12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartname

Transkript

12. Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartname
Alanya Belediyesi
12. Ulusal Fotoğraf Yarışması
Şartnamesi
KONU VE AMAÇ:
Konu serbest’tir.
Bu yarışma Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf
Sanatçıları Kulübü) küratörlüğünde düzenlenmektedir.
Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatı’na da katkı sağlayan Belediyemiz; ön
çalışmalarından duyurulmasına, duyurudan sonuçlandırılmasına kadar onbir ulusal yarışma
düzenlemiştir.
Bu yarışmayı öncekilerden farklı bir anlayış ve biçimde düzenleyerek; fotoğraf sanatının
gelişmesine katkıda bulunmayı, fotoğraf ve fotoğrafçı arasındaki ilişkinin niteliğini güçlendirmek
adına fotoğrafçıyı ödüllendirmeyi amaçlamaktadır.
YARIŞMA BÖLÜMLERİ:
Yarışma, Dijital (Sayısal) Renkli ve/veya Siyah-Beyaz olarak tek bölümlüdür.
KATILIM KOŞULLARI:
 Katılım ücretsizdir.
 Fotoğrafların Türkiye sınırları içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 Son başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş her birey katılabilir.
 Yarışmaya seçici kurul, yarışma sekreteryası ve TFSF temsilcisi ile onların birinci
dereceden yakınları katılamazlar.
 Katılımcılar yukarıda belirtilen konu ve amaç çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde
özgürdür.
 Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
 Daha önce ödül almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri
yarışmaya katılamaz; aksine davranış kural ihlali sayılır. Fotoğrafın sergilenmiş veya
yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Bu yarışmadan
önce veya bu yarışmayla eş zamanda, anılan fotoğrafın diğer bir yarışmada derece almış
olduğunun ortaya çıkması durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır. Ödül
verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış
ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
 Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan
fotoğraflar, fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan
objelerden herhangi birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez. Buna ek olarak
HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma dışında tutulur.
 Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar
ancak aynı zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya
kabul edilir.
1/4





Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait
olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural
ihlali sayılır. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği
anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş
gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve
değişiklikler kural ihlali sayılır.
Kural ihlali yapan kişilere TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi 13.
Madde’deki yaptırımlar uygulanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu
yarışmaya katılamazlar.
Alanya Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan
isteyebilir.
TELİF (KULLANIM) HAKKI:
 Katılımcı, ödül alan ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının ALANYA
BELEDİYESİ ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının
kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak
gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince dereceye giren
ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim
haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için ALANYA BELEDİYESİ’ne
izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Alanya Belediyesi ile fotoğrafçıya
aittir.
 Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu
izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte
bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait
görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı
ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir
yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında
yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya
çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 Şartnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka
hesap/IBAN numaralarına Düzenleme Kurulu tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin
kişisel banka hesap/IBAN numarasını ve düzenleme Kurulunun istediği belge ve bilgileri
göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın
sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb
herhangi bir talebi olamaz.
 Ödül alan fotoğraflar, Alanya Belediyesi’nin http://www.alanya.bel.tr ve TFSF’nin
http://www.tfsf.org.tr , http://www.tfsfonayliyarismalar.org web adreslerinde yayınlanacak ve
TFSF yayını Almanak 2016’da kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.
 Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.
2/4
YAPITLARIN İSİMLENDİRİLMESİ ve GÖNDERİLMESİ:


Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta,
kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
 Yarışma, http://www.tfsfonayliyarismalar.org linkindeki üyelik ve fotoğraf gönderme
yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir. Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve
şifrelerini kullanacaklardır.
 Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
 Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde
katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
 Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12
sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 2 Mb'tan az olmamalı, 4 Mb’ı da
geçmemelidir.
DOSYALARIN İSİMLENDİRİLMESİ:
 Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö,
Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )
kullanılabilir.
 Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.
Dosya adının ilk 2 karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
 Sonra eser sahibinin adı maksimum 5 karakter olacak şekilde yazılmalıdır (Örneğin “Eril
Yılmaz” isimli katılımcı için erily veya erly veya eryil gibi).
 Sonraki karakter, bölümün kodu olmalıdır (Dijital > D)
 Fotoğrafın sıra numarası rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi
eklenmelidir ( _ ).
 Fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örnekler:
TRerilyD1_sert_bakis, TRerilyD2_meydan, …
 İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden
iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı
bilgilendirilecektir.
 Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Alanya Belediyesi sorumlu
olmayacaktır.
YARIŞMA TAKVİMİ:
Yarışmanın Duyurulma Tarihi
: 04 Mart 2016
Yarışma Başlangıç Tarihi
: 04 Mart 2016
Son Katılım Tarihi
: 15 Mayıs 2016 saat 23.00 (TSI)
Seçici Kurul Değerlendirmesi
: 19 Mayıs 2016
Sonuçların Açıklanması
: 23 Mayıs 2016
Sergi Açılışı
: 28 Mayıs 2016
3/4
SEÇİCİ KURUL (ada göre alfabetik sırayla):
Ali YENİALP
Alanya Belediyesi Bşk. Yrd.
Hüseyin AYDIN
AFSAK, Fotoğraf Sanatçısı
İbrahim GÖKSUNGUR
FOTOGEN, Fotoğraf sanatçısı
Mustafa ESER
MOF, Fotoğraf sanatçısı
Tekin ERTUĞ
Fotoğraf Sanatçısı-Araştırmacı-Yazar
Yedek Jüri Üyesi
Mustafa YÜKSEL
*Jüri en az 3 kişiyle toplanır.
AFSAK, Fotoğraf Sanatçısı
TFSF Temsilcisi: Ali ARAL
ÖDÜLLER:
Birincilik Ödülü
: 2.000.- TL
İkincilik Ödülü
: 1.500.- TL
Üçüncülük Ödülü
: 1.000.- TL
Alanya Temalı Festival Özel Ödülü
:
Sergileme (En fazla 36 adet)
: --
750.- TL
(Yukarıda belirtilen para ödülleri, yasal kesintilerden sonra verilecek olan net sayılardır.)
YARIŞMA SEKRETERYASI:
Oben ŞENGÜN
Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü
Tel: (0242) 5111298
e-posta: [email protected]
Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından 2016-049 numara ile
onaylanmıştır. Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır
(2016-049)
4/4

Benzer belgeler

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması * Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir. * Yarışma online fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elde...

Detaylı

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması

alanya belediyesi ulusal fotoğraf yarışması Bu yarışma Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü sahipliğinde, AFSAK (Alanya Fotoğraf Sanatçıları Kulübü) küratörlüğünde düzenlenmektedir. Sanatın bütün dallarına olduğu gibi Fotoğraf Sanatı’na da kat...

Detaylı

İBB 11. En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması

İBB 11. En Güzel Lale Fotoğraf Yarışması ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.  Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi gös...

Detaylı

1 / 4 Deniz Feneri Derneği Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1 / 4 Deniz Feneri Derneği Fotoğraf Yarışması Şartnamesi  Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.  Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı...

Detaylı

AKHİSAR BELEDİYESİ 2.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI

AKHİSAR BELEDİYESİ 2.ULUSAL FOTOĞRAF YARIŞMASI göndermemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.  Ö...

Detaylı