suriye çok sektörlü ihtiyaç analizi

Transkript

suriye çok sektörlü ihtiyaç analizi
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
MSNA
Ekim 2014
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ
1
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
Türkiye’de bulunan İnsani Yardım İrtibat Grubu adına OCHA, REACH ve SNAP tarafından hazırlanmıştır.
Fotoğraf: Halep, Salah Aldien ©Barry Abdul Lattif
2
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ (MSNA)
ÖZET
1.
MSNA METODOLOJİSİ
Suriye Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi (MSNA), çok sektörlü bir insani ihtiyaç analizi yapmak üzere Suriye’de
duruma müdahale eden insani yardım topluluğunun ortak bir çalışmasıdır. Mevcut ve geçmiş girişimler
arasında uyumlu bir yaklaşım sağlamak amacıyla veri toplama sürecinde standart gösterge dizileri
kullanılmıştır. MSNA, Suriye Değerlendirme İzleme Girişimi (SAMI) ve Suriye MSNA Teknik Çalışma Grubu
(TGW) tarafından kurulan mekanizmalar aracılığıyla incelenen bir dizi kaynaktan elde edilen bilgileri
kullanmaktadır.
İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye İhtiyaç Analizi Projesi (SNAP) ve REACH Girişimi, Türkiye’deki
insani yardım topluluğu adına bu çok sektörlü ihtiyaç değerlendirmesinin tasarım ve uygulamasından
sorumluydu. Suriye’de MSNA’nın genel amacı, en önemli sorunları ve bunların altında yatan faktörleri
değerlendirerek coğrafi bölgelere ve sektörlere göre kritik ihtiyaçları tespit etmek için stratejik düzeyde geçerli
bilgi sunmaktır. Bu analiz, ayrıca insani erişim sorunlarına dikkat çekerek bilgi açıklarını ve ihtiyaçları da tespit
etmektedir.
MSNA’nın hedefleri şunlardır:




İhtiyaçları, etkilenen grupları, coğrafi alanları ve Suriye’de acil karşılık gerektiren müdahaleleri belirlemek.
Yaklaşan herhangi bir müdahale planına dâhil edilmek üzere delile dayalı bilgileri ve uygun bulguları
sunmak ve sektörel ihtiyaç ve boşluk analizi yapmak.
Sektörel ve daha derinlemesine değerlendirmeler ile ele alınması gereken sektörel ve coğrafi sıcak
bölgeleri ve bilgi açıklarını tespit etmek.
Daha fazla savunuculuk iletişimine rehberlik etmek.
Bu değerlendirme, Suriye’deki 114 nahiye ve 12 ilave bölgeyi kapsamaktadır.1 Değerlendirmenin başlangıçta
155 nahiyeyi kapsamasi planlanırken, güvenlik kaygıları ve erişim sorunları araştırmacıların başlangıçta
planlanan alanların tümünü incelemesini engellemiştir.
Karşılaşılan metodolojik ve fiziksel kısıtları kabul etmekle birlikte, MSNA nihai raporu en güvenilir ve muteber
bilgi kaynaklarına dayalı bulgular sağlamayı amaçlamaktadır. Rapor ayrıca Suriye’deki kilit öncelikli coğrafi
bölgeler, sektörler, etkilenen nüfus grupları ve bu grupların insani ihtiyaçlarını belirlemektedir.2 MSNA
metodolojisi beş ana bileşenden oluşmaktadır: ikincil veri incelemesi; çoklu temel bilgi kaynağı görüşmeleri;
yerel kaynakların sistematik bilgi aktarımı ve toplanan sayısal bilgiler hakkında güven derecesi. Metodoloji
IASC MIRA Kılavuzundan esinlenilirken, bu metodoloji istatistiksel temsil edilebilirliğe izin vermemektedir.
Dolayisiyla bu sonuçlar manipule edilip farkli çıkarsamalara varılamaz.
1
Bu bölgeler, söz konusu analiz çerçevesinde araştırma amacıyla bağımsız birimlere ayrılan kent merkezleridir.
Çoklu bilgi kaynağı görüşmeleri yoluyla saha düzeyinde toplanan bilgiler üçgenlere ayrılmakta (çapraz doğrulama) ve ikincil veriler kullanılarak
tamamlanmaktadır.
2
3 SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
Suriye Arap Cumhuriyeti: 10 Vilayette İncelenen 114 Nahiye için Çok Sektörlü İhtiyaç Analizi Panosu (MSNA)
En az bir sektörde insani yardıma ihtiyaç duyan kişiler
Suriye’yi etkilemekte olan çatışma dördüncü yılındadır ve
ülkedeki insani durum Mart 2011’den beri kötüye
gitmektedir. Suriye’deki savaş, ülke çapında devam eden
mücadele ile birlikte uzun süren bir çatışma haline gelmiştir.
6.6
6%
83%
Ortalama ihtiyaç
85%
Şiddetli ihtiyaç
35%
Sağlık
27%
16%
Gıda
Güvenliği
Su, Hıfzısıhha
ve Hijyen
A leppo
Halep
Idleb
İdlib
A l-Has akeh
Hasiçi
A r-R aqqa
Rakka
Deir-ez-Zor
Deyrüzor
Hama
Hama
Deraa
Dar'a
Lazkiye
L attakia
Şam Kırsalı
R ural Damas
c us
Kuneytra
Quneitra
G rand T otal
11%
10%
Gıda
Dışı Kalemler
Barınma
994,691
1,209,235
173,680
830,100
Hasiçi
1,789,300
510,000
603,700
1,394,400
394,900
522,580
Hama
1,351,500
353,000
482,500
Deraa
485,334
168,105
381,200
Lazkiye
1,333,500
763,000
346,500
Şam Kırsalı
142,400
29,400
108,100
Kuneytra
81,000
39,000
56,000
Yardım için gerek yok
80%
2,341,134
1,596,680
Deyrüzor
6%
70%
İdlib
Rakka
HASIÇI
HALEP
GıdaF Güvenliği
ood s ec urity
Sağlık Health
Gıda
Dışı
Kalemler
Health Non
Non
food
items
food
items
IDLIB
HAMA
HUMUS
Şiddet skoru
ŞAM
2M
4M
Number
of Miktarı
P IN
İhtiyaç Sahibi
Nüfus
0M
2M
4M
Number
P IN
İhtiyaç Sahibi
NüfusofMiktarı
0M
2M
Number
P IN
İhtiyaç Sahibi
Nüfus of
Miktarı
4M
AL-HASAKEH
AL-HASAKEH
ALEPPO
2M
4M
Number
P IN
İhtiyaç Sahibi
NüfusofMiktarı
DEIR-EZ-ZOR
TARTOUS
Birincil
İkincil
İlaç
Tıbbi ekipman
Gıda
Gıda Sepeti
Nakit yardımı
Su Temini
Elektrik
Kuyu kazılması
Hıfzıssıhha
Çöp Toplama
Böcek ilacı
Hijyen
Aile Hijyen çantası
Kadın çantaları
Barınma
Nakit yardımı
Isınma/Yakıt
Gıda Dışı
Kalemler (GDK)
Nakit yardımı
Su konteynırı
Eğitim
Çocuklar için nakit yardımı
Öğretmen maaşları
DEIR-EZ-ZOR
TARTOUS
AL-HASAKEH
AR-RAQQA
IDLEB
6
LATTAKIA
HAMA
DEIR-EZ-ZOR
TARTOUS
Şiddet skoru
ALEPPO
AR-RAQQA
IDLEB
LATTAKIA
HAMA
DEIR-EZ-ZOR
TARTOUS
AL-HASAKEH
ALEPPO
AR-RAQQA
IDLEB
LATTAKIA
HAMA
Su, Hıfzısıhha ve Hijyen
Barınma
ALEPPO
AR-RAQQA
IDLEB
LATTAKIA
HAMA
Düşük etki
Sağlık
AL-HASAKEH
ALEPPO
AR-RAQQA
IDLEB
LATTAKIA
HAMA
Gıda Dışı Kalemler
AL-HASAKEH
ALEPPO
AR-RAQQA
IDLEB
LATTAKIA
Orta
Koruma MSNA’ya tek başına bir sektör olarak dâhil
edilmezken, savunmasız gruplar anketleri yaygın hale
getirilmiştir. MSNA sonuçları, Güvenlik ve Haysiyet
sorunlarının incelenen bütün bölgelerde kadınlar için ikinci
yüksek öncelikli ihtiyaç olarak sıralandığını göstermektedir.
0M
Sağlık
Gıda Güvenliği
Yüksek etki
Sektöre göre
öncelikler
BarınmaS helter
En az bir sektördeki İhtiyaç Sahibi Nüfus
Sektöre göre Şiddet Skoru
Eğitim
Çok yüksek etki
SUVEYDA
Çok düşük etki
Şiddetli İhtiyaç
0M
İmkânsız
ŞAM KIRSAL
KUNEYTRA
DERAA
Ortalama İhtiyaç
2M
4M
Number
of PMiktarı
IN
İhtiyaç Sahibi
Nüfus
DEYRÜZOR
TARTUS
İhtiyaç Sahiplerinin Tasnifi
0M
RAKKA
LAZKIYE
Yukaridaki tablodaki rakamlar MSNA'in kapsadigi alanlar için toplanmistir.
Su, Hıfzısıhha
ve Hijyen
WA S H
milyon
Genel İnsani Erişim Skoru
Mevcut Nufüs Yerinden Edilen İhtiyaç Sahibi
Kişiler Nüfus Miktarı
5,086,996
1,340,500
2,056,080
Halep
Şiddet skoru
62%
4.8
milyon
Vilayet
Haziran 2014’te, Türkiye’de bulunan insani toplum, stratejik
düzeyde geçerli bilgi sağlamak amacıyla Suriye Çok
Sektörlü İhtiyaç Analizini (MSNA) başlatmıştır. MSNA,
coğrafi alanlara ve sektörlere göre kritik ihtiyaçları tespit
ederek, en önemli sorunları ve bunların altında yatan
faktörleri incelemektedir. Bu analiz, ayrıca devam eden
insani müdahale ve insani erişimin altını çizerek bilgi
açıklarını ve ihtiyaçları tespit etmektedir.
Kendi Ülkesinde Yerinden Edilen Kişiler (IDP)
DEIR-EZ-ZOR
TARTOUS
Life Threatening
HAMA
DEIR-EZ-ZOR
5
4
TARTOUS
3
HOMS
HOMS
HOMS
HOMS
HOMS
HOMS
Not Life Threatening
2
1
DAMASCUS
RURAL DAMASCUS
QUNEITRA
DAR'A
DAMASCUS
RURAL DAMASCUS
QUNEITRA
AS-SWEIDA
DAR'A
DAMASCUS
RURAL DAMASCUS
QUNEITRA
AS-SWEIDA
DAR'A
DAMASCUS
RURAL DAMASCUS
QUNEITRA
AS-SWEIDA
DAR'A
DAMASCUS
RURAL DAMASCUS
QUNEITRA
AS-SWEIDA
DAR'A
DAMASCUS
0
RURAL DAMASCUS
QUNEITRA
AS-SWEIDA
DAR'A
AS-SWEIDA
4
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
2.
KİLİT BULGULAR
a. İnsani İhtiyaçların Kapsamı ve Ölçeği
MSNA, nahiye başına düzenlenen bir anket ile nahiye düzeyinde birincil kaynaklardan veri
toplama çalışmalarını içermiştir. Bu değerlendirme için toplamda 126 alanda anket yapılması
hedeflenmişti. Ancak, güvenlik koşullarından dolayı hedeflenen 11 coğrafi alan ele
alınamamıştır.MSNA’da toplamda 114 nahiye ve 12 alan incelenmiştir. Kent merkezlerindeki
koşulların çeşitliliğini hesaba katmak amacıyla şehirler inceleme için daha küçük mahallelere
bölünmüştür: Halep (7), Deyrüzor (2), Hasiçi (3), Lazkiye (2), Şam (2) ve Kamışlı (2).
Nihai olarak incelenen 114 nahiyede, MSNA, nahiye düzeyinde yardıma muhtaç nüfusa
yönelik tahmini rakamlar sunmaktadır. Bu çalışma çerçevesinde, İhtiyaç Sahibi Nüfus sayısı
(PiN) “her nahiyede en az bir sektörde yardıma ihtiyaç duyan nüfus” olarak tanımlanmıştır.
MSNA tarafından tanımlanan toplam ihtiyaç sahibi nüfus sayısı 6.595.995 kişidir. En yüksek
ihtiyaç sahibi nüfus Halep ve sırasıyla İdlip ve Rakka’da bulunmaktadır. Lazkiye, ülkesinde
yerinden edilmiş kişi oranlarının (57%) en yüksek olduğu vilayettir. Onu Kuneytre (48%)
izlemektedir.
Sektöre göre en yüksek PiN sayısı WASH (Su, Hıfzıssıhha, Hijyen) sektöründe (4,6 milyon
kişi) görülmekte; bunu sırasıyla Gıda (4,4 milyon), Gıda Dışı Kalemler (2,7 milyon), Sağlık
(2,4 milyon) ve Barınma (1,6 milyon) sektörleri izlemektedir.
Şiddet Derecelerine Genel Bakış
MSNA Metodolojisi, incelenen her alanda insani ihtiyaç düzeyini belirlemek için sektöre göre
bir şiddet ölçeği belirlemiştir. Bu şiddet ölçeği 0, “Sorun yok”, seviyesinden 6, “yıkıcı sorun”,
seviyesine kadar derecelendirilmiştir. Metodoloji Gıda, Sağlık, WASH, Gıda Güvenliği ve
Geçim Kaynakları, Eğitim, Gıda Dışı Kalemler ve Barınma sektörlerinin her biri için bir şiddet
ölçeği içermektedir.
Dış yardım ihtiyacı yok
İnsani yardım ihtiyacı
Acil ve şiddetli insani yardım ihtiyacı
0
1
2
3
4
5
6
Sorun yok
İkincil sorun
Orta
sorun
Birincil
sorun
Şiddetli sorun
Kritik
sorun
Yıkıcı
sorun
dereceli
Şiddet deresi aracının amacı, analizi desteklemeye yönelik bir güvenilirlik bileşeni ile her
nahiyede sektörlerdeki ihtiyaçların şiddet derecesini karşılaştırmaya yönelik standart bir
yöntem oluşturmaktı. Şiddet dereceleri, ayrıca standart bir analiz aracı olarak Suriye
genelindeki valilikler tarafından şiddet sorunlu bölgelere ait sektörel ve sektörler arası ısı
haritalarının üretimini de desteklemiştir.
5
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
Şekil 03: Valiliklerin ortalama nüfusu ile ölçülen insani ihtiyaç şiddet derecesine ait ısı haritası
Halep Hasiçi
Sağlık
Gıda
Su
Barınma
NFI
% Kapsanan nahiyeler
%73
%75
Rakka
%100
Dera Deyrüzor
%41
%100
Hama
İdlib
%41
%85
Lazkiye
%23
Kuneytre
Şam
Kırsalı
%33
%11
SINA ve MSNA değişimleri:
• Saha araştırması sırasında tespit edilen şiddet dereceleri hala yüksek olmakla
birlikte, SINA’dan beri şiddet puanlarında genel bir düşüş gözlenmiştir. Bu durum
aşağıdaki hipotezle açıklanabilir:
 MSNA daha ayrıntılı bir Şiddet Ölçeği getirmiştir; bu da muhtemelen saha
araştırmacılarını şiddet derecelendirmesi yaparken daha kesin ve titiz olmaya
teşvik etmiştir.
 Çeşitli sektörler, ihtiyaçlarda gözlenen düşüşün ilgili nahiyede insani yardım
sağlanmasıyla bağlantılı olduğunu göstermiştir.
•
İki eğilim belirlenmiştir:
 SINA ile karşılaştırıldığında bazı sektörlerde sektörel şiddet derecesi
artmıştır, ancak daha az sayıda kişi insani yardıma ihtiyaç duymaktadır
(örneğin, Sağlık).
 Bazı sektörlerde daha çok kişi insani yardıma ihtiyaç duymakla birlikte
ihtiyaçlarının şiddet derecesi SINA zamanındakine göre daha azdır (örneğin,
WASH).
•
Kuneytre veya Deraa gibi vilayetler türdeş şiddet dereceleri gösterirken, Halep çok
daha çeşitlidir ve hem en az hem de en şiddetli insani ihtiyaçları olan nahiyelere ev
sahipliği yapmaktadır.
•
En yüksek şiddet derecelerini bildiren nahiyelerin büyük bölümü kırsaldır, insani
erişimde ciddi kısıtlamalarla karşılaşmakta ve yaygın veya aralıklı savaş görmektedir.
Bu nahiyelerin çoğu Halep’in güneydoğusunda veya Hasiçi’nde yer almaktadır.
Genel bulgular:
• Nüfusun yerinden edilmesi bütün sektörleri etkileyen temel bir zorluktur, ancak
yerinden edilme eğilimleri ve yer değiştirme dinamikleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır.
Yerlerinden edilmiş kişilere özgü kırılganlıkları değerlendirme zorluğu devam
etmektedir.
• Nakit erişimi de bütün sektörlerde bildirilen bir sorundur ve uygun nakit esaslı
yardıma yönelik daha çok araştırma yapılmalıdır. Güvensizlik ve erişim, piyasaları ve
6
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
•
•
•
•
•
•
•
mevcut ürünlerin nakliyesini engellemektedir. Bunlara çatışma kaynaklı enflasyon ve
paranın değer kaybetmesi eklenmelidir.
Koruma, sahadaki bilgi kaynakları tarafından kentsel ortamlarda kadın ve erkekler
için başlıca önceliklerden biri olarak tespit edilmiştir.
Eğitimde, başlıca sorun malzeme eksikliği (kitap, tükenmez ve kurşun kalem vb.) ve
çocukların haneye gelir getirici faaliyetlere katılımıdır.
Sağlıkta, son kızamık ve çocuk felci kampanyalarının etkisi olumlu olmuştur (yüksek
risklere rağmen herhangi bir salgın bildirilmemiştir).
Kadınların üreme sağlığı konusundaki ihtiyaçlarına dikkat çekilmiştir.
Gıda güvencesizliği zamanla artmıştır (son SINA’dan beri, açlık tehdidi altındaki
kişilerin sayısında %7’lik bir artış gözlenmiştir, 20 nahiye şiddetli derecede açlık
tehdidi altındadır; ancak, gıda ihtiyacının şiddet derecesi Kasım 2013 ile Eylül 2014
arasında azalmıştır).
Son kuraklıkların yerel gıda üretimi üzerinde doğrudan bir etkisi vardır.
Barınma sektöründe ev sahibi aileleri desteklemeye yönelik açıkça bir ihtiyaç söz
konusudur (kiralıklar, tadilat ve iyileştirme).
Tavsiyeler
SINA sırasında ifade edilen birçok tavsiye geçerliliğini hala korumakta ve
uygulanmayı beklemektedir:
• Belirlenen sorunlu bölgelerde Sağlık, Hıfzısıhha, Eğitim, Gıda Güvenliği ve
Barınma/Gıda Dışı Kalemler (NFI) sektörlerinde sorunları araştıran sektöre özel
ilave değerlendirmeler.
• Belirli koruma sorunlarının yaygınlığını, doğasını ve ilave savunmasız grupların
durumunu araştırmaya yönelik koruma değerlendirmeleri.
• Mal ve malzemelerin giriş ve çıkışlarını ve bu hareketleri etkileyen aktörleri
değerlendirmeye yönelik derinlikli piyasa analizi.
• Mevcut analizlerin coğrafi ve sektörel kapsamının haritalandırılması için bir
Araştırmalar Araştırması yapılması. Bilgilerin paylaşımı, değerlendirmelerin
tekrarından kaçınılmasını ve etkilenen halk arasında değerlendirme bıkkınlığının
azalmasını sağlayacaktır.
• Halihazırda değerlendi, dinamik bir ihtiyaç izleme sisteminin kurulması ve veri
toplama formatlarının sistematikleştirilmesi (tıbbi kayıtlar, rakamlar, grup ve konuma
göre öncelikli ihtiyaçlar) ve düzenli veri toplama, analiz ve dağıtımının (aylık)
sağlanması öncelik taşımaktadır. Durum akışkan, koşullar (özellikle IDP
kamplarında) ve erişim sürekli olarak değişmekte olduğu için bu husus özellikle
önemlidir.
Bunlara ek olarak, MSNA ekibi aşağıdaki tavsiyelerde bulunmaktadır:
• Değerlendirme Stratejilerinin revize edilmesi (değerlendirmelerin yapılmasına yönelik
ihtiyaç izleme sistemleri ve kapasite oluşturma olanaklarının araştırılması dâhil)
• Makro değerlendirmelerde konuyla en çok alakalı bilgilerin toplanmasına
odaklanılması.
• Değerlendirme ekiplerinde cinsiyet dengesinin mümkün olduğunca sağlanması.
• İhtiyaç analizlerinde etkilenen kişilere hesap verebilirliği iyileştirme yollarının
araştırılması.
7
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
b. Kamp Koordinasyonu ve Kamp Yönetimi (CCCM)
Suriye’deki çatışma dördüncü yılına girerken, artan sayıda sivil evlerini terk etmeye
zorlanmaktadır ve daha güvenli barınak(lar) aramaktadırlar. MSNA’daki bulgulara göre,
ziyaret edilen nahiyelerin %74’ünde incelemeden önceki ayda istikrarsızlık ve (artan veya
azalan) nüfus hareketleri görülmüştür. Vilayet içinde en çok nüfus durağanlığının İdlip
(ziyaret edilen nahiyelerin %50’si) ve Hasiçi’nde (%43) olduğu bildirilmiştir.
Yerinden edilmenin en önemli sebebi güvenliksizliktir. Çatışma yoğunluğu, nüfus
hareketlerinde başlıca etmendir. Sık çatışma olduğu bildirilen incelenen bölgelerin %53’ünde
nüfusun azaldığı, %34 de artış olduğu kaydedilmiştir.
Kamplara veya yerleşmelere taşınma, Suriye’de yerlerinden edilmiş kişiler için en son tercih
olmaya devam etmektedir. Çatışmadan önce Suriye’nin oldukça gelişmiş olduğu gerçeği göz
önüne alındığında kültürel etmenler ve IDP kamplarındaki insani yardımın sürdürülemezliği
nedeniyle yerleşme ve kamplar Suriye’deki yerinden edilmiş kişiler için en az tercih edilir
seçenek olarak düşünülmektedir. Bu kişiler yerleşme veya kamplara taşınmadan önce ev
sahibi topluluklarla yaşama, özel konaklama kiralama veya menşe bölgelerine yakın kamu
binalarında yaşama gibi “ daha tercih edilebilir” seçenekleri yeğlemektedir.
8
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
c. Eğitim
Suriye MSNA’da çocukların bütün sektörlerde en savunmasız gruplardan biri olarak
algılandığı bulunmuştur. Özellikle sık aktif çatışma olan bölgelerde, 5 yaş altı çocuklar en
savunmasız ihtiyaç sahibi grup olarak tanımlanmıştır.
HASIÇI
HASIÇI
HALEP
HALEP
RAKKA
IDLIB
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
LAZKIYE
HAMA
HAMA
DEYRÜZOR
TARTUS
HUMUS
ŞAM
ŞAM KIRSAL
HUMUS
Şiddet Ölçeği
5
4
SUVEYDA
ŞAM
6
Büyük-Yıkıcı Durum Aralığı
KUNEYTRA
DERAA
DEYRÜZOR
TARTUS
3
Normal- Ciddi Durum Aralığı
2
ŞAM KIRSAL
% İşlevsel Okul / Eğitim Tesisi Yüzdesi
0 - 25%
KUNEYTRA
DERAA
26% - 50%
51% - 75%
SUVEYDA
76% - 100%
1
Hiçbiri
0
Ayrıca araştırma sonuçları, ihtilaflı veya yoğun silahlı çatışma yaşanan bölgelerde ikamet
eden okul çağındaki çocukların büyük çoğunluğunun ilköğretim veya orta öğrenim
olanaklarına düzenli olarak katılmadığını ortaya koymaktadır. Örneğin Halep vilayetinde, 614 yaş arasındaki çocukların sadece %0-25’i incelenen tüm bölgelerin yaklaşık yarısında
(%49) ilköğretim okuluna devam ediyordu.
Nakit yardımı ve öğretmen maaşları, öncelikli müdahale alanları olarak tespit edilmiştir.
Erişim, güvenlik, lojistik, sınırdan malzeme girişindeki idari zorluklar, tutarlı eğitim yönetişimi
eksikliği ve ulaşımı zor bölgelerde büyük ölçekli yer değiştirmeler eğitim desteği
sağlanmasını ciddi ölçüde engellemektedir.
Bulgular, ailenin çocuklarını okula gönderip göndermeme kararında güvenlik kaygılarının
büyük ölçüde etkili olduğunu ve fiziksel erişimin öğrenme olanaklarına en büyük engel
olmaya devam ettiğini göstermektedir.
9
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
d. Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları
Sağlık, su ve korumadan sonra gıda
öncelik olarak tespit edilmiştir. Gıda
ihtiyaçları ciddiyetini korurken, bu
inceleme
hasattan
hemen sonra
yapılmış ve geçen Temmuz gıda
güvenliğini kapsayan genişletilmiş insani
müdahale ile aynı zamana denk
gelmiştir.
Koruma
kaygılarının
artmasının yanı sıra şiddetli su kıtlığı
dâhil mevsimsel eğilimlerin toplamı,
etkilenen nüfus için daha öncelikli
ihtiyaçlar olarak algılanmıştır.
HASIÇI
HALEP
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
HAMA
DEYRÜZOR
TARTUS
HUMUS
Şiddet Derecesi
6
ŞAM
ŞAM KIRSAL
KUNEYTRA
DERAA
5
4
3
SUVEYDA
2
1
İncelenen yedi vilayette toplam 4,5 milyon kişinin gıda yardımına ihtiyaç duyduğu
bildirilmiştir. Halep, İdlip ve Hasiçi orta ve şiddetli ihtiyaç sahibi kişi sayısının en yüksek
olduğu vilayetler olarak bildirilmiştir. 114 vilayetten 20’sinin yaşamı tehdit eden gıda kıtlığı ile
karşı karşıya olduğu bildirilmiştir. Yaklaşık 778.000 kişinin gıdaya erişim olmadığı için
yaşamı tehdit edici problemlerin olduğu bölgelerde yaşadığı bildirilmiştir.
HASIÇI
HASIÇI
HALEP
HALEP
RAKKA
IDLIB
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
LAZKIYE
HAMA
HAMA
DEYRÜZOR
HUMUS
HUMUS
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
SUVEYDA
DEYRÜZOR
TARTUS
TARTUS
İhtiyaç Sahibi Nüfus
600 - 15,500
15,501 - 45,000
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
SUVEYDA
Akut İhtiyacı Olan Nüfus
0 - 500
501 - 1,500
45,001 - 95,000
1,501 - 3,500
95,001 - 200,000
3,501 - 7,664
200,001 - 500,000
7,665 - 15,000
Gıda ihtiyacının şiddet derecesinde geçen yıl artış görülmüştür. Şu anda, incelenen toplam
nüfusun %5’i, Kasım 2013’teki %21 ile karşılaştırıldığında gıdaya erişimde “şiddetli ve
yıkıma yakın” sorunlar bildiren nahiyelerde yaşamaktadır.
Bebek maması kıtlığı, piyasadaki en az bulunabilir kalem olarak bildirilmiş, bunu süt, süt
ürünleri ve yakıt izlemiştir. Suriye genelinde gıdaya erişimdeki başlıca kısıtlama ekonomiktir.
Gelir yaratıcı olanakların azalması ve artan fiyatlarla birlikte hane halkları temel gıda
ihtiyaçlarının karşılanmasında gittikçe artan zorluklar yaşamaktadır.
10
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
e. Sağlık
MSNA
araştırmasına
göre,
incelenen
nahiyelerin %59’unda incelemeden önceki üç
ayda nüfusun sağlık durumu kötüleşirken,
%35’inde
durum
değişmemiştir.
Sağlık
durumundaki kötüleşmenin sebebi artan savaş,
Afrin ilçesi (Halep) veya Deyrizor Şehri gibi
bölgelerde kuşatma ve/veya kırsal alanlarda
olduğu gibi insani yardıma erişim sıkıntısıdır.
HASIÇI
HALEP
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
HAMA
DEYRÜZOR
TARTUS
HUMUS
Şiddet Derecesi
6
ŞAM
ŞAM KIRSAL
5
4
KUNEYTRA
DERAA
3
SUVEYDA
2
1
0
MSNA araştırmasına göre, incelenen nahiyelerin %59’unda incelemeden önceki üç ayda
nüfusun sağlık durumu kötüleşirken, %35’inde durum değişmemiştir. Sağlık durumundaki
kötüleşmenin sebebi artan savaş, Afrin ilçesi (Halep) veya Deyrüzor Şehri gibi bölgelerde
kuşatma ve/veya kırsal alanlarda olduğu gibi insani yardıma erişim sıkıntısıdır.
HASIÇI
HASIÇI
HALEP
HALEP
RAKKA
IDLIB
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
LAZKIYE
HAMA
DEYRÜZOR
HAMA
TARTUS
HUMUS
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
DEYRÜZOR
TARTUS
ŞAM KIRSAL
SUVEYDA
HUMUS
İhtiyaç Sahibi Nüfus
152 - 12,000
12,001 - 36,500
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
SUVEYDA
Akut İhtiyacı Olan Nüfus
0 - 250
251 - 1,000
36,501 - 78,000
1,001 - 2,700
78.001 - 150,000
2,701 - 6,000
150,001 - 505,000
6,001 - 30,000
İncelenen 126 bölgede, yerel bilgi kaynakları 5 yaş altındaki bebeklere/yeni yürümeye
başlayan çocuklara özellikle tüm yönlerden az hizmet alan ve kaliteli hizmete erişimin daha
pahalı olduğu kırsal alanlarda sağlık kaygıları açısından en çok riskte olan yaş grubu olarak
yer vermiştir.
İncelenen bölgelerde yerel bilgi kaynakları üç acil müdahale alanı belirlemiştir: ilaç, tıbbi
donanım ve sağlık personeli. Bebek maması temini bütün bölgelerde dördüncü öncelik
olarak belirtilmiştir.
Mali olanakların kıtlığı ve özellikle kırsal bölgelerdeki pahalılığı sağlığa erişimin en önemli
engelidir. Bunu kısıtlı hareketliliği olan insanlara yönelik uygun hizmet eksikliği ve lojistik ve
güvenlikle ilgili kısıtlamalar izlemektedir. En çok bildirilen bulunabilirlik sorunları özellikle
11
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
kırsal alanlarda ilaç, tıbbi donanım ve tıbbi personel eksikliği iken kentsel alanlarda ayrıca
uzmanlaşmış hizmet eksikliği de kaydedilmiştir.
f. İnsani Erişim
Ekim 2014’te, kuzeybatı vilayetleri Halep, İdlip, Lazkiye kırsalı ve kuzey Hama’da
muhalefetin kontrolündeki çoğu bölge, sınır ötesi operasyonlar için büyük ölçüde erişilebilir
olmaya devam etmektedir. Bunun başlıca sebebi Türkiye ile açık sınır kapılarının yanı sıra
insani yardımı sistematik olarak engellemeyen silahlı aktörlerden kaynaklı kolaylıktır. Suriye
sahili ve merkezinde, Şam ve Şam kırsalında hükümet kontrolündeki çoğu bölge, Suriye
hükümetinin izni ile hükümetin kontrolündeki topraklardan faaliyetlerini yürüten aktörler için
erişilebilir haldedir.
İnsani Erişim ve Sınır Kapıları
Eylül 2014
IslahiyeMeidan
Ekbis
]
BükülmezAtmeh
CilvegözüBab
El Hawa
AşşağıpulluyazıEin el-Bayda
]
CeylanpınarRas al-Ain
]
]
]
Halep
!!
!!
]
]
]
Fishkhabou
Simalka
RabiaaYarobiyeh
Rakka
Sokhneh
!
Tadmor
!
Ad DabbusiyaAbboud
QaaJusiyah
]
Jdaydet
YabousMasna'
]
Deyrüzor
!
!
Humus
!!
]]
ÇavuşköyAin Diwar
HASIÇI
!!
Hama
!!
AaridaKharaba
NusaybinQuamishli
]
]
]
Lazkiye
!!
Tartus
!
!
!
ŞenyurtDerbassiyeh
]
]
Idlib
!!
]]
]]
]
]
YayladagiKasab
MursitpinarKarkamışÖncüpınarAin Al Arab
Jarablus
AkçakaleÇobanbeyBab al]
Tell Abyad
Al-Ra'ee
Salam
]
!
^
Şam
]]
Şam Kırsal
]
Al-WalidAt Tanf Sinir
Kuneytra
!!
Ramtha- Deraa
!!
Der'a
JaberNasib
]
Al-Qa'imAbu Kamal
Suveyda
!!
Kapilari
] Açik
] Kapali
]
Yerel yetkililerin izni
ile geçici erişim
Etki alanlari
İhtilaflı Bölgeler
Hükümet (SAA)
İŞİD bağlantılı gruplar
Kürt Güçleri
Silahlı muhalif gruplar
İnsani faaliyetlerin uygulanmasına güçlü gruplar veya kişilerce müdahale, incelenen
bölgelerde insani yardım sağlanmasında karşılaşılan en ciddi kısıtlamadır. Bunu takiben
yardım kuruluşları, personeli veya malzemelerine yönelik hareket ve seyahat kısıtlamaları ve
insani yardıma ihtiyaç duyulan bölgelere erişimi engelleyen devam eden güvenlik
husumetleri gelmektedir.
12
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
MSNA, Eylül 2014’te insani erişim kısıtlamalarının ciddi olduğu bölgelerde 5,2 milyon kişinin
yaşadığını bulmuştur. Aynı dönemde insani faaliyetlerin uygulanmasına güçlü gruplar veya
kişilerce müdahale, incelenen bölgelerde insani yardım sağlanmasında en ciddi kısıtlama
olarak vurgulanmaktadır. Bunu hareket kısıtlaması ve insani yardım aktörleri, varlıkları ve
personeline yönelik şiddet izlemektedir.
g. Koruma
Koruma (güvenlik ve haysiyet), kentsel ortamlardaki kadınlar için ikinci yüksek öncelikli
ihtiyaç olarak, aynı bağlamdaki erkekler içinse üçüncü yüksek öncelik olarak bildirilmiştir.
Kronik insan hakları ihlalleri ve istismarlar, yaygın güvensizlik ve uluslararası insani hukuka
uymama bağlamında gerçekleşmiştir. Suriye savaşı, ülkedeki siviller için etkili korumanın
olmaması ile nitelendirilmektedir.
Isı haritası – Güvenlik ve haysiyet kaygılarına göre en çok riskte olduğu bildirilen
nüfus yaş grubu
Güvenlik ve haysiyet kaygılarında en çok riskte olan savunmasız yaş gruplarıı
AlHasiçi
Rakka
Halep
Dera
Deyrezor
Hama
İdlip
Lazkiye
9
23
5
Şam
KuneytireKırsalı
Bütün Bölgeler
Bebek/yür. baş. çocuklar(< 5 yaş)
Çocuklar (5-12 yaş)
Yaşlılar (60+ yaş)
Kadınlar (18-59 yaş)
Erkekler (18-59 yaş)
Genç kadınlar (13-17 yaş)
Genç erkekler (13-17 yaş)
# incelenen tüm bölgelerde 33
16
10
7
15
2
4
124
Çocuk koruması başlıca endişe kaynağıdır; çocuk ve gençler ölüm, yaralanma, silahlı
gruplarla bağlantı, çocuk işçiliğinin zararlı biçimleri ve çocuk ve gençlerin eğitim ve sağlık
hizmetlerine erişimlerinde kısıtlama tehlikeleri ile karşı karşıyadır. Kadınlar ve genç kızlar,
yaşlılar, engelliler, genç erkekler, ülkesinde yerlerinden edilen kişiler (IDP), mülteciler ve
üçüncü ülke vatandaşları yardıma en çok ihtiyaç duyan kişiler olarak belirlenmiştir. Cinsiyet
Temelli Şiddet (GBV) Suriyeli siviller için ciddi, az bildirilen bir kaygıdır.
Isı Haritası - Nahiyeleri etkilediği bildirilen güvenlik ve haysiyet sorunları
Halep
Hasiçi
Rakka
Dera
Deyrizor
Hama
İdlip
Lazkiye
9
23
5
Şam
KuneytireKırsalı
Bütün Bölgeler
Hava saldırıları veya bombalamalar
Silahlı şiddet/çatışmalar
Tutuklama/gözaltı
Adam kaçırma/Ortadan kaybolma
Kısıtlı nüfus hareketi
Cinayetler/İdamlar
Sivillerin tesislerine saldırılar
Fiziksel İstismar/İşkence
Suçluluk/cazia eylemler
Bilmiyorum
Problem Değil
Diğer
İncelenen bölge sayısı
35
16
10
7
15
2
4
13
126
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
Bu ihtiyaçlar temel alındığında, korumaya yönelik tespit edilen başlıca öncelikler çocuk
dostu alanların genişletilmesi, çocuk ve kadınlara yönelik psiko-sosyal hizmetler; kadınlar
için güvenli alanların genişletilmesi ve Suriye müdahalesi boyunca korumanın
anaakımlaştırılmasıdır.
h. Barınma ve Gıda Dışı Kalemler (NFI)
Gıda Dışı Kalem (NFI) yardımı gereken incelenen kişi sayısı, Barınma desteği
gerekenlerden ciddi oranda daha yüksektir. İncelenen 114 nahiyenin 12’sinde, barınma
durumu yaşamı tehdit edici olarak sıralanırken, 14 nahiyenin kilit bilgi kaynakları yaşamlarını
tehdit edici bir durum bildirmektedir.
Barınma
Gıda Dışı Kalemler
HASIÇI
HASIÇI
HALEP
HALEP
RAKKA
IDLIB
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
LAZKIYE
HAMA
HAMA
DEYRÜZOR
DEYRÜZOR
TARTUS
TARTUS
HUMUS
HUMUS
Şiddet Derecesi
Şiddet Derecesi
6
6
ŞAM
ŞAM KIRSAL
KUNEYTRA
DERAA
5
4
3
SUVEYDA
ŞAM
ŞAM KIRSAL
5
4
KUNEYTRA
DERAA
3
SUVEYDA
2
2
1
1
0
0
Yerel bilgi kaynakları, Barınma ve Gıda Dışı Kalemlere erişimde başlıca kısıtlamaların mali
kaynak eksikliği olduğunu ifade etmektedir. Gelir ve tasarruf eksikliği ile birlikte fiyatlardaki
artış nedeniyle, topluluklar barınak tamiratı için malzeme ve gereçler gibi kalemlere
erişememektedir.
Barınma
Gıda Dışı Kalemler
HASIÇI
HASIÇI
HALEP
HALEP
RAKKA
IDLIB
RAKKA
IDLIB
LAZKIYE
LAZKIYE
HAMA
HAMA
DEYRÜZOR
HUMUS
HUMUS
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
SUVEYDA
DEYRÜZOR
TARTUS
TARTUS
ŞAM
Akut İhtiyacı Olan Nüfus
0 - 350
351 - 1,100
1,101 - 3,800
3,801 - 7,000
7,001 - 11,000
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
SUVEYDA
Akut İhtiyacı Olan Nüfus
0 - 1,000
1,001 - 3,000
3,001 - 6,850
6,851 - 12,000
12,000 - 60,000
14
SURİYE ÇOK SEKTÖRLÜ İHTİYAÇ ANALİZİ – ÖZET
Soğuk, sıcak, yağmur, rüzgâr, kar gibi – sert hava koşullarından yetersiz koruma, öncelikli
kaygıdır; bunu elektrik/aydınlatma ve personel güvenliği sıkıntısı, güvenlik ve aşırı kalabalık
toplu barınaklar izlemektedir.
Hem Gıda Dışı Kalemler hem de barınma müdahalelerinde, katılımcılar asıl önceliğin nakit
olduğunu belirtmiştir. Ancak bu önceliklendirmeye rağmen piyasada bilumum mallar
bulunmamaktadır. Piyasada olan kalemlerde ise kalite kaygısı söz konusudur. 47 nahiyede
gerçekleştirilen saha araştırması, etkilenen halkların elde edebildiği NFI kalemlerinin, kendi
takdirleri esas alındığında, düşük kalitede olduğunu göstermiştir.
i. Su, Hıfzıssıhha ve Hijyen (WASH)
WASH sektörü, ihtiyaç sahibi yaklaşık 4,6 milyon kişi ile tüm sektörlerde bildirilen en yüksek
ihtiyaç sahibi kişi sayısına sahiptir. Bu vilayetlerin en kalabalığı olan Halep vilayeti, suya
ihtiyaç duyan en yüksek kişi sayısını bildirmiştir. Şebeke azaltımı, insanların çoğunlukla su
tankeri ve kuyu kullanmasına yol açmıştır.
HASIÇI
HALEP
HASIÇI
IDLIB
HALEP
RAKKA
IDLIB
RAKKA
LAZKIYE
HAMA
LAZKIYE
HAMA
DEYRÜZOR
TARTUS
DEYRÜZOR
TARTUS
HUMUS
HUMUS
Şiddet Derecesi
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
6
5
4
SUVEYDA
3
ŞAM
KUNEYTRA
DERAA
ŞAM KIRSAL
Akut İhtiyacı Olan Nüfus
0 - 2,500
SUVEYDA
2,501 - 11,000
2
11,001 - 35,000
1
35,001 - 80,000
0
80,001 - 400,000
Toplu barınaklarda yaşayan IDP’ler, en çok güvenli su kıtlığı tehlikesinde olan grup olarak
tespit edilmiş; bunu özellikle Deyrüzor, Kuneytre ve Rakka’da hasarlı/bitirilmemiş binalarda
yaşayan IDP’ler izlemiştir.
Sudaki öncelikli müdahaleler elektrik tedariki, kuyu kazılması ve jeneratör yakıtını
kapsamakta, bunu su pompalama ve su dağıtımı için kapasite geliştirme amaçlı şebeke
tamirleri izlemektedir.
Suyun bulunabilirliğini etkileyen başlıca sorun, su sistemlerini çalıştırmak için elektriğin
olmamasıdır; bunu su sistemi için hazırda bekleyen elektrik jeneratörü izlemektedir. İşlem
için kimyasal kıtlığı, incelenen tüm vilayetlerde farklı düzeylerde bildirilmiştir. Para yokluğu,
ekonomik kaynakların kıtlığı dâhil güvenli içme suyuna erişimde başlıca kısıtlamadır.
Erişebilirlik sorunları açısından kırsal ve kentsel bölgeler arasında kritik herhangi bir farklılık
bulunmamıştır.
15