıştır.
Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesinin hazırlanması ile ilgili konu 2012
Programında da geçmektedir.
25 Ağustos 2011 tarihli ve 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev,
yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Bu çerçevede, yapılan çalışmalar tekrar
gözden geçirilmektedir.
Düzenlenen Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi taslağının tekrar gözden
geçirilip sunum haline getirilmesi ve Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi
taslağının Kalkınma Bakanlığına sunulması ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Mesleki Eğitim ve Öğretim Strateji Belgesi Taslağı
36
GİRİŞİM NO: 4
4.KOBİ'LERİN FİNANSMANA ERİŞİMİ
27. KOBİ'lerin finansman kaynaklarına erişimi kolaylaştırılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: KOSGEB
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: KGF AŞ.
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
1- İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifine, 837.500 €
katılım payı ödemesi gerçekleşmiştir.
(Avro) tutarında KOSGEB
2- KOSGEB tarafından düzenlenen/katılım sağlanan KOBİ finansmanına yönelik
bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
3- KOBİ'lere ve Bankalara KGF A.Ş tarafından verilen bilgilendirme etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
1- KOSGEB katılım payı ödemesi (837.500 €) gerçekleştirilmiştir.
2- 4 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
3- 9 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
1- İstanbul Girişim Sermayesi İnisiyatifine, 2.187.500 €
katılım payı ödemesi gerçekleşmiştir.
(Avro) tutarında KOSGEB
2- KOSGEB tarafından düzenlenen/katılım sağlanan KOBİ
bilgilendirme etkinlikleri gerçekleştirilmiştir.
finansmanına yönelik
3- KOBİ'lere ve Bankalara KGF A.Ş tarafından verilen bilgilendirme etkinlikleri
gerçekleştirilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
1- KOSGEB katılım payı 2.187.500 € (Avro) ödemesi gerçekleştirilmiştir.
2- 10 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
37
3- 21 etkinlik gerçekleştirilmiştir.
28. Kredi garanti
yaygınlaştırıl acaktır.
ve
girişim
sermaye
sistemleri
geliştirilecek
ve
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Hazine Müsteşarlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, KOSGEB, KGF A.Ş.,TOBB, TKB, TTGV, Bankalar.
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
3 Temmuz 2011 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ve
"Kredi Garanti
Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar"
da bir takım değişikliklerin yürürlüğe konulduğu Bakanlar Kurulu Kararı ile sistemden
daha fazla firmanın faydalanmasını sağlamak amacıyla, desteğin süresi 14 Temmuz
2013 yılına kadar uzatılmıştır. Ayrıca, sistemden faydalanan işletme sayısını artırmak
amacıyla, kefalet oranı % 65'den % 75'e çıkarılmış, bununla birlikte destek
sağlanacak KOBİ kredilerinin vadesi 4 yıldan 8 yıla çıkartılmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) Piyasasında faaliyette bulunacak iş meleklerinin
(gerçek kişilerin) finansmana erişim sıkıntısı çeken girişimlere yaptıkları yatırımların
desteklenmesi ve BKS Piyasasının geliştirilmesi amacıyla, Hazine Müsteşarlığı
tarafından belirlenen şartları taşıyan melek yatırımlar için vergi avantajları
sağlanmasını içeren kanun önerisi büyük oranda nihai hale gelmiştir.
38
GİRİŞİM NO: 5
5.FİRMALARIN TEKNOLOJİK GELİŞİMİ
29. Özel sektör ve kamu sektörü tarafından yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinin
artırılması desteklenecektir. (TARAL, ARDEB, TEYDEB, SAVTAG, KAMAG
tarafından verilen destekler ve Bilim Toplum Projelerine destek artırılacaktır.)
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Üniversiteler, Özel Sektör
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
ARDEB: Eylül ayında 2011 yılı ikinci dönem ARDEB ve KAMAG proje başvuruları
alınmıştır. ARDEB destekleriyle ilgili çeşitli tanıtım ve bilgilendirme toplantıları
düzenlenmiştir.
TEYDEB:
1-Yeni Destek Programı:
TÜBİTAK TEYDEB kapsamında 1 Ağustos 2011 tarihi itibariyle, 1505 TÜBİTAK KOBİ
Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı başlatılmıştır.
1505 TÜBİTAK KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı, KOBİ'lerin
Ulusal Yenilik Sistemi içerisindeki rolünün güçlendirilmesi hedefiyle, üniversite/kamu
araştırma kurumlarındaki bilgi birikiminin, KOBİ'lerin ihtiyaçları doğrultusunda, ürüne
ya da sürece dönüştürülerek KOBİ'lere aktarılması yoluyla ticarileştirilmesine katkı
sağlamak amacıyla oluşturulmuştur. Program kapsamında, proje Ar-Ge faaliyetleri
üniversite/kamu araştırma kurumunca gerçekleştirilecek olup, KOBİ'den proje
çıktılarını uygulamaya geçirerek ticarileştirmesi koşulu aranmaktadır. Üniversite/kamu
araştırma kurumlarına proje bazında sağlanacak olan destek miktarı, projenin
niteliğine göre belirlenecek ve proje bütçesinin % 75'i TÜBİTAK, geriye kalan % 25'i
ise KOBİ tarafından karşılanacaktır. Proje bütçesi için üst sınır 300.000 TL ve destek
süresi proje bazında en fazla 18 ay olarak belirlenmiştir. Proje bütçesine ek olarak
proje yürütücüsü, araştırmacı ve yardımcı personele Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) ve
üniversite/araştırma kurumuna Proje Kurum Hissesi de TÜBİTAK tarafından
ödenecektir. Söz konusu Program bazında, proje başvuruları 1 Ağustos 2011
tarihinden itibaren sadece elektronik ortamda http://eteydeb.tubitak.gov.tr adresindeki
çevrimiçi (online) uygulama (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi-PRODİS) ile
alınmaya başlanmıştır.
39
2-TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinlikleri:
1 Temmuz 2011 - 30 Eylül 2011 aralığında,
destek programlarının tanıtımı
çerçevesinde; TEYDEB'in özel sektöre yönelik Ar-Ge destekleri ve proje hazırlama
konusunda 16 ilde toplam 24 adet tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Bu
kapsamda;
14 Temmuz Ankara ODTÜ TEKNOKENT'te, 25 Temmuz Eskişehir Organize Sanayi
Bölgesi'nde, 26 Temmuz Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde, 28 Temmuz
Kayseri 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, 28 Temmuz Ankara Hacettepe
TEKNOKENT'te, 29 Temmuz İstanbul İTÜ ARI TEKNOKENT'te, 29 Temmuz
Kayseri Erciyes TEKNOPARK AŞ' de, 13 Eylül Bursa ULUTEK Teknoloji Geliştirme
Bölgesi'nde, 14 Eylül Bursa Nilüfer-BTSO Organize Sanayi Bölgesi'nde, 15 Eylül
Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi'nde, 15 Eylül Antakya Organize Sanayi
Bölgesi'nde, 16 Eylül Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde, 16 Eylül Bursa
Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'nde, 19 Eylül Sivas Merkez 1. Organize Sanayi
Bölgesi'nde, 20 Eylül
Malatya 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde, 20 Eylül İzmir
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, 21 Eylül
Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi'nde, 21 Eylül İzmir Atatürk Organize
Sanayi Bölgesi'nde, 22 Eylül Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde, 26 Eylül Antalya
Organize Sanayi Bölgesi'nde, 27 Eylül Antalya TEKNOKENT'te, 28 Eylül İstanbul
Tuzla'da GİSBİR'de, 28 Eylül Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde, 29 Eylül 2011
İsparta TEKNOKENT'te, tanıtım bilgilendirme etkinlikleri düzenlenmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
ARDEB: Bu dönem sonunda 2.528 adet ARDEB, 80 adet KAMAG ve 22 adet
SAVTAG projesi devam etmektedir.
TEYDEB: TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları kapsamında 30 Eylül 2011
itibarıyla 1.830 proje desteklenmektedir.
(Ekim-Aralık 2011)
ARDEB: 2011 Yılı 2. Dönem ARDEB ve KAMAG proje başvuruları alınmıştır.
Projelerin değerlendirme işlemleri devam etmektedir. ARDEB destekleriyle ilgili çeşitli
tanıtım ve bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
TEYDEB:
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları Tanıtım ve Bilgilendirme Etkinlikleri:
1 Ekim 2011-31 Aralık 2011 aralığında, destek programlarının tanıtımı çerçevesinde,
TEYDEB'in özel sektöre yönelik Ar-Ge destekleri ve proje hazırlama konusunda 6
ilde toplam 6 adet tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Ayrıca, özel sektör
temsilcileri tarafından destek programları ve proje hazırlama ile ilgili yöneltilen sorular
cevaplanmış, yorum ve öneriler de ayrıca raporlanmıştır. Bu kapsamda;
6 Ekim 2011 tarihinde Samsun-Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde, 10 Ekim 2011
tarihinde Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde, 17 Ekim 2011 tarihinde Gazi
40
TEKNOKENT'te, 19 Ekim 2011 tarihinde İstanbul Dudullu Organize Sanayi
Bölgesi'nde, 21 Ekim 2011 tarihinde Tekirdağ Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi'nde, 1 Kasım 2011 tarihinde Konya TEKNOKENT'te tanıtım ve bilgilendirme
toplantıları yapılmıştır.
Ayrıca, Ekim - Aralık 2011 döneminde, TÜBİTAK TEYDEB tarafından özel sektöre
yönelik destek programlarının tanıtımı çerçevesinde, 3 ilde katılım sağlanan
toplantılar aşağıda verilmektedir:
- 22-23 Ekim 2011 tarihinde, MMO Konya Şubesi'nde "VI. Makina Tasarım Ve
İmalat Teknolojileri Kongresi",
- 26 Ekim 2011 tarihinde, Ankara Orta Anadolu İhracatçı Birliği "TÜBİTAK Özel
Sektöre Yönelik Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı",
- 1 Kasım 2011 tarihinde, Konya Selçuk Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi
"TÜBİTAK Özel Sektöre Yönelik Ar-Ge Destekleri Bilgilendirme Toplantısı".
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
ARDEB: Bu dönem sonunda 2.667 adet ARDEB, 73 adet KAMAG ve 18 adet
SAVTAG projesi devam etmektedir.
TEYDEB: TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları kapsamında 31 Aralık 2011
itibarıyla 1.804 projenin destek süreci devam etmektedir. Bu projelerin 1.311'i (%73)
KOBİ, 493'ü (%27) büyük ölçekli firmalar tarafından sunulmuştur. 2011 yılında
TÜBİTAK TEYDEB Destek Programları kapsamında projesi desteklenen firmalara,
162,7 milyon TL (% 58) KOBİ'lere, 115,9 milyon TL (% 42) büyük ölçekli firmalara
olmak üzere, toplam 278,6 milyon TL hibe destek verilmiştir.
30. Bilgi yoğun sanayilerin geliştirilmesi amacıyla, özel sektör ve kamu
tarafından yürütülen özellikle ileri teknoloji gerektiren nanoteknoloji,
biyoteknoloji, vb alanlarında kapasite oluşturma çalışmalarına ağırlık
verilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: TÜBİTAK, TİKA, Ulusal Malzeme
Nanoteknoloji Enstitüsü (UNAM), Üniversiteler, Özel Sektör
Bilimi ve
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
"Uluslararası Temizoda Çalıştayı: Yenilenebilir Enerji Teknolojileri" konulu
uluslararası çalıştay UNIDO onay sürecindeki gecikmeden dolayı 2012 yılı ilk
çeyreğinde düzenlenecektir.
41
(Ekim-Aralık 2011)
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO), Bakanlığımız, UNAM ve TİKA
işbirliğinde Kritik ve Sürdürülebilir Teknolojiler için Uluslararası Temizoda Eğitimi ana
temalı 2012-2014 yıllarını kapsayan 3 yıllık entegre projenin dokümanı UNAM
tarafından revize edilerek UNlDO'ya gönderilmiştir. UNİDO'dan görüş beklenmekte
olup, programın birinci projesi olan "Uluslararası Temizoda Çalıştayı: Yenilenebilir
Enerji Teknolojileri" konulu uluslararası çalıştay 2012 yılında UNAM tesislerinde
düzenlenecektir.
31. KOBİ'ler Ar-Ge, yenilikçilik ve kalite geliştirme konusunda desteklenecek,
KOBİ'lerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: KOSGEB
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Eylül sonu itibari ile TEKMER'lerde doluluk oranı yaklaşık %68'dir. Bu oranın düşük
olmasının nedeni yeni açılan TEKMER'lerin henüz faaliyete geçmiş olmasından
kaynaklanmaktadır.
Eylül sonu itibari ile 2011 yılında Ar-Ge, yenilikçilik ve kalite geliştirme konularında
yeni desteklenmeye başlanan KOBİ sayısı 490 (Ar-Ge İnovasyon Destek Programı),
bunların ticarileşmesi amaçlı desteklenen KOBİ sayısı ise 70'dir (Endüstriyel
Uygulama). Eylül sonu itibari ile bu projelere toplamda yaklaşık 28,92 Milyon TL
destek sağlanmıştır.
Temmuz-Eylül Döneminde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Projelerine
destek sağlanmasını teminen, 10 yeni Üniversite ile Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği
Protokolü imzalanmış, 2 yeni Üniversite ile de Teknoloji Geliştirme Merkezi
(TEKMER) İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Böylece TEKMER sayımız 28'e
yükselmiş ve 46 Üniversite ile de Ar-Ge ve inovasyon konusunda işbirliği
kurulmuştur. Bu çerçevede; toplamda 74 üniversite ile Ar-Ge, İnovasyon/TEKMER
işbirliği sağlanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Aralık sonu itibari ile TEKMER'lerde doluluk oranı yaklaşık % 67,32'dir. Bu oranın
düşük olmasının nedeni yeni açılan TEKMER'lerin henüz faaliyete geçmiş
olmasından kaynaklanmaktadır.
Aralık sonu itibari ile 2011 yılında Ar-Ge, yenilikçilik ve kalite geliştirme konularında
yeni desteklenmeye başlanan KOBİ sayısı 610 (Ar-Ge İnovasyon Destek Programı),
bunların ticarileşmesi amaçlı desteklenen KOBİ sayısı ise 95'dir (Endüstriyel
Uygulama).
42
2011 yılında bu kapsamda yaklaşık 44,6 Milyon TL destek sağlanmıştır.
Ekim- Aralık Döneminde Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Projelerine
destek sağlanmasını teminen, 5 yeni Üniversite ile Ar-Ge ve İnovasyon İşbirliği
Protokolü imzalanmış, 1 yeni Üniversite ile de Teknoloji Geliştirme Merkezi
(TEKMER) İşbirliği Protokolü imzalanmıştır. Böylece TEKMER sayımız 28'e
yükselmiş ve bugüne dek toplamda 51 Üniversite ile de Ar-Ge ve inovasyon
konusunda işbirliği kurulmuştur.
Bu
çerçevede
2011
yılında
toplamda
Ar-Ge, İnovasyon/TEKMER işbirliği sağlanmıştır.
79
üniversite
ile
32. Teknolojinin oynayacağı rolün ortaya konması ve öngörülen vizyonun
gerçekleşmesi amacıyla teknoloji öngörü kültürünü yaygınlaştırma çalışmaları
desteklenecektir.
Süre: 2011-2012
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: TÜBİTAK, TÜSSİDE, TİKA, Üniversiteler, İlgili Kamu
Kurum ve Kuruluşları, Özel Sektör
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Karbon Sonrası Topluluğu Öngörü Projesi başlangıç aktivitesi olarak "Karbon Sonrası
Ekonomide Otomotiv Sanayinin Geleceği Konulu Teknoloji Öngörüsü" çalıştayı 24
kursiyerin katılımı ile 14-17 Haziran 2010 tarihlerinde TÜBİTAK-TÜSSİDE Gebze
tesislerinde gerçekleştirilmiştir. Mayıs 2011'de UNİDO'dan alınan Proje İzleme
Raporu ilgililere iletilmiştir. Şu aşamada, proje dokümanı hazırlık çalışmaları UNIDO
tarafından sürdürülmektedir. Anılan rapor ekinde yer alan iş planına göre Aralık 2011
tarihine kadar proje hazırlık süreci devam edecektir.
(Ekim-Aralık 2011)
Karbon Sonrası Ekonomide Otomotiv Sanayinde Teknoloji Öngörüsü" konulu
projenin "concept paper" ve "zero draft" dokümanları UNIDO tarafından hazırlanıp
Bakanlığımıza gönderilmiştir. Proje dokümanı UNIDO tarafından hazırlanmakta olup,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşların görüşüne
sunulacaktır.
33. Sınai mülkiyet hakları konusunda, bilinçlendirme, teşvik sistemi ve yeni
ürünlerin korunmasına yönelik çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Süre: 2011-2012
43
Sorumlu Kuruluş: Türk Patent Enstitüsü
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Ekim- Aralık döneminde Elazığ, Antalya ve İzmir'de "Patent Günleri" etkinliklerinin
düzenlenmesi planlanmaktadır. Söz konusu etkinliklerin düzenlenmesi için ön hazırlık
çalışmaları yapılmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
17 Ekim 2011 tarihinde Elazığ'da "Patent Günleri" etkinliği düzenlenmiştir. Etkinliğe
200 kişi katılım sağlamıştır. 21 Aralık 2011 tarihinde İzmir'de, 22 Aralık 2011 tarihinde
de Antalya'da "Patent Günleri" etkinlikleri düzenlenmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Etkinlik 5 ilde gerçekleştirilmiş olup, etkinliklere bin kişinin üzerinde katılım olmuştur.
34. Yöresel özellikleriyle öne çıkan ürünlerin korunması amacıyla ülkemizde
coğrafi işaret korumasına konu olabilecek ürünlerin tespiti yapılacak ve tescille
korunmasına ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
Süre: 2011-2012
Sorumlu Kuruluş: Türk Patent Enstitüsü
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Tüm Bakanlıklar,
Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, STK'lar
Kamu Kurumları, Valilikler,
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Ulusal coğrafi işaret politikalarının belirlenmesi için tüm paydaşları bir araya getirecek
geniş katılımlı bir çalıştayın gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalara devam edilmiştir.
Coğrafi işaretlerle ilgili başvuru ve inceleme kılavuzu hazırlanması çalışmalarına
başlanmıştır.
Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen seminerde coğrafi
işaretlerle ilgili sunum yapılmıştır.
44
(Ekim-Aralık 2011)
06 Ekim 2011 tarihinde Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası 16-20 Kasım 2011 tarihleri
arasında da Rize Ticaret Borsası üyelerine yönelik olarak marka ve coğrafi işaretler
konularında bir bilgilendirme semineri verilmiştir.
Potansiyel coğrafi işaretlerin belirlenmesi amacıyla Kırsal Kalkınma Ajansları ile
koordinasyon çalışmalarına devam edilmektedir.
35. Hezarfen Projesi'nin yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
Süre: 2011-2012
Sorumlu Kuruluş: Türk Patent Enstitüsü
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB,
Üniversiteler, OSB Yönetimleri, Sanayi ve Ticaret Odaları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Projeye katılacak firmaların kayıtları alınmıştır. Kayıt yaptıran firmalara 5-7 Eylül 2011
tarihlerinde Kocaeli'nde fikri mülkiyet hakları, patent araştırması ve endüstriyel
tasarımlar konularında danışmanlık hizmeti, 27 Eylül 2011 - 1 Ekim 2011 tarihleri
arasında ise Kocaeli Sanayi Odasında Ar-Ge Mühendisliği Uzmanlık Sertifikası
Programı eğitimi verilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
23-27 Kasım 2011 tarihleri arasında ÜR-GE Mühendisliği Mimarlık Sertifikası
Programı gerçekleştirilmiştir.
Proje tamamlanmış olup, 2012 Ocak ayı içerisinde
hazırlanacak ve Kocaeli Sanayi Odasına gönderilecektir.
Değerlendirme
Raporu
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Kocaeli ilinde toplam 24 firmayla proje tamamlanmıştır.
36. Verimlilikle
ilgili
Göstergelerin
yayımlanması gerçekleştirilecektir.
oluşturulması,
hesaplanması
ve
Süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
45
(Temmuz-Eylül 2011)
2011 yılı birinci çeyreğini içeren Üç Aylık Ulusal Verimlilik Göstergeleri Resmi
İstatistik Programı kapsamında Ağustos ayının ilk işgününde kamuoyuyla
paylaşılmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Göstergelerin zamanlılığında başarı sağlanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
2011 yılı ikinci çeyreğini içeren Üç Aylık Ulusal Verimlilik Göstergeleri Resmi İstatistik
Programı (RİP) kapsamında Kasım ayının ilk işgününde kamuoyuyla paylaşılmıştır.
RİP'in zamanlılık ilkesi doğrultusunda bu dönemden sonra yayınlar bir ay öncesine
çekilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Göstergelerin zamanlılığında başarı sağlanmıştır.
37. Ar-Ge Kanunu kapsamında, Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinin
desteklenmesi, Ar-Ge Merkezlerinin kurulması, izlenmesi ve desteklenmesi ile
Teknogirişim sermayesi desteğinin verilmesi sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Teknoparklar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
3 işletmeye Ar-Ge Merkezi belgesi verilmiştir.
Girişimlerden gelen dönem raporlarının incelenmesi ve işletmelerin yerinde
denetlenmesi sonucunda; durumları uygun bulunanlara ikinci dönem ödemeleri
yapılmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
9 işletmeye Ar-Ge Merkezi belgesi verilmiştir.
46
Teknogirişim sermayesi desteği verilen girişimlerden gelen raporlarının incelenmesi
ve işletmelerin yerinde denetlenmesi sonucunda; durumları uygun bulunanlara
üçüncü dönem ödemeleri yapılmıştır.
2012 yılında teknogirişim sermayesi desteği verilecek girişimciler için 45 günlük
başvuru süresi 1 Aralık 2011 tarihinde sona ermiştir. Başvurular 1598 adet olup,
geçen yıla göre yaklaşık 2 katı bir artış gerçekleşmiştir. Bu artışta Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü tarafından üniversitelerde
yürütülen tanıtım faaliyetlerinin önemli katkısı olmuştur.
38. Sanayi Tezleri
desteklenecektir.
Programı
kapsamında,
yenilik
ve
Ar-Ge
Projeleri
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Üniversiteler,
Teknoparklar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
2011 yılı ikinci dönem San-Tez Projeleri için yapılan başvuru sayısı 244 adettir. Bu
projelerden desteklenecek olanların tespiti için ön değerlendirme süreci başlamıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
2011 yılı ikinci dönem San-Tez Projeleri için başvurusu yapılan 108 adedi
desteklenmeye değer bulunmuştur.
2011 yılı için belirlenen hedef gerçekleştirilmiş ve pozitif yönde sapma olmuştur.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
108 adet proje
39. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) güçlendirilecek, sayıları artırılacak ve
altyapıları tamamlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı
47
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
2011 yılının üçüncü döneminde, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Bölgesi (Tekirdağ) ve Kahramanmaraş Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin kuruluşlarının
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle birlikte, 2011 yılı hedefi
gerçekleştirilmiş ve pozitif yönde sapma olmuştur.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2 Teknoloji Geliştirme Bölgesi
(Ekim-Aralık 2011)
Bu dönemde; yeni Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurulamamıştır. Ancak başvuruları
olan üniversitelerin dosyalarının değerlendirme süreci devam etmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2011 yılı hedefi (3) gerçekleştirilmiş olup, 4 adet Teknoloji Geliştirme Bölgesi
kurulmuş ve pozitif yönde sapma olmuştur.
40. Teknolojik Ar-Ge Patent Destek, Teknolojik Ar-Ge Yatırım Destek,
Teknolojik Ar-Ge Tanıtım ve Pazarlama Destek Programları açıklanacak ve
uygulanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine
Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, TPE
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Yakın zamana kadar "teknolojik ürün" konusundaki tanım kesinlik kazanmamıştır.
Ancak, 12 Mart 2011 tarihli ve 27872 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe
giren 6170 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kanununda değişiklik yapan Kanunda
teknolojik ürün tanımı yapılmıştır. Uygulama yönetmeliğinin yürürlüğe girmesiyle
birlikte teknolojik ürünün üretimi konusunda gerekli yasal düzenleme uygulamaya
konulacaktır.
Ayrıca; teknolojik ürün patent destek, teknolojik ürün yatırım destek ve teknolojik ürün
tanıtım ve pazarlama destek programlarının uygulanmasına olanak sağlayacak olan
taslak yönetmeliklere de son şekli verilerek tamamlanmış olacaktır. Konu ile ilgili
mevzuat çalışmaları devam etmektedir.
48
41. Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Uygulama Planı hazırlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, İlgili Kamu Kurumları, Kalkınma Ajansları, Özel Sektör, STK'lar, Mahalli
İdareler
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
2010/201 nolu Bilim, Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) karar gereği, Ulusal Bilim,
Teknoloji ve Yenilik Stratejisi (UBTYS) 2011-2016 kapsamında 2012 yılında
gerçekleştirilmesi planlanan eylemlerin her yıl 1 Kasım 2011 tarihine kadar
TÜBİTAK'a iletilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, belirtilen tarih aralığı içerisinde
UBTYS 2011-2016'nın 2012 yılı eylem önerilerini hazırlamakta olan kurumlarla
görüşülerek yönlendirmeler yapılmış olup eylemlerin konsolidasyon işlemine devam
edilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2012 yılı UBTYS Eylem Planına yönelik eylem önerilerinin toplanması
(Ekim-Aralık 2011)
UBTYS 2011-2016'nın 2011 yılı Eylem Planı ve Bilim ve Teknoloji İnsan Kaynağı (BT
İK) Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kurumların sorumlu kuruluş olarak yer aldığı
eylemlere ilişkin gelişmeler kurumlardan talep edilmiş olup, iletilen bilgiler ışığında
hazırlanan gelişme raporları BTYK'nın 23. Toplantısı'nda 2010/201 nolu karar altında
verilmiştir.
Bu karar altında, UBTYS 2011-2016'nın stratejik çerçevesini oluşturan her bir stratejik
amaca ilişkin gelişmeler aşağıdaki başlıklarda sunulmuştur.
•
Bölüm 1: Genel Değerlendirme:
Stratejk amacın kapsamı ve Türkiye'de mevcut durum bilgisine ilişkin özet bilgi
paylaşılmıştır.
•
Bölüm 2: UBTYS 2011-2016'nın 2011 Yılı Eylem Planına İlişkin Gelişmeler:
UBTYS 2011-2016'nın 2011 Yılı Eylem Planı içerisinde yer alan eylemlere ilişkin
kurumlar tarafından iletilen gelişmeler bu bölümde verilmiştir.
•
Bölüm 3: Stratejik Amaç Kapsamındaki Diğer Gelişmeler:
49
Ayrıca, BTYK'nın 21. toplantısında karara bağlanan "Sayın Başbakan'ın Himayeleri
Altına Aldığı Enerji, Su ve Gıda Alanlarında Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Stratejilerinin
Hazırlanması" kararı kapsamındaki çalışmalar tamamlanarak sonuçlandırılmıştır.
Yüksek Kurul tarafından kabul edilen enerji, su ve gıda alanlarındaki Ar-Ge ve yenilik
strateji belgelerinin izleme ve değerlendirme faaliyetleri BTYK tarafından onaylanan
2010/201 nolu "Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016" kararı
kapsamında devam edecektir.
UBTYS 2011-2016'nın "D1: Ar-Ge ve yenilik kapasitemizin güçlü olduğu alanlarda
hedef odaklı yaklaşımlar" stratejik amacı kapsamında belirlenmiş olan Otomotiv,
Makine İmalat ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörlerinde Ar-Ge ve yenilik
faaliyetlerini etkileyen faktörlerin ve alan dinamiklerinin araştırıldığı analiz
çalışmalarına devam edilmektedir.
Bunun yanı sıra, UBTYS 2011-2016'nın 2012 yılı eylem önerileri kurumlar tarafından
iletilmiştir. Bu eylemlerin konsolidasyon işlemi tamamlanmış olup, düzenlenecek olan
kurumlararası eşgüdüm toplantısında nihai haline getirilecektir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
22010/201 nolu "Ulusal Bilim, Teknoloji ve Yenilik Stratejisi 2011-2016" BTYK Kararı
Gelişmelerinin BTYK 23. Toplantısında sunulması,
Enerji, Su ve Gıda Alanlarında Ulusal Ar-Ge ve Yenilik Strateji Belgelerinin
Hazırlanması çalışmalarının tamamlanması ve BTYK 23. Toplantısında sunulması.
42. Ulusal Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları Strateji Belgesi'nin hazırlanması.
Süre: 2011-2013
Sorumlu Kuruluş: Türk Patent Enstitüsü
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kültür ve
Turizm Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, TÜBİTAK, Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
9.Kalkınma Planı, Orta Vadeli Programı (2011-2013), Orta Vadeli Mali Plan (2011 2013), Türkiye Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı (2011-2014), KOBİ Stratejisi ve
Eylem Planı (2011-2013) ve Tasarım Stratejisi Belgesi ve Eylem Planıyla
ilişkilendirilen Türk Patent Enstitüsü 2012-2016 Stratejik Planı'ndan Ulusal Fikri ve
Sınai Mülkiyet Hakları Strateji Belgesine ait mevcut durum ve paydaş analizi
çalışmalarında yararlanılacaktır. Ulusal Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Strateji
50
Belgesinin hazırlanmasına ilişkin olarak,
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları
Koordinasyon Kurulu bünyesinde faaliyet gösteren Strateji Belgesi Çalışma Grubu,
ilgili kurumlardan alınan mevcut durum ve paydaş analizine ilişkin verilerin konsolide
edilmesi çalışmalarını sürdürmektedir.
43. Verimlilik Politika ve Stratejisi oluşturulacaktır.
Süre: 2013
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: KOSGEB, TOBB
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Dönem içinde Milli Prodüktivite Merkezi'nin Kuruluş Yasasının iptal edilerek Verimlilik
Genel Müdürlüğü'ne (VGM) dönüştürülmesinin ardından VGM'nin yapılandırılması ve
iş süreçlerinin tasarlanması çalışmaları başlatılmış olup, bu çalışmalar halen devam
etmektedir. Bu nedenle eylemle ilgili olarak bu dönemde yapılması planlanan hazırlık
çalışmaları
başlatılamamıştır.
Verimlilik
politika
ve
Strateji
Belgesi'nin
oluşturulmasına yönelik ana faaliyetler ise 2012 yılı başında başlatılacaktır.
(Ekim-Aralık 2011)
Dönem içinde Verimlilik Genel Müdürlüğü'nün (VGM) organizasyonel ve iş süreçleri
bazındaki yapılanması tamamlanmış ve Verimlilik Politika ve Strateji Belgesi'nin
hazırlanmasına yönelik görevlendirmeler yapılarak çalışmalar başlatılmıştır. Bu
kapsamda ayrıca VGM'nin 2011 yılı iş programında yer alan "Temel Verimlilik Politika
Alanları" adlı araştırma-inceleme çalışması da tamamlanarak VGM bünyesinde
oluşturulan bir kurulun değerlendirmesinin ardından eylemle ilgili çalışmaları
yürütecek ekibin kullanımına sunulmuştur. Bu araştırma çalışması kapsamında
verimlilik konusundaki ulusal gelişmeler ve veriler incelenerek, küresel ekonomiye
dair öngörülerin verimlilik politika ve stratejisi ile birlikte değerlendirilmesi yapılmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Belgenin hazırlanması
tamamlanmıştır.
ile
görevli
ekip
oluşturulmuş,
hazırlık
çalışmaları
"Temel Verimlilik Politika Alanları" adlı ön araştırma çalışması tamamlanmış ve ekibin
kullanımına sunulmuştur.
51
44. Ulusal eko verimlilik programları uygulanması, sonuçlarının izlenmesi ve
değerlendirilmesi sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Üniversiteler, Sanayi
ve Ticaret Odaları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
1 - Hazırlık çalışmaları için oluşturulan bölümler arası Çalışma Grubu eliyle bir Taslak
Yol Haritası ve Zaman Planı hazırlanmıştır.
2- Paydaş görüşmeleri sürdürülmüş, OSTİM, AB Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı ile görüşülmüştür.
3- Yurt dışı temiz üretim merkezleri ile yazışmalar gerçekleştirilerek kurum içi
kapasite geliştirme çalışmaları için uzman araştırması yürütülmüştür.
4- 17 Ağustos 2011 tarih ve 28028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 649 sayılı
KHK ile Milli Prodüktivite Merkezi'nin (MPM) kapatılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) haline gelmesinin ardından Temiz
Üretim çalışmalarına ilişkin olarak MPM tarafından üstlenilen görevler Verimlilik
Genel Müdürlüğü'ne aktarılmış bulunmaktadır.
5- VGM teşkilatlanma çalışmaları devam etmekte olup, Temiz Üretim ile ilgili
çalışmaların VGM Program Uygulama ve Destekler Dairesi Başkanlığı tarafından
koordine edilecektir.
6- VGM, KHK ile tanımlanan görevler çerçevesinde; ülke, bölge ve sektör
düzeyindeki verimlilik artırma program ve projeleri yürütmek, verimliliği artırma ve
temiz üretimi teşvik amacıyla koordinasyon ve finansal destek mekanizmaları
oluşturmak, yurt içinden ve yurt dışından ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde
söz konusu mekanizmaların işletilmesine katkı sağlamak, verimlilik ve temiz
üretimle ilgili alanlarda etkinlik gösteren kişi, kurum ve kuruluşlar arasında
uluslararası ve yurt içi ağlar oluşturmaktan sorumludur.
52
(Ekim-Aralık 2011)
1-
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM)
bünyesinde, ilgili çalışmaları yürütmek amacıyla daha geniş katılımlı yeni bir
Çalışma Grubu oluşturularak KHK ile tanımlanan görevleri yerine getirmek üzere
yeni bir Yol Haritası üzerinde çalışmalara başlanmıştır.
2-
Bu kapsamda dört alt grup eliyle aşağıdaki konularda hazırlık çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
a. İlgili mevzuatın analizi, VGM Daire Başkanlıklarının Temiz Üretim ile ilgili
görevlerinin belirlenmesi,
b. VGM insan kaynağı kapasitesinin Temiz Üretim konusunda geliştirilmesi
(konuyla ilgili uzmanların davet edilerek VGM personelinin bilgilendirilmesi vb.)
c. Teknik kapasitenin geliştirilmesi (web
oluşturulması, ilgili yayınların temini vb.)
sitesi,
bilgi
paylaşım
portalının
d. Türkiye'deki mevcut kapasite ve farkındalık durumunun analizi (İlgili
çalışmaların incelenmesi, ilgili paydaşlarla ve uzmanlarla (Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, vb.) ilerleyen dönemlerde yapılacak
çalışmalar ve işbirliklerine yönelik görüş alışverişi için görüşmeler, vb.)
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Verimlilik Genel Müdürlüğü Temiz Üretim çalışma grubu oluşturulmuş ve hazırlanan
yol haritasına bağlı olarak dört adet grup çalışmalarına başlanmıştır.
45. Teknoloji Transfer Ofisleri yaygınlaştırılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: TPE, YÖK, Üniversiteler
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
"Teknoloji Transfer Uzmanı Geliştirme" projesi kapsamında geçtiğimiz yılın Mayıs
ayında ilgili Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ilgili Genel Müdürlükleri ve bağlı, ilgili
kuruluşlarıyla toplantı yapılmış, toplantıda alınan karar uyarınca bir sonraki toplantı,
Türkiye'de yerleşik bazı Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin temsilcilerinin katılımı da
sağlanarak Temmuz ayında gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, Türkiye Sanayi Sevk ve
İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) önerdiği proje dokümanı üzerinde taraflar arasında
görüş ayrılıkları yaşanmıştır. TÜSSİDE'nin projeye ilişkin diğer paydaşlar ile
53
mutabakat sağlayamaması nedeni ile proje değerlendirilememiştir. Söz konusu proje
ilerleyen dönemlerde tekrar değerlendirilecektir.
(Ekim-Aralık 2011)
İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından ve üniversitelerden, teknoparklardan ve teknoloji
transfer ofislerinden temsilcilerin katılımıyla "Teknoloji Transfer Ofislerine İlişkin
Farkındalık Yaratılması" konulu eğitim 26-27 Aralık 2011 tarihlerinde Ankara'da
gerçekleştirilmiştir. Söz konusu eğitim ile teknoloji transfer ofislerinin önemi, işlevleri
ve uygulamalar, ülke örnekleri ile bu konudaki mevzuat çalışmaları ve mevzuat
önerilerine dair bilgilendirme yapılmıştır.
46. Patent ve faydalı model, entegre devre topografyaları ile coğrafi işaretler
mevzuatında değişiklik öngören düzenlemeler yapılacaktır.
Verilen süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Türk Patent Enstitüsü
İşbirliği Yapılacak
Bakanlığı
Kuruluşlar: Adalet Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
12 Haziran 2011 tarihinde yapılan genel seçimler nedeniyle kadük olan Markalar
Kanunu Tasarısı, Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı, Coğrafi
İşaretlerin ve Geleneksel Özellikli Ürün Adlarının Korunması Hakkında Kanun
Tasarısı ve Patent ve Faydalı Model Kanunu Tasarısı Taslağı ile çalışmaları
Enstitümüzde devam etmekte olan Entegre Devre Topografyaları Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı da göz önüne alınarak, tek bir
yasal düzenlemeyle sınai mülkiyet mevzuatında değişiklik yapılmasına ilişkin
çalışmalar yürütülmektedir.
(Ekim-Aralık 2011)
Sınai mülkiyet mevzuatında değişiklik yapan yasal düzenlemeye ilişkin çalışmalar
tamamlanmış ve buna ilişkin taslak ilgili kesimlerin görüşlerine açılmıştır.
47. Araştırma sonuçlarının ticarileştirilmesi ve teknoloji transferi uygulamaları
etkinleştirilecektir.
Süre: 2011
Sorumlu Kuruluş: Yüksek Öğretim Kurumu
54
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, TÜBİTAK, Üniversiteler, TPE, TOBB
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz- Aralık 2011)
Bilgi Lisanslama Ofisinin (BLO) hukuki alt yapısını kurmak amacıyla Bilgi Lisanslama
Ofisi kanun taslağı hazırlandı. Taslak Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulunda
tartışıldı. Taslağın yasalaşması için ilgili Bakanlıklar nezdinde girişimlerin yapılması
kararlaştırıldı.
48. Dışa bağımlılığın yüksek olduğu sektörlerde yerli ürün ve teknolojiler
geliştirilmesine yönelik araştırma programları öncelikli olarak desteklenecek ve
etkinleştirilecektir.
Süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Kalkınma Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sağlık
Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, TÜBİTAK,
Üniversiteler
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
TÜBİTAK tarafından Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) başlığı altında uygulanan Bilim
İnsan Yetiştirme ve Geliştirme Programına 2011 yılında 20 milyon TL; Bilim ve
Teknoloji Farkındalık Artırma Programına 18 milyon TL; Savunma ve Uzay Ar-Ge
Destek Programına 70 milyon TL; Savunma ve Uzay Ar-Ge Destek Programına 120
milyon TL; Akademik ve Uygulama Ar-Ge Destek Programı 185 milyon TL; Sanayi
Ar-Ge Destek Programına 387 milyon TL kaynak tahsis edilmiştir. Enerji
sektöründeki araştırma geliştirme faaliyetlerini desteklemek amacıyla Enerji
Bakanlığı'nın EN-AR programına 2011 yılında 2,5 milyon TL tahsis edilmiştir. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji tarafından uygulanan Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programına
2011 yılında 30 milyon TL ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri altyapılarına 30 milyon TL
tahsis edilmiştir. Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yürütülen Temiz Kömür
Teknolojileri programına 6,8 milyon TL tahsis edilmiştir. Ulusal Bor Araştırma
Enstitüsü tarafından yürütülen Bor Araştırmaları programına ise 7,5 milyon TL
ödenek tahsis edilmiştir.
55
GİRİŞİM NO: 6
6.ALTYAPI SEKTÖRLERİ
49. Bilgi iletişim teknolojisi kullanımı yaygınlaştırılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: TÜBİTAK, Üniversiteler, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
1- Plan Döneminde genişbant internet abone sayısının 11 milyonun üstüne
çıkarılması
2011 Haziran sonu itibariyle genişbant internet abone sayısı 10.972.789 olmuştur.
2011 üçüncü çeyrek verileri henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte 2011 Eylül sonu
itibariyle genişbant abone sayısının 12 Milyon civarında olduğu tahmin edilmektedir.
2- Evrensel Hizmet Kanunu kapsamında sosyal sorumluluk bilinci ile tüm
okullara genişbant internet hizmeti sunulması
5.611 adet okulun DSL altyapısı kurulmuş olup muayene kabul işlemleri devam
etmektedir.
3.790 adet okula VSAT (Very Small Aperture Terminal) terminali kurulmuş olup
muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır. Yaklaşık 1.100 adet okula da VSAT
terminali kurulmuş ancak muayene kabul işlemleri devam etmektedir. Böylece
Ülkemizde interneti olmayan okul kalmamıştır. "Elektronik haberleşme alt yapısı
olmayan köy, mezra ve benzeri yerleşim yerlerine telefon ve internet alt yapısının
kurulması ve işletilmesi" projesi ile kapsama alınacak yerleşim yerlerinde VSAT
terminali kurulmuş olan okullarda internet altyapısı genişbanta dönüştürülecektir.
3-Yerleşimin yoğun olduğu şehir merkezleri ile kırsal kesim arasındaki erişim
farklılığının ortadan kaldırılması
Elektronik haberleşme alt yapısı olmayan köy, mezra ve benzeri yerleşim yerlerine
telefon ve internet alt yapısının kurulması ve işletilmesi projesi:
Proje kapsamında çekirdek şebeke kurulumları tamamlanmıştır. Proje ile ilgili diğer
veriler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
56
Hizmet götürülecek yerleşim yeri sayısı
Tahmini toplam saha sayısı
Çalışma yapılabilecek saha sayısı (Onaylanan)
Kiralanan saha sayısı (TSS- Technical Site Survey) onaylanan
Montajı devam eden saha sayısı
Altyapı montajı biten saha sayısı
Montaj biten saha sayısı (Altyapı+BTS-Base Transceiver Station )
Transmisyon montajı devam eden saha sayısı
On-air edilmeye hazır olan sahalar
Kapsanan yerleşim sayısı
(12.10.2011 tarihi itibariyle)
2.526
1.134
764
629
525
406
384
233
151
288
Nüfusu 1-500 arasında bulunan yerleşim yerlerinin GSM iletişim alt yapısı kurulması
ve işlettirilmesi projesi:
4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete ile nüfusu 1-500 arasında
bulunan ve GSM altyapısı olmayan yaklaşık 2.128 yerleşim yerinde GSM alt
yapısının kurulması 5369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamına alınmıştır. Bu
konudaki şartname çalışmaları devam etmektedir.
4- Genişbant
erişim
düzenlemeler
altyapısı
yatırımlarının
desteklenmesine
yönelik
Elektronik haberleşme sektöründe, yeni yatırımların, teknoloji gelişiminin ve
üretiminin özendirilmesi ile bu kapsamda yeni gelişmekte olan fiber internet erişimi
hizmetlerinin yaygınlaşmasının teşviki ve altyapı eksenli rekabetin gelişmesini
teminen, özetle, 5 yıl boyunca veya fiber internet abonelerinin sabit genişbant
aboneleri içindeki oranının % 25 mertebesine ulaşana kadar fibere erişim
hizmetlerinin (Eve/Binaya kadar fiber) pazar analizi sürecine dâhil edilmemesi
konusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 3 Ekim 2011 tarih ve
2011/DK-10/511 nolu Kurul Kararını almıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Telekom arasında 23 Ocak
2009 tarihinde "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullara Genişband İnternet Hizmeti
Verilmesi İçin Altyapı Kurulmasına İlişkin Birim Fiyat Mal Alımı Sözleşmesi "
imzalanmıştır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türksat A.Ş. arasında imzalanan
protokol ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı yaklaşık 5.227 okulun internet altyapısının
kurulması planlanmıştır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Telekom arasında "Elektronik
haberleşme alt yapısı olmayan köy, mezra ve benzeri yerleşim yerlerine telefon ve
internet alt yapısının kurulması ve işletilmesi" projesi sözleşmesi imzalanmıştır. Bu
proje ile ülkemizde sabit telefonu olmayan yaklaşık 2.526 adet yerleşim yerine
WiMAX (IEEE 802.16e) teknolojisi kullanılarak sabit telefon hizmetinin götürülmesi
planlanmaktadır.
57
4 Temmuz 2011 tarih ve 27984 sayılı Resmi Gazete ile nüfusu 1-500 arasında
bulunan ve GSM altyapısı olmayan yaklaşık 2128 yerleşim yerinin GSM alt yapısının
kurulması 5.369 Sayılı Evrensel Hizmet Kanunu kapsamına alınmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
2011 üçüncü çeyrek verilerine göre genişbant abone sayısı 12.862.865 kişiye
ulaşmıştır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca yürütülmekte olan
projelerin tamamlanmasıyla genişbant abone sayısının daha da artacağı
değerlendirilmektedir.
5.611 adet okulun DSL altyapısı kurulmuştur.
5.227 adet okula VSAT (Very Small Aperture Terminal) terminali kurularak hizmete
verilmiştir. Muayene kabul işlemleri tamamlanmıştır. Böylece ülkemizde interneti
olmayan okul kalmamıştır.
"Elektronik haberleşme alt yapısı olmayan köy, mezra ve benzeri yerleşim yerlerine
telefon ve internet alt yapısının kurulması ve işletilmesi" projesi kapsamında yaklaşık
1.107 adet saha kurulması planlanmaktadır. Şu anki itibariyle 282 saha
tamamlanmış, bu tamamlanan sahalar ile 572 adet yerleşim yeri kapsama altına
alınmıştır. Bu yatırım tamamlandığında isteyen tüm hane halkına sabit telefon ve
genişbant internet hizmeti verilebilecektir.
GSM altyapısı olmayan yaklaşık 2.128 yerleşim yerinin GSM alt yapısının kurulması
projesi kapsamında, ülkemizde faaliyet gösteren üç GSM işletmecisiyle sözleşme
imzalanmıştır. İki yıl içerisinde bütün altyapı yatırımlarının tamamlanması
planlanmaktadır. Projenin tamamlanmasıyla, ülkemizde GSM altyapısı olmayan
yerleşim yeri kalmayacaktır.
50. Organize sanayi bölgelerine, büyük fabrikalara ve limanlara özel sektör
katkısı ile demiryolu bağlantı hatları yapılacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Kalkınma Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Projesi tamamlanan 5 adet iltisak hattından 2'sinde kamulaştırma işlemleri, 1'inde
kamulaştırma planlarının hazırlığı devam etmekte olup, kalan 2'sinde altyapı
çalışmalarına başlanacaktır. Projesi biten ve alt ve üst yapı inşaat çalışmaları devam
eden 5 iltisak hattı bulunmaktadır. Ayrıca, 1 iltisak hattında firma tarafından arazi
alımı işlemleri beklenmektedir.
58
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
4 adet iltisak hattı (hizmete açılan)
572 km/599 km (özel sektörce yapılan kontrollük ve müşavirlik hizmetleri km/toplam
km)
57 il (demiryolu bağlantısı sağlanan il)
(Ekim-Aralık 2011)
Dazkırı, Tırmıl, Elazığ, Yahşihan, Hereke'de iltisak hatları açılmıştır.
Çay'da iltisak hattı işletmeye açılmak üzeredir. 2 adet iltisak hattında (Cumaovası,
Karabasamak) inşaat çalışmaları başlamıştır. 4 adet iltisak hattında (Hasanbey,
Erzincan, Geyik-Leylek, Mardin) kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.
Çukurhisar'da iltisak hattının yapımından arazi fiyatlarının artması nedeniyle ilgili
firma tarafından vazgeçilmiştir. Artova iltisak hattı projesi onaylanmış olup, Söke
iltisak hattı projesinde ise ihale hazırlıkları devam etmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
5 adet iltisak hattı (hizmete açılan)
886 km/943 km (özel sektörce yapılan kontrollük ve müşavirlik hizmetleri km/toplam
km)
57 il (demiryolu bağlantısı sağlanan il)
51. Limanların geri sahasında demiryolu aktarım terminalleri veya karada
konteynır terminalleri kurularak, demiryolu taşımacılık anlayışından lojistik
taşımacılık anlayışına geçilecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Kalkınma Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Tırmıl Lojistik binasına ilişkin ihale çalışmalara başlanılmıştır.
Gelemen 2.Etap inşaat çalışmaları devam etmektedir.
Derince Gar Sahası tevsiat planları tamamlanarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığına
gönderilmiştir.
59
DLH Genel Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapılan Arifiye-Karasu
çalışmalar başlamıştır
hattında
(Ekim-Aralık 2011)
Tırmıl Lojistik binasına ilişkin ihale çalışmaları devam etmektedir.
DLH Genel Müdürlüğü tarafından yer teslimi yapılan Arifiye-Karasu
çalışmalar devam etmektedir. % 27,75 oranında gerçekleşme sağlanmıştır
hattında
52. Kıyı Yapıları Mastır Planı hazırlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ÖİB, TCDD, İlgili
Belediyeler, Deniz Ticaret Odası, TÜRKLİM, OSD
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışmasının sonuç raporu Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı DLH İnşaatı Genel Müdürlüğü internet sitesinde
yayınlanmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Kamu Limanı: 52 Adet
Özel Sektör Limanı: 108 Adet
Tersane: 107 Adet
Master Plan Çalışmaları:
1- Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan çalışması,
2- Turizm Kıyı Yapıları Master Plan çalışması,
3- Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi çalışması tamamlanmıştır.
Söz konusu planlar Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı DLH İnşaatı Genel
Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır.
60
53. Türkiye'nin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biokütle diğer yenilenebilir
enerji kaynakları öncelikli olmak üzere, enerji kaynaklarının çevre etkileri de
dikkate alınarak değerlendirilmesi için kullanılabilir enerji potansiyellerini
belirlenecek ve bu potansiyellerden yararlanma yöntemleri ortaya konacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Pompaj Depolamalı Hes Projeleri: Pik enerji talebinin karşılanması ve rüzgar
enerjisi potansiyelinin daha verimli kullanılmasını temin için Pompaj Depolamalı
HES'lere (PHES) yönelik potansiyel belirleme çalışmaları Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü bünyesinde devam etmektedir.
Rüzgar Enerji Santralleri Konusunda Çalışmalar: EPDK tarafından gönderilen rüzgar
enerjisine dayalı lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi işlemlerine devam
edilmiş ve "Teknik Değerlendirme Sonuç Raporları" EPDK'ya gönderilmiştir. Bu
başvurular için kesişme, çakışma durumları ile olası silinmesi gereken türbinler de
belirlenmiştir. Lisanslarında türbin koordinatı değişikliği isteyen tüzel kişiler ile
lisanslarına derç edilmiş kurulu güçte kapasite artışı talep eden tüzel kişilerin istekleri
de incelenmiş ve oluşan teknik görüşler EPDK'ya bildirilmiştir.
Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi: Rüzgar gücünün tahminine yönelik
yazılım ve tasarım çalışmalarına devam edilmiştir.
Yenilenebilir mevzuat çalışmaları.
Lisans başvuruları için yapılan hazırlıklar.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
243 adet teknik değerlendirme yapılmıştır. Ayrıca türbin koordinatı değişikliği talepleri
ile kapasite artışı talepleri değerlendirilmiştir.
İşletmedeki rüzgar santrallerinin Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi sistemine
bağlı olanlarının izlenmesine devam edilmiştir. Üretim tahminleri üzerindeki
çalışmalara devam edilmiştir.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (5
Nisan 2011)
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan
Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik (19 Haziran 2011)
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik (19 Haziran
2011)
61
İşletmeye alınan santraller:
Hidrolik toplam: 167,16 MW ve Rüzgar toplam: 78 MW
(Ekim-Aralık 2011)
Pompaj Depolamalı HES Projeleri: Pik enerji talebinin karşılanması ve rüzgâr
enerjisi potansiyelinin daha verimli kullanılmasını temin için Pompaj Depolamalı
HES'lere (PHES) yönelik potansiyel belirleme çalışmaları devam etmiştir.
Rüzgâr Enerji Santralleri Konusunda Çalışmalar: EPDK tarafından gönderilen rüzgâr
enerjisine dayalı lisans başvurularının teknik değerlendirilmesi işlemlerine devam
edilmiş ve "Teknik Değerlendirme Sonuç Raporları" EPDK'ya gönderilmiştir. Bu
başvurular için kesişme, çakışma durumları ile olası silinmesi gereken türbinler
belirlenmiştir. Lisanslarında türbin koordinatı değişikliği isteyen tüzel kişiler ile
lisanslarına derç edilmiş kurulu güçte kapasite artışı talep eden tüzel kişilerin istekleri
de incelenmiş ve oluşan teknik görüşler EPDK'ya bildirilmiştir.
Rüzgâr Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi: Rüzgâr gücünün tahminine yönelik
yazılım ve tasarım çalışmalarına devam edilmiştir
Yenilenebilir enerji mevzuat çalışmaları: Mevzuat çalışmaları devam etmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
44 adet rüzgâr enerjisi santralinin teknik değerlendirmesi yapılmıştır.
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Nisan 2011).
(5
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan
Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelik (19 Haziran 2011).
Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisleri Hakkında Yönetmelik (19 Haziran
2011).
54. Alternatif enerji kaynaklarına dayalı ürünlerin sanayide kullanımı ve teknik
altyapısının geliştirilmesi ve ticari ürünlere dönüştürülmesi amacıyla çalışmalar
yürütülecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: TÜBİTAK, Üniversiteler, Özel Sektör
Yapılan Çalışmalar:
62
(Temmuz-Eylül 2011)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde,
üniversite-sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması ve üniversitelerimizde yapılan
bilimsel çalışmaların ticarileştirilerek ülkemize katma değer yaratacak, uluslararası
pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya
üretim yöntemi geliştirilmesi, mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik
yapılması amacıyla sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda belirlenecek yüksek lisans
ve/veya doktora tez çalışmaları SAN-TEZ programı ile desteklenmektedir. İlgili eylem
alanında ve Temmuz-Eylül 2011 döneminde SAN-TEZ programı kapsamında
yürütülen/tamamlanan 2 proje bulunmaktadır. Destek kapsamında;
Yeni başlayan projeler:
1-Elektrokimyasal hidrojen komprosörü geliştirilmesi.
2-Çok maksatlı hibrit insansız hava aracı sistemi geliştirilmesi.
Devam eden projeler:
1- 1-5 kW arasında çalışan proton geçirgen zar yakıt pilinin üretilmesi ve güç ünitesi
olarak kullanılması.
2- Elektrikli araçlar için lityum-iyon batarya geliştirilmesi ve üretilmesi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü bünyesinde
ve 5746 Sayılı Kanun kapsamında, yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin,
bu iş fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek
teşebbüslere dönüştürebilmeleri amacıyla her proje için en fazla 100.000 TL olmak
üzere her yıl 500 girişimciye TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği verilmektedir. İlgili
eylem alanında ve Temmuz-Eylül 2011 döneminde TEKNOGİRİŞİM Sermaye
Desteği Programı kapsamında yürütülen/tamamlanan 3 proje bulunmaktadır. Destek
kapsamında;
Devam eden projeler:
1- Katı Oksit Yakıt Pili Dizayn ve İmalatı
2- Yakıt Hücreleri İçin Optimum Anahtarlamalı Enerji Dönüşüm Sistemleri
3- Taşınabilir Yakıt Pili Sistemi
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ilgili eylem alanında ve Temmuz-Eylül 2011
döneminde yürütülen/tamamlanan projeler:
Devam eden projeler:
1- Evsel Çoklu Üretim İçin Düşük Sıcaklıkta Çalışan İleri Katı Oksit Yakıt Pili
Tamamlanan projeler:
63
1- Zırhlı Araçlar için 3kW'lık Yardımcı Güç Ünitesi
2- 1 kWlık Direk Alkollü Düşük Sıcaklık Katı Oksit Yakıt Pili Geliştirilmesi
3- Ospem Sistemler İçin 1kW PEM Yakıt Pili Geliştirme Projesi
4- Yerli teknoloji olarak PEM teknolojisi tabanlı hidrojen yakıt pili geliştirilmesi;
Türkiye'de düşük kapasiteli bir üretim hattının tasarlanması ve kurulması.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
SAN-TEZ kapsamında desteklenen 2 yeni projenin Ar-Ge çalışmalarına başlanmış
olup, 2 projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Yeni başlayan projelerle ilgili olarak,
1- Niğde Üniversitesi ile Hidroenerji Hidrojen ve Enerji Sistemleri Mühendislik, Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şirketi arasında ortak gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları
devam etmektedir.
2- Yıldız Teknik Üniversitesi ile Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ortak
gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Devam eden projelerle ilgili olarak,
1- TOBB Üniversitesi ile NT Nanoteknoloji Ltd. şirketi
gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
arasında
ortak
2- ODTÜ ile Yiğit Akü Malzeme, Nakliyat, Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.
arasında ortak gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği kapsamında 3 projenin Ar-Ge çalışmaları devam
etmektedir.
Devam eden projelerle ilgili olarak;
1.Proje 2011 Nisan ayında başlamış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
2.Proje 2011 Nisan ayında başlamış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
3.Proje 2011 Nisan ayında başlamış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yürütülen 4 proje tamamlanmış olup, bir projenin
Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
1-ODTÜ Teknopark bünyesinde Vestel Savunma Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen
projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
64
Tamamlanan projeler
1-ODTÜ Teknopark bünyesinde Vestel Savunma Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen
proje tamamlanarak prototipi elde edilmiştir.
2-ODTÜ Teknopark bünyesinde Vestel Savunma Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen
proje tamamlanarak prototipi elde edilmiştir.
3-ODTÜ Teknopark bünyesinde TR Teknoloji Üretim Yazılım İnşaat San. ve Tic. Ltd.
Şti. tarafından yürütülen proje tamamlanarak prototipi elde edilmiştir.
4-Cyberpark bünyesinde Gate Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından yürütülen
proje tamamlanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
Ekim-Aralık 2011 döneminde SAN-TEZ programı kapsamında yürütülen/tamamlanan
2 proje bulunmaktadır. Destek kapsamında;
Devam eden projeler:
1- Elektrokimyasal hidrojen komprosörü geliştirilmesi.
2- Çok maksatlı hibrit insansız hava aracı sistemi geliştirilmesi.
3- 1-5 kW arasında çalışan proton geçirgen zar yakıt pilinin üretilmesi ve güç ünitesi
olarak kullanılması.
4-Elektrikli araçlar için lityum-iyon batarya geliştirilmesi ve üretilmesi.
Ekim-Aralık 2011 döneminde TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği Programı
kapsamında yürütülen/tamamlanan 3 proje bulunmaktadır. Destek kapsamında;
Devam eden projeler:
1- Katı Oksit Yakıt Pili Dizayn ve İmalatı
2- Yakıt Hücreleri İçin Optimum Anahtarlamalı Enerji Dönüşüm Sistemleri
3- Taşınabilir Yakıt Pili Sistemi
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde ilgili eylem
döneminde yürütülen/tamamlanan projeler:
alanında ve
Ekim-Aralık
2011
1-Evsel Çoklu Üretim İçin Düşük Sıcaklıkta Çalışan İleri Katı Oksit Yakıt Pili
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalar:
1-BOREN desteği ile araç üzerinde NaBH4 den H2 üretilerek yakıt pilinde kullanıldığı
konsept araç.
65
2-Araçta kullanıma yönelik PEM tipi yakıt pili geliştirilmesi.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
SAN-TEZ kapsamında desteklenen 4 projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Devam eden projelerle ilgili olarak;
1-Niğde Üniversitesi ile Hidroenerji Hidrojen ve Enerji Sistemleri Mühendislik, Sanayi
ve Ticaret Ltd. Şirketi arasında ortak gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları
devam etmektedir.
2-Yıldız Teknik Üniversitesi ile Baykar Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş. arasında ortak
gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
3-TOBB Üniversitesi ile NT Nanoteknoloji Ltd. şirketi arasında ortak gerçekleştirilecek
projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
4-ODTÜ ile Yiğit Akü Malzeme, Nakliyat, Tarım, Turizm, Sanayi ve Ticaret A.Ş.
arasında ortak gerçekleştirilecek projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
TEKNOGİRİŞİM Sermaye Desteği kapsamında 3 projenin Ar-Ge çalışmaları devam
etmektedir.
1-Proje 2011 Nisan ayında başlamış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
2-Proje 2011 Nisan ayında başlamış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
3-Proje 2011 Nisan ayında başlamış olup Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
Teknoloji Geliştirme bölgelerinde yürütülen bir projenin Ar-Ge çalışmaları devam
etmektedir.
1-ODTÜ Teknopark bünyesinde Vestel Savunma Sanayi A.Ş. tarafından yürütülen
projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
TÜBİTAK MAM Enerji Enstitüsü tarafından yapılan çalışmalara ilişkin performans
göstergesi:
1-Yakıt pilli konsept araç prototipi.
2-Projenin Ar-Ge çalışmaları devam etmektedir.
55. Enerji verimliliğine ilişkin ikincil mevzuat çalışmaları tamamlanarak enerji
verimliliğini
ve
tasarrufunu
artırmaya
yönelik
etkili
mekanizmalar
oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2014
66
Sorumlu Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Üniversiteler, Meslek Odaları,
Üretici Birlikleri ve Dernekleri
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
2011 yılında Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına
Dair Yönetmeliğin revizyonu nedeniyle gönüllü anlaşma ve (VAP) enerji verimliliği
projesi başvurusu alınmamıştır. 2009 ve 2010 yılında desteklenmesi kabul edilen ve
tamamlandığı bildirilen Verimlilik Artırıcı Projelerden (VAP) 4 projenin ödeme
çalışmalarına devam edilmiştir.
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair
Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Taslağı, gelen görüşler ve
Sayıştay görüşü doğrultusunda revize edilmiş olup, Resmi Gazete'de
yayımlanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir.
Enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırmaya yönelik etkili mekanizmaların
oluşturulmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda; Çamaşır
Makineleri Enerji Etiketleme Tebliği, Ev Tipi Bulaşık Makineleri Enerji Etiketleme
Tebliği, Ev Tipi Buzdolabı ve Derin Dondurucular Enerji Etiketleme Tebliği Taslakları
hazırlanarak Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı'na teslim edilmiştir.
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi, Bakanlıkların yeniden yapılandırılması çerçevesinde
kurum ve kuruluşların isimleri revize edilerek güncellenmiş ve tekrar Yüksek
Planlama Kurulu'na sunulmuştur.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
TS ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri Standardı 14 Temmuz 2011 tarihinde kabul
edilmiştir.
Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM-2011/19) ile Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım
Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/18)
Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM-2011/18)
Ev Tipi Soğutma Cihazları ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
(SGM-2011/17)
Televizyonlar ile ilgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM2011/16)
67
Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile ilgili Çevreye
Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/15) hazırlanarak, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığına teslim edilmiş olup bu mevzuatlar 23 Eylül 2011 tarihli ve
28063 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
(Ekim-Aralık 2011)
25 Ekim 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin
Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik kaldırılmış ve 27 Ekim 2011
tarihinde 28097 sayılı Resmi Gazete'de aynı isimle yeni yönetmelik yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Uygulaması tamamlanan 4 adet Verimlilik Artırıcı Projeler (VAP) için 155.480,18 TL
tutarında ödeme gerçekleşmiştir. Uygulama raporu Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'ne gönderilen 6 Adet VAP için
yerinde inceleme ve kontrol çalışması yapılacaktır.
2009 ve 2010 yıllarında gönüllü anlaşma yapılan 22 işletmeye ait enerji yoğunluğu
izleme çalışmaları devam etmektedir.
Enerji verimliliğini ve tasarrufunu artırmaya yönelik etkili mekanizmaların
oluşturulması çerçevesinde çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda, ev tipi
klimaların enerji etiketleme tebliğ taslağı hazırlanarak Resmi Gazete'de
yayımlanmak üzere Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na teslim edilmiştir.
56. Çevre etkilerini de dikkate alarak, enerjinin ve enerji kaynaklarının verimli ve
etkin kullanılmasına yönelik yöntem ve araçlar geliştirilecek, bunların
uygulanması sağlanacak ve toplumsal bilinç oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, yetkilendirilen kurum/kuruluş ve Enerji
Verimliliği Danışmanlık (EVD) şirketleri tarafından enerji yöneticilerine yönelik eğitim
verilmektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
(Temmuz- Eylül 2011)
Sanayi: 35
Bina: 88
68
Eğitilen EVD Personel Sayısı: 11
(Ekim-Aralık 2011)
Sanayi: 88
Bina: 78
Uluslararası: 16
57. Organize Sanayi Bölgeleri altyapı-arıtma ve Küçük Sanayi Siteleri üstyapıaltyapı inşaatlarının tamamlanması sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011 yılı Yatırım Programında;
72 adet OSB Projesi yer almakta olup, bu projeler için 130.561.000 TL ödenek
ayrılmıştır. Bu ödeneğin 16.405.673 TL'si Temmuz- Eylül 2011 döneminde
kullanılmıştır.
44 adet KSS Projesi yer almakta olup 54.299.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu ödeneğin
9.240.756 TL'si Temmuz- Eylül 2011 döneminde kullanılmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
OSB Müteşebbis Heyetlerinin ve KSS yönetimlerinin sorumluluğunda devam eden
inşaatlara ait Bakanlığımıza intikal eden hakedişler çerçevesinde kredi ödemeleri
yapılmakta
olup,
inşaatlarının
tamamlanma
süreleri
yılsonu
itibariyle
kesinleşmektedir. Bu kapsamda 2011 yılında 9 Karma OSB ve 3 OSB Arıtma, 5
Karma KSS projesinin tamamlanması planlanmaktadır.
(Ekim-Aralık 2011)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2011 yılı Yatırım Programında;
72 adet OSB Projesi yer almakta olup, bu projeler için 130.561.000 TL ödenek
ayrılmıştır. Bu ödeneğin 45.510.683 TL'si Ekim-Aralık 2011 döneminde olmak üzere
toplam 81.584.808 TL'si kullanılmıştır.
69
44 adet KSS projesi yer almakta olup, 54.299.000 TL ödenek ayrılmıştır. Bu
ödeneğin 11.387.292 TL'si Ekim-Aralık 2011 döneminde olmak üzere toplam
28.308.549 TL'si kullanılmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
OSB Müteşebbis Heyetlerinin ve KSS yönetimlerinin sorumluluğunda devam eden
inşaatlara ait Bakanlığımıza intikal eden hakedişler çerçevesinde kredi ödemeleri
yapılmaktadır. Bu kapsamda projelerin bitiş sürelerinde sapmalar olabilmektedir.
•
Altyapısı tamamlanan yeni karma OSB sayısı: 5
•
Altyapısı tamamlanan yeni ihtisas OSB sayısı: 1
•
Arıtması tamamlanan yeni karma ve ihtisas OSB sayısı: 1
•
Altyapısı ve üstyapısı tamamlanan yeni karma KSS sayısı: 5
•
Tarıma dayalı İhtisas (TDİ) OSB'den faaliyete geçirilenlerin sayısı 662 sayılı
KHK'nın 12. maddesi ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına devredilmiştir.
58. Dış ticareti kolaylaştırıcı politikalar oluşturmak amacı kapsamında; lojistik
yapıların kurulmasını ve mevcutların iyileştirilmesini sağlayacak politikalar
oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Türkiye İhracatçılar Meclisi bünyesinde oluşturulan ve Bakanlığımızca da katılım
sağlanan Lojistik Konseyi'nce "Türkiye Lojistik Master Planı için Strateji Belgesi"
hazırlanmıştır.
Yunanistan ve Macaristan ile gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma Komisyon
toplantılarına katılım sağlanmıştır.
Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesinde THY Cargo firması tarafından bir dağıtım
merkezi kurulması yönünde çalışmalar başlatılmıştır.
TCDD tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Gaziantep Başpınar Lojistik
Merkezinde inşaat çalışmalarına başlanılmıştır.
70
(Ekim-Aralık 2011)
Alternatif taşıma hatlarının oluşturulmasına yönelik faaliyetler kapsamında, kuruluş
çalışmaları Bakanlığımızca desteklenen Pendik- Köstence (Romanya) Ro-Ro hattı 19
Kasım 2011'de seferlerine başlamıştır.
Romanya, Kosova ve Suudi Arabistan ile gerçekleştirilen Kara Ulaştırması Karma
Komisyon toplantılarına katılım sağlanmıştır.
İhraç ürünlerimizin Mısır'a ve Mısır üzerinden üçüncü ülkelere taşınmasına imkan
sağlayacak olan Mersin- İskenderiye Ro-Ro seferlerinin başlatılabilmesi için Mısır
makamları ile temaslarda bulunmak üzere Aralık ayında Mısır'a bir ziyaret
gerçekleştirilmiş ve ziyaret sonucunda Ro-Ro gemileri ile Mısır'a gelecek
TIR'larımızın bu ülke üzerinden diğer ülkelere geçişlerinin başlatılmasının önü
açılmış; Mısır transit geçişlerinde sağlanacak kolaylıkların taahhüt altına alınması ve
uygulanacak tavizli ücretlerin belirlenerek uygulamaya konulması kararlaştırılmıştır.
71
GİRİŞİM NO: 7
7. ÇEVRE
59. Sanayicilerin iklim değişikliği ile mücadele konusunda bilinçlendirilmesi
yönünde yoğun bilgilendirme çalışmaları yürütülecek ve kılavuz, kitap/rehber
yayımlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar:
Üniversiteler, STK'lar
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, TOBB, TESK,
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
11-15 Temmuz 2011 tarihlerinde sanayi alt sektörlerine ilişkin çalışma grubu
toplantıları gerçekleştirilmiş ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına aktif katılım
sağlanmıştır. Toplantılarda genel olarak EİE temsilcileri tarafından ilgili alt
sektörlerinin enerji tasarruf potansiyeline yönelik teknik çalışmalar sunulmuş olup
sektör temsilcilerinden söz konusu potansiyellere ilişkin görüşler alınmıştır.
Kalkınma Bakanlığı Yatırım Programına sunulan "İklim Değişikliği Kapsamında
Sanayide Teknoloji İhtiyaç Değerlendirmesi ve Sera Gazı Azaltım Potansiyelinin
Belirlenmesi" projesi kabul edilmiştir. 2012 yılında başlaması ve 2 yıl sürmesi
planlanan proje kapsamında tüm sanayi sektörlerine uygulanabilecek, emisyon
azaltımı için çevre dostu teknolojiler odaklı uygun bir metodolojinin geliştirilmesi ve
sektörlerin iklim değişikliği ve iklim dostu teknoloji konularında farkındalıklarının
artırılması ile ilgili iş paketlerinin uygulanması planlanmaktadır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Toplantı (7 adet)
(Ekim-Aralık 2011)
1-4 Kasım 2011 tarihleri arasında sanayi alt sektörlerine ilişkin çalışma grubu
toplantılarının ikincisi gerçekleştirilmiştir. 2000 yılı verileri ve 1987 yılı GSYH serileri
temel alınarak EİE tarafından hesaplanmış olan ve güncel durumu yansıtmayan
enerji tasarruf potansiyeli rakamları, ENERDATA'nın 2009 yılına ait veri tabanını
kullanma hakkı satın alınıp, 2009 yılı verileri ve 1998 yılı GSYH serileri kullanılarak
güncelleştirilmiştir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Panel
(1 adet)
72
Toplantı (7 adet)
60. Yılda 1000 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) üzerinde enerji tüketen tüm sanayi
kuruluşlarında enerji yöneticisi atanması ile ilgili süreçler tamamlanarak bu
sistemin etkin çalışması sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Enerji yöneticisi atanan endüstriyel işletme sayısı 20'dir.
(Ekim-Aralık 2011)
Söz konusu dönemde 9 adet endüstriyel işletmeye enerji yöneticisi atanmıştır.
61. Alıcı ortamların (hava, su, toprak) kalitesi korunacak ve iyileştirilecektir.
Verilen süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TOBB, TESK,
Üniversiteler, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Ekim-Aralık 2011)
Sanayi kaynaklı kirliliğin en aza indirilmesi için önemli kazanımlar sağlayacak olan
Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Uygulanmasının ilk somut adımlarından biri olarak
"Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği" 14 Aralık 2011 tarih ve
28142 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile tekstil
sektörünün çevreye olabilecek olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, çevreyle uyumlu
yönetiminin sağlanması için üretim sırasında suya/havaya/toprağa verilecek her
türlü emisyon, deşarj ve atıkların kontrolü ile hammadde ve enerjinin etkin kullanımı
ve mevcut en iyi tekniklerin kullanımı hedeflenmektedir.
Ayrıca "2011/10 sayılı Ergene Havzasında Deşarj Standartlarında Kısıtlama
Genelgesi" yayınlanmıştır. Bu genelge ile Ergene nehrinde hali hazırda IV. sınıf olan
su kalitesinin, eylem planında hedeflenen II. sınıf su kalitesine ulaşılması için, kirliliğin
bir göstergesi olan Kimyasal Oksijen ihtiyacı (KOİ) değerlerinde %30-40 oranında
73
kısıtlamaya gidilmesi öngörülmektedir. Bir ilk uygulama olan söz konusu
kısıtlamaların ilgili sektörler tarafından 6 Mayıs 2014 tarihine kadar sağlanması
gerekmektedir.
Temmuz-Eylül 2011: Geçici Faaliyet Belgesi: 658, Çevre İzni ve Lisansı: 230
Ekim-Aralık 2011: Geçici Faaliyet Belgesi: 956, Çevre İzni ve Lisansı: 342
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Tebliğ yayımlanmıştır.
Genelge yayımlanmıştır.
62. İklim değişikliğine neden olan sanayi kaynaklı sera gazı emisyonlarının
kontrolü sağlanacak, izlenecek ve raporlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜİK, İklim
Değişikliği Koordinasyon Kurulu
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
İklim Değişikliği Eylem Planı tamamlanmıştır.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
İklim Değişikliği Eylem Planı tamamlanmıştır.
Gönüllü emisyon ticareti yıllık sera gazı azaltım miktarı: 10 Mt CO2e
(Ekim-Aralık 2011)
2. Ulusal Bildirime yönelik çalışmada son düzeltmeler yapılmaktadır.
Sanayi Tesislerinden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının
İzlenmesi,
Doğrulanması ve Raporlanması Hakkında Yönetmelik çalışması kapsamında ilgili
paydaş görüşleri işlenerek Başbakanlığa gönderilmiştir.
PMR Projesi Hazırlık Hibesi Anlaşması imzalanmıştır.
74
GİRİŞİM NO: 8
8. SANAYİ POLİTİKASI VE BÖLGESEL KALKINMA
63. IPA'nın Bölgesel Kalkınma ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi bileşenleri
altındaki operasyonel programlar 2012-2013 dönemi için revize edilecektir.
Süre: 2013
Sorumlu Kuruluş: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: Avrupa Birliği Bakanlığı
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Kalkınma Bakanlığı:
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) ile ilgili olarak 2012-2013
dönemine ilişkin revizyonun kapsamının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
uygulanan teknik yardım projesi ile Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan
Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (ESC-II)
kapsamında yapılacak ara değerlendirme çalışması sonucu netleştirilmesi
öngörülmektedir. Hâlihazırda BROP'un ara değerlendirmesine yönelik çalışmalar,
Operasyonel Programın teknik yardım bileşeni kapsamında finanse edilen proje
bünyesinde Mayıs 2011 tarihinden itibaren bağımsız değerlendiriciler tarafından
yürütülmektedir. Ara değerlendirme raporunun ilk taslak metni hazırlanmış olup; 23
Eylül 2011 tarihinde resmi yazı ile Geçici Ara Değerlendirme Komitesi üyelerine
görüş için gönderilmiştir. Taslak raporun değerlendirileceği bir odak grup toplantısının
12 Ekim 2011 tarihinde yapılması öngörülmektedir. Söz konusu rapor, ESC-II Projesi
kapsamında IPA 3. Bileşen kapsamındaki Operasyonel Programlar için yapılacak ara
değerlendirme çalışmasına girdi teşkil edecektir. ESC-II Projesi kapsamında
Operasyonel Program revizyonunun içeriği ve IPA 3. bileşeni altındaki Operasyonel
Programlar arası tahsisat oranının belirleneceği nihai çalışmanın Aralık 2011
itibarıyla tamamlanması planlanmaktadır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:
Ulaştırma Operasyonel Programı kapsamındaki altyapı projelerinin yapım ve hizmet
ihaleleri için Merkezi Finans ve İhale Biriminde ihale değerlendirme çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
2012-2013 dönemi için Operasyonel Programın revize edilmesine yönelik herhangi
bir çalışma yapılmamıştır.
75
Ulaştırma Operasyonel Programının revizyonu ile ilgili bahse konu dönemde
herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
AB Bakanlığı:
AB Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen etkinlikler aşağıda sıralanmaktadır:
- BROP ara değerlendirme raporuna katkı verilmesi,
- BROP Antalya çalıştayında ortaya çıkan proje fikirlerinin önceliklendirilmesi,
- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ara değerlendirme ekibi ile
görüşme,
- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı ara değerlendirme anket
sorularının değerlendirilmesi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı ara değerlendirme raporuna katkı verilmesi.
(Ekim-Aralık 2011)
Kalkınma Bakanlığı:
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) ile ilgili olarak 2012-2013
dönemine ilişkin revizyonun kapsamının, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
uygulanan teknik yardım projesi ile Kalkınma Bakanlığı tarafından uygulanan
Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikası Alanında Kapasite Geliştirme Projesi (ESC-II)
kapsamında yapılacak ara değerlendirme çalışması sonucu netleştirilmesi
öngörülmektedir. Hâlihazırda BROP'un ara değerlendirmesine yönelik çalışmalar
tamamlanmış olup, rapor 22 Aralık 2011 itibariyle Sektörel İzleme Komitesi üyeleriyle
paylaşılmıştır. Söz konusu çalışma, ESC-II Projesi kapsamında BROP için yapılan
ara değerlendirme raporuna da girdi teşkil etmiştir. ESC-II Projesi kapsamında
hazırlanan BROP ara değerlendirme raporunun nihai taslağı 12 Aralık 2011 tarihinde
yapılan toplantıyla ilgili kurumların görüş ve değerlendirmelerine açılmıştır. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB Delegasyonundan gelen görüşler dikkate
alınarak revize edilen rapor tamamlanma aşamasındadır. Söz konusu raporun Ocak
2012 itibarıyla nihai hale getirilmesi planlanmaktadır. IPA 3. bileşeni altındaki
Operasyonel Programlar arası tahsisat oranının belirleneceği çalışma son aşamaya
getirilmiş olup, sonuçların 2012 Ocak ayı sonu itibariyle Avrupa Komisyonu ile
paylaşılması öngörülmektedir.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı:
Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi / Köseköy - Gebze Kesimimin
Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi'nin Yapım İşleri sözleşmesi 14 Ekim 2011
tarihinde imzalanmış ve 25 Kasım 2011 tarihinde işe başlanmıştır.
Ankara İstanbul Yüksek Hızlı Tren Projesi / Köseköy - Gebze Kesimimin
Rehabilitasyonu ve Yeniden İnşası Projesi Müşavirlik İşleri sözleşmesi 31 Ekim 2011
tarihinde imzalanmış ve 17 Kasım 2011 tarihinde işe başlanmıştır.
76
Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi
Yapım İşleri sözleşmesi 14 Aralık 2011 tarihinde imzalanmıştır.
Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyonu ve Sinyalizasyonu Projesi
Müşavirlik İşleri sözleşmesi 26 Aralık 2011 tarihinde imzalanmıştır.
IPA Biriminin ve Nihai Faydalanıcıların Kapasitesinin Geliştirilmesi için Teknik Destek
Projesi'nin sözleşmesi 20 Ekim 2011 tarihinde imzalanmış olup, işe başlama tarihi 15
Kasım 2011'dir.
Bilgilendirme ve Tanıtım Faaliyetleri için Teknik Destek Projesi'nin sözleşmesi 1
Kasım 2011 tarihinde imzalanmış ve 15 Kasım 2011 tarihinde işe başlanmıştır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı:
2012-2013 dönemi için Operasyonel Programın revize edilmesine yönelik herhangi
bir çalışma yapılmamıştır.
AB Bakanlığı:
- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)
çalışmalarına katkı sağlanması,
ara değerlendirme
- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP)
ekibi ile görüşme,
ara değerlendirme
- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
değerlendirme raporu değerlendirme toplantısına katılım,
(BROP)
taslak
ara
- Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP), Ulaştırma OP, Çevre
OP ve İKGOP Sektörel İzleme Komitesi toplantılarına katılım
- Bölgesel Kalkınma ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Komitesi değerlendirme
toplantısına katılım,
- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı taslak ara değerlendirme
raporu değerlendirme toplantısına katılım,
- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 2012-2013 dönemi
göstergelerinin güncellenmesi çalışmalarına katkı sağlanması,,
- İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 2012-2013 dönemine
ilişkin uygun faaliyetler ve uygun başvuru sahiplerinin belirlenmesi yönelik
toplantıya katılım.
64. KOBİ'lere yönelik olarak bölgesel kalkınma odaklı projeler desteklenecektir.
Süre: 2011-2014
77
Sorumlu Kuruluş: KOSGEB
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Maliye
Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Ajansları, TOBB,
TESK, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
KOSGEB:
Desteklenen bölgesel kalkınma odaklı projeler:
Mardin Turizminde Aktif Atılımlar Projesi
Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından KOSGEB Tematik Proje Destek
Programı'nın 17'nci ve devam maddelerinde düzenlenen Meslek Kuruluşu Proje
Destek Programı kapsamında Projenin başvurusu yapılmıştır.
Proje, Değerlendirme Kurulu tarafından görüşülmüş ve 04 Ağustos 2011 tarihinde
kabul edilmiştir.
Projenin toplam Bütçesi: 97.615 TL
KOSGEB Desteği: 39.756 TL
KOBİ'lerin müşterek yatırımları için verilen destekler:
En az 5 işletmenin bir araya gelerek başvuru yapabildikleri İşbirliği Güçbirliği Destek
Programı kapsamında 24 adet proje başvurusu yapılmış olup 22 projenin
desteklenmesine karar verilmiştir.
Desteklenmesine karar verilen projelerin toplam bütçesi: 20.723.767,00 TL
KOSGEB Desteği: 11.186.167,00 TL
Temmuz- Ağustos Eylül 2011 döneminde önceki dönemlerden devam eden 13
projeye toplam 1.597.142,00 TL ödeme yapılmıştır.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile KOSGEB, bölgesel kalkınma için devlet
desteklerinin en verimli şekilde kullanılması amacıyla paydaşları etkin yönlendirme
faaliyetlerine devam etmektedirler. Bu sebeple bölgede işbirliği kültürünün
yaygınlaşması amacıyla MARKA kendi projelerinde ortak sunulan projelerde ilave
puanlar verebilmekte ve özellikle işadamı dernekleri gibi STK projelerine de tüm
destek enstrümanları ile özellikle Teknik Destek (TD) ve Doğrudan Faaliyet Desteği
(DFD) gibi destekler vermektedir. Aynı zamanda KOSGEB'in bölgede kullanım oranı
çok yüksek olmayan İşbirliği-Güç Birliği ve Tematik Destek programı için özellikle
78
ortak girişim yapmak isteyen, ister münferit isterse STK yapılanmalara da süreçler
hakkında bilgilendirmeler yapılmakta ve teşvik edici toplantılar düzenlenmektedir.
Örnek olabilecek projeler için paydaşlar bir araya getirilmeye çalışılmaktadır. Burada
ilk hedef ortak iş yapmayan benzer sektör temsilcileri olmuştur. Yalova'da
fırıncılardan, Kocaeli ve Sakarya mobilya ve makine üreticilerinden oluşan gruplara
söz konusu danışmanlık faaliyetleri başlamıştır.
Ayrıca benzer üreticilerin
kümelenme ve ihtisaslaşma faaliyetlerine destek amacı ile ortak fiziksel alanda üretim
yapabilmeleri için de danışmanlıklar verilmektedir. Yalova, Kocaeli, Sakarya'da
işbirliği yapma kültürü yüksek ve bölgenin lokomotif sektörleri arasında yer alan taşıt
yan sanayi, mobilya, makine üreticilerine İhtisas OSB kurulabilmesi hususunda
danışmanlıklar yapılmaktadır. Benzer çalışmaların, özellikle benzer alanlarda iş
yapan paydaşların bir araya getirilebilmesi amacıyla atılan ilk adımlar olması ve ortak
iş yapmaya çalışmanın kamu organizasyonu ile daha doğru yönlendirilebilmesi
amacıyla oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.
Çukurova Kalkınma Ajansı:
2010 yılsonunda çağrısına çıkılmış ve uygulaması devam etmekte olan proje teklif
çağrıları kapsamında toplam 55 KOBİ'ye destek verilmektedir. Bir önceki döneme
göre yaklaşık % 7'lik bir artış söz konusudur.
Ankara Kalkınma Ajansı:
Toplam 25 milyon TL bütçeli "Yenilikçi Uygulamalar" (10 milyon TL) ve "Turizm
Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi" (15 milyon TL) Mali Destek Programları
açılmıştır. Alınan toplam 251 başvuru değerlendirme aşamasındadır.
Ankara Kalkınma Ajansı, Kazan Savunma ve Havacılık Sanayi kümesinde Danışma
ve Yürütme Kurulu üyeliği kapsamında düzenlenen toplantılara katılmaktadır.
Siteler
mobilya
sonuçlandırılmıştır.
esnafına
yönelik
yapılan
"Siteler
Envanter
Projesi"
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
Bölgesel kalkınma odaklı proje sayısı: 1
KOBİ'lerin müşterek yatırımları için verilen destek sayısı: 22
2 adet bölgesel kalkınma odaklı mali destek programı, toplam 25 milyon TL destek,
251 proje başvurusu
Savunma ve Havacılık Sanayi kümelenmesi projesi
Mobilya küme/yığın araştırma projesi
(Ekim-Aralık 2011)
KOSGEB:
79
Desteklenen bölgesel kalkınma odaklı projeler:
Bölgesel Kalkınma odaklı üç adet proje başvurusu yapılmış olup, değerlendirme
kurulu projelerin revize edildikten sonra yeniden değerlendirilmesine karar vermiştir.
Diyarbakır Bölgesi Kümelenme Temelli Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Stratejik
Master Planı (Diyarbakır Genç İş Adamları Derneği)
Bingöl İli Rekabetçilik Temelli Sanayi, Hizmet ve Tarım Sektörlerini Geliştirme
Çalışması (Bingöl Girişimci İş Adamları Derneği)
Elazığ Bölgesi Kümelenme Temelli Su Ürünleri Sektörü Stratejik Planı (Elazığ Genç
İş Adamları Derneği)
KOBİ'lerin müşterek yatırımları için verilen destekler
En az 5 işletmenin bir araya gelerek başvuru yapabildikleri İşbirliği Güçbirliği Destek
Programı kapsamında 20 adet proje başvurusu yapılmış olup 12 projenin
desteklenmesine karar verilmiştir.
Desteklenmesine karar verilen projelerin toplam bütçesi: 9.804.451,00 TL
KOSGEB Desteği: 5.412.141,00 TL
Ekim - Aralık 2011 döneminde önceki dönemlerden devam eden 29 projeye toplam
6.979.835,00 TL ödeme yapılmıştır.
Kalkınma Bakanlığı:
1- Kalkınma Bakanlığı tarafından Kalkınma Ajansları (KA) kanalıyla, bölgesel
kalkınma odaklı projelere aktarılan destekler her geçen yıl artırılarak devam
ettirilmektedir. 2010 yılında Düzey 2 bölgeleri bazında 955 KOBİ projesine toplamda
215 milyon TL kaynak aktarılmıştır. 2011 yılının ilk 6 ayında toplam bütçeleri 17,5
milyon TL olan KOBİ'lere yönelik Mali Destek Programına (MDP) çıkan Doğu
Marmara ve Karacadağ Kalkınma Ajansları proje değerlendirme aşamasını
tamamlayarak başarılı bulunan toplam 108 projeyi desteklemeye başlamıştır. 2011
yılının ikinci 6 ayında KOBİ'lere yönelik MDP'lere çıkarak bölgesel kalkınma odaklı
projeleri destekleyen ajanslar ve program bütçeleri ise şu şekildedir:
Trakya KA, İktisadi Kalkınma MDP; 9,5 milyon TL
İstanbul KA, Çevre ve Enerji Dostu İstanbul MDP; 20 milyon TL
Dicle KA, Sektörel Gelişme MDP; 10 milyon TL
Orta Karadeniz KA, KOBİ'lerin Rekabet Gücünün Artırılması MDP; 15 milyon TL
Doğu Akdeniz KA, Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi MDP; 10 milyon TL
Kuzey Anadolu KA, KOBİ MDP; 10 milyon TL
80
Fırat KA, Ekonomik Gelişme MDP; 8,7 milyon TL
Mevlana KA, İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi MDP; 11,5 milyon TL
Ankara KA, Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi MDP; 16 milyon TL
Orta Anadolu KA, Jeotermal ve Madencilik MDP; 4,5 milyon TL
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma KA, KOBİ MDP; 11 milyon TL
Bursa Eskişehir Bilecik KA, Çevre Enerji MDP; 4,5 milyon TL
Zafer KA, Odak Sektörler MDP; 12,2 milyon TL
Bütçeleri toplamı 164,4 milyon TL olan, bölgelerin ekonomik ve sosyal durumuna
göre faklı özellikler taşıyan bu programların genel amaçları işletmelerin kapasitelerini,
bilgi birikimini ve pazar etkinliklerini artırmak suretiyle rekabet güçlerini iyileştirmek ve
yeni istihdam yaratmalarını sağlamaktır.
2- Ajans desteklerinin kümelere yönelik olarak daha etkin kullandırılmasını
sağlayacak çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar
çerçevesinde hazırlanan Küme Yönetişim Modeli ve Küme Yol Haritasının
hazırlanmasında son aşamaya gelinmiştir.
3- KOSGEB'le yapılan protokol çerçevesinde; KOSGEB desteklerinin bölge
planlarının öncelik ve stratejilerine uyumlu olarak kullandırılması konusunda
çalışmalar sürdürülmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı:
(AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı
Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı)
Program Otoritesi olarak, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
(BROP)'nın "İş Ortamının İyileştirilmesi" ile "İşletme Kapasitesinin Artırılması ve
Girişimciliğin Desteklenmesi" öncelikleri ve bu önceliklerin alt tedbirleri kapsamında
yürütülen proje faaliyetleri ile işletmelere dolaylı yoldan destek vermektedir.
Program öncelikleri, tedbirleri ve hâlihazırda portföyde yer alan projelerle ilgili detaylı
bilgi http://ipaweb.sanayi.gov.tr adresinde bulunmaktadır. Söz konusu web sitesinden
de görüleceği üzere Aralık 2011 tarihine kadar 55 adet proje içinden kabul edilmiş,
ihale ve/veya uygulama safhasına geçmiş 28 adet proje bulunmaktadır.
Bu 28 proje arasında yer alan "Doğal Taş Sektöründe Bilgi ve Teknolojiye Dayalı
Üretim Modeli Projesi (Bayburt)", "Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve
Kalibrasyon Laboratuarı", "Orta Karadeniz Bölgesinin Rekabetçiliğinin Artırılması" ve
"Amasya'da Mobilya ve Otomotiv Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi ve Küçük
İşletmelere Danışmanlık Hizmeti Merkezi Kurulması" projesi Ekim - Aralık 2011
döneminde kabul edilerek ihale aşamasına geçmiştir.
81
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:
KOSGEB'e özellikle işbirliği güçbirliği alanında proje başvurusu yapacak işletmelere
danışmanlık hizmeti devam etmiştir.
KOSGEB ve KOBİ'lerin halka arzını Doğu Marmara'da daha etkin tanıtabilmek amacı
ile Ata Yatırım ile 27 Ekim 2011 tarihinde işbirliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol
kapsamında 3 ve 15 Kasım 2011 tarihlerinde Kocaeli' de, 16 Kasım tarihinde de
Düzce'de halka arz seminerleri verilmiştir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA),
TURSEFF ile Doğu Marmara bölgesinde enerji verimliliğinin artırılması ve
yenilenebilir enerjinin teşvik edilmesi için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın
TURSEFF ve MlDSEFF kredi olanakları tanıtmak, ilgilenen işletmeler ve vatandaşlar
bilgilendirmek ve başvurularına yardımcı olmak üzere işbirliği yapmışlardır.
Tüm bu projelerde temel amaç tüm çalışmalarda KOBİ'lerin temel sorunu olan
finansmana erişim ve kurumsallaşma sorunun çözümü için kullanabilecek tüm
enstürmanların KOBİ'ler tarafından daha iyi tanınmasıdır.
Ankara Kalkınma Ajansı:
Mali Destek Programı kapsamında 121 proje başarılı bulunmuş olup, bunlardan 72
adedi KOBİ'lere aittir.
Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümesi yönetim kurulu üyeliği kapsamında
toplantılara katılım devam etmektedir.
Özellikle kültür ve sağlık turizmi ile sağlık teknolojileri alanında kümelenme
konularında çalışmalar devam etmektedir.
Doğu Marmara Ajansı ile işbirliği kapsamında İpek Yolu Turizm Koridoru'nun
Geliştirilmesi Projesi yürütülmektedir.
AHİLER Ajansı işbirliğiyle Siteler Mobilya esnafına yönelik Kapadokya'da saha
ziyareti yapılmıştır.
65. Bölgesel yenilik sistemleri tanımlanacak ve desteklenecektir.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: TÜBİTAK
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Kalkınma Bakanlığı, YÖK, Kalkınma Ajansları,
TOBB, Üniversiteler, STK'lar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
82
TÜBİTAK:
İl Yenilik Platformları
açıklanacaktır.
değerlendirme
sonuçları
Başkanlık
onayından
sonra
Ankara Kalkınma Ajansı:
Toplam 10 milyon TL bütçeli "Yenilikçi Uygulamalar" Mali Destek Programı açılmış
ve alınan 158 adet başvuru değerlendirme aşamasındadır. UBİPOL AB destekli
projede ortaklık çalışmaları yürümektedir. Avrupa Birliği Bilgi Bölgeleri çağrı teklifine
hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:
1- Türkiye'de ilk defa entegre online başvuru ve değerlendirme sisteminin kurulması
ve 2011 yılı mali desteklerinin bu sisteme göre alınmaya başlanması.
2- Kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kurumlar için AR-GE ve Yenilikçilik proje
teklif çağrısı mali destek programlarına çıkılması.
Çukurova Kalkınma Ajansı:
Bölgesel yenilik ve inovasyon konularının Ajans mali destek programlarında kullanımı
konusunda ön araştırmalar yapılmıştır. Bölgesel yenilik sistemleri ile ilgili olarak
Ajansımız hibe desteği dışında herhangi bir faaliyet yürütmemektedir.
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
TÜBİTAK:
İl Yenilik Programı kapsamında 2011 yılında birinci çağrı döneminde (15 Haziran)
proje önerileri alınmıştır. Çalışma döneminde (Temmuz-Eylül) ise önerilen projelerin
değerlendirilmesi düzenlenen panellerde tamamlanmıştır.
Ankara Kalkınma Ajansı:
1 adet bölgesel kalkınma ve işbirliği ağı oluşturma amaçlı mali destek programı, 10
milyon TL destek, 158 başvuru,
1 adet uluslararası işbirliği ağı,
1 adet işbirliği ağı geliştirme çalışması
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:
1- Sistem üzerinden başarıyla başvurular alınmış, değerlendirme süreci Eylül 2011
sonu itibariyle tamamlanmıştır. Görülen olumsuzluklar ve geliştirilmesi gereken
kısımlar üzerinde çalışma devam etmektedir.
2- Mali destek projelerinin değerlendirme süreci tamamlanmış ve başarılı projeler ilan
edilmiştir. Yenilikçilik temasının işlendiği ve ortak proje başvurularının da bulunduğu
83
18 adet kar amacı gütmeyen kurum/kuruluş ve 4 adet kar amacı güden firma bu
destekten yararlanmak üzere sözleşmelerin imzalanması için Ekim 2011 itibariyle
Ajans'a davet edilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
TÜBİTAK:
İl Yenilik Platformları çağrısı panel değerlendirmesi sonuçlandırılmıştır. Desteklenen
proje önerilerinin panel raporları ve TÜBİTAK mevzuatı doğrultusunda içerik ve bütçe
açısından revizyonu talep edilmiştir. Revizyonu yapılan proje önerilerinin mevzuat
açısından değerlendirilmesi devam etmektedir. Bir sonraki adım proje
sözleşmelerinin yapılarak yürürlüğe alınmasıdır.
Kalkınma Bakanlığı:
1-Dokuzuncu Planın Gelişme eksenlerinden biri olan "Rekabet Gücünün Artırılması"
ekseninin alt başlıklarından biri "Ar-Ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi" dir. Kalkınma
Bakanlığı, Kalkınma Ajansları aracılığı ile KOBİ'lere ve Kamu kuruluşlarına Ar-Ge ve
Yenilik başta olmak üzere birçok konuda destek vermektedir. Bakanlık, 2011 yılında
KOBİ'lerin Ar-Ge, yenilik ve endüstriyel uygulamaya yönelik projelerine toplamda
62,8 Milyon TL'lik bir kaynak aktarmış ve eş finansman sistemi ile yaklaşık olarak 125
Milyon TL'nin bu projeler için kullandırılmasını sağlamıştır. Desteklenen projeler ile;
•
KOBİ'lerin süreç ve tasarım kabiliyetlerinin geliştirilerek yeni, yenilikçi ve katma
değeri yüksek ürün üretilmesinin sağlanması,
•
Yeni veya geliştirilmiş ürün ve süreçlerin ticarileştirilmesi, bu ürün ve süreçler için
pazarlama yeniliği getirilmesi, maliyet düşürücü tekniklerin geliştirilmesi,
•
Ar-Ge ve yenilikçilik alanında ortak kullanıma yönelik altyapının oluşturulması ve
geliştirilmesi,
•
Üniversiteler tarafından gerçekleştirilen yenilikçi teknik ve teknolojilerin, işletmeler
tarafından üretim süreçlerinde uygulamalarının sağlanması,
•
Katma değeri yüksek ve yenilikçi ürün ve hizmet
amaçlanmaktadır.
ihracatının
artırılması
2-Kalkınma Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kalkınma Ajansları ile birlikte yürütülen,
Bölgesel Yenilik Sistemi yaklaşımının uygulamaya geçirilmesi için bir model
çalışması yapılması ve pilot uygulamaların hayata geçirilmesi çalışmaları devam
etmektedir.
3-Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Kalkınma Ajansları ile işbirliği içerisinde
Yeniliğin farklı ölçekleri (ülke-bölge-il / pazar-sektör-firma) arasındaki ileri-geri
ilişkilerin belirlenmesi, bölgesel yenilik sisteminin tanımının yapılması, uygulama
örneklerinin incelenmesi amacıyla Bölgesel Yenilik Konferansı düzenlenecektir.
84
4-Kalkınma Ajansları, başvuruları 15 Haziran 2011'de sona eren TÜBİTAK'ın
yürüttüğü İl Yenilik Platformu Projeleri çalışmalarında proje ortağı olarak yer almakta
ve projelerin hazırlanması aşamasında aktif rol almaktadırlar. Aydın, Diyarbakır,
Elazığ, Hatay ve Siirt illeri için hazırlanan projelerin başarılı bulunduğu programda
ilgili ajanslar burada yaptıkları çalışmalarla illerimizin sahip olduğu ve onlara dünya
çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimleri, Ar-Ge ve yenilik ekseninde
ekonomik ve sosyal faydaya dönüştürmeyi amaçlamaktadırlar.
Ankara Kalkınma Ajansı:
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı kapsamında Ar-Ge ve AB Sayısal Gündeminin
Yenilikçi Yönleri konusunda Bilgi Bölgeleri Çağrısı'na katılım amacıyla protokol
yapılmıştır.
7. Çerçeve Programı kapsamında "Kamusal Koruma ve Afet Yardımları İletişim ve
Birlikte Çalışılabilirlik Çerçevesi Hazırlık Programı" konulu PEACE projesine ortak
olunmuştur.
TOBB ortaklığında "Ankara Yenilikçi Proje Pazarı" gerçekleştirilmiştir.
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:
1- Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteğine online başvuru sisteminin
uyarlanması
2- Bölge için daha faydalı olabilmek adına kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik
Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği için Proje kurgusunun daha iyi
yapılabilmesi açısından Teknik Yardım Masaları ve Teknik Yardım Günleri
düzenlenmesine karar verilmiştir.
3- Sürekli Eğitim Merkezi altında online başvuruya istinaden illerde düzenli ve
sistematik olarak PCM eğitimleri düzenlenmesi
4- Bölgede Valilik, Kaymakamlık, Belediye, İl Özel İdaresi ve Defterdarlıklar için
ISO9001:2008 Eğitim, Ön Denetim ve Belgelendirme Hizmetlerini kapsayan Kalite
Yapılandırması Projesi
Bölgesel yenilik sistemleri ile ilgili olarak Ajans bünyesinde hibe desteği dışında
herhangi bir faaliyet yürütülmemektedir.
Çukurova Kalkınma Ajansı:
2011 yılı Kasım ayında ilan edilmiş bulunan proje teklif çağrısında ülkemizde üretimi
bulunmayan imalat sanayi ürünlerinin üretimi öncelikler arasına alınmıştır.
İzmir Kalkınma Ajansı:
1- İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisinin Oluşturulması Projesi kapsamında, yenilik
konusunda çalışan kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve üniversite
temsilcilerinden oluşan bir Bölgesel Yenilik Komitesi oluşturulmuştur.
85
2- Bölgesel yenilik kapasitesinin belirlenmesi için gerekli yenilik göstergeleri tespit
edilerek, gelen bilgiler EBİLTEM ile işbirliğinde analiz edilerek İzmir Bölgesel Ar-Ge
ve yenilik kapasitesinin ikincil verilere dayalı analizi tamamlanmıştır. (bkz.
www.izmiryenilik.org).
3- Sanayi'de Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin belirlenmesi amacıyla bölgede TÜİK ile
işbirliği halinde 2000 firmaya yönelik bir saha analizi gerçekleştirilmiştir. İzmir
Bölgesel Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Raporu'nun oluşturulması çalışmaları
devam etmektedir.
4- İzmir yenilik sistemi içerisindeki kurum ve kuruluşların ihtiyaç ve kapasitelerinin
belirlenmesine yönelik İzmir yenilik ekosistemi değerlendirilmesi çalışmaları
kapsamında İzmir Yenilik Ekosistemi Haritası oluşturulmuştur.
5- İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
arasında gerçekleştirilen işbirliği protokolü çerçevesinde İzmir Kümelenme ve Yenilik
Portalı oluşturulmuştur. (http://www.izmiryenilik.org/)
Gerçekleşen Performans Göstergesi:
TÜBİTAK:
Panel değerlendirmesine alınan 12 İl Yenilik Plotformu proje önerisinden 5 adetinin
desteklenmesine (Aydın, Elazığ, Diyarbakır, Siirt, Hatay) karar verilmiştir.
Ankara Kalkınma Ajansı:
- 3 adet işbirliği ağı
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı:
1- Sisteme girişler
planlanmaktadır.
başlamış
olup,
2012
yılı
boyunca
başvuru
alınması
2- Ocak 2012 ayının ikinci haftasından itibaren illerde düzenli olarak yapılacaktır.
Ayrıca randevu ile gelenlere de proje kurgusunda yardımcı olunacaktır.
3- Eğitimler için başvurular alınmış olup, eğitimlere başlanmıştır.
4- 11 Ocak 2012 tarihinde ön başvuru yapan kurumlar ile başlangıç toplantısı ve
sözleşme imzalanması gerçekleştirilecektir.
66. Kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini
çizecek bir yönetişim modeli oluşturulacaktır.
Süre: 2011
86
Sorumlu Kuruluş: Kalkınma Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ekonomi
Bakanlığı, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Kalkınma Bakanlığı:
1- Kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini çizecek bir
yönetişim modeli oluşturulması Kalkınma Bakanlığının koordinasyonundadır.
Gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılar ve yapılan çalışmalar neticesinde
tasarlanan yönetişim modeli ve küme yol haritası çalışmalarında sona yaklaşılmıştır.
2- Kalkınma Ajansları tarafından yapılan çalışmalar:
a- Ankara Kalkınma Ajansı Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından oluşturulan
Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii Kümesi Danışma ve Yürütme Kurulu üyesi
olmuştur. Ankara Kalkınma Ajansı, Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii kümesinde
Danışma ve Yürütme Kurulu üyeliği kapsamında düzenlenen toplantılara
katılmaktadır. Ayrıca siteler mobilya esnafına yönelik yapılan "Siteler Envanter
Projesi" sonuçlandırılmıştır.
b- İzmir Kalkınma Ajansı kümelerin tanıtımına ve yol haritalarındaki faaliyetlerin
gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetler devam etmekte, kümelenme ile ilgili bölgesel
kapasiteyi artıracak uluslararası kaynaklı programlara başvurular hazırlanmaktadır.
c- Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK)
Seramik İş Kümesinin aylık faaliyetlerini takip etmekte ve bu kapsamda küme ile
işbirliği içinde oluşturulan aylık faaliyet raporları düzenli olarak Kalkınma Bakanlığı'na
sunmaktadır. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde küme potansiyeli taşıyan sektörler
incelenmektedir. Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ve Raylı sistemler Kümelenmesi
kurulmuştur. Bu kümelerin çalışmaları takip edilmekte ve toplantılarına katılım
sağlanmaktadır.
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kümelenme analizlerini
yapabilmek için yol haritası hazırlanmıştır. Kümelenme analizlerinde kullanılacak
gerekli veriler ilgili kurumlardan talep edilerek değerlendirilmektedir.
d- Çukurova Kalkınma Ajansı "Kümelenme Yaklaşımı ile Çukurova Sanayisinin
Rekabet Gücünün Artırılması" Projesi 2011 Yılı Ajans Çalışma Programı'na
konulmuştur. Bu proje ile bölgenin kümelenme konusunda bir yol haritasının
çıkarılması hedeflenmektedir.
e- Doğu Marmara Kalkınma Ajansı "Doğu Marmara Araştırma Odaklı Ulaştırma
Kümesi" oluşturulması için ilgili tarafları belirlemiştir. FP7 CSA-CA (Coordination)
Bileşenine "Towards an intermodal transport network through innovative research
driven clusters in regions of organised and competitive knowledge (INTRAREGIO)"
isimli projeye ortak olarak katılım sağlanması için gerekli koordinasyon faaliyetlerinin
yürütmektedir.
87
3- Bölgesel kalkınma konularının teknik düzeyde tartışıldığı ve Bölgesel Gelişme
Yüksek Kurulunun karar almasına yönelik önerilerin geliştirildiği Bölgesel Gelişme
Komitesinin görevlerinden biri; kümelenme ve bölgesel yenilik gibi bölgesel nitelikli
işletme politikalarının ulusal koordinasyonunu gerçekleştirmek, bu alanda hazırlanan
strateji belgeleri hakkında görüş ve değerlendirmelerde bulunma olarak
tanımlanmıştır. Kalkınma Bakanlığı bu görev çerçevesinde kümelenme konusunda
gerek merkezi gerek yerel her türlü girişimle işbirliğini tesis etmeye çalışmaktadır.
(Ekim-Aralık 2011)
1- Kümelenme konusunda yerel ve merkezi düzeyde politika çerçevesini çizecek bir
yönetişim modeli oluşturulması Kalkınma Bakanlığının koordinasyonundadır.
Gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantılar ve yapılan çalışmalar neticesinde
tasarlanan yönetişim modeli ve küme yol haritası çalışmalarında sona yaklaşılmıştır.
Taslak yönetişim modeli 5 Ocak 2012 tarihinde düzenlenen bir toplantı ile Ekonomi
Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB temsilcileri ile
paylaşılmıştır. Söz konusu model ilgili kurumların görüşleri doğrultusunda nihai halini
alacaktır.
2- Kalkınma Ajansları tarafından yapılan çalışmalar:
a- Ankara Kalkınma Ajansı;
-
Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından oluşturulan Kazan Savunma ve
Havacılık Sanayii Kümesi Danışma ve Yürütme Kurulu üyesi olmuştur.
Ankara Kalkınma Ajansı, Kazan Savunma ve Havacılık Sanayii kümesinde
Danışma ve Yürütme Kurulu üyeliği kapsamında düzenlenen toplantılara
katılmaktadır.
-
Küme haritası anket formları (28 adet) doldurularak KOBİ İşbirliği ve
Kümelenme Projesi'ne teknik destek sağlamıştır.
b- İzmir Kalkınma Ajansı;
-
Kümelenme politikasının bölgesel düzeyde iyi yönetişimini sağlamak amacıyla,
2012 yılı içerisinde tamamlanması planlanan İzmir Kümelenme Stratejisinin
çerçevesinin
oluşturulması
amacıyla
içerik
tasarımı
çalışmaları
gerçekleştirilmiştir.
-
Küme düzeyinde iyi yönetişimin sağlanmasına katkıda bulunmak amacıyla, AB
CIP Programına başvurusu yapılan, küme yöneticilerinin eğitimi ve kümelerin
Avrupa ülkelerindeki benzerleriyle karşılaştırmalarının yapılmasını hedefleyen
CENTRMO Projesi başarılı bulunmuş ve uygulamaya geçilmiştir.
-
Bölgesel ve Ulusal düzeyde kümelenme alanında çalışan kişi ve kurumları bir
tartışma ve bilgi paylaşımı platformunda bir araya getirmek amacıyla, İzmir
88
Kümelenme ve Yenilik Portalı ve İzmir Kümelenme ve Yenilik Bülteni hayata
geçirilmiştir.
-
Bölgesel Kümelenme Politikasının yönetişiminin temel yapısı olan İzmir
Kümelenme Komitesinin 2012 yılının başında toplanması için hazırlık
çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
-
TCI Akdeniz Konferansı'nın 14-15 Haziran 2012'de İzmir'de gerçekleştirilmesi
amacıyla hazırlık çalışmaları yürütüldü ve Auckland'da düzenlenen TCI
küresel konferansına katılım sağlanmıştır.
-
Bölgesel Düzeyde Organik Gıda ve Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme
ve Soğutma kümelerinde uluslararası rekabetin artırılması konusunda teknik
destek verilmiştir.
c- Bursa-Eskişehir-Bilecik Kalkınma Ajansı;
-
Eskişehir Bilecik Kütahya (EBK) Seramik İş Kümesinin aylık faaliyetlerini takip
etmekte ve bu kapsamda küme ile işbirliği içinde oluşturulan aylık faaliyet
raporları düzenli olarak Kalkınma Bakanlığı'na sunmaktadır. Bursa, Eskişehir
ve Bilecik illerinde küme potansiyeli taşıyan sektörler incelenmektedir.
Eskişehir Havacılık Kümelenmesi ve Raylı Sistemler Kümelenmesi
kurulmuştur. Bu kümelerin çalışmaları takip edilmekte toplantılarına katılım
sağlanmaktadır. Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde kümelenme analizlerini
yapabilmek için yol haritası hazırlanmıştır. Kümelenme analizlerinde
kullanılacak
gerekli
veriler
ilgili
kurumlardan
talep
edilerek
değerlendirilmektedir.
d- Çukurova Kalkınma Ajansı;
-
2011 yılı içinde Adana Sağlık Turizmi Derneği ile Ajansımızın ortak
koordinasyonunda Sağlık Turizmi Kümelenme çalışmalarına başlanmış olup,
çalışmaların 2012 yılı içerisinde bitirilmesi planlamaktadır.
e-Doğu Marmara Kalkınma Ajansı;
-
"Doğu Marmara Araştırma Odaklı Ulaştırma Kümesi" oluşturulması için ilgili
taraflar belirlenmiştir.
-
FP7 CSA-CA (Coordination) Bileşenine "Towards an intermodal transport
network through innovative research driven clusters in regions of organised
and competitive knowledge (INTRAREGIO)" isimli projeye ortak olarak
katılmak için gerekli koordinasyon faaliyetleri yürütülmüştür. INTRAREGIO
89
projesinin Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmasının ardından gerekli bilgi
ve belgelerin hazırlanmıştır.
-
URAK'ın GOSB'da yürütmekte olduğu kümelenme çalışmasının toplantılarına
katılım sağlanmış ve görüş bildiriminde bulunulmuştur. GOSB'da oluşturulacak
olan kümelenme yönetişim modeline katkıda bulunabilecek hususlar
belirtilmiştir.
-
3 Ekim tarihinde Ajans merkez binasında Kocaeli AB Kurumlar İl İstişare
Kurulu üyelerinden Kocaeli Valiliği AB Projeler Koordinasyon Merkezi
başkanlığında TÜBİTAK, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Sanayi Odası
ve Kocaeli Üniversitesi yetkililerinin katılımıyla FP7 ve kümelenme konulu bir
toplantı organize edilmiştir. Etkinlikte kümelenme kavramı, Avrupa ve
Dünya'da örnekler hakkında MARKA sunum yapmıştır. Toplantıda kümelenme
ile ilgili nasıl bir somut adım atılabilir ve FP7 programında kurumlar arası nasıl
işbirliği geliştirilebilir konusu görüşülmüştür.
67. Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı yaygınlaştırılacaktır.
Süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Kalkınma Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, İlgili Merkezi ve
Yerel Yönetimler
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Cazibe merkezleri yaklaşımı, 2007-2013 dönemini kapsayan Dokuzuncu Kalkınma
Planı ile bölgesel politika öncelikleri arasına girmiş olup, 2008 yılında GAP Eylem
Planı kapsamında Diyarbakır'da Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı pilot
uygulaması 2008-2010 yıllarını kapsayacak şekilde 3 yıllık bir dönem için
başlatılmıştır.
Program 2010 yılında Erzurum, Şanlıurfa ve Van illerine de
yaygınlaştırılmıştır. 80,57 milyon TL'lik 2011 yılı ödeneğinin Diyarbakır, Erzurum,
Şanlıurfa ve Van illeri bazında dağılımı, kullandırılması ve izlenmesine dair esasların
yer aldığı 28.12.2011 tarih 2011/43 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı çıkmıştır.
90
9.SEKTÖREL SANAYİ POLİTİKASI ALANLARI
68. Sanayide sektörlerin rekabet gücünün artırılması amacıyla sektörel
stratejilerin hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi
sağlanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, TÜBİTAK,
TÜİK, TSE, TPE, Yatırım Destek ve Promosyon Ajansı, TÜRKAK, KOSGEB, TOBB,
TİM, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, İKV, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, TÜDEF
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 Yönlendirme
Komitesi I. Toplantısı 2 Ağustos 2011 tarihinde, Türkiye Makine Sektörü Strateji
Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 Yönlendirme Komitesi I. Toplantısı 3 Ağustos
2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı ve Türkiye Demir-Çelik ve
Demir Dışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı, Bakanlıkların yeniden
yapılandırılması nedeniyle tekrar revize edilerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na
sunulmuştur.
Türkiye Elektrik Elektronik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile Türkiye Seramik
Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı tamamlanma aşamasındadır. Türkiye Tekstil,
Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili
çalışmalara devam edilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Hedef Çalışma Grubu
toplantıları 21 Kasım 2011 tarihinde, Türkiye Makine Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planı 2011-2014 Hedef Çalışma Grubu toplantıları 17 Kasım 2011 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na sunulan Türkiye Kimya Sektörü Strateji Belgesi ve
Eylem Planı ve Türkiye Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sanayi Strateji Belgesi ve
Eylem Planı'nın Kurulun gündemine alınması beklenmektedir.
Türkiye Seramik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı Ekonomi Koordinasyon
Kurulu'na sunulmuştur.
91
Türkiye Elektrik Elektronik Sanayi Strateji Belgesi ve Eylem Planı tamamlanma
aşamasındadır. Türkiye Tekstil, Hazırgiyim, Deri ve Deri Ürünleri Sanayi Strateji
Belgesi ve Eylem Planı ile ilgili çalışmalara devam edilmiştir.
92
10.UYGULAMA, İZLEME VE KOORDİNASYON MEKANİZMASI
69. Girişimci Bilgi Sistemi geliştirilecektir.
Süre: 2012
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı), Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Ekonomi Bakanlığı, TÜİK, EPDK, TEDAŞ, TOBB,
TESK, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Bakanlıkların yeniden yapılandırılması kapsamında, Sistemin Teknik Şartnamesinin
revizyon çalışmaları tamamlanmış olup ihale hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.
(Ekim-Aralık 2011)
Projenin ihalesi gerçekleştirilerek, yüklenici firma ile sözleşme imzalanmış ve 24
Aralık 2011 tarihinde proje geliştirme süreci başlamıştır.
70. Sanayi Stratejisinin geliştirilmesi, uygulanması ve izlenmesi konularında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kurumsal kapasitesi geliştirilecektir.
Verilen süre: 2011-2012
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluşlar: Maliye Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma,
Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı,
Ekonomi Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, TÜBİTAK,
TÜİK, TSE, TPE, Yatırım Destek ve Promosyon Ajansı, TÜRKAK, KOSGEB, TOBB,
TİM, TESK, TÜSİAD, MÜSİAD, İKV, TİSK, TÜRK-İŞ, DİSK, HAK-İŞ, TÜDEF
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Projenin teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.
93
(Ekim-Aralık 2011)
Projenin teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmiş olup, 2012 yılı
içerisinde ihale sürecinin tamamlanarak Teknik Destek Ekibi ile sözleşme
imzalanması planlanmaktadır.
71. Yatay sanayi politikası alanlarında eylemlerin izlenmesi, değerlendirilmesi
ve raporlanmasını teminen girişimler oluşturulacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: İlgili Kurumlar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Eylül 2011)
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru), İzleme ve
Değerlendirme Kurulu ikinci toplantısı 5 Ağustos 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Belgenin Ocak-Haziran 2011 dönemine ait Uygulama, İzleme ve Değerlendirme
Raporu hazırlanmıştır.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin Yatay Sanayi Politika alanlarında yer alan
Girişimlerden "Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar" çalışma grubu 15 Eylül 2011
tarihinde, ""Bölgesel Kalkınma" ve "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" çalışma grupları
29 Eylül tarihinde ikinci toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.
(Ekim-Aralık 2011)
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru), İzleme ve
Yönlendirme Komitesi ikinci toplantısı 15 Kasım 2011 tarihinde, İzleme ve
Değerlendirme Kurulu üçüncü toplantısı ise 29 Aralık 2011 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi'nin yatay sanayi politika alanlarında yer alan
Girişimlerden "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi" çalışma grubu 12 Aralık 2011
tarihinde, "Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar" çalışma grubu 15 Aralık 2011 tarihinde,
"Beceriler ve İnsan Kaynağı" çalışma grubu 11 Ekim 2011 ve 14 Aralık 2011
tarihlerinde, "KOBİ'lerin Finansmana Erişimi" çalışma grubu 20 Aralık 2011 tarihinde,
"Firmaların Teknolojik Gelişimi" çalışma grubu 20 Ekim 2011 ve 19 Aralık 2011
tarihlerinde, "Altyapı Sektörleri" çalışma grubu 4 Ekim 2011 ve 20 Aralık 2011
tarihlerinde, "Çevre" çalışma grubu 14 Ekim 2011 ve 21 Aralık 2011 tarihlerinde,
"Sanayi Politikası ve Bölgesel Kalkınma" çalışma grubu 21 Aralık 2011 tarihinde
toplantılarını gerçekleştirmişlerdir.
94
72. Bu eylem planı YOİKK ve diğer strateji belgeleri ile eşgüdüm içerisinde
uygulanacaktır.
Süre: 2011-2014
Sorumlu Kuruluş: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
İşbirliği Yapılacak Kuruluş: İlgili Kurumlar
Yapılan Çalışmalar:
(Temmuz-Aralık 2011)
Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2011-2014 (AB Üyeliğine Doğru) uygulama, izleme
ve değerlendirme sürecindeki çalışmalar, YOİKK faaliyetleri ve diğer strateji belgeleri
ile eşgüdüm içerisinde paralel bir şekilde yürütülmektedir.
95
III. BÖLÜM
2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ
Yatırım ve İş Ortamının İyileştirilmesi
Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
h Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
» Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
S Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
13%
87%
Uluslararası Ticaret ve Yatırımlar Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
14%
86%
96
Beceriler ve İnsan Kaynağı Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
9%
18%
73%
KOBİ'lerin Finansmana Erişimi Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
• Kısmen Gelişme Kaydediffitö Eylemler
S Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
100%
Firmaların Teknolojik Gelişimi Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
b Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
» Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
S Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
10%
10%
80%
Altyapı Sektörleri Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
100%
98
Çevre Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
Sanayi Politikası ve Bölgesel Kalkınma
Girişimi
2011 Yılı Değerlendirmesi
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
20%
80%
99
Sektörel Sanayi Politikaları ve
Uygulama, İzleme ve Koordinasyon
Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
" Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
100%
100
Türkiye Sanayi Stratejisi
2011 Yılı Değerlendirmesi
^ Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
H Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
101
Türkiye Sanayi Stratejisi
2011 Yılı Değerlendirmesi
» Başarılı Bir Şekilde Devam Eden Eylemler
• Kısmen Gelişme Kaydedilen Eylemler
Yeterli Derecede Gelişme Kaydedilemeyen Eylemler
18
16
Yatırım
Uluslararası
Beceriler ve İnsan
KOBİ'lerin
Firmaların
Sanayi Politikası
Sektörel Sanayi
Ortamının
Ticaret ve
Kaynağı
Finansmana
Teknolojik
Altyapı Sektörleri
Çevre
ve Bölgesel
Pol.-Uyg. İzl. ve
İyileştirilmesi
Yatırımlar
Erişimi
Gelişimi
Kalkınma
Koord.
102

Benzer belgeler