26 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi

Transkript

26 Ocak 2016.qxd - Kesin Karar Gazetesi
Doðal güzelliklerin olmamasý fotoðrafçýlarýn iþlerini etkiliyor
Kore Gazisi
vefat etti
K
ore Gazisi Satýlmýþ Kerekli (86) memleketi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolcuðuna uðurlandý. Ýlçeye baðlý Tuðcu köyü nüfusuna kayýtlý, Ankara'da ikamet eden Kore Gazisi Satýlmýþ Kerekli dün gece saatlerinde evinde
rahatsýzlanarak hayatýný kaybetti. Kerekli'nin
vasiyeti üzerine memleketi Sungurlu'da tören
düzenlendi. 3’DE
Kore Gazisi Satýlmýþ Kerekli
26 OCAK 2016 SALI
‘Fotoðraflar kaybolunca
geçmiþ de kayboluyor'
Ç
orum'da sýkýntýlarýna iliþkin görüþlerini aldýðýmýz stüdyo fotoðrafçýlarý, dijital ortamda saklanan fotoðraflarýn bir þekilde silinme tehlikesinin
bulunduðuna deðinerek, basýlan fotoðraflarýn yýllarca kalabildiðini,
hatýralarýn silinmediðini
dile getirdi. 2’DE
Günlük, Siyasi, Taraflý Gazete
Bu hafta
donacaðýz!
Ç
orum kar yaðýþýnýn ardýndan dondurucu soðuklarýn etkisine girdi.
Hava sýcaklýklarý Pazar günüden itibaren hissedilir derecede düþtü. Günün
en düþük hava sýcaklýðý - 18 dereceye
kadar ulaþýrken, yollar tamamen buzla
kaplandý. Þehir içerisindeki
süs havuzlarý gibi çomar
barajýnýn üzeri de buz tabakasý örttü. 3’DE
Yýl: 1 Sayý: 51
Kalmak mý
Gitmek mi
Yatýrýmlarýn en
büyüðü en çok
nüfus kaybeden
Yozgat’a
ZOR
Çorum'unda içinde bulunduðu bölge illeri hýzla
nüfus kaybediyor. Doðum ölüm oranlarý ve göç
nedeniyle nüfus kaybetmeyecek olan tek Ýl Çankýrý
Doða dostu
Baþkan
5’DE
Ç
orum, Amasya, Çankýrý, Kastamonu, Tokat ve Yozgat illerinin 2018 ve 2023 yýllarýnda ne kadar nüfusa sahip olacaðýný Karar Gazetesi okurlarý için araþtýrdý. Ortaya oldukça çarpýcý
sonuçlar çýktý. Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2008 veri tabaný esas alýnarak TÜÝK ve Hacettepe Üniversitesi'nden 2 uzman tarafýndan hazýrlanan projeksiyonda 2018 ve 2023 yýlýndaki nüfus hareketleri iç açýcý sonuçlar vermiyor. Nüfus hareketlerine göre oluþturulan projeksiyonda Yozgat en çok nüfus kaybeden
il olacak. 5’DE
Trafik sigortasýnda
önemli geliþme
H
azine müsteþarlýðý trafik sigortasýnda fahiþ fiyata son vermek için
kritik planý devreye sokacak. Zorunlu
trafik sigortasýnda yüksek fiyatý sonlandýrmak için, Hazine Müsteþarlýðý'nýn teknik düzeyde devam ettiði çalýþmanýn yaklaþýk 2 ay içinde tamamlanmasý öngörülüyor. 5’DE
Muhtarlýk seçimi
orum'da Ekrem K.'nýn kullandýðý otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi
6 Mart'ta yapýlacak Ç
üzerine Çomar Barajý'na düþtü. Sürücü son anda
4’DE
HABERÝN KILÇIÐI
Çorumlu ne
yapar, ne der
2’DE
11 yýlda 2 bin 500
öðrenciye destek
Kayan otomobil
baraja düþtü
otomobilden atlayarak kendini kurtardý. 3’DE
M
ÇESÝAD Baþkaný
Mehmet Karaca
erkezi Ýstanbul'da bulunan ÇESÝAD Baþkaný
Mehmet Karaca gazetemizi ziyaret ederek,
sizleri Ýstanbul'dan takip ediyoruz, Çorum'a yaptýðýnýz hizmetler nedeniyle teþekkür ederiyorum"
dedi. 5’DE
Valilik kadýnlarýn iþ hayatýna
atýlmasýna önderlik yapýyor
Ç
orum Valisi Ahmet Kara tarafýndan baþlatýlan "Ýþ'te Kadýn
Eli Projesi" kapsamýnda kadýn giriþimciliðini artýrmaya, kadýnlarýn kendi ayaklarý üzerinde durarak iþ hayatýnda aktif olarak yer almalarýný saðlamak, ayný zamanda pozitif ayrýmcýlýk ve kadýn haklarý konusunda farkýndalýk oluþturmak amaçlanýyor. 4’DE
www.kesinkarar.com
Sayfa
2
GÜNDEM
Doðal güzelliklerin olmamasý fotoðrafçýlarýn iþlerini etkiliyor
‘Fotoðraflar kaybolunca
geçmiþ de kayboluyor'
Çorum'da bulunan stüdyo fotoðrafçýlarý, teknolojinin hýzla ilerlemesinin kendilerini olumsuz yönde
etkilediðini ancak yaptýklarý iþin önemli bir sanat olduðunu bu iþi herkesin yapamayacaðýný söyledi
Çorum'da sýkýntýlarýna iliþkin gö- rýna aktarsalar da onun da kaybolacaðý ya da si- þey deðil. Eðitimle de olsa kýsa zamanlar öðrerüþlerini aldýðýmýz stüdyo fo- lineceði endiþesi ile fotoðraflarýný bastýrmak is- nilemez. Sadece fotoðraf makinesini ele almak
toðrafçýlarý, dijital ortamda tiyorlar. Yavaþ yavaþ fotoðrafýn basýlmasý olayý- yeterli deðil. Tecrübeyi tek baþýna elde etmek
uzun yýllar gerektirir. Ýnsanlar özel günlerini
saklanan fotoðraflarýn bir þe- na tekrar dönülüyor.
KARAR
kilde silinme tehlikesinin bu- Þimdilerde ehliyetler deðiyor. Ýnsanlarýn bunun ölümsüzleþtirmek istiyorlar bu þekilde çalýþan
lunduðuna deðinerek, basý- için vesikalýk fotoðraf çektirmesi gerekiyor. Fo- kiþilerle anlaþma yaparlarsa en güzel fotoðraflan fotoðraflarýn yýllarca kala- toðraf vazgeçilmezdir. Resmi bir fotoðraf ýþýk ve larý yok olmuþ olabilir.
bildiðini, hatýralarýn silinmediði- çekim tarzý ile çoðu zaman amatör olduðunda Ýyi bir fotoðrafçý olmak için uzun bir süre fotoðkabul edilmiyor. Resmi yerlere verilecek olan raf stüdyosunda çalýþmak gerekir. Bir bakkal
ni dile getirdi.
Birçok resmi kurumun her çekilen fotoðrafý ka- fotoðraflar için belli kriterler gerekiyor. Bunu da dükkanýný herkes iþletebilir. Ama fotoðraf çekbul etmediðini bu yüzden insanlarýn mecburen insanlar sadece fotoðrafçýlarda çekinebiliyorlar. mek öyle bir þey deðil. Öncelikle her þeyden
önemlisi insan psikolojisini de çok iyi
stüdyoda fotoðraf çekinmek zorunda
anlamak gerekir. Ýnsanlar ikna edilmeolduklarýnýn altýný çizen fotoðrafçýlar,
lidir. Vatandaþlarýmýza fotoðrafý anlatbu iþi öðrenmek için stüdyo tozunun
mamýz gerekir. Toplumun fotoðrafa
yutulmasý gerektiðini savunuyor.
bakýþ açýsý da çok önemlidir. Uzun yýlBir de stüdyosu olmadan düðün derlar bu iþi yapanlar bile hala kendisini
nek vs. fotoðraflarý daha uygun fiyatlageliþtirmek için çaba sarf etmektedir.
ra çekebileceklerini söyleyenlere inFotoðraf stüdyosunun tozu yutulmalýsanlarýn kesinlikle inanmamasý gerekdýr. Baský renk öðrenilmelidir. Bu iþin
tiðini dile getiren fotoðrafçýlar, bu kiþilaboratuarýnda çalýþýlmalýdýr. Çoðu inlerin insanlarýn en güzel ve en unutulsan fotoðrafý katletmektedir. Fotoðraf
mayacak anlarýný mahvedebileceðini
çekerler ama o fotoðrafa duygu verebildiriyor.
mezler. Çorum'da 35 civarýnda fotoðVatandaþlarýn en güzel anlarýný ölümrafçý bulunuyor. Ýnsanlar en güzel ansüzleþtirmek istiyorlarsa mutlaka teclarýnýn fotoðraflarýný tecrübeli kiþilere
rübeli fotoðrafçýlarla çalýþmalarý gerekçektirmelidirler. Rekabet elbette olmatiðine deðinen stüdyo fotoðrafçýlarý
lýdýr ancak yasal yollardan olmalýdýr.
sorunlarýný þu þekilde aktardý:
Fotoðraf bir market iþi deðildir bu bir
"Teknolojinin her geçen gün ilerlemesi
bilgi ve birikim iþidir. Bunun üretimi
ile birlikte stüdyosu olan fotoðrafçýlaÝnsanlar 15 yýl öncesinden þimdilerde daha fazla fotoðrafa önem veriyorlar.
olmaz. Fotoðrafýn basýlmasýnýn belli
rýn iþlerinde düþüþ olabiliyor. Fakat fotoðrafçýlar düðün dernek çekimleri yapýyorlar. Fotoðrafý herkes çeker engel olunamaz. Bu iþi bir ücreti olabilir albümler belli bir ücrete tabi
Fotoðraf kültür meselesidir. Henüz gelin damat ticari olarak yapýp vergi vermeyenlerle eþit þart- tutulabilir ama fotoðraf çekmek ayrý bir þeydir.
fotoðraflarýný veya farklý fotoðraflarý insanlar dý- larda yarýþmak isteriz. Bir stüdyosu olmadan Yazýn düðün sezonunda iþlerimiz daha iyi olmafotoðrafçýlýk yaptýðýný söyleyen insanlarla irtibat lýdýr. Kýþýn da genelde niþan yapýlmaktadýr ve niþarýda çekinmeye alýþmadý.
Öte yandan Çorum'da dýþarýda fotoðraf çekile- kurulamýyor. Çünkü adresleri yok telefonlarý þan fotoðraflarý çekmekteyiz. Bunu dýþarýda yabilecek alanlar yok. Mesela yeþil alan, su, gölet yok. Vatandaþlarýmýz yüz üstü kalabiliyorlar. Bu pamayacaðýmýz için stüdyoda olmasý gerekir
gibi doðal güzelliklerin olmamasý bizim iþlerimi- tür kiþilerle fotoðraf çekinenler gittiklerinde boþ çekecek kiþinin de stüdyo bilgisinin olmasý laçýkabilirler. Uzun seneler bu iþe gönül vermiþ zým. Stüdyoda farklý bir çekim yapýlmaktadýr.
zi etkiliyor.
Ýnsanlar 15 yýl öncesinden þimdilerde daha faz- stüdyosu olan kiþilerle vatandaþlarýmýz çalýþ- Yaz kýþ demeden bazýlarý dýþarýda fotoðraf çekla fotoðrafa önem veriyorlar. Biraz fotoðraf ba- malýdýrlar. Çoðu fotoðrafçý siyah beyaz dönem- tiriyor. Sonuna fotoðrafçýlýk yazma fotoðrafçý
sýlmasý olaylarý azaldý. Fotoðraflar kaybolunca lerden bu günlere gelmiþtir. Ticari olarak bir olunmuyor. Fotoðraf geçmiþimiz ve geleceðigeçmiþ kayboluyor. Bundan dolayý insanlar ne stüdyosu olmadan bu iþi yapanlar varsa bu miz açýsýndan gerçekten çok önemlidir. Ýnsanlar
en güzel anlarýný tecrübeli fotoðrafçýlara býrakkadar telefonlarý ile ya da dijital fotoðraf maki- doðru deðil.
neleri ile kendileri fotoðraf çekinip bilgisayarla- Fotoðraf çekmek kýsa sürede öðrenilecek bir malýlar." (Haber Merkezi)
26 OCAK 2016 SALI
HABERÝN KILÇIÐI
Çorumlu ne yapar, ne der
Sayýn Vali ölüyü ayaða kaldýracak.
-Kalkar mý?
- Kalkar.
-Nasýl?
-Bu duaya âmin diyecek dualý bir aðýz çýkarsa.
-Çýkar mý?
- Sayýn Vali hava alanýný ayaða kaldýrmaya karar vermiþse biz üzerimize düþeni yaparýz.
AMÝNNNN
-Çorumlu ne yapar?
-Çorumlu ne yapar bilmem. Ölene Allah Rahmet eyleye
diyeni çok duydum, öleni methetmeyi, gömmeyi pek
seviyor, 20-30 kiþinin yapacaðý iþe cümbür cemaat gidiyor, ama konu diriltmek olunca ne der, ne yapar, bunu da
ben size soruyorum. Haydi hayýrlýsý.
---------------------------------------------------------Son senelerde Çorum insaný pek bir itaatkâr oldu, ne desen tamam, itiraz yok, niye diye sormak yok, tam bir kuzu. Hal böyle olunca kuzu severlerin sofralarýndan Çorumlu eksik olmuyor, en fazla kaçmaya kalkýyorlar, onlarda kurtlara yem oluyor. Bakýn þimdi Çoruma yapýlmasý
gereken devlet yatýrýmlarýnýn hepsi dýþarý gitti ( Çorumlular olarak bizim iddiamýz bu) tepkimiz ne oldu? Mesela
yarýn deseler ki; Yönetim sistemi deðiþti, yeni sisteme
göre bölge valilikleri kurulacak, üç-beþ ili bir ile baðlayacaðýz, Ey Çorumlular, iþte siz þöyle has insanlarsýnýz, þöyle soylusunuz, böyle boylusunuz, sizin yeriniz bizim için
farklý, siz bize bu güne kadar hep destek verdiniz, bu nedenle size seçenek sunuyor fikrinizi almak istiyoruz. Çorumun yakýn Valilikleri Amasya ve Yozgat'ta, nereyi isterseniz sizi oraya baðlayacaðýz. Biz bunu duyunca hemen
tartýþmaya baþlar mýyýz? Bazýlarýmýz "Yozgat'a baðlanalým
daha iyi olur oraya hýzlý tren geliyor hava alaný yapýlacak"
derken bazýlarýmýz da "Amasya'ya baðlanalým nede olsa
Þehzadeler þehri, tarihi bir yer" der miyiz, kendimize göre de epey haklý nedenler sayar mýyýz? Size sorsalar, siz
ne derdiniz? Ben sordum; Cevaplar genelde þöyle, "Biz
niye onlara baðlanalým onlar bize baðlansýn" deðil mi?
Peki diðer Çorumlular ne der diye sorsak ne dersiniz. Ýþte bizim sorunumuz bu; birlikte tepki verememek veya
ben tepki veririm ama diðerleri vermez ben niye kötü
olayým. Ya yarýn bir gün bir iþim düþerse veya bende
tepki veririm ama iþte þimdi þu iþim var gibi mazeretler.
Ve sonra Timur ile Nasreddin hocanýn þu meþhur fil
hikâyesi. Sonra biz karar veremeden açýklama gelir, sizi
Çankýrý'ya baðladýk. Diðerlerinin dediði olmadý diye, hep
beraber seviniriz. Bir de bu kararý verenlere methiyeler
düzer adamýn kafasý çalýþýyor, bak aramýzdaki kavgayý
önlemek için ne güzel bir çözüm buldular, kardeþim bu
insanlar buralara durduk yere gelmiyorlar, ne akýllý adam
vay be… Çok uzak gibi görülen örnek sundum. Memleket menfaatleri önceliðimiz olmadýkça bu da gelir baþýmýza. Þimdiden tedbirimizi alalým. Ýsterseniz almayýn.
Stüdyo ortamýnda fotoðraf çekiminde azalmalar var
'Vesikalýkla ayakta
durmaya çalýþýyoruz'
Çorum'da görüþlerini aldýðýmýz bir diðer stüdyo fotoðrafçýsý ise
stüdyo ortamýnda fotoðraf çekiminde azalmalar olduðunu,
stüdyo fotoðrafçýlarýnýn vesikalýk ile ayakta kaldýðýný dile getirdi.
Vesikalýk yerini selfielere býraktý
Stüdyo fotoðrafçýlarý
zor günler yaþýyor
Teknolojinin geliþmesi ve her cepte bir fotoðraf makinesinin olmasý
ile birlikte stüdyo fotoðrafçýlarý zor günler yaþamaya baþladý
Teknolojinin geliþmesi ile birlikte stüdyo fotoðrafçýlarý da zor günler yaþamaya baþladý.
Her cepte bir fotoðraf makinesi olunca fotoðraf basma teknolojisi evlere kadar girdi. Bu
sebepten dolayý stüdyo fotoðrafçýlarý zor
günler yaþadýðýný bildiriyor.
Stüdyo fotoðrafçýlarý albümlerin boþ kalmamasý için stüdyolarýn unutulmamasýný istiyor.
Vesikalýklarýn yerini selfielerin almasý da stüdyo fotoðrafçýlarýnýn iþlerini zorlaþtýrýyor. Yaptýklarýnýn sanat olduðunu hatýrlatan fotoðrafçýlar, uzun süredir çok az resim bastýklarýný kaydetti. Çorum'da bulunan
stüdyo fotoðrafçýlarý, insanlarýn eskiye döndüðünü yeni yeni güzel anýlarýn kaybolmamasý için insanlarýn
tekrar fotoðraf bastýrmaya
döndüðünü dile getirirken,
en çok gelin-damat fotoðrafý çekimleri yaptýklarýný söyledi. Kýþ aylarýnda iþlerinin
biraz daha zor olduðunu ifade eden fotoðrafçýlar, niþanlarýn genelde kýþ aylarýnda
olduðunu stüdyolarýnda kýþýn niþan fotoðraflarýna yer
verdiklerini bildirdi.
(Haber Merkezi)
Teknolojinin ilerlemesinin iþlerini olumsuz yönde etkilediðini dile getiren stüdyo fotoðrafçýlarý, "Stüdyo
ortamýnda çekim yapýlmasýnda azalma var. Birçok insan baský bile yaptýrmýyor. Fotoðraflar artýk dijital ortamda saklanýyor. Bazen de insanlarýn hatýralarý yok
olabiliyor. Bunu önlemek için vatandaþlarýmýz mutlaka fotoðraflarýný baský yaptýrmalýdýrlar" dedi.
Stüdyosu olmadan vergi vermeden fotoðrafçýlýk
yaptýðýný söyleyenlerden dolayý da sýkýntý yaþadýklarýný anlatýn fotoðrafçýlar, piyasada çok fazla eðitimi olmayan iþyeri ustalýk belgesi olmadan iþçi çalýþtýrmadan vergi vermeden çalýþanlara vatandaþlarýn güvenmemesi gerektiðini ifade etti.
Görüþlerini aldýðýmýz stüdyo fotoðrafçýsý sorunlarý
hakkýnda þu bilgileri verdi: "Çorum'da en büyük sýkýntý fotoðrafçýlarýn bir odasýnýn olmamasýdýr. Sayýmýzýn az olmasý nedeni ile bir oda kuramýyoruz. Çorum'da 30 tane bile stüdyo fotoðrafçýsý yoktur. Vesikalýkla ayakta durmaya çalýþýyoruz. Eskisi gibi okullar
da artýk kayýtlar için fotoðraf istemiyorlar. Þimdilerde
fotoðraf iþi neredeyse tüm kurumlarda dijital ortamdan yapýlýyor. Stüdyoda fotoðraf çekmek için çekirdekten yetiþmek gerekir. Stüdyo fotoðrafçýlýðý zordur. Dýþ çekim yapanlar eðer stüdyoda hiç fotoðraf
çekmemiþlerse stüdyoda 2-3 kare fotoðraf çekemezler. Fotoðrafçýnýn temel ilkesi ýþýktýr. Iþýðý kullanmayý
iyi bilmek gerekir. Iþýðý ayarlayamazsanýz iyi bir fotoðraf çekemezsiniz." (Haber Merkezi)
Çorum'da en büyük sýkýntý fotoðrafçýlarýn bir odasýnýn olmamasýdýr.
Sayfa
3
GÜNDEM
26 OCAK 2016 SALI
Bu hafta donacaðýz!
Çorum Sibirya soðuklarýnýn etkisinde. - 18 dereceyi
bulan soðuk hava bu hafta 3 gün daha etkili olacak
Çorum kar yaðýþýnýn ardýndan dondurucu
soðuklarýn etkisine girdi. Hava sýcaklýklarý Pazar günüden itibaren hissedilir derecede
düþtü. Günün en düþük hava sýcaklýðý - 18
dereceye kadar ulaþýrken, yollar tamamen
buzla kaplandý. Þehir içerisindeki süs havuzlarý gibi çomar barajýnýn üzeri de buz tabakasý örttü. Hayatý olumsuz etkileyen soðuk havalarýn bu hafta da devam edeceði bildirildi.
Meteoroloji tahminlerine göre bu hafta sýcaklýklar Cuma gününe kadar -16 ila 0 derece arasýnda olacak. Cuma günü ise yeniden
kar geliyor. Kar yaðýþý ile birlikte sýcaklýklarda
7-8 derece birden artacak. Meteoroloji tahminlerine göre ar
yaþýþý etkisini Cumartesi günü
de sürdürecek.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Kore Gazisi vefat etti
Kore Gazisi Satýlmýþ Kerekli (86) memleketi Çorum'un
Sungurlu ilçesinde son yolcuðuna uðurlandý.
Kore Gazisi Satýlmýþ Kerekli (86) memleketi Çorum'un Sungurlu ilçesinde son yolcuðuna uðurlandý.
Ýlçeye baðlý Tuðcu köyü nüfusuna kayýtlý, Ankara'da
ikamet eden Kore Gazisi Satýlmýþ Kerekli dün gece
saatlerinde evinde rahatsýzlanarak hayatýný kaybetti.
Kerekli'nin vasiyeti üzerine memleketi Sungurlu'da
tören düzenlendi. Törene Ýlçe Jandarma Komutaný
Necip Sirkeci, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Ahmet
Yýlmaz, Sefa Karslý, askeri erkan ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Kore Gazisi Kerekli'nin cenazesi öðle
namazýný müteakip Altýnoðlu caminde kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Sarýtepe mezarlýðýnda topraða verildi. (Haber Merkezi)
Kore Gazisi Satýlmýþ Kerekli
Orman köylüsüne destek
Orman Bölge Müdürlüðü tarafýndan
Çorum'da 123 orman köylüsü aileye
1 milyon 526 bin TL Orköy kredisi kullandýrýldý
Orman Bölge Müdürlüðü, Orman
köylerinde yaþayan halkýn ormanlar
üzerindeki olumsuz etki ve baskýlarýný
azaltmak, sosyal ve ekonomik kalkýnmalarýna katkýda bulunmak, orman
teþkilatý ve bölge halký arasýndaki iliþkiyi daha da güçlendirmek için yapýlan çalýþmalar kapsamýnda Çorum'da
123 aileye 1 milyon 526 bin TL, Samsun'da 254 aileye 694 bin TL ve Tokat'ta 247 aileye 3 milyon 409 bin TL,
Amasya'da 58 aileye 1 milyon 7 TL,
Orköy kredisi kullandýrýldýðý belirtilen
açýklamada kredilerin aðýrlýklý olarak
simental ýrký süt sýðýrý alýmý ve
iþletme giderleri ile güneþ
enerjisi sistemi kurulmasý ayrýca örneklik teþkil etmesi açýsýndan fenni arýcýlýk, fenni baðcýlýk,
ýsý yalýtýmlý kalorifer sistemi kurulmasý ve plastik seracýlýk tesisi içinde kredi verildiði belirtildi. Orköy Þube Müdürlüðü tarafýndan yürütülen çalýþmalar
kapsamýnda 2015 yýlýnda Çorum, Amasya, Samsun ve Tokat'taki bulunan 11 orman iþletme müdürlüðü aracýlýðýyla 1
milyon 162 bin TL'si hibe, 5
milyon 474 bin TL'si kredi olmak üzere toplam 6 milyon
637 bin TL Orköy kredisi kullandýrarak ekonomik destek vermeye devam edildiði
ifade edildi.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Çorum'da Ekrem K.'nýn kullandýðý otomobil sürücünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çomar Barajý'na düþtü.
Kayan otomobil baraja düþtü
Çorum'da Ekrem K.'nýn kullandýðý otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Çomar Barajý'na
düþtü. Sürücü son anda otomobilden
atlayarak kendini kurtardý.
ASAYÝÞ BÜLTENÝ
Sungurlu'da fiber alt yapý
yok denecek kadar az!
Sandalyeden düþtü
Sungurlu'nun hýzlý internet hizmetinden yararlanmasý için
döþenen fiber kablolarýn yetersiz olduðu ortaya çýktý
Sungurlu'da fiber alt yapý yok
denecek kadar azken, baþka ilçeler fiber kent olma yolunda
hýzla ilerliyor.
Vatandaþlarýn daha hýzlý internet hizmetinden yararlanmasý
için þehirlere döþenen fiber
kablo konusunda Sungurlu'nun
yetersiz olduðu ortaya çýktý.
Ýlçede yalnýzca 6 binaya döþenen fiber kablo sayesinde hýzlý
internete ulaþabilirken ilçenin
büyük bir genelinde fiber alt
yapýnýn olmadýðý öðrenildi.
Türk Telekom tarafýndan fiber
alt yapý konusunda Ýskilip fiber
kent olma yolunda hýzla ilerlerken Sungurlu'da bu kadar geride kalmasý düþündürücü durumda...
Vatandaþlar Türk Telekom'a
vermiþ olduklarý hizmet bedelinin karþýlýðýný tam alamadýðýný
belirterek, yetkililerin biran evvel bu eksikliði gidermesini talep etti. (Haber Merkezi)
Kaza akþam saatlerinde Çorum'un Çomar Barajý'nda meydana geldi. Hafta sonunu barajda 19 LF 165 plakalý otomobiliyle gezinti yaparak geçirmek isteyen
sürücü kar nedeniyle meydana gelen
buzlanmada direksiyon
hakimiyetini kaybederek baraja düþtü.
Kontrolden çýkan otomobil yüz metrelik dik
rampadan aþaðý kayýnca kendini arabadan
atan sürücü son anda
kurtuldu. Ön kýsmý baraj suyuna gömülen
otomobil ise, olay yerine gelen jandarma
ve itfaiye ekiplerinin
müdahalesi ile çekici
yardýmýyla yaklaþýk 2
saatlik bir çalýþma sonucunda
sudan çýkarýldý.
(Haluk
SÖYLEMEZ)
Kazada ikisi polis üç kiþi yaralandý.
Polis otosuna arkadan çarptý
Çorum Sungurlu Karayolunun 32. kilometresinde meydana gelen trafik kazasýnda bir sürücü polis aracýna arkadan çarptý. Kazada ikisi polis üç kiþi yaralandý.
Trabzon'dan Ankara'ya giden Mehmet
A.,(47) idaresindeki otomobil, buzlanan
yolda kontrolden çýkarak sað þeritte seyir
halinde ilerleyen polis aracýna arkadan
çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle otomobilde bulunan Güler Alparslan(46), isimli bir kadýn
ile Þevket Y.,(46) Ýsmail
G.,(51) görevli polisler yaralandý.
Yaralýlar olay yerine gelen
ambulansla Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Trafik polislerinin gizli buzlan-
malara karþý yol kontrolü için güzergâhlarýnda çalýþma yaptýklarý öðrenildi.
Öte yandan ayný kazada yaralanan Güler
Alparslan(46), tedavileri sonrasý taburcu edildikleri öðrenildi. Kaza ile ilgili soruþturma
sürüyor.
(Haluk SÖYLEMEZ)
Çorum'da bulunan bir hastanede çalýþan iþçi temizlik yaptýðý esnada sandalyeden düþerek, yaralandý. Edinilen bilgilere göre bir
hastanede çalýþan T.Y çalýþtýðý esnada temizlik yapmak için çýktýðý sandalyeden düþerek yaralandý. T.Y'nin hayati tehlikesinin
olmadýðý öðrenildi.
Ýki araç
çarpýþtý: 1 yaralý
Çorum'da iki aracýn çarpýþmasý sonucu
meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý. Alýnan bilgilere göre kaza Gülabibey
Mahallesi Millet Caddesi üzerinde yaþandý.
E.T'nin kullandýðý araç ile U.Ç'nin kullandýðý
araç olay yerinde çarpýþtý. Kazada U.Ç hafif
þekilde yaralandý.
Yayaya çarptý
Buharevler Mahallesi Dr. Ýlhan Gürel Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.
Alýnan bilgilere göre A.Ç., aracý ile seyir halinde iken olay yerine geldiðinde M.Ç isimli kiþiye çarptý. Kazada M.Ç'nin hafif þekilde
yaralandý.
Sayfa
4
GÜNDEM
26 OCAK 2016 SALI
Valilik kadýnlarýn iþ hayatýna
atýlmasýna önderlik yapýyor
Çorum Valiliði, uygulamalý giriþimcilik eðitimleri ile kadýnlarýn iþ hayatýna
atýlmasýna önderlik yapýyor ve eðitimler hýz kesmeden devam ediyor
Çorum Valisi Ahmet Kara tarafýndan baþlatýlan "Ýþ'te Kadýn Eli Projesi" kapsamýnda kadýn
giriþimciliðini artýrmaya, kadýnlarýn kendi
ayaklarý üzerinde durarak iþ hayatýnda aktif
olarak yer almalarýný saðlamak, ayný zamanda pozitif ayrýmcýlýk ve kadýn haklarý konusunda farkýndalýk oluþturmak amacý ile 1
Ekim 2015 tarihi itibari ile Çorum Merkez ve
13 ilçesinde Ýþ'te Kadýn Eli Projesi kapsamýnda KOSGEB destekli giriþimcilik eðitimleri taleplerinin alýnmasý ve uygulamalý giriþimcilik eðitimlerine
baþlandý.
Konuya iliþkin Çorum Valiliði tarafýndan yazýlý açýklama yapýlarak, Çorum Merkez, Ýskilip ve
Uðurludað olmak üzere toplamda 30'ar kiþilik gruplar halinde 4
eðitim baþarý ile tamamlandýðý,
Þubat ayýnýn ilk haftalarýnda ise
Alaca'da uygulamalý giriþimcilik
eðitimlerine baþlanacaðý, Alacalý giriþimci kadýnlarýnda aktif olarak ticari hayatta yer almalarýna
önderlik yapýlacaðý dile getirildi.
Çorum Valiliði'nin konuya iliþkin
yazýlý açýklamasý ise þöyle:
"Ýlimiz merkez ve ilçelerimiz olmak üzere kadýn giriþimciler tarafýndan yapýlan baþvurular
1000 kiþiye yaklaþmýþtýr. Eðitimlere yönelik baþvurular Çorum
Merkezde valiliðimiz bünyesinde oluþturulan proje ofisinde, ilçelerimizde ise kaymakamlarýmýz tarafýndan belirlenen irtibat noktalarýnda gerçekleþtirilmektedir. Yeterli taleplerin alýnmasýný takiben KOSGEB ile irtibata
geçilerek KOSGEB hizmet müdürlüðünce
görevlendirilen uzmanlar tarafýndan mülakatlar gerçekleþtirilerek baþvuranlarýn mülakat sonrasýnda eðitime katýlmalarý saðlanmaktadýr. Projemiz ile birlikte þu ana kadar
toplam 120 kadýn giriþimciye KOSGEB destekli uygulamalý giriþimcilik eðitimleri verilerek sertifikalandýrýlmýþtýr.
Giriþimcilik eðitimleri yanýnda, Aile ve sosyal
politikalar il müdürlüðü sosyal hizmet uzmaný tarafýndan 6280 sayýlý kanuna göre kadýna
karþý iþlenen suçlar ve kadýnlarýn þiddete
maruz kaldýklarýnda baþvuracaklarý kurum
ve kuruluþlar ile kendi haklarýný öðrenmeleri
noktasýnda eðitimler devam etmektedir. Ayný zamanda rol model oluþturulacak kadýn
giriþimciler eðitimlere davet edilmekte eðitimler sürecinde ticari hayata katýlan baþarýlý
kadýn iþverenler, iþletmeler ziyaret edilmekte
ilimizde bulunan fuar katýlýmý gerçekleþtirilmektedir. Eðitimler sürecinde çeþitli iþletmelere yerinde ziyaretler gerçekleþtirilerek kadýn giriþimcilerin pratik bilgiler edinmeleri
saðlanmaktadýr. Projemiz kapsamýnda toplamda 300 Kadýna uygulamalý giriþimcilik
eðitimi verilmesi planlanmasýna raðmen bu
sayý artan talepler doðrultusunda sürekli olarak devam edecek ve eðitim almak isteyen
kadýnlarýn iþ kurma sürecine de destek saðlanacaktýr. Halen il merkezinde 280 kiþi, Alaca ilçemizde 250 kiþi ve Ýskilip ilçemizde ise
45 kiþinin yeniden eðitimlerin düzenlenmesi
için talepleri bulunmaktadýr. Ayrýca baþvurularýn halen devam ettiði eðitim düzenlenecek olan diðer ilçelerimizde de her geçen
gün artan yoðun bir ilgi ile karþýlaþýlmýþ kadýn giriþimciler tarafýndan baþvuru sayýsý
1000 kiþiye yaklaþmýþtýr. Bunun sonucunda
valiliðimiz tarafýndan daha fazla kadýn giriþimciye ulaþýlarak ilimiz ve ilçelerimizde kadýn giriþimcilerimize destek olunacaktýr.
Projemizin baþlangýç tarihinden itibaren verilen eðitimler sonucunda 15 kadýn giriþimci
iþ kurma sürecine baþladýklarý ve KOSGEB
hibe desteðinden faydalanmak için gerekli
prosedürleri tamamlama aþamasýndadýr.
Çorum Merkez ve ilçelerde en az 50 kiþinin
daha iþ kurmasý beklenmektedir.
Giriþimcilik eðitimi alan ve kendine ait iþ yeri açan bayanlar yanýnda kendi evlerinde el
emeðini deðerlendiren ve mikro kredi
imkânlarýndan faydalanan kadýn giriþimcimizde bu süreçte
iþ hayatýna katýlmýþ olacaktýr.
Projemiz kapsamýnda Çorum
Valiliði bünyesinde oluþturulan proje ofisi kapsamýnda Çorum merkezde baþvurular alýnmakta olup ayný zamanda kadýn giriþimcilere teknik destek
hizmeti sunulmakta özellikle
kadýnlarýn ticari hayatta yer
alabilmeleri amacý ile kadýn giriþimcilere destek olunmaktadýr.
KOSGEB Hizmet Müdürlüðü
tarafýndan UGE eðitimlerine
katýlan ve projesini hazýrlayýp
KOSGEB'e baþvuruda bulunacak Kadýn Giriþimcilere %90
oranýnda hibe desteði verilmektedir.
Bu
kapsamda
50.000 TL lik geri ödemesiz
olan hibe yanýnda 100.000 TL ye kadarda sýfýr faizli geri ödemeli destek verilmektedir.
Geri ödemeli destek kapsamýnda yapýlacak
geri ödemeler, desteðin baþlangýç tarihinden sonraki 30 (otuz) ayý ödemesiz olmak
üzere, 3 (üç)'er aylýk dönemler halinde 8 (sekiz) eþit taksitte yapýlmaktadýr. Ýlimizde Kadýn
giriþimcilerin baþvurularý sýrasýnda en çok
talep ettikleri sektörler arasýnda; Unlu mamuller imalatý, fýrýncýlýk, pastane iþletmeciliði, tekstil imalatý, iç ve dýþ giyim ürünleri
imalatý ve satýþý, market iþletmeciliði, doðal
ve yöresel ürünlerin imalatý ve satýþý, ev yemekleri yapan lokantalar ve seyyar yemek hizmeti faaliyetleri,
Kuaförlük ve diðer güzellik salonlarýnýn faaliyetleri bulunmaktadýr." (Haluk SÖYLEMEZ)
Mülteci ve sýðýnmacýlar için sosyal destek merkezi
Çorum Valiliði, mülteci ve sýðýnmacýlar için sosyal destek merkezi oluþturulacaðýný bildirdi
Çorum Valiliði, mülteci ve sýðýnmacýlar için
sosyal destek merkezi oluþturarak, bu çerçevede çeþitli projeleri hayata geçireceðini
açýkladý.
Çorum Valiliði koordinasyonunda; Göç
idaresi Müdürlüðü, Ýl Emniyet Müdürlüðü,
Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý,
Halk Eðitim Merkezi, Halk Saðlýðý Müdürlüðü, Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü iþbirliðinde uygulanacak olan proje kapsamýnda mülteci ve
sýðýnmacýlar için gözetim altýnda Türkçe
öðrenmeleri, mülteci ve sýðýnmacý çocuklarýn okula gitmesi saðlanarak kadýn - erkek
mülteci ve sýðýnmacýlara el becerilerini geliþtirici eðitimler düzenlenerek üretken hale
gelmeleri, mesleki niteliklerine göre iþ ve
istihdam masalarý oluþturulacak ayný zamanda psikolojik ve sosyal destek saðlanacak.
Çorum Valiliði koordinasyonunda oluþturulacak sosyal destek merkezi kapsamýnda
sýðýnmacý ve mültecilere el becerilerini geliþtirici çeþitli kurslar yanýnda kendi kültürlerini tanýtýcý kurslar ile ekonomiye de katýlmalarýna destek olunacak. Ayný zamanda
bu merkezde Sýðýnmacý ve mülteci çocuklarla Çorum'daki çocuklarýn kaynaþmasýna
yönelik çeþitli faaliyetler geliþtirilecek, kadýn-erkek mülteci ve sýðýnmacýlara Türkiye
kanunlarýnýn ve kurallarýnýn kendi haklarý
konusunda bilgilendirmeler yapýlacak, saðlýk taramalarý gerçekleþtirilecek.
Çorum Valiliði'nden konuya iliþkin yazýlý
açýklama þöyle:
"Mülteci ve sýðýnmacýlara Çorum'da yaþadýklarý süre içerinde kendi ahlaki deðerlerimizi ve kültürel deðerlerimizi anlatmak, onlarý anlamak kültürel yapýlarýný öðrenmek,
iki taraflý kültür kaynaþmasýný saðlamak ve
toplumsal adaptasyonlarýný saðlamak proje amaçlarýmýzdan biri olmuþtur.
Projemiz kapsamýnda sosyal destek merkezi kurulmasý ve çalýþmalarý yanýnda eþ
zamanlý olarak ilimizde yaþayan vatandaþlarýn ve kamu kurum kuruluþ çalýþanlarýnýn;
sýðýnmacýlar ve mülteciler ve kurulacak
olan eðitim merkezi ile ilgili bilgi ve algýlarýn tespitine yönelik araþtýrma çalýþmasý yapýlacak, ilimizde kamu kurumlarý yerel hizmet saðlayýcýlar, insan haklarý konusunda
faaliyet gösteren aktif sivil toplum örgütlerine kaymakamlýk yetkilileri ve belediye
yetkililerine yönelik eðitim seminerleri düzenlenecek, konunun iki yönlü muhataplarý ile röportajlar gerçekleþtirilecektir.
Projemizin hedefi kapsamýnda; demokrasinin, hukukun üstünlüðünün ve insan haklarý ile temel özgürlüklere saygýnýn geliþmesine ve saðlamlaþtýrýlmasýna katkýda bulunmak temel alýnmýþtýr. Projemiz amacýna uygun olarak ilimizde yaþayan sýðýnmacýlarýn
yaþadýklarý zor durumu hafifletilerek insan
haklarý ile temel özgürlüklere saygýnýn geliþmesine ve saðlamlaþtýrýlmasýna katkýda
bulunacaktýr.
Türkiye'nin taraf olduðu 1951 tarihli Cenevre sözleþmesine göre mülteci ýrký, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti
veya siyasi düþünceleri nedeni ile zulüm
göreceði konusunda haklý bir korku taþýyan
ve bu yüzden ülkesinden ayrýlan ve korkusu nedeni ile geri dönemeyen veya dönmek istemeyen kiþi olarak tanýmlanmaktadýr.
Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðýnýn
11.01.2016 tarih ve 31 sayýlý yazýsý üzerine
6458 sayýlý yabancýlar ve uluslararasý Koruma Kanununun 91. Maddesi ile geçici Koruma Yönetmeliðinin 29. Maddesine göre
Geçici Koruma Saðlanan Yabancýlarýn Çalýþma izinlerine Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
Geçici koruma saðlanan yabancýlar Türkiye'de çalýþma izni olmadan çalýþamayacak.
Bir iþyerinde çalýþan geçici koruma saðlanan yabancý sayýsý, ayný iþyerinde çalýþan
Türk vatandaþý sayýsýnýn %10 unu geçemeyecek. Geçici koruma saðlanan yabancýlar, geçici koruma kayýt tarihinden 6 ay
sonra çalýþma izini için baþvuruda bulunabilecekler. Çalýþma izni baþvurularý, geçici
koruma saðlanan yabancýlarý çalýþtýracak
iþveren tarafýndan e-Devlet üzerinden yapýlacak. Baðýmsýz çalýþma iznine baþvurma
hakký olanlar kendi adýna baþvuruda bulunabilecek. Mevsimlik tarým veya hayvancýlýk iþlerinde çalýþacaklar, çalýþma izni muafiyeti kapsamýnda olacak. Muafiyet baþvurularý geçici koruma saðlanan il valiliðine yapýlarak baþvurular Çalýþma Sosyal Güven-
lik Bakanlýðýna bildirilecek. Bakanlýk mevsimlik tarým ve hayvancýlýk iþlerinde çalýþacak geçici koruma saðlanan yabancýlara
iliþkin il ve kota sýnýrlamasý getirebilecek.
ÇORUM'DA 4 BÝN 341 MÜLTECÝ VAR
Ülkemizde son verilere göre 1 milyon 805
bin 255 sýðýnmacý bulunmaktadýr. Ýlimizde
ise, uluslar arasý koruma baþvuru sahibi ve
geçici koruma kapsamýnda 4 bin 341 kiþi
mülteci olarak bulunmaktadýr. Uluslararasý
koruma statüsü olanlar BM tarafýndan desteklenmekte ve 3. Bir ülkeye gidiþ imkânlarý bulunmaktadýr. Bir kýsmý bir müddet sonra BM tarafýndan baþka ülkelere gönderilmektedirler. Geçici koruma kapsamýnda
olanlar için ise herhangi bir uygulama henüz bulunmamaktadýr. Geçici koruma kapsamýnda ilimizde sayýsý 852 kiþiye ulaþan
Suriyelilerden oluþan grubun BM tarafýndan henüz destek görememesi nedeni ile
maddi kaygýlarý ve sýkýntýlarý baþ göstermektedir. Bu nedenle de diðer gruba göre
sosyal imkânlardan yararlanmamakta ve
toplum içerisinde sosyolojik ve psikolojik
olarak sorunlar yaþamaktadýrlar.
Ýlimizde geçici koruma kapsamýnda bulunanlarýn uluslar arasý koruma statüsünde
yer alanlara nazaran ilimizde sosyal adaptasyonlarýnýn saðlanmadýðý çalýþma sorunlarýnýn bulunduðu ve halk arasýnda ötekileþtirildikleri görülmüþtür. Ýlimizde mülteci
ve sýðýnmacý nüfus gözle görülür bir þekilde artmaktadýr. Sýðýnmacý ve mülteciler
toplum ile iç, içe bulunduklarý sürece toplumla bütünleþmede sýkýntýlar yaþamaktadýrlar. Bunun nedeni toplumun bu konudaki bilinç düzeyinin yeterli olmamasý ve toplumda çeþitli önyargýlar ve yanlýþ bilgilerin
bulunmasý ile kültürel farklýlýklarýn rol oynamasýdýr. Valiliðimiz Göç idaresi müdürlüðü
tarafýndan ilimizde bulunan sýðýnmacý ve
mültecilerin eðitim durumlarý mesleki nitelikleri, Türkçe bilip bilmedikleri çocuklarýn
okula gitme durumlarý detaylý olarak taranarak ihtiyaçlarý belirlenmiþtir. Bu ihtiyaçlar
dâhilinde ilimizde mülteci ve
sýðýnmacýlarla kültür kaynaþmasý yanýnda topluma adaptasyonlarý saðlanacaktýr."
(Haluk SÖYLEMEZ)
Muhtarlýk seçimi
6 Mart'ta
Yeni kurulan mahalle muhtarýný seçecek. 15
adayýn yarýþacaðý seçimin kampanya dönemi
þimdiden merak konusu olmaya baþladý
Sungurlu Ýlçesi'ne baðlý Akçay
Mahallesinden bir süre önce ayrýlan Akçakent mahalle statüsü
kazanmýþtý.
Mahalle statüsü kazanan Akçakent muhtarýný seçmeye hazýrlanýyor. 6 Mart 2016 tarihinde Akçakent mahallesi muhtarýný belirleyecek olan seçime hazýrlanýyor.
Çankýrý yolu, Akçay çayý, Budaközü çayý ve çevre yolunun sý-
nýrlarýný oluþturduðu Akçakent
Mahalleri muhtarlýk seçimleri
için þimdiden 15 aday ortaya
çýkmýþ durumda. Muhtarlýk seçiminin kampanya süreci þimdiden merak konusu olmaya baþladý.
Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan
6 Martta yapýlacak seçimlerde
1135 seçmen sandýða giderek
muhtar ve ihtiyar heyetini seçecek. (Haber Merkezi)
Köseoðlu Danýþmanlýk
hizmeti verecek
Ak Parti Çorum eski Ýl Baþkan Yardýmcýlarýndan Ýbrahim Köseoðlu, hasar danýþmanlýðý
firmasý kurarak kaza sonrasý zararlarýn tazmin edilmesi hizmeti vermeye baþladý.
Ak Parti Çorum eski Ýl Baþkan nin banka hesabýna yatýrdýðýna
Yardýmcýlarýndan Ýbrahim Kö- da dikkat çekerek, en hýzlý süseoðlu'nun, hasar danýþmanlý- rede maðduriyetleri giderme
ðý ve aracýlýk hizmetleri ver- çabasý içinde olduklarýný dile
mek için kurduðu firma faali- getirdi. Ýbrahim Köseoðlu tarafýndan Çorum'da kurulan firyete geçti.
Firma, trafik kaza maðdurlarý- ma, Yeni Yaþam Hasar Danýþnýn trafik mali zorunlu sigorta manlýk ve Aracýlýk Hizmetleri
ve kaskolarýndan hak kazan- adýyla Yeniyol Mahallesi, Gazi
dýklarý maddi tazminatý mað- 3. Sokakta bulunan Segam Ýþ
dur adýna bu konuda uzman- Merkezinde faaliyet gösterilaþmýþ avukat ve hasar danýþ- yor. (Haber Merkezi)
manlarý ile iþlemleri takip
ederek poliçede teminat
olarak gösterilen miktarý
resmi kanallardan tahsil
ederek maðdura aktarma
iþini yapacak. Ýbrahim Köseoðlu firmasýnýn çalýþma
prensipleriyle ilgili yaptýðý
açýklamada hak sahibinden tazminatý kazanmadan önceki süreçte herhangi bir ad altýnda mahkeme ve vekalet ücreti almadýklarýný söyledi.
Türkiye'nin her yerine hizmet verdiklerini dile getiren Köseoðlu, dava kazanýldýðýnda sigorta þirketleAk Parti Çorum eski Ýl Baþkan
rinin tazminatý hak sahibi- Yardýmcýlarýndan Ýbrahim Köseoðlu
Ýl Koordinasyon Kurulu
toplantýsý yarýn yapýlacak
Ýl Koordinasyon Kurulu'nun 2016
Yýlý 1. Toplantýsý yarýn saat14.00'de Ýl Genel Meclisi Toplantý Salonu'nda (Valilik Karþýsý)
yapýlacak.
Vali Vekili Adem Saçan, toplantýya, yatýrýmcý bölge müdürlüklerinin ve Çorum'daki tüm kamu ve
kurum ve kuruluþlarýnýn en üst
düzeydeki yöneticileri, Ýlçe Kaymakamlarý, Ýl, Ýlçe ve Belde Bele-
diye Baþkanlarýnýn bizzat katýlacaðýný bildirdi. Saçan, toplantý gündeminin "Kurul Baþkaný'nýn Toplantý Açýlýþ Konuþmasý", "Yatýrýmlarýn ve Sosyo-Ekonomik Geliþmelerin 2015 Yýlý Sonu Ýtibariyle Ýzlenmesi, Koordinasyonu ile Yerel
ve Bölgesel Kalkýnma Bakýmýndan Deðerlendirilmesi" ve "Kapanýþ" þeklinde olduðunu ifade etti.
(Haber Merkezi)
Sayfa
5
GÜNDEM
Kalmak mý
Gitmek mi
ZOR
Çorum'unda içinde bulunduðu bölge illeri hýzla nüfus kaybediyor. Doðum
ölüm oranlarý ve göç nedeniyle nüfus kaybetmeyecek olan tek Ýl Çankýrý
Siyaset ve iþ
dünyasý bu
gidiþe dur
diyebilecekmi?
tüm büyük yatýrýmlardan öncelikle
Yozgat'ýn yararlanmasý önemli bir tartýþma konusu olarak ortaya çýkýyor.
2018 Yýlýnda Çorum yaklaþýk 30 bin
kiþi daha eksilecek. Buna karþýn Yozgat 64 bin kiþi eksiliyor olacak. 2018
yýlýnda Çorum'un nüfusunun Yozgat'tan yaklaþýk 86 kiþi daha fazla olmasý öngörülüyor. 2018-2023 arasýnda Yozgat 76 bin kayýp verirken Çorum 36 bin kiþi daha eksiliyor.
Þehir
2018
Çorum, Amasya, Kastamonu, Tokat
ve Çankýrý illeri arasýnda en yüksek
nüfus kaybýna Çorum uðruyor.
Bölge illeri arasýnda nüfus kaybýna
uðramayan tek þehir Çankýrý. 2023 yýlýna gelindiðinde Çankýrý'da 10 bin kiþilik nüfus artýþý öngörülüyor.
2013-2023 arasýnda Çorum 70 bin kiþi daha azalacak. Amasya 21 bin,
Kastamonu 12 bin, Tokat 28 bin, Yozgat 140 bin nüfus kaybý yaþayacak.
Doðum oranýnýn azalacaðý, yaþlý
nüfusun artacaðý Türkiye'de, göç
Halep ordaysa arþýn burda, Çorum büyüyor diyenler bu rakamlara ne diyecek nedeniyle nüfus batýda yoðunlaþacak, az geliþmiþ küçük iller daha da
küçülecek. Bu çerçevede, 2023 itibariyle 49 ilin nüfusunda artýþ, 32
ilin nüfusunda ise azalma gözleneÇorum
521.868
491.257
452.715
cek.
Çorum'un önünde bulunan en
Amasya
317.933
308.935
296.637
önemli sorun, nüfusun azalmasýnýn yanýnda nitelikli kaybýnýnda yaÇankýrý
182.606
187.140
189.188
þanacak olmasý.
Çorum’un siyaset ve iþ dünyasý bu
Kastamonu 361.121
358.235
350.965
gidiþe dur diyebilecekmi Çorum
kan kaybetmeye devam edecek.
Tokat
619.802
613.781
597.741
Yozgat
430.652
366.183
2023
290.133
* Haberdeki rakamlar yaklaþýk deðer
olarak kullanýlmýþtýr.
Trafik sigortasýnda önemli geliþme
Hazine müsteþarlýðý trafik sigortasýnda fahiþ fiyata son vermek için kritik
planý devreye sokacak. Zorunlu trafik
sigortasýnda yüksek fiyatý sonlandýrmak için, Hazine Müsteþarlýðý'nýn teknik düzeyde devam ettiði çalýþmanýn
yaklaþýk 2 ay içinde tamamlanmasý öngörülüyor.
16.5 milyon taþýt sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasýnda
yüksek fiyat uygulamasýný bitimek için Hazine Müsteþarlýðý çalýþma yürütüyor. Teknik düzeyde
devam ettiði çalýþma ile trafik sigortasýnýn fiyatlandýrmasýna kalýcý
çözüm bulunmasý hedefleniyor.
TRAFÝK SÝGORTASI NASIL
UCUZLAYACAK?
Öncelikli olarak Destekten Yoksun
Kalma Tazminatý'nýn hesaplamasýna
standart getirilecek. Sigorta þirketlerinin uzun süredir pahalý poliçeye gerekçe gösterdiði standart hesaplama
yöntemi Karayollarý Trafik Kanunu'nda yapýlacak deðiþiklik ile kalýcý
hale gelecek. Böylece bedeni zararlarda ödenecek rakam belirlendikten
sonra yeniden mahkeme kanalýyla
deðiþmeyecek. Böylece sigorta þirketleri yüklü miktarda karþýlýk ayýrmayacak.
Çalýþmalarda Zorunlu Trafik Sigortasý
ile kaskonun birleþtirilmesi yer almýyor. ABD ve Avrupa'da her iki poliçe
birlikte satýlabiliyor. Ancak Türkiye'de
milyonlarca araç kaskosuz olduðu
için Hazine zorunlu birleþtirmeye so-
ðuk bakýyor. Geçen yýl 200-300 liraya
yapýlan Otomobil zorunlu trafik sigortasý bugün 400-1.000 lira arasýna çýkmýþ durumda. Ticari araçlarda ise bu
rakam 2 bin liraya kadar çýkýyor. Üst
düzey bir ekonomi yetkilisi, son bir yýl
içinde meydana gelen artýþýn sebebini bedeni zararlara iliþkin açýlan davalar sonrasý ödenen tazminatlardan kaynaklandýðýný belirtti.
Yetkili, "Örneðin bir bedeni
kaza için Hazine'nin yetki
verdiði kiþiler 60 bin lira hesaplarken sigorta þirketi de
bu miktarda karþýlýk ayýrýyor.
Ancak yýllar sonra mahkemeden gelen bir
kararla rakam 160
bine çýkabiliyor" diye
konuþtu.
(Haluk SÖYLEMEZ)
11 yýlda 2 bin 500
öðrenciye destek oldular
Merkezi Ýstanbul'da bulunan ÇESÝAD
Baþkaný Mehmet Karaca gazetemizi ziyaret ederek, sizleri Ýstanbul'dan takip
ediyoruz, Çorum'a yaptýðýnýz hizmetler
nedeniyle teþekkür ederiyorum" dedi.
Gazetemiz Ýmtiyaz Sahibi Ayhan Aykanat ile görüþen ÇESÝAD Yönetim Kurulu
Baþkaný Mehmet Karaca, gazetenizin
yayýn hayatýna baþlamasý önemli bir kazanýmdýr, Çorum'un sorunlarýna objektif
yaklaþýmýnýz ve sorunlarýn çözümüne
olan katkýlarýnýz, gurbette yaþayan hemþerileriniz olarak bizleri umutlandýrýyor"
dedi.
ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Karaca, Çorum'un tanýtýmýnda sorunlarýn çözümünde tarafsýzlýk ilkesi ile hareket
eden basýn kurumlarýmýz bizim için çok
deðerli. Uydu yayýnla bizlerin Çorum'dan anlýk haber almamýzý saðlayan
ÇRT'yi Çorum'un sesi olarak Ýstanbul'dan takip etme imkânýmýzýn olmasý
bizim için ayrý bir gurur kaynaðýdýr dedi.
ÇESÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Karaca ayrýca dernek çalýþmalarý ve
yapmak istedikleri çalýþmalar konusunda da bilgi verdi. Karaca, ÇOSÝAD çalýþmalarýyla ilgili þu bilgileri verdi.
Çorumlu Ýþ Adamlarý bir araya gelerek
Çorumlu Üniversite öðrencilerine destek veriyor. Çorum Eðitimci Sanayici ve
Ýþ Adamlarý Dayanýþma Derneði'ni (ÇESÝAD) kurarak Çorumlu öðrencilerin
burs barýnma ve diðer ihtiyaçlarýný karþýlamak amacýyla kuruldu.
Kuruluþundan beri geçen 11 yýllýk süre
içerisinde yaklaþýk 2 bin 500 öðrenciye
düzenli olarak burs saðlayan ÇESÝAD,
Çorumlu üniversite öðrencilerinin stajlarýna kadar her türlü aþamada destek
olmaya devam ediyor.
Çorum'un çeþitli yerlerindeki okullarda
þimdiye kadar 13 adet kütüphane kuruldu. Nisan'ýn ilk haftasýnda 35 öðrenci ve
15 yönetici Bosna Hersek, Makedonya,
Kosova, Sýrbistan'ý kapsayan kültür gezisiyle Balkanlarda Osmanlý izlerini takip
edecek. (Haber Merkezi)
ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Karaca
Doða dostu Baþkan
Ortaköy Belediye Baþkaný Ýspir, kýþ mevsimiyle birlikte
yiyecek sýkýntýsý çeken yaban hayvanlarýný unutmadý
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, yo- rahmet bu sene bol ve bu yoðun kar bizðun kar yaðýþý nedeniyle araçlarýn çýkama- leri sevindirirken doðal hayattaki hayvandýðý ormanlýk alanda 10 km yürüyerek do- lar maðdur olmasýn istedik. Sabah hiç bir
ðaya kendi elleriyle yem býraktý.
aracýn bu bölgeye gelemeyeceðini öðreBelediye Baþkaný Taner Ýsbir Ortaköy'ün nince kendim duruma el koymak istedim.
Ötegeçe mevkisi olarak bilinen alana yü- Bir arkadaþýmla birlikte 10 km yürüyerek
rüyerek çýktý ve yaban hayvanlarý için yi- bu bölgeye geldik ve doðaya arkadaþýyecek býraktý. Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, mýzla birlikte yem býraktýk. Bu çalýþmalarýaraçlarýn çýkamadýðý 10 kilometrelik alana mýzý ilçe içerisinde açýk alanlara da gerkendi elleriyle yem býraktý. Yoðun kar ya- çekleþtiriyoruz. Kýþ mevsimi bitene kadar
ðýþý nedeniyle yiyecek bulamayacak hay- da bu güzel uygulamamýz sürekli devam
vanlar için kendi elleriyle doðaya yem bý- edecek" dedi. (Haber Merkezi)
rakan Ýsbir, yaðmur ve
kardan etkilenmeyecek
alanlara kendi elleriyle
yem býraktý. Ortaköy
Belediye Baþkaný Taner
Ýsbir "Sevgili Peygambelerimiz þöyle buyurmuþtur ; 'Sizler yerlerdekilere merhamet edesiniz ki
gökteki de size merhamet etsin.' Bizim çýkýþ
noktamýz da burasýdýr.
Ýlçemizde son 10 -15 yýldýr bu mevsimde kar yaOrtaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir,
ðýþý olmazdý Çok þükür
yaban hayvanlarýný kendi elleriyle besledi
Çocuk parklarýna kamelya
Her mahalleye kurulacak iki çocuk parkýna yerleþtirilecek kamelyalarýn üretimine baþlandý
2 AY ÝÇÝNDE HALLEDÝLMESÝ
PLANLANIYOR
Ekonomiden Sorumlu Baþbakan Yardýmcýsý Mehmet Þimþek'e sunulacak
çalýþmanýn 1-2 ay içinde tamamlanmasý öngörülüyor.Tavan fiyat uygulamasý ilk etapta düþünülmüyor. Yüksek fiyat çözülmezse tavan fiyat uygulamasý da gündeme gelebilecek.
Merkezi Ýstanbul'da bulunan ÇESÝAD Baþkaný Mehmet Karaca gazetemizi ziyaret etti.
Çorumlu Eðitimci Sanayici ve Ýþ Adamlarý, bir araya
gelerek 2 bin 500 öðrencinin eðitimine katkýda bulundu
Çorum, Amasya, Çankýrý,
Kastamonu, Tokat ve
Yozgat illerinin 2018 ve
2023 yýllarýnda ne kadar
nüfusa sahip olacaðýný
Karar Gazetesi okurlarý
için araþtýrdý. Ortaya oldukça çarpýcý
sonuçlar çýktý.
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi
2008 veri tabaný esas alýnarak TÜÝK
ve Hacettepe Üniversitesi'nden 2 uzman tarafýndan hazýrlanan projeksiyonda 2018 ve 2023 yýlýndaki nüfus
hareketleri iç açýcý sonuçlar vermiyor.
Nüfus hareketlerine göre oluþturulan
projeksiyonda Yozgat en çok nüfus
kaybeden il olacak. Buna raðmen
2013
26 OCAK 2016 SALI
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma
çalýþmalarý yerinde inceledi.
Ýskilip Belediyesi her mahalleye iki
adet çocuk parký yapýlmasý projesine devam ediyor.
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma her mahalleye iki adet çocuk
parký projesi kapsamýnda oyun guruplarýnýn temin iþleminin devam ettiðini belirterek, oyun guruplarýnýn
yaný sýra ailelerinde dinlenebileceði
kamelyalarý çocuk parklarýna yerleþtireceklerini ve Belediye Marangoz
atölyesinin üretim faaliyetlerine devam ettiðini açýkladý. Ýskilip Belediyesi marangoz atölyesinde kamelya
yapýmýnýn devam ettiðini açýklayan
Belediye Baþkaný Recep Çatma,
"Çocuk parklarýnda önemli bir ihtiya-
cý karþýlayacak, özellikle ailelerin ve
hanýmlarýn rahatlýkla dinlenebilecekleri kamelyalardan 30 adet yapýlýyor.
Ýhtiyaca göre bu sayý
diðer yeþil alanlarda
kullanýlmak üzere çoðaltýlacak" dedi.
Belediye marangoz
atölyesine giderek kamelya yapýmýný inceleyen Belediye Baþkaný Recep Çatma
2016'da altyapý çalýþmalarýnýn önemli ölçüde rahatlayacaðýný, bir
program dâhilinde
üstyapý projelerinin de
uygulamaya hazýr hale getirme çabalarýnýn devam ettiðini söyledi.(Haber Merkezi)
Sayfa
6
A Ý L E - S a ð l ý k -Y A Þ A M
Kadýn'ýn toplumundaki yeri
Evlenmenin yöntemi
NÝKAHLANMA
EVÝNDE ÇALIÞ, ÇOK KAZAN!
Bacýlarým, siz kendinizi bu felaketler akýþýndan
kurtarmaya kalkarsanýz, size yardýmcý oluruz.
Gelelim aile ekonomisine. Eþleriniz sizin saygýdeðerliðinizi desteklediði kadar siz de onlara
bol miktarda n verirseniz, eþleriniz kendilerini
çok kudretli bulur, daha çok kazanabilirler
Eziklikten kurtulur, enerjik olurlar.
Sizler de evinizde çeþitli buluþlar kaydedersiniz. Evinizde neler imâl edeceðinizi, þimdiden
görür gibi oluyoruz.
Çeþitli el sanatlarýnda yarýþýrsýnýz. Ayrýca evlerinizde atölyeler bile kurmak, büyük paralar
kazanmak, iþten bile deðildir.
Siz sabahleyin koþa koþa saatinde bulunup
yabancýlarýn içinde yaptýðýnýz iþlerin daha çoðunu ve çeþitlilerini evlerinizin içinde yaparsýnýz.
Huzurunuzu kaçýran olmaz, zihninizi allak bullak edecek hadiseler olmaz, evinizdeki iþinizin
amiri siz, memuru sýz olursunuz. Kiþisel deðerlerinizin her yönü geliþir, gerçek anlamda
saygýdeðer olursunuz, herkes size, görmeden
saygý i|e eðilir.
Komþularýnýzýn kýzlarýný çýrak alýr, eðiterek yetiþtirirsiniz. Kazandýðýnýz Paralar boþa gitmez.
Saraylar gibi zevkinize Uygun evler yaptýrýr,
tüm anlamýyla saadetler sürersiniz.
Baþarýlarýnýzý sizin kadar kimse taktir edemez.
Sizler kendi baþarýlarýnýzla tatmin olur, kendi
kazandýðýnýzý, kendi arzuladýðýnýz durumlara
harcarsýnýz. O zaman her biriniz istediðiniz biçimde; eve, baðýmsýz iþe sahip olursunuz. Aile iþleri kurmanýn tadýný çýkarmak nasýldýr bir
bilseniz; bizi döverdiniz niçin bunlarý daha önce yazmadýk diye. Bu sizlere anlatmaya çalýþtýðýmýz baðýmsýzlýðýn ekonomik kýsmýna, biraz
daha eðilelim.
Tarakçýlýktan, saatçiliðe kadar; radyoculuk, televizyonculuk, matbaacýlýk gibi iþler hep evlerimizin içinde, aile iþlerimiz, aile mesleklerimiz
olur mu, olmaz mý?
Hangi evde yapýlan iþ satýlýp para etmemiþ?
Hangi evde yapýlan sanat takdir görmemiþ?
Bacýlarým size, aile mesleði, evde baðýmsýz iþ
hayatý diye hatýrlatmak is-tediklerimizin örnekleri, yurdumuzun her yerinde vardýr.
Meselâ Ürgüp'deki meslekli aileler. Isparta'daki meslekli aileler. Kemaliye'deki meslekli aileleri ve Þile'deki meslekli aileleri hatýrlatalým,
tetkikini isteyen istediði gibi yapsýn.
Ancak yurdumuzdaki meslekli aileler daha ziyade halý ve bez dokumasý üzerinde kalmýþlar.
Geniþ geniþ meslekler de uzanýlmasý gereðinin üzerin de durmak istiyoruz. Ýsviçre, Japonya gibi ülkelerde, anlatmak istediðimiz baðýmsýz evde iþ ve aile mesleðinin küçük örnekleri vardýr. Kore'den gelen bir aile dostumuz, oranýn
kýzlarýndan
anlattý. Sizi
yormamak
için bir cümleciðini arz
edersek, anlaþýlýr. Oranýn
kýzlarýndan
bazýlarý bizim dosta sormuþlar. "Sizin kýzlarýnýz
radyo da mý yapmak bilmezler?"
Evet bacýlarýmýz. Diyoruz ki, her aile ya da iki
üç komþunun kýzlarý ile bir evin alt katýnda,
büyük sanayiler bile yapýlýr.
Bundan baþka tiyatro eserleri, daha deðiþik
konularda eserler yazýlabilir. Kiþilik eðitimleri,
aile eðitimleri, halký bilinçlendirici, basýn yayýn
sanatlarý dahi evlerde; aileler, akrabalar arasýnda yapýlýr.
Dünya insanlarý, sömürücü, yýkýcý faaliyetlerin
elinde esir olmaktan kurtarýlýr.
Burada anlatacaðýmýz bütün mesele, her türlü
sömürü ve istismarlardan insanlýðý kurtarmanýn temelidir. Böyle zihni karýþýp bulandýrmadan, gururu rencide olmadan çalýþan kadýn,
çok þeyler yapar, çok da paralar kazanýr. Kazandýðý da günümüzde ki gibi yabana gitmez,
elinde kalýr, istediði yere harcar. Bunlarýn hepsinin gerçekleþmesi, kadýnlarýn erkekler içine
girmemesiyle ve karýþmamasýyla olur.
Kadýnýn yurt ve aile kalkýnmasýna katkýsý büyük olur.
(Devam Edecek)
Abdulkadir DURU
EVLENMENÝN
YÖNTEMÝ
Ýsteme Adresi:
www.ozdengazetesi.com.tr
Tel: 0 212 518 23 97
Ýçerik
10.TL
* Tutkuyu; özgürlük olarak bilmek, cehaleti ispata kafidir. Ya
insan insanlýðýný ortaya koyup ispat edecek aile kurallarýna
uyar, yuvalarýmýzdan da gerçek insanlar yetiþtirir, anlamýyla insan olarak insanca yaþarýz ya da böylece malzeme olmaya devam ederiz.
* Evlenmek, tamamlanmaktýr. Aile yuvasý kurmaktaki ana
gaye, insanlýðý ispat etmektir. Ýnsanlar arasý güven, inan, saygý,
sevgi, beðendirme yarýþý yine aile kurumlarýnýn esasýndan gelir.
* Yaþayan milletlerle, yýkýlan, sönen milletlerin; hayat olaylarýnýn nedenini ilk toplum birimi olan ailedir. Bu gerçeði dün
Sosyoloji, bugün de bir yönden kültür Antropolojisi tespit etmiþtir.
* Ancak, sorunu temelden kavrayan DURU bu eserinde
özel yöntemi ile Türk ailesini kurtarmanýn yollarýný çizmiþtir.
* Uygulamasý yalnýz bir kanaat meselesi olarak kalmamalý,
zorunlu görülmelidir.
HAYAT PROBLEMÝ
Ýnsana dünyada ahbap kadar lazým olarý hiç bir þey yoktur
diyebiliriz. Çünkü ahbap, insanýn en bü yük boþluðunu doldurur. Evet insanýn en büyük boþluðunu dolduran þeyin
ehemmiyeti de, boþluðu dolanýn takdirine göre deðiþir.
Kendisi ehemmiyetli ise: 0 ehemmiyetli olan insan ehemmiyet deðerinin kýymetini ona göre bilir.
Ýki ahbabýn muhabbet devamý da o kýymet bilmek nisbetinde gerçekleþir. Samimiyet ve ciddiyet taraf larýn deðer bilmelerine göre devam eder,Deðer bilirlik zayýfladýkça samimiyet zayýflar,dargýn olanlar bile görülür.
Deðer bilen ahbaplar için samimiyet hergün ileri gider, torunlarýna kadar bu yakýnlýk devam eder kiii... Kardeþlerden
de ileri. Ýnsanlar bunu anlasa, yani tam anlasa, saadetin
baþlýca bir köþesidir.
Þifalý Yaðlar
Ceviz Yaðý
Kuru ciltlerde yumuþatýcý ve besleyici etkiye sahiptir. Doðal nemlendirici-dir. Saç diplerini ve
saçlarý besler. Ayrýca
romatizmaya iyi
gelir. Güneþte
bronz-laþtýrýcý
olarak kullanýlýr.
%70 civarýnda yað
taþýdýðý saptanmýþtýr.
Haricen cilde
masaj þeklinde uygulanýr.
26 OCAK 2016 SALI
Evliliðin temeli olan
nikâh, eþleri maadi-manevi birbirine baðlayýp,
hayat teminatýný kesin
hatlarýyla gerçekleþtirir.
Nikâh, eþleri birbirlerine
dokuz ana noktalarýndan,
dokuz bað ile baðlar. Dediðimiz dokuz ana nokta,
insanlarýn üç noktasýndan gelir.
Kalp,
Akýl ve
Hareket.
Ýstenen, sözü edilen
gençler kalp derinliklerinin üç ana noktasýndan
bir-birlerine karþý; beðenirler, inanýrlar, güvenirler.
Akýllarýndan üç nokta
ayaklanýr. Birbirlerini düþünür, yargýlarlar, karar
verirler. Aklî melekelerin
üç ana noktasýndan da
üç bað birbirlerine uzandý da evlenme kararý kesinleþtimi, hareketlerden
üç ana nokta harekete
geçer Gençler memurun
ve þahitlerin huzurunda
imza verirler. Gençlerde
cereyan eden bu görünmez baðlarýn üçü; kalbin
derinliklerinden, üçü; aklýn derinliklerinden ve
üçü de; hareket kýsmýnýn
derinliklerinden uzanýr.
Böylece gençler dokuz
bað ile birbirlerine baðlanmýþ olurlar.
Bu görünmez baðlarý koruyucu oluþlarý görelim,
bilelim. Görünmez baðlarýn koruyucularý, iki tarafýn aile reisleridir. Ýmzada bulunan þahitlerdir ve
devletin denetimi altýn-
daki maddi ve hukuki teminattýr. Sözünü edeceðimiz teminat; þart kabul
edilmelidir. Aksi halde
eþini istemeyen erkek,
istemediði anda kadýnýn
ve çocuklarýnýn kimseye
muhtaç olmadan geçinebileceði üç yýllýk nakti,
defatan ödemesi zorunluluðu vardýr. Üç yýllýðý
bir anda ödeme imkâný
yoksa, en az üç aylýktan
baþlayýp yargý sonucuna
kadar üçer ay peþin ödeme ile üç yýllýðý doldurmasý zorunludur. Üç yýldan sonra boþanma ger
çekleþirse, kadýn çocuklarýyla birlikte kendisini
garantiye alýncaya kadar
maddi imkânýný, boþayan erkek ya da aile büyükleri karþýlamak zorundadýr
EÞLER
ARASINDA
TEMÝNAT
Her kadýnýn, evinde yapýp para kazanacaðý birer sanatý, iþi, mesleði
ol-malýdýr. Boþanmalar
dýþýnda askerlik, hastalýk
gibi herhangi bir zaruret
karþýsýnda kadýnýn da erkeðine karþý teminatlý olmasýný, aile büyükleri
düþünüp iyi sonuçlanacak tedbirler almalýdýrlar.
Ýþte bunun içindir ki kýzlarýn da, evinin içinde kazanç temin edecek meslek sahibi olmalarý þarttýr.
(Devam Edecek)
Kýþ sebzeleri
Zeytinyaðlý Pýrasa
4 kiþi için Malzemeler
- 5 orta boy Pýrasa
- 1 su bardaðýndan az zeytin yaðý
- ½ kahve fincaný Pirinç
- 2 adet küçük Havuç
- 1 adet Kuru Soðan
- ½ adet Limon
- 2 adet Domates
- 1 çay kaþýðý Toz Þeker
- Tuz
Zeytinyaðlý Pýrasa Tarifi'nin Yapýlýþý
Pýrasalar temizlenir. Yeþil kýsýmlarý
atýlýr. Uzunlamasýna baklama dilim-
leri gibi üç parmak eninde doðranýr.
Su içersine atýlýr.
Halkalar halinde ince ince doðranmýþ soðan, yað içinde hafifçe pembeleþinceye kadar kavrulur. Yarým
parmak uzunluðunda kesilmiþ havuçlar, varsa iki adet ince doðranmýþ domatesle kavrulur. Pýrasalar
bu malzemenin üzerine eklenir. 1520 dakika kapatýlarak kavrulur. Kapaðý açýlýr. Birbuçuk bardak Su, yýkanmýþ pirinç, 1 çay kaþýðý þeker,
tuz katýlýr. Yarým limon sýkýlýr ve karýþtýrýlýr. Orta ateþte piþirilir.
Sayfa
7
GÜNDEM
Milli Eðitim Müdürlüðü'nün
OKA Projesi kabul edildi
Mili Eðitim Müdürlüðü'nün OKA teknik destek kapsamýnda bir projesi daha kabul edildi
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma Vakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaptý.
Türkav istiþare toplantýsý yaptý
Türkav Çorum Þubesi istiþare toplantýsý yaparak, terörden dýþ
politik geliþmelere kadar bir dizi konuda üyelerini bilgilendirdi
Türkiye Kamu Çalýþanlarý Kalkýnma ve Dayanýþma paçavralar ve adýna bayrak dedikleri bez parçasý alVakfý (TÜRKAV) Çorum Þubesi istiþare toplantýsý týnda kimlik kontrolleri yapýldý. 40 bin kiþinin katiline
yaptý. Türkav üyelerinin çeþitli konularda bilgilendi- " sayýn " sözcüðü ile iltifatlar yapýldý. Sözde silahlar
rildiði toplantýda konuþan Türkav Çorum Þube Baþ- býrakýlacaktý, terör daha da arttý. Devlet bunlarýn
kaný Mehmet Ferit Erkün, bizler ne kadar Tek Vatan, hepsini seyretti. Asker ve polis karargâhýnda hapseTek Bayrak, Tek dil desek te, onlar ve onlara her tür- dildi. Verilen bunca tavizin sonunda "daha fazla " dilü imkânlarý sunanlar beraber hareket ederek "sözde yen teröristler gemi azýya aldý, daha fazla azdýlar" deçözüm süreci "adý altýnda çok dil, eyalet, özerklik gi- di.
bi ülkemizi bölünmeye götürecek her türlü Türkav Çorum Þubesi istiþare toplantýsýnda konutezgâhý,(arkasýnda saklandýklarý kutsal deðerlerimi- þan Þube Baþkaný Erkün, dýþ politik geliþmelere iliþzin altýndan) gizlice sahnelemeye çalýþtýlar. Maalesef kin düþüncelerini de þu þekilde ifade etti. "ABD, Ýsraonlarda Tek Vatan, Tek Bayrak, Tek dil diyerek çok il ve BOP projesini yazanlar tarafýndan, parçalanan
bayraklý, çok dilli bir ortam yaratmaya çalýþtýlar. Ku- Ortadoðu'da sahnelenen oyunda, "Arap baharý " adýný verdikleri savaþlarda
rumlardaki T.C. indirildi.
birçok Müslümanýn kaOkul kitaplarýnda " Baynýna girilmiþ, insanlar
rak " þiiri kaldýrýldý. Andýyerlerinden yurtlarýnmýz, içinde "Ne Mutlu
dan olmuþtur. Dikkat
Türk'üm Diyene " olduðu
edin, "Arap baharý" doiçin kaldýrýldý. Din adýna
mino taþý gibi Fas, Tuyetkili yetkisiz herkes
nus, Cezayir, Libya, Mýhaddini aþarak fetva versýr, Irak, Lübnan, Filistin
meye kalkýþtý. Diyanet Ýþve Suriye'yi yaktý, yýktý.
leri Baþkanlýðý onlara
haddini bildirmek yerine
Ýnsanlar ülkelerini terk
etti. Ýkballerini Müslüabuk sabuk konularla orman ülkelerde deðil de
tamý iyice gerdi. TeröristHristiyan ülkelerde arar
ler bazý il ve ilçelerimizde
oldular. Dostumuz (?)
tüneller-menfezler kazdý.
Yollar kapatýldý, terörist
Ýsrail'e neden bir þey olTürkav
Çorum
Þube
Baþkaný
Mehmet
Ferit
Erkün
madý veya olmuyor"
baþýnýn resminin olduðu
Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü personeline yönelik
OKA teknik destek kapsamýnda kabul edilen
'Ýleri Excel Eðitim Projesi' toplam 32 saat olacak.
Proje hakkýnda bilgi veren Ýl Mili Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük, mevcut istatistiklerin
analiz edilmesi, mesleki eðitim planlamalarý,
mesleki eðitim alanlarýnýn güncellenmesi, yatýrýmlar gibi vs. pek çok alanda EXCEL gibi
programlarýn kullanýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu söyledi.
OKA teknik destek kapsamýnda kabul edilen
'Ýleri Excel Eðitim Projesi' ile kurum içerisinde
çalýþan 69 þef, memur, VHKÝ ve diðer personelin EXCEL programýný kullanma becerilerinin geliþeceðinin altýný çizen Büyük, bu sayede bölümlerin bilgi depolama ve yorumlama
kapasitelerinin de artacaðýný vurguladý. Milli
Eðitim Müdürü Büyük, "Bu artýþ hazýrlanacak
rapor ve planlarda daha güvenilirlik ve anlaþýla bilirlik saðlayacaktýr. Doðru analiz edilmiþ
bilgi doðru bir planlamayý da beraberinde getirecektir. Yine bu projenin eðitimde kaliteyi
artýrma hedeflerimize katký saðlayacaðýný
ümit ediyorum" dedi. Eðitimin içeriði ile ilgili
ise þu bilgiler verildi:
Eðitimin içeriði: Geliþmiþ Filtrelemeler, Geliþmiþ Bul ve Deðiþtir Seçenekleri, Grafik Türleri ve Özellikleri, Eðilim Çizgilerinin Eklenmesi,
Mevcut Grafiklere Eþ Zamanlý Farklý Grafik
Türleri Uygulama, Mini Grafik Kullanýmý, Alt
Toplam Seçenekleri, Pivot Tablo Kullanýmý,
Pivot Üzerinde Formüllerle Çalýþma, Pivot Datalarý ile Geliþmiþ Parçalý Raporlar Almak vs.
Eðitimin yeri ve saatleri: Eðitimler iki grup halinde, toplam 32 saat olarak bilgisayar laboratuarý ortamýnda gerçekleþtirilecek ve 2 hafta
sürecektir." (Haber Merkezi)
BUGÜN
08:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden
Canlý
13:00 Haberler
13:30 Dikkat! Bulut Çýkabilir
16:00 Haberler
16:30 Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden
Tekrar
18:00 Haberler
19:30 Önce Saðlýk
20:30 Haberler
21:00 Kültür – Sanat Etkinlikleri
23:00 Haberler
23:30 Günün Ýçinden – Tekrar
01:00 Haberler
Digitürk Platformu 183. Kanal
Turksat Frekans: 12130, Polarizasyon:
Vertical (Dikey), Symbol Rate : 27,500, Fec: 5/6.
Bunlarý Biliyor Musunuz?
- Zürafalarýn Kalbi 10 Kilodur.
- Bir Ahtapot Kuluçkaya Yattýðý Zaman Asla Kalkmaz Ve Açlýktan 8 Bacaðýndan Birini Yer Ve Ölürler Nadiren Ahtapot Yavrusunu Görebilir.
- Kangurular Geri Geri Yürüyemezler.
- Zehirli Ok Kurbaðasý'nýn Zehiri Kiþiyi 2
Dakikada Öldürebilir.
Tarihte Bugün
26/01/1921: Ýstanbul Tramvay iþçileri greve çýktý.
26/01/1931 : Kýzýl Ýstanbul gazetesi hakkýnda soruþturma açýldý.
26/01/1948 : Kurtuluþ Savaþý komutanlarýndan Orgeneral Kazým Karabekir öldü
26/01/1970 : Necmettin Erbakan ve 17
arkadaþý Milli Nizam Partisi'ni kurdu.
VEFAT EDENLER
Ýl Mili Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük
Bina inþaatý maliyet
endeksi bir önceki
çeyreðe göre %0,3 azaldý
Bina inþaatý maliyet endeksi
(BÝME), Ekim-Kasým-Aralýk aylarýný kapsayan 2015 yýlý dördüncü çeyreðinde, toplamda
bir önceki çeyreðe göre %0,3
azalýrken, bir önceki yýlýn ayný
çeyreðine göre %5,4 ve dört
çeyrek ortalamalarýna göre
26 OCAK 2016 SALI
%5,9 arttý. BÝME'de 2015 yýlý
dördüncü çeyreðinde iþçilik
endeksi bir önceki çeyreðe
göre %0,9 artarken malzeme
endeksi ise %0,7 azaldý. Bir
önceki yýlýn ayný çeyreðine
göre iþçilik endeksi %8,1 ve
malzeme endeksi %4,6 arttý.
SEYÝT KUBAT
Kýr Köyü' nden gelme, Öðretmen Galip
KUBAT ve Fýrýncý Esnafýndan Mustafa
KUBAT' ýn babasý, Emekli Astsubay Hacý
TÜRK' ün kayýnpederi, Çimento Fabrikasý'
ndan emekli; Seyit KUBAT vefat etmiþtir.
Allah Rahmet eylesin.
FÝRDEVS HÝSAR
Bayburt' tan gelme, Merhum Þevki HÝSAR' ýn eþi, Ünal ve Ýsmail HÝSAR ile Þenel ÇABUK ve Gönül ÞÝRÝNOÐLU' nun
annesi; Firdevs HÝSAR vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
MUSTAFA ÞAHÝN
Ovasaray Köyü' nden gelme, Sanayi Esnafýndan Hamdi ve Hamza ÞAHÝN' in babasý, Özel Ýdare çalýþaný Kemal DALGIÇ
ve Hasan TORUN' un kayýnpederi; Mustafa ÞAHÝN vefat etmiþtir. Allah Rahmet
eylesin.
NEVRÝYE KARACA
Elvançelebi Köyü' nden, Dursun KARACA' nýn annesi; Nevriye KARACA vefat
etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
AYBÝKE DAÐTARLA
Laçin' den gelme, Dursun TARHAN' ýn torunu, Ahmet DAÐTARLA' nýn kýzý, Emre
ATAR' ýn yeðeni; Aybike DAÐTARLA vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
SERPÝL MAVÝÞ
Sinan ve Yunus MAVÝÞ' in annesi, Orhan
MAVÝÞ' in eþi; Serpil MAVÝÞ vefat etmiþtir. Allah Rahmet eylesin.
Antalya Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen 'Üstat Moliere evleniyor' adlý tiyatro
oyunu 5 ve 6 Þubat tarihlerinde Çorum'da tiyatro severlerle buluþacak.
'Üstat Moliere evleniyor'
5-6 Þubat'ta Çorum'da
Antalya Devlet Tiyatrosu tarafýndan sahnelenen 'Üstat Moliere evleniyor' adlý tiyatro oyunu
5 ve 6 Þubat tarihlerinde Çorum'da tiyatro severlerle buluþacak.
Mehmet Murat Ýldan'ýn yazdýðý, Gökhan Kocaoðlu'nun yönettiði tiyatro oyunu 5 Þubat 2016
Cuma günü saat 20.00'de, 6 Þubat 2016 Cumartesi günü 14.00 ve 20.00 saatleri arasýnda
Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda gösterime
sunulacak. 'Üstat Moliere evleniyor' adlý tiyat-
ro oyunun biletleri tam bilet 5.00 TL, öðrenci 3
TL olarak Çorum Devlet Tiyatrosu giþesinden
satýþa sunuldu.
'Üstat Moliere evleniyor' isimli tiyatro oyununun konusu ise þöyle; " Moliere otuz dokuz yaþýndadýr ve evlenmeye karar verir; genç ve iyi
yemek yapan bir eþ aramaktadýr. 17. Yüzyýl Paris'inde geçen olaylar Fransa Kralýnýn kaçýrýlmasýna dek uzanan bir yanlýþlýklar komedyasýna dönüþür. (Haber Merkezi)
26 OCAK 2016 SALI YIL : 1 SAYI : 51
Ýmtiyaz Sahibi:
Ayhan AYKANAT
Yazý Ýþleri Müdürü:
Ömer Faruk SÖYLEMEZ
Sayfa Editörü ve Web Tasarýmý:
Hasan Hüseyin DÝZLEK
Yayýn Türü
Yönetim Yeri
Tel&Fax
web
e-posta
Baský
Adres
Özel Ýlan-Reklam (cmxsütun)
Vefat-Teþekkür-Baþsaðlýðý vb. mesajlar (4 st.x10cm)
Satýlýk-Kayýp-Eleman vb. Ýlanlarý
Kongre Ýlanlarý
Tüzük Ýlanlarý(maktu)
Birinci sayfa (maktu ilan 4sut.x6cm)
Tam sayfa Ýlan
Yitik
: Yerel süreli yayýndýr
: Yavruturna Mah.
Kulaksýz Sok. 3/41 Çorum
: 0364 224 29 65 - 225 36 50
: www.kesinkarar.com
: [email protected]
: Gümüþ Basýn Yayýn
Matbaacýlýk - Promosyon
: Çöplü Mh. Osmancýk Cd.
No:27/22 ÇORUM
2.50 TL
80 TL
30 TL
50 TL
400 TL
200 TL
750 TL
15 TL
ABONE ÞARTLARI
6 Aylýk : 100 TL Yýllýk: 180 TL
Yurt Ýçi Yýllýk: 450 TL Yurt Ýçi 6 Aylýk: 235 TL
Yurt DýþýYýllýk: 200 EURO Yurt Dýþý 6 Aylýk: 100 EURO
Organize Sanayi Yýllýk : 240 TL Organize Sanayi 6 Aylýk : 140 TL
3 GÜNLÜK HAVA DURUMU
SERKAN
224 13 51
Bahabey Cd.No:120/C
NÖBETÇÝ ECZANELER
BUGÜN
BAÞAK
213 15 58
Ýnönü Cd.No:6/C
AKMAN
221 21 11
Bahabey Cd.103/A
ELÝF
224 57 42
Gazi Cd.11/B
‘Farký kaçýrdýk'
Teknik Direktör Serdar Bozkurt, Tavþanlý
deplasmanýndan 3 puanla dönmenin mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Ýyi hazýrlandýklarý maçýn baþýndan sonuna kadar üstün
bir futbol sergilediklerini ifade eden Bozkurt, " Bu maçýn iki takým açýsýndan da zor
geçeceðini biliyorduk. Ýyi hazýrlandýðýmýz
maçta baþtan sona üstün oynayan taraf bizdik. Çok daha farklý kazanabileceðimiz maçtan 1-0'lýk galibiyetle ayrýldýk. Böylesine zorlu bir deplasmanda ortaya koyduðumuz
mücadele ve üstün futbol sonrasý 1 puanla
ayrýlmak bile bizleri çok üzerdi. Her þeye
raðmen önemli olan kazanmaktý ve bunu
baþardýðýmýz için çok mutluyuz. Soðuk hava
ve sert zemine raðmen sahada canla baþla
mücadele eden futbolcularýmý kutluyorum.
Bu takýmýn çok daha büyük iþlere imza atacaðýna inanýyoruz. Bu maç artýk bizim için
geride kaldý. Þimdi önümüzde daha güçlü
bir takým var. Kendi sahamýzda oynayacaðýmýz Dardanel maçýný da kazanarak üst sýralara doðru yükseliþimizi devam ettireceðiz.
Biz hedefi olan bir takýmýz ve bunu da baþaracak güce sahibiz. Her zaman dediðimiz gibi baþarý birlik ve beraberlikten geçer. Bunun için de tüm þehrin bizlere inanmasý ve
destek olmasý lazým" diye konuþtu. Bozkurt
ayrýca, soðuk havaya raðmen kendilerini
desteklemeye gelen baþta kulüp baþkan Zeki Gül olmak üzere diðer yöneticilere de teþekkür etti. (Haber Merkezi)
Ofsayt kararýna tepki!
Pazar gününü TKÝ Tavþanlý
Linyistspor maçýnda Çorum Belediyespor'un rakip
aðlara gönderdiði bir golün ofsayt gerekçesiyle sayýlmamasý tartýþma konusu oldu.
Karþýlaþmanýn baþýndan
sonuna kadar rakip kalede
gol arayan Çorum Belediyespor'un 22. dakikada
geliþtirdiði ataðýnda Hakan
Yaðmurkaya'nýn soldan
ortasýnda Gökhan topu
aðlara gönderdi. Ancak
maçýn hakemi ofsayt gerekçesiyle golü vermedi.
Teknik heyet ve futbolcularýmýzýn itirazý sonucu deðiþtirmeye yetmedi ve gol
geçersiz sayýldý.
Çorum Belediyepor golcülerinden Ercan Güneri, Türkiye Profesyonel
liglerinin en fazla gol atan ismi olmaya devam ediyor
Kral yine zirvede
Çorum Belediyepor golcülerinden Ercan Güneri, Türkiye Profesyonel liglerinin en fazla gol atan ismi olmaya devam ediyor. Devre arasýnda Körfez Ýskenderunspor'dan transfer edilen Ercan Güner'i Tavþanlý deplasmanýnda
attýðý golle Çorum Belediyespor a altýn deðerinde 3 puan kazandýrdý.
Manavgatspor maçý öncesi sað ayak
orta parmaðýndan sakatlanan ve Ankara'da tedavi gören Güneri, Tavþanlý
deplasmanýnda oynanan maçýn 86.
dakikasýnda Gökhan Kýlýnç'ýn yerine
oyuna dahil oldu. 90. dakikada sahneye çýkan golcü futbolcu attýðý golle
alýnan 3 puanda büyük pay sahibi
olurken, Çorum Belediyespor formasý altýnda ilk golünü de atmýþ oldu.
Golcü futbolcu Ercan, attýðý bu golle
bu sezonki gol sayýsýný 15'e çýkarýrken, profesyonel liglerde en fazla gol
atan isim olma özelliðini de sürdürdü.
Teknik Direktör Serdar Bozkurt
Dardanel
mesaisi
bugün
baþlýyor
Çorum Belediyepor hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý
Dardanelspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün baþlýyor. Haftayý
deplasmanda oynadýðý TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýndan aldýðý 3 puanla kapatan Çorum Belediyespor , Pazar günü kendi
sahasýnda Çanakkale Dardanelspor maçýnýn hazýrlýklarýna bugün yapacaðý antrenmanla baþlayacak. Ulukavak Nazmi Avluca Sahasý'nda yapýlacak olan antrenman saat 13.30'da baþlayacak. (Haber Merkezi)
SAHÝBÝNDEN SATILIK EV
Baþkan Gül'de Ýzledi
Çorum Belediyepor'un geçtiðimiz
hafta sonu Tavþanlý deplasmanýnda
oynadýðý maçý Kulüp Baþkaný Zeki
Gül de izledi. Tavþanlý Ada Stadý'nda
oynanan Tavþanlý Belediye Baþkaný
Mustafa Güler de izledi.
Kulüp Baþkaný Zeki Gül ile Tavþanlý
Belediye Baþkaný Mustafa Güler,
Salih Aydýn da
yalnýz býrakmadý
Güneydoðu, Ana Yola Cepheli, 3+1,
Asansörlü, 3. Kat, 120 metrekare,
deprem yönetmeliðine uygun,
ýsý yalýtýmlý daire satýlýktýr.
Tel: 0
535 441 11 11
Adres: Mimarsinan Mah 11. Cadde No: 46/14 Yuvam Apartmaný
devre arasýnda futbol üzerine sohbet ederlerken, baþarý dileklerinde
bulundular. Ercan Güneri'nin son dakikada attýðý golle 1-0 galip ayrýldýðýmýz maçý kulüp yöneticisi Mustafa
Özbayram, Mustafa Altunkaya, Nurettin Karaca ve Turgay Yýlmaz da izledi. (Haber Merkezi)
Kaleci antrenörü Salih Aydýn
Kaleci antrenörü Salih
Aydýn, Çorum Belediyespor'u Tavþanlý deplasmanýnda yalnýz býrakmadý. Geçtiðimiz
hafta UEFA A antrenörlük kursu için Ýstanbul'a giden Aydýn, geçtiðimiz hafta sonu deplasmanda oynanan TKÝ
Tavþanlý
Linyitspor
maçýnda görevinin baþýnaydý. Kursta verilen
1 günlük izni fýrsat bilen kaleci antrenörü
Salih Aydýn, maç öncesi kalecileri hazýrlamanýn gayreti içerisinde oldu.

Benzer belgeler