Modern Dönemde Siyasal-Sosyal

Transkript

Modern Dönemde Siyasal-Sosyal
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
1. Hafta
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı, Yöntem ve Teoriye Dair
Modern çağ siyasal düşüncesini önceki zamanların siyasal düşünüşünden (Yunan,
Roma ve Orta Çağ Hıristiyan düşüncesi) ayıran temel özelliklerden biri bireye,
topluma ve devlete ilişkin temel varsayımlardaki yeni bakış açısıdır. Nedir bu bakış
açısının özellikleri? Kabaca, antik Yunan ve Roma’da bireyin doğası gereği sosyal bir
varlık olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. İnsan, Aristoteles’in düşüncesinde, biyolojik
(nesli devam ettirme arzusu) ve psikolojik (sevgi, dayanışma arayışı vb.) ihtiyaçların
yönlendirmesi ile önce aile (hane) kurumunda, daha sonra çocukların evlenip kendi
hanelerini kurması ve bunların bir araya gelmesiyle köyde ve son olarak da birkaç
köyün bir araya gelmesiyle devlette (polis) bir araya gelmekteydiler. Aristoteles’in
ifadesiyle, toplum halinde yaşamayan bir birey ya bir Tanrı ya da canavar olmalıydı.
Aristoteles’in bu düşüncesinin hocası Platon ve daha sonraki Roma düşünürlerinden
Çiçero ve Seneka tarafından da paylaşıldığını söylemek yanlış olmayacaktır.
Buna göre birey herhangi bir rasyonel mülahazanın sonunda, maddi veya
manevi ihtiyaçlarını en iyi şekilde tatmin etme maksadıyla toplum halinde yaşamayı
seçiyor değildir. Evet, toplum çıkarlarımızın/ihtiyaçlarımızın daha iyi bir şekilde
karşılanmasına hizmet eder. Ancak bu bir sonuçtur, neden değil. İnsanlar doğaları
gereği toplum halinde yaşama yönelimindedirler. Böyle bir doğaya sahip olan
insanların bir araya gelmesiyle ortaya çıkan şey de doğal olacaktır. Toplum bir
konvansiyon (nomos) değildir; o doğanın (phusis) bir ürünüdür. Doğada parçaları
birbiri ile uyum içinde çalışan organik ve hiyerarşik bir düzen vardır. Doğada çatışma
Sayfa 1
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
değil uyum hüküm sürer. Toplum da doğanın bir eseri olarak uyumlu olmalıdır. Var
olan çatışmalar idealden bir sapmadır. Bu bağlamda, siyaset felsefecisinin rolü de
cari toplumda var olan idealden sapmaları tespit etmek ve toplumu ideale sevk etmek
üzere fikirsel düzeyde tespit ve önerilerde bulunmaktır. Hatta hatırlayacağınız gibi,
Platon Devlet adlı eserinde filozofların rolünü sadece ideal düzen ile var olan düzen
arasındaki sapmayı tespit etmekle sınırlamamış, bu sapmayı ortadan kaldırma rolünü
bizatihi filozoflara yüklemişti: Ya filozoflar kral ya da krallar filozof olana değin
doğadaki, veya bunu Platon’un terimleriyle ifade edersek, idealar alemindeki uyumlu,
ideal düzen dünyada tesis edilemeyecektir.
Bu noktada antiklerin devlete ve siyasete de bakışı ortaya çıkmaktadır. Bireyi
doğal olarak sosyal, dolayısıyla, toplumu da bir konvansiyonun ürünü olmayıp doğal
bir varlık olarak gören antik düşünürler siyaset felsefesine de toplum halinde yaşayan
bireylerin kolektif hayatını düzenleme, var olan toplumsal çatışmaları ortadan kaldırıp
kozmosta var olan uyumu devlette de tesis etme görevini yüklemişlerdir. Bu idealin
yakalanabilmesi bireyin kendisi ve çevresi ile barışık ve uyum içinde olması, bir
başka anlatımla, ahlaklı bir hayat sürmesi ile mümkün olacaktır. Bireyin ahlaklı bir
hayat sürmesinin (erdemli olmasının) toplum açısından taşıdığı büyük önem
düşünüldüğünde, bireyin ahlaki yönelimi bireyin kendi tercihlerine terk edilemeyecek
denli önemli bir konu haline gelir. İşte, bu nedenledir ki, antik düşünürler ahlak ve
siyasetin iç içe geçmiş olduğunu düşünmekte, yetkin bir siyaset felsefecisinin aynı
zamanda yetkin bir ahlak felsefecisi olması gerektiğini de düşünmektedirler. Bu bilgi
önemlidir, çünkü siyaset felsefecisi, ahlaklı/erdemli bireyler yaratması doğrultusunda
siyasetçilere/devlet adamlarına tavsiyelerde bulunacaklardır. Bu bağlamda, devletin
ve siyasetin rolü, kendi başına sahip olduğu akıl sayesinde doğru yaşamın ne
olduğunu bulamayıp birbiriyle çatışmaya düşen bireylerin ahlaki tekâmüllerini eğitim
Sayfa 2
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
ve yasalar yolu ile sağlamak ve bireysel ve toplumsal düzeylerde mutluluğu tesis
etmektir. Aristoteles’in siyaset tanımı bu perspektiften daha anlamlı hale gelmektedir.
Hatırlanacağı gibi Aristoteles, siyaseti “insanı mutlu etme sanatı” olarak tarif etmiştir.
Nitekim Aristoteles, Nikamakhos’a Etik adlı eserinde insanın ancak erdemli bir hayat
sürerek mutlu olabileceğini tespit ettikten sonra bu amacın nasıl gerçekleştirileceğini
anlatmak üzere Politika adlı eserini kaleme almıştır. Siyaset insanları mutlu etme
sanatı ise devlet de bu sanatın atölyesindeki en temel araç durumuna gelmektedir.
İnsana, topluma ve devlet/siyasete dair bu bakış açısının kimi değişikliklere
uğramakla birlikte Orta Çağ Hıristiyan düşüncesinde temel hususlarda devam ettiğini
söylemek yanlış olmayacaktır. Orta Çağ’ın erken düşünürlerinden Hippolu din adamı
Aziz Augustine kimi açılardan antik Yunan ve Roma düşüncesinden bir kopmayı
temsil eder. Şöyle ki Aziz Augustine, İncil’deki Cennet’ten Çıkış hikayesinden
hareketle ilk insanlar olan Adem ile Havva’nın cennette Tanrı’nın emirleri ile uyum
içerisinde varlıklarını sürdürürken, Havva’nın Adem’i nefsine yenik düşürüp yasak
elmayı
yemeleri
ile
birlikte,
Tanrı’nın
inayetini
kaybetmişler
ve
cennetten
kovulmuşlardır. Cennette huzur ve Tanrı’nın emirleri ile uyum içerisinde var olan
insanlar artık dünyaya çile çekmek üzere gönderilmişlerdir. Cennette barış içerisinde
var olan insanlar dünyada birbirinin kuyusunu kazmaya başlamışlardır. Artık onları
kontrol etmesi gereken bir kuruma ihtiyaç vardır. Bu noktada zorunlu bir kötülük
olarak siyasi faaliyet ve devlet kurumu ortaya çıkmaktadır. Cennette kaynakların
sınırsız olması nedeniyle nasıl bir iktisatçıya ihtiyaç yoksa insanların hırslarını yenmiş
ve Tanrı ile uyum içerinde olmalarından ötürü de siyasetçiye ihtiyaç yoktur. Fakat
cennetten kovulan insanların bir arada var olabilmeleri, kaosun önlenebilmesi ancak
devlet sayesinde mümkündür. Aziz Augustine’in düşüncesinde devlet, antiklerin
düşüncesinde olduğu gibi insanların erdemli kılınmasına ve böylelikle mutluluğa
Sayfa 3
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
ulaşabilmelerine hizmet eden bir okul olmayıp, onların nefislerine yenik düşerek
birbirlerine zulüm etmelerini engellemenin bir aracıdır.
Aziz Augustine’i antik düşünürlerden ayıran bir başka özelliği de onun insanın
sahip olduğu temel özelliğin akıl sahibi olmak olmayıp irade sahibi olmak olduğunu
düşünmesidir. İnsan, aklı sayesinde öğrendiği/anladığı erdemi hayatında uygulayarak
mutluluğa ulaşamaz; insan, mutluluğa ancak iradesi sayesinde Tanrı’nın emirlerine
itaat ederek, bir başka ifadeyle, iman ederek ulaşabilir. Emirlerin ne olduğunu
anlamak için akıl gemisine binip uzaklara yelken açmaya gerek yoktur. İhtiyaç
duyulan tüm bilgi İncil’de mevcuttur. Bu düşünüşün ağır basmasıyladır ki, yaklaşık
M.S. V. Yüzyıldan XII. Yüzyıla kadar Hıristiyan dünyasında akıl imanın yedeğine
koşulmuş, felsefe tahtını teolojiye, filozof da teologa terk etmiştir. Bu yeni dönemde
devletin antik dünyada oynadığı rolü, yeni bir kurum üstlenmektedir: Kilise. Devlet
artık
sadece
istikrar
ortamını
sağlamakla
yükümlüdür.
İnsanları
mutluluğa
yönlendirecek veya bu dünyada çektikleri acılara metanetli bir şekilde katlanmalarını
sağlayacak olan Kilise’dir.
İnsana, topluma ve siyasete ilişkin bu karamsar bakış açısının yaklaşık olarak
XII. Yüzyıla değin devam ettiğini söyleyebiliriz. Aziz Augustine’in düşünceleri Aquinalı
teolog Aziz Thomas’ın yeni düşünceleriyle Hıristiyan düşünce dünyasındaki
hegemonyasını
yitirmiştir.
Aziz
Thomas,
Aristoteles’in
felsefesini,
Hıristiyan
düşünüşünü ve Çiçero’nun doğal hukuk geleneğini harmanlamıştır. Tıpkı Aristoteles
gibi Aziz Thomas da insanın sosyal bir varlık olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre de
insanlar biyoloji ve psikolojinin etkisiyle doğal olarak önce ailede, sonra köyde ve son
olarak da devlette bir araya gelirler. İnsanlar akıl sahibi varlıklardır. Mutluluğa giden
yolda insanın yardımına iman kadar akıl yoluyla bulunan erdem de hizmet eder. Keza
tüm dünyada geçerli olan doğal hukukun ilkelerinin tespiti de akıl sayesinde mümkün
Sayfa 4
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
olmaktadır. Doğal hukuk doğadan kaynaklanıp zamana ve mekâna göre değişiklik
göstermez iken, pozitif hukuk gelenekten, cari uygulamalardan kaynaklanmaktadır.
Yani yine “phusis” ile “nomos”un karşı karşıya gelmesi söz konusu olup akıl bizi doğal
olana götürecekti. Bu anlamda, Aziz Thomas’ın düşüncesinde antik Yunan
düşüncesinin Hıristiyan düşüncesiyle uyumlu hale getirilmesinden bahsedebiliriz. Bu
düşünce biçimi Hıristiyan düşünüşünde modern döneme kadar hakim paradigma
olarak kalmıştır.
Özetleyecek olursak, antik Yunan, Roma ve, Aziz Augustine’in kimi
düşünceleri hariç tutulursa, Hıristiyanlık düşüncesi insana, topluma ve devlete
bakışında bir devamlılık göstermektedir. Buna göre, insan doğası gereği sosyal bir
varlık olup yalnızca toplum içinde var olabilir. Toplum insan aklının bir eseri olmayıp
doğal olarak ortaya çıkmış bir varlıktır. Devletin fonksiyonu insanların erdemli bireyler
kılınıp kendileri, sosyal çevreleri ve evrenin geri kalanı ile uyum içerisinde yaşayarak
mutluluğa ulaşmalarını sağlamaktır.
Modern siyasal düşünce, antik Yunan, Roma ve Hıristiyan dünyada hüküm
sürmüş olan bu düşünce arka planından bir kopuşu temsil etmektedir. Bu kopuşun
siyasi, dinsel ve bilimsel olmak üzere üç boyutunu tespit edebiliriz. Machiavelli’nin
düşüncesi siyasi boyutta; Luther ve Kalvin’in düşünceleri dinsel boyutta ve Descartes,
Bacon, Kopernik ve Newton’un fikirleri bilimsel düşünce alanında vuku bulan kopuşun
paradigmatik örneklerini temsil ederler.
Sayfa 5
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Modern Siyasal Paradigma 1
16. yüzyıldan itibaren birey, toplum ve devlet hakkında geliştirilen fikirler,
“modern siyaset teorisi” olarak tanımlanmaktadır. Niccolo Machiavelli (1469-1527) ile
başlayarak Michel de Montaigne, Thomas Hobbes (1588-1679) ve John Locke’un da
aralarında bulunduğu “siyasal düşünürler”, “erdem”i vurgulayan klasik siyaset
felsefesi paradigmasını gerçekçi olmadığı düşüncesiyle reddetmişlerdir (Strauss,
1989).
Modern düşünürler tarafından klasik paradigmanın reddedilmesi, temelde
insanoğlunun doğasına ilişkin belli düşüncelerden kaynaklanmaktadır. Bu yeni
düşünüş biçiminin öncüsü ise insanların özleri itibarıyla kötü olduğu ve kişisel yarar
amacıyla hareket ettikleri fikrinde olan Floransalı düşünür Machiavelli’dir. Machiavelli
için insan doğası, ahmaklığın, hırsın ve kötülüğün değişken bir karışımıdır. Onun
sözleriyle ifade edilecek olunursa: “İnsanlar hakkında genel olarak nankör, hırslı,
maymun iştahlı ve ikiyüzlü oldukları ve tehlikeden uzak dururken kazançlarının
peşinden koştukları söylenebilir” (Machiavelli, 1998: 66). Machiavelli’ye göre insanlar
dünyevi şeylere daha fazla değer atfetmekte olup, bu açıdan “babalarının ölümünü,
miraslarının kaybından çok daha çabuk unuturlar” (Machiavelli, 1998: 67).
İnsan doğasına ilişkin bu olumsuz bakış açısı Machiavelli’yi toplumu da doğal
bir varlıktan ziyade bir konvansiyonun sonucu olarak görmeye itmiştir. İnsanlar
topluma doğal toplumsallıklarının bir sonucu olarak katılmamakta, toplumsallaşmaları
bu
yolla
elde
edecekleri
maddi
yararlarına
dair
hesapları
sonucunda
gerçekleşmektedir. Ona göre insanların toplum halinde yaşayarak elde edecekleri
başlıca fayda güvenlik ve korunmadır.
1
Modern Siyasal Paradigma üzerine olan bu anlatım, Toleration: The Liberal Virtue, Lanham, Md.:
Lexington Books, 2010, başlıklı eserimin ilgili bölümünün Türkçeye çevrilip uyarlanması ile elde
edilmiştir. Metnin kullanımına izin veren yayınevine teşekkürlerimi sunarım.
Sayfa 6
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Benzer bir biçimde Michel de Montaigne de insanoğlunun, antiklerin
düşüncesindeki erdemli ve ahlaki bir yaşam sürme uğraşındaki ahlaki bir varlık
olmaktan çok, hayvanlara yakın olduğunu düşünmektedir.
Antik çağda, akıl ve
konuşma yetilerine sahip olmaları itibarıyla insanların diğer tüm sosyal hayvan
türlerinden daha üstün olduğu ve buna bağlı olarak da ahlaki bir yaşam sürmesi
gerektiğine inanılmaktaydı. Montaigne ise insanların hayvanlardan üstün olmak bir
yana, arzularını kontrol etme noktasında hayvanlardan daha da kötü olduklarını
düşünmüştür (Montaigne, 1991: 56).
Machiavelli ve Montaigne’i takip ederek, Thomas Hobbes’un da insan doğası
üzerine kötümser bir bakış açısına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Hobbes da
insanın ayırt edici özelliği olan aklını öne çıkarmak yerine onun hayvani yönlerini
vurgulamıştır. Ona göre insanoğlu, akıl aracılığıyla bulunabilecek olan ahlaki bir
neden, bir ideal doğrultusunda harekete geçmemekte, bunun yerine belirleyici
konumda kendini koruma güdüsü biçiminde psikolojik bir neden yer almaktadır
(Sabine, 1959: 460; Strauss, 1989: 49). İnsanları bir topluluk haline getiren
insanoğlunun doğal bir özelliği olarak toplumsallığı değil, şiddetli bir ölümden duyulan
şey korku karşısında bir sığınak bulma arayışıdır.
Antiklerin parçalarının belli bir amaca doğru hareket ettiği ve ona ulaştığında
eylemsizliğe geçtiği ve tüm parçaların arasında organik bir bütünlük ve uyumun
olduğu evren anlayışına karşılık modernler evrenin mekanik bir açıklamasını
sunarlar. En yetkin ifadesini Newton’un düşüncesinde bulan bu paradigma uyarınca
evren, belli bir amacı olmaksızın hareket halindeki cisimlerin oluşturduğu bütünlük
olarak anlaşılmaktadır. Böylesi bir bakışın ise parçaları arasında amaçsal (teleolojik)
bütünlük, uyumu vurgulayan Aristocu evren anlayışına radikal bir karşı çıkış anlamına
geldiği açıktır.
Sayfa 7
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Böylece modern siyaset felsefesi, gerek birey ve toplum hakkındaki
varsayımları, gerekse bu varsayımlar uyarınca inşa edilmiş siyasal, sosyal kurumlara
bakışı noktasında antik siyaset felsefesinden ile radikal bir kopuşu temsil etmektedir.
Modernler için insan varlığının doğal durumu bir özgürlük ve barış halinden ziyade
insanın kötü ve bencil olması ile bağlantılı olarak kaos ve ıstırap durumudur.
İnsanlarca oluşturulan toplum da evrende var olan uyumun bir yansıması değil,
doğaya karşı bir isyandır. Doğa temel insan arzularının daimi bir şekilde
karşılanmasına yardımcı olacak bir çevreyi sunmamaktadır. Toplum ve devlet
arzuları tatmin etmeye dönük olarak insan aklının bir icadıdır. Barış, insan arzularının
daimi tatmini için bir sine qua non (olmazsa olmaz) konumunda olsa da, doğadan
gelen bir nitelik de değildir. Bilakis doğanın getirdiği şey çatışmadır. Barış insanların
isteği, barışın karşıtı olan çatışma ise onların doğal durumudur.
Modernlere göre bu durum insan türünün ikilemidir. Çatışmayı bütünüyle
ortadan kaldırmaya girişmek beyhudedir. Buradaki tek çıkar yol çatışmayı toplumsal
yaşamla uyumlu hale getirmektir; böylece çatışma, toplumun asıl amacına – insan
arzularının sürekli tatmini – hizmet etmesini engellemeyecektir. Onaylamadığımız bir
davranış ve/ya inanışı engellemekten, alıkoymaktan ya da güce dayalı olarak
bastırmaktan bilinçli bir şekilde kaçınma olarak hoşgörü modern zamanlarda
çatışmayı kontrol etmede bir araç olarak savunulmuştur. Bunun zıttı olan
hoşgörüsüzlük ise çatışmaları kızıştıran boyutu ile doğa durumuna ait bir unsurdur.
Hoşgörü barışa olanak sağlar, barış ise başta kendi güvenliğini sağlama arzusu
olmak üzere, insan arzularının sürekli tatmininde gerekli koşuldur.
Dersimiz boyunca farklı ideolojik okullara ait yazarların devlete ve siyasete
ilişkin görüşlerine yer vereceğiz. Özellikle modern dönemde devletin kökeni ve
işlevleri hakkında iki farklı görüşün ağırlık kazandığı söylenebilir. Bunlardan birincisi
Sayfa 8
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
liberal devlet teorisi iken diğeri Marksist devlet teorisidir. Liberal devlet teorisi
genellikle devlet faaliyetlerinin anayasal olarak sınırlandırılmasına, vatandaşların
dışsal zorlamadan bağışık olmaları anlamında özgür bırakılmalarına ve devletin farklı
taraflar karşında yansız bir şekilde hukuk önünde eşitliği sağlamalarına vurgu yapar.
Bu görüşün Locke ve Mill gibi önemli temsilcilerinin fikirleri üzerinde duracağız. Öte
yandan Marksist devlet teorisine göre, liberal devlet söylemi “burjuva”ların çıkarlarına
hizmet eden ve proletaryanın sömürülmesine neden olan bir sistemdir. Tarihi sınıf
çatışmalarının tarihi olarak yorumlayan Marksistlere göre burjuva ideolojisinin öne
sürdüğü gibi devlet toplumun dışında ve yansız olamaz. Devlet egemen güçlerin bir
baskı aracından başka bir şey değildir. Devlet ezeli ve ebedi olmadığı gibi, sömürü
düzeninin yok olabilmesi için devletin de sönümlenmesi, yani ortadan kaldırılması
şarttır. Komünizmin asıl hedefi de işte tam da budur (Tanilli, 2002: 12-14).
Erken Modern Dönemin Ekonomik Paradigması:
Merkantilizm
Merkantilizm feodalizm ile liberalizm arasındaki bir ara döneme işaret eder.
Kapitalizmin şafağında, sanayi devriminden önce doğmuş bir ekonomik öğretidir
(Ekelund ve Hébert 1997: 39). “Merkantilizm terimi 1763 yılında Mirabeau tarafından
XVI. yüzyılın başlarından hemen hemen XVIII. yüzyılın sonlarına değin ekonomik
söylemi domine etmiş görünen ekonomik fikirlerin gevşek bir sistemini tanımlamak
üzere uydurulmuştur” (Ekelund ve Hébert, 1997: 40).
Avusturya’lı bir avukat olarak, 1684 yılında dokuz ilkeli bir merkantilist
manifesto hazırlamış olan Philipp von Hornick, merkantilizmin temel prensiplerini
bakın nasıl ortaya koymaktadır:
Sayfa 9
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
1-Bir ülke toprağının her santimi tarım, madencilik veya manüfaktür üretim için
kullanılmalıdır.
2-Tamamlanmış mallar (finished goods) ham maddelerden daha değerli
olduğu için bir ülkede bulunan tüm ham maddeler yerli üretimde kullanılmalıdır.
3-Geniş bir çalışan nüfus teşvik edilmelidir.
4-Altın ve gümüş ihracatı tamamıyla yasaklanmalı ve ülkenin tüm domestik
parası dolaşımda tutulmalıdır.
5-Yabancı malların ithalatı mümkün olduğunca caydırılmalıdır.
6-Yabancı malların ithalatının kaçınılmaz olduğu hallerde bu mallar birinci
elden ve altın ve gümüş karşılığı değil fakat yerli mallarla değişim karşılığında temin
edilmelidir.
7-İthalat
mümkün
olabildiğince
ülkede
işlenecek
ham
maddelerle
sınırlanmalıdır.
8-Gerekli olduğu sürece altın ve gümüş elde etmek için ülkenin fazla mallarını
yabancılara satma fırsatları sürekli kollanmalıdır.
9-Ülke içinde yeterince ve uygun şekilde arz edilen malların ithalatına izin
verilmemelidir (Ekelund ve Hébert, 1997: 40-41).
“Toplumun
maddi
kaynakları
(araçlar),
genel
olarak,
ulus-devletin
zenginleşmesi ve refahı (amaç) için kullanılacaktır” (Ekelund ve Hébert, 1997: 42).
Merkantilist ekonomistlerin en büyük kaygısının, ülkenin kaynaklarının en etkin bir
şekilde, devletin mümkün mertebe güçlü kılınması doğrultusunda kullanılması olduğu
söylenebilir.
Bu dönemin temel fikirlerinden birisi zenginliğin para ve onun dayandığı şey
olan altınla özdeşleştirilmesidir. Bu nedenle ticaretin amacı daha çok altına sahip
olmaktır. Bu anlamda coğrafi keşiflerin bir amacı da yeni altın madenleri bulmaktır.
Sayfa
10
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Ticaretin karşılıklı faydası henüz görülememiştir. Merkantilistler için almadan satmak
her zaman tercihe şayandır. Bu anlamda amaç dış ticaret fazlası vermektir. Onlar
henüz, çok kabaca, her ülkenin daha iyi olduğu alanlarda üretim yapması demek olan
karşılıklı üstünlüklerin (comparative advantages) farkında değillerdi. Bu nedenle
ülkeler ihtiyaç duydukları her şeyi kendileri üretmek durumunda kalıyordu. Ülkede
üretim yapılan alanlarda ithalatı engellemek demek olan korumacılık da doğal olarak
bu sistemin bir parçasıydı.
Merkantilist düşünürlerin önemli bir yanılgısı, zenginliği sahip olunan para
miktarının çokluğuyla özdeşleştirmeleridir. Onlar “paranın miktar teorisi” 2 adı verilen
ve ilk kez John Locke (1632-1704) tarafından ipuçları ortaya konan ve daha sonra da
David Hume (1711-1776) tarafından geliştirilen teoriden haberdar değildiler. Bu
teoriye göre, bir ülkedeki para miktarı arttıkça mal ve hizmetlerin de fiyatları yukarıya
gidecek (enflasyon) ve bu, başka ulusların o ülkenin mal ve hizmetlerini pahalı
buldukları için, yurt dışına olan mal satışında (ihracatında) bir azalmaya ve
yurtdışındaki mal ve hizmetler daha ucuz olacağı için yurtt dışından mal almasında
(ithalatında) bir artışa neden olacaktır. Bu nedenle, merkantilistlerin sürekli şekilde
sahip olduğu altın stokunu ve buna bağlı para miktarını arttırarak bir ülkenin zengin
olabileceği savı yanlıştır (Ekelund ve Hébert, 1997: 43-44).
Yeni doğmakta olan ulus-devlet, belli sektörleri vergi politikaları ve
sübvansiyonlarla desteklemekte, belli tüccarlara tekeller dağıtıp onları koruyup
kollamaktaydı. Kral ve/veya Kraliçe ile devletin koruması altındaki tüccarlar arasında
sıkı çıkar ilişkileri mevcuttu. Buna göre, hükümdar ordusunu beslemek ve kamu
hizmetlerini sürdürebilmek için bu tüccarların verdiği vergiye; bu tüccarlar da karlarını
Paranın miktar teorisi (the quantity theory of money): Fiyat düzeyi, ceteris paribus, para miktarının bir
fonksiyonudur. Kabaca, piyasada dolaşan para miktarı arttıkça fiyat düzeyinin de artacağını ve tersini
öngörür.
2
Sayfa
11
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
maksimize etmek için hükümdarın yurt içi ve yurt dışından gelebilecek rekabete karşı
korumasına muhtaçtı (Ekelund ve Hébert, 1997: 45).
Merkantilistlerin işçi sınıfına dönük fikirleri de ilginçtir. Merkantilistler ucuz
işgücünün devletin ihtiyaç duyduğu zenginliğin yaratılması için vazgeçilmez bir öğe
olduğunu düşünmektedirler. Ucuz işgücü sayesinde daha ucuza üretilecek olan
mallar yurtdışına daha kolay ihraç edilebilecektir. Ayrıca, “zenginlik arttıkça bir kişinin
çalışma isteği azalır” şeklindeki bir varsayımdan hareketle, işçilerin gelirinin ancak
yaşamlarını sürdürmeye yetecek kadar olmasını desteklemişlerdir. Onlara göre,
işçilerin geliri her zaman çok çalışmayı teşvik edecek kadar düşük olmalıydı. Düşük
gelirin bir başka faydası da, ahlak standartları düşük olan işçi sınıfının yüksek gelir
elde edip tembelliğe ve ahlaksızlığa yönelmelerini engellemekte yatmaktaydı.
Yoksulluğun merkantilist perspektiften görülen bu pozitif etkileri “yoksulluğun faydası”
(utility of poverty) deyimiyle ifade edilir (Ekelund ve Hébert, 1997: 46).
Kaynakça
Ekelund Robert B., Robert F. Hébert. (1997). A History of Economic Theory and
Method, New York: McGraw-Hill Com.
Machiavelli, Niccolo. (1998). Prince. Chicago: The University of Chicago Press.
Montaigne, Michel de. (1991). The Essays. Trans. by M.A. Screech as The
Complete Essays. London: Penguin Books.
Sabine, George. (1959). A History of Political Theory. New York: Henry Holt and
Company.
Strauss, Leo. (1989). “What is Political Philosophy?” içinde An Introduction to
Political Philosophy Ten Essays by Leo Strauss, Hilail Gildin (edt. ve giriş).
Detroit: Wayne State University Press.
Tanilli, Server. (2001). Devlet ve Demokrasi. İstanbul: Adam Yayınları.
Sayfa
12
www.acikders.org.tr
Modern Dönemde Siyasal Sosyal Kurumsal
Yapı
Siyasal Düşünceler Tarihi II
Ek Okumalar
Ağaoğulları, M. Ali, Levent Köker. (2001). Tanrı Devletinden Kral-Devlete. Ankara:
İmge Kitabevi.
Arnhart, Larry. (1995). Plato’dan Rawls’a Siyasî Düşünce Tarihi. Ankara: Adres
Yayınları.
Bloch, Ernst. (2010). Rönesans Felsefesi Üzerine. İstanbul: Cem Yayınevi.
Buhr,M., W. Schroeder, K. Barck. (1984). Aydınlanma Hareketi ve Felsefesi.
İstanbul: Birim Yayınları.
Burke, Peter. (1994). Avrupa’da Rönesans. Konya. Literatür Yayıncılık.
Cevizci, Ahmet. (2002). Felsefe Tarihi cilt 4 – Aydınlanma Felsefesi. Bursa: Ezgi
Kitabevi.
Cevizci, Ahmet. (2007). Aydınlanma Felsefesi Tarihi. Bursa: Asa Kitabevi.
Copleston, Frederick. (1989). Felsefe Tarihi:
İstanbul: İdea.
Aydınlanma. Çev. Aziz Yardımlı.
Çiğdem, Ahmet. (2003). Aydınlanma Düşüncesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
Ebenstein, William. (2001). Siyasi Felsefenin Büyük Düşünürleri. İstanbul: Şule
Yayınları.
Goldmann, Lucien. (1999). Aydınlanma Felsefesi. Ankara: Doruk Yayınları.
Smith, Preserved. (2009). Rönesans ve Reform Çağı. İstanbul: Türkiye İş bankası
Kültür Yayınları.
Şenel, Alaaddin. (1996). Siyasal Düşünceler Tarihi. Ankara: Bilim ve Sanat.
Thomson, David (2006) Siyasi Düşünce Tarihi, İstanbul: Metropol Yayınları.
Tunçay, Mete. (2011). Batı’da Siyasal Düşünceler Tarihi 3 (Seçilmiş Yazılar Yakın
Çağ). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Sayfa
13
www.acikders.org.tr

Benzer belgeler

3.Hafta Eski Yunan Siyaset Felsefesi: Materyalist ve İdealist Felsefe

3.Hafta Eski Yunan Siyaset Felsefesi: Materyalist ve İdealist Felsefe Machiavelli ve Montaigne’i takip ederek, Thomas Hobbes’un da insan doğası üzerine kötümser bir bakış açısına sahip olduğunu söylemek mümkündür. Hobbes da insanın ayırt edici özelliği olan aklını ön...

Detaylı

içindekiler pdf

içindekiler pdf www.acikders.org.tr

Detaylı

ESKİ YUNANDA VE ROMA İMPARATORLUĞUNDA SİYASAL

ESKİ YUNANDA VE ROMA İMPARATORLUĞUNDA SİYASAL göstermez iken, pozitif hukuk gelenekten, cari uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Yani yine “phusis” ile “nomos”un karşı karşıya gelmesi söz konusu olup akıl bizi doğal olana götürecekti. Bu anlamda...

Detaylı