I iL.02.. _ (~

Transkript

I iL.02.. _ (~
T.C.
MEZiTLi KA YMAKAMLIGI
iI~e Milli Egitim Miidiirliigii
13/02/2015
Say1 : 631406699/821.05821.05/ 1650096
Konu: 3. Uluslararas1 Gen9 Bak1~ Fotograf Yan~mas1
................... Mlr])lrJlLlrGlr~E
ilgi
:ii Milli Egitim Mi.idi.irli.igi.ini.in 11/02/2015 tarih ve 1501317 say1h yaz1s1.
Bakanhg1m1z Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene! Mi.idi.irli.igi.ini.in, 3. Uluslararas1
Gen9 Bak1~ Fotograf Yan~mas1 ile ilgili yaz1s1 ekte gonderilmi~ olup, ti.im resmi /ozel lise
ve dt:ngi okul ogrencilerine duyurularak, ~artnamede belirtilen [email protected]
adres ine gonderilmesi hususunda;
Bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Ahmet Y ALKIN
Miidiir a.
Sube Miidiirii
EKLEJl:
1-ilgi Yazi ve Ekleri (12 Sayfa)
DAGITIM:
1-Ti.im Resmi/Ozel Lise ve Dengi Okul Mtidtirli.ikleri
·'
i
!
I iL.02.. _ (~
MEZiTI.i iL<;:E MiLLi EGiTiM MODORLOGO
Yeni Mah G.M.K.Bulvan Mezitli Sanayii Sitesi Giri~i <;:elik Apt.Kat2 MEZiTLI/MERSIN
Telefofl:( 324 )3585464 Faks:(0324 )3597444 e-posta:mezitli33,ll)meb.gov.tr web:http://mezitli.meb.gov. tr
T.C.
MERSiN VALiLiGi
ii Milli Egitim Miicliirliigii
Say1 : 93525931/821.05/1501317
Konu: 3. Uluslararas1 Gene;
11/02/2015
Bak1~
Fot').~raf Yan~mas1
............................ KA YMAKAMLIGINA
(ilc;e Milli Egitim Miicliirliigii)
ilgi: Bakanl1g1m1z Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene! Mildtirlilgilniln, 06.02.2015 tarihli
ve 1355509 say1h yaz1s1.
Bakanl1g11111z Yenilik ve Egitim Teknolojileri Gene! Mildilrlilgilniln, 3. Uluslararas1
Cien<;: Bak!;: Fotograf Yan~mas1 ile ilgili, ilgi yaz1s1 ekte gi:inderilmi~tir.
Si:iz h•nusu yan~ma ~artnamesi ekte gi:inderilmi~ olup; ilc;eniz resmi ve i:izel tilm lisc ve
ckngi okul u ogrencilerine duyurulmas1111, katilacak eserlerin dogrudan ~artnamede belirti !en
!lencbak1s3~i),gmail.com mail adresine gi:inderilmesini rica ederim.
Ahmet A YDOGAN
Vali a.
Miidiir Yard11ncts1
EKLER:
i lt'.i yaz1 ve ekleri ( 12 sayfa)
DAGITIM:
-13 ilc;e Kaymakaml1klanna
- I-; ilc;e Milli Egitim MtidilrlUklerine
\drc,; : Mer,in ii Milli Egitim Miidiirliigii Dumlupmar Mah. GMK. Bulvan 33130 Ycni~ehir/MERSiN
l"cl : 0 (124) 319 14 81 -84
Dahili : 309
Fax : 0 (324) 327 35 18 - 19 E-posta : [email protected]
llil.!i il;in: Korhan N. ~/\l-liN (Memur)
T.C.
MiLLi EGiTiM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii
Sayt : 88013337/821.05/1355509
Konu : 3. lJluslararas1 Ge119 Bak1~
0610212015
Fc•tograf Yan~mas1
................. VALiLiGiNE
(ii Milli Egitim Mi.idi.irli.igi.i)
1lgi:
Bursa i I Milli Egitim Mi.idi.irlligU'ni.in 20/0I12015 tarihli ve 50717594/821.05/637753
sa:1l1 yans1.
Bursa iii Ni!Ufer il9esinde faaliyette bulunan Ni!Ufer Gori.ikle Mesleki ve Td.nik
\nadolu Liscsi :VHidi.irli.igi.i'ni.in, Bursa BUyi.ik~ehir Belediye Ba~kanltg1 i~birligi ile Ti.irkiye
gencli resrnilozel tlim lise ve dengi okullardaki ogrencilere yonelik "3. Uluslararas1 Gen\'.
Ba kt~ Fotograf Yan~mast" dUzenlemek istediklerine ili~kin ilgi yaz1 ve ekleri incelenmi~tir.
Soz konusu etkinligin; TUrkiye Cumhuriyeti Anayasas1, Milli Egitirn Temel Kanunu
ile TUrk Milli Egitiminin gene! arna9lanna uygun olarak, ilgili yasal dUzenlemekrde
bcli1iilen Ike, esas ve ama9lara aykmltk tqkil etmeyecek ~ekilde, denetimleri ilgili okul,
ii ilc;e mil i egitim mUdUrlUkleri tarafmdan ger9eklqtirilmek Uzere, gonUllOli.ik csasma :oii5re
1 apilmas1 hususunda bilgilerinizi ve geregini rica ederim.
Dirn;er ATE)
Bakan a.
Gene! MlidUr
1: K: ilgi y;1z1 ve ekleri ( 11 sayfa)
\ot: Etkinlik
11
cb adresimiz: http://yegitek.meb.gov.tr/www/yarisma-ve-etkinlik-duyurulari/katcgori/ IS
DAG!Tlivl :
Cieregi:
l3 Plam
I ,'knikokulla · - 06500 Yenimahalle/ANKARA
111111 .mcb.gov .tr
I .kktronik Ai'.:
Bilgi:
Ortaogretim Gene! Mi.idi.irlUgi.i
Din Ogretimi Gene! Mi.ic!Urli.igi.i
Mesleki ve Teknik Egitim Gene! Mi.idi.irlUgi.i
Ozel Ogretim Kurumlan Gene! MildUrlUgU
AB D1~ ili~kiler Gene! Mi.idilrlOgU
Nillifer Gorilkle Mesleki ve Teknik And. Lisc~i
Bursa BUyUk~ehir Belediye Ba~kanltg1
Aynnt11i bilgi ii;in: Cihat SUK•\ YA )cf
rel: (0 312) 296 94 00-9431
Faks: (0 312)223 8736
T.C.
Bll~S.\
i1
.
\. \LILIC;I
\Iilri Fgitim \hidiirlugi.i
..
.
.
\lll.l.J H;ITI\1 BAK\\LICI:\ \
tYenilik \L' Egitim Tcknolojikri <;cnel \1iidiirlugi.i1
llgi :a)"..!.:!.-; i(.1\:;i.1'..;;un:1~1'n::1 ln (·I 'I):: tari1 '< 31~-493Al S::'.l ll) '~::'.-_>..; ~a:-1:1 \111:;:
b\ \1i 1 f. i:;11, l~:.ii-..:nl1~1 [ik,·~12'.i1~1 \ c: < )r:.: U01c:t1rn Kuru:i:i:llt S,1,.1 .!l l 1:.;in:1kk·:
'i ,, L::' c: 1 1~111li,' D..:~1~ikiif.: Yc1;11l1~1::<1':1 D.:1: Yc,ncm1.:':1k
k'~tultu, .::1\,~~!
r:.ickk-.,i
~
1
"~,:1 '.nt.~:<
1,~·d:n,: ~~'>r'-'
,: ,ind\ 1 ~!!1 1 1'1':.t'' :n:-...~::-;u·1dJ
\".:'.:11~.1~~t1;~.:
~:> :-::1:: ,~,i:·:.l::~·.u:-- ~ilur~- ilg: f b' ~ 1~>1 ..:un.:11~1:1 ~~
\L1k:unb:rn11--:.1 ..Lt uygun glirt'tlmc..;i h:ilmJc B;:bnhk \bbn·
~ . :rc:.!tr'l ar.' .,:J . .:"·11'L
\kh1'1c'! \ c:i.bt \1LTT1 '1)(il
\',1 1 .I.
Fh:
1. l l .c i
~ -(
\ ' . ',·
lk:::
\~ rnntl1 Bil~i: ,:c_,;,,
Id :
\\ .:h:
~·
-p11,(;1: '
f-a\
i ·)
c'v
2::.-: I:~(•
1:';uoc \L!Jwu 1
""'till{)"\ .~j
··~=¥~,.:::::1n\1'\t,
I
.
T.C.
..
'1. BURSA
...
:\lLlTFR K\ Y\L\K\\IUGl
ll~·e \lilli Egitim \liidiirliigu
(ii
\1.:,,L·l-.:: \c: I d.:'.11k \nadl}iU L.-c~i tl!;!: :-.1/d<tr ;;;;rn,k
,,n\.L~r..J'.~ H-.1r"~~ B(·~yl·~~:--:. :h:r !):..·\:d~> c~~1 , ;. · ilg:;i ,~ul l:"b1rlib:i ilc dl.11c~1lt·ncn -~ l.~L1 . . 1~~·-~lLi'·
"l1<.:1H.: ILl-.h" '. ,,togui' Y,1r1,nw>111~1 ~!I. f;,1t1!1·~' -..art11J.11i..::~i \'c c\T:1kLtr \cillllll/ ck111LL
II,.:
1:~/
~t:Jl:u1:L::,;1
13LR S:\ \·_\L l l.l( i I
\lilli L~ium \1L1,li1rlugiini.:)
1.
i~\;(.1kL·
I
( I.
I_,~·!'
\lu:;t:il~1
t..:111('
K.a;. rnak.1m
K.;·
I.
...
.... . , . . ~·-...:
1 ~
.'.,!,.:: _ /,
..,~.- i ,
l
\,
I
----·---·
t:
. l
:'-.l:U-FFR K.-\ Y\IA'.'-...A\ILIGl
:. i i:·<r C.:.r j:~ -: ~ :eskk1 ·• e T ;;:, :1ik .\r.<~dobi-.isesi- \.h::d:.lrll:8~1
___ ,,,,
-,~,
~,
1'. l l ·-. \ · t_:;._1S:::: .!: ....:'1 f-:1:c~!fil~
K 1 JRL \t !--~OD!. :; :· l
____ _
YJ.n~n1s1
L\, :- ~1ULLi H"!.::n:..r 0.1lTJ1'RJX(rl:'::'iE
'\JlU.TER
8~u
..:
f, t _,, ·.IY 111~1·
Lll\Lr..>,·::11~
.t
B.:1edi·.-.:--i \'(' 1;kult:1ruL I~'.:;.:;: lie cuzci::ew:c 3.l.. LlsluHlld~:
y;, ·,: L:o:i!:::'. /':tJ'"ll'.C''I \'t e\·rnk.;i: i:1~J:·::c ::w:1:m;1.;;tu:·
,>
\"•
~
F..11111:11
';.;1r·;: .:.r.t:>'
rt
~~L·_·t
sk
f: . .-:1.• . .; ~,;:~.1.-1:
-:-F .Jfl:i :1- 40:· 11 :~ .lL".•. 2.'
:I
-\ J:'._--:)
·;\-,, ·
'(it''.l\: }_;1L;i
~:\..::·~~l~.pu,:_r
•.ttr·
:r-.~i-,.
· · ... :"· ~,,..
L" :J(~~rkh:--~~!;1'!7cr :lClZ..~A
f'1,:s ,:._·~-:" ._,, .~:::·~
~;;)
~
<1..·--
i'"' J-.·s:- :J.;r.' i,;,· 4
•r ~:i 11•
faiih
~~!'.
;\..l"'l
BURSA 8 jvuK~E-IR 3EL rnlvEsl & GOROK.. ::: ~.'ESLEl(J v:: TEKNit< ANA'.)C:..L. LISE Si 3"GEN~ 5AKI$'' u_uSLAFARAS
FOTOGPJ,f Y.!..RtSMASl
KATIUM $ARTNAMESi
AMA(: ~1- i:: ST•i'i Mi le~.;>; 18t/: < n.L1 Eb .Jtc.r Jff J. 71. :'lei Ge·1el i<1..r ,1 .. r:plar.~1s 15 •raw1JJ 2015 yd;1.1
U L•S :;·; ·u:; ·~ <. ·.e SI"'- Terrel.i Tekro cj ler '/· 1;!;.. ak l<n em. B•.:rac:;1 t·;:reketle t:::i;lrnsal -r~ siyasa'
alilr,i::rc 3 n .:·t.;'rr dt..ryarr11daki 1~1gT "I·: •:lth~h ;;r l2~11ras n1 :e}·•l P:rie •., ge.1~kr:n ~ar.:n.1.< t:•r
/i;lh.yL n ~1'? .~-.:-eniro ~~izf'I igi~•T fcirkna ·.;arwas r1 :;2•.'. a1· Jlt;, foto~roft;1i11< ;.2nat1.1a o Jr« ;lgi.e·1r11 <i'tt1 ·n,;k
Yan~rno
l.
1<.'ura/ion:
var.~·1i;. )i)t~I ~:zi
:::a
yap1:~1:1Kt
~e1~
r
i vei·.:eya S ;M· Reva: ::o!ografiM. i<aos.aria"-tJdir.
2. 1a-.~r:·,1\J, <;:"~:id kui J uyi?l•::·i ••e !Jir r~ dere~·::::en ·n~rlo'1 ::i1~ r:~o y1..r::; r:::el<.i li:w ortao~ret;rr
~i.r J~,
o• :
-~s
.., "'":
.;;.:2'1
v:e
1 ·... rtdt~ 1<.a·J~~ ~?1
r "'r.:Je~1
:J~J... ll.u
r 9,D,11·:p12 ::01n.f:ar l;at1!;.,:1.l.r.
3 ..'-'.::: l1"1ici·1 [!:_·:~un.J en \ardt>) ~etiir'~: il.;,.J~:·:l<: :;-?In l'rii~ ck:p ay•1c.'. IJ\lSCO Jve ulkeler ·<e Gert klP
M~si~ki v~ Tf-k1li< 4.n.:;colu L ses1 k3rdq d:uh.1 ls:~cr;t, rl;ir Aspa-ur • ~nf7'l t..1eslt k Lls<"r.i :Je k<":: I rrc·l<ir
;;;rJs•nd.1:11·
PROTO-<.OL
l:MZA
1:.: .wisc<-:a
'--·---·-·---
1-<u
--·--
'ARi:ll
·-t- -----
·1l:<il.-·
l --···· _____
G _:c~:,___;,__ '.t/:.N. ;., I·1c"
'-'l.lf:;
f
r:·: $
,
..,r
'1 :::, "-€
~- -····-"-
.
CE:~.YI=<
!09£1
-·-
·-· !·=)~
---·- :
-·
,
·----.
-------
1,u,-".1'.''·r-.
·~---
----· .. ::;L
---
-
LC:.-\!~l_':>Tt.l\
-
l
iLrS-'2_.
_I
.
1S98
E305 'JO:
2
I
1. ::::r:st:·
--- ·---
FAK STa;
~;:
--.---
l•i
'1
!
- - - - - - - - - - - t -------- -1
t<.cs~:2 _________ s.:v~~·,'/:.
!;;,·.-·~----
!
I.
~
C f[:'.l-iJ,;;wgt;l,:.:-
-~ :~--­
---F"-----
?1
..J
--lD·-J . ._\
:y·. t .I.Lr
??
!::;:,·:~}tr;.
; :.: . . , tJt-:1.., R, r f- - i
.. ___.._._
::_:'Jt,EY K•.)RE
.:"')Sf
'. ___:_:_ . -----+~ 1 '-,,:.
:.1.t.:::...R1;;Tt, .....
--
·:
1·1
!: -ii,.-
--1
··-I ...
w
~
/•, 1C
.\ -----·-------4. YJ'I}'" ~ :-"
\..'~::· 1?,,~r::12r"11i<".
cY.: lcr
dn1; ~.:-,,1,,.
r~
rY1·:.1i ::'.'i.1e
ei".
·::id.JgJ·1J 'if' ·.tin iz·r le:inin J 111d E,1111 t,;.:·fa1 ,,. t;:iJt:1 :1·
C:bHC1'._f MESL: y;, '.'~ TEKtllK t..N:>.D'.JLlJ L.$lS k~:i!11~~ lar;r: '-:;::J~'~'lc1:1~ ::i 11g1 i t·~rh2r~1 b11
:cn.n;I .. ~•. k:n-'' '~u1t·?. Oc:j Jiar. ~at11r1C1 ~-d,~r ::.1.1 tPiil!l •;e k2:'.:1.1 ler d ?PHL; ·"la1d""t Ptt1(" ;11"1a~ 1.,,:1a-::<-.1 i:l,je
---.~tt k ~~:\ d.1
l . . ,,.,i~· ·.,·(- "'1\< ttJ1lu '..\.Jz;:,r1·11LHt~:rr; a 1r1 r
t:>~~"if -,-d·1·;· ld/::: 'dt1.2b1:ir. -1~ .. ~:)':C.•~,,~~·i 1 E'.lc!i~:rit,;1ri r'""1a.;1r•. :a
r .rm.~ -,:jn foto~r.it:;;r.r. ba~ r:;}2 .;yr1 nr1H.! !<J lar.1:ani<:.r'1, ~1~:: 'lJ"iar:•
... ~ vr~' .~~er a::l• "111.. :1211.a h1! .iTmlic:r (Ornek; 12345 .. 1 - cser ad1} Ba~v .Jru 'crr"'l:i·11c1 ...::6ncHi!ece~
oJ:.i::ce ·t rn: ",3n r:-a'":k '., 1·;·112·(3 ka·.d1-n ::i;o:2lt::k1s:lj:'.xr•<Ll!J.;1c UZ?."ind.:-r; c:aca·::· r.
S.
r-~·r ~ ~··1~1"Y::-
1
er
fa.~L,,
S 1::.:.t;"( a·Jet
~l«:ls1-,i,1.::. "~k.1--1dJr cL1~;,·,
1
6 Yar~~.~1.1\2
•at1.<':·2k
fo:c•kr;:;"li• _i;iei-, fJ.-~i;s:,n:L 1X·d:-: 12 s k1;;t rn..;;
<.<i!1tr.sinct- 2 ·nt::taP ~!i~Gk
G
::..,:-:::::..5_:.;:\1"" ·~'~ to:dt·i r:-- r::;:·11ij ~1h)t1~1,arc~. we:rar·sf-~ .. 11e gonde .. ili?oili ...
.:;,·,1~J~·i1.o,· ~il\I~ :ii•J<0k1 ·,::t•:::t,r.;:r Y ;::i;,~;;.11 .. .J:o.J? ·,~"-er;· t.iC•) t,ks11!. c·.n'd 1 C7eririd? kec 1·1'kle f.::.~::igrai(:
n··LJ·J ..:1· :·~·~
1
...it.-: r~·.,~·-· J'i,:.~
!
r
~.,,· ·'.'·J.: j ·r:f..lrrc.i!.~
7. Fot.:ig1aflar i:.:c-lge nitelig: ta$.ya:ag1 io;i.1
rnudar.al"i"'1 J<.::bui C~i 1 !':E'"/E'C<;:-:tr
8.
vc";:·i k;;.;·i:n: f,;:i:ig"2'la·-. ,;i.··· bFl
te·n~ •c"r~J·~.k d:.iLerleffeler', basi: te-niz;i.·. L.ygularnl<m cli~1'ld<1
r:r~1E-k ~ar'.
/:t
st··:tJK~E MES'..EK' \If:: T 1:<'-: K A\t.JOLu _i<oFSi ri1
1).""1go:2~f~1 K~·11.~ ~:···"" 2.r r·e· ti,.1., \a·, r >E Hr-i;i'iqe, t.:ir:1: IT an-a~I ~ 1'lar.1:o:ltee1<t r. <J:lan·n hakk1 ~',t-r
:;ah'tJ1
i e ~,,-:.1-:t;. ~~Ch·.~1C:.
r·: ~:,t ~i-:i
x.•_li~r1·1ii.v:L ~~ 1 .~~.:a\ ,~· 1 n.:: 1
ti;
-.'~.,..::KN'•'. t'·:AOO'.U ~1s::si,;:
:t~(;·
"J ... rf't•.
,~::~2--:~"1~1e'--:.:..ti:
Odullt!r:
5.r~::
'fAR1$M.4 rAKVi~·11
Yi:l :~.1;3·:;:1 ;::. r "<.Jt!
1
1 0 ;1'.:
'.>::rL\t~ri
1
'.:er~ .:i:;1 ,;
-.t:
1t''.
3J.C4.2C 1.3
~ari'1
'.-.1--·1ct~i
~,j,..j :c.";1
i
~;t fJL :'.: lJi:
J0Ri UYt HJ
Do~.
Dr. ~ el.;uk f\t;turk
isnr tt.I '.:.I· i~
rer ·..:e :de:•":.ir
: .. -..:.-,:1:.:·;;
::-.J~ r::,~ ~,.
1.·r· :.::!
AJp~r Sir: el
L! Ljat ~ "•>=1,' "'"
;gi::m
~a
: ::: ;:~,, -,.
:~ f gi
f<")d :: ; r ·,
l)a !.
()gt
~:-~·e ,i
MUSt.3fo p-ek
Fct~~r~";' at: ·,1 :!:Fit:..Vi
Or_ Tlir'!S;i'i r"!.erc;n
!~1.. rsa f-.;_ •. ·LJ ~~·1: \)t~i':'.1L·r-'~
-u iz : ;, L :: \i .. " _ - .,
Nurdan
~is:;:·t·o~llJ
i::or~2 . :i.} r·~ ?(; -,~ -·.:< . \::
;1.L..:!t.: l_;:.;.t:~i \·i2c ·lri..:.
Tumay A!Oe'!'lir
G'.lrCkie !:e: .._. .. ·1d.. :...·:a~.::;li1 L s2, Gbr. San. ~')~r.
'(an~r:,3: ~kr~t-ir;aS: ve ile:i~im Bilgilerl:
G()rj,;~ \·e-:l~:... ~ :2< '.·t:.:\r~·~:o·L li:(~:)i: ::. L:,;: ..:48'',~'.]42
c\aca:.::
r F::t~·g·a~ <:a'1;pler'1·2
bu
BlJRSA El1YUKSEriiR !3CLEDiYESi & GbR0kLE MESLEKI VE TEKNiK ANADOLU LiSESi 3."GEN~ BAKI~"
ULUSLAflMASi fOTO~RAf YAR!~MASI
Sri!
~·lo
[;,,r
~.i
1.
2 ..
3 ......
5.
~l,-:t:
Y r
~·:i;.·,
•-:.Ht
ii:.'\{ c;~., :;::~·~;·.·'!,;·
~~r.nC1·n2~i~·1,j-:.: ~..:·.::"'ti
en
.. , kl.I ffL'.'.i.:1 t;lli=r· ~ar:,fi1dar,
a 2r : :_J tJ '-''1.,.r,
e~;::D.··t . .=i ~~:rt~ . . i-!t; 'rC;l~n
;):i
•'lf·r1e clrr,3k5 Zf" ka: L:i1
BURSA ME IROPC _!"i'" AN MLiN!Ci»f--:.:ri & GORdKLE VOC.4TiONAL AND TECHNICA.~ AN..\ TOLi.A.~ ..;:GH SCHOOL 3F.C· ·Yor ~
l.11E'ti' i \'T: RK!\ TIO~iA- PHOTCGR.~.;>H Y CO ~TEST
TERMS OF REFERENCE.
for PARTICIPATION
GOAL -t Et Ir ;1-:d N~:~1.·>-!'~: .~ ~\ · C::~·'i-Fr~:=t· t. -~~ .. r~",~".:'\" EB~ ..., ~c~s:c.1 ~~"DrJan:',2C 2C15 us trie: ·nterr1;-Jt una
1e::.1· :f ciJ.' _,( :: L.gt·: :;~;-o-; ::.:,.-·,::·log.;-·;: iL 2::bi. If' .hlo reg2rd tc god ·5 t:; CC"rr-unirate h~ ~e·;
ru1e ::::: ~ l:· >1 ~.· .: Y·~::; 'fl ·./.-:·r1:; i~· svc,a~ of:~ pol::·::~1 :S~::!i"g5, :o :ielp y<.J\.Jng pt:Lc·e tu ·,ee t,.)-=- ~ea~t·.
~·_re:;j::s ,:;~
..
·r~""r.l":··
~
J.
~;~; . . ~;-.u~.:: -;.,; ..... ~ ...
- ·:-.. - .r·r :.r- .. ~r~-~.
·-t~ :.:~ct>::.~ ::~:s
'/oc~t:.:.·--: ~! :n.J
i
?(br.1~.~ rift·
-~---------
1-=-~ .:~~.:2:-·
,-, . ,,.. ,;:;?"e
~-~:; tJ~
ster (:tcs
:;~:
c;r,
:~J:r.i::ip-J:e
tc
*1"r~pPt
tior-
ir~ T.1rK:··~·
·2'X(:t;::::_t ;:_H
i:<cti\·:•
c<.l~.6.:-re.:
_,:--:·::c·
abr·~i'i:::
11.--
·::r
..;\:SC·: r. . 1ervi:;:er ~tu.te£ i.J·id <Jord.:
i,.~ H:tr A'lp;:;ruh Ap.<c;;:: J."'ai ~·::hool <Jrt: ;)f'!'i·J"'l;
~;:~·:1C.Jf::1'.1~·c, t~ls::
i~0e 1
~:5:e1 ~~t--.o:.:il
~
1
-----
.. -·---·-----i-;·=e
t -
SISTEf: :1:·.
-· ---
-·
--·---1':--1 ·~-·
- -,.- .-
- -- -·
'
1r3n
-,-'-\.
..,
------ --- -----------··-- --t-------
-r-· !(
-.::-.
-- --- .
ri1.:;-:ri.::-"
- -----·
_:· :..:1 ~·~
..
1 · ;:::,(:
:-•.
t. ;:'-~ii•.
·,1.: :.:
.·\r~.ta.T::. t
l.-J:SE .:
t
r·,
~
..... t
..:l '. :. __
~ ...,. ..~~·~·r
,:_,~_
1.:0;·1.
:1(11('2
''rd der :1:'(:
tr)'. th~";
·r.- '.'"" r;~t·tf,, .·.•1f:''' "1'
....\\:; 1 =-t·J:· ;,L
.~..... ·-. ·::.l..~--,:;.1 t~L'.:~·.•:.. t;~~:r:iF\·O~,~.. Tt·-.:r..J~
-:>r .~; r·.o--: ',·~,._::·: ::r~y -:::::J();! ,·b1 ·.r ~pJ~tF~ ~L t:""'lf"· :--;,~:~t:.p:rc-J~f·~ ·;Pr.t ~..:t··r ;::~r~ici'. in:~. ir
.; :::...n r;,:.sr;: f.J ~:.') :o ·::.J(:-:·1i . . 1 :.c' :t-1'= Jf:')."r,:·r~,..:t .:i~1eo i2:~:ar::..\!·~··1~. and f: ... :,.,r~P~'..: 1:-s..
t-·::~:
1
J-rc "''
::>·~
>Ji '" : r~ct ./(l!o) ·aoh 1.E.
r r,;,
c= • :
wr ·:er c r·:
h~· <:ppiir.·,:i. ;·ire: r··
11345 - 1 - 11 amp of the ohotcgraph}. Cril i :he l,JJt0 1 st•::,11
P<-.r:1:1L.-:>:i::::·· :o :he (O!'te~t wiL :::•~ dc1e t1r::n.. ~h
5 :>rot::·f.r=:.:>I». ·u :: "'.:.:;:-1tt2d r.c ,,,,,.:::,rte<::: ·.vii Je 1~ 1ceg ic·rat a:-id ...-•.<:ti 3 :i..;alit)· :f 30:):1:.:
n f./3. :· ho:og··21phs :;r~ ;•ar1.ici~.~ti:·;~ ....: ··r· ca"1 b~-~
·:,Jr'"1::·~·:·:. C .:r:: ;v·t ·::., 't•:e' ··z, -,:;fi:~ :er·,·1(~. P:iQt•:>£:':ipi's '.:JC'~ ~1~br·itted :;!•all r«ive re :;aS'.f·p.Ht:'~t·
1:or..·pr-:-(.•,1~·1· r::t·~, :·: '.~r,J .. ; 'it.: si.:2 :tr L r....:e t:..~
jld "T'J;rg -: ~ ~rrc ·L: :-:·,~:t:f~r~'}'L:~·r "":t:r"•.::." ~1nn~r
8. Pt· ~·.to~:,-
i~l;..!~ ~-
re ::f" ~·e .l ·: 3<.V3 "':': P)2 'l
::1-:::· ;.. ,·,, , t:!
>- GI-' ·:..
_5 Ji:r,; r ~ ·· t -:.·!'.t l ·_· :: ~.: :'
~·Cr-~'-'-:~,-
. ,_:: ,1·~
~' .:."r.~·:
c.
·~r~·i
~:
'_: --
":. •:
hr
1
r·,.; c1;::: Jr1star::E:"~.
! JSE
::l ·:J·/ ;j(j PIJKLL \;'Q(_A T
0"4 A.L L.NO TEC ~tNlf !'_,_ L A ~~r-.-r 1: . _IA"~
:·:~ , •._, 0 -1~ :,rd k:· pd:liG1>:rlr; ';, st~\i~~ t!-P :,ar'e o' t.!·e pht::•.Ji!''aph-1
:. : .le•·-..
CO;\/TE_'i; CM!. F.l·.,~)A!?
..::st p<J't ... 1'.J.it1·:
ur; .,. >.:'·:: .. ~
,J;,.:-1:
ar 3 ~
1 j;
=.r.i:::
e
·=4 ~..t:;·i 2.J::;
~ 1 t.t.::: r. 2-:1-:.S
~; '· .,., I 11'_ c:
~ . . ~-.i·:
.Jp;n -·,,; .. : ..
··."": -.·
·' ·
JURY MH.19rns
f\ssoc Pr :>1 ~)r 5~\c.:: Ak,i...:rk
:s·:i.-ib ii f
A!per
'''°'r: ·> • Uf'i1;"rsit.
31rs::
Ul.J:la-: .·f" .-u:
F:.:1:J '<r· -f E~~'.-~·~1
_" .:i.~-J.j._·1··
i
far• ..,.t·-;;c
nf~•: L~';::::r·r . .i·--)~
Mu·;t~fa ii)ck
~
r :· t:.; ::: .
" .:
r:
-~ ~
Or. Turga·1 rte;c:.:n
r::_;rr:ay
/ -,•J;-:
.~ Ct:rr~
· ·
"'!
...
-<1 ~~-~, J.,-
rhot(1!;t.; phs t:J be
~r"
::·< :,,-. · :; c/ ~: i-? t:ir, .:. :.:.::.1 J p·1 3'i j ~;jplJKt.~ \/SC;.\ i ')\; f"'- 1\NO --·ECi- \ Cl~ - AN,\ .JL
-;;( ,_·:
··~ s·1;.;l'. rp"!"' :.-:: :-~2ij ro\:.;:t cs. :Jr t1·s < nd c1 ,JS:::!;:{~ .
!ten~
1.- ':""
·~_:.:Jr
orai
,1:":: - ~c;--ric=:I 1~naL~r;.;n
1--itl
Sch'.~c
:o
F..:::_:1<:~;; .. 1 ::·:.~=,~\ 1_:9c·
Con:es-:: '.:•~"-~< ?ri·1i: a11d co~~:...rjrt intcrmati~n
t'~.)r jkl.:. · ··~:.1· ~;··;:!: jl·:: iec:"":1:dl ~n2t·: 1Jn f i;:h S·:>'"':-~I :: 224 4E3 20 42
J,:,
6URSA rl.ETRCPOLITAN MUN!CIPAUTY &. GORUKlE VOCATIONAL AND HCHNICAL ANATOLIAN HIG r SCHOOL
3 RD"YDU"TH V!EV"INTfRNl\TUONAL PHOTOGRAPHY CONTEST
APPliCATION FORM
.,
~
'"
4 ....
ULUSLARARASI
FOTOGR FYARISMASI
!\DNU : ISIK YILINA MERHABA
!
,.
OOULLER
;:,r;:-ci :15CCTL
L\r, ·:: : 10[ (i TL
:c11i.;cu.• IJ. . :J r1IL.
.. ~ 1
I
~.1l.. \SiYON
(~: AOETl : z~m TL . '
..
.. . ....
Jp; OZEL O!JULU : TABLET BILGISAYAR
a: smaua son kat1hm tarihi : 30.0~.2015
\1
'
I
::) ~~ l2rin ~onderilece~i adres:
~encbak1s3(wgmail.com
Jar sma Sekmtar~as1 ve iletisim Bil~ileri:
Gtrukle Mesleki ve Tek. And. Lis.: 0ZZ'l 483 ZO qz
Nurdan Astcirllo~lu :0 532 ~74 16 64
TUr1a4 Aldernir :0 532 598 48 69
INTERNATIONAL
Y UN VIEW
rd PHOTOGRAPH COMPETITION
n..,. L' f~ l 0' IGHT Y
.-t AAR
'. >i : .1 JLL l : rlc l . l J
1
1
:
'1
l.
I \
, [
.
.
DO('
!)
,_i
·;,·:''~- Pr1·zn~ TRY
ft L500
': ; ;: :· ;]nd Pri2.e : TRY 1.000
·lrn rl Prize : TRY 750 TL
lD~:Jrable Mention: TRY 250
k1rqs Special Award: Tablet Computer
1
1\ . )
:
I
.• ". :t. '•..\ 1· L- lh; i...~ 1.:' 0,;,;;
t;
..r ~ ~ artic102 t ion date · 30 April 2015
:1:tJgraphs t~J be_srnt to:
~encbak1s3(0:1~ma1l.com
Cmust Secr~:ariat and Contact Information:
Gbrukle Vocational and Technical Anatolian
HiQi: School: 11 zz~ ~83 20 itz
Numan Astart1oglu : 0090 532 ~7it 16 6'1
~uma4 Aldemir
: 0090 532 598 ~B 69
.-<<~
·,
'·~-~ ~&~\~.
11:.~;l
\,~;
,,..
~
.
• . . ..,,.¢:;,.,, ,.
...
·,
.
t
l ...
'
I
:~
·i
-~
~
'

Benzer belgeler

I, I I

I, I I 3. Me~lpki Yeterlilik Belgesi.(T.C. Milli Egitim Bakanhgl Strateji Geli~tirme Ba~kanhgmm 2006V18 saYtlt genelgesinin 16.maddesine gore, kantin i~letmeciligi meslek dah, 06/02/2006 tarihl ~e 26Q72...

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ 4JCIHKALHEPE4HM2N61N2 2Q2 :%&</%;!=D4?@R@SE@93 B AAC? DAAE@983?A>@E893C@3 7F893AIH898?JCIHKALHEPE4GM2N61N2 1T

Detaylı

15.01.2016 Tarihli UKOME Kararı

15.01.2016 Tarihli UKOME Kararı BiRLiGLile karar verilmistir.

Detaylı

sanoFi aventis - İstanbul Ecza Koop

sanoFi aventis - İstanbul Ecza Koop Belirti len serilerden elinizde yok ise lutfen ilgili yaz1y1 ve dag1t1m yapml§ oldugunuz eczanelerin listesini , isim , adres ve miktar bilgileri ile birlikte ka§eli ve imzall olarak a§ag1daki ki§i...

Detaylı