Montaj Dökümani

Yorumlar

Transkript

Montaj Dökümani
KULLANMA KILAVUZU
KÜVETLER VE DUï TEKNELERî
MANUAL
BATHTUBS AND SHOWER TRAYS
TS. EN. 198 Standartlarna uygundur.
TS. EN. 198 Standard
TR / EN
ÜRÜNLERîN GENEL ÖZELLîKLERî
Akrilik, polimetilmetakrilat olarak adlandrlan,
uzun yllar ilk halini koruyabilen sentetik
bir malzemedir. Akrilik malzeme yüzeyinde
gözenek bulundurmamas ve oluïmamas
nedeniyle son derece hijyenik olup mikrop
barndrmaz, bu yüzden insan sañlñ için çok
uygundur.
ve ufak bir çizik dahi polisaj ile giderilebilir,
bunun nedeni de renk pigmentlerinin homojen
dañlmasndan kaynaklanr.
Sanica akrilik küvet ve duï tekneleri uzun
yllar kullanm sonunda yüzeyinde renk
farkllklar ve parlaklk kayb oluïturmaz
Sanica akrilik küvet ve duï tekneleri, TS
EN 198 ve PR EN 249 standartlarna uygun
üretilmektedir.
Sanica akrilik küvet ve duï teknelerinin s
yaltm özelliñi vardr, içine akan scak suyun
ssn uzun süre muhafaza eder.
ÜRÜNLER TESLîM ALINIRKEN MÜïTERî TARAFINDAN DîKKAT EDîLECEK HUSUSLAR
Deíerli müðterilerimiz,
Bu kullanm ve montaj klavuzun tamamn
ürününüzü montaj yaptrmadan önce dikkatle
okumanz önemle rica ediyoruz.
için Garanti Belgesi’ni ürününüzü satn
aldñnz Sanica Yetkili Satcs’na ya da
ürününüzü monte eden Sanica Yetkili
Servisi’ne onaylatnz. Herhangi bir sorun
ile karïlaïtñnzda Sanica Yetkili Servisi ile
temasa geçiniz.
Alacañnz ürünü adres teslimatnda tek
tek kontrol ederek alnz, eksik veya hasarl
malzeme tespit edilmesi durumunda yetkili
satc veya yetkili servisimize haber veriniz
ancak orjinal ambalaj içinde koruyunuz.
Nakliye ve taïma srasnda, ürünlerin
ambalaj üzerinde bulunan iïaretlere uygun
olarak taïnmasna dikkat edilmelidir.
Sanica akrilik küvet ve duï tekneleri, satn
alndklar tarihten itibaren 10 yl garantilidir.
Ürün üzerinde bulunan koruyucu film
tabakas taïma ve montaj iïlemi bitmeden
çkarlmamaldr.
Garanti uygulamasndan yararlanabilmeniz
MONTAJ BAKIM VE ONARIM îÇîN MÜïTERî TARAFINDAN DîKKAT EDîLECEK HUSUSLAR
Montaj, bakm ve onarm için servis ihtiyacnz
olduñu takdirde 0212 855 80 80 telefon
numarasndan Sanica Satï Sonras Servisini
araynz.
hazrlñnz tamamladktan sonra montaj
için çañrnz. Ürün modeline uygun teknik
ïemaya göre, monte edileceñi banyodaki tüm
tesisat iïleri bitirilip fayans ve yer seramikleri
döïenmiï olmaldr, küvetin altna gelecek
ïekilde su gideri yeri braklmaldr.
Sanica Yetkili Servisi’ni gerekli alt yap
2
KÜVET YÜKSEKLîK AYARI BATHTUB HEIGHT ADJUSTMENT
1.Küvetler veya duï tekneleri zemin ve duvar
seramikleri bittikten sonra monte edilmelidir.
1. Installation of bathtubs and shower trays
should be done after the tiles.
2. Küvet ayaklarn panel yüksekliñine göre
ayarlaynz.
2. Adjust the bathtub leg according to panel
height.
3. Küvetin üst yüzeyinden küveti teraziye alnz.
Teraziye alma iïlemi yaparken küvetinizin tam
terazide olmasna özen gösteriniz.
3. Level the bathtub putting a water gauge on
top of the bathtub. While leveling make sure
your bathtub is at exact scale.
Düz ve Köïe Küvet / Duï Teknelerinin
montaj sralar ayndr.
Installation steps for bathtubs and shower
trays are same.
Yan Panel
Side Panel
3
SîFON MONTAJ VE KULLANIM SYPHON INSTALLATION AND UTILIZATION
1. Küvetin üzerindeki koruyucu filmin sifon
deliñi çevresine gelen ksmlarn çkartnz.
2.Küvet sifonunu yerine takarken yandaki
ïekilde görüldüñü gibi önce küvetin altndan
ve içinden küvete temas eden parçalara
silikon skarak sifonun diñer parçalarn
küvete monte ediniz. (Silikon kurumadan
küveti hareket ettirmeyiniz veya su ile
doldurmaynz.)
3.Sifon çkïn ucunu atk su giderine
bañlaynz.
1.While mounting a drain on a bathtub, apply
silicone on the sides that touch the outer and
inner side of bathtub. After fixing siliconized
parts, the remaining parts can be easily
attached on the bathtub.
Kumandal sifon modellerinde valf sola çevrilerek
küvet boïaltlr.
2.Do not move the bathtub before silicone
dries up and do not fill water.
In commandable syphone model the valve should
be turned left for emptying the bathtub.
3.Attach the syphon outlet to waste water
drain.
BR
OW
BLUE
YELLOW
BR
BLUE
YELLOW
OW
N
N
JAKUZî ELEKTRîK BAìLANTISI ELECTRICITY CONNECTION IN WHIRLPOOL BATH
Elektrik ba÷lants ùekilde gösterildi÷i gibi
olmaldr.
Kablo renklerine göre ;
Sar - Topraklama
Mavi - Eksi Kutup ( - )
Kahverengi - Art Kutup ( + )
The Electricity Connection Must Be As Shown In
the above diagram
Cable Colours ;
Yellow – Grounded
Blue – Negative Pole ( - )
Brown – Positive Pole ( + )
4
PANEL MONTAJ INSTALLATION OF PANEL
Küvet Kenar Bathtub Edge
Plastik Takoz Rubber Filler
Añaç Takoz Wooden Fiiler
Panel Maïas Panel Tong
Panel Panel
Saplama Lever Fix
Ayak Profili Leg Profile
Somun Bolt
Panel Destek Ayañ Panel Support Leg
Vida Kapañ Screw Cap
Vida Screw
Emniyet Pulu Safety Washer
Ayarlanabilir Ayak Adjustable Leg
Panellerin koruyucu folyolarn çkartnz.
Side panels are optionally used in bathtubs
and shower trays.
Aldñnz üründe yan panel var ise montaj
sras önce yan panel daha sonra ön panel
ïeklinde olmaldr. (Küvetlerde yan paneller
opsiyonel olarak kullanlmaktadr.)
If you have purchased a side panel,
installation steps should begin with the side
panel first and then the front panel after by
using panel support set which is fixed on panel
support leg.
Küvetin ön kenar eteklerinin altnda panel
montaj için sabitlenmiï panel maïas
bulunmaktadr, panel üst kvrm bu maïalara
tutturulacak ïekilde taklmaldr.
Panel Destek Ayañ Takm
Panel Support Set
Panel vida takm kullanlarak, panel destek
ayañna sabitlenir.
Panel Maïas
Panel Tong
Vida Kapañ
Screw Cap
Vida
Screw
Emniyet Pulu
Safety Washer
5
SîLîKONLAMA VE ÇITA TAKMA îïLEMî SILICONE AND BAR FIXING OPERATION
Duvara sabitlenmiï ve sifonu taklmï
küvetinizin üzerindeki koruyucu folyoyu
söktükten sonra küvetin duvara temas eden
kenarlarna silikon çekiniz.
After removing the protective skin on the
fixed bathtub, apply silicone to sides that touch
the walls.
The silicone gap at the end of the bathtub bar
is closed with bar caps and the slot under the
bar is pressed after application of silicone.
Silikonlu yere küvet kenar çtasnn dïa
gelen ucu çta kapañ ile kapatldktan sonra
çtann altndaki kanal silikon ile doldurarak
yapïtrnz.
Corners can be sealed with corner
apparatus.
Daha sonra köïe kapama aparatnn arkasn
silikon ile doldurup köïeyi kapatnz.
Köïe Kapama Parças
Corner Apparatus
Çta Kapañ
Bar Cap
6
FLAT DUï TEKNELERî MONTAJI FLAT SHOWER TRAYS INSTALLATION
Flat duï teknelerinde sifon yere gömme
olduñu için önceden sifon yerinin açlmas
gerekmektedir. (Ürün ölçüleri dikkate
alnmaldr.)
Syphon slot must be opened up prior to
installation of shower tray since syphon places
of flat shower trays are embedded in the
ground.
Sifon kanala yerleïtirilip gider bañlants
yaplarak silikon ile desteklenir. (îekil 1)
Installation steps for flat shower trays begin
with syphon, shower tray and bathtub bars
respectively.
Flat duï teknesi, teraziye alnmï döïemeye
montaj yaplacak ïekilde yerleïtirilir.
Üzerindeki koruyucu folyonun duvara
temas eden ve sifon çevresine gelen bölümleri
syrldktan sonra folyonun tamam montaj
bitiminde çkarlmaldr.
The product must not be used for 24 hours
after the application of silicone.
If the product is moved or contacted with
water before silicone dries up then it will lose
its fineness.
Sifon süzgeç bañlants yaplarak sifon
montaj gerçekleïtirilir. (îekil 2)
1
Duï teknesi ve yer karosu arasna silikon
çekilerek szdrmazlk sañlanr. (îekil 3)
òstenilen durumlarda ayrca kenar çtas
silikon çekilerek yaplabilir. (îekil 3)
2
3
A-A Kesiti
7
HîDRO MASAJ SîSTEMLERî HYDRO MASSAGE SYSTEMS
KROM EYBIL SîSTEM
Chrome Eybil System
MEGA SîSTEM
Mega System
ELEKTRONîK ULTRA SîSTEM
Electronic Ultra System
Hava ve Su Jeti
Air and Water Jet
Hava ve Su Jeti
Air and Water Jet
Blower Jet
Blower Jet
Hava ve Su Jeti
Air and Water Jet
Blower Jet
Blower Jet
12 JET
12 JET
16 JET
12 JET
16 JET
On-Off Button
Mega Systems On-Off
Elektronik Kumanda Paneli
Electronic Control Panel
Radyo
AM/FM
Terapi Lambas
Therapy Light
Air Adjustment Buttons
Su Seviye Sensörü
Water Level Sensor
KULLANIM VE BAKIM UTILIZATION AND MAINTENANCE
All construction work and installation in
the bathroom must be completed before the
bathtub is mounted.
Ürün kuvvetli kimyasallar (aseton, tuz
ruhu, aïndrc toz deterjan, arap sabunu,
boya çkarc kimyasallar, solventler v.b.)
ve sert çizici temizlik süngeri ile temas
ettirilmemelidir.
Water drain must be placed under the
bathtub.
Ürünü kullandktan hemen sonra sv banyo
temizleyicisi ve yumuïak bir bez kullanarak lk
su ile temizleyiniz, bu ïekilde kireç oluïumunu
engellemiï olursunuz.
If the mixer is requested to be on the wall,
then it must be mounted 75 cm high and at the
right side of the product you have purchased.
Yanan sigara ve ateïli cisimler küvetten uzak
tutulmaldr.
Montaj iïlemlerinden sonra banyo içinde
ki inïaat çalïmalar devam edecek ise ürün
üzerindeki ince koruyucu folyo çkarlmamaldr.
Ürün yüzeyi mat veya çizik görünüyorsa
üzerindeki ince koruyucu film çkartlmamï
olabilir veya uygun temizlik malzemeleri
kullanmyor olabilirsiniz.
If embedded mixer is preferred then its place
will differ according to the model of the bathtub.
Mixer outputs should be 30 cm high of the
ground and placed under the bathtub.
If scratches appears on the product these
can be removed with thin water sandpaper. Wax
polish application can be used to brighten.
Clean the product with liquid detergent and
rinse with clean water.
Protect from weld and cigarette fire.
Ürünün gideri sk sk tkanyor ise saç teli
veya sabun artklar zaman içinde sifonunuzu
tkamï olabilir, sifon giderini lavabo açc ile
temizleyebilirsiniz.
Remove the protective skin lastly in order to
prevent a damage.
Ürünün altna su szyor ise ürün ile duvar
arasndaki silikon uygulamasn kontrol ediniz.
8
GARANTî ïARTLARI
1 - Küvet ve duï teknesinin garanti süresi, teslim tarihinden itibaren baïlar ve 10 yldr.
2 - Ürün üzerindeki mekanik ve elektrik aksamlar için garanti 2 yldr.
3 - Ürünün tamam firmamzn garantisi kapsamndadr.
4 - Ürünün garanti süresi içinde arzalanmas durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir. Ürünün tamir süresi en az 30 iï günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis
istasyonu olmamas durumunda, ürün satcs, Bayii, Acentesi, Temsilciliñi, òthalatçs veya
imalatçsndan birisine bildirim tarihinden itibaren baïlar.
5 - Ürün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iïçilik, gerekse montaj hatlarndan dolay
arzalanmas halinde, iïçilik masraf, deñiïtirilen parça bedeli yada baïka herhangi bir ad altnda
hiçbir ücret talep etmeksizin tamir yaplacaktr.
6 - Ürünün; teslim tarihinden itibaren garanti süresi dahilinde kalma kaydyla bir yl içerisinde,
ayn arzay ikiden fazla tekrarlamas veya farkl arzalarn dörtten fazla ortaya çkmas sonucu,
üründen yararlanamamann süreklilik kazanmas, tamir için gereken azami sürenin aïlmas,
servis istasyonunun mevcut olmamas halinde srasyla satcs, Bayii, Acentesi, Temsilciliñi,
òthalatçs veya òmalatçsndan birisinin düzenleyeceñi raporla arzann tamirinin mümkün
bulunmadñnn belirtilmesi, durumunda, ücretsiz olarak deñiïtirme iïlemi yaplacaktr.
7 - Ürünün kullanma klavuzunda yer alan hususlara aykr kullanlmasndan kaynaklanan arzalar
garanti kapsam dïndadr.
8 - Garanti belgesi ile ilgili olarak çkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlñ, Tüketicinin
ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürlüñü’ne baïvurulabilir.
9 - Yere gömme yaplan modellerde servis hizmeti verilmeyeceñi için ürün garanti kapsam
dïnda kalr.
Not: Ürün susuz çalïtrldñ takdirde garanti kapsamna girmez.
GUARANTEE CONDITIONS
1 - The Guarantee Period of the bathtub is 10 years and begins with the Delivery Date.
(There are two years guarantee for electrical and mechanical components.)
2 - All the parts are under the Guarantee of our Company.
3 - In case of a Disorder of the goods the time passing during the handling of the disorder is added
to the Guarantee period. The repairment period is maximum 30 working days. This period begins
with the date of informing the Service Station of the Goods, if there is no Service Station to the
Seller of the Goods, Subsidiary, Agency, Representation, Importer or Manufacturer.
4 - Within the Guarantee Period, Equipment and Labour, Breakdown due to Installation Faults,
Labour Cost, the cost of the parts changed or any other service will be done free of charge.
5 - On condition of being during the Guarantee Period, in case of the repetition of the same defect
two times and more than four different kinds of defects in a year, and the continuity of not being able
to make use of the goods, the fact that the period of maximum repairment is exceeded, the goods
will be changed free of charge by a report issued by the Seller, Subsidiary, Agency, Representative,
Importer and Manufacturer respectively stating that the Repairment is impossible.
6 - Defects arising from the misuse of the Articles of Utilization Manual will not be included in the
scope of the Guarantee.
7 - For problems regarding the Guarantee Certificate the Ministry of Industry and Commerce, and
the Directorate general of Protecting the Rights and Competition of the Consumers may be applied
to.
8 - Service cannot be given to models that are embedded under the ground thus they are not
included in the Guarantee Scope of Goods.
Note: If the whirlpool system is damaged when used without water that will not be covered by the
Guarantee.
9
GARANTî KAPSAMI DIïINDA KALAN HUSUSLAR
1 - Ürünlerin teslimat sonrasnda yaplacak nakliye ve taïmalar esnasnda, inïaat alannda uzun
süre korunmasz kalan ürünlerin yüzeyinde oluïan deformasyonlar yada darbe sonucunda
oluïabilecek krlmalar
2 - Ürünlerin depolanmas srasnda ortamdaki su ve rutubet gibi olumsuz ïartlardan etkilenerek
zarar gördüñünde
3 - Ürünlerin depolanmas ve nakliye srasnda ambalaj üzerindeki koruyucu iïaretlere
uyulmadñnda
4 - Yetkisiz kiïiler tarafnda yaplan hatal montaj bakm onarm nedeni ile oluïan arzalar
5- Teknik ïartlara uygun olmayan tesisat ( pis su gideri, duvar yer gönyesizliñi vb.) iïlemlerinden
dolay montaj etkileyen faktörler
6 - Küvet üstü armatür uygulamalarnda deliklerin üretici veya yetkili servisler dïnda açlmas
durumunda oluïan arzalar
7 - Orjinal yedek parça dïnda kullanlan parçalardan kaynaklanan arzalar
8 - Ateïli cisimlerle temas halinde yüzeyde oluïabilecek deformasyonlar
9 - Ürünün kuvvetli kimyasallarla (aseton, tuz ruhu, aïndrc toz deterjan, arap sabunu, boya
çkarc kimyasallar, solventler vb.) ve sert çizici temizlik süngeri ile temas halinde yüzeyde oluïan
deformasyon ve matlklar
10 - Kullanm klavuzunda belirtilen kullanm fonksiyonlar dïndaki uygulamalar nedeniyle
yüzeyde ve elektronik parçalarda oluïan deformasyon ve arzalar
11 - Voltaj yükselmeleri ve azalmalarndan dolay elektronik malzemelerin bloke olmas
ÜRETîCî FîRMA ve YETKîLî SERVîS
MANUFACTURER FIRM and SERVICE
SANICA BANYO ve îNï. SAN. TîC. A.ï.
Kavakl Mahallesi, òstanbul Caddesi,
No: 8/10 34520 Beylikdüzü / òSTANBUL
Tel.
: +90 212 855 80 80 pbx
Fax
: +90 212 855 80 90
e-mail
: [email protected]
web
: www.sanica.com.tr
10
GARANTî BELGESî
GUARANTEE CERTIFICATE
ñMALATÇI VEYA ñTHALATÇI FñRMANIN
MANUFACTURER OR IMPORTER
ÜNVANI / TITLE
ADRESò / ADDRESS
TEL & FAX
FñRMA YETKñLñSñNñN ñMZA VE KAîESñ
SIGNATURE AND STAMP OF FIRM AUTHORITY
MALIN / MERCHANDISE
CòNSò / TYPE
Akrilik küvet ve Duï teknesi /Acrylic Bathtub
MARKASI / BRAND
SANICA
MODEL
Ekli Liste / Attached List
BANDROL VE SERò NO.
BANDROLL AND SERIAL NUMBER
TESLòM TARòHò VE YERò
DELIVERY DATE AND PLACE
GARANTò SÜRESò / GUARANTEE PERIOD
SATICI FñRMANIN / SELLER FIRM
ÜNVANI / TITLE
ADRES / ADDRESS
TEL & FAX
FATURA TARòHò VE NO
INVOICE DATE AND NUMBER
TARòH - òMZA - KAîE
DATE - SIGNATURE - STAMP
14.05.2001 Tarih 34-2207 Sayl Bu Garanti Belgesinin
Kullanlmasna 4077 Sayl Kanunun ile Bu Kanuna
Dayanlarak Düzenlenen TRKGM / 95 / 116 - 117
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas îçin Garanti
Müdürlüíü Tarafndan îzin Verilmiðtir.
The utilization of this Guarantee Certificate dated
14.5.2001 number 34-2207 issued in accordance with Law
number 4077 has been allowed for use by the Guarantee
Directorate of the TRKGM/95/116-117 based on this
Law fort he Protection of Consumer Rights and Competition.
Belge Numaras: 34-2207 / Belge îzin Tarihi: 04 Mays 2001
Certificate Number: 34-2207/ Permit date: MAY 4th, 2001

Benzer belgeler

TAMAMLAYICI URUNLER KATALOG.indd

TAMAMLAYICI URUNLER KATALOG.indd ÖZELLòKLER - FEATURES Ykama Kapasitesi Flush

Detaylı

sgs bahçe ekipmanları fiyat listesi

sgs bahçe ekipmanları fiyat listesi COMFORT SIRT ÇANTALI PÜSKÜRTÜCÜ 12 LT

Detaylı

pdf olarak indir

pdf olarak indir ADRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

Detaylı