[TR] PDF

Transkript

[TR] PDF
Teknik Bilgi Föyü
2002-10
Sika®FerroGard-903
Betonarme Yapõlarda Korozyon Hõzõnõ Yavaşlatan Emprenye
Malzeme
Tanõmõ
Construction
Kullanõm
Alanlarõ
Betonarme yapõlarda donatõyõ korozyona karşõ koruyan şeffaf emprenye malzemedir.
Uygulandõğõ yüzeyde betona nüfuz ederek donatõnõn yüzeyine etki eder, donatõnõn
korozyon başlangõcõnõ erteler ve korozyon hõzõnõ yavaşlatõr.
Test Raporu:Matt MacDonald, Evalution of Sika Ferrogard, Ref:26 063/001
Rev.A April 1996.
•
•
•
Yer altõ ve yer üstü yapõlarda, donatõ korozyonuna engel olmak için,
Gözle tespit edilemeyecek şekilde korozyona sahip betonarme yapõlarõn bakõm ve
onarõmõnda,
Estetik özellikli bina veya prefabrike elamanlarda kullanõlõr.
Avantajlarõ
Beton yüzeyine sürülebilir ve estetiği bozmaz. Betonarme içindeki donatõya kadar nüfuz
ederek etkin bir çözüm sağlar.
• Uygulamasõ oldukça kolaydõr,
• Su buharõ difüzyonuna engel olmaz,
• Betonarme yapõlarõn servis ömrünü ekonomik bir şekilde uzatõr.
Uygulama
Kurallarõ
Yüzeyin Hazõrlanmasõ:
Kullanõma hazõr olup, seyreltilmemelidir. Uygulanacak yüzey temiz, yağ, kir ve eski
kaplamalardan arõndõrõlmõş olmalõdõr. Temizleme işlemi tercihen yüksek basõnçlõ su
jetiyle yapõlmalõdõr. En etkili sonuç kuru ve emici yüzeylerde elde edilir. Sika Ferrogard
903 uygulanmõş ve daha sonra üzerine bir kaplama yapõlacak olan yüzeylerdeki şartlar
iyi gözlenmelidir.
Uygulama:
Yüzeyin emiciliğine bağlõ olarak normalde 3-5 kat toplam yaklaşõk 400 gr/m2 sarfiyatla
uygulanõr.Sika Ferrogard 903 kullanõma hazõrdõr ve seyreltilmemelidir. Düşük basõnçlõ el
spreyi, rulo veya fõrça ile uygulanõr. Mümkünse direkt güneş õşõğõ altõnda uygulamaktan
kaçõnõlmalõdõr.
• Penetrasyon hõzõnõ arttõrmak için FerroGard-903 uygulandõktan 2 gün sonra yüzey
bir iki kez yõkanmalõdõr.
• Dõş cephelerdeki brüt beton yüzeyler gibi estetik görünümün önemli olduğu yerlerde
uygulamadan 2 gün sonra veya yukarõda bahsedilen õslatma işleminden sonra
yüzey yüksek basõnçlõ su jetiyle (yaklaşõk 100bar basõnç) temizlenmelidir.
Üzerinin Standart Boyalar veya Su İtici Kaplamalarla Kaplanmasõ:
• Sika Ferrogard 903 uygulamasõndan 2 gün sonra tüm yüzey 1-2 kez püskürtme
suyla õslatõlõr ve en az 3 gün boyunca kurumaya bõrakõlõr. Daha sonra yüksek
basõnçlõ su jetiyle (yaklaşõk 100-150 bar basõnçla) dikkatlice yõkanõr. En az 3 gün
boyunca kurumaya bõrakõlõr.
Yukarõdaki işlemlerden sonra gerekli uygulama yüzeyi koşullarõna dikkat ederek
aşağõdaki kaplamalar uygulanabilir;
• Sikagard 700S veya Sikagard 701W
• Sikagard 670W veya Sikagard 680S
• Sikagard 545 Elastofil ve/veya Sikagard 550W Elastic (Sikagard 551S veya
Sikagard 552W astar kullanõlarak)
Üzerinin Çimento Esaslõ Kaplamalarla Kaplanmasõ:
Bölgesel Tamir:
Sika Ferrogard 903 uygulanmõş yüzeyleri 1-3 gün boyunca kurumaya bõrakõn. Yüksek
basõnçlõ su jetiyle (yaklaşõk 80 bar) yõkayõn. Çimento esaslõ tamir harçlarõnõn altõna
bağlayõcõ astar olarak sadece Sika Top ArmaTec 110 EpoCem’i kullanõn.
Sika FerroGard-903 , 1 / 1
Tüm Yüzeyin Gözenek Kapatõcõ bir Kaplamayla Kaplanmasõ:
Sika Ferrogard 903 uygulanmõş yüzeyleri 1-3 gün boyunca kurumaya bõrakõn.Yüksek
basõnçlõ su jetiyle (yaklaşõk 80 bar) yõkayõn. Sikagard 720 EpoCem, Sika Top 106
ElastoCem veya gerektiği takdirde Sikagard 545 ElastoFill’i çimento esaslõ gözenek
kapatõcõ olarak uygulayõn.
Önemli
Uyarõlar
- Don veya yağõş bekleniyorsa uygulanmamalõdõr. Kuruma süresi yaklaşõk 6 saattir.
- Paspayõ derinliğince betonun klorür içeriği %2’den (çimento ağõrlõğõnca) fazlaysa Sika
Ferrogard 903 kullanõlmamalõdõr. Sika Ferrogard 903 ile optimum sonuç betonun pas
payõ derinliğince klorür içeriği %1’den azsa elde edilir.
- Beton dökülmesi, çatlaklar gibi görünen beton hasarlarõ klasik beton tamir yöntemleri
kullanõlarak tamir edilmelidir (hasarlõ betonun uzaklaştõrõlmasõ, donatõ ve betonun özel
tamir harçlarõ ile tamir edilmesi)
- Yüzey koşullarõna bağlõ olarak Sika Ferrogard 903 yüzeyde hafif renk kararmasõna
sebep olabilir. İşlem yapõlan yapõya bitişik emici diğer yüzeyler (tuğla, doğal taş vb),
metaller (özellikle alüminyum, çinko, bakõr), laklõ kaplamalar korunmalõdõr.
- Yüzey temizliği ve bakõmõ soğuk suyla yapõlmalõdõr.
Sarfiyatõ
Teknik
Bilgi
Toplam olarak 300 ile 500 g/m2 arasõnda olup, 300 g/m2’den az kullanõlmamalõdõr.
Renk
Yoğunluk
Viskozite
Uygulama Sõcaklõğõ
Depolama
Raf Ömrü
Ambalaj
: Renksiz, hafifçe bulanõk veya berrak sõvõ.
: 1,13 ± 0,02 g/cm3 (20oC)
: 25 mPa.s (20oC)
: Yüzey ve ortam sõcaklõğõ +5 oC ile +35 oC arasõnda olmalõdõr.
: Dondan ve aşõrõ sõcaktan koruyunuz. Doğrudan güneş
õşõnlarõna maruz kalmamalõdõr.
: Açõlmamõş orijinal ambalajõnda 18.
: 25 kg’lõk plastik bidonda.
Teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir.
Föydeki açõklamalar, bilgilerimiz dahilinde doğru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir.
Kontrolümüz dõşõndaki uygulamalarda garanti durumu yalnõzca satõlan ürün kalitesine yöneliktir.
Firmamõzõn yeni Ar-Ge çalõşmalarõ õşõğõnda ürün formüllerini değiştirme hakkõ saklõdõr.
Bu teknik föy yenisi basõlõncaya dek geçerlidir ve eski basõmlarõ geçersiz kõlar.
Sika Yapõ Kimyasallarõ A.Ş., Çamçeşme Mah. Sanayi Cad. Kaynarca 34899 Pendik / İstanbul
Telefon : +90 216 494 19 90 , Faks : +90 216 494 19 84 , web : www.sika.com.tr
Bölge Müdürlükleri :
Adana
Ankara
Antalya
Telefon :
Faks :
0312 482 65 57
0312 482 65 59
0242 247 60 07
0242 241 95 92
0322 458 84 27
0322 458 04 05
İzmir
0232 469 91 14
0232 459 34 66
Trabzon
0462 326 14 73
0462 326 14 03
Sika FerroGard-903 , 2 / 2

Benzer belgeler

Sikagard PoolCoat

Sikagard PoolCoat hacimce ağõrlõkça mikron ~kg/m2

Detaylı

1. Giriş / Kullanım Şekli 2. Cihazın Tanımı / Tip Açıklaması B

1. Giriş / Kullanım Şekli 2. Cihazın Tanımı / Tip Açıklaması B üzerinde müsaade edilmeyen manipülasyonlar yapmamanõzõ rica ediyoruz. Bu tür manipülasyonlar, garanti hizmetleri talebinin geçersiz kalmasõna yol açabilir! Sorunlar ile karşõlaşmanõz halinde, lütfe...

Detaylı

Bass Instruments - Otomasyon,Haber

Bass Instruments - Otomasyon,Haber Yukarıda belirttiğimiz ürünlere ek olarak,mekanik ve elektriksel montaj,devreye alma ve ölçme enstrümanlarından alınan bilgilere göre otomasyon sistemlerinin yapılması da faaliyetlerimiz arasındadı...

Detaylı

Sikafloor-2 SynTop

Sikafloor-2 SynTop : British Board of Agrement Certificate No 97/3334 Depolama koşulları : Kuru koşullarda, +5oC ile +30oC arasında depolanmalıdır. Raf ömrü : Açılmamış orijinal ambalajında 12 ay. Ambalâj : 25 kg’lık...

Detaylı

Sikadur-43

Sikadur-43 Teknik föy ve etiket bilgileri daima önceliklidir. Föydeki açõklamalar, bilgilerimiz dahilinde doğru ve güvenilir olup mevcut dokümantasyonumuzla ilgilidir. Kontrolümüz dõşõndaki uygulamalarda gara...

Detaylı