8 3

Transkript

8 3
2 0 1 1 領航計畫
原住民傳統歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
.教育部終身學習圈.
޽ጱಏҜĈ
޽
Ĉିֈొ
ొ
͹
͹ᏱಏҜĈ
Ĉੑဥ‫ڱ‬
‫ڱ‬ˠ‫ۿ‬ᜋ
ᜋ̼͛ૄ‫ܛ‬
‫ົܛ‬
ੑဥ‫ڱ‬
‫ڱ‬ˠщπ
π͛ିૄ‫ܛ‬
‫ົܛ‬
ੑဥ‫ڱ‬
‫ڱ‬ˠ‫̮ڌ‬
̮ࡊԫ͛ି
ିૄ‫ົܛ‬
ົ
߿
߿જॡมĈ
Ĉ2011 ѐ 8 ͡ 3-5
3 ͟
߿
߿જгᕇĈ
ĈέΔξ
ξາЍି
ିֈົᐡ
!
ឰΪѣᄬ֏՟ѣ͛ф۞୉ཏ!
Ξͽ!
ቿ‫ݎ‬൴ण!
໚ᅈ߹‫!ܜ‬
ϫ!!ᐂ Contents!
序
活動內容
活動計畫
........................................................................................................................
02
課 程 表
.........................................................................................................................
04
課程簡介
........................................................................................................................
05
課程及講師介紹
尋找卓越的至高點(胡 健 老師)
.........................................................
06
三個傻瓜電影賞析(蘇 蘭 老師)
.........................................................
08
布農家庭與文化傳習(邱榮義 老師) .....................................................
10
....................................
14
........................................
18
................
20
會動的清明上河圖(曾淑芸 老師) ..........................................................
25
賽德克族音樂素描(蔡少聰 老師) .........................................................
30
.......
34
.............................................................................................
37
.....................................................................................
38
.....................................................................................................
40
.........................................................................................
41
.............................................................................................
49
......................................................................................................
53
台灣原住民音樂中的聲音印記(吳榮順 老師)
莊國鑫原住民舞蹈實驗劇場(莊國鑫 老師)
部落儀式性能量與極致表演藝術的對應(羅桑席讓 老師)
從部落到舞台-台灣原住民樂舞的傳統與末來(孫大川 老師)
學員資料
學員學習需求
學員名單及通訊錄
住宿房表
附
錄
支持偏鄉的心意
活動行前通知
NOTES
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
X߿જࢍ൪!
壹、計畫緣起:
ώົ‫ٺ‬ώѐĞ2011ğ੓Ăᜩᑕିֈొ௣֗ጯ௫઻Ķមရཱི-ࣧϔ୉ཏϖ
ᜈିֈࢍ൪ķ
Ă֭඾ீ‫ࣧٺ‬ҝϔొར୉ཏĂд็௚ႇᔀăᄅᔏăϠ߿௉‫׏‬ᆇ
ёඈЧ͞ࢬĂ࠰Ч‫׍‬পҒĄၟҌ 2010 ѐͤĂ
Ķមရཱིķ̏޺ᜈࠎ˝࣎୉ཏĂ
෹࿅ˬȈ࣎ొརซҖԬങᄃ൴ण۞̍үĂ၆‫ܜٺ‬ഇజ‫ن‬ர۞็௚ႇᔀᄅᔏ
็௫ିֈĂ‫ڦ‬ˢਕณć‫ܕ‬ѐֽϺ౅࿅ј‫ڍ‬णႊĶࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆ķ
Ăѣ‫ܧ‬૱
ჟ૾ᖳಱ۞ӔனĂ၆‫ٺ‬ĶΪѣᄬ֏ҭ՟ѣ͛ф۞έ៉ࣧҝϔ୉ķஎ‫็׍‬ٚă
൴ೳᄃϖᜈ۞ຍཌྷĄ
ੵѩ̝γĂᏱநĶࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆ķ
Ăឰ‫ܜ‬ഇૈ੊۞‫̄ޅ‬ѣ˞Ӆ˧۞ϫ
ᇾĂ֭፬ᐽरϠ‫ٻ‬஽۞Ћဦ͕Ăҭߏିֈߏᄃॡ࣌ซ۞ԓ୕̍඀Ă޽ጱ۞
̰γདҁरĂ൑ኢߏ୉ཏ̼͛۞ጯ௫ă࠹ᙯ૞ຽԫఙăྤ໚ፋЪĂԺٕߏ
ဥચҖ߆ඈְચĂౌυืѣჟৈՐჟ۞ჟৠćឰဥฤፋវЯ̙ᕝј‫ܜ‬ซՎĂ
҃ᘃ‫ٱ‬୉ཏϖᜈᄃ൴ण۞ֹ‫׻‬Ą
็௫੊ቚ၆‫ٺ‬୉ཏ۞ᄮТ‫ؠۺ‬Ăߏ͔જछ‫̈́ܜ‬਄ҁ͚޺็௫ିֈ۞ࢦ
ࢋ୧ІĂ҃఺࣎୧І۞ᙯᔣಶߏ૲ᅳăౖҡᄃ޽ጱ۞ҁरĂд૞ຽăֹ‫׻‬
ᄃሤԢČඈЧ͞ࢬ۞޺ᜈซՎᄃј‫ܜ‬Ą
Ķមရཱིķ൴णҌ̫Ă̏ซˢௐˣѐĂ
ଂဥฤ۞ᑭ੅ᄃ‫ޙ‬ᛉ̚Ăԧࣇቁ၁࠻‫ז‬ЧѣӧဩхдĂপҾߏ޽ጱҁर۞
૞ຽԫఙ͞ࢬĂତ‫੊צ‬ቚă·࿪̈́Гј‫ܜ‬ăГ΍൴Ă͞ਕቁܲᐹኳ۞ய΍Ą
҃ҁरдЧ͞ࢬ۞ј‫ܜ‬ĂՀਕ೩‫̄ޅچ‬Я็௫੊ቚ҃ᒔ଀ព඾۞ེតј‫ܜ‬Ą
貳、計畫目的:
˘ăỉ‫ొڦ‬ར̼͛ᘹఙ۞็ٚᄃ൴णĂ൴णᄃ၁ன੼ड़ৈ۞ᅳਝࢍ൪Ą
˟ăͽ૞ຽ̈́ᖳಱ۞ጯ௫͞९Ă፬ᐽ޽ጱҁरჟซ࠹ᙯԫఙᄃਕ˧Ă֭ᆧ
ซ็௫ֹ‫׻‬ᄃ‫͕ܫ‬Ą
ˬă౅࿅૞छ۞ႇᔀᄅᔏካ‫ژ‬Ăᆧซ̼͛৵ዳᄃ็௫޽ጱԫਕ
αă౅࿅̍үӪܳซဥฤགྷរ̷ሿă୉ཏ̼͛Ϲ߹ă։ّ̢જᄃ‫׶‬Ꮨ൴णĄ
̣ă౅࿅གྷរϹ߹Ă૲જဥฤய΍Ă̈́ᆧซ޽ጱҁर૲જొར‫͌ܦ‬ѐ‫΁׎‬
ኝຽጯ௫‫͕̈́ܫ‬ᚮ‫޽۞˧ۋ‬ጱਕ˧Ą
2
參、計畫辦法
˘ă޽ጱಏҜĈିֈొ
˟ă͹ᏱಏҜĈੑဥ‫ڱ‬ˠ‫ۿ‬ᜋ̼͛ૄ‫ົܛ‬
ੑဥ‫ڱ‬ˠщπ͛ିૄ‫ົܛ‬
ੑဥ‫ڱ‬ˠ‫ࡊ̮ڌ‬ԫ͛ିૄ‫ົܛ‬
ˬă߿જॡมĈ2011 ѐ 8 ͡ 3-5 ͟ĞЯొརֽ݈έΔ߇щଵˬ͇ˬ؆ğ
αă߿જгᕇĈέΔξາЍିֈົᐡ(έΔξ̀‫ڒ‬ડૄ‫ ྮګ‬250 ཱི)
̣ă߿જԛёĈኝ඀̈́གྷរϹ߹
̱ăણΐ၆෪Ĉ50 ˠ
Ğ˘ğមရཱིᄮዳጯ७޽ጱҁरĄ
Ğ˟ğ‫ܧ‬មရཱིᄮዳጯ७޽ጱҁरĄ
Ğˬğមရཱིᄮዳˠăૄ‫̍ົܛ‬үˠࣶĄ
Ğαğ‫΁׎‬၆‫ࣧٺ‬ϔ୉ཏ̼͛ᘹఙ็௫Ă‫׍‬ѣ੼‫ޘ‬ሤԢ۰Ą
˛ăણΐࣧ‫݋‬ĈБ඀ણᄃĂഇม̙଀ኛ઄Ą
ˣăኝ඀నࢍࣧ‫݋‬Ĉ
Ğ˘ğՏѐᏱந˘ѨĂͽˬ͇‫׌‬؆ఢထĄ
Ğ˟ğะ̚ጯ௫ăஎ‫ޘ‬Ϲ߹ăฟംᇊৼາࢤĄ
Ğˬğᇃᔛ૞छАซĂ೩ֻк̮۞៍ᕇᄃ‫ޙ‬ᛉĄ
Ğαğ៍ᇝ၁ચ֭ࢦĂԣిჟซ޽ጱԫਕĄ
Ğ̣ğ಴ࢦ୉ཏ̼͛পኳĂቁܲ็௫ჟৠᄃࣧ‫݋‬Ą
Ğ̱ğᆧซາۢăஔᚪາԫăࠎ็௫ିֈ‫ڦ‬າຍĄ
3
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Xኝ඀ܑ
ॡ ม
08/03(ˬ)
09:00-09:20
(20 ̶ᛗ)
ฟ၌ё
‫ࡌڒ‬ԃ ି
଱(‫ۿ‬ᜋ)
ᘲ૾໓ ેҖ৪३(щπ)
09:20-09:50
(30 ̶ᛗ)
٦΍યᗟᄃӧဩ
ᛂ ᜋ ҁर
1.дয়А۞˿г˯Ա‫ז‬
Ķ‫מ‬෸۞Ҍ੼ᕇķ
10:00-12:00 2.̼͛៍Ѝ۞јΑ९ּů
(120 ̶ᛗ)
ĶО෪ᚊѯķᇆͯ៍ካ
ᄃ੅ኢ
ࡧ ઉ ҁर
12:00-13:30
1.˘ֱᄃܑႊѣᙯ۞̈‫ڱ‬ᚗ
15:30-16:50 2.Ķࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆ķ۞
(80 ̶ᛗ)
͕଀̶ֳ
ࡧ ઉ ҁर
౹າᄃ็௚۞኏ᑝᄃ࠷‫ޥ‬
17:00-18:00
ࡧ ઉ ҁर
(60 ̶ᛗ)
ᛂ ᜋ ҁर
19:00-21:30
(150 ̶ᛗ)
4
08/05(̣)
οྺछलᄃ̼͛็௫
ᔈᇇҹ୉ࢰሄ৵ೡ
‫ܘ‬ၷཌྷ ͹Ї
(ᙳ౩Ӏቌ̶७)
ӓၷึ ି଱
ᐠ
ग̂̌ ͹؎
ᐠ
ఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ
-በ౹␎ᔤቔ
-੊ቚणႊቔ
-‫࡚ܠ‬ሄᄅቔ
-ဥચགྷᒉგநቔ
ఄ઼㛄 ҁर
ొརᆇёّਕณ
ᄃໂ࡭ܑႊᘹఙ۞၆ᑕ
ᘲॹयឰ ҁर
17:10-18:40(90 ̶ᛗ)
ົજ۞୻‫ګ˯ځ‬ဦ
(‫܅‬౾‫ۋ‬ឳᐡ)
അ୿‫܉‬
ҁर
2:;11.31;11):1 ̶ᛗ*!
ᄮዳˠ̝؆)໢ᛟᐠົ*!
!‫ܦ࡚׹‬ă߸ ᜋă‫ࡌڒ‬ԃ!
!Ղ௜ዡăౘጙ഑ă֙ംս!
ᖣ˘ಞĪ࿪ᇆīஎ‫ޘ‬ጯ௫- !ՂԠጙă໅ᇐ‫܆‬ă‫ܘ‬Ϩҳ!
ņˬ࣎์ϝŇ࿪ᇆካ‫! ژ‬Ղᕞэăᕿᇇஅăૺϒጙ!
!ु!!Рăᛂ!!ᜋă‫ాڒ‬प!
31;21.32;21)71 ̶ᛗ*!
ᛂ ᜋ ҁर
୻‫ګ˯ځ‬ဦ.୻ੰώ!
‫͈!!ܦ࡚׹‬ˠ!!
୎
ች͌ᓐ ͹Ї
(πᐖ઼̈)
ଂొར‫ז‬ᄅέ
έ៉ࣧҝϔࢰሄ̚۞
ůέ៉ࣧҝϔሄᄅ۞
ĶᓏࢰО੃ķᄃĶ൴ᓏְ၁ķ
็௚ᄃϐֽ
̾
1.̙ਕᄲ۞৪૜
-Ѽី‫ࢰث‬ሄᆐಞ
13:30-15:20
Ԇፋ‫ۍ‬፾छ៍ካ
(110 ̶ᛗ)
2.યᗟᄃ੅ኢ
ࡧ ઉ ҁर
18:00-19:00
08/04(α)
ჟৈՐჟᑭෛયᗟ
͕଀ፋந
ᛂ ᜋ ҁर
‫ࡌڒ‬ԃ ି଱
็௫रྤБវ
Г΍൴Ċ
ኝ඀ᖎ̬W!
ů8 ͡ 3 ͟ů
尋找卓越的至高點
米靈岸音樂劇場藝術總監
胡
健 老師
఺ߏ˘ಞᏉЪ˞ܑႊᘹఙă̼͛யຽăొར̼͛็ٚ៍ᕇ۞੅ኢົĄ‫ם‬ӄ୉ˠ̈́ଯજొ
ར̼͛൴ण۞࠹ᙯˠ̀ᗃ୻̍ү̰ट۞‫ؠ‬Ҝᄃ൴ण۞͞ШĄ̶ֳт૟ಏ˘˯р۞̼͛ࢴՄĂ
஗አјк჌Ч‫ָ۞ॾࢲ׍‬ᐥĄ
藉一場【電影】深度學習-“三個傻瓜"電影賞析 國家電影資料館董事 蘇 蘭 老師
ѩొ࿪ᇆͽሤ˧ႇᄅ‫׶‬৯̚૲ஊ۞ଐ༼ĂӔன˘᛫‫ޥ‬҂ିֈώኳăଣ੅̓ኖৌᏒ۞ಈᆐ
ΫྐĂЯѩĂ‫ה‬າО‫ޘ‬౵੼ைٗࡔᐂĄ߇ְଂО‫˘ޘ‬ٙந̍Щ७णฟĂ఺྆ధкጯϠĂкߏ
ࡦ࢑ͭϓ۞ᑅ˧҃ˢጯಶ᝝Ă‫ڱ‬ցĞ੺ᇇ‫ݣ‬༱࿹ğ
ăٛΐĞՒતಕԓ࿹ğ˵ּ̙γĄ൒҃Ăາ
Ϡˢ૛఺˘͇âҜಱछ̄ԙᖡ͸Ğ‫ܠ‬ѼႬց࿹ğ۞΍னĂ‫ݒ‬Լត˞‫ڱ‬ց‫׶‬ٛΐ۞Ϡ‫׻‬Ă఺
Ҝ߿᜙۞ֳ่̙̈̄‫צ‬࿪፟̍඀۞ሄ኷ĂՀ̂ᓙ߄៏үࢲ૞‫۞ט‬ጯચ͹ЇĄ
ᖡ͸۞পϲ፾ҖĂ̙ҭୁ൴‫ڱ‬ց̈́ٛΐ఺‫࣎׌‬р̓ĂˬˠՀ੓֗ͅԩ७̰๱ᐲё۞ିֈ
͞੫Ą˘߱߱‫ݏ‬ᘕႺճ۞݂ᐍĂ˵ឰ΁ࣇጂ΍˞̙͌৯फ़Ăᖡ͸ՀЯቡμЪຑ˯˞ጯચ͹Ї
۞̃‫׊‬Ą൒҃Ă‫ڱ‬ցᄃٛΐ̪њ඾छलΐ̟۞ᘀ̂ᑅ˧Ăீ࠻ᘣ‫ٺ‬ன၁Ă൑‫ڱ‬Ⴝଐ੠Րေຐ
۞‫׌‬ˠĂ˫ົዎె̦ᆃ߄ጼĉ҃ᖡ͸Ă˫ࠎңົࡎ൒ঐε൑ᖸĉ˘ಞ஝Եநຐăຑଐă֗͵
۞ჟ‫ܚ‬рᑚĂ̖ϒࢋणฟ…Ą
ώͯԼበҋО‫ޘ‬ၰዚ३ĮFive Point Someoneį
Ăշ͹֎ࠎ༊ࡓᚗ඿๵͇ͳ‫ܠ‬ѼႬցĂ࿪
ᇆഅᒔ 2010 О‫ޘ‬๸೻Ι౵ָᇆͯă౵ָጱႊă౵ָշ੨֎ረĄಞഀ‫݋‬Ᏼд͵ࠧ˯ঔ٥౵੼
۞̳ྮ̝˘۞О‫ޘ‬ٛ྿ҹ̋ડ‫ٮ‬ᛷĂࢲഀսᚊӴ៍Ą
5
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
!
ů8 ͡ 4 ͟ů
布農家庭與文化傳承
霧鹿國小分校主任
邱榮義 老師
Аˠ۞ംᇊă঻˭ᐹ։۞̼͛Ă྽΍ԧࣇϔ୉Ϡ߿ࣰጯୁְĂᇩ˭˘௕჌̄Ăрр۞ତ
ഔග˭˘‫΃ޢ‬Ăឰ̼͛଀ͽܲхĄ
િ޺ϫᇾĂШ඾ᇾࡏ‫݈ـ‬෿Ă੠ుေຐĂ̼͛็ٚଂ̈ઇ੓Ă็่̙ٚߏ̈‫ࢋޅ‬ጯ௫Ă
Հߏछ‫ܜ‬ᑕѣ۞యЇĄ
ିֈಶߏ̙ᕝග‫̄ޅ‬፟ົĂିֈՀ̙ਕϡ‫ܛ‬᏿۞֎‫ޘ‬ᏊณĂԸˢ˘ѺĂٕధ࠻аќј‫ڍ‬
Ϊѣ˘Ă֤ĺ˘Ļ‫ޝ‬Ξਕಶߏ౵ᙯᔣ۞˘Ą
ભ΍ҋ‫ܫ‬Ăᄅ΍ϏֽĂ߿΍ԓ୕੼̤ᆙ⋣۞Ӟ಄็ٚয়А۞ĺംᇊĻĂĺ‫׶‬ᏘĻ۞ˣొЪ
ࢰ˞ྋˠ‫̝׶‬఍ĂྒΑज̶ֳϔ୉ĺၷ᜖Ļ͕Ă֭ૈዳͽĺநّĻࢬ၆к̮୉ཏ۞ᄮТĄ
台灣原住民音樂中的「聲音印記」與「發聲事實」
國立台北藝術大學傳統音樂系系主任 吳榮順 教授
莊國鑫原住民舞蹈實驗劇場-編創焠鍊篇、訓練展演篇、阿美樂舞篇、團務經營管理篇
莊國鑫原住民舞蹈實驗劇場藝術總監
莊國鑫 老師
部落儀式性能量與極致表演藝術的對應 優人神鼓巡迴世界演出主要鼓手 羅桑席讓 老師
ᄅέܑႊ۞ૄώ̮৵̈́౹ү࿅඀
޽ጱ۰ᄃܑႊ۰۞࠹၆ᙯܼ
ႊࣶ۞ૄᖂ੊ቚࠎү‫۞ݡ‬ĶॲķᄃĶώķ
Ұ࠻֍˞̼͛۞ॲ๜ĉ
‫ײ‬ӛࠎ˘̷۞Ķॲķ
‫פ‬ϡ༊˭۞˧ณ
ឰଐຏ۞ਕณᖇ߹Б֗
ಓ੓͕֗ី۞ᛇۢ тТำѧਠ۞ҋϤᕖૺ
࠻֍̰д۞˧ณ
઼ᅫ៍۞‫ࣧ͞ڌ‬ᛇ
會動的清明上河圖
國立故宮博物院志願服務協會會長
曾淑芸 老師
ன΃Ϡ߿۞௢᎕ĂಶߏϏֽ۞̼͛Ă̼͛௢᎕‫ޢ‬ԛј͛‫ځ‬Ăٙѣ።Ϋ͛‫ߏౌۏ‬അགྷᔿ߿
хд࿅Ăٙѣ።Ϋ͛‫ߏౌۏ‬ѣីᅿ۞Ă૙ᄬѐᅅ˘΃ࡶਕͽĶາ۞֎‫ޘ‬ăາ۞ෛ౎ķ
Ă࠻‫֭ޞ‬
ࢦෛ߇झхд̝ᆊࣃᄃ።ΫຍཌྷĂᖣϤ߿ඛᘹఙϠၗĂᆧΐԧࣇϠ߿۞ૻ‫ޘ‬ᄃ‫͛צֳ…ޘݓ‬
‫̝ځ‬มᇠᑝ‫ޢ‬ٙயϠ̝ͫ‫܅‬Ą
ů8 ͡ 5 ͟ů
賽德克族音樂素描
南投縣平靜國小
蔡少聰 老師
從部落到舞台-台灣原住民樂舞的傳統與末來
6
原住民族委員會
孫大川 主委
ವԱ‫מ‬෸۞Ҍ੼ᕇW
!
ࡧ! ઉ!ҁर!
఺ߏ˘ಞᏉЪ˞ܑႊᘹఙă̼͛யຽăొར̼͛็ٚ៍ᕇ۞੅ኢົĄ‫ם‬ӄ୉ˠ̈́ଯજొ
ར̼͛൴ण۞࠹ᙯˠ̀ᗃ୻̍ү̰ट۞‫ؠ‬Ҝᄃ൴ण۞͞ШĄ̶ֳт૟ಏ˘˯р۞̼͛ࢴՄĂ
஗አјк჌Ч‫ָ۞ॾࢲ׍‬ᐥĄ
ᓾर̬௜!
胡
ጯ
።Ĉέ̂̂ঈࡊጯր
ன
ᖚĈѼី‫ࢰث‬ሄᆐಞᘹఙᓁႾ
健 老師
གྷ ።Ĉ
2010 Ѽី‫ࢰث‬ሄᆐಞᄦүˠ
2010
RS ็ભ۰ࢰሄᆐဥ ဥ‫ܜ‬
2010 ࡍྂ̄۞ᕷˠࡻᄬ߇ְ̈ᆐಞ ᓁႾ
2008 ߇झĶ‫ۏ‬ර͇ᚗķჯ˵ৼᘹఙΫ౾‫ۏ‬ᐡणᜓฟ၌ܑႊ ጱႊ
2008 ࡻᄬৠྖᆐĶԒर۞ᜲ‫ีڱ‬ᔤķጱႊ
2008~2010 රෛ੊ቚ͕̚ ̚ࡻᄬᑚᆐ௚ᚯ/ᓾर
2007 ੼ᕇ࿪ෛࣧҝϔొརଣ৶༼ϫ-Ķ̂г̝ႇķ ༼ϫ͹޺ˠ
2004 ࢰሄ߇ְᄅέᆐĶϮ‫۞˭ޏڕ‬ཨᖃķጱႊ
2004 ૞ᏭĶ᱕೻ᕩֽķၷᒔௐỊ̏‫ܛب‬ѡረ็௚ၱᘹఙᙷ౵ָႊભረ଀͹
2003 ଵ៉Οአ૞ᏭĶ᱕೻ᕩֽķ ᄦүˠ̈́૞Ꮽᛷᇆ
2000~2002 ፉЇᐹᆐಞ઼ᅫొ͹ЇĂ૞య઼ᅫᘹఙ༼Җዚ̈́૲ဥႊ΍
Їିᅳા̈́࣎ˠᖎࢗĈ
ࡧઉߏ˘࣎΍Ϡд‫ִݑ‬Ă‫اؠ‬дέ៉۞ଵ៉୉ˠĄ΁ߏ˘Ҝజ‫ڌލ‬ᎩႳछฏଵ៉Յ Daugadu
छᄮዳ۞‫̄׊‬Ą΁ಈᝌྼ֕̋‫̝ڒ‬มĂ΁۞֖ྫஎˢଵ៉็ᄲ̚Ϡ‫׻‬జ౹ౄ۞ৠ৪᏷ӬĄࡧ
ઉߏྤஎొར̼͛ࢦ‫ޙ‬۰Ă૲ᅳѐᅅ୉ˠஎˢଵ៉̼͛൴໚гĂࢦ‫็ޙ‬௚ొརϠ߿̼͛Ą
΁ߏᇆည੃ᐂ۰Ăͽଵ៉୉ˠ۞ீ༗ᄃ֎‫ޘ‬Ăࡔᐂ።ΫĂஎଣଵ៉̼͛۞౵‫غ‬ᆸĄ΁ߏྤஎ
۞༼ϫᄦүˠĂߏώ˿̼͛ᄃܑႊᘹఙ઼ᅫ̼۞ଯજ۰Ăഅ๊Ϡέ៉۞ܑႊᘹఙү‫ݡ‬Ӕன‫ٺ‬
ధк઼ᅫࢦࢋᘹఙ༼ٕणႊಞٙĂтॗ‫֓ރ‬Ⴌॲ઼ᅫᘹఙ༼(Bergen International Festival)ă
ࣖ೶͐ͧ‫(͕̚ۺ‬Barbican Centre)ă‫ރ‬κ೻ᗕѐण(La Biennale Venice)ăາΐ‫؂‬ᘹఙ༼ă‫ڱ‬
઼֧‫ڀ‬ᗕѐण(Biennale de Lyon)ă‫઼ڱ‬ᏚતௐȈ͡ᘹఙ༼(Octobre En Normandie)ă༄̀ࠃ
ॹᆐੰ(Theatre Vidy-Lausanne) ඈĄ
7
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Xˬ࣎์ϝ࿪ᇆካ‫ژ‬
!
ᛂ
ᜋ ҁर!
ˠม჊ಡ[छल࿪ᇆੰ] ~275~ 2010.12.25
ώͯጱႊٛРऱႳԓٛκ Rajkumar Hirani ԼበҋО‫ޘ‬ၰዚ३ĮFive Point SomeoneįĂ
շ͹֎ࠎ༊ࡓᚗ඿๵͇ͳ‫ܠ‬ѼႬց Aamir KhanĂ΁ 2008 ѐጱႊ۞఍̃үĮ͕̚۞̈ߐߐį
Լត˞ԧ၆О‫ޘ‬࿪ᇆ۞៍ᕇĂଂ৷ऎሄЃย‫̝֏ז‬ѣ‫ۏ‬ăຏˠҌஎ۞‫ח‬ϫ࠹࠻Ğᙯֲ͕೻ߦ
ॾা୉ཏ۞পঅିֈğĂ֭ٚ็඾О‫ͯޘ‬ฮܸВካ۞࿪ᇆૄЯ---ѣႇăѣᄅăѣေĞт‫ڍ‬ଋ
ᔘ੃଀ፖବ 2009 ѐ๸೻ΙࡻϩО੻۞ĮళϔѺ༱ಱਃįϺೇтߏČğĂჟৈՐჟĄͯ‫ݒܜ‬
ൃ൒̙ᛇĂЯࠎᆐώ௛၁ăበጱღരăᒖᒖ࠹љă୧ந̶‫ځ‬Ă୺ព‫ٽ‬ᑖ˫൴ˠஎ࠷Ăҋߏҁ
͌‫آݚ‬ăฮܸВካ۞ָүĄĮˬ࣎์ϝį̏ᒔ 2010 О‫ޘ‬๸೻Ι౵ָᇆͯă౵ָጱႊă౵ָ
շ੨֎ረĂಞഀд͵ࠧঔ٥౵੼̳ྮ̝˘۞О‫ޘ‬ٛ྿ҹ̋ડ‫ٮ‬ᛷĂࢲഀಶߏ˘඗ć̂छ̙ሢ
ଉ۞О‫࣎࣎ࣇߐځޘ‬ਕႇචᄅĂଂѐᅅ༊̂ጯາϠҌ̚ѐೀ̶໦ॹăଂγ៍ౌਕ࠻΍ҋ൒҃
൒ᄲ‫ڇ‬ˠ۞໐͡ஶྫĂ‫ܠ‬ѼႬց 44 ໐੼᛬ႊ 18 ໐෉౧Ϻਕତ‫צ‬Ăࣆߏྫྷ‫࣎׌΁׎‬Ѫᛨ֭Еă
ྫྷ̃̓࠹ෛٕߏྫྷੰ‫̢ܜ‬જॡĂ΁ᓁߏព଀পҾᆲ̈Ğд‫΁׎‬ү‫̙࠻̚ݡ‬΍̂ໄౌߏณ΁۞
֗੼Ᏼລ੨۞֎Ғğć࿹ႊ΁ආѐ۞‫ܧ̄ޅ‬૱ܷսĂপ̂۞ீ༗Ψˠ࿅ϫᙱԞĂͧ‫ޢ̂ܜ‬Հ
‫ី׍‬ঈĄ
ࡶࢋർ߄࣎̈ͨঽẴ͹֎дշ͹֎ᖡ͸ᗓฟ‫ޢ‬ᔘߏа࿅ᐝΝ๹̏జ஌՛۞Ķ瘪ˬķĂ
ࣥлٙ‫ޥ‬Ă҃˯ͯ۞‫ۍ‬ώϡĶᇆणᇫ‫ٸ‬ϡă·႕‫ח‬ஶ۞ቱ‫ס‬ķՀΨ૞඀‫܅‬᏿෴ைซᑚੰ‫ڟ‬ካ
۞ᇆਜ਼ࣇ԰ඦĂ఺჌઱Ꮵ‫ݡ‬ኳ‫ݒ‬ୢч‫۞ݱܜ‬ઇ‫ڱ‬Ăົ̙ົӄ‫̂ܜ‬छ࠻˭ྶᇆͯ۞߮ࢲĉĊ
߇ְߛၹ‫ޙ‬дೀ࣎‫ځ‬ቁܑ྿۞̂ჩ̝˭Ĉ
˘ăͽᎸ኷ࠎ΍൴ᕇ۞ጯ௫---͇̖˯Уăр̓ྯሁăΈ‫࢖ۻܜ‬Čˬ࣎ۡࢗ۞ּ̄Ψˠ̙
଀̙Տ࿣˘߱ಶҕ୽୽۞ᑭ੅˘࿆Ĉۤົăर‫ܜ‬ăٕͭϓග̟̙ዋ̷ഇ୕۞ᑅ˧‫ޢ‬
‫ڍ‬ĄͽᎸ኷ࠎ΍൴ᕇ̖ਕጯѣٙјĄ
˟ăਕдϠ߿߿ϡ̖ߏѣϡ۞ጯ௫---ϡѪࡦѪ᝝३۞၆໰௡ă‫ۍג‬Ϡ߿۞ੰ‫ܜ‬ăᆉ̼۞
ҁጯտࣇČឰ៍ி୻຾ኡ̖ߏৌϒ۞์ϝĄ኱Ԙۢᙊͧ൑ۢՀᜎĊ
ˬăϒෛऻᛵ---ࢬ၆ПᙱăΝੵऻᛵăĶ˘̷ౌрķĂ੎ߏ‫ ܠ‬Qĉ‫ޙ‬ϲҋ‫݌ߏ͕ܫ‬೷۞
ฟؕĄр̓᝘ᚍலຽ݈٥ଫٙѣՐৠય˪۞Ԧ޽ӱ඾዇എΝࢬྏĂͽ̈́‫ܔ‬ฏྫྷͭϓ
ܑ‫ځ‬ೱ̍඀र෿྽ઇᛷᇆर۞߱རĂౌໂஎ‫ג‬ຏˠĄ
αă Ԃึ͞ёЯॡ΃҃Լត---̙Гߏ˲ְึଂĂ҃ߏৌྕ໛఼ćͭϓ˘΃ՀᅮࢋᙸຍԼត
۞‫݌‬ঈĊலຽᖃ‫ۏ‬ଂਖ਼ඊ࿪‫ז‬ೱಏீ࠹፟Ă̻ืᖴ֏Ă៍ிᄃ༊ְ۰˘ᇹຏᅛ̣̰Ą
̣ăϒۡᄃિч۞ˠϠࣧ‫݋‬---҂ྏှያ၁˧̙үၑćԱ̍үࢬ၆˾ྏ̙ᔳೋೳචԆБ‫؃‬
ྕćĶдၢᕝ˞‫׌‬୧ჿ‫ޢ‬Ăр̙ट‫̖ٽ‬ጯົ৭੓ֽĂ‫݌ྕ؃‬೷ࢬ၆ߏԧጯົˠϠ۞
ၗ‫ޘ‬Ăࡶ఺̍ү̙ዋϡ఺ࣧ‫݋‬ĂԧົԱ‫ז‬ՀዋЪ۞̍үČķ
8
̱ăᅅࢦቤާ۞ᆊࣃ៍---ާା̓ˠঽП۞ͭᏐĂౖҡ̓ˠ‫ޘ‬࿅ᙱ଩۞˘؆ĂĶ҂ྏΞͽ
ࢦֽĂҭͭᏐΪѣ˘࣎Ċķ˘ᄬ྽৔Ą
ώͯ۞̂̈྽நБϡߊᖎಏ˫ჟ૾۞ְּႊගҰ࠻ĂĶࠎ፟ጡ˭࣎‫ؠ‬ཌྷĂ‫׎ͽז‬྽ᔘ‫ڼ‬
‫׎‬ˠ۞३۞‫ؠ‬ཌྷķăĶ̙ߏдିҰۢᙊĂ҃ߏдିҰިᆃିķăĶࠎᚮ‫ۋ‬дԱྋඍĂᔘߏࠎ
Ꮈ኷дྋՙયᗟķăĶϹ҂‫ާ۞ס‬ംķăĶஂͪ‫ם‬ӄϠய۞ဥฤЪүăྻϡٙጯăචϡࡊԫ
̍‫׍‬ķăࠤҌĶጱ࿪྅ཉྋՙᜦࣝП፟ķăĶ‫ࡸ܇‬ᗂ‫͘׶‬ᏻീរ၆͞౵дຍ۞ৌ͕ķČౌߏ
ໂָ۞ϯּĂৌϒར၁˞Ķֈಲ‫ٺ‬ሄķĊ
ᓾर̬௜!
蘇
!
蘭 老師
國佳電影資料館董事
έΔξϲरቑ૞ࡊጯ७ă‫ڌ‬ӓ̂ጯ͛̚րலຽĂഅЇέΔξ઼ᄬ
၁រ઼ϔ̈ጯăέΔξϔϠ઼̈ିरĂ઼̚ᇃᇫ̳ΦăέΔ࿪έ
͹޺ˠĂϔ઼˝Ȉ̱ѐҋϔϠ઼̈ੜЃĂனࠎέΔξିֈԊᄬ͛
ᅳાώ઼ᄬ͛ᅃጱࣶĂࠎ઼ᄬ͛ᅳાିጯ۞૞ຽ೩‫چ‬Ă̙᏷ዶ˧Ą
അၷᒔĶିֈొ̚ර౹ຍ‫ົם‬౹ຍିጯ઼ᄬ͛ᙷপᐹረķĂ‫ ٺ‬2002
ѐ 9 ͡༊Ᏼጯѐ‫ޘ‬ᄂΔξপঅᐹ։ିरăᄬ͛‫מ‬෸ିरăѐ‫ࢲޘ‬ำ
ିरĂ֭ፉЇ 1989~2007 ѐᄂ៉ડ઼ᄬ͛ᚮᔈᄂΔξ६᝝ăႊᓾ݄࢕
Ᏼ͘ะ੊޽ጱିरĂૈ੊઼ᄬ͛ᚮᔈᐹսጯϠĄ඾ѣĮឰྐࢳೳ੓ֽį
ă
Į઼ϔ̈̚
ጯ઼ᄬ͛ିጯ၁ϡ͘Ίį
ă
Į‫׊‬ႇɯɰɱ‫ࢰڦ‬௑ཱི޸ࢰѣᓏ३į
ă
Į࣫ྐགྷ‫׏‬Ꮽѣᓏ३
DVDį
Į‫ڌ‬Ҙဦ३̳Φԧົᄲ߇ְѣᓏइ३ၱିጯ DVDįඈĄϫ݈‫ؠ׽‬ᇤᆷՏฉ̱
ˠม჊ಡ۞Ķछल࿪ᇆੰķ૞᛼Ă֭͹޺ FM96.7 ᒖц࿪έĶᜋ͕୎ਮķᇃᇫ༼ϫ
(ฉ˘Ҍฉ̣ 20:30-21:00)Ą
有幸生在電影大放異彩的時代,可以爲我鍾愛的電影藝術和教育工作搭一座橋。當
兒時紙本的閱讀範圍被聲光媒體網路大量取代的時候,從事語文教學的我,順勢擇
取有利的影像作品,作為有效的學習教材,與時共進。喜歡看電影,又喜歡分享,
開始寫文字影評,從兒童版寫到家庭版、影劇版;爲求日新又新及爭取時效,與數
位同儕學生製作「語文&電影」的專屬網頁和部落格,方便大家欣賞取用;根據不
同年齡層與對象因材施教,擇取不同的議題影片,帶領電影讀書會、教師研習進修
和學子語文表達課程;並將靜態分享增闢立體的廣播頻道,與社會大眾空中交流。
一步一腳印的將世界各處電影創作的結晶,消化、吸收、分享、耕耘,讓創作者何
欣賞者之間因有發揚者牽線而能造就雙贏的局面。
MailĈ[email protected]
WebĈhttp://sulanteach.msps.tp.edu.tw/
BlogĈhttp://sulanteach.blogspot.com/ Īˠม჊ಡīฉ̱Īछल࿪ᇆੰī૞᛼Ī᝝࿪ᇆī http://www.merit-times.com.tw/
FM96.7 ᒖц࿪έ http://www.turc967.com.tw/ ฉ˘Ҍ̣ 20:30-21:00Īᜋ͕୎ਮī͹޺ 9
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Xοྺछलᄃ̼͛็ٚ
!
‫ܘ‬ၷཌྷ!ҁर!
ಥăംᇊ۞ฟბăٚАୁ‫ޢ‬
οྺ୉ˠ۞АዅࣇĂҋΟӈᅳु̋‫̂̚ڒ‬ҋ൒ኬ̟ˠࣇ‫׶‬ᏘВх̝྽۞ୁϯĂՀϤ̂ҋ
൒ٙᛃֈ۞ംᇊԬ޺ă͔ጱ඾ԧࣇϠ߿ĄᖣϤ୉ˠ݈ዅགྷរ۞็ٚĂឰԧࣇ˞ྋăᄮᙊҋΟ
Аˠࣇд੼̋˯Ăтңӛ‫̂פ‬ҋ൒۞ംᇊăЯᑕ‫ݭ‬ၗ۞តዏĂͽ̈́୉ˠ۞Ϡ߿௫ّĂֽ྽΍
ԧࣇϔ୉Ϡ߿ࣰጯୁְĄ
˘ă͇г៍Ĉ
۪ᄔ۞൑‫ݮ‬Ă࠹၆ˠ۞‫ڎ‬ിĞᓽ‫ן‬ğ
Ąοྺ୉ˠ၆‫ٺ‬ҋ̎۞໚ᐝĂଐ̙ҋ༰யϠ၆Ϡ‫۞׻‬
ᖃ៙Ąοྺ୉ˠ۞៍‫̚ه‬Ă࣎ˠ֭‫ܧ‬ԆБߏ፾ϲҋ͹Ă҃ߏϤοྺĞˠğ
ăჟីă͇ৠٙߛຯ
ԛјԆፋ۞οྺ୉ˠĂЯѩĂοྺ୉ˠ۞хд៍‫ه‬Ăߏ‫޺ٱ‬඾ࠎ༱‫˘۞ۏ‬Њ̄Ă҃‫ܧ‬༱‫۞ۏ‬
͹ङ۰Ą
˟ăࣖந៍Ĉ
༰ԟߏοྺ୉ˠ͕Җ֭ࢦ۞ᚗ‫׏‬Ăߏ‫ܫ‬Јᕩ૛۞͔፶ĂԦ‫ߏޠ‬οྺ୉ˠ۞‫׻‬ĂᏲчԦ‫ޠ‬
ߏ୉ˠࢦࢋ۞ְĄοྺ୉ˠߏ‫ޝ‬ч‫ڱ‬ăЪཏăሄ͇Ă֭ᑖ଀አዋҋ൒ᒖဩĄᚑᖰ۞௉‫׏‬ᆇё
‫׶‬၆༰ԟ۞ᏲчĂপҾૻአ୉̚۞‫ܜ‬ዅಶߏᅳఞĂဥඕЪүâ̷ͽဥវӀৈࠎᐹАĂొར
Ӏৈ෹ͼ˘̷̝˯Ă·႕ะវ͹ཌྷ۞Ғ૾ĄĞ‫ݡ‬ᇇğ
ˬă಴ࢦĞ̂ҋ൒ğĈ
ᄃ̂ҋ൒ЪᏘВϠĄοྺ୉၆̋‫ܧ‬૱ૣະĂͽᓽ‫ן‬ăᏐᇸ۞͕ଐĂд̋̚ଳᕜăਆ჌‫׶‬
ࠚᕷĂٚ‫̂צ‬гाኲĂٙͽԧࣇҋჍߏ̂г۞̄ϔĄԧࣇοྺ୉ѣֱয়А᏷঻˭ֽ੼෹۞ം
ᇊĂтĈ‫̙פ‬Ⴝ۞ࣰጯăˢ‫ޏ‬Ҳᐝ‫׶‬ჟីाኲČඈĂౌ˘Гૻአᒖဩܲֈ۞ࢦࢋĄ
αă̶ֳĞ̼͛ğĈ
ࠚᕷ̼͛Ϡၗܲֈ៍‫ه‬Ğჟីाኲğ
Ą୉ˠࢋ‫ࠚז‬ᕷಞࠚᕷ݈ĂົШ̂г۞ჟី௉޵Ąᘤ
ෟ۞̰ट̂ໄߏĈ
Ķԧࣇྕᑗ۞ࡆՐଋĂ૟ଋ۞જ‫ۏ‬ካኲԧࣇĄķ҃ࠚᕷॡĂ࠹༊ᖰຕ‫׶‬਴ྕĂ
̙֭ߏ˘ਠˠຐည̚۞ᅁႽ୭඗ĂࠚᕷॡĂΪࢋ࠻‫۞ז‬ˠౌѣᝋ˧ֳѣĂ֍۰ѣЊ۞̶ֳ៍
‫ه‬Ą
ᐹ։۞̼͛ᄃϠ߿ࣰጯĂߏᅮࢋ็ٚĂࠎ˞็ٚ൴ೳοྺ็௚ႇᔀĂឰጯϠវुοྺ͛
̼۞̰உ̈́Ϡ‫˧׻‬Ă֭೩ֻк̮۞ጯ௫፟ົ̈́ᄅέܑႊĂͽᒔ଀‫ؠۺ‬ă‫ޙ‬ϲҋ‫ܫ‬Ă྾‫˝ٺ‬Ȉ
ѐฟؕጯ௫எˢ˞ྋ̼͛Ăкѐֽ۞ј‫ܜ‬ጯ௫ĂЯቡᅫົඕᙊ˞‫ࡊ̮ڌ‬ԫ͛ିૄ‫ົܛ‬ăдጯ
७̂˧ଯᇃĂ̈́ۤડˠ̀ણ̟̈́छ‫ܜ‬Б˧͚޺˭Ăΐ̝रϠ۞Ӆ˧Ăፋ࣎ဥฤ‫ڵ‬൒҃ϠĄ
10
!
!
෮ăᓽ‫ְڇ۞ן‬ă჌˭൑ࢨԓ୕
˘ă჌̄۞൴‫܂‬Ĉ
Ğ1ğିጯ࠹‫ܜ‬â੓ጯ௫Ĉ
ԧࣇरϠౌଂၤ৶ล߱Ăྫྷг͞਄ҁጯ௫ĂӀϡ઄͟ቚ௫Ă੓‫ܐ‬ጯϠౌ՟̦ᆃᎸ኷Ă
ጯ௫̙ᄮৌĂछ‫ܜ‬ၗ‫ޘ‬ҽ୶Ă͚޺‫ޘ‬ҲĂ୷ˢ఺Њ஄ͪĂѣॡৌ۞̙ߏਕ˧ٕሤԢಶ
ਕ౼ЇĂೀѨ˘ۡຐࢋ‫ٸ‬ୢĂҭߏຐ‫ߏ఺ז‬Њ၆ҋ̼̎͛య൑य़෷۞యЇĂՀߏឰጯ
Ϡଂॲጯ௫Ăଂ̼͛΍൴Ą
Ğ2ğଂҋ̎छ΍൴Ĉ
̼͛۞ጯ௫Ăߏछ‫۞ܜ‬యЇĂଂҋ̎छ྆۞̈‫ޅ‬ฟؕ޽ጱĄ
Ğ3ğವԱᄅέIJܑႊijĈ
ࠎ˞ឰԧࣇ̙ᕝ۞ጯ௫ј‫ܜ‬ĂԧࣇӀϡฉϐ઄ഇĂആጯϠವԱᄅέĂԯ೪ܑ̂̂̈̈
ႊ߿જĂтጯ௫ј‫ڍ‬൴ܑົĂϓᏐ༼Ăঔბฏٕέ‫ڌ‬Ꭹ۞ј‫ڍ‬णႊĄ
˟ă̈ፘࢋ᛿൅Ă̖ົШ̂ፘ˘ᇹ੼Ĉ
Ğ1ğ჌˭˘௕჌̄Ĉ፼੓൑ࢨ۞ԓ୕Ğഇ୕ğĄ
Ğ2ğ̼͛็ٚଂ̈ઇ੓Ăឰ̼͛ϠॲĞౖҡğĄ
Ğ3ğ̼͛۞็่̙ٚߏ̈‫ࢋޅ‬ጯ௫ĂՀߏछ‫ܜ‬ᑕѣ۞యЇĞ޽ጱğĄ
Ğ4ğିֈӈϠ߿ĂϠ߿‫̼͛ߏܮ‬IJϠ߿̼ij
Ą
Ğ5ğЯࠎຑĂឰ̼͛‫ؼ‬ᜈăछ୉߇ְ͔ጱ‫̄ޅ‬Ăয়А଀ࡻ‫ְ߇݌‬IJৠ̼ijĄ
ણă଀ˠт౦଀ͪ
ጯ७ଯજοྺϔ୉̼͛ିֈ۞ᐹ๕
˘ăгநᒖဩ
Ğ1ğҜ‫ݑٺ‬ፖ̋˯ᅈᗓဧᛱĂฟ൴дгଣ৶វរኝ඀Ğॷ‫ڗ‬໢ߵ、24 ‫ڒ‬঱г、͇ᐷΟ྽ğĄ
Ğ2ğෛ౎ฟᔮĂ۩ঈາᔿĂฟ൴дгҋ൒៍၅ኝ඀Ğ੼̋౎Ϡજങ‫ۏ‬ğĄ
Ğ3ğ̂ҋ൒ྤ໚ିጯ৵ՄᖳಱΞᏉˢጯϠኝ඀Ğလ‫ځ‬സଣ৶វរ、ᙳ౩Ο৚έğ
Ğ4ğ൴णοྺ̼͛Ğआ̈͟ጯůᕷˠᄃᖐοğ
˟ăିरྤ໚
ۤડିጯ͚೯ିर̝ˠ˧Ĉ
Ğ1ğѣ͢ᐎůҴ‫ޙ‬රć
11
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Ğ2ğበᖐů‫ܘ‬೎࡚ă‫ܘ‬ᙶයć
Ğ3ğοྺϓᄬů‫ܘ‬೎࡚ć
Ğ4ğ౜˿ůҴಱֽă‫ܘ‬ᙶයć
Ğ5ğႇᔀůҴ઼˧ăҴ̮ᐷă‫ૻܘ‬ϖć
Ğ6ğଣ৶វរ‫ૻܘ‬ϖăΟ ‫م‬ăҴ̮ᐷČඈरྤĄ
ˬăඕЪۤડྤ໚
Ğ1ğ಴ࢦጯ७གྷᒉ̼͛็ٚந‫ه‬Ą
Ğ2ğ၆ጯ७གྷᒉഇ‫੼ّޞ‬Ăෛࠎг͞஽ְĄ
Ğ3ğචϡۤડˠ̖ᄃฏ௠Ă቙ౄ‫ݵ‬፟Ą
Ğ4ğ੨Ъۤડ൴णপҒůՅड҅௉ăฏड҅௉ăБ઼ड҅௉Ą
དྷă‫ܫ‬Ј۞િ޺ă੠ుေຐ
˘ă၆̼͛็ٚ۞િ޺Ăᕷˠ̼͛۞߾ᖃĈ
Ğ1ğ็௚ᄃன̼΃ሗ߹ᓁߏ‫ޝ‬ᙱઇ‫଺פ‬Ăଂ˘ฟؕ۞ଵ΁ă‫ז‬ତ‫צ‬ă‫̢࠹ז‬಴ࢦâ࣎ਕ
Βट‫ົۤ۞̼͛΁׎‬Ă̖ߏ̼࣎͛Ą
Ğ2ğ̈‫˞ੵޢ̂ܜࣇ̓ڈ‬ਕѣਕ˧д఺ۤົ˯ѣр۞ܑனγĂՀਕ̙ԞώĂ‫׍‬౯̼͛็ٚ
۞ֹ‫׻‬Ăрр۞ତഔග˭˘‫΃ޢ‬ĄIJ‫ॾݡ‬Ĉࣖந಴ࢦᄃ̶ֳij
Ğ3ğ็ٚ็௚̼͛Ĉјᒻ၆‫ֽ̄ޅ‬ᄲ‫׽‬൒ࢦࢋĂҭ౅࿅ᄅέ۞ႊ΍҃‫ޙ‬ϲҋ‫ܫ‬Ăૈዳ᎕ໂă
Ӆ˧۞Җࠎၗ‫ޘ‬Ăֹొར‫̄ޅ‬ઉ૵ј‫ܜ‬Ă̖ߏԧࣇٙ੠Ր۞Ă࠽Чࠧᚶᜈග̟ခᐽĄ
Ğ4ğᐹ๕дң఍Ĉѣॲ۞̼͛Ăࢰሄăវֈᄃᘹ̙͛ಶߏԧࣇ۞ᐹ๕Ăң̙ഈ఺࣎ϫᇾΝ
൴णĂΝјಶՀᅈ̂۞ေຐĄ
˟ăિ޺ϫᇾĂШ඾ᇾࡏ‫݈ـ‬෿િ
Ğ1ğοྺϔ୉आ͟ጯ७Ĉͽοྺ̼͛ିֈࠎ͹ᗟĂӀϡഁ઄ฟᏱ‫׍‬οྺϔ୉ିֈপҒ۞आ
͟ጯ७Ąԓጔᙳ౩οྺϔ୉आ̈͟ጯ۞ฟᏱĂͽ‫ޛ‬πઐฏऴ๕ጯආ۞ഁഇጯ௫རमĂ
ٙౄјछलିዳΑਕ̙ၓ۞ିֈΑਕĄ
Ğ2ğᘹఙஎਆᘹఙछዸ७ĈඕЪᘹఙछٕ૞ຽᘹఙဥវ̝૞‫̈́ܜ‬ጯ७ᘹ͛रྤିጯᐹ๕В
ТଯणĂͽ೩̿ᘹ͛ିጯ‫ݡ‬ኳĂឰጯϠдࢰሄăܑႊᘹఙ͞ࢬѣՀк̮۞ତᛈ̈́ጯ௫Ă
ੵ˞ૈዳҋ̎۞Ꮈ኷̝γĂՀਕ‫ޙ‬ϲϏֽ็ٚొར็௚ႇᄅ̼͛۞ૄᖂਕ˧Ą
Ğ3ğ᎕ໂ‫פۋ‬నཉϔ୉ିֈྤ໚ି‫ވ‬Ĉనཉ‫פۋޢ‬ϔ୉ିֈ͚೯ିरĞ࢑యጯ७̼͛ିֈğ
Ğ4ğдг̼͛۞ᘹఙᄃˠ͛ኝ඀۞ᏉˢĈလ‫ځ‬സವॲ߿જăड҅௉֟ᖃăᙳ౩Ο৚έă͇
ᐷΟ྽ăॷ‫ڗ‬໢ߵ
Ёăј‫۞ܜ‬ଙજăᝌሄќ౷
12
οྺ୉ˠ۞ਕ˧Ă౵ࢦࢋ۞ᕷˠჟৠ̈́ၗ‫۞ޘ‬ዳјćѩ჌ਕ˧ĂߏᇆᜩᕷˠΞͽјࠎछ
୉ᅳጱ౵ࢦࢋ۞Я৵Ąт‫ڍ‬ԧࣇ۞˭˘΃ౌ՟‫צ‬࿅ᕷˠ̼͛۞ዳјĂ֤ԧࣇ۞छ୉̼͛ͽ‫ޢ‬
ৌ۞̙ۢ྽ົតј̦ᆃᇹ̄Ą̈‫˵̄ޅ‬Яࠎ՟ѣགྷ።࿅ᕷˠ̼͛۞߾ᖃĂ҃՟ѣ˞ະҁ಴ኰ
۞ࣖந៍‫ه‬ă՟ѣ˞ֳ‫צ‬дӧࡴᒖဩ̚ᒔ଀ќᘥᄃˠ̶ֳ۞ˠϠၗ‫ޘ‬ĄЯѩĂԧࣇᑕ༊ԯొ
རᛳ‫ٺ‬շˠ۞ᕷˠ̼͛଀‫ܲٺ‬хᄃ็ٚĄ
֙๔ਆ჌υᝌಈќ౷Ąώጯഇ่̙д̼͛็ٚăࢰሄଯणăវֈܑன̈́͛ᘹᚮᔈౌѣ࠹
ᅃ೩̿Ăώጯഇ۞଀ረࡔᐂт˭Ĉ
Ğ1ğᄂ‫ڌ‬Ꭹሄሄഔ஧ᔈ̣ă̱ѐ৺ᗕफ़݄࢕
Ğ2ğᄂ‫ڌ‬Ꭹሄሄ֖ˬѐ৺௡݄࢕
Ğ3ğБ઼ሄሄഔ஧ᔈ̱ѐ৺௡݄࢕
Ğ4ğᄂ‫ڌ‬ᎩЪભ็௚ႇᔀᐹඈௐ˟Щ
Ğ5ğዦ᝝ଯજј‫ڍ‬ĈԸቇ઼ᄬ͟ಡ
Ğ6ğᘹఙᜬजᘱ൪ͧᔈ
ౙăགྷរٙ௢᎕Ă̶ֳ۞ಈॆ
ିֈಶߏ̙ᕝග‫̄ޅ‬፟ົĂିֈᆊࣃՀ̙ਕϡ‫ܛ‬᏿۞֎‫ֽޘ‬ᏊณĄԸˢ˘ѺĂٕధ࠻а
ќј‫ڍ‬Ϊѣ˘Ă֤ĺ˘Ļ‫ޝ‬Ξਕಶߏ౵ᙯᔣ۞˘࣎Ą
ିֈ൑΁Ă઱ຑᄃၳᇹĄ઱ѣ̙ᕝ۞ਆਅĂ̙યќᘥĂ̖ѣΞਕѣҋ൒ᖳќ۞аಡĄ
߭ăण୕
ભ΍ҋ‫ܫ‬Ăᄅ΍ϏֽĂ߿΍ԓ୕ć
Ă
ĺ‫׶‬ᏘĻ۞ˣొЪࢰ˞ྋˠ‫̝׶‬఍ć
੼̤ᆙ⋣۞Ӟ಄็ٚয়А۞ĺംᇊĻ
ྒΑज̶ֳ ϔ୉ĺၷ᜖Ļ͕Ă֭ૈዳͽĺநّĻࢬ၆к̮୉ཏ۞ᄮТĄ
ज़ăຏᄫ~΃ඕᄬ
ຏᔁ‫ࡊ̮ڌ‬ԫ̼͛ૄ‫ົܛ‬Ăਕૉᄮዳྤӄώ७࡭˧ଯण็௚௉ᆇႇᔀૈ੊ĂឰጯϠ௫଀
̼͛௉ᆇႇᔀĂ֭଀ͽܲхᄃ൴ೳĄ
ᓾर̬௜!
邱榮義 老師
ጯ!!።Ĉ઼ϲາѻरቑጯੰ!
ன!!ᖚĈᙳ౩̶઼̈७͹Ї!
13
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
X έ៉ࣧҝϔࢰሄ̚۞!
ĶᓏࢰО੃ķᄃĶ൴ᓏְ၁ķ
ӓၷึ!ି଱!
˘ăˠᓏĶᓏࢰО੃ķ۞ԛј!
˟ăႇભĶ൴ᓏְ၁ķ۞གྷរ!
ˬă‫࡚ܠ‬୉ࢰሄ̚۞ႇભ!
αăᔈᇇҹ୉ࢰሄ̚۞ႇભ!
̣ăଵ៉୉ࢰሄ̚۞ႇભ!
̱ăοྺ୉ࢰሄ̚۞ႇભ!
˛ă྿ु୉ࢰሄ̚۞ႇભ!
ᓾर̬௜!
吳榮順 教授
னᖚĈ઼ϲέΔᘹఙ̂ጯࢰሄրၱࢰሄጯࡁտٙ૞Їି଱
઼ϲέΔᘹఙ̂ጯ็௚ࢰሄրր͹Ї
έΔξϲरቑጯੰࢰሄିֈրࣘЇି଱
઼ϲ߆‫̂ڼ‬ጯࣘЇି଱
̳ෛĪ‫މ‬छˠ‫މ‬छႇī༼ϫ͹޺ˠ ጯ።Ĉ‫઼͐ڱ‬ጌௐȈ̂ጯϔ୉ࢰሄጯ౾̀!
14
!
™ ͹޺ࢍ൪Ĉ
2/!Ϝ઼̋छ̳๩οྺ୉ˠᙷጯ૞Ώࢰሄࢍ൪)Ϝ઼̋छ̳๩ 2:99*!
3/!έ៉ࣧҝϔࢰሄࡔ၁րЕ΍‫ࢍۍ‬൪)ࢲሗભͯ 2::3.3114*!
4/!੼ฯᎩဩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ΍‫ࢍۍ‬൪)੼ฯᎩ߆‫ ع‬2::9.3111*!
5/!လཌྷᎩܑႊᘹఙྤ໚አߤࢍ൪)လཌྷᎩ߆‫!ع‬2::9*!
6/!‫މొݑ‬छˣࢰአߤ̈́ࡁտࢍ൪)઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚ 2::9.3111*!
7/!࡚፧ˠ࡚፧ႇ΍‫ࢍۍ‬൪)ࢲሗભͯ!2::8*!
8/!ޮߋΗफϔႇࡔ၁րЕ΍‫ࢲ)ۍ‬ሗભͯ!2:::*!
9/!πं୉ࢰሄ΍‫ࢍۍ‬൪)ࢲሗભͯ!2::9*!
:/!າѻгડ‫މ‬छࢰሄྤ໚አߤࢍ൪)έΔξ‫މ‬छ̼͛ᐡ!3111*!
21/‫މొݑ‬छˣࢰࡔ၁րЕ΍‫ ۍ‬59DE)઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚ 3113*!
22/઼छ̼͛ྤफ़ऱࣧҝϔࢰሄᇴҜ̼ࢍ൪)͛‫!ົޙ‬3113.3114*!
23/πं୉ࢰሄᄃฉᙝ୉ཏ۞ࢰሄᙯܼࢍ൪)̚ࡁੰᄬ֏ٙ!3114*!
24/‫ྃົ؎މ‬ӄ̂ጯ‫މ‬छဦ३ྤफ़ऱࢍ൪)Δᘹ̂!3114*!
™ ኢ඾Ĉ
ĪഇΏኢ͛ī
y ӓၷึ 2000IJ็௚ࢰሄ۞ӈᎸĈͽέ៉ࣧҝϔࢰሄࠎּij
Ă
Įᘹఙෞኢį
Ă12 ഇĂέΔĈ઼ϲᘹ
ఙጯੰĄ
y ӓၷึ 2001IJᇆᜩέ៉‫މ‬छ̋ႇ‫ܕ‬Η͵ࡔ۞ᏥჅᔷҁरij
Ă
Į็௚ᘹఙᗔᄫį
Ă13 ഇĂέΔĂ઼
ϲ็௚ᘹఙ͕̚Ą
y ӓၷึ 2003a IJֲ͉ࢰሄ۞ჸᄃ೸ijĂĮ็௚ᘹఙᗔᄫį
Ă18 ഇĂέΔĂ઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚Ą
y ӓၷึ Ղ͆࠯ 2003b IJ͟͡ሔ‫ܖ‬୉۞‫ܧ‬௉ᆇّႇᔀij
Ă
Į઼ϲέ៉̂ጯ҂ΟˠᙷጯΏį
Ăௐ̱Ȉ
ഇĂέΔĂ઼ϲέ៉̂ጯ͛ጯੰˠᙷጯրĄ
y ӓၷึ 2004a IJઊ൒ᄃຍဦ - ኢοྺ୉ pasibutbut ۞"‫ࢰھ‬ன෪"ᄃ"ಘࢰႇભ"ij
Ă
Į࡚ֈį2004
ѐ 6 ཱི͡ĂέΔĂ઼ϲέ៉ᘹఙିֈᐡĄ
y ӓၷึ 2004b IJ᝘‫ֲݑڌ‬૓᝽ࢰሄ-ֲ͉̼͛ிሄሄij
Ă
Į઼̚ॡಡį2004 ѐ 9 ͡ 19 ͟ E6 ‫ۍ‬Ă
έΔĂ઼̚ॡಡĄ
y ӓၷึ 2004c IJʑ̼࣎͛Вᐛன෪۞‫ޥ‬҂-ኢπं୉ࢰሄᄃ‫׹‬ᙝ୉ཏ۞ᙯܼijĂĮ઼ϲέΔᘹఙ
̂ጯࢰሄጯಡ౹Ώཱིį2004 ౹ΏཱིĂέΔĂ઼ϲέΔᘹఙ̂ጯĄ
Ī૞३ī
y 1989ĄĮέ៉ϔܸࢰሄ̝࡚įĄέ̚Ĉέ៉࠷ିֈះĄ
y 1989ĄĮ‫ߋ̋ܦ‬ፍĄέΔĈ೶ᘯ΍‫ۤۍ‬Ą
y 1993ĄĮοྺ୉۞ႇሄᄃጡሄ̝࡚įĄ‫ݑ‬ԸĈ‫ݑ‬ԸᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1995ĄĮBunun Tu Sintusaus οྺࢰሄĄ‫ݑ‬ԸĈϜ઼̋छ̳๩Ą
y 1997ĄĮ࡚፧ˠ࡚፧ႇįĄέΔĈࢲሗ΍‫ۤۍ‬Ą
y 1999ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄᕍ३Ĉ̱Ίį
Ą੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1999ĄĮֽҋ੼̋ᄃπгࣧҝϔ۞ࢰሄ၆ྖįĄέΔĈ઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚ Ą
y 1999ĄĮέ៉ࣧҝϔࢰሄ̝࡚į
ĄέΔĈ઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚Ą
y 2002ĄĮ‫ݑ‬फϔ୉ሄጡ૞ΏįĄέ‫ڌ‬Ĉέ‫ڌ‬Ꭹ߆‫ع‬Ą
Īࡁ੅ົኢ͛ī
y 1998ĄIJଂϔ୉ࢰሄጯ۞֎‫ޘ‬ኘπं୉۞୉ཏ̶ᙷĈͽ‫੺ڌލ‬Ι྽ཏࠎּij
Ă
Į̚δࡁտੰᄬ֏ጯࡁտٙπं୉ጯఙࡁ੅ົįĄ
y 1999bĄIJ‫ݑ‬ԸᎩဩᝇۤཏᄃ੤ۤཏοྺ୉ˠ۞"ˣొࢰன෪"Ĉ৔ᗼăࢦ‫ޙ‬ᄃГனă
15
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
ೈᒖ۞ኑࢰඕၹijĂĮ̚δࡁտੰϔ୉ጯࡁտٙĈέ៉઼ᅫࣧҝϔጯఙኢ͛൴ܑົįĄ
y 1999cĄIJ̱ુ‫މ‬छˠᄃ‫މ‬छˣࢰĂ็௚ᘹఙࡁ੅ົ*ϔมᘹఙĈϠၗᄃਔඛ*ኢ͛ะij
Ăࢱ 33-66Ă઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚-ௐα‫็ب‬௚ᘹఙጯఙࡁ੅ົį
y 2000aĄIJέ៉ࣧҝϔࢰሄ۞ࢰᓏ੃ᐂ۞ܲхᄃፋநij
ĂĮϔ୉ࢰሄ͕̚јϲळኘົįĄ
y 2000dĄIJέ៉‫ొݑ‬гડ‫މ‬छˣࢰ۞࿅Νᄃன‫ڶ‬ij
Ă‫މ‬छࢰሄࡁ੅ົኢ͛ะĂࢱ 55-80ĂĮ઼ϲ็
௚ᘹఙ͕̚‫މ‬छࢰሄၱ‫މ‬छˣࢰणႊጯఙࡁ੅ົį
y 2000eĄ
IJPasibutbut ۞Ӕனдϔ୉ࢰሄጯ˯۞ຍཌྷĈ
Ķᓏᜩְ၁ķᄃĶኑࢰតវķ
ij
Ăοྺ୉።Ϋ
̼͛ࡁ੅ົኢ͛ะĂࢱ 1-9ĂĮοྺ୉።Ϋ̼͛ࡁ੅ົįĄ
y 2001bĄIJࢰሄӈᎸߏᘹఙĉྼᑚĉᔘߏۤົҖࠎĉĈͽέ៉ࣧҝϔࢰሄࠎּij
ĂĮ͛‫ົޙ‬ϔ୉ࢰ
ሄጯ઼ᅫࡁ੅ົኢ͛ะĂࢱ 120-141įĄ
y 2001cĄIJֲ͉гડ۞ˣᓏొኑࢰன෪ij
Ă2001 ѐέ‫ݑڌ‬फ̼͛༼ኢ͛ะĂࢱ 5-15ĂĮ 2001 ѐ
έ‫ݑڌ‬फ̼͛༼ጯఙኢ͛൴ܑįĄ
y 2002ĄIJ็௚ኑࢰႇሄ۞˾็ᄃ၁ኹĈοྺ୉ pasibutbut ۞ኑࢰሀёăᓏᜩְ၁ᄃኑࢰតវijĂ
2002 ͛‫ົޙ‬ϔ୉ࢰሄጯ઼ᅫጯఙኢጪኢ͛ะĂࢱ 35-46ĂĮ2002 ͛‫ົޙ‬ϔ୉ࢰሄጯ઼ᅫጯఙኢ
ጪኢ͛൴ܑįĄ
y 2003aĄIJ‫މ‬छ็௚ခәᘹఙ̚۞̂әᄃ̈әĈΑਕᄃ࡚ጯijĂ2003 ͛‫็ֲ͉ົޙ‬௚ᘹఙ༼ኢ͛
ะĂĮ2003 ͛‫็ֲ͉ົޙ‬௚ᘹఙ༼ኢ͛൴ܑįĄ
y 2003bĄ
IJ֍ᙋঔ˯කྮ۞ሄጡ-ѻᄦგ‫ ې‬Zither ൣij
Ă2003 ͛‫ֲ͉ົޙ‬ᘹఙኢጪኢ͛ะĂ
Į2003
͛‫ֲ͉ົޙ‬ᘹఙኢጪኢ͛൴ܑįĄ
y 2003cĄIJଂனล߱ޮߋϔႇ̝ႊભଣ੅ޮߋˠ۞ႇભ൴ᓏր௚ijĂ2003 ‫็ڌލ‬௚ᘹఙࡁ੅ົኢ
͛ะĂĮ2003 ็௚ᘹఙࡁ੅ົኢ͛൴ܑį
Ą
y 2003dĄ
IJଂаᕩ็௚Ϡၗ۞ܲхந‫ه‬ኘ‫މొݑ‬छˣࢰ۞็௫ij
Ă2003 ઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚ኢ͛ะĂ
Į2003 ઼ϲ็ᘹ͕̚ኢ͛൴ܑįĄ
y 2004aĄIJ‫ࢰି؟‬ሄߏ‫ޙ‬ၹ୉ཏᄮТ۞̍‫׍‬-ͽ‫ܖ‬୉۞ mulalu ᆇёࠎּijĂ2004 ઼ᅫ‫ࢰି؟‬ሄࡁ
੅ົኢ͛ะĂĮ2004 ઼ϲέ៉ᘹఙ̂ጯ઼ᅫ‫ࢰି؟‬ሄࡁ੅ົኢ͛൴ܑįĄ
Īѣᓏ΍‫ۍ‬ī
y 1988ĄĮοྺ୉̝ႇįĂᐂࢰ૲Ą‫ݑ‬ԸĈϜ઼̋छ̳๩გந఍Ą
y 1992ĄĮοྺ୉̝ႇįĂCD ĈTCD-1501ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1993ĄĮ‫࡚ܠ‬୉۞ኑࢰࢰሄįĂCDĈTCD-1502ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1993ĄĮฮ࡚୉̝ႇįĂCDĈTCD-1503ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1993ĄĮ‫ݑן‬୉̝ႇįĂCDĈTCD-1504ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1994ĄĮ঍ฮ୉̝ႇįĂCDĈTCD-1505ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1994ĄĮᔈआ୉༣ី௉ႇįĂCDĈTCD-1506ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1994ĄĮ‫֧̋ܠ‬࿊୉̝ႇįĂCDĈTCD-1507ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1994ĄĮଵ៉୉̝ႇįĂCDĈTCD-1508ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1994ĄĮጆ౶୉̝ႇįĂCDĈTCD-1509ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1994ĄĮοྺ୉۞Ϡ‫̝׻‬ႇįĂCDĄ‫ݑ‬ԸĈҋ൒ᐛ྽-5ĂϜ઼̋छ̳๩გந఍Ą
y 1997ĄĮ࡚፧ˠ࡚፧ႇĈ‫މ‬छ̋ႇįĂ2CDĈCB-11ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1997ĄĮ࡚፧ˠ࡚፧ႇĈ‫މ‬छˣࢰįĂ2CDĈCB-11ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1998ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ 1Ĉ჊ֺϔႇįĂCD/३ᚱĄ੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1998ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ 2Ĉ‫މ‬छ̋ႇįĂCD/३ᚱĄ੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1998ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ 3Ĉπं୉ϔႇįĂCD/३ᚱĄ੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1998ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ 4Ĉጆ౶୉ϔႇįĂCD/३ᚱĄ੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1998ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ 5Ĉ‫ݑ‬࿊୉ϔႇįĂCD/३ᚱĄ੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
16
y 1998ĄĮ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄ 6Ĉοྺ୉ϔႇįĂCD/३ᚱĄ੼ฯĈ੼ฯᎩϲ̼͕͛̚Ą
y 1998ĄĮ؈࡚ొར-็௚‫࡚ܠ‬୉ႇᔀįĂCD/ሄᙉĄέΔĈ؈઼࡚̈/ࢲሗભͯĄ
y 1998ĄĮπं୉ࢰሄࡔ၁րЕ 1Ĉέ‫ݑ‬ҘٛฮĶ஝ѡķįĂCDĈTCD-1510ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1998ĄĮπं୉ࢰሄࡔ၁րЕ 2Ĉ੼ฯ̂‫ڠ‬ᗽĶ஝ᑚķįĂCDĈTCD-1511ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1998ĄĮπं୉ࢰሄࡔ၁րЕ 3Ĉ‫੺ڌލ‬Ι྽ĶྯᑚķįĂCDĈTCD-1512ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1998Ą
Įπं୉ࢰሄࡔ၁րЕ 4Ĉ‫܅‬ቷҘٛฮĶᑒ̍ᑚķ
ĂįCDĈTCD-1513ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1998Ą
Įπं୉ࢰሄࡔ၁րЕ 5Ĉ‫܅‬ቷາۤĶጧႳᜋ̝ႇķį
ĂCDĈTCD-1514ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1999Ą
Įπं୉ࢰሄࡔ၁րЕ 6Ĉं֧͐ङĶAyan ̝ႇķį
ĂCDĈTCD-1515ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 1999ĄĮ̋۞‫ײ‬ಓĈ‫܅‬ቷ̜ۤཏοྺ୉ࢰሄįĂCD/ሄᙉĄ‫܅‬ቷĈ੺ᅈ઼̈Ą
y 1999ĄĮޮߋΗफϔႇࡔ၁րЕįĂ6 CDĈCB-22ĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 2001ĄĮ‫ొݑ‬࿊୉̝ႇįĂ 2CDĄέΔĈࢲሗભͯĄ
y 2002ĄĮ‫މొݑ‬छˣࢰࡔ၁րЕįĂ48CDĄέΔĈ઼ϲ็௚ᘹఙ͕̚Ą
Ī଀ረࡔᐂī
y 1992ĈĞοྺ୉̝ႇğ/ၷᒔ‫ܛ‬ကረଯᖧᐹ։ભͯă̚ॡ୎ಡѐ‫ޘ‬౵ָᄦүˠረĄ
y 1993ĈĞ‫࡚ܠ‬୉۞ኑࢰࢰሄğ/ၷᒔભͯ΍‫ܛۍ‬ကረĄ
y 1994ĈĞ঍ฮ୉̝ႇğ/ၷᒔભͯ΍‫ܛۍ‬ကረĄ
y 1995ĈĞଵ៉୉̝ႇğ/ၷᒔભͯ΍‫ܛۍ‬ကረĄ
y 1997ĈĞBunun Tu Sintusaus οྺࢰሄğ/ ᒔିֈొ 86 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үᐹඈረ
y 1998ĈĞ࡚፧ˠ࡚፧ႇğ/ၷᒔ‫ܛ‬ѡረ౵ָϔ୉ሄѡભͯ̈́౵ָભͯᄦүˠረĄ
y 1998ĈĞ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄğ/ᒔିֈొ 87 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үᐹඈረ
y 1999ĈĞπं୉ࢰሄࡔ၁րЕğ/ᒔ‫ܛ‬ѡረ౵ָϔ୉ሄѡભͯ̈́ˢಛ౵ָભͯᄦүˠረĄ
y 1999ĈĞπं୉ࢰሄࡔ၁րЕğ/ᒔିֈొ 87 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үᐹඈረ
y 2003ĈĞ͟͡ሔ‫ܖ‬୉‫ܧ‬௉ِّႇᔀğ/ ᒔିֈొ 92 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үָүረ
™ ᒔረү‫ݡ‬Ĉ
y 1992ĈĞοྺ୉̝ႇğ/ၷᒔ‫ܛ‬ကረଯᖧᐹ։ભͯă̚ॡ୎ಡѐ‫ޘ‬౵ָᄦүˠረĄ
y 1993Ĉ
Ğ‫࡚ܠ‬୉۞ኑࢰࢰሄğ/ၷᒔભͯ΍‫ܛۍ‬ကረĄ
Ğ঍ฮ୉̝ႇğ/ၷᒔભͯ΍‫ܛۍ‬ကረĄ
y 1994Ĉ
Ğଵ៉୉̝ႇğ/ၷᒔભͯ΍‫ܛۍ‬ကረĄ
y 1995Ĉ
ĞBunun Tu Sintusaus οྺࢰሄğ/ ᒔିֈొ 86 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үᐹඈረ
y 1997Ĉ
Ğ࡚፧ˠ࡚፧ႇğ/ၷᒔ‫ܛ‬ѡረ౵ָϔ୉ሄѡભͯ̈́౵ָભͯᄦүˠረĄ
y 1998Ĉ
Ğ੼ฯᎩ̱̂୉ཏ็௚ࢰሄğ/ᒔିֈొ 87 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үᐹඈረ
y 1998Ĉ
Ğπं୉ࢰሄࡔ၁րЕğ/ᒔ‫ܛ‬ѡረ౵ָϔ୉ሄѡભͯ̈́ˢಛ౵ָભͯᄦүˠረĄ
y 1999Ĉ
Ğπं୉ࢰሄࡔ၁րЕğ/ᒔିֈొ 87 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үᐹඈረ
y 1999Ĉ
Ğ͟͡ሔ‫ܖ‬୉‫ܧ‬௉ِّႇᔀğ/ ᒔିֈొ 92 ѐ‫ޘ‬ረӄࣧҝϔ̼͛඾үָүረ
y 2003Ĉ
17
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Xఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ!
.በ౹␎ᔤቔ!
.੊ቚणႊቔ!
.‫࡚ܠ‬ሄᄅቔ!
.ဥચགྷᒉგநቔ!
!
ఄ઼㛄!ҁर!
™ ᄂ៉ࣧҝϔĞ‫࡚ܠ‬୉ă঍ฮ୉ă͉ጆᅦ୉ăοྺ୉ăଵ៉୉ăጆ౶୉ă‫ݑן‬୉ă࿊୉ă
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
™
18
‫ܖ‬୉ăᔈआ୉ă྿ु୉ăጧႳႳᜋ୉ăᇩ؈ٛฮ୉ğ
ᄅᔏĉ۳វĉ‫ݭ‬ၗĉ
ࣧҝϔሄᄅ۞Ķ̋г̼ķ
Ķ̋г̼͛ķ۞ྚᛖր௚͕̚Ĉ
ᄃ༊΃̝኏ࡎ
ᇆͯĈ‫܅‬ቷ͉͐▿ొར miholo ௉ᆇ
1. ௉ᆇ۞જүĞmi cikayůજćᄅğ
2. aĞ૟ğ micikayĞ௉ᆇજү/௉ᆇᆇёğ tuĞ˞ğ kitaĞԧࣇğ
Ĉ
Ķԧࣇӈ૟ฟؕ
ྯᄅ˞ķĞ͐؉ϓྮĂϔ 93ğĄ
3. cikay ᔵ൒ͽ҇ீ࠻ҬĶྯᄅķĂҭ၆௉र҃֏Ă‫ߏݒ‬Ω˘჌ໄ‫ه‬Ăѣྵкߏઐ
Шᄅજ̚Ķ‫ޠ‬જķໄ‫ه‬Ą
៍Ѝ̼ᄅᔏᇆͯĞ97 ѐ‫܅‬ቷᎩᓑЪᖳѐ༼ğ
1. ొརᄅᔏ۞णႊሀёĞࢰሄᇫ‫ٸ‬ăજүಏ˘ăҖЕёğ
2. ࢬ၆થຽ̼ă៍Ѝ̼̈́߆ඉଯજ۞‫ޥ‬҂
ᄅᔏͧᔈ۞ࢬШĈ
1. e ੓ᄅજ—Б઼ࣧҝϔ‫׊‬ආĞ‫͌ܦ‬ѐğϓᄬ̖ᘹႇᔀᚮᔈሀёĞ2003-2009—ආ
‫ە‬ăආᔀ۞णன—ૻአϓᄬႇᔀ۞็ભͽ̈́ႇᄅᆐ۞‫ݭ‬ၗğ
2. Б઼ጯϠᄅᔏͧᔈ
3. ‫̼͛ڌލ‬๩ડă˝୉̼͛Յሀё
4. ֽཌྷ੼̚ሀёĞன΃ᄅ۳វăࣧҝϔ็௚ৠྖ۞ඕЪğ
5. ‫܅‬ቷӓҁरሀёĞ‫܅‬ቷ੼̍—ҁरҋભăᐝϫăԣ༼‫ݶ‬ăԼ։ё‫ڇ‬྅ᄅ۰ă͢ခă
಄Ψăॏ౦ă౷ቌăᖳќăᖒಞğ
ᇆͯĈĶᘭķĞ‫ݑ‬๕‫࡚ܠ‬୉णႊğ
1. ௉ᆇᄅᔏ۞ᖼ̬
2. ᄅέႊ΍۞ो॒ăӔன͘‫ڱ‬
3. ߆‫ع‬፟ᙯଯજ̼͛߿જ൴ण˭۞‫ؼ‬ᜈ‫ޥ‬҂
ᇆͯĈ͟Ⴓҹ̝ႇĞᗬЍᇉğ
1. ன΃ໄ‫ه‬ᄃ̼͛ᄮۢ۞֎‫ޘ‬
ᇆͯĈ੼ࡀ
1. ።ΫְІ۞ඕЪᄃӔன
ᄂ៉ࣧҝϔᄅᔏ۞ӧဩ
ඕᄬ
ᓾर̬௜!
莊國鑫 老師
ጯ
።Ĉ઼ϲᄂ៉វֈጯੰ វֈࡁտٙᄅᔏିֈ௡Ⴧ̀Ğϔ 92ğ
઼ϲ‫܅‬ቷरቑጯੰ̣૞ొ೼रࡊலຽĞϔ 79ğ
ன
ᖚĈ‫܅‬ቷᎩΔं઼̈ିर
‫܅‬ቷᎩΔं઼̈ᄅᔏฤ޽ጱିर
ఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞᘹఙᓁႾ
૞‫ܜ‬ᅳાĈࣧҝϔᄅᔏିֈăࣧҝϔᄅᔏିጯăࣧҝϔᄅᔏበ౹
ྭᅳા૞‫ܜ‬Ĉன΃ᄅăତᛈӈᎸ
གྷ
።Ĉ
※ၷᒔ 99ă96 ጯѐ‫ޘ‬Б઼ጯϠᄅᔏͧᔈĶϔܸᄅķᙷ౵ָበᄅረĄ
※ఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ౹ᏱˠĞϔ 94ğ
※ᒔᏴௐˬ‫ب‬ੑဥ‫ڱ‬ˠ઼छ̼͛ᘹఙૄ‫ܦົܛ‬ѐ౹үᒉĶ‫ܦ‬ѐᘹఙछķ౹ү௡Ğϔ 94ğ
※‫܅‬ቷᎩາ‫ݱ‬ฏΔं઼̈ିरĞϔ 88 ѐ̫֞ğ
઼γᘹఙ༼޽ጱႊ΍གྷ።Ĉ
※‫צ‬ᔛ޽ጱĶఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞķણΐЛͰӀआ͟஽जϔܸѐϔܸᘹఙ༼ႊ΍Ğ99.8.10-99.8.23ğ
※޽ጱጯϠ‫צ‬ᔛણΐཌྷ̂Ӏௐ 10 ‫ܦࠧ͵ب‬ѐϔܸᘹఙ༼ႊ΍Ğ98.7.6-98.7.16ğ
※޽ጱጯϠ‫צ‬ᔛણΐОκฮΐ྿ௐ 5 ‫׊ֲ̂ب‬ආᘹఙ༼ႊ΍Ğ97.7.3-97.7.12ğ
※޽ጱጯϠ‫צ‬ᔛણΐܲΐӀֲௐ 10 ‫̂ب‬๰ႬᏚ͈ᘹఙ༼ႊ΍Ğ96.7.29-8.8ğ
※޽ጱጯϠ‫צ‬ᔛણΐҘ঱Ͱ 2005 ͐๫ษৼΐ঍ษκֲᘹఙ༼ႊ΍Ğ94.8.20-30ğ
※‫צ‬ᔛ޽ጱጯϠણΐ‫گ‬ᜋ Nowy Sącz ̈́ Oświęcim ඈᘹఙ༼ႊ΍Ğ93.7.15-8.2ğ
઼̰ᄅᔏᚮᔈ޽ጱགྷ።Ĉ
޽ጱጯϠણΐϔ 79 Ҍ 99 ጯѐ‫ޘ‬Б઼ጯϠᄅᔏͧᔈкѨᒔ଀ϔܸᄅᐹඈௐ˘ЩĞБ઼ᐹඈௐ˘Щ
ࢍ 9 ѨăБ઼ᐹඈௐ˟Щࢍ 4 Ѩğăপᐹௐ˘Щ 1 ѨĞБ઼ᔈপᐹࢍ 3 Ѩğ
ăপᐹௐ˟Щ 2 ѨĄ
઼̰ᄅဥ̳ႊ޽ጱགྷ።Ĉ
ŏፉЇఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ̳ႊ 2009 ѐ‫ޘ‬ႊ΍Ķ੼ࡀķᘹఙᓁႾĞ98.12ğ
ŏ‫צ‬ᔛፉЇ 2009 ‫܅‬ቷᎩᓑЪᖳѐ༼߿જᘹఙᏙྙ؎ࣶ̈́ฟಞᄅበጱĞ98.7ğ
ŏፉЇఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ̳ႊ 2007 ѐ‫ޘ‬рෞΐႊĶႺѐ௉ķᘹఙᓁႾĞ96.11.ğ
ŏ‫צ‬ᔛፉЇҖ߆ੰࣧҝϔ୉؎ࣶົ̼͛๩ડგநԊᄃੑဥ‫ڱ‬ˠࣧҝϔࢰሄ͛ିૄ‫ົܛ‬Ķέ៉ࣧҝϔ
୉ሄᄅրЕ~‫ݑ‬๕‫࡚ܠ‬ቔᄦү९ķᄅᔏበ౹̈́ᘹఙᓁႾĞ96.11ğ
ŏፉЇఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ̳ႊ 2007 ѐ‫̳ޘ‬ႊĶႺѐ௉ķᘹఙᓁႾĞ96.01.ğ
ጯఙ൴ܑགྷ።Ĉ
ŏੑဥ‫ڱ‬ˠ઼छ̼͛ᘹఙૄ‫ࡁົܛ‬տࢍ൪ĂᒔྃӄĶέ៉ ࣧ ҝ ϔ͉ ͐ ▿‫ ࡚ ܠ‬୉ Miholol ௉ᆇ ᄅ ᔏ ࡁտ ᄃࡔ ᐂ Ğ ˬğ ķ
Ğ95.3.ğ
ŏੑဥ‫ڱ‬ˠ઼छ̼͛ᘹఙૄ‫ࡁົܛ‬տࢍ൪ĂᒔྃӄĶέ៉ࣧҝϔ͉͐▿‫࡚ܠ‬୉ Miholol ௉ᆇᄅᔏࡁտᄃࡔᐂĞ˟ğķĞ94.4ğ
ŏ2005Ķᄅᔏă̼͛ᄃ፟‫ט‬Ĉаᜪăͅ࠷̈́౹າķጯఙࡁ੅ົ൴ܑ͛ౢĂ൴ܑ͹ᗟĶ઼ϔ̈ጯ၁
߉έ៉ࣧҝϔ‫࡚ܠ‬୉͉͐▿ొརĺsakeroĻᄅᔏିֈன‫ڶ‬ଣտĈͽ‫܅‬ቷᎩΔं઼̈ĺatomoĻ̝
ᄅࠎּķ
Ğ94.6.ğ
ŏҖ߆ੰࣧҝϔ୉؎ࣶົ 93 ѐ‫ޘ‬ረᐽࣧҝϔ૞‫ܝ‬ˠ̖ีϫĂ఼࿅ĺ૞ᗟࡁտĻᙷᆶߤ֭ᒔ࿴ረ‫ې‬
̈́ረᐽ‫ܛ‬Ğ93.8.ğ
ŏϦኛੑဥ‫ڱ‬ˠ઼छ̼͛ᘹఙૄ‫ࡁົܛ‬տࢍ൪ĂᒔྃӄĶέ៉ࣧҝϔ͉͐▿‫࡚ܠ‬୉ Miholol ௉ᆇᄅ
ᔏࡁտᄃࡔᐂķ
Ğ93.4.ğ
ŏ൴ܑĺέ៉ࣧҝϔ‫࡚ܠ‬୉͉͐▿ొརଔᇐลᆸĞMihololğᄅᔏ̝ିֈຍཌྷĻഇΏĄ઼ϲέ៉វ
ֈጯੰጯಡௐ 12 ഇĞ92.2ğ
ŏ൴ܑĺ̚රϔ୉ᄅᔏͧᔈ၆ࣧҝϔᄅᔏିֈ̝൴णᇆᜩ─ͽ‫܅‬ቷᎩΔं઼̈ࠎּĻഇΏĄ91 ѐ
ࣧҝϔିֈጯఙࡁ੅ົኢ͛ะĞ91.7.1ğ
19
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Xొརᆇёّਕณᄃໂ࡭ܑႊᘹఙ۞၆ᑕ
ᘲॹयឰ!ҁर!
ᄅέܑႊ۞ૄώ̮৵̈́౹ү࿅඀ !
ᄅέ˯ٙᅮӔன۞ૄώ̮৵Ĉ!
ᄅέ۩มăࢰሄă፶Ѝăܑႊ۰ă‫ڇ‬྅ă྽‫׍‬ăજүă̰टܑ྿ăాඕొЊĄ!
!
ᄅέ˭ٙᅮ౹ү۞ૄώ̮৵Ĉ!
ܑ྿̰ट۞͹ᗟన‫ؠ‬ăӔன͞ё۞నࢍăႊࣶૄᖂ۞੊ቚăႊࣶજү۞በଵă!
‫ڇ‬྅྽‫۞׍‬నࢍăࢰሄ۞నࢍă۩ม̈́፶Ѝ۞నࢍĄ!
!
έ˯έ˭۞ፋЪ࿅඀Ĉ!
ૄᖂ߱ར̰ट۞ፋЪĞΒӣ‫ڇ‬྅ă྽‫׍‬ăࢰሄ۞࣒ϒᄃቚ௫ğă!
ᓑඕొ̶۞ࢦࢋّăፋវ༼‫ݶ‬ຏ۞࣒ϒă!
ዋᑕܑႊᄅέ˯۞ٙѣ̮৵ĞΒ߁۩มă፶Ѝă̈́ࢰሄğĄ!
!
޽ጱ۰ᄃܑႊ۰۞࠹၆ᙯܼ !
఺ߏ˘߱ॡ۩ม۞ವԱ!
ԧᐌ඾Ұਕณ۞ӛ͔!
ֽ‫ז‬Ұ۞ࢬ݈!
ԧ࠻֍۞ߏ‫۞ؙ‬ᘃႷ!
‫ߏ۞֍࠻ؙ‬ԧ۞൘Ꮲ!
ॡม໑ໝ!
՟ѣವԱ۞ˠ!
Ϊ౺ຑ!
ԧࣇдຑ۞ਕณ྆࠹࿃!
!
఺ߏ˘͕߱ី۞ᗕˠᄅ!
ԧᐌ඾Ұ‫ײ‬ӛ۞‫ޠ‬જ!
ֽ‫ז‬Ұ۞ࢬ݈!
ԧ࠻֍۞ߏҰ۞ீৠ!
‫ߏ۞֍࠻ؙ‬ԧ۞ሤଐ!
ҋԧঐႦ!
՟ѣᄅજ۞ˠ!
Ϊ౺ຑ!
ԧࣇдຑ۞ਕณ྆В!
!
20
ႊࣶ۞ૄᖂ੊ቚࠎү‫۞ݡ‬ĶॲķᄃĶώķ !
Տʑ჌̼͛྆Ϡ߿۞ˠౌѣ‫˘׎‬჌֗វ۞পّ!
ʑ࣎ྺ͈ѣྺ͈۞ਆү҉ந!
ʑ࣎ᕷˠѣᕷˠ۞ᒣ‫҉ݏ‬ந!
ʑ࣒࣎Җ۰ѣ࣒Җ۰۞૚ᐖ҉ந!
Տʑ჌֎Ғౌ೸൴পѣ۞֗ԛ!
ҭߏ఺ֱ֗‫ޢࡦ۞ݭ‬ᔳᖟ඾̦ᆃ‫׸‬ĉ!
ߏ̰д۞૞‫ڦ‬ᄃᄃᏹᛇ!
ԧჍ᰽ࠎĈ౵‫ٸ‬ᗫ۞૚ᐖ!
!
Ұ࠻֍˞̼͛۞ॲ๜ĉ !
ҰΞͽຐည๜ĉ!
༊˘ͯঔ߶̙ߏனд۞ঔ߶Ă҃ߏᇴѺѐ݈۞ঔ߶!
఺ʑळ̋ᝇ˵ߏᇴѺѐ݈۞̋ᝇ!
ፘѣॲ!!ͪѣ໚!!ԧࣇౌߏ఺ळफᑎ۞‫ۏ‬჌!
჊ႬᇝՒफ۞য়А!
ᑕߍ˞఺ळ̋఺ͯঔٙࢉҩ΍۞̼͛!
̙ߏΪѣ‫ڇ‬྅ă̙ߏΪѣႇᓏă̙ߏΪѣᄅᔏ!
҃ߏд఺ͯҋ൒มϠх۞˧ณ!
ٙࢉϠ΍ֽ۞Җࠎሀё!
఺ֱҖࠎሀё̖யϠ˞၆͇гະࠦ۞ᆇё!
఺ֱᆇёஎˢ˞Ϡ߿̝̚!
!
‫ײ‬ӛࠎ˘̷۞Ķॲķ !
‫ײ‬ӛࠎ૟ܑႊ۞Ķॲķᄃ̼͛۞ĶॲķඕЪ۞ࢦࢋ̮৵!
‫ײ‬ӛࠎଐຏਔજ۞ۡତ็ᅍ۰!
᰽૟ႊࣶ۞̰дᄃᒖဩ‫ڤ‬ಛ࠹̢ాඕ!
ѣ˞᰽!
Җજ၆˞!!!ᄬ֏၆˞!!ଐຏ၆˞!!‫ڤ‬ಛ၆˞!!༼‫˵ݶ‬၆˞!
!
‫פ‬ϡ༊˭۞˧ณ !
ᖣϤ‫ײ‬ӛᄃ۳វ۞ቚ௫!
˞ྋ༊˭ှᐖ۞˧ณ!
ᄅέ˯۞Ϡ߿ᄃᄅέ˭۞Ϡ߿ಶߏ఺ᆃᖎಏ!
ವԱĶ৷ო۞ώኳķ!
!
21
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
ឰଐຏ۞ਕณᖇ߹Б֗ !
д੊ቚଵቚ۞࿅඀̚!
дವԱ۞ߏৌϒ۞ૻধଐຏ!
఺࣎ଐຏᅮࢋѣਕ˧൴Ϡдႊ΍۞Ķ༊˭ķ!
‫פ‬ϡĶ༊˭۞˧ณķ!
൒‫ޢ‬ឰଐຏ̼ࠎ൑ԛ۞ਕณᖇ߹Б֗!
!
ಓ੓͕֗ី۞ᛇۢ!!тТำѧਠ۞ҋϤᕖૺ !
༊Ұᛇ଀Ұᅮࢋ໢ߘ۞˧ณ!
ឰҋ̎۞̰дᅮࢋᛇᏹ!
ಓ੓౵̂۞ှᐖ!
఺Њှᐖົ૟Ұ۞۳ԛԸड΍౵̂۞ਕณ!
ှᐖ۞ਕณົ૲඾Ұ็ᅍৌϒྕ၁۞ଐຏ!
!
࠻֍̰д۞˧ณ !
༊ԧੜ‫˞ݒ‬җ‫!ۏ‬
ੜ‫۞̼͛˞ݒ‬ՁᎨ!
дԧ֗˯঻˭۞ߏ̦ᆃ!
ߏ˘۵̋ᝇ۞ှᐖ!
ᔘߏ̂ঔᖙᛡ۞˧ณ!
ιֹԧីᅿዩજ!
ιֹԧᜭ֗ှ᝘!
ԧߏӎ̏Ꮙˢ̋ីгঈ̝̚!
!
઼ᅫ៍۞‫ࣧ͞ڌ‬ᛇ !
ᅈΟ۞ৠྖߏАˠംᇊ۞ྐຍ!
ߏֶ৶۞ಲ֏ĉ!!ᔘߏ٩෪۞ീຍĉ!
ιߏྋฟ͕ីஎ఍۞ីᅿ૜ቅ!
᰽ߏԧࣇࣧؕ۞ਕ˧!
ᛇᏹ‫ٺ‬ҋ൒۞Вхᄃ͕ីЪᏘ۞ᛇۢ!
֗ࠎг஧ܑࢬ˯۞‫ۏ‬჌!
ԧࢋӔன۞ីᅿߏ̦ᆃĉ!
!
22
ᓾर̬௜!
羅桑席讓 老師
在台灣具有 17 年資歷的表演者,深具美感敏銳度,無論擊鼓表演、肢體演出、視覺美感創作、
及編導功力都集於一身;曾為「優人神鼓」的創始團員也是優人神鼓 17 年資深主要鼓手,演
出經歷遍及亞洲、美洲、及歐洲及各大藝術節,舞台經驗豐富,都受到國內外各大藝術團體
應邀演出。
ጯ
ன
གྷ
።ĈᏹӍ૞ࡊጯ७
ᖚĈᗧᜋѧߋࡌনֽഭ઄ฺ‫ ظ‬ᘹఙᓁႾ
።Ĉᐹˠৠခྤஎဥࣶ
ĶѼី‫ث‬ķ۳វ౹ү̈́޽ጱ
Ķ‫ڱ‬ခ̋ķᑝခ޽ጱ
™ അણᄃ઼̰γᘹఙဥវࢦࢋႊ΍Ĉ!!
1993-2006 ѐ ᐹˠৠခ֟ਫ਼͵ࠧႊ΍͹ࢋခ͘
1994 ѐ ൑‫ݰ‬ᆐဥĶᙠķ̚Ķခ͘ķ۞ཙҒ
2005-2010 ѐ RS ็ભᆐဥĶয়ី̝ႇķ̚Ķয়ី̝ခķ۞ཙҒ
RS ็ભᆐဥĶѼី‫ث‬ķ̂‫ࣧݭ‬ҝϔᄅᆐበጱ̈́ႊ΍
2006-2010 ѐ ႔࣫ሄ‫ع‬ᄃ‫઼ڱ‬ጱႊЪүĶࠃৠኬķ̚Ķခৠķ۞ཙҒ
2008 ѐ ߇झĶ‫ۏ‬ර͇ᚗķჯ˵ৼᘹఙΫ౾‫ۏ‬ᐡणᜓฟ၌
2009 ѐ ͵ࠧ᝘ᅪ๸ྻ প‫ؠ‬ཙҒĶခሁķ۞Ķ̂ৠခ͘ķ
2010 ѐ ઼̚ႊભछĶ‫ݣ‬ዂ͵ࠧ֟ਫ਼ࢵႊůͽҒЕķ
ฟಞĶৠ৔ࡓঔķ̂ৠခႊ΍
2011 ѐ ĶѼី‫ث‬ķᄅүበጱ̈́ႊ΍
™ ࣎ˠበጱ0!ෛᛇ౹ү0ႊ΍Ĉ!
Ķဧ෍҃ˢķ ă Ķͪਆķ ă Ķ‫ڥ‬സķ ă Ķࡍ෸ৠᙊķ
1995 ѐ
1997 ѐ
2004 ѐ
2005 ѐ
2006 ѐ
2010 ѐ
࣎ˠበጱ౹үĶဧ෍҃ˢķ̈́ႊ΍
࣎ˠበጱႊĶͪਆķ̈́ႊ΍
࣎ˠበጱ౹үĶ‫ڥ‬സķ̈́ႊ΍
በጱĶRS ็ભů̈੿സ̝᝽ķ̈́ႊ΍
ࡻ઼ࢰሄүѡ౾̀ਃԠᕃ̝ࢰሄү‫ݡ‬ᄃ࣎ˠበጱ౹үĶࡍ෸ৠᙊķ̈́ႊ΍
ĶRS ็ભůѼី‫ث‬ķበጱ̈́ႊ΍
™ ࣎ˠ።ѐ઼̰γࢦࢋႊ΍੃ְĈ!
1993 ѐ 06 ͡
1994 ѐ 01 ͡
1994 ѐ 03 ͡
1995 ѐ 09 ͡
1996 ѐ 04 ͡
1997 ѐ 06 ͡
1997 ѐ 10 ͡
1997 ѐ 11 ͡
1998 ѐ 07 ͡
1998 ѐ 08 ͡
1998 ѐ 12 ͡
1999 ѐ 08 ͡
ΐˢĶᐹˠৠခķणฟᐖӱ̈́ᑝခ੊ቚ
ણΐĶᐹˠৠခķࢵႊ
࢒О‫ޘ‬णฟ࣎ˠˬ࣎͡۞Ķ໖͕̝ॠķ
࣎ˠበጱ౹үĶဧ෍҃ˢķ̈́ႊ΍
ĶᐹˠৠခůำཙҘέ៉ķ28 ͇ 600 ̳֧
࣎ˠበጱႊĶͪਆķ̈́ႊ΍
έ៉઼छᑚᆐੰĶᐹˠৠခůঔሗࢰķБ‫ۍ‬ႊ΍
Ķᐹˠৠခůำཙ‫ڌ‬έ៉ķ35 ͇ 900 ̳֧
‫઼ڱ‬Ķֲჯᆋᘹఙ༼ķ
Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķБ‫ۍ‬ႊ΍
͐ҘĶཐܲᘲᘹఙ༼ķ
Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķБ‫ۍ‬ႊ΍
έ៉ᜨ͇ᆐಞĶᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ઼̰ࢵႊ
΃ܑέ៉ᄃ੺‫׎‬࿲ĂซҖᘹ͛γϹႊ΍ᄃĶᐹˠৠခķ
23
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
1999 ѐ 12 ͡
2000 ѐ 03 ͡
2000 ѐ 07 ͡
2000 ѐ 08 ͡
2000 ѐ 09 ͡
έ៉ࢰሄछՂ঍ே۞Ķᘈ౎̝ႇķႊ΍̈́‫ڇ‬྅నࢍ
ఈᜋăͧӀॡăᇇ઼֟ਫ਼ 18 ಞĶᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
έ៉̣̂‫ݱ‬ξ֟ਫ਼ႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
Ҙ঱ͰĶཐгͰ઼࣯ᅫᘹఙ༼ķ
Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
ཌྷ̂ӀĶ‫ڌ‬Ҙ͞ᘹఙ༼ķ‫઼ڱ‬Ķ֧‫ڀ‬ᗕѐᄅᔏ༼ķ
༄̀Ķࠃॹ̂ᆐੰķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2000 ѐ 10 ͡ ‫઼ڱ‬ĶՆऄႇᆐੰķ
Ķ೶ҹႬҹႇᆐੰķ
ႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2000 ѐ 12 ͡ ࢶപĶࢶപ̼͕͛̚ķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2001 ѐ 06 ͡ າΐ‫؂‬Ķາΐ‫؂‬ᘹఙ༼ķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2001 ѐ 09 ͡ ‫઼ڱ‬ĶᏚતгᘹఙ༼ķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2001 ѐ 10 ͡ ཌྷ̂ӀĶາಕ˲κᆐੰķႊ΍ Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2001 ѐ 12 ͡ Ķᐹˠৠခů޺ᆓ̝͕ķፉЇ͹ࢋ֎Ғႊ΍
2002 ѐ 05 ͡ ॗ‫ރ‬Ķߦॲᘹఙ༼ķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2002 ѐ 07 ͡ έ៉઼छᑚᆐੰႊ΍Ķᐹˠৠခů‫͕ࣣܛ‬ķ
2002 ѐ 12 ͡ ࡻ઼Ķࣖ೶͐ͧ‫͕̚ۺ‬ķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2003 ѐ 09 ͡ ઼࡚Ķ৸ࡗ˭˘‫گ‬ᘹఙ༼ķ઼࡚̣г֟ਫ਼ႊ΍
2003 ѐ 10 ͡ ᇇ઼ߦ‫ڒ‬Ķ͇̝̄ᚗů߇झ͛‫ۏ‬णķᔛႊ
2003 ѐ 11 ͡ Ķᐹˠৠခůᄍ̳ࡻ̝ᆓķႊ΍
2004 ѐ 02 ͡ ࣎ˠበጱ౹үĶ‫ڥ‬സķ̈́ႊ΍
2004 ѐ 06 ͡ έ៉֟ਫ਼ႊ΍Ķᐹˠৠခů‫͕ࣣܛ‬ķ
2004 ѐ 08 ͡ ‫઼ڱ‬Ķ͐ጌआ͟ᘹఙ༼ķႊ΍̈́ำཙ͐ጌ
2004 ѐ 10 ͡ ΃ܑέ៉ᄃ‫߷ܧ‬๫̰ΐႬăοРৼ‫ڱ‬৶ĂซҖᘹ͛γϹ
2005 ѐ 04 ͡ ઼̚˯ঔĶ࡚൝̂ᆐੰķႊ΍Ķᐹˠৠခů‫͕ࣣܛ‬ķ
2005 ѐ 06 ͡ ͟ώĶຑ̝༱઼౾ᜓົķႊ΍Ķᐹˠৠခů‫͕ࣣܛ‬ķ
2005 ѐ 04 ͡ በጱĶRS ็ભů̈੿സ̝᝽ķ̈́ႊ΍
2005 ѐ 07 ͡ ܻᘲ೻Ķ‫͈ࡊݵ‬ᘹఙ༼ķႊ΍Ķᐹˠৠခů᝘ঔ̝͕ķ
2005 ѐ 08 ͡ ፫‫ܝ‬Ķ፫‫͕̼͛̚ܝ‬ķႊ΍Ķᐹˠৠခů‫͕ࣣܛ‬ķ
2005 ѐ 09 ͡ ‫઼ڱ‬ăͧӀॡ֟ਫ਼ႊ΍Ķᐹˠৠခů‫͕ࣣܛ‬ķ
2006 ѐ 05 ͡ έ៉઼छᑚᆐੰᄃ‫઼ڱ‬ጱႊᎊΙ೻Ą႔ߦበጱ
Ķ႔࣫ሄ‫ع‬ůࠃৠኬķፉЇĶခৠķ̝֎Ғ
2006 ѐ 07 ͡ ણᄃ࿪ᇆĶጼခķႊ΍
2006 ѐ 11 ͡ ࡻ઼ࢰሄүѡ౾̀ਃԠᕃ̝ࢰሄү‫ݡ‬
ᄃ࣎ˠበጱ౹үĶࡍ෸ৠᙊķ̈́ႊ΍
2006 ѐ 12 ͡ ΃ܑέ៉ᄃঔгăк‫ځ‬κΐซҖᘹ͛γϹ
2007 ѐ 08 ͡ ‫઼֟ڱ‬ਫ਼ႊ΍Ķ႔࣫ሄ‫ع‬ůࠃৠኬķፉЇĶခৠķ̝֎Ғ
2008 ѐ 05 ͡Ķ႔࣫ሄ‫ع‬ůᔹႧ载؆जဦķፉЇĶ੼ဃķ̝֎Ғ
2008 ѐ 10 ͡ ჯ˵ৼᘹఙΫ౾‫ۏ‬ᐡᄃέ៉߇झĶ‫ۏ‬ර͇ᚗणķ
Ă
ĶRS ็ભůৠခķ
2009 ѐ 09 ͡ ፉЇ઼ᅫ᝘ᅪ๸ྻົฟ၌Ķ̂ৠခ͘ķ
2010 ѐ 04 ͡ ĶRS ็ભůᖳќ௉ķႊ΍ĂፉЇĶఏࢡӖķ
2010 ѐ 10 ͡ Ķ઼̚‫ݣ‬ዂ͵ࠧ֟ਫ਼ࢵႊ-ͽҒЕķႊ΍Ķৠခ৔ࡓঔķฟಞ
2010 ѐ 11 ͡ ĶRS ็ભůѼី‫ث‬ķጱႊበᄅ̈́ႊ΍
2011 ѐ 06 ͡ ĶRS ็ભůѼី‫ث‬ķጱႊበᄅ̈́ႊ΍
24
ົજ۞୻‫ګ˯ځ‬ဦW ᙯ‫ګ˯ځ୻ٺ‬ဦ
Į୻‫ګ˯ځ‬ဦįߏ઼̚౵඾Щ۞൪ү̝˘Ă౵ѝ۞‫ۍ‬ώᛳ‫ٺ‬Δԇ൪छૺፄბ۞ү‫ݡ‬Ăன
ᖟ‫ٺ‬Δִ۞߇झ౾‫ੰۏ‬Ą
ྍဦೡᘱ˞୻‫ځ‬ॡ༼Δԇִ‫ݱ‬դୖ̈́դ‫۞ث׌ګ‬ᓄරሤጂ۞ഀ෪‫׶‬ᐹ࡚۞ҋ൒ࢲЍĂ൪
̚൑ኢˠ‫ۏ‬ăࠗহٕ‫ޏ‬цăϹ఼̍‫ॵॵౌ׍‬тϠĂ΄ˠ៙ሉĄ
Į୻‫ګ˯ځ‬ဦįࣧ౹۰—Δԇ൪छૺፄბВϡȈѐ൪ј఺಼λүĂ౵ѝϤΔԇझԗќᖟĂ
࿭૵̝჋‫߹ޢ‬ˢϔมĂ።གྷᔒᖼẶ‫ޘ‬ซˢ‫ځ‬ă୻࠱झĂ1931 ѐజϐ΃࠱‫ޓ‬ໞᆇ‫׌׶‬Іϼώ
˘੓૲Ҍ‫ڌ‬ΔĂҭໞᆇ˵̙ۢң۰ࠎৌ‫ݡ‬Ą
1945 ѐజќˢ‫ڌ‬Δ౾‫ۏ‬ᐡĞ̫᏶ှ࠷౾‫ۏ‬ᐡğ༊ј᝟‫ݡ‬఍நĂۡҌ 1950 ѐ΋͇̖Ϥ໅
̥ພඈˠଂऱٗ۞᝟‫ુݡ‬㝯ᝦ‫ؠ‬΍ৌྫ
ү۰-ΔԇЩ൪छૺፄბ
జ᜖ࠎ઼̚Ȉ̂Щ൪̝˘۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį΍‫ٺ‬ԇ΃Щ൪छૺፄბ۞͘ඊĄ൒҃ᙯ‫ૺٺ‬
ፄბ۞ϠπĂ‫ݒ‬ᔿѣ͛ᚥ੃ྶĂ่൪‫ס‬ԍ‫ޢ‬ѣ‫ܛ‬ഈ‫ૺࣶء‬඾д 1186 ѐᆷ˭۞෽͛ѣᖎಏ೩
̈́ĂЯѩ።΃၆ૺፄბ‫׎‬ˠ‫ۋ‬ኢ̙ᕝĂѣᄲ΁ߏΔԇˠĂѣᄲߏ‫ݑ‬ԇˠĂՀѣᄲߏ‫ܛ‬ˠĄ
дૺ඾෽̚੃ྶ۞ߏĂૺፄბфϒ྽Ă‫ڠڌ‬Ğ̫̋‫࠷ڌ‬ኜ‫ݱ‬ξğˠĄ΁ጽ‫ܜ‬ೡᘱҐ֘ă
ξ፜ăˠ‫ۏ‬ă̋ͪඈĂ፾‫ॾࢲ׍‬Ą
ፂᄲĂૺፄბѝѐдฟ‫ྼދ‬ጯĂ‫ֽޢ‬௫൪ĂഅдΔԇᑔ‫؟‬ॡֻᖚᎰ‫ڒ‬ဦ൪ੰĂ૞ְᘱ൪Ă
‫ޢ‬Я߇ϴ‫اء‬छĂͽ኱൪ࠎϠĄૺ፨ბጽ‫ܜ‬Ķࠧ൪ķ
Ăӈߏֶপ‫͔͎ࠧ׶׍̍ؠ‬ቢү൪Ă͹ࢋ
ߏͽۡቢ̺൪ࢳᘫሁᅦඈ‫ޙ‬᎝Ă΁͍‫׎‬ච൪Ґ֘ăξූă‫ݱ‬၏ă፜ߛඈĄ
΁۞ү‫̂ݡ‬кε็Ă΃ܑүѣĮ୻‫ګ˯ځ‬ဦįăĮ໬‫ࢲܥ‬ౠဦį‫׶‬ĮҘസ‫ۋ‬ᇾဦįඈĄ౵
඾Щ۞ү‫ݡ‬Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį
Ă࠹็ߏдԇᑔ‫؟‬ॡԆјĂ఺಼ͽன၁͹ཌྷ͘‫ڱ‬౹ү۞‫ܸࢲסܜ‬൪Ă
௟ቜೡᘱ˞ξܸϠ߿ĂϠજࢦனΔԇդִॡ۞ᓄၷഀ෪
25
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
୻‫ګ˯ځ‬ဦ൪үࡦഀ
ԇഈ˘௚‫͞ݑ‬ኜ઼‫ޢ‬Ăԯ‫࣫ݑ‬ă‫۞ླྀޢ‬झԗ൪रќৼĂ֭ٚ‫׎‬ዶჰĂ̂˧൴णझԗ൪ੰĄ
ԇ͉‫؟‬࿥Ⴇ̮ѐĞ984ğనϲĶᎰ‫ڒ‬ဦ൪ੰķĂᖎჍ൪ੰĂಶߏдѩૄᖂ˯‫ޙ‬ϲ੓ֽĄ
൪ੰ‫ޙ‬ϲ̝‫ܐ‬ĂϤ‫ླྀޢٺ‬झԗ൪छเ⑶ăเ‫⃘̄ͭا‬எ‫ࢦצ‬ϡĂಱෳ፧ឳ۞เࠁࢲॾј
ࠎ൪ੰ۞͹߹ĂۡҌԇৠ‫؟‬Ğ1068-1085ğॡ΃Ă΍ன˞૫Ϩăӓ̮༉ăోႧăՂ̳អඈ˘
Բ೷‫ٺ‬౹ॾ۞൪ੰ൪छĂ൪ࢲ྾ࠎ̝̂តĂֹ̍Н̝ঈ႙ੜĂ҃͛ˠฮ኷͟ᆧĄ
‫ז‬ԇᑔ‫ૣ؟‬ှˬѐĞ1104ğ
Ă૫ϨՀనĶ൪ጯķ
Ăዟຍૈዳ˘Բ‫׍‬౯Հ੼৵ኳ۞झԗ൪छĄ
Ķ൪ጯķ̚۞൪छ˘т͉ጯϠĂᅮགྷ҂ྏ஌՛Ăலຽ‫ޢ‬ᒔ଱‫ء‬ҜĂгҜ෹൒Ą‫׎‬ጯ௫۞̰ट
̶ࠎҢ྽ăˠ‫ۏ‬ă̋ͪă౧ᘙă‫܅‬ѻă‫͢ޏ‬ඈ૞ࡊĂᔘࢋጯ௫Įᄲ͛į
ă
ĮႬฮį
ă
Į͞֏į
ă
Įᛖ
ЩįඈΟ΃̼͛ΫгۢᙊĂТॡ˵ࢋ఼ፍྐෟĂЯ൪ጯ҂ྏ‫ྐͽߏــ‬ăෟࠎᗟĄ
ੵԫ‫̝ڱ‬γĂՀᓾՐ౹ຍĂĮԇΫ‧ᏴᓝԠ‧൪ጯį̚‫ܮ‬೩‫ז‬ĈĶ҂൪̝ඈĂͽ̙ϼ݈ˠ
҃‫̝ۏ‬ଐၗԛҒ࣌ҋ൒Ăඊᙶ੼ᖎࠎ̍Ąķϒߏд఺჌̼͛ᒖဩ˭Ăౄಶ΍ૺፄბ఺ᙷᐹս
۞ᘹఙˠ̖Ą
ૺፄბȈ̶ጽ‫ܜ‬Ķࠧ൪ķ
Ă΁ٙ౹ү۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį̚‫ޙ‬᎝ă௺௹ొ̶˵ֹϡ˞Ķࠧ൪ķ
۞ԫ‫ڱ‬ć
Ķࠧ൪ķߏͽ͎ࠧүࠎᅃӄ҃ᘱј۞൪჌Ă͹ࢋϡүܑனඕၹჟ௟۞ሁٗ໒цăҐ֘
፜၏Ăѩ൪჌дԇ΃झԗᘱ൪̚଀‫ޘ੼ז‬൴णĂ̂‫ٯ‬Ϥ‫ٺ‬൪र۞ჟ̍ԫᘹٙᘱј۞‫ܩ‬ᄂሁᅦĂ
ϒЪ࠱‫ވ‬ෳ୉۞˾‫ק‬ĂࠤҌѣ࠱‫ޓ‬Я҃‫̍׻‬Н޷ဦᒉౄৌ၁‫ޙ‬᎝Ăԇᑔ‫۞؟‬൪ጯ̚‫ܮ‬నѣĶ‫ޏ‬
͢ķ˘ࡊĂ૞ͽ੊ቚࠧ൪ਕ͘Ą
ੵ˞ܑன΅̋ሁᅦγĂᐌ඾੠Ր੼‫ޘ‬ᆷ၁۞൪ࢲᎸ੓ĂౌξࢲЍࠎࠧ൪छ೩ֻ˞‫̙̝פ‬
ა۞າᗟՄĂ҃ξདྷࢲܸ൪۞Ꮈ੓ĂϺͅߍԇ΃ౌ‫ݱ‬णன݈ٙϏѣ۞થຽᓄර۞ࢬᄻćΞͽ
ᄲౌξѺၗҋ൒‫ו‬፬൪छ౹үĂТॡϺ͔੓˞࠱‫۞ވ‬Ꮈ኷Ăૺፄბ۞Ķ୻‫ګ˯ځ‬ဦķ˜ᑕྻ
҃Ϡ。
ˬ჌‫ۍ‬ώ۞୻‫ګ˯ځ‬ဦ
ૺፄბ۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį‫זצ‬።΃൪छ۞ಈຑĂЯ҃ѣధкϼώ΍னĄ‫̚׎‬Ķ‫ځ‬αछķ
̝˘۞̩ࡻϼү۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį౵ѣᇆᜩĂᛂэ˘૲ϼม̂ౌͽĶ̩ώķࠎ‫غ‬ώĄ‫ځ‬ഈ‫ޢ‬
ഇĂ̂ณᛂэϼᄦ۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį೸རϔมĂ‫ֽ৾৾ޢ‬ซˢ୻̰‫ع‬âॡม౦ᐷం᜜Ą
୻झ̙଀̙Ϥ୻झ൪ੰ۞̣Ҝ൪छ——ౘ‫ښ‬ăगᾕă‫ٿܛ‬ăᑛ߸ă඀Ԡ྽‫ם‬ү൪јΩ˘
ૺĮ୻‫ګ˯ځ‬ဦįĂ̫ˠჍࠎĶ୻ੰώķĄ
୻ੰώĮ୻‫ګ˯ځ‬ဦį
Ăߏણ໰Чഈ۞ϼώĂะЧछٙ‫̝ܜ‬ү‫ݡ‬ĂГΐ˯‫୻ځ‬ॡ΃۞পঅ
ࢲܸĂЯѩᆧΐ˞ధкᖳಱ۞ଐ༼Ăтᑚᆐă൚ᑚăপԫăፅᄂඈඈĂЯ҃൪̚ˠ‫ۏ‬ᆧΐ‫ז‬
෹࿅ 4,000 ˠĄ
26
ૺፄბ۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį
Ĉ‫ ܜ‬528 ̶̳Ă੼ 24.8 ̶̳。
൪̚ѣ 814 ˠĂࠗহ 60 к̽Ă௺੸ 28 ᎹĂٗ‫ޏ‬ሁц 30 кഏĂ֘ 20 ዃĂᙛ 8 ౤Ăፘ͢ 170 к
ഐĄϫ݈ќᖟ‫ٺ‬Δִ߇झ౾‫ੰۏ‬Ą
̩ࡻώ۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį
Ĉ‫ ܜ‬987 ̶̳Ă੼ 30.5 ̶̳。
ඕၹ̂វ޷ૺፄბώ۞ഀ‫ึۏ‬ԔҶԊĂҭೡᘱ۞ߏ‫ځ‬ഈ̚ഇᛂэᓄၷ۞ഀ෪ćٗ‫ޙޏ‬᎝Հࠎఢፋ
Ԉ̂Ăˠ‫ۏ‬෹࿅ 2000Ąϫ݈ќᖟ‫ٺ‬᏶ှ࠷౾‫ۏ‬ᐡĄ
୻ੰώ۞Į୻‫ګ˯ځ‬ဦį
Ĉ‫ ܜ‬1152.8 ̶̳Ă੼ 35.6 ̶̳。
ΐ˯‫୻ځ‬ॡ΃۞পঅࢲܸĂଐ༼ՀᖳಱĂ֭Я‫זצ‬Ҙ߶൪ࢲ۞ᇆᜩĂϡҒᔿᚊ‫ܪځ‬Ăϡඊ௟Ꮅᚑ
ᖰĄϫ݈ќᖟ‫ٺ‬έΔ߇झ౾‫。ੰۏ‬
!
27
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
!
ᓾर̬௜!
曾淑芸 老師
國立故宮博物院志願服務協會會長
ຐԱ‫઼ז‬ϲ߇झ౾‫ੰۏ‬༊ࡓԠ̍ྋᄲࣶ̝˘ǕǕഅ୿‫ޝ܉‬ट‫!ٽ‬
дсࣃ঱͟Ğ఼૱ߏߐഇ̣ğҌᕢέ˘યĂ‫ڇ‬ચˠࣶˣјаඍĈणಞ֤̚Ҝᐝጀከ੓ֽ۞̃̀Ă
ಶߏ˞Ą̙Т‫˘ٺ‬ਠ̚ఢ̚৏۞ྋᄲࣶĂഅ୿‫ޝ܉‬ᓾտॡ‫إ‬ౄ‫ݭ‬Ąࣃ঱݈˘͇Ăс˘‫ົؠ‬ҋଶཕΒࠎ
ሤຑ۞఺Њ̍ຕࢦ໤౯ઇౄ‫ݭ‬Ą౵‫ܕ‬Ăԧࣇ࠻‫ז‬с۞ጀ‫˞ߖ߄ݭ‬ᖡҒĂГͽጀᜐԹјညߏࢋࢳ੓ֽĄ
ࠎ˞̙৔ᗼ఺ጀ‫ݭ‬Ăഅ୿‫܉‬ᔘ଀ፋ؆ჯ޺ϒࢬჂᛇĄௐ˟͇˘ѝГ൪˯БӶăᑛ˯ࢵ࿹ăೱ˯̂ࡓྋ
ᄲࣶ‫ڇט‬Ăˠ‫߇ז‬झ̙ຐ‫ڦ‬ຍс˵ᙱĄΪ֍˘Ҝᘀҹᐝăீొѣᕇ໬ᕲӶă֗˯΢΢ጜጜăҭ˫ࡍ඾
ၮట۞̃̀Ăజ˘ᆸᆸ៍ிಛᖒĄс৭д൪݈âົ‫׊‬ര˯Νâົ‫׊‬ᙔ˭ֽâົ‫˫׊‬Ԯཕᕚᓗ۞
ͧ൪΍ȝ‫ݭ‬ĂԜ‫ق‬дᘊ඄݈ᑡࠟሬĄͿ௟˘᝘Ă̰टΞᚑඥ۞‫ޝ‬Ăсϒд̶‫߇ژ‬झ౵඾Щ۞ˬ಼Δԇ
λค̝̋ͪ˘ǕǕోႧĶѝߋဦķ۞ȝ‫ݭ‬ၹဦĄགྷഅ୿‫఺܉‬ᆃ˘ĶႊķĂࢵ‫ޘ‬Ꮠ‫಼̂఺ۉ‬൪۞ˠᔄ൒
ฟ६ĂࠤҌѣ៍ிಶခ੓ೠֽ˞Ą!
ឰᚑඥតѣ኷۞!཭ְ!͈ˠ
̙ߏ่ԸྤγܑăຑܑႊĄ֗ࠎ૞ᖚछल͹૎ă઼ᄼฺ‫ظ‬૱ચ!཭ְ!͈ˠ۞അ୿‫܉‬Ăጾѣέ៉̂
ጯ።ΫրጯҜĂᔘഅд‫઼̂ޓִڌ‬ጯ࣒‫߶ڌ‬Ϋăᇉᑕ̂ጯ‫͛͟ه‬Ă౵‫ߏޢ‬дѝቌϣ̂ጯξಞҖዚࡁտ
ٙो‫ז‬Ⴧ̀Ą༊‫ܐ‬сώֽΪߏણΐ߇झ۞ᙶ‫ޠ‬঱Ăᄮᙊ˘ைࡁտࣶĂ̝‫ޢ‬Ă၆༊ྋᄲࣶயϠ˞Ꮈ኷Ą
ΐ˯छ୉૱ѣ͟ώ̓ˠֽణ߇झĂ‫ݒ‬ᓁଵ̙˯ዋ༊۞͛͟ྋᄲ۰Ăс઀਑ҋ̎˯ಞ˞Ąଂ˘˝˝˛ѐ
ฟؕ੊ቚăҌ˟ŒŒŒѐϒё˯ಞҌ̫Ăࠎ˞Հ˯ᆸሁјಶྋᄲࣶ఺Ω˘ี૞ᖚĂ఺ֱѐֽ߇झ̰γ
Һ෱ăҋ෱ਕ˯۞३൪ăጡ‫ۏ‬ኝ඀Ăഅ୿‫܉‬Б˯˞ĂࠤҌ‫ؼ‬ҩҌ઼ࣰ̚ጯăҘ߶࡚ఙΫăࢰሄΫඈඈ
ጯ‫ܝ‬Ąனд̪ೀͼ͇͇˯ኝĂ౵‫ࢦ۞ܕ‬ᐝᑚߏέ̂ᘹఙΫࡁտٙି଱౮Ϧ۞Ķ઼̚३൪ᝥካķĄ˯఺
ᆃֱ̣‫܅‬ˣ‫۞ܝ‬ኝΐ˯сώ֗ጯ።ࡦഀĂឰсχ఼˞࡚ጯ۞Ї༛˟ਔĄּт‫ܕ‬ഇ߇झ۞Ķ̂៍ķপणĂ
‫׌ܕ‬ѺІԇഈ३൪ăѬቍăဦ३ໂ‫ݡ‬Б΍Ă࠰ߏ୕̝ᝀ൒۞൑ᆊ̝ᚗĄഅ୿‫܉‬ಶߏѣᏱ‫̈ͽڱ‬ආౌ᝘
଀ᑖ۞ᄬ֏Ă‫۞ૺྒ׶‬۳វᄬ֏Ăឰˢ‫ܝ‬۰̙Гͽᅌᅈ෼ᗓ‫ڟ‬ካᚗ‫ۏ‬Ą!!
ͧ͞ᄲĂ઼̚Δ̋ͪ͞൪΃ܑ̝˘ǕỤ̈̄΃཭̮۞Į໨‫ث‬ဦį̝‫ޢ‬ĂӈߏΔԇͪግ஽͵Ąсӈ͔
ϡ࠹ᙯኢࢗĂჍ఺಼ࣄҋ৸ࡗ̂ౌົ౾‫ۏ‬ᐡ۞ЩүࠎĶ઼̚۞Įᄋऌᚊ௻įķĂឰ៍۰ϲ‫ځג‬ᒢ݈۰
۞гҜĄ֕‫ז‬αҜΔԇ࠱‫࠱ޓ‬Ь۞൪ည݈Ăഅ୿‫̙˵܉‬ည˘ਠྋᄲࣶ‫ט‬ёୃࢗ΁ࣇ۞̂ЩĂ҃ߏ఼Ⴭ
ࠎĶˬͳ˘ЬķĄԇ̥‫؟‬Ь‫׌׶‬Ҝ૒̃۞൪ညĂс‫݋‬ᇸჍߏĶT/I/F/ķĞበ޷Ĉέ៉ˬˠ̃̄ઊညဥ
វğĂѐᅅ៍ி˘᝘੺˯ᏹ࿅ֽĄତ඾ĂсБሹᄲ‫ځ‬Δԇ۞።ΫࡦഀĂͽາჷϡᄬԛट֤ߏ࣎Ķ̙൴
ण઼֨ă̙෴ࡔᇇᚻķ۞ॡ΃Ăᅅᗫᕇ΍˞ྍഈ̝ٙͽ͛ᘹዂ໴Ă˵ᄲ‫˞ځ‬Ķ̂៍ķ̝ٙͽ۩݈ᆖचĄ
അ୿‫ߏࣆ܉‬кᄲ˞˘ົԇᑔ‫؟‬ĞĶ̂៍ķϒߏ‫׎‬ѐཱིğĂቼጙ˾̚۞ĶࢵЇ߇झੰ‫ܜ‬ķĄ఺Ҝ͛ˠ࠱
‫ޓ‬ฮрᘹఙĂώ֗˵ߏ౰΍३൪छĄс೩ᏹ̂छպ඾ᑔ‫؟‬൪ညҗట۞ᗞҒᒡĂ።གྷ˼ѐᔿࡓֶ൒Ă֭
֕˯݈ឰ៍ிͧྵс֗˯ࡍ۞೼఼‫ࡓڇט‬Ăͽϯ݈۰̝੼ᑫĂ˵ឰˠ၆఺Ҝ͛‫ڼ‬۰঻˭ᔿ‫ځ‬О෪Ą
28
!
!
!
!
ឰ៍ிតৰක۞૞ຽᓾྋ!
ࠎ˞ឰ៍۰ͽк̮۞֎‫ڟޘ‬ካण‫ݡ‬Ăഅ୿‫܉‬གྷ૱Ķ૲જભķĄ
ּтĂѣֱ̂‫ͪ̋ݭ‬൪ൾ຋ᙔ඾࠻Հਕຏ‫צ‬ঈ๕Ăсಶ̙ᜪҋ̎
ࡍ۞ߏၮట༊ಞϯቑ˞੓ֽĂᔘခᐽ̂छ໰ઇĄΩγĂࠎ˞ྋᛖ
Δԇ̋ͪ൪౹ౄ۞Ķ೸ᕇ౅ෛķĞӈ˘಼൪̚Тॡѣк࣎៍࠻֎
‫̝ޘ‬ၹဦ‫ڱ‬ğĂഅ୿‫܉‬Б֗ಶྫྷ඾̋ԛăͪ߹ͧ൪Ăχ੓ॉֽ˞Ą!
тѩ఺ਠ̼ྋ˞߇झ۞੼੼д˯ຏĂ᝘ྋᄲॡ૱ѣ৯ᓏҭ̰
ट˘ᇹ૞ຽĂഅ୿‫ޢ܉‬ᐝᓁߏ˘̂ཏˠĂ౵੼ࡔᐂĂഅགྷ૲࿅‫׌‬
ѺкˠĊధкࢋֽࣶ߇झ˵ౌ޽ЩࢋсᓾĄ‫̙౉ڻ‬ᕝѣˠχ᝘с
۞̂ЩĂᔘѣˠ˘᝘Г᝘Ă౵‫ޢ‬ј˞с۞ৰකĄࠤҌώֽ̙ߏྫྷ඾അ୿‫۞܉‬ˠĂ˵૱జс۞Ķႊ΍ķ
‫׶‬ဥࣶ۞৯ᓏӛ͔࿅ֽĂԼྫྷ඾с֕Ąсଂ̙̬ຍ૲ң჌ѐ᛬ᆸ۞៍ிĂҭ֍‫ז‬ጯϠഅ୿‫܉‬ՀᎸጬĄ
дጾᑟ۞ᛂྷ̝Ķರࢴ‫ز‬ķ݈Ăഅ୿‫܉‬পҾથኛۤົˠ̀‫ޢ‬ੜĂрឰጯϠࣇ‫ࢬ݈ז‬к‫ڟ‬ካ˘ົĄЯࠎĂ
̏གྷᙸຍֽ߇झ۞̂ˠࣇᔘͧྵѣ፟ົࢦణĂጯϠಶ̙˘‫˞ؠ‬â‫ࢋؠ‬ԯ೪፟ົબĄ!
!അ୿‫࣎׌܉‬к̈ॡ۞߇झጱᜓ՟ѣҽಞĂඕՁॡ៍ிຍ൘ϏႽâઘ̙ຐ֕۞ᇹ̄Ąአϩ۞അ୿
‫ࡎߏݒ܉‬൒ઇ΍Ᏼᓝ޵ை۞‫ݻ‬๕Ăᄲ྽ĈĶͽ˯ԧٙᄲ۞ౌߏᆿྖĂኛҰࣇ˘‫ࢋؠ‬Гаֽၙၙ࠻Ąҋ
̎ீ༗࠻‫۞ז‬Ă̖ߏৌ۞બĊķ!
Įͽ˯ྤफ़ၡҋથຽฉΏ 1008 ഇį
29
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Xᔈᇇҹ୉ࢰሄ৵ೡ
ች͌ᓐҁर!
前
言
™ቡ੓
1998 ѐ 06 ͡ůਆ௽͛ିૄ‫ົܛ‬Ᏹநࣧҝϔ̂૞‫ܔ‬ฏ‫ڇ‬ચฤᔛኛπᐖᄃ˧ҖҌέΔ̬
௜ጯ७ᄃ̼͛
1998 ѐ 07 ͡ůࣧҝϔ̂૞‫ܔ‬ฏ‫ڇ‬ચฤҌπᐖ‫ڇ‬ચ
™խᙱ
1999 ѐ 09 ͡ 21 ͟ů921 гዩ
2000 ѐ 06 ͡ů௡Ъ‫ޏ‬Ԇј
™࠹࿃
2001 ѐ 09 ͡ůᛂ̈ؓ.ᏥАϠ.ౘТጯҌ७
2001 ѐ 10 ͡ůπᐖ઼̈Ᏹநઐᅈгડ‫׊‬ආ౹ຍࡊጯିֈᒉĞҝ௡Ъ‫ޏ‬ğ
2001 ѐ 10 ͡ůॕᙑπᐖ઼̈ 921 խ‫ޏޢ‬Ϟࢦ‫ޙ‬གྷ෱ 40 ༱̮
™ᖼ̬
2002 ѐ 09 ͡ůᏱநπᐖЪүᔈᇇҹ୉‫׊‬ආ౹ຍࡊጯᒉ-Ъү઼̈
2003 ѐ 08 ͡ůᏱநοྺ&࿊୉‫׊‬ආࡊጯ౹ຍវរᒉ-˳઼࡚̈
2003 ѐ 09 ͡ůᓝᏱ঍ฮ୉‫׊‬ආࡊጯ౹ຍវរᒉ-սᝇ઼̈
™ེត
2004 ѐ‫ޢ‬ůૄ‫̍ົܛ‬ү࿆Ҷέ៉Чཙར.Ч୉ཏ
™ᜈቡ
2008 ѐ 02 ͡ůՂᕞэАϠྃӄଯજ߿̼ొརႇᔀࢦϠϖᜈ็௚ࢰሄࢍ൪
2010 ѐ 06 ͡ů΍‫ۍ‬؈඿̋˭ॿ‫܅‬໚ᔈᇇҹ୉็௚ࢰሄ DVD
2011 ѐ 05 ͡ůણΐ 2011 ѐࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆
感謝再感謝
緣天注定 緣續在你我
30
賽德克族的介紹
™έ៉ࣧҝϔϒЩĈ
1935-2001ů˝୉
2001.08.08ů‫ܖ‬୉
2002.12.25ůጧႳᜋ୉
2004.01.14ů͉ጆᅦ୉
2007.01.17ůᇩ؈඿ฮ୉
2008.04.23ůᔈᇇҹ୉
™ᔈᇇҹ୉ᄬ֏Ҿ
ౌ྿ᄬཏ
ᇇྮ‫׽‬ᄬཏ
ᇇҹ྿ฮᄬཏ
™̼͛পҒ
ϨϮ็ᄲ
৳ࢬ
በᖐ
ႇᄅ
ࠚᕷ
ᕷࢵ
̈Ѽ
̄ͭాЩ
ី̝፜
賽德克族音樂
™ႇᔀ
™˾ᖊൣ
™ᄅᔏ/ሄᄅ
ႇᔀ
ႇᔀপҒ
ŎϠ߿ѣࢰሄ/ࢰሄдϠ߿
ŎӈᎸёӤભ
ŎᝑϞёኑࢰભ‫ڱ‬/Ιྺ/࿱‫׽‬Ҳࢰ
ŎᅳભĞᄅğ/ତભĞᄅğ
Ŏᅳભ۰
Ŏ4 ࢰล/2356
Ŏႊભԛё
/࣎ˠ፾ભ /˟ˠ၆ભ /ဥវЪભ-ႇᄅТវ
31
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Tugi agoh ԣֽ!
tu
gi
t
la
n
pay
n
ta
sa
ma
a
may
i
guoh
te
lu
gi
han
t
la
bing
n
pay
lo
baw
n
e
haw
sa
o
daw
tu
a
may
i
guoh
te
han
o
bing
ta
d aw
l o b aw
ma
lu
e
haw
!!!
ሄጡ
ሄጡߏࢰሄ̙Ξ৿͌۞̮৵̝˘
็௚ሄጡ
Ŏ˾ᖊൣ
Ŏѻ௏/ᕷࢵ௏
Ŏ͢ൣ/͉ጆᅦ
˾ᖊൣ
/ಏᖊѻ‫˾ؽ‬ᖊൣ/ಏᖊᅚ‫˾ؽ‬ᖊൣ
/˟ᖊ˾ᖊൣ
/αᖊ˾ᖊൣ
/̣ᖊ˾ᖊൣ
/ᖊͯດк/ࢰሄ୊‫ޠ‬ត̼෸ኑᗔ/ᄦүᙱ‫ޘ‬ດ੼Ą
/ᄦүߏշˠ/ߋวొར Tadaw Lulung
ѻ
௏
Ŏѻ௏Ѷ঍ฮ୉ሄጡ̝˘Ą
Ŏౌ྿ˠჍ pewawu/౎ᕄ۞ЩჍ/ᕷࢵ௏Ą
Ŏ˘ਠˠ̙ਕֹϡ/ә‫ߏݶ‬༰ԟĄ
Ŏᓏࢰည‫ࣵۓ‬ᓏĺ๣ĝă๣ĝĻ/ည౎ᕄ۞ᓏࢰĺಊĝăಊĝĻ˘ᇹ/௏ᓏ
ߏ੿ី۞ࢰĄ
Ŏ૎̃ρආ̙Ξ޺ѣăᛈၤăә‫ݶ‬Ą
͢
ൣ
Ŏ‫܅ొڌ‬ቷ۞ᇇྮ‫׽‬ˠ็ˢয়‫ا‬г۞Ą
Ŏᄦүट‫ٽ‬ĂՄफ़‫ٽ‬ವćၬχ‫ٽ‬ጯĄ
ŎՄफ़/ៃቲ͢/ၬᑝᓏࢰ୻႟ᜩ‫ܪ‬Ą
Ŏಏˠܑႊ/ࢰ‫ޠ‬ಏአፓ၁Ą
/ဥវႊ‫ݶ‬/ዩፁ˧/ລ੨͢ခă‫ڙ‬ҍă˾ᖊൣ/எ‫ࢰ۞ޘ‬ሄ/Ꮙˢᄅᔏ
32
ႇᄅ
ႇᄅϫ۞
Ŏऎሄّኳ
Ŏ୉ˠᖣ඾ႇᄅ۞ᓏࢰă֗វ‫ޠ‬જ۞ԛё૟୉‫ ࡗ۞ޠ‬waya ᄃয়ីăበᖐ̝
ីĞৠğඕЪјະࠦ੿ৠ۞ૣະҖࠎĂͽࡆՐొར୉ˠ۞Ϡ߿πщă̈
ѼᖳќăࠚᕷѣᒔČ֭ᔖฟೋី়ঽ۞‫ܬ‬चᄃᛢᕘĄ
ጯ७ଯજ็௚ႇᄅ
ඕኢ
Ŏႇᔀߏࢰሄ۞ីᅿĂ˵ߏߛၹᄅᔏ۞౵ࢦࢋ۞̮৵Ą
ŎАೇΟ‫ޢ‬౹үĄ
ŎАຏજ‫ޢ‬ጯ௫Ą
Ŏႇᔀ۞็ٚĂҰԧ۞యЇĄ
~謝謝大家~
!
!
!
ᓾर̬௜!
蔡少聰 老師
ጯ!!።Ĉέ̚ିֈ̂ጯ!
གྷ!!።Ĉπᐖ઼̈ ିर!
目前任教音樂.鄉土.體育
πᐖ઼̈ ᓁચ͹Ї!
擔任耆老張媽媽傳統音樂助理
ᘁ઼̋̈ ᓁચ͹Ї!
賽德克族文化導覽員
πᐖ઼̈ ିጱ͹Ї!
ன!!ᖚĈπᐖ઼̈ ିर
33
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
ଂొར‫ז‬ᄅέ!
X ůέ៉ࣧҝϔሄᄅ۞็௚ᄃϐֽ!
ग̂̌!͹؎!
˘ă ˾็ჟৠ!
(1)߿΍۞።Ϋᄃ͛ጯ
(2)Ѕ෗˧ᄃ‫ޖ‬ᐵຏ
˟ă ሄᄅ็௚!
(1)௉ᆇ۞ᆸࢬ
(2)̼͛۞็ᅍ
(3)͕֗۞ఢ੊
(3)ะវ۞ᝌ೚
ˬă ಞٙ۞Ϟྋᄃࢦ‫!ޙ‬
(1)ᖃᗼሄ૪
(2)ઃຫᕇ
(3)າᄅέ
(3)ొར߿̼
αă ඕᄬ!
34
!
!
ᓾर̬௜!
孫大川 老師
台東卑南族人
1953 年生於下賓朗(pinaseki)部落
族名巴厄拉邦.德納班(palabang danapan)
!
ጯ።Ĉέ̂͛̚րலຽ!
ᅃࣰ̂ጯࡁտٙჇ̀!
!!!!!!ͧӀॡጆզ̂ጯ႔ጯჇ̀!!
གྷ።ĈҖ߆ੰࣧҝϔ୉؎ࣶົઘ͹Ї؎ࣶ!
‫ڌ‬ӓ̂ጯࣰጯրઘି଱!
୻රăᅃ̥̂ጯࣘЇઘି଱!
઼ϲ‫ڌ‬ර̂ጯϔ୉൴णࡁտٙٙ‫ࣘܜ‬ϔ୉ᄬ֏็ᇫጯրր͹Ї!
̋ঔ̼͛ᗔᄫۤᓁඉထăᓁበᏭ!
߆‫̂ڼ‬ጯέ͛ٙ૞Їઘି଱!
!!!!!!έ̂έ͛ٙࣘЇઘି଱!
!!!!!!Җ߆ੰ߆ચᜪય!
!!!!!!ௐˬ‫ب‬ăௐα‫̳ب‬В࿪ෛ཭ְ!
!!!!!!ௐȈˣ‫ب‬ăௐȈ˝‫ب‬රෛ཭ְ!
!!!!!!̚ϒ̼͕͛̚Ğ‫׌‬ះੰğௐ˘‫ب‬ăௐ˟‫!!!!!ְ཭ب‬
!!!!!!̋ঔ̼͛ᗔᄫۤᓁበᏭ!
!!!!!!ੑဥ‫ڱ‬ˠࣧᄅ۰̼͛ᘹఙૄ‫!ܜְ཭ົܛ‬
!!!!!!!
னᖚĈҖ߆ੰࣧҝϔ୉؎ࣶົ͹Ї؎ࣶ!
!!!!!!έ៉ࣧҝϔ͛ጯүछඊົົ‫!ܜ‬
!
!
35
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
!
!
!
!
඾үĈ
Į˳˳੧˘Ѩįૺҁर͡ΏĂ1991 ѐĄ
Į̋ঔ͵ࠧęέ៉ࣧҝϔ͕ី͵ࠧ۞ᇟᆷįᓑЪ͛ጯĂ2000 ѐĄ
Įӵᓀ̚۞୉ཏ‫ޙ‬ၹęέ៉ࣧҝϔ۞ᄬ֏ă̼͛ᄃ߆‫ڼ‬į
ᓑЪ͛ጯĂ2000 ѐĄ
Į‫̳̳ݽ‬įůέΔĈᅈ߹΍‫ۤۍ‬Ą
ĮBaLiwakesĂྭॡ΃็ભ۞ొརࢰ௑ę‫ݑן‬୉ࢰሄីᅿౙ഑寳į
็ᘹ͕̚Ă2007 ѐĄ
Į˳˳੧˘Ѩįೇ‫ג‬ᆧࢎ‫ۍ‬ůέΔĈ̋ঔ̼͛ᗔᄫۤĂ2010 ѐĄ
Įລᛀ៉͘੃įέΔĈᓑЪ͛ጯĂ2010 ѐĄ
͹በĈ̚ࡻ၆໰Įέ៉ࣧҝϔ۞ৠྖᄃ็ᄲįրЕᕍ३Ȉ‫ס‬ώ
Ğາҋ൒͹ཌྷĂ2003ğĄ
Įέ៉ࣧҝϔ୉႔ᄬ͛ጯᏴะį
Ğྐႇ‫ס‬ă̈ᄲ‫˭˯ס‬ă೸͛‫˭˯ס‬ăෞኢ‫˭˯ס‬ć2003ĂО‫ג‬ğĄ
ᄃ͟ώጯ۰˿ϣൄă˭ՅүѨࢡඈЪүĂ΍‫͟ۍ‬ᛌώĮέ៉ࣧҝϔүछ
͛Ᏼį˝‫ס‬,Ğ͟ώਨࢲᐡğĄ
!
!
36
ጯࣶጯ௫ᅮՐW!
Ꭹ
Ҿ
ጯ७ЩჍ
‫܅‬ቷᎩ ᅚᜋ઼̈
‫઼̈دܛ‬
ᖚ
Ⴭ
७‫ܜ‬
ିर
‫ؖ‬
Щ
Ҵणዂ
ఄԠૻ
ጯ௫ᅮՐ
1.በᄅ۞ඕၹநኢ(੓ٚᖼЪăត‫۞ݶ‬щଵඈ)
2.ᄅέ࡚ጯඈనࢍ
3.ᄅᔏᙷҾ۞૞ຽ̬௜
4.Ԇፋᄅᔏ۞ካ‫׶ژ‬ྋၹ
5.ࢰሄ۞ગତщଵ
6.ጯϠ۳វ۞ฟ൴
1ăᄅέ۞నࢍĄ
2ăฤЁᄅέበጱĄ
3ăᄅᆐ۞በጱĄ
4ă็ٚࣧҝϔႇᔀᄅᔏ۞Ϗֽᄃү‫ڱ‬Ą
‫آ‬ᜋᎩ ‫ݑ‬፫઼̈
Ⴥ઼࣏̈
ֽР઼̈
လཌྷᎩ
઼࡚̋̈
‫ݑ‬ԸᎩ Ъү઼̈
1.੊ቚጯϠ۳វܑႊ͞ёĄ
2.ᑚᆐ޽ጱĄ
3.ᄅέ۩มᄃᄅᔏ۞ᑕϡĄ
ିर
അ೎ࠠ
ିर
Ѧઉ઼
ጱर
ᓟ็࢑యˠ
ഫЏщ
ᑚᆐ̈́ႇᄅ޽ጱĄ
ିरࣘ
੊ጱ௡‫ܜ‬
ዑཌྷ‫ܫ‬
็௚ᄃ౹າ۞኏ࡎ‫׶‬πᏊ
͹Ї
໢ᚊࠡ
ҁर
‫ܺמ‬ս
็௚ᄅᔏ۞በଵтңд̙εΝࣧ‫̝˭ק‬౹າ
Ӕன
ିጱ͹Ї
ᆒِ͕
1.̍ᘹ/‫ڇ‬࿹၁ү
2.ᑚᆐ/ܑႊ၁ү
Ⴥౠᔵ‫ܧ‬មရཱིጯ७ିरĂҭ‫ޝ‬ഇ‫ޞ‬ਕણΐࣧ
ҝϔ̼͛ࡁ௫Ăԓ୕ҋ̎ਕᖣѩࡁ௫ࠎೇᎸฏ
‫۞̋ޢ‬঍ฮ୉̈‫ֽ૲̓ڈ‬Ω˘ֱ፬ᒜĄ
ॿ๩Ꭹ Ѝර઼̈
ିर
‫ڒ‬Ⴥౠ
Ւ૬઼̈
ିर
Ղ
ন઼ֽ̈̚
ିर
੼Ϝ‫ۿ‬
छ‫ܜົܜ‬
‫ڒ‬ᐖᇊ
ᙯ‫ٺ‬έ៉Ч୉ࣧҝϔপҒ̝ளТĉ
ԧࣇԆјኝ඀̝‫ޢ‬Ăਕઇֱ̦ᆃĉ
เ፷ࠠ
ᑒӄԧࣇͽ‫ޢ‬ਕкϡ˘‫ࣧ࣎׌‬ҝϔ۞ৌ
၁ຏˠ۞߇ְĂֽឰՀкˠ˞ྋ̈́ۢ྽
тң‫ם‬ӄࣧҝϔĄ
າΔξ
έΔξ ˬᎸ઼̈
छ‫ົܜ‬Ԡ̍ဥ
৪३‫ܜ‬
ር
ԓ୕ጯ௫Ĉᄅέ፶Ѝࢰड़۞၁ચፆүă็௚ᄅ
ᔏିጯԫμăϣ౎አߤтңѣड़߉ઇ
37
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
XጯࣶЩಏ఼̈́ੈᐂ
Ꭹ
Ҿ
ጯ७ЩჍ
Ⴭ
‫ؖ‬
Щ
࿪ྖ
͘
፟
E-mail
͹Ї
‫ܘ‬ၷཌྷ
089-935053
0912-140131
[email protected]
ጯϠ
‫ܘ‬
֚
08-9935053
0912-140131
[email protected]
ጯϠ
‫ܘ‬
੤
08-9935053
0912-140131
[email protected]
ጯϠ
‫ܘ‬
້
08-9935053
0912-140131
[email protected]
ࢰሄିर
ࡧ‫ځޞ‬
089-935053
0963-111494
[email protected]
঱ጱर
Ҵ͛Ӗ
089-938040
0939-167687
[email protected]
७‫ܜ‬
ૺາ൴
089-782523
0921-039838
[email protected]
ϔ୉ିर
Ο‫ࣰځ‬
089-781327#32 0932-522822
[email protected]
͚೯ିर
ᔨᚈၷ
089-732016#205 0972-960525
[email protected]
ିर
ࡧ̈‫ځ‬
089-862371
0989-979142
[email protected]
ጯϠ
ࡧጸт
089-862371
0989-979142
[email protected]
ब౤઼̈
͚೯ିर
ͳ
089814503
0989979142
[email protected]
ᅚᜋ઼̈
७‫ܜ‬
Ҵणዂ
03-8641005#10 0912-524515
[email protected]
ିर
ᆒ೎ࠠ
03-8851131
[email protected]
͚೯ିर
‫ڒ‬ᇊࠠ
03-8851131#12 0929-168584
ఄ઼㛄
0920-016632
[email protected]
0916-515119
[email protected]
0976-284225
[email protected]
ᙳ౩઼̈
έ ‫ ڌ‬Ꭹ
̂ͳ઼̚
ᜋᑎ੼̚
ᐅ‫઼̈ލ‬
‫ڗ‬঒઼̈
‫ ܅‬ቷ Ꭹ
ఄ઼㛄ࣧҝϔ
ᘹఙᓁႾ
ᄅᔏ၁រᆐಞ
ϔ୉ିֈ
Ϝ‫઼̚ڌ‬
͚೯ିर
ϔ୉ିֈ
ᄅ᜷઼̈
͚೯ିर
൝
੼೎঴
03-8851062-13
ྜս᛻
0919-910812
[email protected]
‫ آ‬ᜋ Ꭹ
ಱΔ઼̚
͚೯ିर
ӓֶ൝
03-8821134
0917-699180
[email protected]
‫઼̈دܛ‬
ିर
ఄԠૻ
03-9984682
03-9981636
0989-023427
0938-660526
[email protected]
‫ݑ‬፫઼̈
ିर
അ೎ࠠ
03-9981228
0912-729081
[email protected]
ିर
Ѧઉ઼
03-9981634#201 0928-100156
[email protected]
ˬ‫م‬ጱरă
ᓟ็࢑యˠ
ഫЏщ
03-9981705
0989-395022
[email protected]
‫ڌލ‬ξౌξ
ᓁ຅ְ
ࣧҝϔ̼͛ି
୉ᄬିर
ֈᙯᘃ‫ົם‬
Ϯฮஉ
08-7378029
0931-386977
[email protected]
߱ಕ਩
08-7376165
‫઼̈̋ܦ‬
ିચ௡‫ܜ‬
ͳ೎ൣ
08-7386532
˾઼ۤ̈
ϔ୉ྤ໚ିर ཧ࡚‫܅‬
Ⴥ઼࣏̈
‫ ڌ ލ‬Ꭹ
38
ᖚ
l[email protected]
0919-798244
[email protected]
0916-024270
[email protected]
Ꭹ
Ҿ
ጯ७ЩჍ
ᖚ
Ⴭ
‫ؖ‬
Щ
࿪ྖ
͘
፟
E-mail
‫ ڌ ލ‬Ꭹ
လ ཌྷ Ꭹ
७‫ܜ‬
അѣഢ
08-7961997
ିर
ࣘିጱ͹Ї
Ն୿औ
08-7961997#12 0933-890864
[email protected]
ିर
࣫ս͡
08-7961997#12 0932-465201
[email protected]
੊ጱ௡‫ܜ‬
Ϯฮѻ
08-7961997#13 0963-286919
[email protected]
ָཌྷ઼̈
ିर
ӓཐ᎖
08-7993395
0920-090343
າ઼࡚̈
७‫ܜ‬
༱୿ቷ
05-2513015
0910-896611
[email protected]
ֽР઼̈
ିर
ࣘ੊ጱ௡‫ܜ‬
ዑཌྷ‫ܫ‬
0910-777905
[email protected]
͹Ї
໢ᚊࠡ
05-2586520
0928-780628
[email protected]
ҁर
‫ܺמ‬ս
05-2586520
0911-835765
[email protected]
ିर
໅ߋ࡚
049-2955075#19 0921-354588
[email protected]
ϓᄬ͚೯ିर ችႳఆ
049-2970385
0912-770407
[email protected]
ᄅᔏିर
ችϜ೎
049-2970676
0963-149643
[email protected]
πᐖ઼̈
ҁर
ች͌ᓐ
049-2970053
0960-778852
[email protected]
˧Җ઼̈
ϓᄬ͚೯ିर ૺߋ঴
049¬-2955792
0988-606054
[email protected]
Ъү઼̈
ିጱ͹Ї
ᆒِ͕
049-2970063#12 0928-121916
[email protected]
Ѝර઼̈
ିर
‫ڒ‬Ⴥౠ
03-3912325*21 0911-320125
[email protected]
ᘲঙ઼̈
ࣧҝϔྤ໚̚
ጆৡą٥‫ إ‬03-3821416
͕͚೯ିर
0939-584829
[email protected]
Ҍච੼̚
ିर
ᆒᅛౢ
03-4604133
0936-911581
[email protected]
Ւ૬઼̈
ିर
Ղ
ር
0911-596181
0911-596181
[email protected]
ন઼ֽ̈̚
ିर
੼Ϝ‫ۿ‬
0919-377451
0919-377451
[email protected]
छ‫ܜົܜ‬
‫ڒ‬ᐖᇊ
02-27385878
0928-062810
[email protected]
ˬᎸ઼̈
छ‫ົܜ‬Ԡ̍ဥ
เ፷ࠠ
৪३‫ܜ‬
02-27386799
0922-439119
[email protected]
‫ܛ‬ර઼̈
७‫ܜ‬
0936-464983
[email protected]
‫ܦ‬ཧ઼̈
઼࡚̋̈
ࡓཧ઼̈
‫ ݑ‬Ը Ꭹ
ᘁ઼̋̈
ॿ ๩ Ꭹ
າΔξ
έ Δ ξ
ᓁ
34 ٙጯ७/ಏҜ
ࢍ
ᕿᇇஅ
50 ˠ
0952-197085
[email protected]
-
!
39
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
XາЍିֈົᐡ၃‫̶ވ‬੨!
™̣ሁ™!
ٗ!ཱི!
501
(8/3 ˢҝ)
502
503
504
505
506
507
508
510
(4 ˠٗ)
512
(4 ˠٗ)
40
‫!ؖ‬Щ!
ཧ࡚‫!܅‬
Ϯฮѻ!
ጆৡą٥‫!إ‬
ӓཐ᎖!
Ҵणዂ!
അѣഢ!
ఄԠૻ!
ഫЏщ!
ዑཌྷ‫!ܫ‬
ӓֶ൝!
അ೎ࠠ!
ͳ೎ൣ!
ᆒ೎ࠠ!
‫ڗ‬঒઼̈!
‫ڒ‬ᇊࠠ!
ᄅ᜷઼̈!
ྜս᛻!
ࡧ̈‫!ځ‬
ᐅ‫!઼̈ލ‬
ࡧጸт!
ब౤઼̈!
ͳ ൝!
ᙳ౩઼̈!
Ҵ͛Ӗ!
Ϝ‫!઼̚ڌ‬
੼೎঴!
˧Җ઼̈!
ૺߋ঴!
ᙳ౩઼̈!
ࡧ‫!ځޞ‬
ૺາ൴!
̂ͳ઼̚!
Ο‫!ࣰځ‬
‫ܘ‬ၷཌྷ!
‫!֚!!ܘ‬
ᙳ౩઼̈!
‫!!ܘ‬੤!
‫!້!!ܘ‬
Ϯฮஉ!
‫ڌލ‬ξౌξࣧ
߱ಕ਩!
ҝϔ̼͛ିֈ
߱ҁर̄̃!
ᙯᘃ‫!ົם‬
߱ҁर̄̃!
™ˣሁ™!
ጯ!७!
˾઼ۤ̈!
‫ܦ‬ཧ઼̈!
ᘲঙ઼̈!
ָཌྷ઼̈!
ᅚᜋ઼̈!
‫ܦ‬ཧ઼̈!
‫!઼̈دܛ‬
Ⴥ઼࣏̈!
ֽР઼̈!
ಱΔ઼̚!
‫ݑ‬፫઼̈!
‫!઼̈̋ܦ‬
ٗ!ཱི!
806
807
808
(8/4 ˢҝ)
ጯ!७!
Ъү઼̈!
Ѝර઼̈!
‫ܦ‬ཧ઼̈!
Ҍච੼̚!
ᜋᑎ੼̚!
πᐖ઼̈!
ች͌ᓐ!
ఄ઼㛄ࣧҝϔ
ఄ઼㛄!
ᄅᔏ၁រᆐಞ!
າ઼࡚̈!
810
઼࡚̋̈!
ࡓཧ઼̈!
812
!
!
ᘁ઼̋̈!
!
!
!
!
!
!
‫!ؖ‬Щ!
ᆒِ͕!
‫ڒ‬Ⴥౠ!
Ն୿औă࣫ս͡
ᆒᅛౢ!
ᔨᚈၷ!
!
༱୿ቷ!
໢ᚊࠡ!
‫ܺמ‬ս!
໅ߋ࡚!
ችႳఆ!
ችϜ೎!
!
!
!
!
͚޺ઐฏ۞͕ຍW
໚!੓!
™ ాඕ OQP ௡ᖐ۞˧ณ!
!!!!ώૄ‫ົܛ‬д :32 гዩ‫ޢ‬ĂͽĶ౹ౄ˧ିֈķ۞૞‫ܜ‬Ă‫ ٺ‬3112 ѐ੓ࠎխડ۞ొརጯආ೩ֻ
ࡊጯ౹ຍវរᒉฤĂుѐ޺ᜈͷᕖ̂ቑಛ۞‫ڇ‬ચĂ၆‫ొٺ‬རጯ७ିֈ‫׶‬ઐฏ‫׊‬ආ۞ᅮՐĂѣ
˞‫׍‬វ۞ᄮᙊᄃ˞ྋĂТॡ˵‫ޙ‬ϲ˞̢‫̢ܫ‬Ꮵ۞ЪүᙯܼĄ3113 ѐ੓Ă
Ķ‫̮ڌ‬ķд̚δ̋ਔ
౵எ఍۞‫ݑ‬ԸᎩ̥ຑฏЪү઼̈۞ኛ੉˭Ăฟؕ‫ޥ‬҂тңд௑Ъૄ‫ົܛ‬ჟৠ‫؟‬ў۞ࣧ‫˭݋‬Ă
णฟĶᄮዳొར็௚ႇᔀᄅᔏ੊ቚࢍ൪ķ۞Ԭങ̍үĂ3114 ѐͽ၁រ۞ჟৠĂྻϡૄ‫ͽົܛ‬
γ۞ྤ໚Ăणฟ၆Ъү઼̈ᔈᇇҹ‫׊‬ආ۞͚޺ࢍ൪Ă҃ৌϒ۞Ķඉரᓑ༖ᄮዳүຽķߏд 3115
ѐుՎଯજĂϤώૄ‫ోົܛ‬༄ຂ཭ְ‫ܜ‬΍ࢬᔛኛ̂ிିֈૄ‫̈́ົܛ‬ӓॳᜋ̼͛ᘹఙૄ‫ົܛ‬Ă
ᓑ͘Ԭങ༊ѐϤ‫ݑ‬ԸᎩ‫ܫ‬ཌྷฏ۞੺‫଀ك‬७‫ܜ‬ٙ޽ጱ۞Ķາฏοྺ‫׊‬ආЪભဥķ
Ă఺ߏĶមရཱི
.ࣧϔ୉ཏϖᜈିֈࢍ൪ķௐ˘࣎ϒёԬങ۞ဥฤĂ˵ߏĶមရཱིķ౵‫۞ܐ‬ඉரᓑ༖Ԭങᄮዳ
ሀёĄ!!
™ ңͽჍĶមရཱིķ!
!!!!ώඉரᓑ༖ϤĶ‫̮ڌ‬ķཱིΡĶOQP0OHPķ
Ć
ĶЋຽķ
Ć
Ķ࣎ˠķ௡јĂ‫ޙ‬ཉĶֻᅮπᏊķ۞Ԭ
ങπέĂͽĶ̼͛ķࠎॲăͽĶିֈķࠎᇼăͽĶˠķࠎώăͽĶ୉ཏķࠎវĂ౅࿅Ķྤ໚
ፋЪķăĶֻᅮಫЪķăĶᄮዳķ̈́Ķ೩ֻିֈ͞९ķ۞͞ёĂ༛ܳᄃԬങొརጯ७ٕۤડĂ൴
णາ͵΃ዋଐዋّ۞ିֈ͞९Ă֭޺ᜈ೩ֻ‫ؼ‬ҩጯ௫߿જĂቁܲࣧҝϔາ͵΃͇ኬ‫ૈ۞̖ܜ‬
ዳ൴णă୉ཏ̼͛ᘹఙ۞็ٚ൴ೳăۢᙊԫᘹ۞ј‫ܜ‬ăᚮ‫۞˧ۋ‬೩‫چ‬Ąഇ࠽౅࿅ᓑ༖۞Ӆ˧
ᄃЧࠧ۞͚޺ĂឰۤົЧࠧᄮᙊέ៉ࣧҝϔ̼͛ᘹఙ̝ჟቜᄃΞෳĂ֭ய΍΄ˠមឳ۞Ķ็
௚̼͛ᘹఙăିֈј‫ڍ‬ă୉ཏϖᜈ۞ਕณķ
Ăߏͽ‫ؠ‬ЩࠎĶមရཱིķĊ!֭‫ ٺ‬3119 ѐ੓Ăᄃࡊ
ԫˠ͛߿જă౹ౄ˧ିֈĂ֭Еࠎ‫ࡊ̮ڌ‬ԫ͛ିૄ‫ࢍ̂ˬ۞ົܛ‬൪̝˘ĂበЕ૞ᖚˠ˧ˣЩ
࢑యүຽĄ!
™ ௐ˘ă˟ѐࢍ൪ј‫ڍ‬ᖳჇ!
!!!!311: ̣͡Ăତ‫צ‬ᄮዳဥฤࢍ 29 ࣎Ă࿆̈́ 6 ࣎ᎩξĂ28 ٙጯ७Ă‫צ‬ৈጯආ 2461 ˠĄ311:
ѐ̱͡੓ᒔିֈొ८‫ؠ‬јࠎିֈ̳ৈԬങဥĂЯିֈొྤ໚̝ỉ‫ڦ‬ă޽ጱᄃခᄅĂ૲જۤົ
Чࠧ۞᎕ໂᕖ̂ણᄃĂၟҌ 3122 ѐ˘ͤ͡Ăତ‫צ‬ᄮዳဥฤࢍ 43 ࣎)࿆̈́ 7 ࣎ᎩξĂ39 ٙጯ
७*Ă‫צ‬ৈጯආ྿ 3611 ˠͽ˯Ăӣ‫ؼ‬ҩጯ௫ˠᇴ྿ 6111 ˠăᚮᔈј‫ڍ‬ᐹளăણΐ̂‫ݭ‬ј‫ڍ‬ण
ႊᚮᔈ۞྿ǭǴ࣎ဥฤĂ็௚ႇᔀᄅᔏ็௫ᇴณᖳჇĄ!
41
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
ᆊ!ࣃ.ೠ೪୉ཏವॲ໖໚۞८͕ᆊࣃ!
!ॲፂҖ߆ੰࣧҝϔ؎ࣶົ۞ྤफ़Ğ3121 ѐ 22 ͡ğ
Ăέ៉ࣧҝϔϫ݈Вѣ 25 ࣎୉ཏĂᓁ
ˠ˾ࢍѣ 623-2:8 ˠĂ൒҃ώĶඉரᓑ༖ķ࿅Ν‫ྤٺࢨצ‬໚Ă͚ٙ޺‫ڇ‬ચ۞၆෪่ҫࣧҝϔ
ˠ˾۞ 2&Ąᔵ൒ࣧҝϔ็௚̼͛ᘹఙк‫ܚ‬к‫ݻ‬Ăߏ୉ཏವॲ໖໚ᄃϖᜈ൴ण۞८͕ᆊࣃĂ‫ݒ‬
Я 43&۞ࣧҝϔ̶οд̋ડϹ఼ăྤੈăགྷᑻ‫ି׶‬ֈऴ๕۞ొརĂ҃ٙѣࣧҝϔ୉ཏ࠰఍д
ѣᄬ֏ҭ൑͛ф۞‫ې‬ၗĂֹ଀็௚̼͛ᘹఙ̈́ᄬ֏ᘓᓜε็۞ӧဩĄΐ˯̋ડొར۞ࣧҝϔ
छलΑਕ̙ၓ۞ּͧ੼྿ 51.96Ʀăొརጯ७೼࿆ࢬᓜरྤ߹જத੼ă৿ͻ็௚̼͛ᘹఙ૞
ຽरྤăିֈ࠹ᙯ͚޺ր௚ᚑࢦ̙֖ඈӧဩĂΎព޺ᜈ‫ޙ‬ཉ˘࣎‫ܜ‬ഇ۞ᄮዳπέĂͽĶᕖ̂
ಫЪۤົྤ໚ᄃొར൴ण۞ିֈᅮՐĂ็௫୉ཏ็௚̼͛ᘹఙĂԬ޺͌ᇴ୉ཏϖᜈିֈķ۞
υࢋّĄ!
ᙸ!ഀ.ͽࣧϔ୉ཏϖᜈ൴णࠎԠ!
!!!ࣧҝϔ୉࠰ѣᄬ֏Ăҭ൑͛фĂд႔઼̼͛̈́ᄬ͛ିֈ೼̈́۞̫͟Ăԛјࣧҝϔ୉ᄬ֏
̼̈́͛ᘹఙ۞็ٚĂໂ‫̙׎‬Ӏ۞ᒖဩĄЯѩĶមရཱིķ૟ѣӀ‫ٺ‬έ៉ࣧҝϔϖᜈ۞ିֈ͞९Ă
үࠎᐹА͚޺Ԭങ۞ࢍ൪Ă҃็௚۞ႇᔀăᄅᔏăԫᘹă௉‫׏‬ᆇёĂЯࠎߏࣧҝϔ୉۞८͕
ᆊࣃĂЯѩ˵јࠎ८͕ࢍ൪ĄΩγĂЯࠎ୉ཏϖᜈᅮࢋͽĶ̼͛ᘹఙķࠎॲૄγĂᓑ༖јࣶ
ᛸ͘ЪүĂٙ೩ֻ۞Ч჌ᆧซᚮ‫۞˧ۋ‬ጯ௫͞९Ăౌߏͽࣧϔ୉ཏϖᜈ൴णࠎֹ‫ࢍ۞׻‬൪Ą!
ϫ!ᇾ.ய΍΄ˠមឳ۞Ķ็௚̼͛ᘹఙăିֈј‫ڍ‬ă୉ཏϖᜈ۞ਕณķ
!
ώૄ‫޺͚ͽົܛ‬ઐฏିֈ۞ˣѐགྷរࠎૄᖂĂ޺ᜈ೩΍Ķមရཱི.!ࣧϔ୉ཏϖᜈିֈࢍ
൪ķ
Ăௐ˘ล߱ 311: Ҍ 3122 ѐࠎഇˬѐĞௐ˘ѐࠎ‫ޙ‬ཉഇăௐ˟ѐࠎᕖणഇăௐˬѐ੓ࠎϖ
ᜈഇğ
Ă!3122 ѐତ‫צ‬ώπέԬങ۞ઐฏొརጯ७ٕဥវĂࢍ൪ΞஉᄏȈ୉Ă࿆̈́‫ݑ‬ԸᎩă‫ލ‬
‫ڌ‬ᎩăလཌྷᎩă‫܅‬ቷᎩăέ‫ڌ‬Ꭹă‫آ‬ᜋᎩăࡺॷᎩඈ˛࣎ᎩξĂᄮዳ̈́൴ण۞ିֈ͞९Β߁
็௚ႇᔀăᄅᔏăሄጡăԫᘹă̖ᘹăវਕᚮԫඈ੊ቚࢍ൪ࢍ 43 ࣎ĂТॡેҖ‫ݱ‬ฏϹ߹ăࡊ
೼रྤј‫ܜ‬ăϠ‫ି׻‬ֈăࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆ăࡊጯ౹ຍវរࢍ൪ă߇झጯᘹᄃካᘹࢍ൪ăჟࡻ
ିֈࢍ൪ăඉரᓑ༖ăආ࢕ିֈĂͽ̈́‫׎‬ι‫ؼ‬ҩጯ௫߿જඈỊ̏ีࢍ൪ĄҚా۞ᄮዳྤ໚Ă
Вࢍ྿ 33 ࣎ OQP0OHP ௡ᖐă27 छЋຽă5 ࣎ϔมۤဥ̈́ѺҜͽ˯۞ච͕ˠ̀ĂՏѐፋЪ۞གྷ
෱ᄃྤ໚‫ ܕ‬4111 ༱̮ćᛸ͘ቁܲࣧҝϔາ͵΃͇ኬ‫ૈ۞̖ܜ‬ዳ൴णă୉ཏ̼͛ᘹఙ۞็ٚ൴
ೳăۢᙊԫᘹ۞ј‫ܜ‬ăᚮ‫۞˧ۋ‬೩‫چ‬Ą!
!
™ 3122 ѐੵ˞ჯ޺ϫ݈ᄮዳ۞ఢሀᄃֻᅮಫЪ۞‫ڇ‬ચ̝γĈ!
˘ăቁ‫ؠ‬ᆧΐฮ࡚୉Ğᜋᑎğă͉ጆᅦ୉Ğ‫܅‬ቷğăοྺႇᄅĞ‫ݑ‬Ըğ۞็௚ႇᔀᄅᔏԫᘹඈ
ˬ࣎Ԭങࢍ൪Ăࢍ൪Гᆧΐᔈआ୉Ğࡺॷğ
ă঍ฮ୉Ğ‫آ‬ᜋğဥฤĂ޺ᜈԬങ۞ဥฤЪࢍ
Ξ྿ 44 ࣎Ą!
42
˟ăࠎ·၁ొརᘹఙିֈĂ೩‫چ‬ᘹఙካ‫ژ‬ਕ˧Ăᄃ߇झᛸ͘ᏱநĶ߇झጯᘹᄃካᘹࢍ൪ķĄ!
ˬăᓑ༖ᛸٚ͘ፉ‫ݑ‬Ըăέ‫ڌ‬ă‫܅‬ቷඈˬᎩξј‫ڍ‬णனᄃካᘹ߿જĂБ઼ᓑण޺ᜈд઼ͭࡔ
‫ه‬ᐡᏱநĞ6038ğ
Ą!
αăᆧΐࣧҝϔ็௚ႇᔀᄅᔏरྤј‫ࢍܜ‬൪Ą!
̣ăᏱநඉரᓑ༖ણణ઼γ͌ᇴ୉ཏ൴णࢍ൪Ă֭޺ᜈ‫פۋ‬ᄮዳဥฤ΍઼णႊ፟ົĄ!
̱ă·၁Ķមရཱིķ૞ᛳშࢱĂ᎕ໂ૟ĶមရཱིķԬങဥሀёଯᇃගЧࠧĂ֭ӛৼՀкྤ໚
ỉ‫ڦ‬ĶមရཱིķĂቁܲԬങ 44 ࣎็௫ဥฤĂ̈́Ị̏ีିֈ‫ڇ‬ચ͞९۞ྤ໚ᅮՐĄ!
™ ̚‫ܜ‬඀ࢍထ!
˘ăВᙊ‫ޙ‬ϲĈ‫ޙ‬ϲొརࢦෛ็௫็௚̼͛ᘹఙ۞៍‫̈́ه‬ҖજĄ!
˟ăਕณፋЪĈឰొར‫׍‬౯็௚̼͛ᘹఙ็ٚ۞ਕ˧ᄃྤ໚ฟ൴ፋЪ۞ਕ˧Ą!
ˬă಴ࢦࠡଓĈͽ୉ཏჟቁᖳಱჟ૾۞็௫ј‫ڍ‬Ăܳซ߆‫ع‬ᄃۤົፋវ۞಴ࢦăࠡଓᄃ൴ೳĄ!
αăᆧਕৈംĈᖣ‫ܜ‬ഇ۞ିֈࢍ൪Ăᆧซາ͵΃۞Ϡ߿ਕ˧ăЋဦ͕ᄃᚮ‫˧ۋ‬Ą!
̣ăঐ‫ޛ‬ೋࢲĈឰՏ˘ҜछलΑਕ̙ၓ۞ጯආĂ˵ౌјࠎొརۤડ۞̚િĞঐ‫్ޛ‬੧ೋ௫ğĄ!
̱ăҋගҋ֖ĈឰՏ˘ҜొརጯආౌΞͽ౅࿅ጯ௫ᄃ͔ጱĂјࠎΞͽҋගҋ֖۞јˠĄ!
˛ăপҒϔ୉Ĉ౅࿅ᄓะăበଳ̈́็௫ĂឰՏ˘࣎ొར྿‫ז‬੠ώ໖໚Ă֭јࠎጾѣ็௚ჟৠ
ᄃপҒࣘ‫۞׍‬୉ཏĄ!
Ᏹ!!‫ڱ‬.ඉரᓑ༖ăԬങᄮዳă‫ؼ‬ҩጯ௫ăந‫ه‬ଯᇃ͞९!
„ ඉரᓑ༖үຽ;!
Ρะ 33 छૄ‫ົܛ‬ă27 छЋຽăѺЩච͕ˠ̀ăౌົ 21 ٙጯ७Ă౅࿅ፋЪă̢ӄăЪ
үᄃ಴ࢦĂࠎ 44 ࣎జᄮዳԬങ۞ొརିֈဥฤĂ೩ֻк̮૞ຽ۞‫ڇ‬ચĄ!
Ğ˘ğᚯନ็௚̼͛ᘹఙᄓะăበଳă็௫ѣᙯ۞གྷ෱ăྤ໚ᄃ‫ڇ‬ચĄ!
Ğ˟ğ೩ֻᄃିֈăጯ௫ѣᙯ۞‫ڇ‬ચĄ!
ĞˬğᏱநј‫̍ܜ‬үӪăణኘă઼γࣧҝϔણణĂВТٚፉỊ̏ีିֈᄃጯ௫ࢍ൪Ą!
ĞαğΡะᄮዳˠ੨Ъ༼ᇉᏐణొརĂ֭೩ֻᘹ͛ካ‫߿ژ‬જĂܳซొརາ͵΃ˠ͛ିֈĄ!
Ğ̣ğჟቁ۞ྤੈ็Ꮾ.൴ਖ਼ĶមရཱིॡॡಡķĄ!
!!Ğ̱ğ౅࿅ј‫ڍ‬൴ܑणႊĂ྿‫ז‬୉ཏ̼͛ᘹఙϹ߹̝ϫ۞Ą!
™ ̱̂ᙷ‫ݭ‬ᓑ༖јࣶĂԛјྤ໚ֻᅮπέ!
‫ܧ‬ᒉӀ௡ᖐ.!
Ğ02ğᐷᗞૄ‫!!ົܛ‬
Ğ13ğ߸‫ޙ‬Бିֈ̼͛ૄ‫ !!!!ົܛ‬Ğ14ğЍߵᙯᘃຎචૄ‫!!ົܛ‬
Ğ15ğ̂ிିֈૄ‫ົܛ‬
Ğ16ğ઼઼̚ᅫથຽᅙҖ͛ିૄ‫ ົܛ‬Ğ17ğ⻥ᇇ͛ିૄ‫!ົܛ‬
Ğ18ğ‫ۿ‬ᜋ̼͛ૄ‫ !ົܛ‬Ğ19ğҢି̂͞ᇃຎචְຽૄ‫!ົܛ‬Ğ1:ğέ̂ FNCB ૄ‫!ົܛ‬
Ğ21ğέ៉ࣧᓏିֈ‫!ົם‬Ğ22ğέ៉щ͕छलᙯᘃ‫!!ົם‬
)23* Ѝߵ͛ିૄ‫!!ົܛ‬
Ğ24ğᄅ̍ᇄ!!!!!!!!!!!Ğ25ğ‫ܟڍ‬ᆐဥ!!!!!!!!!!!!
Ğ26ğщπିֈૄ‫!ົܛ‬
Ğ27ğିֈᇃᇫ࿪έ!!!!!Ğ28ğՒ˚ᘀ‫މ‬ᆐဥ!!!!!!!!!
Ğ29ğ̚ර࿪‫!ົܛૄܫ‬
43
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Ğ2:ğ߇झ౾‫ࣶੰۏ‬Ϡঐ෱Ъүۤ!!!!!!Ğ31ğ‫ܘ‬ϖ႔̼͛ૄ‫!!!!!ົܛ‬
Ğ32ğ̚රϔ઼ආ࢕͛ିૄ‫!!!!!!!!ົܛ‬Ğ33ğͪ໚г͛ିૄ‫!ົܛ‬
ϔมЋຽ.!
Ğ12ğ‫઼͐ڱ‬ጌᅙҖ!!Ğ13ğ࡝পࡊԫՄफ़Ğ۵ğ̳Φ!!Ğ14ğາ௪Ћຽѣࢨ̳Φ!
Ğ15ğࢵౌ‫̳ྻމ‬Φ!!Ğ16ğέ៉੼ిᜠྮ̳Φ!!
Ğ17ğ‫ੈྤִݑ‬Ğ۵ğ̳Φ!!
Ğ18ğϿ௻֓Ⴌ!!!!!!Ğ19ğ঎ൣܑ!!!!!Ğ1:ğ‫)!!!!!ྻމڟ׶‬21* ᕞᎰ̳Φ!!!!
Ğ22ğ୹Ӏ̳Φ!!!!! Ğ23ğ჉ேࢴ‫ !!ݡ‬Ğ24ğ઼யะဥ!! Ğ25ğִౌ‫ه‬ຎщ!
Ğ26ğ಩൳प!!!!!! !!)27* ჊‫!ྻމ׶‬
ϔมۤဥ.!
Ğ12ğDGQ!DMVC
Ğ13ğࠡ঴ົ
Ğ14ğέ៉࿪࿪Тຽ̳ົ͈ˠᓑኖົ
)15*೎ཏᓑኖົ!
࣎ˠ͚޺.!
߸!ᜋăૺ!ࠊăో࡚೎Čඈ‫ܕ‬Ѻˠ!
ౌົጯ७ဥវ.!
Ğ12ğέΔξռϲೇᎸ၁រ੼̚!! !Ğ13ğ̚δ̂ጯ!!!!
Ğ14ğฟπᐠ฼ጯ७!!!!!!!!!! !!!Ğ15ğ̚δᛋ̂!
Ğ16ğέΔξ‫ܫ‬ཌྷăӓᎸă჊ᇇăϔϠăᎸฮăˬᎸă‫ܜ‬щăϖߋă‫̋ڗ‬ăᎸᇇă౾ຑČඈ̈ጯ!
ొརጯ७ဥវ!
Ğ12ğԬങ̚Ĉ‫ݑ‬Ըă‫ڌލ‬ăလཌྷă‫آ‬ᜋăέ‫ڌ‬ă‫܅‬ቷᎩĂ39 ٙጯ७Ă42 ࣎ဥฤĄ!
Ğ13ğ൴ण̚Ĉࢍထາᆧ!!2/ࡺॷᎩᔈआ୉ᄅᔏဥฤ!!!!3/‫آ‬ᜋ঍ฮᄅᔏဥฤ!
!
!
„ ԬങᄮዳĈ!
͚޺ొརጯ७็௚̼͛ᘹఙ็௫ࢍ൪ĞႇᔀăᄅᔏăԫᘹğĂ̈́ᄃ͇ኬ‫̖ܜ‬ѣᙯ۞ૈ੊
ࢍ൪Ğ̖ᘹăߘ྽ăᚮ֕ğĂ೩ֻ࠹ᙯགྷ෱̝ᅮՐĂ֭ခᐽ͚޺ણΐЧёणႊ̈́ᚮᔈĄ!
ࢍ൪ีϫ!
̰!!!ट!
็௚༼‫ݶ‬д‫ୁី͕۞̄ޅ‬જॡĂߏϠ‫۞׻‬
˧ณć็௚ីᅿд‫۞̄ޅ‬ႇᓏঙனॡĂߏ
Ϡ‫࡚۞׻‬ຏĄࣧҝϔ۞ႇᔀࢷ඾็௚Οҁ
۞୊‫ޠ‬ਫ਼ᒜд̋‫ొڒ‬རĂ‫̄ޅ‬ᐌ඾็௚ႇ
ᔀವԱд͕ីሀቘ̏˳۞ҋ̎۞୉ཏĂ‫ޅ‬
ႇᔀିֈ!
̄۞ႇᓏĂ͇ৌăࣧؕăҋ൒ă୮൑ౄ
үČĂࢗᄲ඾‫̄ޅ‬Օওд็௚ႇᔀј‫۞ܜ‬
Տ߱੃ጸć‫̄ޅ‬ϡ͕۞எ఍ભႇĂ็ભ΍
၆˿г۞಴ະă၆̂ҋ൒۞ຑă၆য়А۞
ᘃ‫ه‬Ą࿅඀̚၆็௚୉ཏ̼͛ᘹఙ۞ଳ
ะă็ٚă൴ೳĂ̈́ᄬ֏۞ጯ௫็ٚĂ୉
ཏᄮТĂ੒ᚥໂ̂Ą!
44
ତ‫צ‬Ԭങဥฤ!
2/οྺႇᔀ!
!!έ‫ڠڌ‬౗઼̈Ğπ̋ğ!
!!έ‫ڌ‬ᙳ౩઼̈Ğ੼̋ğ!
!!έ‫ڌ‬ঔბ઼̚!
3/ଵ៉ႇᔀ!
!!‫ڌލ‬঍‫!઼̈ڠ‬
!!‫ڌލ‬঍‫ొڠ‬ར‫͌ܦ‬ѐ!
!!‫!઼̈ۤ˾ڌލ‬
!!έ‫!!઼̚ͳ̂ڌ‬
4/࿊୉ႇᔀ!
!!လཌྷֽР઼̈!
5/ጆ౶ႇᔀ!
!!‫ܦڌލ‬ཧ઼̈!
͚޺ᄮዳಏҜ!
2/̂ிିֈૄ‫ົܛ‬
3/઼઼̚ᅫથຽ!
!!ᅙҖ͛ିૄ‫ົܛ‬
4/⻥ᇇ͛ିૄ‫ົܛ‬
5/‫̳ੈྤִݑ‬Φ!
6/঎ൣܑ!
7/࡝পࡊԫՄफ़!
!!̳Φ!
8/‫઼͐ڱ‬ጌᅙҖ!
ࢍ൪ีϫ!
̰!!!ट!
౅࿅୉ཏᄅᔏĞӣႇᔀă௉ᆇğିֈĂᒢ
ྋ୉ཏ็௚۞̍үăϠ߿‫ݭ‬ၗĂͽ̈́௉
‫׏‬ăϔܸČඈ̰உĂଂጯ௫̚វົ୉ˠ۞
ᄅᔏିֈ! Ϡ߿ംᇊĂซ҃೩‫چ‬າ͵΃к̮୉ཏ۞̰
̼ໄ‫̈́ه‬ϔ୉ҋ‫ܫ‬Ăߏࠎᄅᔏିֈ̝ϫ
۞Ą࿅඀̚၆็௚୉ཏ௉ᆇᄅᔏ۞ଳะă
็ٚă൴ೳĂ୉ཏᄮТĂ੒ᚥໂ̂Ą!!!
ତ‫צ‬Ԭങဥฤ!
2/ᔈᇇҹ୉ᄅᔏ!
!!‫ݑ‬ԸЪү઼̈!
!!‫ݑ‬Ըπᐖ઼̈!
3/ଵ៉୉ᄅᔏ!
!!‫!઼̈̋ܦڌލ‬
!!‫!઼̈׶ݑڌލ‬
!!έ‫!઼̚ͳ̂ڌ‬
4/ᜋᑎฮ࡚୉ᄅᔏ!!
ᜋᑎ઼̚!
ᜋᑎ઼̈!
5/͉ጆᅦ୉ᄅᔏဥ!
!!‫܅‬ቷͪ໚ొར!
!!‫܅‬ቷᅚᜋ઼̈!
6/‫࡚ܠ‬୉ᄅᔏ!
!!ఄ઼㛄၁រᄅᔏဥฤ!
7/঍ฮ୉ᄅᔏ!
!!‫آ‬ᜋ‫!઼̈دܛ‬
8/ᔈआ୉ᄅᔏĞӅ˧̚ğ!
9/ጆ౶ଵ៉ႇᔀᄅᔏ!
!!έ‫̬ڌ‬྿઼̈!
:/ࣧҝϔᄅᔏ!
!!‫ݑ‬Ը̂ј઼̚!
2/͢ᐎ!
ͽࣧҝϔጽ‫̝͢ܜ‬ᐎăበᖐă౜ᘹ//// !!‫ڌލ‬঍‫!઼̈ڠ‬
ඈԫᘹĂଯणొར̼͛পҒĂ็ٚ୉ཏ็ 3/͢ᐎăߖοă!
ԫᘹିֈ! ௚ᘹఙĄΞͽѣड़ᆧซጯϠ၆ࣧҝϔ̼͛ !!౜˿ăበᖐ!
ᘹఙ̝ጯ௫ĂТॡ‫׍‬ѣᖳಱࣧҝϔొརϠ !!έ‫ڌ‬ᙳ౩઼̈!
4/ᜋᑎ޸‫ۍ‬Ґ!
߿̝ຍཌྷĄ!
!!ᜋᑎ‫!઼̈୻ڌ‬
2/ኻᛔᄅ!
ͽࣧҝϔ͇ኬ۞༼‫ݶ‬ຏࠎૄᖂ۞ᑝခăኻ !!‫ݑ‬Ը˳઼࡚̈!
ᛔᄅăχᑝሄČඈĂ࠰ߏొརгડк̮͛ 3/ᑝခฤ!
̖ᘹିֈ! ̼ିֈྤ໚ĂΞͽѣड़ᆧซጯϠ၆Ч჌̖ !!‫ݑ‬ԸᏐຑ઼̈!
ᘹ̝ጯ௫ĄТॡ‫׍‬ѣ൴णࣧҝϔొརপҒ !!‫ݑ‬Ը̂ј઼̚!
4/χᑝሄ!
̝ຍཌྷĄ!
!!έ‫ڌڌ‬ડᖚ੊͕̚!
ͽ୉ཏপኳ̈́វዋਕ۞ᐹ๕ࠎૄᖂĂ൴ण 2/ߘ྽!
!!‫ˬڌލ‬г઼̈!
វਕିֈ! វਕ੊ቚኝ඀Ăּт͚޺‫࡚ܠ‬୉ᚮ֕Ğჿ
3/ᚮ֕!
‫ܜ‬ğ
ăଵ៉୉ߘ྽ăοྺ୉ഔ஧ČඈĄ!
!!‫܅‬ቷ‫ڗ‬঒઼̈!
͚޺ᄮዳಏҜ!
2/̂ிିֈૄ‫ົܛ‬
3/઼઼̚ᅫથຽ!
!!ᅙҖ͛ିૄ‫ົܛ‬
4/⻥ᇇ͛ିૄ‫ົܛ‬
5/நੑఢထᜪયर !
!!࣌ሄొ!
6/າ௪Ћຽ!
7/ᕞᎰ̳Φ!
2/‫̳ੈྤִݑ‬Φ!
3/ᕞᎰ̳Φ!
4/઼઼̚ᅫથຽ!
!!ᅙҖ͛ିૄ‫ົܛ‬
!
2/̂ிିֈૄ‫ົܛ‬
3/⻥ᇇ͛ିૄ‫ົܛ‬
4/߸‫ޙ‬Б̼͛ିֈ
!!ૄ‫!ົܛ‬
5/າ௪Ћຽ!
2/⻥ᇇ͛ିૄ‫ົܛ‬
3/঎ൣܑ!
4/நੑఢထᜪયर
!!࣌ሄొ!
45
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
™ ᄮዳဥฤ̶ҶဦĞӣາᆧᚯ౯̚ဥฤğ!
ᔈआ୉ᄅᔏဥฤ!
‫઼̈دܛ‬Ĉ঍ฮ‫׊‬ආႇᔀᄅᔏဥ
Ъү઼̈Ĉᔈᇇҹ‫׊‬ආᄅᔏဥ!
঍ฮᄅᔏဥฤ
πᐖ઼̈Ĉᔈᇇҹ‫׊‬ආႇᔀᄅᔏဥ!
Ꮠຑ઼̈Ĉ঍ฮ‫׊‬ආခሄฤဥ!
‫࡚ۤܠ‬ડ‫͌ܦ‬ѐĈ!
ఄ઼㛄ࣧҝϔᄅᔏ၁រᆐಞ
̂ј઼̚Ĉοྺႇᔀᄅᔏဥ!
ᅚᜋ઼̈Ĉ͉ጆᅦ୉ᄅᔏฤ
έ៉ࣧᓏࢰሄጯ७Ĉ!
έ៉ࣧᓏආᓏЪભဥ
‫ڗ‬঒઼̈Ĉ‫׊࡚ܠ‬ආᚮ֕ฤ!
˳઼࡚̈Ĉοྺ࿊୉ኻᛔᄅᔏဥ
ͪ໚ొརĈ͉ጆᅦ‫͌ܦ‬ѐᄅᔏဥ
ֽР઼̈Ĉ࿊୉‫׊‬ආႇᔀᄅᔏဥ
ᙳ౩઼̈Ĉοྺ็௚௉ᆇႇᔀૈ੊
‫઼̈̋ܦ‬Ĉଵ៉‫׊‬ආႇᄅᆐဥ!
ঔბ઼̚Ĉঔბοྺ‫͌ܦ‬ѐЪભဥ!
˾઼ۤ̈ĈՒΙᜋ໨ႇᔀဥĞᄅğ
‫ڠ‬౗઼̈Ĉοྺ‫׊‬ආЪભဥ!
‫ܦ‬ཧ઼̈Ĉጆ౶‫׊‬ආႇᔀᄅᔏဥ
‫ڌ‬ડᖚ੊͕̚Ĉ‫ڌ࡚ܠ‬ડ Lbqb ሄဥ
蘭嶼
঍‫઼̈ڠ‬Ĉଵ៉‫׊‬ආΟአႇᔀ็ભฤ!
!!!!!!!!!!ଵ៉͢ᐎᘹఙ̼͛!
঍‫ొڠ‬ར‫͌ܦ‬ѐĈ!
ଵ៉‫͌ܦ‬ѐΟአႇᔀ็ભฤ!
‫઼̈୻ڌ‬Ĉᜋᑎ޸‫ۍ‬Ґ΃΃็௫ဥฤ
ˬг઼̈Ĉߘ྽!
‫઼̈׶ݑ‬Ĉଵ៉‫׊‬ආᄅᔏဥ!
ᜋᑎ઼̈Ĉᜋᑎᄅᔏဥฤ
ᜋᑎ઼̚Ĉฮ࡚୉‫͌ܦ‬ѐႇᔀᄅᔏဥ!
̬྿઼̈Ĉጆ౶ଵ៉‫׊‬ආႇᔀᄅᔏဥ
46
̂ͳ઼̚Ĉଵ៉‫͌ܦ‬ѐ็௚ႇᔀฤ!
!!!!!!!!!ଵ៉‫͌ܦ‬ѐ็௚ᄅᔏฤ
„ ј‫ڍ‬णႊĈ!
y д‫ݑ‬Ըă‫܅‬ቷăέ‫ڌ‬Ꭹξ̼͕͛̚ĂٙᏱந۞Ϡ‫׻‬ᄃᘹఙ౹ຍវរ߿જ̚ĂᔛኛྍᎩᄮ
ዳဥฤႊ΍ĂЪࢍણᄃј‫ڍ‬णႊ۞ဥฤĂ྿Ȉαٙͽ˯Ą!
y ઄έΔξ઼ͭࡔ‫ه‬ᐡ̂ົૅᏱநĶࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆ķĂ‫ˬٺ‬Ȉ˟࣎ဥฤ̚ፄ˝࣎ဥฤϒ
ёႊ΍Ăႊ΍रϠ྿ 439 ˠĄ!
ࢍ൪ีϫ!
̰ट!
ણΐ၆෪!
ᄮዳဥฤд೩ֻᐹኳ࿪ᇆካ
ొརरϠ 4111 ˠ!
ј‫ڍ‬णϯ.!
‫ژ‬ăࢰሄົăࣧҝϔႇᔀᄅᔏܑ
2/‫ݑ‬ԸᎩ!
Ϡ‫׻‬ᄃᘹఙ౹ຍ ႊăᑚᆐ౹ຍካ‫ژ‬ăϔܸ̼͛ካ
3/έ‫ڌ‬Ꭹ!
វរࢍ൪!
‫۞ژ‬Ϡ‫׻‬ᄃᘹఙ౹វរ߿જ
4/‫܅‬ቷᎩ!
̚ĂӔனѐ‫੊ૈޘ‬ј‫ڍ‬Ą!
͹ᏱಏҜ!
Ѝߵ͛ିૄ‫!ົܛ‬
̂͞ᇃຎචְຽૄ‫!ົܛ‬
έ៉щ͕छलᙯᘃ‫!ົם‬
‫ࡊ̮ڌ‬ԫ͛ିૄ‫!ົܛ‬
၆‫็ࣇ̄ޅ‬ٚ̈́൴ೳ୉ཏ̼͛
઼̚થຽᅙҖૄ‫!ົܛ‬
۞ֹ‫׻‬ග̟͚޺Ă‫̄ޅ‬ଂ็௚ႇ
̚ර࿪‫!ົܛૄܫ‬
ᔀᄅᔏᚑॾ۞੊ቚ࿅඀̚Ă‫ޙ‬ϲ ˬȈ˟ٙᄮዳဥฤ̚ፄ έ៉੼ిᜠྮ!
ј‫ڍ‬णϯ.!
˞Чᅳા۞ጯ௫‫͕ܫ‬ĂଂϠᒁ‫˝ ז‬ٙणႊ!
ࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆!
ჟቚĂឰ࡚р۞ᘹఙ̼͛Ă౅࿅ ៍ி෹࿅ 3611 ˠ!
णႊĂٕଊೳٕ๑ृٕჟቜٕஎ
Ք۞ჟ૾ӔனĄ!
ࢵౌ‫!ྻމ‬
ฟπᐠ฼ጯ७!
઼ͭࡔ‫ه‬ᐡĆᄮዳˠ!
‫ࡊ̮ڌ‬ԫ͛ିૄ‫!ົܛ‬
„ ‫ؼ‬ҩጯ௫߿જĈ!
y ߇झጯᘹካᘹၱ੼ᜠវរ̝ॠĈ੨Ъࣧҝϔ‫׊‬ආ̝؆ࠎ‫̄ޅ‬నࢍჟቜᖳಱ·၁۞‫ݱ‬ฏϹ
߹Җ඀ĂᖳಱϠ߿གྷរăᆧᇃ֍ჷĄ!
y ొར‫׊‬ආࡊጯ౹ຍវរࢍ൪ĈϤέΔࡊጯ̂ᜲࠧ۞ϣ๩ҁरĂͽ௑Ъˠᙷ̂ཝጯ௫۞ࣧ
‫݋‬నࢍኝ඀Ă૟ৌ၁͵ࠧགྷ૱൴Ϡ۞ְІĂ̂ณ۞Ꮙˢኝ඀Ăࢦኑ۞ϡѣຍཌྷ۞གྷរࡎ
ពኝ඀ጯ௫͹ᗟĂ֭ᇃ‫ֹھ‬ϡᄃጯϠҋ֗Ϡ߿གྷរѣᙯ۞ּ̄Ă೩ֻѣड़ጯ௫۞˛࣎ࡊ
ጯಏ̮ኝ඀Ă͔൴ొརጯආ၆ࡊጯ۞Ꮈ኷Ąώࢍ൪ྭ෸‫آ‬ᜋă‫ݑ‬Ըă‫ڌލ‬ăလཌྷă‫܅‬ቷ
ᄃέ‫ڌ‬ඈ̱࣎Ꭹξ۞ 61 ࣎ొརጯ७Ăࠎ 4-563 ҜጯආĂ೩ֻ̱࣎ಏ̮Вࢍ 23 ࣎̈ॡ۞
ኝ඀Ą!
y Ϡ‫׻‬ᄃᘹఙ౹ຍវរࢍ൪Ĉͽ‫ڟ‬ካ࿪ᇆăᑚᆐăࢰሄົăᄅέᆐă็௚ࣧҝϔܑႊĞᄮ
ዳဥฤј‫ڍ‬णႊğăέ៉ϔܸ̼͛Čඈ߿જĂ޺ᜈࠎέ‫ڌ‬ă‫܅‬ቷă‫ݑ‬Ըˬ࣎ᄮዳဥฤ౵
к۞ᎩξĂдາѐ̈́ࡠኚ༼݈́Ă઄ྍᎩξ̼͕͛̚ЧᏱந˘ፋ͇۞វរጯ௫߿જĄˠ
͛ᘹఙካ‫̝ژ‬γĂ࠽Ξᖳಱొརጯආˠ͛Ϡ߿̈́೩‫چ‬ˠ͛৵ዳĄ „ ొརጯ७रྤј‫ࢍܜ‬൪;ͽ೩‫ିچ‬ጯᖚਕࠎϫᇾĂࠎିरఢထրЕј‫ܜ‬ኝ඀Ą!
y ጯᘹᄃካᘹିጯ౹ຍវរ̍үӪĄ!
y ็௚ႇᔀᄅᔏ็௫रྤј‫ࢍܜ‬൪Ą!
„ ࣧϔ‫͌ܦ‬ѐආ࢕ିֈଯᇃࢍ൪Ĉ!
ᖣϤආ࢕ିֈ۞ჟৠᄃ͞‫ڱ‬ĂඕЪЧᎩξආ࢕ົཌྷચ‫ڇ‬ચࣶ۞ˠ˧ĂஎˢЧࣧϔጯ७Ă
ͽĶಲି‫ٺ‬ሄķ۞ආ࢕ဥะົ߿જĂӛ͔ࣧϔ‫͌ܦ‬ѐ̈́ିर၆ආ࢕ିֈ۞Ꮈ኷Ąซ҃ခ
ᐽጯ७ିर̈́छ‫ܜ‬Ըˢආ࢕ିֈ۞‫ڇ‬ચҖЕĂ೩ֻࣧϔ‫͌ܦ‬ѐϒ༊ͷᖳಱ۞ۤဥ߿જĂ
౵௣ਕૉдࣧϔጯ७ϒёјϲආ࢕ဥͽഇ൴೭౵੼̝ିֈड़ৈĂТॡ‫ޙ‬ϲϒቁ۞ᆊࣃ
៍Ăૈዳࣧϔ‫͌ܦ‬ѐјࠎ‫׍‬ѣઉБˠॾ̝ᐹս̳ϔĄ!
47
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
࿰ഇड़ৈ.ࠎࣧϔ୉ཏ౹ౄ΄ˠមရ۞ຏજ!
„ ‫ޙ‬ཉͽĶ̼͛ķࠎॲăĶˠķࠎώăͽĶ୉ཏķࠎវĂͽĶିֈķࠎᇼ۞ିֈ̳ৈπέĄ!
„ ౹ౄ 6111 Щొརາ͵΃۞ጯ௫ј‫ྤܜ‬໚Ą!
„ ൴णỊ̏჌ͽ˯ొརጯ७ዋଐዋّ۞ିֈ͞९Ă̄ࢍ൪྿̣Ȉ࣎ͽ˯Ą!
„ ొརጯආ็௫ࡗ 311 ࢵ็௚ႇᔀă61 ͚็௚ᄅቅă4 ี็௚ԫᘹă4 ี̖ᘹᄃ 3 ีវֈĄ!
„ ౹ౄк̮۞७ᅫăొརᄃ୉ཏϹ߹ሀёĄ!
„ ጯ۰૞छ۞ംᇊᏉˢࣧҝϔିֈĄ!
„ ଯᇃĶ୉ཏϖᜈିֈķ۞ΞҖ͞९Ą!
„ ౹ౄ૞ຽ۞णႊ፟ົ̼̈́͛णன۞፟ົĈ!
y ͚޺ဥฤણΐᎩᔈăડᔈăБ઼ᔈăۤડणႊĂͽ̈́֕΍ొརણᄃ̂‫ݭ‬ႊ΍Ą!
y ‫ࣇ̄ޅ‬ᖣणႊ‫ޙ‬ϲҋ‫ܫ‬ă̼͛ᄮТă̼͛ӔனĂТॡ٤णϠ߿ෛ౎ᄃᖳಱϠ߿វរĄ!
y ૈ੊࿅඀̚ላ˧۞ૈዳăԩᑅّ۞ᔪᔤăᆊࣃ៍۞‫ޙ‬ϲăˠϠԠШᙸഀ۞൴णă‫۞̄ޅ‬
ј‫ܜ‬ԼតČĂ࠰ߏĶមရཱིķΞͽ޺ᜈӅ˧౹ౄͷ΄ˠមရ۞ຏજĄ!
„ ࠎ็௚۞୉ཏ̼͛ᘹఙ঻˭ԆፋࡔᐂĈ!
y ็௚ႇᔀቔĞӣᖎᙉăႇෟăႇᔀ۞߇ְ=̰टăࡦഀ̬௜?ăႇᔀ DEČğ!
y ็௚ᄅᔏቔĞӣᖎᙉăᄅᔏ۞߇ְ=̰टăᄅՎ۞̬௜ăࡦഀ̬௜?ăᇆࢰЍჄČğ!
„ ᄃ͵ࠧତ࢖၆ྖĈ!
y !ͽࣧҝϔЧ୉۞็௚̼͛ᘹఙ۞็௫ࠎ੓ᕇĂฟୁᄃ͵ࠧ၆ྖ۞඄!
y !ͽჟቚ۞็௚ႇᔀᄅᔏࠎ઼ᅫϹ߹۞ᄬ֏Ăᄃ͵ࠧ၆ྖăତ࢖Ą!
ण!୕.ాඕϔมᄃ߆‫˧۞ع‬ณ౹ౄŇមရŇ!
„ ཱིΡ‫ܧ‬ᒉӀ௡ᖐăЋຽٕۤဥĂВТٚፉࢍ൪གྷ෱̈́ྤ໚ٙᅮ۞ 91&Ă౺ዶ۞ 31&Ă൴೭
ᓑ༖ᇆᜩ˧Ă̈́͞९ड़ৈ۞ᄲ‫˧ڇ‬ĂՏѐ޺ᜈШ߆‫ܝొع‬Ğିֈొğ‫޺͚פۋ‬Ą!
„ ͽѣड़ྻү۞ԬങπέĂቁܲ߆‫ع‬གྷ෱۞ᘦ‫ؠ‬ỉ‫ڦ‬Ă֭൴ण౹າ۞‫ڇ‬ચ͞ёĂૻ̼Ķមရ
ཱིķ۞ड़ৈĄ!
„ ͽĶඉரᓑ༖ķ۞ԛёĂૻ̼௡ᖐม۞ЪүĂឰՀк‫ܧ‬ᒉӀ௡ᖐᄃЋຽ౅࿅ώඉரᓑ༖۞
Ԭങ̢ӄĂјࠎ͚޺ొར୉ཏϖᜈ൴ण۞૞ຽ௡ᖐĄ!
„ ࠎ˞޺ᜈᆧซĶࣧϔ୉ཏϖᜈķ۞ड़ৈĂ᎕ໂఢထĶࣧҝϔ็௚ႇᔀᄅᔏ۞रྤૈ੊ķ
ă
Ķາ
͵΃۞็ٚ჌̄ૈֈࢍ൪ķČඈΞͽϲӈயϠड़ᑕ۞ࢍ൪Ă֭ᄲ‫ົܛૄ΁׎ڇ‬૞९͚޺Ą!
„ ͽјࠎࣧҝϔ୉ཏϖᜈ۞‫׏‬ቑࢍ൪ࠎϫᇾĂͽፋЪՀкྤ໚ăႋજՀ·ྈ۞གྷ෱ă೩ֻՀк
̮۞‫ڇ‬ચ͞९ࠎ̎ЇĂឰĶមရཱིķΞͽࠎέ៉۞ࣧҝϔ୉ཏĂ቙ౄ࡚р۞୉ཏ൴णᙸഀĄ!
48
Җ఼݈ۢW!
!
˘ă ߿જॡมĈ2011 ѐ 8/3-5 ͟
˟ă ߿જгᕇĈέΔξາЍିֈົᐡ(έΔξ̀‫ڒ‬ડૄ‫ ྮګ‬250 ཱི)
ˬă ኝ඀ି‫ވ‬Ĉ202 ົᛉ‫(ވ‬έΔξາЍିֈົᐡ 2 ሁ)
αă ણΐЩಏĈ50 ˠ(Щಏྎ֍ P.38-39)
̣ă ၃‫ވ‬ఢထĈ
1.ҝ૛͟ഇĈ8/2-4 ͟(8/2 ͟ӈΞˢ૛)
2.ҝ૛ཱིٗĈ(ྎ֍ P.40)
3.ҝ૛͞ёĈ
(1)8/2 ͟‫ٯ‬྿۰Ĉ˭̾ 15:30 ‫ޢ‬Ҍᕢᕧᘪ‫ז‬ᅳ‫ٗפ‬ΙĄ
(2)8/3 ͟‫ٯ‬྿۰Ĉѝ˯ 08:30 ‫ ٺ‬202 ົᛉ‫ވ‬ಡ‫ז‬ॡᅳ‫ٗפ‬ΙĄ
(3)ٗΙኛԁචܲგĂࡶ᏷εᅮҋҖኪᐺ NT.200 ̮Ą
(4)ٗΙኛ‫ ٺ‬8/5 ͟ 09:00 ݈Ϲගૄ‫ົܛ‬ˠࣶ௚˘ᕩᔘĂ࣎ˠҖՂኛᛸҌ
202 ົᛉ‫ވ‬Ă֭௚˘‫ٸ‬ཉି‫͞ޢވ‬Ą
(5)ົᐡ B1 ઉ֗ٗ̈́ഫ‫ڧ‬Ѱ࠰ΞֹϡĂֹϡॡᅮᛸ૲ٗΙĄ
4.ѝᐠϡᐠืۢĈ
(1)Տ͟ 11:00 ݈޺ٗΙҌᕢέᅳѝᐠ‫ד‬Ăጴ‫ܑٺד‬ЕᐠះҸೱᐠᕇĄ
(2)ѝᐠᐠះྤੈĈ
‫ظ‬
Щ
ࢳჄѝᐠ
ϡᐠॡม
06:30-11:00
IS COFFEE 08:00-11:00
г
Ӭ
ૄ‫ ྮګ‬271 ཱི
(າЍିֈົᐡ၆ࢬ)
ૄ‫ ྮګ‬250 ཱི
(າЍିֈົᐡ 1 ሁ)
࿪
ྖ
02-2882-7918
02-2883-8303
(3)Տ͟ѝ˯ 09:00 ໤ॡ˯ኝĂኛԯ೪ॡมϡᐠĂ̷̻Ᏽ‫ז‬Ą
(4)ѝᐠΞᛸаٗมٕ 2 ሁົᛉ‫ވ‬γळҜડֹϡĄ
49
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
̱ă ᛸ૲‫ݡۏ‬Ĉ
1.ᐌ֗ࡦΒĈᒖܲ‫ړ‬ăᒖܲ༻ă͛‫׍‬ăඊࢍώă࣎ˠ‫׍ܥ‬ČඈĄ
2.‫ݡۏ΁׎‬Ĉ࣎ˠᘽ‫ݡ‬ăઉܲΙăᎋ߾ϡ‫ݡ‬ăೱ߾җ‫ۏ‬ČඈĄ
˛ă 8/3 ͟ಡ‫ז‬ॡม̈́гᕇĈ
1.ॡมĈ8/3 ͟ 08:30-08:50
2.гᕇĈέΔξາЍିֈົᐡ 202 ົᛉ‫ވ‬
ˣă 8/4-5 ͟ᘪ‫ז‬ॡม̈́гᕇĈ
1.ॡมĈ8/4 ͟ă8/5 ͟ 08:45-08:55
2.гᕇĈέΔξາЍିֈົᐡ 202 ົᛉ‫ވ‬
˝ă Ϲ఼Ĉ
ŏέΔ֘৭Ɩଥྻࡓቢ(‫ـ‬ΔԸă୶ͪ͞Ш)Ɩଥྻᆓሔ৭Ɩ1 ཱི΍˾΍৭
1.ՎҖĈଥྻ΍৭‫ـྮګૄڻޢ‬ΔՎҖࡗ 10-15 ̶ᛗ
2.̳֘Ĉଥྻ΍৭‫ޢ‬ລࢷ̳֘ 529ăࡓ 30
Ɩ̳ିҝш৭˭֘Ɩ‫ـྮګૄڻ‬ΔՎҖࡗ 2 ̶ᛗ
Ȉă Ϲ఼ྃӄĈ
1.ֽ඀Ĉ޺ѣड़ќፂᘳϹҌಡ‫ז‬఍Ă֭‫ ٺ‬8/5 ͟௚˘൴‫ٸ‬Ą
2.а඀(೩ֻ 2 ჌ྃӄ͞ё)Ĉ
(1)‫ٺ‬ಡ‫ז‬ॡᅳ‫פ‬аฎ‫ދܫ‬Ă૟а඀ќፂ̈́๗ഠ૳͗(ᅙҖЩჍ̶̈́Җă
͗Щă૳ཱི)૙аૄ‫ޢົܛ‬ĂȈ࣎̍ү͇̰൴‫ٸ‬Ą
(2)ͽᘪќ֘੺෱ќፂ۞͞ёĂણ໰ֽ඀෱ϡ‫ ٺ‬8/5 ۡ͟ତᅳ‫פ‬Ą
3.ѣड़ќፂĈ
(1)ፂૄ‫ٶົܛ‬ᐝ௚በĈ
‫ٶ‬ᐝĈੑဥ‫ڱ‬ˠ‫ࡊ̮ڌ‬ԫ͛ିૄ‫ົܛ‬
௚በĈ00981952
(2)ќፂᄏѣ൴ைౢĄ
(3)੼ᜠăέᜠඈ̙ᅮฟϲ௚በ̝Ϲ఼ќፂĄ
(4)‫ܧ‬ᗓफጯ७ລ඀ࢳ़̙፟ྃӄĄ
50
Ȉ˘ă έΔ͇ঈĈ
͟ ഇ
г ᕇ
08/02
ߐഇ˟
08/03
ߐഇˬ
08/04
ߐഇα
08/05
ߐഇ̣
26 - 33
26 - 33
26 - 32
26 - 32
έΔξ
Ȉ˟ă ᄮዳˠ̝؆Ĉ
1.ॡมĈ8/4 ͟ 19:00-20:30
2.гᕇĈέΔξӖ‫ݡ‬੧‫̣ظ‬ሁ‫ܪ‬ᘃះ(έΔξٚᇇྮ˘߱ 3 ཱི)
3.Ϲ఼͞ёĈ
(1)߿જጯࣶĈૄ‫֘ࠁົܛ‬ҋ‫ۋ‬ឳᐡତਖ਼Ą
(2)ҋҖ݈‫ـ‬Ĉ
ĪҋҖฟ֘ī
Ӗ‫ݡ‬੧‫ظ‬૞ᛳઃ֘ಞдέΔᖼྻ৭ B4ăB5Ăઃ֘ಞˢ˾дξϔ̂྽˯Ą
‫ڻ‬ξϔ̂྽‫ـ‬ٚᇇྮ͞Ш݈ซࡗ 350 ̳͎఍ĂϤΠ઎۞έΔᖼྻ৭ઃ
֘ಞˢ˾ซˢӖ‫ݡ‬੧‫ظ‬૞ᛳઃ֘ಞĄ
Īລࢷ੼ᜠī
ଂҘ΍˾˘ሁ΍৭ĂགྷҘ઎ᇃಞ͇֕፜ࡍ෸ξϔ̂྽ӈΞ‫ٯ‬྿Ą
Īລࢷέᜠī
ଂέΔг˭ූ Y4 ˢ˾Гତ Y3 ΍˾ĂՎҖॡมࡗ 5 ̶ᛗĂ΍ִ৭ᇃಞ
Г‫ـ‬ٚᇇྮ͞ШӈΞ‫ٯ‬྿Ą
Īລࢷଥྻī
ଂଥྻέΔ৭ Y5 ΍˾Πᖼٚᇇྮ͞ШӈΞ‫ٯ‬྿Ą
!
51
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
Ȉˬă ᓑඛˠĈ!
ี!!ϫ!
૞९ᓁႾ!
ኝચҖ߆!
‫!!ؖ‬Щ!
അ͛Ԡ!
Ѧϲ୳!
࿪!!ྖ!
02-2542-2338#19
02-2542-2338#17
͘!!፟!
0977-320-579
0977-320-575
F.nbjm!
a[email protected]
[email protected]
Ȉαă έΔξາЍିֈົᐡгநҜཉဦĈ
A Ĉଥྻᆓሔ৭!
○
B ĈາЍିֈົᐡ!
○
52
NOTES
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
53
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
54
NOTES
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
55
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
56
NOTES
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
57
原住民歌謠舞蹈傳習師資成長計畫
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
/ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
!
!
58

Benzer belgeler

Anjuman-e-Najmi Madressah Helpers List

Anjuman-e-Najmi Madressah Helpers List Anjuman-e-Najmi Madressah Helpers List Family

Detaylı