igiN `Lnr: i`U`saght, Kiiltiir ve spor Daire

Transkript

igiN `Lnr: i`U`saght, Kiiltiir ve spor Daire
igiN 'Lnr: i'U'saght, Kiiltiir ve spor Daire
BagkanhlrnabaphMediko SosyalMerkezi
Baghekimlifive Avcrlar Mediko biriminde kullanrlmak
amac,yla25 kalemLaboratuar
Malzemesiahmrigi.
27.03.2013tarihinde saat l1:00'da 4734
sayftK.i.K.nun22ldbendinegcireDogrudan
Temin yoluyla yaprlacakolan alrm iginteklif
alrnacaktrr.
ihaleyekatrlacakfirmalann:
l. TicaretOdasrBelgesi,
2' Firmaadrnakatllacak
olanlarnotertasdiklivekaletnam
e, imzasirktjleri
ve firmakagelerini
beraberinde
getirmelerizorunludur.
3' Firmalarrnsonvereceklerifiyat teklifiniyaztlt
olarakgetirmeleri
ve iginteslimsiiresini
belirtmeleriricaolunur.
4' Konuile ilgili bilgi i.u.saghk,Kiiltiirve Spor
DaireBagkanlr[r
MedikoSosyalMerkezi
Baghekimli[iSatrnalma
Biirosundan.
a]rnabi
Iir (TiilaypiRar, 021
2 4400000-I 0336)
5' Dolrudantemininyapllacalradres:i.U.Saghk,
Kiiltiirve SporDaireBagkanlrlr
ihaleSalonu,
Stileymaniye
Cad.No:
I 9 Fatih/iSTANBUL.
Tel:0 2t2 44000 00_ 10336
NoT: Teklifverecek
firmalar25 kalemintamamriginteklifvereceklerdir.
EK: LABORATUARMALZEMELERILISTESI
SIRA
NO
MALZEME ADI
MIKTARI
I
KAN GRUBUSETI(3 lti setA.B.D.)
GEBELIKTESTI
LAM
LAMEL
IDRAR STRIPI
SEKERSTRIBI(ACCU-CHEK-GO)
$EKERALETI UCU (IGNE)
SEKERSTRTBi(LiFE-CHEK)
$EKERSTRTBIUCU (LIFE-CHEK,iGNp)
ASO
CRP
RF
SEDIMTUPUVE PIPETI
KAN SAYIM TUPU
HELIKOBAKTER
PASTORPIPET
MIKROSKOPTEMIZLEYICI
KAN SAYIM RAPORKAGIDI
ETHERI LT
METIL ALKOL 1 LT.
CINKOSULFAT
MAGNEZYUM SULFAT
KAN SAYIM CIHAZ SOLUSYONUTRANSFLUX
KAN SAYIM CIHAZ SOLUSYONU-ISOFLUX
KAN SAYIM CiHAZ SOLUSYONU-ACTIDIFF
6 SET
3 KUTU
85 KUTU
15KUTU
30 KUTU
1OKUTU
2 KUTU
I OKUTU
IOOO
ADET
4 ADET
6 ADET
2 ADET
5.OOO
ADET
4.OOO
ADET
2 KUTU
IOOADET
I PAKET
2 RULO
4 ADET
4 ADET
1 KG.
I KG.
2 KUTU
2
J
4
5
6
7
8
9
0
I
2
3
4
5
6
7
8
9
20
21
22
z5
.\A
L1
25
2 KUTU
2 KUTU
[
Kultu'
i.U.Saglrk
SeraP
euc0z
I
^/1,*
o'Yi,1lo.a:rFLPAK
[;;'i'l'.
"ii't:';:;l
T.C.
isrRNauL
nsiresi
Uruive
saGlrrrUrrUnvEspoRoRiRr
aa5rnrulrGr
LABoRATUVnn
iHrivnqlisrrsi vEMALZEME
SARTNAMES
1 . - LAM
: 1 KUTUDA50 ADETOLMALI25.4X76.2mm ebatlanndageffafgizgisizolmah
2 - tAMEt
: L kutuda100 adet olmah24x24ve 0.13 -O.L7 mm ebadrndageffaf Qizgisiz
cam olmalr
3 - KANGRUBU:Anti-A,Anti-B,Anti-D(Rh)
L0 ml mikterrnda
ve bir yrl dayanrkh
CE
,2-8derecedesaklanrr
Standartlarrna
uygunolmah.
4 - GEBEL|K
TEST:
Testidrardayaprlrrolmahkartuglar
tek folyelikrhflarda
koruyuculutestlerkontrolgizgili
Ve oda rsrsrnda
bir yrldayanrklr
CEstandartlarrna
uygunolmah.
yaprlrrolmalrkartuglar
BAK.:Testserumve plazmada
gizgili,
5- HELiKO
folyekrlrflrkoruyuculu,kontrol
5 ml dilientsollisyonlu,krlcal
serumve plazmaalmapipetleri, plastikkartuglu,bir yrl
Oda tstndadayantklt
ve CEstandartlarrna
uygunolmah.Kullandrgrmrz
kit le kontrol
Edilerekahnrcak.
6-|DRAR
Sifnipi: 100Tanestripgubuk,her gubukta10 parametregubuklartizerinde( lokosit,nitrit,Urobi-
gravite,keton,bilirubin,glukoz)
linojen,protein,Ph,blood,spesifik
bulunmalr,
odarsrslnda
birytldayanrklt,
CEstandartlarrna
uygunolmah.Kullandrprmrz
kit le kontroledilerek
alrnrcak.
7- ASO- IATEX:100testlik2-8derecede
saklanmah,200
lU/mlhassasiyetinde,
maksimum
ikidakikada
galrgrr
Agliitinasyon
vermeli,
kanserumunda
olmalr,
biryrldayanrklr
CEstandartlarrna
Uygun
olmalr.
8 - CRPLATEX
: 100testlik,2-8derecede
saklanmah
6 mg/dlhassasiyetinde
maksimum
ikidakikada
AglUtinasyon
galrgrr
yrldayanrklr
vermelikanserumunda
olmalr,bir
CEstandartlarrna
Uygun
olmalr.
9- RF-LATEX
: 100testlik,2-8
derecedesaklanmalr,20lU/ml
hassasiyetinde,maksimum
ikidakikada
Agli.itinasyon
vermelikanserumunda
galrgrr
olmalrbiryrldayanrklr,
CEstandardrna u no l m a l r .
2
10-ACCU-CHEK-GO
: Direkkanda50 teststerilplastikkutudatestgubufun10-600me/dlarasrnda
Saflayan,
odarsrsrnda
saklanan
ve enaz9 aydayanrkl,
CEstandardrna
uygunolmah.
11-ACCU-CHEK
i$neucu28 G/O.4mm olmah,odarsrsrnda
softclix: 200lansetifne sterilolmah,paslanmaz
Biryrldayanrkh
olmah,CEstandartlanna
uygunolmah.
raporkafirdr
L2- KANSAYIMRAPOR
KAGlDl
: MS-9cihazrnda
kullanrlan
olmahdrr.
, cihazrn
L3- tiFEECHEK
MM 600: Direkkanda50 teststerilplastikkutudatestgubuflun10-500mg/dlarasrnda
oadrsrsrnda
en az9 aydayanrklr,
CEstandartlarrna
uygunolmalr.
Otglimsallayan,
1 yrl
14- L|FEECHEK
MM 600i6rueUCU: Starilolmahpazlanmaz
i[ne ucu28 e/O.amm olmahodarsrssrnda
Dayanrkh
olmah.
( Ti.iplerin
15- SED|MANTASYoN
TUPVEPiPET
igindesitrat0.25ml) olmahve tiip afzr
UcU: SEDI-RATE-P-3
plastikpipetuglarrnda
Kapakh,
kankagmamasr
iginafzrpamukkaphve 0-180mm
Arasrnda
olgi.im
igaretleri
bulunanCEstandartlarrna
uygunolmalr.
16- KANSAYIMfUpU : Plastik,
K-3EDTAh tiip iizerietiketkaph,2.5ml kanalacakyegilkapakhCEstandartlarrna
Uygunolmalr.
pipetlerplastikveyacam,afrzlarrlastikpompakaph, srvrgekmek
17- PASTOR
P|PET
: 10- 15cm uzunlufunda,
iginuygunolmah.
gigeiginde1 litremiktarda
18- ETHER
: Kahverengi
,4litre Merckmarkaolmah.
gigeigindeL litremikterda4 litre,Merckmarkaolmah.
19- METitALKOT
: Kahverengi
- ZnSO4.7H2O
gigeigindebeyazkristal1 KgalrrhfrndaMerckmarkaolmah.
20- QiNKOSUIFAT
: Plastik
- MgSO4.7H2O
21- MAGNEZYUMSUTFAT
: plastikgigeigindebeyazkristal1 KgafrrhfrndaMErckmarkaolmah.
22- MiKROSKOP
TEMizLEYici
SotUSYON
: olimposmikroskop
temizleyici
soli.isyon
veyastandartolan.
23 - KANSAYIN
ciHAZSOLUSYONU:
Cihazrmrz
MS-9model,analizsoliisyonlar
cihazauygunolmah.
2 k u t u - T R A N S F L U X : % 8 s o d y u m k l o r%
[ i r2, E t a n o l k l o r a n b u l u n m a h o d a r s r s r n d a b i r y r l s a k l a n
Koruyucu
stabilizatrjr
ve CEstandartlarrna
uygunolmalr.
2 KutU- ISOFLUX
: %4 sodyumklorlirti,% 9 sodyumsiilfit,%0.7amonyumve koruyucu
stabilizatdr
igermeli,oda
rsrsrnda
biryrlsaklanrr
ve CEstandartlarrna
uygun
2 kutu- ACT|DIFF
% 2'4 K'Amonyum,
%o.o3potasyum
siyanur,koruyucu
stabirizator,
odarsrsrnda

Benzer belgeler

AKUT 127PC

AKUT 127PC isrnNeuL AYDIN urufvrnsirrsi nvorrunrvn rest-oLgunn ve RtrRLiz LABoRATUARIARI ( srnueut ayaN uNt4ERstry

Detaylı

Yaklaşık Maliyet - Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme

Yaklaşık Maliyet - Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme 3'7' 7' stradayeralan serbcst Kortiz.ol kirinin inktibasyon sljresi oda rsrsrnda J saat,ten uzun olmamalt ve tek aEamalt olmalrdrr, 6 ader kalibrator iqermfiive kalibratdr aralr!r 0 -2000 nM olmahd...

Detaylı

Kurumsal Kimliğin Tamamı

Kurumsal Kimliğin Tamamı 4.2 Masa Bayrağı Masa bayrakları, yanda gösterilen ebat ve proporsiyonlarda uygulanabilir. Beyaz zeminli bayrak dört renkten oluşmaktadır.

Detaylı

151474- KATATER NIH D|AGNOST|K 5F PED.CURVELI 80 cM. Oo

151474- KATATER NIH D|AGNOST|K 5F PED.CURVELI 80 cM. Oo 151474- KATATER NIH D|AGNOST|K 5F PED.CURVELI 80

Detaylı