ALURAD

Transkript

ALURAD
0716325
ALURAD
Qapraz Konveksiyonlu Aluminyum Radyator
TEKNiK BiLGiLER
ALURAD RADYATORUN KIMLIK BELGELERI
f
FENi§
Malzeme
Aluminyum
Kimyasal Tanimi
AIMgSI0.5
Aliiminyum Icerigi
%98
Uydugu Standart
BS1474.AA6063.NFAGS
Isil iletim Katsayisi
179Kcal/Wh°C
Korozyona Dayanimi
Сок iyi
Ozgul Agarhk
2.70g/cm3
Uretim Teknigi
Ekstriizyon
Profil Standardi
TS 412 - TS 4925 - TS 4922 - TS 996
DIN 1725-DIN 17615 (Kasim 1986)-DIN 17611 -DIN 1748Kisim 1
Yiizey Puruzluliigu
0.08 mm (Puruzsiiz yiizey)
Profillerin Kalite Belgeleri
ISO 9002, QUALANOD, QUALICOAT
Isletme Basinci
10 Bar
Test Basinci
17 Bar
YAPISAL OZELLIKLER
Su gecis bolgelerindeki et kalinligi en az 2.10 mm'dir.
Isi, yekpare govde profili sayesinde kanatlara kesintisiz iletilir.
Isitilan hava sadece Alurad Klas'a ozgii Capraz konveksiyon teknigi ile ortama yayihr.
Bu sayede sicak hava turn mekana homojen olarak yayilarak isinma konforunu artinr.
Kaynaksiz, contasiz ozel bhiestirme teknigi. Sadece Alurad'a ozgii son derece giivenilir bir teknoloji olan su kanallan
birlestirilmesi yiiksek basincta yapihr.
Su hacmi : Her 1000 Kcal isi icin, sadece 1,1 Lt. su kullanihr.
36 mm kalinligi ile Alurad Klas, bilinen dilimli radyatorlerin icinde en dar yapiya, en az su hacimine ve bu hususlar esas
ahndiginda en yiiksek isi verimine sahip olanidir.
Alurad patenti dolayisi ile kullanim hakki sadece kendisine ait olan ozel bir kimyasal inhibitorle techiz edilmistir. Bu sayede
farkh metallerdcn yapilmis radyatorlerin veya bakir borunun kullanildigi tesisatlarda sorunsuz kullanihr.
Yapilan testlerde hidrojen gazi (H2) olusumuna rastlanilmamistir.
Her radyator icin, 5 dakikahk sure boyunca, en az 17 atmosfer basin? altinda sizdirmazhk testi yapihr.
Alurad Klas'a ozgii hava klapesi, isi transfer oranimn ayarlanmasina olanak saglar.
ingiltere gaz dagitim sirketi British Gaz tarafindan yapilan ve cesitli ozelliklerdeki sularla 2 yil siiren uygulamali alan testleri
neticesinde Alurad olumlu bulunarak tavsiye edilen radyatorler kapsamina ahnmistir. (Rapor No: WH/R&d/85/l73-964-50)
Isitma %73 oraninda konveksiyon, %27 oraninda lsima ile saglanmaktadir.
Alt karsit uc baglantisinda verimi dusmez, dolayisi ile boylesi bir baglanti halinde isi hesaplannda ilave emniyet katsayisi goz
oniine ahnmaz.
Her tiirlu baglanti sistemine uygundur.
Termostat kontrollii tesisat sistemlerinde kullanildigi hallcrde, sistemin enerji tasarruf kabiliyetini artirarak ekonomi saglar.
Uretim teknolojisinden dolayi ALURAD'in su kanallan son dcrecc piiruzsiizdiir. Tortu birakici maddeler bu yiizeylerde
bannamaz, boylece korozyon onlenmis olur ve isitma verimi zaman icerisinde azalmaz.
FENI$TEKNIK
ALURAD
CAPRAZ HAVA AKIMININ £ALI$MA SISTEMI
\ .
Radyatorun on yuzeyinde bulunan lsitma arahklanndan emilen hava, radyatorun orta bolgesinde on lsitmaya tabi tutulur. Isinan
hava Alurad'in arka yuzeyindeki ozel egimli panjurlar sayesinde ortama yiiksek sicaklikta ve hizda yayilir. Bu yapi, capraz hava
akimli giiclii bir konveksiyon meydana getirir. Alurad'la elde edilen ISI %73 konveksiyon, %27 lsima sagladigi icin mevcut
radyatorlere oranla daha sicak ve hizh hava yayar. 36 mm. kalinliginda olmasina karsin, bu denli yiiksek isi vermesi, teknik ve
estetik ogelerin miikemmel bir sentezde birlestigini gostermektedir.
%
%
*
s **
CAPRAZ KONVEKSIYON
CALISMA PRENSiBi
FENi§ TEKNIK (ALURAD) INHIBITOR HAKKINDA
ALURAD'in yapisini olusturan ozel aluminyum alasimin korozyona olan direnci сок yuksektir. Yiiksek sicakhklarda aluminyum
yiizeylerinde olusan oksit tabakasi da korozyona karsi belli bir direnc olusturmaktadir. Ancak her metal gibi Aluminyum'un da
korozyon karsisinda zorlandigi haller vardir. Radyatorlu Kalorifer sistemleri a?indinci etkilere maruz kalmaktadir. Radyatorlii
Kalorifer Sistemleri icin asindinci ve uriiniin verimli, uzun vadeli kullanimina karsi tehditler : Suda bulunan tuz, nitrat, klor,
kalsiyum ve diger asindinci maddeler, kirec olusumu, sistemde bulunan farkli metallerden imal edilmis icinden sicak su gecen
par?alann birbirleri iizerindeki galvanik korozyon etkisi, donma, kaynama, bakteri olusumu seklinde gruplanabilir. Fenis Teknik
biitun korozif etkileri en olumsuz kosullar cer^evesinde incelemis ve yukanda bahsedilen tehditlere karsi сок etkili ozel bir
korozyon onleyici inhibitor gelistirmistir. Bu inhibitor sayesinde, Alurad radyator, lsitma sistem suyunun PH 4 - PH 11 gibi
yiiksek asit be baz ortamlarda, bakir, pirinc ve aluminyum arasindaki galvanik korozyon riskinin bulundugu kansik metalli
kalorifer sistemlerinde sorunsuz cahsabilir. Boylece uzun yillar herhangi Ыфп asindinci etkiden etkilenmeden aym verimlilikte
hizmet gorebilmektedir, zira korozyon hizi en uc sartlarda dahi binde bir (%0,1) oraninda azaltilmistir. Patentli bu ozellik bugun
i?in sadece Fenis Teknik inhibitor de vardir. Biinyesinde ozel kimyasal madde iceren Fenis Teknik inhibitor, bir tablet seklinde
imal edilmistir. Bu tablet Alurad'in imalati sirasinda radyatorun alt toplayicilan icine yerlestirilir. inhibitor tableti sicak kalorifer
sistem suyu ile temastan bir muddet sonra coziinerek yayilir ve Aluminyum yuzeyler tarafindan emilerek yiizey pasivizasyon
saglanir. Antikor 121 disinda Fenis Teknik inhibitor ile biriikte, baska bir kimyasalin, baska bir antifriz ve / veya korozyon
onleyicinin kuUanilmasi kesinlikle tavsiye edilmez, zaten gerek te yoktur. Baska bir kimyasal kullanimi iiriin garantisini
gecersiz kilar.
FENI$TEKNIK
ALURAD
(^aprai Konveksiyonlu WOminyum Rodyolor
<
ANTIKOR 121
\
FENi§
Alurad icin gelistirilen ve imalat sirasinda radyatore yerlestirilen kimyasal inhibitorle uyumlu Antikor 121, hem bir korozyon
onleyici hemde donmaya karsi antifriz gorevini yapan bir sividir. Oksidik korozyon, bakteriyolojik bozulmalar ve kirec
olusumunu onler. Sistemin tumiiyle omrunti uzatir. 10 veya 20 litrelik bidonlarda satisa sunulan Antikor 121 etkili bir koruma icin
sistem suyuna en az %25 oraninda kanstinhr. Bu kansim size hazir halde sunuldugundan su ilave etmenize gerek yoktur. Uriin
zehirli degildir ve saghga zaran yoktur. Ancak tiim kimyasallar gibi kullammda dikkatli olunmah, cocuklann erisemeyecegi
yerlerde muhafaza edilmeli, icilmemelidir. Gozle ve deriyle temas halide bol su ile yikanmahdir. Uriiniin raf omrii en az iki yil
olup, Alurad inhibitoriin disinda diger kimyasallarla kanstmlmamalidir. Sistemde Alurad'in su hacmini litre olarak hesaplamak
icin kullanilan radyatorlerin karsilik geldigi toplam ISI yiikunu Kcal cinsinden bulmak (Basitce kazan ISI kapasitesi de alinabilir)
ve bulunan rakami 1.1 * 10-3 ile carpmak yeterlidir. Daha sonra kazandaki ve borulardaki su hacimleri de ilave edilerek sistemin
toplam su hacmi elde edilir ve boylece sisteme katilmasi gereken Anticor 121 miktan hesaplanabilir. Anticor 121 yetkili Alurad
yetkili saticilanndan tedarik edilebilir.
SISTEMIN DEVREYE ALINMASINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR
Sistem suyu doldurulduktan sonra kisa bir miiddet kazan cali$tinlarak suyun birkac kez devri saglanir. Sonra su tamamen
bosaltihr. Bu sisteminizin tumunu varsa imalat kirlerinden anndinlmasi ve sistemin daha saglikh islemesi yoniinden
onemlidir.
• Daha sonra Antikor 121 dolumu yapihr. Bu yapilirken basincin normalden 1-1,5 bar yiiksek olmasina dikkat edilmelidir.
Antikor 121 tam anlami ile dolunca hava alma islemi yapihr ve kazan devreye ahnir. 40°C, 60°C, 80°C gibi sicakliklarda
ayn ayn hava ahnarak sistem basinci ayarlanir.
• Radyatorlerde termostath vana kullamlmasi halinde eger sirkiilasyon pompaniz kendi ipinden by-pass'h degil ise bir
radyatoru normal vana ile baglamak gerekir. Turn radyatorlerin termostat vanalannin kapanmasi ile sistem normal
vanali bu radyator uzerinden by-pass'ini saglar.
• Sisteme gelisi guzel pH ayarlayicilar ve diger katki maddeleri ilave edilmemelidir. Normal sartlar altinda bir sistemin
saglikh cahsmasi i?in pH degerinin 6.5-8 arasinda olmasi yeterlidir.
• Alurad Klasa ozgii hava ayar klapesi kapah iken isi gucii en list seviyeye cikar, isi transfer oram maksimumdur.
Klapenin acik olmasi yiizeyin isi transferini azaltir ve boylece doniis suyu sicakligi artar. Yiiksek sicakliga ihtiyac
olmadigi mevsimlerde klapeyi acrk tutmak belli bir islctme ekonomisi saglar.
•Termostath vana kullamlmasi halinde Alurad Klas hava ayar klapesi siirekli kapah tutulmalidir.
Alurad, lsitma sistemlerinde tesisat esaslannin belirlendigi standartlara ve montaj kilavuzunda belirtilen hususlara
uyularak konusunda uzman kisilerce montaj edilip devreye ahnmahdir.
GARANTi
Fenis Teknik ruketicisine kar§i siirduregeldigi yiiksek kalite ve musteri mutlulugu anlayisimn bir iirunu olarak Alurad
Radyator, imalat hatalanna ve korozyona karsi 10 yil garantilidir. Ayrica imalat hatalan dolayisi ile UQiincu sahislarm ugrayacagi
maddi zararlar police kosullan cerpevesinde uriin sorumluluk sigortasi kapsamindadir.
FElli§TEKNiK
ALURAD
z Konveluiyonlu Aluminyum Rodyofu'
ALURADTIPLERI
FENi§
ALURAD KLAS
<Z?
72.5 mm
86 mm
Kahnhk: 36 mm
Standartlara uygun olarak
duvardan 50 mm uzakliga monte
edildiginde toplam kaplanan yer
86 mm olur.
Boyu : 240 mm'den 2880 mm 'ye
kadar 80 mm'nin kartlan halinde
Yuksekligi: 200 mm'den 2250
mm'ye kadar.
ALURAD KOMBI
<^
98 mm
^>
Kahnhk: 105 mm
Boyu : 320 mm'den 2960 mm 'ye
kadar 80 mm'nin kartlan halinde
Yuksekligi: 300 mm'den 2250
mm'ye kadar. Duvar Baglantisi
olmayan durumlarda, ayakh
montaj yapilabilir.
ALURAD MISTRAL
d—
1 С
3С
(7 —^3 С — IZZ3 С
1!
II
II
1
II
II
I
в
FENi§TEKNJK
3 i
—3 С
—^з с—:ZZ73 С
II
II
J С
= 3 CZZ
11
3
-D
1
Kahnhk: 60 mm
Boyu : 240 mm'den 2880
mm'ye kadar 80 mm'nin katlari
halinde (Dilim genisligi 40 mm
olmasina ragmen iist kapaktan
dolayi, dilimlendirme mutlaka
cift sayi olmalidir.)
Yuksekligi: 290 mm'den 1250
mm'ye kadar.
ALURAD ATLANTIS
Kahnhk : 68 mm
Boyu : 240 mm'den 2880
mm'ye kadar 80 mm'nin katlari
halinde.
Yuksekligi: 290 mm'den 1250
mm'ye kadar.
ALURAD
:iij*>nly AlOmmyum Ratiyatur
\
ALURADTIPLERI
FENi§
ALURAD KEMER К
Kahnhk : 50 mm
Boyu : 364 mm'den 3064 mm'ye
kadar istenilen boyutta.
Yuksekligi: 2 ve 3 dilimden
olusabilir.
(160 veya 240 mm)
ALURAD KEMER KD
Kalinlik : 103 mm
Boyu : 364 mm'den 3064 mm'ye
kadar istenilen boyutta
Yuksekligi: 2 ve 3 dilimden
olusabilir.
(160 veya 240 mm)
t
mm
1
1
<z?
I
A 27.4 mm Q l
(min) 90.7 mm J
(max) 120.7 mmv
л
3-
75 mm (min)
105 mm (max)
Dtivar
ALURAD BALI
(Havluluk)
<^
(min) 88.5 mm
(max) 118.5 mm
FENi§TEKNJK
ALURAD ELIT
(Towel radiator)
Kalinlik : 31.4 mm
Boyu : 525 mm
Yuksekligi: 960 mm'den 1760
mm'ye kadar. Tesisat baglanti
merkezi -Duvara montaj
mesafesi 75 mm'den 105 mm' ye
kadar ayarlanabilir.
75 mm (min)
105 mm (max)
Kalinlik: 27.4 mm
Yuksekligi: 970 mm'den 1770
mm'ye kadar. Tesisat baglanti
merkezi - Duvara montaj mesafesi
75 mm'den 105 mm'ye kadar
ayarlanabilir.
ALURAD
f^OpfO* Konvekii^nlu Alumjnyum Radyalai
FENI§
ALLRAD KLAS
Dilim Genisligi
Radyator Kahnligi
Radyator Boyu
Baglanti Capi
Eksenlerarasi Mesafe
Duvar - Eksen mesafesi
Duvar - Radyator on yiizii mesafesi
Tip
Numarasi
Yiikseklik
mm
AS 300
AS 375
AS 450
AS 525
AS 600
AS 750
AS 825
AS 900
AS 1000
AS 1250
AS 1500
AS 1750
AS 2000
AS 2250
300
375
450
525
600
750
825
900
1000
1250
1500
1750
2000
2250
80 mm
36 mm
(n x 80) +3 mm n: dilim sayisi
1/2"
(yiikseklik - 25) mm
72,5 mm
86 mm
Eksenlerarasi
mesafe (mm)
275
350
425
500
575
725
800
875
975
1225
1475
1725
1975
2225
KOMBI TiP:
Dilim Genisligi
Radyator Kahnligi
Radyator Boyu
Baglanti Capi
Eksenlerarasi Mesafe
Duvar - Eksen mesafesi
Duvar - Radyator on yiizu mesafesi
Dilim Ba$ina
Isil Veri (Kcal/h)
(90° - 70°/20°C)
56
74
88
105
118
144
156
170
190
230
270
310
360
400
Agirlik
kg / dilim
0,44
0,50
0,57
0,64
0,71
0,84
0,91
0,98
1,07
1,30
1,52
1,75
1,98
2,20
80 mm
105
(n x 80) +80 mm n: dilim sayisi
1/2"
(yiikseklik - 25) mm
98 mm
149 mm
Tip
Numarasi
Yiikseklik
mm
Eksenlerarasi
mesafe (mm)
AS 300
AS 375
AS 450
AS 525
AS 600
AS 750
AS 825
AS 900
AS 1000
AS 1250
AS 1500
AS 1750
AS 2000
AS 2250
300
375
450
525
600
750
825
900
1000
1250
1500
1750
2000
2250
275
350
425
500
575
725
800
875
975
1225
1475
1725
1975
2225
FENI§TEKNIK
Dilim Basina
Isil Veri (Watt)
(90° - 70°/20°C)
65
86
102
122
137
167
181
198
221
267
314
360
419
465
Dilim Basina
Isil Veri (Watt)
(90° - 70°/20°C)
104
124
147
176
198
242
263
285
318
384
454
523
(.OS
673
Dilim Basina
Isil Veri (Kcal/h)
(90° _ 70°/20°C)
89
107
128
151
171
208
226
247
273
333
392
449
521
580
Agirlik
kg / dilim
0,94
1,10
1,26
1,42
1,58
1,90
2,06
2,22
2,44
2,97
3,50
4,04
4,57
5,10
ALURAD
.siyonlu Alummyum Rodyatb'
FENi§
MtSTRALTIP:
Dilim Geni§ligi
Radyator Kalinligi
Radyator Boyu
Radyator Boyu VM Tip
40 mm
60 mm
(n x 40) +7 mm n: dilim sayisi
n- l ) x 4 0 + 47mm
~ + 65 mm (termostatik vana kafasi)
Baglanti Capi
1/2"
Eksenlerarasi Mesafe
(ytikseklik - 40) mm
Duvar - Eksen mesafesi
75 mm
Duvar - Radyator on yuzii mesafesi 105 mm
Tip
Numarasi
Ytikseklik
mm
Eksenlerarasi
mesafe (mm)
MA 290
290
250
MA 390
390
350
MA 450
450
410
MA 540
MA 600
540
600
500
MA 750
750
840
MA 840
560
710
800
Dilim Basina
Isil Veri (Watt)
(90° - 70°/20°C)
44
Dilim Ba§ina
Isil Veri (Kcal/h)
(90° - 70°/20°C)
39
55
61
74
81
90
101
Agirlik
kg / dilim
0,31
48
0,39
53
64
0,44
70
0,51
0,55
77
87
0,67
0,74
MA 900
,900
860
114
98
0,79
MA 1000
1000
1250
960
1210
128
142
110
0,86
1,06
MA 1250
ATLANTIS TlP:
Dilim Genisligi
Radyator Kalinligi
Radyator Boyu
Baglanti Capi
Eksenlerarasi Mesafe
Duvar - Eksen mesafesi
Duvar - Radyator on yiizii mesafesi
Tip
Numarasi
Yukseklik
mm
80 mm
68 mm
(n x 80) +7mm n: dilim sayisi
1/2"
(Yukseklik - 40) mm
80 mm
115 mm
Eksenlerarasi
mesafe (mm)
Dilim Basina
Isil Veri (Watt)
(90° - 70°/20°C)
78
AA290
290
250
AA390
AA450
390
450
540
350
410
500
600
750
840
560
710
800
,900
1000
860
960
211
1250
1210
257
AA540
AA600
AA750
AA840
AA900
AA1000
AA1250
FENI$TEKNJK
123
Dilim Basina
Isil Veri (Kcal/h)
(90° - 70720°C)
67
Agirlik
kg / dilim
0,625
102
121
132
141
88
104
0,789
0,888
114
121
1,036
1,134
174
184
150
158
1,381
1,528
196
169
182
221
1,627
1,791
2,202
ALURAD
Co pro I Korweluiyonlu Alominyum Uodyolo»
FENi§
KEMERKTtP:
Dilim Yuksekligi
Radyator Kahnligi
Radyator Boyu
Baglanti Qapi
Eksenlerarasi Mesafe
Duvar - Eksen mesafesi
Duvar - Radyator on yiizti mesafesi
80 mm
50 mm
364 - 3064 mm arasi istenilen olcti
1/2"
(L-32) mm L: Radyator Boyu
45 mm
61 mm
Tip
Numarasi
Ytikseklik
mm
Eksenlerarasi
mesafe (mm)
Dilim Basina
Isil Veri (Watt)
(90° - 70°/20°C)
Dilim Basina
Isil Veri (Kcal/h)
(90° - 70°/20°C)
Agirlik
kg / metre
2K
3K
160
240
L-32
L-32
390
580
335
498
4,18
6,20
Dilim Basina
Isil Veri (Kcal/h)
(90° - 70°/20°C)
585
872
Agirlik
kg / metre
KEMER KD T l P :
Dilim Ytiksekligi
Radyator Kalinhgi
Radyator Boyu
Baglanti Capi
Eksenlerarasi Mesafe
Duvar - Eksen mesafesi
Duvar - Radyator on yiizti mesafesi
80 mm
103 mm
364 - 3064 mm arasi istenilen olcti
1/2"
(L-32) mm L: Radyator Boyu
60 mm
114,7 mm
Tip
Numarasi
Ytikseklik
mm
Eksenlerarasi
mesafe (mm)
2KD
3KD
160240
L-32
L-32
FENi§TEKNJK
Dilim Basina
Isil Veri (Watt)
(90° - 70°/20°C)
680
1015
8,40
12,50
ALURAD
<^oprai Konveidiyonlu Aliiminyum RodraW'
FENI§
ALU RAD ELtT
Tip Numarasi
AE525/20-2 AE525/26-2 AE525/32-3 AE525/36-4
Dilim sayisi (Adet)
20
26
32
36
Havlu icin bosluk sayisi
2
2
3
4
Yukseklik (mm)
960
1200
1520
1760
Tip geni§ligi (mm)
525
525
525
525
75-105
75-105
75-105
Agirhk (kg)
5,88
10,67
13,25
75-105
15,07
Eksenlerarasi Mesafe (mm)
500
500
500
500
Su Hacmi (Lt)
1,08
2,08
2,58
2,93
Baglanti Caplari
1/2"
1/2"
1/2"
Isil Veri (Watt) (90° - 70°/20°C)
1/2"
647
845
1009
1098
Isil Veri (Kcal/h) (90° - 70°/20°C)
557
728
868
945
Isil Veri BTHU
2308
2883
3436
3695
Duvardan Mesafe (mm)
ALURAD BALt
Tip Numarasi
ЛВ525/10-2 AB525/13-2 AB525/16-3 ЛВ525/18-4
10
13
16
18
2
3
Yukseklik (mm)
2
970
1210
1530
4
1770
Tip genisligi (mm)
525
525
525
525
75-105
75-105
75-105
75-105
8,31
500
10,67
13,25
15,07
500
500
500
Su Hacmi (Lt)
1,62
2,08
2,58
2,93
Baglanti Caplan
1/2"
581
1/2"
1/2"
Isil Veri (Watt) (90° - 70°/20°C)
692
825
1/2"
918
Isil Veri (Kcal/h) (90° - 70°/20°C)
500
595
710
790
Isil Veri BTHU
1984
2361
2817
3135
Dilim sayisi (Adet)
Havlu icin bosluk sayisi
Duvardan Mesafe (mm)
Agirhk (kg)
Eksenlerarasi Mesafe (mm)
FENJ§TEKNJK
9
Copra г Konvelcsiyonlu Aluminyum Rodyolui
ALURAD RADYATOR BAGLANTl SEKILLERI
FENI§
ALT KARSIT UC BAGLANTISI
Bu tip bir uygulamayi; klas, kombi,
mistral ve atlantis modellennde yapmak
mumkundur. Yon tikaci kombi modelde
fabrikada, diger modellerde miisteri
tarafindan takihr. Bu yuzden kombi
modelde sipariste belirtilmelidir.
Yon Tikaci
HB BAGLANTl
HB baglanti klas ve mistral
modellerinde uygulanabilir.
Aradaki yon tikaci fabrikada takihr.
1/2" Baglanti
Capi
Sicak Su CHri;
Soguk Su Diuuis
VANA ENTEGRE MODEL
Bu model, diiz termostatik vana
takilmasina imkan taniyan ve radyator
icersine gizlenmis bir tesisat ile
donatilmistir. Baglanti capi l/2"dir.
Sadece mistral modelde mevcuttur.
Sicik Su t.irit
SoKuk Su №nii|
И
Ц
ALURAD
KEMER BAGLANTI $EKLI
Kemer modelde sadece alttan giris
ve alttan cikis yapmak mumkundur.
ELIT VE BALI
BAGLANTI §EKLi
Elit ve Bali modellerinde de mutlaka
alttan giri§ ve ciki$ yapmak
gerekmektedir.
<
I.
USTTEN GIRIS-ALTTAN СЖ1$
Bu tip bir uygulamayi Klas,
Kombi, Mistral ve Atlantis modelde
uygulayabiliriz. Aym modellerde
capraz baglanti yapmakta mumkundur.
FENJ$TEKNJK
10
ALURAD
ALT KARSIT UC TESISAT BAGLANTISI
FENI<>
Alurad Radyatorleri herhangi bir verim dustimune sebep olmadan alt karsit ug baglantisi yapmaya olanak tanir. Bunun igin sekilde
belirtilen yon tikaci kullanilmaktadir. Genel olarak yon tikaci ve itici ambalaja, sipariste belirtilmesi halinde konmaktadir. Alt
karsit uc baglantisini kurmaya sonradan karar vermeniz halindc, bu baglantida kullanilan yon tikacim liitfen bayimizden iicretsiz
isteyiniz. Ancak Alurad Kombi modelde yon tikaci mutlaka fabrikada takilir. bu yuzden sipariste belirtilmek zorundadir.
Yon Tikacimn Konulusu uriinle birlikte verilen montaj kilavuzlannda gosterilmistir.
BASINC KAYIPLARI:
Bir radyator icin BASINC KAYBI; su sirkulasyonu saglamak igin uygulanmasi gerekli olan minimum basing olarak tanimlanir.
Radyatorlerde basinc kaybi, radyatoriin yiiksekligine, su akis hizina, su miktanna ve radyatoriin yuzey piiruzliilugune baglidir.
Alurad radyatorlerin extriizyon teknigi ile aliiminyum profillerden uretildigi icin yiizey piiruzlulugu сок azdir. Bu ozelligi ile
basing kaybi dusuktur. Basing kaybi su akiskan miktan ve dilim sayisina baglidir. Radyator yiiksekliginin basing kaybina etkisi
ihmal edilebilir.
Burada m hesabi igin,
Q (kcal/h)
m=
с : Suyun lsinma ISISI (1 alinabilir.)
(Kcal/kg °C)
tg : Radyator giris sicakhgi
tg : Radyator gikis sicakhgi
At: Sicakhk farki (°C)
Q : Isi miktan (kcal/h)
m : su debi miktan (kg/h)
1 Kcal/h: 0.86 watt
Q=m.c.At
1
V ?
Bu baglanti tipinde basing kaybi akiskan
(su) miktanna, dilim sayisina ve radyator
yiiksekligine baglidir.
m : Su debisi miktan (kg/h)
Diagram No2 ve No 4'de goriildiigu gibi 600'luk Alurad Klasik radyatoriin 400 kg/h debi
(m) igin basing kaybi iistten giris - alttan gikis igin 658 pa ve alttan giris - alttan gikis igin 708 Pa'dir.
FENi§TEKNJK
11
ALURAD
Соргоt Konvebii^nlu Alijminyum RodyotSf
FENi§
2
AP(Pa)(N)m >
MODEL 600 KOMBI
850 "
800 ~
Ustten giris - Alttan cikis
750 •
-tx-
'
,
/
-txj-i
/
/
/
/
•
-M-
/
/
/
150 -
/
100 _
rX-
оУ> /
^ p1V /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
50
_
Diagram No:l
0
i к» i
>00
00
400
5O0
ЭОС
nilkfc'h)
AP(Pa)(N)m»
MODEL 600 KLAS
Ustten giris - Alttan cikis
-tx-txh
/
/
350 _
/
f
/
250 _
200
/
/
/
/
150 _
100 .
/У
50 J
0
1СЮ
FENI§TEKNIK
2Ю
3 X)
40C
5()0
(00
12
rii'kuhl
Diagram No:2
ALURAD
t^optoi Konvekiiyonlu Aluminyum Ra<tyol6i
FENi§
AP(Pa)(N)m2>
MODEL 600 KOMBi
/
/
/
/
i
•
i
i
/
/
/
/
i
500 •
400 •
•
i
iC
300
n*
'
200
s^
/
/
/
/
/
У
/
/
•
у
/
100 _
-C*h
rtXb
/
/
/
1
/
/
/
'
'i
i
Alttan giri§ - Alttan giki§
/
i
J
/
/ '
100
2( )0
31 о
4 00
500
1
1
6 00
7
1
10
( 00
1
Diagram No:3
m(kg/h)
AP(Pa)(N)m2'
MODEL 600 KLAS
Alttan giri§ - Alttan <;iki§
600
rtX-
-tX-l
400
I
300
/200
100
ZZ
I' ' I' ' Г* I * г V* T * 1—i
100
FENI§TEKNiK
200
300
400
1
500
1
Diagram No:4
г
600
13
700
mlkg/h)
ALURAD
(^oprai Konireksiyonlu AJiimrnyum Hodyatdf
DUSUK SICAKLIKLARDA ISIL VERI
FENI§
Bir radyatorun isil verisi (Qh) DIN 4704 veya ISO 3148 standartlarina uygun yapilan testier sonucu belirlenir. Isil veri, radyatorun
calisma kosullannda icinde bulundugu odaya verdigi isi enerjisidir. Isi kaybina ugrayan bir oda icin, radyator boyutlandirmasinda;
once oda sicakligi secilir. radyator boyutu, secilen oda sicakliginda, radyatorun isil verimi (Qh) dikkate ahnarak belirlenir.
Secilen radyatorler odanin isi kaybini karsilayacak kadar enerji vermelidir. Radyator verim testleri 90-70/20 °C sartlannda giris
su sicakligi 90 °C, cikis sicakligi 70 °C dolayisi ile radyator ortalama sicakliginin 80 °C oldugu rejimde oda sicakliginin 20 °C'den
farkli olmasi durumunda radyatorun isil verimi (Qh) degisir. Yeni verim Q n olur. Farkh oda sicakliklanndaki radyator isil verisi,
diizeltme faktoru (f) bagh olarak asagidaki formiilasyonla bulunur.
f=
ч-ч
601n
"tg-tol
t ? -t 0
n=Ortalama katsayi
Qn = Qhxf
Qn : Yeni cali§ma siakhginda isil veri
f : Diizeltme faktoru
t„: Suyun radyator'e giri§ sicakligi (°C)
Qn : Yeni calisma sicakliklannda
isil veri (Kcal/h)
tg : Suyun radyatorden ?ikis sicakligi (°C)
t 0 : Oda sicakligi (°C)
Qh (90-70/20°C) calisma sartlanndaki
isil veri (Kcal/h)
n : Ortalama katsayi (»1.35)
Standart gosterim, 90-70/20 °C veya At= ЩЖ -20 = 60°C
FENI§TEKNIK
14
ALURAD
Qoproi Konveksiyonlu Alum
FENiS
Bu veriler lsiginda 90-70/20°C (At=60°C) olarak adlandinlan standart verim yerine farkli giris-cikis sicakliklannda cahstinlacak bir
sistemde ihtiyac duyulacak radyator dilim sayisi hesabi ornek l'de belirtilmistir.
Ornek 1:
Kapali bir ortamin isi ihtiyaci 1710 Kcl/h hesaplanmis olsun. Uygulanmakta olan cahsma sicakligi (90-70/20°C) standart sartlarmdan
farkli olarak (70-55/20°C) olsun. Alurad standart tip 600 luk radyator kullanilacagi kabul edilirse bu radyator icin (90-70/20°C) standart
sartlarda isil veri (Qh) 118 kcal/h dir. (70-55/20°C) ^alisma sartlannda radyatoriin isil verisi (Qn); Buna gore secilmesi gereken radyator
dilim sayisi asagidaki sekilde hesaplanir.
Burada;
20°C
Л-<—
tg= = 70°C
t c = 55°C
to == 20°C
3
70°C
X
55°
H -4
f=
601n
n
tg"*o
601n 70-20
55-20
Ч"*о
1.35
70-55
=0.62
-
Qn = Qh x f
Qn = 118x0.62 = 73.16 kca /h olar ik hesap aair.
Buradan; ilgili mekani, 70-55/20°C sartlannda lsitacak, radyatoriin dilim sayisi •
1710 и 23'dir.
73.16
Burada Alurad standart Tip 600'liik kullanilacaksai yeni dilim sayisi 23 olarak alinacaktir.
Bir diger bakis acisi ile, mevcut bir sistemin standart rejim disinda cahstinlmasi halinde mevcut radyatorden
elde edilecek enerji degerinin hesabi icin asagidaki ornek duzenlenmistir.
Ornek 2:
Alurad Klasik - 600'liik 10 dilim radyator icin 90-70/20° sartlannda isil veri:
Qh = 1180 kcal/h (118 kcal/h x dilim)
t„ = 80°C, t ? = 62°C, t 0 = 24°C, olmasi halinde mevcut 10 dilim radyatorden elde edilecek isil veri;
h-»о
f=
"tg-V
601n
n
80-62
6t)ln
1.35
=0.68
80-24
60-24 ^
Q n = Q h x f = 1180 x 0.68 = 802 Kcal/h bulunur.
FENi§TEKNJK
15
ALURAD
(^aproz Kunveklryonlu Alumrnyum Radyo'or
DEGI$IK CALI$MA SICAKLIKLARINDA (f) DUZELTME FAKTORU TABLOSU
V4
V
hOlii
FENI§
f: Diizeltme faktoru
Qn : Yeni cah$ma sicakhgindaki ISII veri
n : Ortalama olarak; 1,35
Qh :fellveri (90-70/20°C)
Qn = Q h x f
Ч"*о
(90-70/20 °C) 'den farkli cah$ma sicakhklan icin f diizeltme faktoru a$agidakitablo'da verilmi$tir.
GALI$MA SICAKLlGl
tg°C
tg°C
t 0 °c
10
15
18
20
22
24
26
85
80
75
70
65
60
80
75
70
65
60
55
1.412
1.348
1.284
1.219
1.154
1.087
1.290
1.228
1.165
1.102
1.037
0.971
1.218
1.157
1.095
1.032
0.968
0.903
1.124
1.065
1.004
0.937
0.879
0.814
1.078
1.019
0.959
0.897
0.835
0.771
1.033
0.974
0.914
0.853
0.791
0.728
1.290
1.228
1.165
1.102
1.037
0.971
0.965
0.907
0.848
0.788
0.727
0.664
0.921
0.864
0.805
0.746
0.685
0.622
75
70
65
60
55
50
1.171
1.111
1.049
0.987
0.924
0.858
1.101
1.042
0.981
0.920
0.857
0.792
0.987
0.929
0.870
0.810
0.748
0.685
1.010
0.952
0.892
0.832
0.770
0.706
80
1.171
1.111
1.049
0.987
0.923
0.858
1.055
0.996
0.936
0.875
0.813
0.749
1.171
1.111
1.049
1.000
0.943
0.893
1.055
0.996
0.936
0.906
0.858
0.749
0.943
0.885
0.827
0.767
0.706
0.643
0.899
0.842
0.784
0.725
0.664
0.601
0.855
0.799
0.742
0.683
0.623
0.560
0.812
0.757
0.700
0.642
0.582
0.520
75
70
65
60
55
50
45
1.055
0.996
0.936
0.875
0.813
0.749
0.943
0.885
0.827
0.767
0.706
0.643
0.877
0.820
0.763
0.704
0.643
0.581
0.834
0.778
0.721
0.662
0.602
0.540
0.791
0.736
0.680
0.621
0.562
0.501
0.748
0.694
0.639
0.582
0.522
0.460
0.707
0.654
0.598
0.542
0.483
0.422
70
65
60
55
50
45
40
0.943
0.885
0.827
0.767
0.706
0.643
0.770
0.715
0.659
0.601
0.542
0.480
0.728
0.674
0.618
0.561
0.503
0.441
0.687
0.634
0.579
0.522
0.464
0.402
0.646
0.594
0.539
0.483
0.426
0.364
0.606
0.555
0.501
0.446
0.388
0.326
60
55
50
45
40
0.834
0.778
0.721
0.662
0.602
0.834
0.778
0.721
0.662
0.602
0.540
0.728
0.674
0.618
0.561
0.503
0.666
0.613
0.559
0.503
0.444
0.626
0.574
0.520
0.464
0.407
0.587
0.535
0.482
0.427
0.370
0.548
0.496
0.444
0.390
0.333
0.510
0.459
0.408
0.354
0.296
60
55
50
45
40
35
0.728
0.674
0.618
0.561
0.503
0.627
0.574
0.520
0.464
0.407
0.567
0.516
0.463
0.409
0.351
0.529
0.478
0.426
0.372
0.315
0.490
0.441
0.390
0.336
0.279
0.454
0.405
0.354
0.301
0.243
0.417
0.369
0.319
0.266
0.208
55
50
45
40
35
30
0.626
0.574
0.520
0.464
0.406
0.529
0.478
0.426
0.372
0.315
0.472
0.423
0.372
0.318
0.261
0.436
0.387
0.337
0.283
0.226
0.400
0.352
0.302
0.249
0.191
0.365
0.318
0.268
0.216
0.156
0.330
0.284
0.236
0.183
0.122
50
45
40
35
30
0.529
0.478
0.426
0.372
0.436
0.387
0.337
0.283
0.382
0.335
0.285
0.233
0.347
0.301
0.252
0.199
0.313
0.268
0.220
0.167
0.280
0.236
0.188
0.135
0.248
0.205
0.158
0.103
45
40
35
30
0.435
0.387
0.336
0.347
0.301
0.252
0.297
0.251
0.204
0.264
0.220
0.173
0.233
0.189
0.143
0.202
0.160
0.113
0.173
0.131
0.084
40
35
30
0.347
0.301
0.264
0.220
0.217
0.175
0.187
0.146
0.158
0.118
0.131
0.091
0.105
0.066
90
85
65
FENi§TEKNJK
16
ALURAD
ALURAD KLAS TIP ICIN DEGISIK CALI$MA VE ODA SICAKLIKLARINDAKI
ISILVERILER(Kcal/h)
\ .
FENI§
IS! CEVIRIM TABLOSU (90-70/20°C) (At 60°C icin)
Tiim radyator modelleri icin 90-70 °C su sicakliklarmdaki f diizeltme faktorii
10
15
18
20
22
24
26
1.219
1.102
1.032
1
0.937
0.893
0.853
t °C
^
l0
f
Mode :300
Model: 375
ALURAD KLAS
ALURAD KLAS
Qda Sicakligi PC)
е
V V
е
Oda Sicakligi (°C)
е
е
10
15
18
20
22
24
26
V V
15
18
20
22
24
26
90 80 75
69
65
62
57
55
90 80 100 91
86
82
79
75
72
90 70 68
62
5,
Q
60
.
50
48
90 70 90
82
76 1
| 69 66
63
90 60 61
54
51
50
46
43
41
90 60 80
72
67
66
60
57
54
85 55 54
48
44
42
40
37
35
85 55 72
63
59
,55
52
49
46
80 50 48
42
38
36
34
31
29
80 50 63
55
51
48
44
41
38
75 65 56
50
46
44
41
39
37
75 65 74
65
61
58
54
51
48
70 55 46
40
37
35
32
30
28
70 55 61
53
49
46
43
40
37
60 50 31
26
23
21
19
17
14
60 50 42
34
30
28
25
22
18
Modeh 450
ALURAD KLAS
10
Model: 525
ALURAD KLAS
Oda Sicakligi (°C)
е
V V
е
10
90 80 119
OdaSicokligi(°C)
е
е
15
18
20
22
24
26
V V
108
102 98
94
90
86
90 80 142
79
75
90 70 128 116
108 I
95
94
10
15
18
20
22
24
129
121
117
112
107 102
| 98 94
90
85
81
76
79
74
70
65
72
68
63
59
55
7S 65 105 93
86
83
77
73
69
44
70 55 87
76
69
65
61
57
53
22
60 50 59
49
43
39
35
32
26
90 70 107 97
91
90 60 96
85
79
79
72
68
64
90 60 114
85 55 85
76
70
66
62
58
55
85 55 102 90
83
80 50 76
66
60
57
53
49
46
80 50 90
79
75 65 88
78
72
68
65
61
58
70 55 73
63
58
54
51
47
60 50 49
41
36
33
30
26
| 82
ALURAD KLAS
Model: 600
102
Model: 750
ALURAD KLAS
Oda Sicakligi {°C) •
е
V V
е
Oda Sicakligi (°C)
15
18
20
22
24
90 80 159
145
137
131
126
120 115
90 70 144
130
122 1
90 60 128
115
107
105
96
91
85 55 115 101
93
88
83
88
81
76
75 65 118 104 97
70 55 98
85
60 50 66
55
10
80 50 101
26
V
е
%
10 15
\
90 80 194 177
18
20
22
24
167
160
153
147 140
90 70 176
159
149 |
86
90 60 157
140
130
129
117
78
73
85 55 140
124
114
108
102 96
90
71
66
61
80 50 124
108
99
93
87
81
75
90
87
82
77
75 65 143 127
118
112
106
100 94
78
73
68
64
59
70 55 119
104
95
89
83
78
72
48
44
40
36
29
60 50 81
67
59
54
48
43
36
26
| 111 106 101
26
| 135 129
123
111
105
* Д+60°С=90/70-20
"Д+50°С=75/65-20
FENi§TEKNJK
17
ALURAD
£aproz Konvekjiyonlu AtOminyum Rodyatur
FENi§
ALURAD KLASIK
Model: 825
iALURAD KLASIK
Model: 900
Oda Sicakhgi (°C)
Oda Sicakhgi (°C)
V
е
X
\
90 80
е
10
15
18
20
22
24
26
V V
210
192
180
173
166
159
152
146
140
133
е
10
15
18
20
22
24
26
90 80
229
209
197
189
181
173
166
90 70
207
187
175 1
159
152
145
90 70
190
172
161 1
90 60
170
151
141
139
127
120
114
90 60
185
165
154
152
138
131
124
85 55
151
134
124
117
110
104
97
85 55
165
146
135
127
120
113
106
80 50
134
117
107
100
94
87
81
80 50
146
127
116
109
102
95
88
115
108
102
150
139
132
125
118
111
75 65
155
138
128
121
75 65
169
70 55
129
112
103
96
90
84
78
70 55
141
123
112
105
98
92
85
60 50
88
72
64
58
52
47
39
60 50
95
79
70
63
57
51
42
M.URAD KLASIK
Model: 1000
Oda Sicakhgi (°C)
V
е
V
C
\LURAD KLASIK
Model: 1250
22
24
26
V
202
194
185
178
170
е
v
JC
Oda Sicakhgi (°C)
10
15
18
20
22
24
26
90 80
310
282
266
256
245
234
224
162
90 70
280
253
237 1
216
206
196
10
15
18
20
90 80
256
233
220
211
90 70
232
209
196 1
90 60
207
184
172
170
155
146
138
90 60
250
223
208
205
187
177
167
85 55
184
163
150
142
134
126
118
85 55
223
197
182
172
162
153
143
80 50
163
142
130
122
114
106
99
80 50
197
172
158
148
138
129
120
75 65
189
168
156
148
140
132
124
75 65
229
204
189
179
169
160
150
70 55
157
137
125
117
110
102
95
70 55
190
166
152
142
133
124
115
60 50
129
107
94
86
77
69
57
60 50
107
88
78
71
64
57
47
Model: 1750
ULURAD KLASIK
Model: 1500
ULURAD KLASIK
Oda Sicakhgi (°C)
Oda Sicakhgi ( C)
е
е
е
е
10
15
18
20
22
24
26
V V
10
15
18
20
22
24
26
90 80
364
332
312
300
288
275
263
90 80
418
381
359
344
330
316
302
90 70
329
298
279 1
253
242
230
90 70
378
342
320 |
290
278
264
90 60
293
262
244
241
220
208
197
90 60
337
301
280
277
252
239
226
85 55
262
232
214
202
191
179
168
85 55
301
266
246
232
219
206
193
174
162
151
140
80 50
266
232
212
199
186
174
161
V V
80 50
232
202
185
75 65
269
239
221
210
199
187
177
75 65
309
274
254
241
228
215
203
70 55
223
195
178
167
156
146
135
70 55
256
224
204
192
179
167
155
60 50
151
125
110
100
91
81
67
60 50
174
144
127
115
104
93
77
ULURAD KLASIK
Mode 1: 2000
l\LURAD KLASIK
Model: 2250
Oda Sicakhgi ( C)
е
е
Oda Sicakhgi (°C)
10
15
18
20
22
24
26
V
90 80
485
442
417
400
383
367
351
90 70
439
397
372 |
337
323
90 60
391
350
325
321
293
278
85 55
350
309
285
270
254
80 50
309
270
247
231
V V
е
V
C
10
15
18
20
22
24
26
90 80
539
491
463
444
426
408
390
307
90 70
488
441
413 1
375
359
341
262
90 60
435
383
361
357
326
308
291
239
224
85 55
388
343
317
300
282
266
249
216
202
187
80 50
343
300
274
257
240
224
208
75 65
359
319
295
280
265
250
235
75 65
398
354
328
311
294
278
262
70 55
298
260
237
222
208
194
180
70 55
331
288
264
247
232
216
200
60 50
202
167
147
134
121
108
90
60 50
224
186
164
149
134
120
100
* A+60°C=90/70-20
**Л+50°С=75/65-20
FEN1$TEKNIK
18
ALURAD
Copra* Konvefcsiyortlu Alominyum RadYotot
FENi$
NOTLAR
FENISTEKNIK
19
ALURAD
Capraz Konveksiyonlu AJuminyum Rodyotor
FENi$
NOTLAR
•
•
FEN1§ TEKNIK URUNLER A.§.'nin izni olmadan bu teknik Ьтофт, kvsmen ya da tamamen yeniden busilamuz, cogalhlamaz ve almh yapdamaz.
Biitun haklan FENi§ TEKNJK URUNLER A.§. tarafmdan mahfuzdur. Bu broqiirde i'mceden Inldirihneden degviiklik yapdabilir.
FENi$ TEKNIK URUNLER A.J., bir FENI§ HOLDING kurulu^udur.
FENi§TEKNJK
20
ALURAD
Qoprai Konveksiyofilu Aluminyum Rodyo16'
ШШЯШШШЯШЯШЯЯ
J
ALURAD
Qapraz Konveksiyonlu Aluminyum Radyator
FENi§ TEKNJK URUNLER A.§.
Beylikbaui Mevkii istanbul Caddesi No: 124
41400
(Jayirova,
Gebze - Kocaeli
Tel: 0262 742 18 30 Faks: 0262 742 18 37
w w w . a l u r a d . c o m . t r
ГУРосНИИИТиАП
Ассоциация МВТК
Федеральный информационный фонд отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию
Каталог был представлен на выставке
«Алюминий - 2007»
Каталог включен в базу данных
«Федерального информационного фонда
отечественных и иностранных каталогов на
промышленную продукцию»
Россия, 105679, Москва, Измайловское шоссе, 44,
Тел./факс (095)366-5200, 366-7008, 365-5445. e-mail:; [email protected],
www.flpk.ru
Электронная копия издания изготовлена с целью её включения в базы
данных Федерального информационного фонда отечественных и
иностранных каталогов на промышленную продукцию, которые
формируются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24
июля 1997 г. № 950 и Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 1999
г. № 2172-р и зарегистрированы Комитетом по политике информатизации
при Президенте РФ под №№ 39-50.
2008 год

Benzer belgeler

Guzellikler guven altinda

Guzellikler guven altinda Panel! oluijturan tellerin yuksek kesilme dayanimina sahiptir. Paslanmaya kar§i ustun kaliteye sahip kaplamasi vardir, Montaji klasik tel germe i§lemi olmaksizin gergekle§tiiilebilir ve kare ve bor...

Detaylı

Sayfa numarası: 1/24 19 Kas 2013, 21:09:09

Sayfa numarası: 1/24 19 Kas 2013, 21:09:09 {"db":"k utuphan e","tabl e":"kita plar"},{ "db":"ku tuphane ","table" :"kullani ci"},{"d b":"kutu phanem ","table" :"isbn n o"},{"d b":"kutu phanem ","table" :"siparis ler"},{" db":"kut uphane m",...

Detaylı

Bildiri PDF

Bildiri PDF nrrmklarla, ortalama %40-50 (NI), %30-40 (N2) ve %20-30 (N3) nem seviyelerinde [18, 32, 33, 34] namlu yaprlnustir, Bes trrrmk da ortalama 7 kmlh cahsma hizmda kullamlrmsnr. Denemelerin yiiriitiildi...

Detaylı