l漁躍wiミ:‖ i滞螺謝キ - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Transkript

l漁躍wiミ:‖ i滞螺謝キ - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama
T.C.
Harran Uniyersitesi Ara$ttrma ve Uygulama
Hastanesi
SIra No:oo179
Konu:Teklif Mcktubu
「
翼
i:笛
詰
雨
lttittYOLm22FЫ
耀
M BAZL Y吐
日K
MALZEME ALIMI
寵ぜ
」
籠
llil¶ ‖
11艇 kr
『古
Sf』
│‖
ir Pakctc dahi Olup O madlき l cklillc bc irtilcccktir
l漁 躍
wiミ :‖
Tckli「
、crcll
istcklilcr、
tikarldakl tunl[1]nddelcri sa「 islz kabll ci]1]iド
S.No
2
3
4
5
6
フ
Ma1/Hizmet Adi
Miktar: Birimi
KlLA
ADET
KV2022
1
ADET
GR1021
1
ADET
GR1006
1
ADET
KV1259
1
ADET
KR1097
1
ADET
KR1083
1
ADET
KRl122
1
ADET
GR1066
‐CRE014P
1
AD日
KV1280
LI 035,
1
ADET
KV2035
1
ADET
KV1280
1
ADET
KVl164
1
ADET
KV12フ 8
1
ADET
KV2033
1
ADET
KV2027
1
ADET
KV1240
1
ADET
でν1311
1
ADET
KV1255
1
ADET
KVl161
1
ADET
KVl164
1
ADET
GR20“
1
ADET
GR2030
1
ADET
GR2014
ADET
GR204フ
ASKULER′
KATETER′ BALON.
′035・
OTW(
KATETER′ BALON′
018・ ′0¬ v′
KATETER′ BALON′
014・ ′0¬ V(
KILAVUZ TEL′
0′
KATETER, oKLUzYoN, TEKRAR
UZuN
014‐ 0,018・ ′
GERcEK
LTI,,1EI,TE
8
65 CM usTu
9
CROSSER CTO
10
KATETER BALON ANJI
11
SILVERHAWK SH LX M‐ p4055
ATEREKTO141 KA
YOF'qSil i'AE-ALI
N
IM
119TET,Ps sERP65-07‐ 150-120/
PERIFERAL
13
14
?フ O
ill贅
BIOPATH"iek
Ka"輌
35 PACLTTMEL'ALINIMLI
PTA BALON KA
“
80× 80S
qχ
us vA
i:Ч [性
P卜
16
VASKOLER KEMENT
17
TEFLON KAPLI KILAVUZ-EL
18
NANOCROSS 0,014 OTW
51・ lM× 2011M x 150Cl・ 4
19
STENT VASKULER
[Ш
11
]
18/2OOCM
P-A DILAiASYON
M
BALONLA AqILAN I'4ONORAIL
58
20
cm KATETER′
DEN
15
晶
認l:亀』ξ
墨欝VASKULER
辟鵠ND
::湿
12
XPECuON lo
13
ECHELON‐ 10
4
KATETER′ KILA
5
AKIM
SUT
Kodu
1
KATETER
12
c
1lacakl]r
KATETER′
KA
「lak口 動祠
:1詰 瑞1器
螺謝キ
ι
S′ ヽ2′ ′
Son Teklr Ta‖ hi:′
1
sa、
i滞
:≠
KATヒ lLR 153 CM
AL
)3 5cm×
20cm
dreS A「 as■ ml…
trbar rete
tbn
Tel.:$t-tlJlllllll
o4rQ.
N{ercoroloii Cad S,\N,tJL,RF:i
5 t
Faks .0 (++1.ts]&3]_i6 E_posra: hasrane i.iharran
edu.rr
)?a4lss
Birim‐
Fivat
TOp:am Tanrmlaylcr
Fivat
Firma ve
UBB
E,TEK
1
ADET
GR1O34
TEK
1
ADET
CntO:<
*fanlmlaJ'rcl firma bilgisi olmalr \c
teklif lle birlrkte SCK sorgulama slsrenrinin grltrsr teklilile birlikte !erilmelidir
idare No : 63760.18.32.00.0l.ji0
idare Adr : Harran Universitesi Ara$tlrma ve Uvgulama Hastanesi
Fkap Kardr iqin XVL do.rasr iqin gerekli idaritll,.:ilerrularrda hildirilnriyrir.
Adres Arairrrma \e Lr\sulama Hastanesi Nleleorolotr Cfld $ANLIL'RFA
inrbxr teletinr lel 0l-lll) jlSll-il
FaLs:0(.ll.trllSl-1 56 l.Posta hastanc r, harran.cdu.tr
1)
KATETER, PERIFERIK ARTERLERDE, BULUNAN
DENOVO
KALSIFIKASYONLU
2)
VE
VE
RESTENOTIK ATEROSIKLORATIK
KALSIFIKASYONSUZ LEZYONLARIN ATEREKTOMI
YOLUYLA
REKANATIZASYON TEDAVISI ICIN OZEL OLARAK
TASARLANMIS OLMALIDIR.
KATETER, COMMON FEMORAL ARTER, YUZEYEL
FEMORAT ARTER, INFRA-POPLITEAL
ARTERLER,
ANTERIYOR TIBIYAL ARTER, POSTERIYOR TIEIYAL
ARTER, PERONEAL ARTER, OORSAL PEDIS
ARTERLERDEKI, DENOVO VEIVEYA RESTENOTIK,
KALSIFIKASYONLU
LEZYONLARIN ATEREKTOMI
YOLUYLA REKANALIZASYONU
3)
4)
DA EN DIKEDIR
KATEIER 1.1 mm Iik distal
Tip 2oooo DEVIR/SANIYE HIZLA REZoNANS SAGLIYARAK KALSIFIK
LEZYONLARIN ICINDE HAREKET SAGtAR.
KATETER, ENDIKE VASKULERLERDEKI PLAKLARI TITRESIM
SURETIYLE KENDINE YOt ACARAK
ILE
5)
6)
7)
N
R
LE R.
KATETERTN 0.14 MONORATL VE OTW VERStyONtARt
oLMAL|DtR.
KATETER, YALNIZCA OZEL URETILMIS CIHAZI ILE BIRLIKTE
KUTLANILABII.IR,
KATETER,
TUM
ARTERLERLERDEKI KALSIFIK LEZYONLARIN ACILMASI
ENDIKEDIR,
8) KATETER, EN KUCUK PROFILI ICIN,sF(FRENCH)SHEATH UYUMLUDUR.
9) KATETERIN 146 cM Ve 106 cM |ik UzUNLUK SECENEKLERI oLMALIDIR
10) CIHAZ, FDA VE
CE
ONAYLARINA SAHIPTIR.
11) CIHAZ KATETERI TEKLI STERIL AMBALA'INDADIR.
.LL''
VE GECILMESI
ICIN
SUPPORT KATETER TEKNiK sARTNAMESiDiR:
Perifcrik kullanirn dahil.tanl vc girisimsel tcdavi islcmlcrindc anatOmisi k19uk damar
veya supersclektif rninimal invaziv icin tasarlanlnll irunlcr olrnalldir
Kullanlm alanl i9in hub klsml sollrasl proll ucu dtsuklittt ile ince damarlarda
ptrtzsiz gc9is saglamalldlr
shanl pOlimcr kaph malzcmcdcn trctilini,olma11,cxtra csncklik sunlnalldir
Uruntn tim uzunluttu 9elik Orgili pasianmaz 9elik olmalldlr
Hidrofllik kaplama saycsinde zOr anatomidc dolanlbach k:vrlk lczyoniarda gc9is
kolayll言 l i9in kaygan yaplda olmalldlr
Gё mtlli radyoopak markcriarl ilc scgmcnt uzunlugu boyutunu gё rebilmeyc Olanak
saglamalldlr
● Urundc bulunan dcrinlik i,aretlcri a91k9a klllf i9inde ilcrlcmeyi gostercbilmclidir
︵
″
′
し
′
epTFE Self Expandable Stent _Greft Teknik Sartnamesi
1'
2.
3.
stent Greft ic yapisi Nitinorden imar edirmis ormari,ici ve disi eprFE
ire kapri
olmalidir.
Stent Greftin ic yuzeyine Karbon emdirilmis olmalidir.
stent Greft yerlestirird ikten sonra yer degistirmesini engellemek uzere proksimal
ve distalinde 2mm lik kapsiz kisim bulunmalidir.
4. 5,6,7,8
m
a 20,30, 40,60,80,100, 1 20 m m u z u n I u k a rd a ; g, 70, 72, 13.5
caplarda 30,40,60,80,100,120 mm uzunluklarda degisik boylari olmalidir.
m
ca p I a rd
I
80 cm ve 117 cm olacak sekilde iki farkli katater uzunlugu olmalidir.
5. stent Greft in proksimalinde ve distalinde x-isini altinda gorunumu kolaylastiracak
5.
ma rkerla ri
7.
olmalidir.
Tasiyici kateter bukulme -kirilmalara karsi guclendirilmis,braided yapida olmali
ve ucunda marker bulunmalidir,
8. stent greft i serbestlestirm ek icin kilif cekildiginde tasiyici ic kateter uzerinde
, herh a ngi bir cikinti kalmamalidir.
9.
Urunlerin resmi ithalatcisi tarafindan ulkeye ithal edildigini gosteren belgeler
sunulmalidir
^/
つ/ι
,
1
2
3
4
5
6
7
BALON EXPANDABLE VASKULER NITiNOL STENT
8
9
Periferal vaskr'rrer uyguramararda kuranrrmak iizere
baron -expandabre (baronra agrran)
6zellikte olmahdtr.
Kateteri maksimum 6F ve 7F introducer ile galrgmahdrr.
Mikro ve makro erementrerden orugan benzersii runJu,n yapisi
sayesinde srrrekri radyar
g_tig sadlarken, stent gaftr esnek ormarr
ve rahaflrkra iri"nun y"r" tasrnabirmeridir.
Iylll"lu-b]lr gaft uzunru{u en az 80 cm en gok r sscm-iiternatifrerinde ormarrdrr.
Stent 0.035 ing ktlavuz tel Lizerinden tagrna 6ttmeliOir.
stent 5-1Omm genigrioindeki gaplarda ie 17, 27, ii ve sl mm
uzunru{unda muhterif
tileillerde olmalrdrr.
M.ak:if um stent Eapr 5, 6,7 ve gmm igin 9mm; 9 ve lOmm igin
ise 11mm,ye kadar
grkabilmelidir.
Balonun distal ve proksimal uElarrnda radyoopak markrrlar bulunmalrdrr.
Rated burst bastncr yrjksek olmalrdrr.
ヽ
ウ
﹁
′′
/︶
TOTAL OKLUZYON GUIDE WIRE O′ 014 1NCH‐ 180CM
■■
2.
To-tal oklLizyon guide wire, high support tipte ve paslanmaz
gelik
Safta sahip olmalrdrr.
Total okltizyon guide wire, total trkah damarlarrn gegilmesinde
stabil
olm a lrd rr.
3. Total- okltjzyon guide
,yjr",.. Nikel titanyum 40cm yumugak ve
hidrofilik, atravmatik gekilendirirebirir
driz uca sahip ormarrdrr.'
4. Total. oklr-izyon guide wire, O,Ot4 inch gaptnda
ve 1gO cm
uzunlu$unda olmalrdrr.
5. Totar okr.izyon guide wire, distar ucu hidrofirik kaprr, proksimar
5aftr
silikon kaph olmalrdrr.
6. Total okh-izyon guide wire, damar sLrrtLrnme kat sayrsr dr.igLik yaprda
dizayn edilmig olmalrdrr.
7.
8.
9.
Malzeme steril orijinal ambalajrnda teslim edilmelidir.Ambalajlar
rizerinde sterilizasyon tarihi,son kullanma tarihi,lot numarasr,TC sAGLTK
BAKANLIGI tarafrndan onaylanmr5 ulusal bilgi bankasr kodu ve teknik
ozellikleri belirtilmelidir.son kullanma tarihiteslim tarihinden itibaren en
az 1 (bir) yrl miadh olmahdrr.
Teklif edilen malzeme Tc SAGLIK BAKAN LlGl tarafrndan onaylanmrg ulusal
bilgi bankasrndan alrnmrg firma tanrmlayrcr kodu sahip olmalrdrr.
*|STEKLiLER iHALE
sIRASINDA DEGERLENDiRMEK UZERE EN Az
1(BiR)ADET NUMUNEYi KOMiSYONA TESLiM EDECEKLERDiR. AKSi
HALDE
iHALE Dt$t BtRAKtLACAKLARDtR.
IO.TEKLiF VEREN FiRMALAR TESLiM ETIIKLERi URUru VTYN UNUruIENi
UHDESiNDE KALDIGI TAKDiRDE MiADININ DOLMASINA 6 AY(ALTI)
KALA
UnUruU uzuN MiADLtst iLE DEGiSTiRMEyiyAztLt BEvAN ETMEK
ZORUNDADIRLAR.
ゥ
,
つ ι
‘
TELE GEQIRILEBJLIR HEPARIN KAPLI FiLTRE
$ARTNAMESi
l-Heparin kaph nitinol filitreden olugmahdrr
2-Filtre yerlegtirme ve grkarma iglemi igin tek pargarr bir dizayn
igeren kateter igermelidir.
3-Filtre hem monorail hem koaksiyel sient yeilegiirme igin uygun
olmahdrr.
4- Steril ve original ambalajrnda teslim edilmelidlr.
5-Ambalajr iizerinde sterilizasyon tarihi ve ycintemi ile son kulranma
tarihi belirtirmig
olmahdrr.
6-3 mm den 7 mm ye kadar 5 farkh filitre ebatrna sahip olmalrdrr
7-Filitre karotis stent yada balon dilatasyonu igremreri srrasrnda lezyonrardan
kopup
ay-nlabilecek pargalarr yakalayrp grkartmak igin dizayn edilmigtir.
8-Krlavuz tel iizerinden stent balon uygulamalarr yairlabilmeli bu iglem esnasrnda
telin
ucundaki filitre sistemi partikiilleri tutma fonksiyonunda tasarlanmig olmarrdrr.
9-Partikiilleri tutarken kan akrgrnr engellememeyi y<inelik 6zellikte filtresi olmahdrr.
l0-Kullanrmr kolay,diigiik profile ytiksek yakalama giiciine sahip olmalrdrr.
ll-6 Fr. Cuiding karerer ile uvumlu kullanrlabilmelidir.
/'-t l/,
-
SELF EXPANDABLE NiTiNOL STENT
$ARTNAMESi
I- Sr fir krsalmasr olmalrdrr.
2- Srgrama yapmamalrdrr.
3- Radiopak markerlerr olmalrdrr.
4- Kateter gaftr 6Fr. introducer sheat ile kullanrlabilir Olmalrdrr.
5- Stent Esnek yaprda olmalrdrr.
6- Biliary kullanrm igin CE belgesi olmalrdrr.
7- Nitinol olmaltdrr.
8- Self Expandable nitinol stent 5mm, 6mm, 7mm, gmm. 9mm, lOmm, l2mm.
l4mm gaplarrnda, 20mm, 30mm.40mm,60mm, g0mm. l00mm, l20mm
ve
l5Omm uzun Iuklarrnda olmalrdrr.
9- Paket iizerinde cihazrn boyutrarr,iiretim ve son kuflanrm tarihreri ile kuflanrm
talimatnamesi yer almal rdrr.
l0- 80 cm.l20 cm,l35 cm kullanrlabilir kateter uzunluklarr olmalrdrr.
ll- .018 ve .035 rehber rellerle uyumlu olmalrdrr.
I2- Her bir sistem steril stent ve gdnderim kateteri igermelidir.
t't^
﹃”″
7
PERIFERAL ILAc KAPL10.o181NCH oTw BALON KATETER
TEKNiK sARTNAMESi:
・
糧
ョ
ltlli翼 711語:`∬金
lillγ ::職
i;1:iilll:11111][11[│lilil]l尾
)ral obstrllktif lczyOniarda ku‖
・
O
Ba10nun,ani 135 cnl uzunluttunda Olmalldir
)
anllabilmclidir
Ba10n paklltaxcl ilac yJkll1 0imahdir
h
畢 f:高 潔l dahakdaydm劉 ●
志
網梶
盤l}:』i∬lユ ∬
ま
η
・
FpЫ た ゴ
n
mnk
rφ
n
■
φ
浙認 需 ]甘 『 "uttm副 “r」 “
°PIlil'III:lIId°
1]』
ttnda
│卜
kusu ve Starcast omuz vcrmc destegiile tsttn balon sё
o
cin limenli D-5ckiHi tasarim sayesindc kan aklシ
nl y■ ksck
ndtlrmcsinc
sc宙 ycde saglamali vc
hlzla balonu sisircrck vc sё ndircrek kan restorasyon hlzlnda dcgisimc scbcp
olmamalldlr
:摺 よ
:Iり T謂 ∴
:ビ
‐
l器習
ぶ
1山 “
● Ttlm↑ aplarda 2、 46.8 10 cm uzunluk sc9cncklcri bulunmalldlr
0 0 018 inch guidc、virc ilc uyumlu vc Ovcrthc、
virc kunanima musait olmalldlr
=蝋
°,a10n dusuk pr011c sahip olmali gc9is k01ay11こ
・
l saglamalldlr
O
lki gOld marklr ile tam lczyona ayarianabilmclidir
O
Patlallla basinc1 1 5 atm Uzcrindc Olmalidlr
Balon katctcr proksimalindc balonun ё19111cri
ιと
シ
yaz111 01rnalldlr
DAMARIcipLAK TRA5LAMA sARTNAMESi
拿Sistem periferik plaklarln kesilerek tedavisini yapmahdl「
摯Sttemin
6′
l,5mm x2mm,2mm x2,5mm,2mm x3mm,3mm x3′
Smm,3,5mm x5mm,4,5mm x
5mm,4,5mm x 7mm damar caplarlna gё re fark1lse9enekleri bulunmalldir
ホSistem O o14 inch guide wire‖
e ca11,mah ve mOnorail yaplda olmandtr
*Plaklann kesildikten sonra Jstem icine allnab‖
*Aynca s`temin,ah5masinl sa言
diЁ i
bir rezervuara sahip olmalldlr
layan kontrol mekanlzmatt bulunmand!r
*Paket 02erinde ciha2in boyutlarl′
由retim ve sOn ku‖ anlrn tarihieri lle ku‖ anlrn talimatnamesi yer
almaild!r
中Steril paket icinde tek ku‖
animllk。 lmandir
ん
\ __
っり
矢
GUiDiNG (iNTRoDUcER) sHEAT TEKN|K
$ARTNAMESiDiR:
.Guiding
-0.'18
sheat orgtll0 yaprda olmahdtr..
/0.38 inch dilatatdrte gahgabitmeli ve ihtiva etmelidir.
.5 -6 -7 FR
kahnlrkta ve 45cm -55 cm segenekleri olmahdrr.
'
Ug konfigi..irasyonu ( kulplarr ) O-1-2-3 aQr| segenek
sunmahdrr.
*ig
ltlmeni gapran sFrench de 0.074, GFrench de o.og7, TFrench
sheat de 0.100 inch e kadar
olanak saglamahdrr.
-45 cm'rik
urtinrerde tuohy-borst varve, 55cm'rik uri.rnrerde otomatik y-connector
ihtrva
etmelidir.
.Yirksek
'
harekeflilioe ve krrrlma buki.jlmeye olanak tantmamattdtr
lntroducer valfi Opti-loc kilifleme sistemine sahip olmaltdrr.
′
2ク κ
Ⅲlと ご
:i.ご
■:・
:‐
■
_
・
1
[:
/
:
OnV pTA BALON KATETER sARTNAMESi
0 ● ●
pTA Balon kateteri hidrofilik kapll。
pta Balon kateter 40cm′
Balon 3,4,5,6,7′
8′
lup o o35″ kllavuz tel ile ku‖ an!labilmelidir
80 cm ile 135 cm kateter uzuniuttuna sahip Olmandi「
9,lo,12 mm 9ap 20′ 30,40,60′ 80,loo,120′
150,200 mm u2unluk
61,01erine sahip Olmalidlr
Pta Ba10n katete膚 n distal uc k15mlleZYOndan gecis k。
e言
irnli uc kesimine sahip olmandir
Balon overthe wire sistem。 lmandir
ι
`夕
ヘ
ι
lavh薔 :sa意
lavabilmesiicin 45 derece
Gercek lumerden gecis katateri
1-Katater dar stenotik rezyonrar
ve tota r okruzyonrari gecmek icin
dizayn edirmis ormaridir
2-Katater 0.014 sistemler icin uygun
otmalidir
3- 70 cm ve 110 cm lik boylari olmatidir.
4-dis capi 2.1mm ve ic capi 1.7mm
olmalidir.
5- katater 7F sheat ire uyumru ormari
, vertebrarve duz versiyonrari ormaridir.
・ フC
2こ

Benzer belgeler

Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama

Bu dosyayı indir - Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama *Tanimlaylcl■ rma b‖ gisi olmali vc tcklif ilc birliktc SGK sorglllalna sistcminin 91ktisi tcklif ilc birliktc vcri!mclidir

Detaylı

33 25-t27t

33 25-t27t baron -expandabre (baronra agrran) 6zellikte olmahdtr. Kateteri maksimum 6F ve 7F introducer ile galrgmahdrr. Mikro ve makro erementrerden orugan benzersii runJu,n yapisi sayesinde srrrekri radyar ...

Detaylı