DEVLET TİYATROLARI - Devlet Tiyatroları

Transkript

DEVLET TİYATROLARI - Devlet Tiyatroları
DEVLET TİYATROLARI GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ
2015
FAALİYET
RAPORU
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ
….
Bir millet sanattan ve sanatkârdan mahrumsa, tam bir hayata sahip olamaz
….
BAKAN SUNUŞU..…………………………………………………………...1
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU…………………………………………….... 2
I-GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon…………………………………………………………..3
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar……………………………………………..3
C. İdareye İlişkin Bilgiler ……………………………………………………..3
1-Fiziksel Yapı………………………………………………………………....3
2- Örgüt Yapısı ………………………………………………………………..4
3- Bilgi ve Teknoloji Kaynakları ……………………………………………...11
4- İnsan Kaynakları ……………………………………………………………13
6- Sunulan Hizmetler ………………………………..........................................15
7- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi …………………………………………… 16
II-AMAÇ ve HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri ……………………...........................................17
B. Temel Politikalar ve Öncelikler ……………………………………………..19
III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER
A. Mali Bilgiler …………………………………………………………………20
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ………………………………………………......20
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar………............................................22
3- Mali Denetim Sonuçları …………………………...........................................22
B. Performans Bilgileri…………………………………………………………..23
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri …………………………………………………….23
2- Performans Sonuçları Tabloları……………………………………………….50
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi ………………………………….60
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi……………………………….68
IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A. Üstünlükler ……………………………………………………………………68
B. Zayıflıklar……………………………………………………………………...68
C. Değerlendirme …………………………………………………………….......69
….
BAKAN SUNUŞU
Devlet Tiyatroları, sanatsal yaratıcılığın en etkin şekilde topluma aktarıldığı tiyatro
sahnelerinde oyunlarını sahnelemekte, hizmet alanlarını genişletmekte ve sanatsal faaliyetini
artırmaktadır. Verilen temsil ve ulaşılan seyirci sayısıyla halkın sosyal ve kültürel faaliyetlere
katılım düzeyinin arttığı görülmektedir.
Yıl içinde yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve verimliliğinin tespit edilmesi için
kullanılacak araçlardan biri olan Faaliyet Raporları, sonuç odaklı hizmet sunumu ve
izlenebilirliği zorunlu hale getirmektedir. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün mali
bilgileri, fiziksel, teknolojik ve insan kaynaklarına, faaliyetlerine ilişkin mevcut durumunu
gösteren kamuoyunu bilgilendirmeyi ön plana alan bir anlayış içerisinde hazırlanmış
bulunmaktadır.
Bu çerçevede, mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu anlayışıyla hazırlanan 2015
yılı İdare Faaliyet Raporunun, kamuoyunu bilgilendirme amacını en iyi şekilde
gerçekleştirmesini temenni ediyorum.
Mahir ÜNAL
Kültür ve Turizm Bakanı
1
GENEL MÜDÜRÜN SUNUŞU
Ülkemizin ulusal ve uluslararası alanda en kapsamlı sanat kurumlarının başında gelen
Devlet Tiyatroları, tiyatro sanatını yurt genelinde yaygınlaştırmak ve Türk Tiyatrosunu dünya
çapında tanıtmak amacıyla, 1949 yılından beri perdelerini açmaktadır.
Devlet Tiyatroları; 2014–2015 tiyatro sezonunda binlerce temsil vermiş, tiyatro
sanatının ülkenin her noktasında sahnelenmesini sağlamak amacıyla yurt içi turneler ile Türk
sahne sanatlarının yurtdışında tanıtılmasını sağlamak, kültürel işbirliği ve projelere adımlar
atmak ana hedefleri ile yurt dışı turneler düzenlemiştir. Ayrıca, gerçekleştirilen ulusal ve
uluslararası festivaller, tiyatro sanatının en uygun fiziki koşullarda icra edilmesini sağlamak
için açtığı yeni sahnelerle faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.
Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü faaliyetleri ve sonuçlarını içeren “2015 İdare
Faaliyet Raporunu” kamuoyunun bilgisine sunar, hazırlanmasında emeği geçen çalışma
arkadaşlarıma teşekkür ederim.
A. Necat BİRECİK
Genel Müdür V.
2
GENEL BİLGİLER
I-GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
Cumhuriyet ilkeleri ışığında toplumun kültürel ihtiyacını karşılamak, Türk dilini
geliştirmek, tiyatro sanatını yaygınlaştırmak ve evrensel değerlere sahip bireylerin
yetiştirilmesine katkıda bulunmak.
Vizyonumuz
Tiyatronun doğduğu topraklarda seyreden, dinleyen, okuyan, anlayan, duyarlı bireylerin
yetiştirilmesine katkıda bulunan, dünyanın önder tiyatro merkezi olmak.
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Genel Müdürlüğümüz, nitelikli Türk eserleri ile evrensel değerdeki yabancı eserleri
yüksek düzeyde temsil etmek, kültürel gelişimimize katkıda bulunmak, Türk dilinin en iyi
şekilde telaffuzunu yaygınlaştırmak, şive birliğinin sağlanmasına çalışmak, yerli oyun
yazarlarının yetişmesine yardımcı olmak, milli repertuarı oluşturmak, dünya klasiklerini ve
tiyatro sanatındaki yenilikleri tanıtmak, tiyatro sanatını geliştirmek ve yaygınlaştırmak,
tiyatroyu yurt içinde yaymak, Türk oyun yazarlarının eserlerinin yabancı ülkelerde
tanıtılmasına çalışmak, yabancı sanat adamlarıyla işbirliği yaparak ülkemizle diğer ülkeler
arasındaki işbirliğinin gelişimine katkıda bulunmak, gerektiğinde tiyatrolar açmak, milli ve
milletlerarası festivallere katılmak amacıyla 5441/1310 sayılı yasayla kurulmuştur.
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Fiziksel Yapı
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne bağlı Merkez ve Taşra İdari binalarında toplam
275 çalışma odası, 2 konferans salonu, 47 bilet satış gişesi, 9 santral, 13 arşiv, 7 toplantı odası,
3 yemekhane, 97 depo, 4 dinlenmelik, 6 okuyucu salonu ile 1 adet tiyatro ihtisas kütüphanesi
bulunmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce sahnelenen oyunlarda kullanılan dekor,
kostüm ve aksesuarların üretildiği atölyelerimiz ve muhafaza edildiği depolarımızı barındıran
“Macunköy Tesisleri” bulunmaktadır. Bu tesislerde 13 çalışma odası, 1 santral, 4 depo, 15
atölye 1 kostüm, 1 kumaş ve 1 aksesuar ambarı bulunmaktadır. 2015 yılı içerisinde Devlet
Tiyatroları hizmetlerini 25 il ve 70 sahnede yürütmektedir. Kurumun 27 adedi Genel
Müdürlükte, 10 adedi taşrada olmak üzere toplam 37 adet hizmet aracı vardır.
3
GENEL BİLGİLER
2- Örgüt Yapısı
Genel Müdürlüğümüz Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı özel bütçeli bir kuruluştur.
Kurumun merkezi Ankara’da olup teşkilat yapımız merkez ve taşra teşkilatı olmak üzere ikili
yapıya sahiptir.
Merkezde görev yapmak üzere Genel Müdür, iki Genel Müdür Yardımcısı ile Başrejisör
yönetiminde olan Devlet Tiyatroları ana ve yardımcı hizmet birimlerinden oluşmaktadır.
Taşra teşkilatlarımız ise il bazında sanat yönetmeni ve yardımcıları yönetiminde
örgütlenmiştir.
4
GENEL BİLGİLER
Hizmet Birimleri:
Sanatsal Ana Hizmet Birimleri:
Başrejisörlük; Koordinasyon toplantılarında oynanmasına karar verilen oyunların,
rejisörlerinin seçiminde, rol dağıtım listesinin hazırlanmasında, Genel Müdüre yardımcı olur.
Tüm oyunların prova ve temsillerini izleyerek gerekli değerlendirmeleri yapar ve Genel
Müdüre sunar. Rol dağılım listesinde görevlileri belirler.
Başdramaturgluk; Başdramaturgluk birimi, repertuarın düzenlenmesine yardımcı olmak için
inceleme, araştırma ve ön değerlendirmeleri yapmak, tiyatro sanatına ve kültürüne faydalı
yayınlarla ilgili hazırlık yapmak, rejisörlerin ve dekoratörlerin görevlendirildikleri oyunlar
için bilimsel seviyede alt yapı malzemesi hazırlamak, oyun provalarına katılmak, dramaturgi
arşivini kurmak, repertuara alınan oyunların telif haklarına ilişkin işlemleri yürütmek ve
Genel Müdürce verilecek görevleri yapmakla sorumludur.
Dış İlişkiler ve Festivaller Birimi; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün, sanatı kitlelere
ulaştırmak, farklı tiyatro görüşlerinin, edebiyatlarının, kültürlerinin paylaşılmasını sağlamak,
ulusal ve uluslararası tiyatro topluluklarını desteklemek, uluslararası dayanışma ve barışa
sanat yolu ile katkıda bulunmak amacıyla; ulusal ve uluslararası tiyatro festivalleri
düzenlemek, yurtdışı turne ve davetlerle ilgili iş ve işlemleri koordine etmek ve Genel
Müdürce verilecek görevleri yapmakla sorumludur.
Sanat Teknik Müdürlüğü; Genel Müdürlük tarafından düzenlenen koordinasyon
toplantılarında sahnelenmesine karar verilen eserlerin, yönetmenin isteği ve dekor, kostüm,
ışık tasarımcılarının çizimleri doğrultusunda sahne donanımlarının hazırlanması için ekip
çalışması yapar. Proje, yönetmen tarafından anlatılır ve tasarımcılar tarafından eskizleri
çizilir. Sanat Teknik Müdürlüğü tarafından uygulanırlığı, onaylanarak atölyelerde; Kostüm,
peruka, ayakkabı, boya, marangoz, butafor, demir, erkek ve kadın terzi, şapka çiçek, bezleme
ve döşeme, seslendirme, aksesuar, fotoğraf, mekanik, kartonpiyer, elektronik, sinevizyon, geri
dönüşüm atölyelerinde imalat gerçekleştirilir. Genel Müdürce verilecek görevleri yapmakla
sorumludur.
Basın ve Halkla İlişkiler Birimi; Basın Yayın Halkla İlişkiler Birimi, Devlet Tiyatroları’nın
çalışmalarının Ulusal ve Uluslararası kamuya tanıtımını, paylaşımını ve bilgilendirmeyi, her
türlü iletişim olanaklarını kullanarak sağlamakla görevlendirilmiştir. Genel Müdürce
verilecek diğer görevleri yapmakla sorumludur.
5
GENEL BİLGİLER
Genel Müdürlük Turne Organizasyon ve Program Birimi; Devlet Tiyatroları sahnelerinde
temsil edilmek üzere seçilen ve ilan edilen oyunların gerçekleşerek sahneye konulması için
tüm hazırlıkların zamanında ve tam olarak yapılması, Sanat Teknik Müdürü ve Başrejisörün
önerileri dikkate alınarak, Tiyatro Müdürlükleri ile işbirliği yapmak suretiyle Genel Müdürün
onayı alınarak sahnelenecek oyunların genel aylık oyun düzeninin sağlıklı bir şekilde
hazırlanması, programların bastırılmasının ve dağıtımının sağlanması, temsil edilmek üzere
seçilen ve ilan edilen oyunların rol dağıtım onaylarının ilgili birimlere dağıtılması, merkez,
taşra ve turne sahneleriyle ilgili sanatsal, teknik ve idari konular ile turne programlarının
koordinesinin sağlanması, turne ön hazırlık çalışmalarının yapılması ve Genel Müdürce
verilecek diğer görevleri yapmakla sorumludur.
Danışma ve Denetim Birimleri:
Hukuk Müşavirliği; Hukuk Müşavirliği, kurum leh ve aleyhine açılmış olan adli, idari ve
ceza davalarında, icra takiplerinde kurumu temsil ederek hak ve menfaatlerini korumakta,
sözleşmelerin hazırlanmasında kurumun, yararlarını koruyucu tedbir ve öneriler getirmekte,
bir takım işlemlerde birimlere görüşler vermektedir. Genel Müdürce verilecek diğer görevleri
yapmaktadır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü; ; Genel Müdürlüğümüz Danışma ve Denetim Birimleri
altında, doğrudan Üst Yöneticiye karşı sorumludur. 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve
Kontrol Kanununun 60. maddesinin birinci fıkrasında belirtilen görevleri yürütmek ve Genel
Müdürce verilecek diğer görevleri yapmakla sorumludur.
.
Destek Hizmetleri:
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü bünyesinde
binanın bakım, onarım, temizlik ve güvenlik ihtiyacını karşılamak; idari işler ile ilgili
faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Genel Müdürce verilecek diğer görevleri yapmakla
sorumludur.
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı; Genel Müdürlüğün insan gücü planlaması ve personel
politikası ile ilgili çalışmaları yapmak, personel sisteminin geliştirilmesi ile ilgili önerilerde
bulunmak, Genel Müdürlük personelinin eğitim, atama ve emeklilik işlemlerini yapmak
Sözleşmeli personellerin sözleşmelerini yapmak, Sanat ve Yönetim Kurulundan çıkan
kararların yazımı, takibi ve sonuçlandırılmasını yapmak Başkanlığın ihtiyaç duyduğu satın
alma işlemlerini yürütmek Mevcut mevzuat esasları çerçevesinde sözleşmeli personellerin vize
işlemlerinin hazırlanmasını sağlamak ve Genel Müdürlük tarafından verilen diğer işleri
yapmakla sorumludur.
6
GENEL BİLGİLER
Taşra Teşkilatı
Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Adana Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Antalya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Sivas Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü
Gaziantep Devlet Tiyatrosu
Malatya Devlet Tiyatrosu
Elazığ Devlet Tiyatrosu
Samsun Devlet Tiyatrosu
Çorum Devlet Tiyatrosu
Aydın Devlet Tiyatrosu
Zonguldak Devlet Tiyatrosu
Kahramanmaraş Devlet Tiyatrosu
Rize Devlet Tiyatrosu
Denizli Devlet Tiyatrosu
Ordu Devlet Tiyatrosu
Sakarya Devlet Tiyatrosu
Kayseri Devlet Tiyatrosu
7
SAHNELER
ANKARA
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
27 Aralık 1947
467
KÜÇÜK TİYATRO
1 Ekim 1949
595
BÜYÜK TİYATRO
5 Ekim 1949
60
ODA TİYATROSU
27 Mart 1964
307
ALTINDAĞ TİYATROSU
13 Mart 1988
490
ŞİNASİ SAHNESİ
4 Nisan 1990
216
İRFAN ŞAHİNBAŞ ATÖLYE SAHNESİ
7 Nisan 1995
198
MAHİR CANOVA SAHNESİ
12 Ocak 2003
361
AKÜN SAHNESİ
9 Mart 2006
239
MUHSİN ERTUĞRUL SAHNESİ
11 Nisan 2006
531
ÇAYYOLU CÜNEYT GÖKÇER SAHNESİ
4 Ocak 2008
100
STÜDYO SAHNE
13 Ekim 2009
264
75.YIL SAHNESİ
27 Mayıs 2014
187
TATBİKAT SAHNESİ
22 Ekim 2015
198
ZİRAAT SAHNESİ
İSTANBUL
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
24 Aralık 2005
304
CEVAHİR (SALON 1) SAHNESİ
18 Ekim 2008
275
CEVAHİR (SALON 2) SAHNESİ
9 Ekim 2008
443
HARBİYE KENTER TİYATROSU
28 Aralık 2007
267
BEYKOZ AHMET MİTHAT EFENDİ SAHNESİ
15 Mart 2008
361
KARTAL BÜLENT ECEVİT SAHNESİ
18 Nisan 1969
1301
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
10 Ekim 1970
200
AKM ODA TİYATROSU
6 Ocak 1994
150
AZİZ NESİN SAHNESİ
10 Nisan 2009
180
ÜSKÜDAR TEKEL SAHNESİ
17 Nisan 2009
80
24 Kasım 2009
433
ÜSKÜDAR STÜDYO SAHNE (OYUNA BAĞLI)
KÜÇÜK ÇEKMECE CENNET KÜLTÜR MERKEZİ
SAHNESİ
17 Kasım 2009
198
KÜÇÜK SAHNE
2 Şubat 2010
302
ZEYTİNBURNU SAHNESİ
7 Ekim 2015
602
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
27 Ekim 2015
397
KOZYATAĞI KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
10 Ekim 2015
400
4 Ekim 2015
500
BEYLİKDÜZÜ KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
BAHÇELİEVLER NURETTİN TOPÇU KÜLTÜR MERKEZİ
SAHNESİ
9 Ekim 2015
721
İST. KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ AKINGÜÇ SAHNESİ
8
İZMİR
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
14 Nisan 1957
203
KONAK SAHNESİ
25 Ekim 2013
359
GAZİEMİR BELEDİYE SAHNESİ (TAHSİS)
29 Mart 1986
226
KARŞIYAKA RAGIP HAYKIR SAHNESİ
24 Ekim 2002
60
KARŞIYAKA ODA TİYATROSU
11 Ocak 2002
344
NARLIDERE BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
9 Şubat 2005
322
SELAHATTİN AKÇİÇEK KÜLTÜR MERKEZİ
27 Şubat 2009
185
SOYER KÜLTÜR SANAT SAHNESİ
14 Ekim 2005
518
SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
1 Ekim 2009
139
KONAK MELEK ÖKTE SAHNESİ
16 Ekim 2015
187
URLA ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
7 Kasım 2015
550
GÜZELBAHÇE KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
BURSA
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
28 Eylül 1957
342
AHMET VEFİK PAŞA TİYATROSU
17 Aralık 1985
60
FERAİZCİZADE ODA TİYATROSU
ADANA
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
25 Ekim 1981
364
HACI ÖMER SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
30 Ekim 2013
422
ÇUKUROVA SAHNESİ
TRABZON
KOLTUK SAYISI
7 Ekim 1987
DİYARBAKIR
29 Ekim 1988
ANTALYA
330
KOLTUK SAYISI
390
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
ATAPARK HALUK ONGAN SAHNESİ
SAHNE ADI
ORHAN ASENA SAHNESİ
SAHNE ADI
20 Aralık 2006
383
HAŞİM İŞCAN KÜÇÜK SAHNE
24 Kasım 2006
436
HAŞİM İŞCAN KÜLTÜR MERKEZİ (BÜYÜK SALON)
SİVAS
KOLTUK SAYISI
SAHNE ADI
26 Kasım 1997
288
ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
27 Mart 2013
50
FUAYE SAHNESİ
ERZURUM
KOLTUK SAYISI
12 Aralık 1997
VAN
251
KOLTUK SAYISI
9 Aralık 1997
KONYA
298
KOLTUK SAYISI
19 Aralık 1997
GAZİANTEP
293
KOLTUK SAYISI
31 Ekim 2003
399
20 Kasım 2015
474
SAHNE ADI
DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
SAHNE ADI
KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
SAHNE ADI
DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
SAHNE ADI
ONAT KUTLAR SAHNESİ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR
MERKEZİ SAHNESİ
9
AYDIN
KOLTUK SAYISI
9 Ekim 2005
ÇORUM
400
KOLTUK SAYISI
18 Eylül 1984
MALATYA
418
KOLTUK SAYISI
19 Aralık 2008
ELAZIĞ
376
KOLTUK SAYISI
30 Eylül 2013
SAMSUN
353
KOLTUK SAYISI
31 Mart 2009
ZONGULDAK
15 Ocak 2010
KAHRAMANMARAŞ
12 Mart 2010
RİZE
525
KOLTUK SAYISI
366
KOLTUK SAYISI
472
KOLTUK SAYISI
22 Kasım 2010
DENİZLİ
380
KOLTUK SAYISI
24 Kasım 2011
ORDU
550
KOLTUK SAYISI
28 Mart 2012
SAKARYA
541
KOLTUK SAYISI
10 Kasım 2015
KAYSERİ
460
KOLTUK SAYISI
7 Aralık 2015
TOPLAM İL
25
530
KOLTUK
24571
SAHNE ADI
KÜLTÜR MERKEZİ DR. HİDAYET SAYIN SAHNESİ
SAHNE ADI
DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
SAHNE ADI
SABANCI KÜLTÜR SİTESİ SAHNESİ
SAHNE ADI
NURETTİN ARDIÇOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ DT
SAHNESİ
SAHNE ADI
AKM BÜYÜK SALON
SAHNE ADI
AKM SAHNESİ
SAHNE ADI
NECİP FAZIL KISAKÜREK SAHNESİ
SAHNE ADI
İSMAİL KAHRAMAN KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
SAHNE ADI
HASAN KASAPOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ DT SAHNESİ
SAHNE ADI
DEVLET TİYATROSU SAHNESİ
SAHNE ADI
AHMET FAİK ABASIYANIK KÜLTÜR MERKEZİ SAHNESİ
SAHNE ADI
KAYSERİ KÜLTÜR MERKEZİ
TOPLAM SAHNE
70
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü; 12'si yerleşik 13'ü turne düzeninde olmak üzere
toplam 25 il ve 70 sahnede faaliyet göstermektedir.
10
GENEL BİLGİLER
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1 Bilişim Sistemi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Tahakkuk ve Levazım Şube
Müdürlüklerince internet üzerinden HYS sistemi ve muhasebe birimlerinde Muhasebat Genel
Müdürlüğünce sağlanan donanımlarla say2000i sistemi kullanılmaktadır. Kurumumuza ait
bütçe işlemleri, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce oluşturulan e-bütçe sisteminde ve
Kurumumuz tarafından taşralara da hizmet verecek şekilde oluşturulan Bütçe Yazılım
Programı tarafından yapılmaktadır. Online bilet satışları da internet üzerinden Biletiva sistemi
ile gerçekleştirilmektedir.
www.devtiyatro.gov.tr internet sitesinde sezonda oynanan oyunların geniş içeriği,
Devlet Tiyatrosu ve Dünya Tiyatrolarıyla ilgili haberleri güncel olarak vermektedir.
Kurumumuza ait birde iç ağ sayfası bulunmaktadır. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne ait
internet sitelerinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi aktarımı devam etmektedir.
3.2 Kütüphane Sistemi
REFİK AHMET SEVENGİL TİYAYRO KÜTÜPHANESİ
Devlet Tiyatroları halkımızın kültürel bilincini yeşertecek ve zengin bir kaynak arşivi
ile Türk sahne sanatçılarının kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak Türkiye’nin ilk tiyatro
ihtisas Kütüphanesi olan Refik Ahmet Sevengil Tiyatro Kütüphanesi 10 Haziran 2011 tarihinde
açılmıştır.
Arşive ve kayıtlara ulaşma konusunda hız ve kolaylık sağlamak için günümüzün en
yetkin teknolojilerinden yararlanılan kütüphanede, dijital ortama özenle aktarılmış yapıtlarla
veriler, değerli koleksiyonlar olarak korunmaktadır.
Devlet Tiyatroları bünyesinde 1949 yılından bu yana sahneye konulan tüm oyunların;
fotoğrafları, görüntü kayıtları, müzik kayıtları, afişleri, basın kupürleri, basın bültenleri, DT
dergileri, broşürleri, fotoğrafları ve buna benzer dokümanlar düzenli ve sistemli bir şekilde
saklanmaktadır. Bu oyunların sayısı 2015-2016 sezonu dahil olmak üzere 2929 adettir. Bu
oyunlara ait Belgelik Şube Müdürlüğümüzde saklanan doküman sayısı 400.000 civarındadır.
Bu dokümanların; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Refik Ahmet Sevengil Kütüphanesi
bünyesinde faaliyette olan dijital kütüphanede kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere
aktarımları gerçekleştirilmektedir.
11
Türkiye’nin ilk ihtisas kütüphanesi olan kütüphanemizde 8430 kitap ve 3453 oyun
metni okuyuculara sunulmuş olup; ayrıca Devlet Tiyatrosu Belgeliğinde bulunan tüm basılı ve
görsel dokümanlar dijital olarak izlenebilmektedir.
12
GENEL BİLGİLER
4- İnsan Kaynakları
13
GENEL BİLGİLER
14
GENEL BİLGİLER
5- Sunulan Hizmetler
Devlet Tiyatroları 2014-2015 tiyatro sezonunda (01 Ekim 2014 – 30 Eylül 2015) 151
oyun sergilemiştir. Bu oyunların 85’i yerli, 66’sı yabancı, 28’i çocuk oyunudur. Oyunların 38’i
yeni yerli, 28’i yabancı olmak üzere toplam 66’sı yeni oyundur.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün hizmetleri, ayrıntıları FAALİYETLERE
İLİŞKİN BİLGİ ve DEĞERLENDİRMELER bölümünde verilmek üzere aşağıdaki gibidir:
Ulusal ve Uluslararası Festivaller
Tiyatro sanatının ulusal ve uluslararası platformda paylaşıldığı, farklı tiyatro
görüşlerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin bir araya geldiği tiyatro şenlik ve festivalleri,
Devlet Tiyatrolarının en önemli faaliyetlerindendir. 2014-2015 tiyatro sezonunda; Devlet
Tiyatroları- Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatroları Sabancı
Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk
Tiyatroları Festivali, Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali, Bin Nefes Bir Ses Uluslararası
Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali ve Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali
düzenlenmiştir. Uluslararası festivallerin yanı sıra yoğun ilgi gören Akdamar Çocuk ve
Gençlik Tiyatroları Şenliği Van’da, Orhan Asena Tiyatro Festivali Diyarbakır’da
gerçekleştirilmiştir.
Yurtiçi Turneler
Tiyatro sanatının ülkenin her noktasında sahnelenmesini sağlamak, yerleşik sahnelerin
yer almadığı noktalara turnelerle tiyatro sanatını götürmek üzere düzenlenen yurt içi turneler
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün en önemli hizmetlerinden birisidir. Devlet Tiyatroları,
2014-2015 tiyatro sezonunda 68 İle giderek 417 turne düzenlemiş ve 1059 temsil
gerçekleştirmiştir.
Yurtdışı Turneler
Türk sahne sanatlarının yurtdışında tanıtılmasını sağlamak, kültür köprüleri kurmak
için gereken ilişkiler sağlanarak uzun vadeli kültürel işbirliği ve projelere adımlar atmak ana
hedefleri ile düzenlenen yurtdışı turneler özellikle Türk vatandaşlarının yoğun olarak yaşadığı
ülkelerde Türkçe tiyatro ihtiyacını gidermektedir. Gidilen ülkelerde Türk Tiyatrosunun ve
dolayısıyla Türk kültürünün tanıtımı sağlanmaktadır. 2014-2015 tiyatro sezonunda 8 farklı
ülkeye 13 kez turne düzenlenmiş ve toplam 16 temsil verilmiştir.
Sosyal Sorumluluk Projeleri
Tiyatro başlı başına bir toplum olayıdır ve bu nedenle Devlet Tiyatroları’nın Sosyal
Sorumluluk Projelerini düzenlemesi, yürütmesi ve toplumun sosyal sorumluluk bilincini
yükseltmesi en önemli hedeflerden birisidir. Devlet Tiyatroları’nın diğer kurumlar ve sosyal
yardım toplulukları ile birlikte yürüttüğü projeler ile toplumun sosyal olaylara hassasiyetinin ve
ilgisinin arttırılması, yardımlaşma bilincinin yükseltilmesi sağlanmaktadır.
15
GENEL BİLGİLER
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, tüzel kişiliğe
haiz bir kuruluştur. Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve 1. Hukuk Müşaviri kararname
ile Başrejisör, Yabancı Uzmanlar, Genel Müdür’ün teklifi üzerine Bakan tarafından, Edebi
Kurul’un sanat ve edebiyat alanında tanınmış 3 üyesi Bakan tarafından, Devlet Tiyatroları
kadrosunda bulunan diğer görevliler ise Genel Müdür tarafından atanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüzde danışma ve denetim birimleri olarak Hukuk Müşavirliği ve
Strateji Geliştirme Müdürlüğü bulunmaktadır. Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler
yapılmakta olup, Sayıştay tarafından da dış denetime tabidir.
Genel Müdürlüğümüz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi hazırlanmıştır. Ayrıca,
Yönergede belirtilen mali karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerde riskli
alanlar tespit edilerek Strateji Geliştirme Müdürlüğünde ön mali kontrole tabi tutulmaktadır.
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği; Genel Müdürlüğümüzde
iç kontrol sistemi oluşturulmuştur. Bundan sonraki aşamada iç kontrol sisteminin uygulanması
için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
16
AMAÇ VE HEDEFLER
A- İDARENİN AMAÇ ve HEDEFLERİ
Stratejik Amaç 1: İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini yükselten, toplumsal ve temel
değerleri taşıyan, kültürel ihtiyacı karşılayacak eserler sahnelemek.
Stratejik Hedef 1.1
Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az %15’ni yeni oyunlara ayırmak.
Stratejik Hedef 1.2
Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerine yer vermek.
Stratejik Hedef 1.3
Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek.
Stratejik Hedef 1.4
Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı klasik esere yer vermek.
Stratejik Hedef 1.5
Her yıl bir müzikal sahnelemek.
Stratejik Amaç 2: Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak.
Stratejik Hedef 2.1
Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek.
Stratejik Hedef 2.2
Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 2.3
Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını arttırmak.
Stratejik Amaç 3: Geniş kitlelere hitap eden etkin Ulusal ve Uluslararası festivaller organize
etmek.
Stratejik Hedef 3.1
Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali”ni geliştirerek
gerçekleştirmek. (Ankara DT)
Stratejik Hedef 3.2
Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek
gerçekleştirmek. (Adana DT)
Stratejik Hedef 3.3
Her yıl “Bin Nefes Bir Ses Türkçe Konuşan Ülkeler Tiyatro Festivali”ni geliştirerek
gerçekleştirmek. (Konya DT)
Stratejik Hedef 3.4
Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Trabzon DT)
Stratejik Hedef 3.5
17
AMAÇ VE HEDEFLER
Her yıl “Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek.
(Antalya DT)
Stratejik Hedef 3.6
Her yıl “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek.
(Bursa DT)
Stratejik Hedef 3.7
Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)
Stratejik Hedef 3.8
Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali”ni bölgesel ve ulusal düzeyde
geliştirerek gerçekleştirmek. (Van DT)
Stratejik Amaç 4: Çocuk ve Gençlik tiyatrosunu geliştirmek.
Stratejik Hedef 4.1
Her bölgede her yıl iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak.
Stratejik Hedef 4.2
Her yıl Yerleşik Müdürlüğün olmadığı illere çocuk ve gençlik oyunu götürmek.
Stratejik Hedef 4.3
Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik oyunu sahnelemek.
Stratejik Amaç 5: Sanatçı, teknik ve idari personelin mesleki eğitim düzeyini yükseltmek.
Stratejik Hedef 5.1
Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim için her yıl seminer / atölye çalışması hizmeti
temin etmek.
Stratejik Hedef 5.2
Sanatçı ve teknik personelin mesleki verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından
alanında isim yapmış en az iki tiyatro adamını ülkemize davet etmek.
Stratejik Amaç 6: Sosyal sorumluluk projelerini geliştirerek gerçekleştirmek.
Stratejik Hedef 6.1
Her yıl ilgili kurumlara çocuk yuvası, kız yetiştirme yurdu, engelliler, huzurevleri, cezaevleri,
kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet tahsis etmek.
Stratejik Hedef 6.2
Her yıl Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Ceza İnfaz Kurumları Müdürlüğü sahnesinde
ücretsiz oyun sergilemek ve onların sahneleyecekleri oyunlara her türlü destek vermek.
18
AMAÇ VE HEDEFLER
B- TEMEL POLİTİKALAR ve ÖNCELİKLER
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün temel politika ve öncelikleri aşağıdaki gibi
özetlenebilir:
Yönetim ve karar alma süreçlerinde tutarlı, katılımcı ve modern bir anlayışla hareket
edilecektir.
Tarihi ve kültürel gelişmeler yakından takip edilecek, bilim-kültür hayatının ve
paydaşlarımızın istekleri dikkate alınarak, işbirliği, yardımlaşmaya ve paylaşmaya önem
verilecektir.
Kurumun personel kapasitesi, değişen şartlara ve çalışmalara hızlı ve etkin bir biçimde
cevap verebilecek şekilde arttırılacaktır.
Personelin çalışma koşulları iyileştirilecek, atama ve yükselmelerde liyakat esas
alınacaktır.
19
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A-MALİ BİLGİLER
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü özel bütçeli özerk yapıda Kültür ve Turizm
Bakanlığına bağlı bir kuruluştur. Gişe geliri ile sahnelediği oyunları tanıtıcı bilgilerin yer aldığı
dergi ve broşürlerin satışından gelir elde etmektedir. Devletten aldığı hazine yardımı ile
gelirlerinin toplamı 2015 mali yılı bütçesini oluşturmaktadır.
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI BÜTÇE RAKAMLARI
GELİR
(31.12.2015) (TL)
HAZİNE YARDIMI (CARİ)
182.379.000
HAZİNE YARDIMI (SERMAYE GİDERLERİ)
9.000.000
ÖZGELİR
8.204.000
YEDEK ÖDENEK
7.933.000
LİKİT DEVİR
3.078.500
GENEL TOPLAM
210.594.500
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI BÜTÇE RAKAMLARI
ÖDENEK ve GİDER DAĞILIMI
(31.12.2015) (TL)
KBÖ
PERSONEL GİDERLERİ
ÖDENEK
GİDER
128.305.000
130.603.500
130.581.830
53.629.000
63.958.000
60.017.980
CARİ TRANSFERLER
8.649.000
6.450.000
5.768.620
SERMAYE GİDERLERİ
9.000.000
9.583.000
7.733.180
199.583.000
210.594.500
204.101.610
MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ
GENEL TOPLAM
20
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI BÜTÇE ÖDENEKLERİNİN
BÜTÇE BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TL)
01.Personel
Giderleri
BÜTÇE BİRİMLERİ
ÖZEL KALEM
02.Sosyal
Güv.Kur.
Devlet
Primi
Giderleri
03. Mal ve
Hizmet Alımı
Giderleri
05. Cari
Transferler
06.Sermaye
Giderleri
TOPLAM
458.400
75.400
859.400
31.000
3.730.100
726.400
12.489.200
252.000
PERSONEL VE EĞİTİM DAİ. BŞK.
854.600
159.400
88.000
5.460.000
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
440.600
69.900
102.000
612.500
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
234.750
39.900
78.800
353.450
97.238.000
14.626.800
44.991.800
BAŞREJİSÖRLÜK
1.453.600
275.800
2.508.400
SANAT TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ
8.615.400
1.604.450
2.840.400
113.025.450
17.578.050
63.958.000
İMİD BAŞKANLIĞI
YERLEŞİK TİYATRO MÜDÜRLÜKLERİ
GENEL TOPLAM
707.000
1.424.200
6.764.000
23.961.700
6.562.000
2.525.000
160.088.600
4.237.800
6.450.000
294.000
13.354.250
9.583.000
210.594.500
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILI BÜTÇE HARCAMALARI
BÜTÇE BİRİMLERİNE GÖRE DAĞILIMI (TL)
BÜTÇE BİRİMLERİ
ÖZEL KALEM
01.Personel
Giderleri
02.Sosyal
Güv.Kur.
Devlet Primi
Giderleri
03. Mal ve
Hizmet
Alımı
Giderleri
05. Cari
Transferler
06.Sermaye
Giderleri
TOPLAM
457.980
75.230
252.850
28.400
3.730.090
726.350
12.451.910
252.000
PERSONEL VE EĞİTİM DAİ. BŞK.
854.580
159.370
53.150
5.390.540
STRATEJİ GELİŞTİRME MÜD.
440.560
69.880
63.050
573.490
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
234.730
39.890
43.180
317.800
97.229.480
14.616.780
42.385.600
BAŞREJİSÖRLÜK
1.453.420
275.730
2.406.280
SANAT TEKNİK MÜDÜRLÜĞÜ
8.613.390
1.604.370
2.361.960
113.014.230
17.567.600
60.017.980
İMİD BAŞKANLIĞI
YERLEŞİK TİYATRO MÜDÜRLÜKLERİ
GENEL TOPLAM
97.680
814.460
6.071.490
23.231.840
6.457.640
1.367.990
155.697.530
4.135.430
5.768.620
293.700
12.873.420
7.733.180
204.101.610
21
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ YATIRIM PROJELERİ
(01 OCAK-31 ARALIK 2015)(TL)
PROJE NO
KBÖ
VERİLEN
ÖDENEK
HARCANAN
MİKTAR
(Mamul Mal Alımları)
1.094.000
1.694.000
1.642.630
(Gayri Maddi Hak Alımları)
1.156.000
556.000
384.540
0
583.000
580.510
(Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri)
4.500.000
1.000.000
0
(Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri)
2.250.000
5.750.000
5.125.500
9.000.000
9.583.000
7.733.180
2014H040070-2014H040060-2015H040050
2015H040040-2015H040060
(Gayrimenkul Alımları ve Kamulaştırması)
GENEL TOPLAM
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Temel Mali Tablolara ilişkin açıklamalara yukarıdaki bölümde ayrıntılı olarak yer
verildiğinden bu kısımda ayrıca değerlendirilmeyecektir.
3- Mali Denetim Sonuçları
6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca, Sayıştay Başkanlığı tarafından Genel
Müdürlüğümüzde yürütülen denetimler sonucunda 2014 yılı Performans Denetimi
Raporu hazırlanmış, 20/04/2015 tarihinde gönderilmiştir. Genel Müdürlüğümüz
tarafından tespit edilen bulgular 28/04/2015 tarihinde cevaplandırılarak gönderilmiştir.
Sayıştay Başkanlığı, cevaba ilişkin 16/09/2015 tarihinde “201 Yılı Sayıştay Denetimi
Raporu” göndermiştir. 2013 yılına ilişkin mali rapor ve tablolar hakkında olumlu görüş
verilmiştir. Tespit edilen bulgulara ilişkin ise gerekli tedbirler alınacaktır.
22
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, sunduğu hizmetleri gerçekleştirmek, sanatsal
hedeflerine ulaşmak ve dram sanatını en iyi şekilde ülke içinde ve dışında temsil edebilmek
için 2014–2015 tiyatro sezonunda hayata geçirdiği proje ve faaliyetleri aşağıdaki gibidir:
a) Merkez Birimlerin Faaliyetleri;
Başdramaturgluk;
2015 yılında bütün bilgileri ve belgeleri ile birlikte 270 adet oyun başvurusu yapılmıştır.
Bu oyunların 73 tanesi ret, 14 tanesi kararsız olarak sonuçlanmıştır. Edebi Kurul’ca kabul
edilen 56 yerli, 61 çeviri toplam 117 eser ise Devlet Tiyatroları Oyun Arşivi’ne
kazandırılmıştır.
2015 yılında Edebi Kurul’ca kabul edilen 117 adet oyunun kimlik bilgileri güncellenerek
sisteme yüklenmiştir.
Dış İlişkiler ve Festivaller Birimi;
2014–2015 tiyatro sezonunda da kurumsal sürekliliğe yönelik geliştirmiş
olduğumuz çalışmalarımıza devam ettik. Göreve başladığımızda “ Bu işleyiş çerçevesinde
ileriye dönük, tutarlı, açılımları olan ve kişisel değil kurumsal geri dönüşümlerini
hedeflediğimiz, hatta garanti altına almaya çalıştığımız, girişimlerde bulunacağımız ” iddiası
ile yola çıktığımızı belirtmiştik. Bu çizgiden taviz vermeyerek yaptığımız program ve
çalışmalar sonucunda elde ettiğimiz geri dönüşler ile kurumumuzun uluslararası
platformdaki varlığına, çevresine ve duruşuna bu sene de yeni bir boyut kazandırmış
bulunmaktayız.
Gerçekleşen Projeler
Devlet Tiyatroları, Avrupa Festivaller Birliği’nin geliştirdiği EFFE – “Avrupa için
Festivaller, Festivaller için Avrupa” projesi kapsamında, ulusal uzmanlar ve uluslararası jüri
üyelerinin yoğun değerlendirmeleri sonucunda 31 ülkeden 761 festival kalite belgesi almaya
hak kazandı.
Binlerce başvurunun yapıldığı ve sonuçları 8 Mayıs 2015 tarihinde tarafımıza bildirilen
projede Devlet Tiyatroları başvurduğu iki uluslararası tiyatro festivalinin ikisiyle de kalite
belgesine layık görüldü. Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali ve Sabancı Vakfı işbirliğiyle
düzenlenen Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, 2015-2016 EFFE Kalite Belgesi ile
onurlandırıldı.
Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu’nun katkılarıyla hazırlanan projenin
değerlendirme aşamasında başvuran festivallerde; sanata bağlılık, toplumsal katılım,
uluslararası ve evrensel bakış açısı kriterleri arandı. Yeni bir uluslararası festival platformu
oluşturmayı amaçlayan proje, vatandaşlar ve profesyonellerin festivallere kolayca erişim
sağlayabilmeleri için bir portal görevi üstleniyor.
23
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yabancı Yönetmen Görevlendirmeleri
Gılıb Kostadinov BOCHUKOV: 2014-2015 Tiyatro sezonunda Antalya Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğü tarafından sahnelenen Jean-Baptise Poquelin MOLIERE’nin yazdığı “George
Dandin” adlı oyunu sahneye koymak üzere Bulgaristan’ın Kırcaali Tiyatro ve Müzik
Merkezi” Rejisörü Gılıb Kostadinov BOCHUKOV ülkemize gelmiştir. Oyun 25 Şubat 2015
de Antalya Devlet Tiyatrosunda prömiyer yapmıştır.
Borisov Andrei SAVVİÇ: 2014-2015 Tiyatro sezonunda Ankara Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğü tarafından sahnelenen William SHAKESREARE’in yazdığı “Cymbeline” adlı
oyunu sahneye koymak üzere Saha Cumhuriyeti (Yakutistan) Manevi Gelişim ve Kültür
Bakanı-Rejisör Borisov Andrei SAVVİÇ ülkemize gelmiştir. Oyun 20 Kasım 2014 de
Ankara Devlet Tiyatrosunda prömiyer yapmıştır.
Aynı oyun için sahne tasarımcısı Mihail Valeryeviç ERGOLOV ve kostüm tasarımcısı
Sardaana Simonovna FEDETOVA da ülkemizde bulunmuştur.
Yurt Dışı Görevlendirmeler
Theater28 tarafından davet edilen Genel Müdürlüğümüz Başrejisörü Sayın Ali Hürol,
tiyatro eğitimi alan öğrenciler tarafından sahnelenecek bir tiyatro oyununu yönetmesi için
28.08.2014-01.10.2014 tarihleri arasında Berlin’de görevlendirilmiştir.
Bulgaristan’ın Kırcaali şehrinde bulunan ‘Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu’nda
sahnelenmek üzere Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı ‘Boyacı’ adlı oyunda reji çalışmalarını
yürütmek üzere İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçısı ‘Burak Karaman’ 13.1028.11.2014 tarihleri arasında görevlendirilmiştir. Aynı oyun için dekor çalışmalarını
yürütmek için İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü dekoratörü ‘Behlüldane Tor’ 1317.10.2014 ve 14-28.11.2014 tarihleri arasında görevlendirilmiştir.
22-26.09.2014 tarihleri arasında Türkmenistan’da yapılan Türk Kültür Günleri’nin
hazırlık çalışmaları çerçevesinde görüşmeler yapmak ve uygun mekânları incelemek üzere
24-26.08.2014 tarihleri arasında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Sanat Teknik
Müdürlüğü Başrealizatörü Bekir Beğen bir heyet ile Türkmenistan’a resmi ziyarette
bulunmuştur.
17-27 Kasım 2015 tarihleri arasında Uluslararası Tiyatro Enstitüsü (ITI) tarafından
Ermenistan’ın Başkenti Erivan da düzenlenen 34. ITI Dünya Kongresi’ne Kurumumuz
temsilen Genel Müdür A. Necat Birecik katılmıştır.
Üyesi olduğumuz Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC) tarafından 27 Kasım – 1 Aralık
2014 tarihleri arasında Almanya’nın Braunschweig kentinde Braunschweig Devlet
Tiyatrosu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Avrupa’nın Geleceği” başlıklı uluslararası
tiyatro konferansına ve eşzamanlı olarak gerçekleştirilen ETC Genel Kurulu’na
Kurumumuzu temsil etmek üzere Genel Müdürümüz A. Necat BİRECİK ve Dış İlişkiler ve
Festivaller Birimi personeli D. Burcu BORAN üç gün süreyle görevlendirilmişlerdir.
24
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 16 - 20 Nisan 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş
olan Hırvat Tiyatrosu Gösteri Programına ITI Hırvatistan Merkezi’nin davetiyle Türkiye’yi
temsilen Genel Müdürümüz A. Necat BİRECİK ve İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Zafer
KAYAOKAY 15-18 Nisan tarihleri arasında üç gün süreyle görevlendirilmişlerdir.
Üyesi olduğumuz Avrupa Tiyatro Konvansiyonu (ETC), Alman Berlin Tiyatrosu ve
Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan personel değişim anlaşmasına istinaden Van
Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü sanatçılarından, Müdür Yardımcısı Batuhan Yalçın söz konusu
değişim programından dolayı 01 Mayıs-01 Haziran 2015 tarihleri arasında 31 gün süre ile
Almanya’da görevlendirilmiştir.
New York’ta 4-11 Mayıs 2015 tarihleri arasında “New York Türk Amerikan Sanat
Topluluğu” adlı davet mektubuna Sanat Teknik Müdürü ve Dekoratör Hakan Dündar’ın
“Yedi Kocalı Hürmüz” adlı oyunun dekor tasarımını yapmak üzere 8 gün süre ile New
York’a görevlendirilmiştir.
İtalya’nın Bari şehrinde 12-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Puglia
Showcase Kids” adlı festivalde oyunları izlemek atölye çalışmaları ve değerlendirme
toplantılarına katılmak üzere Başdramaturg V. Servet Sibel AYBAR 5 gün süre ile İtalya’da
görevlendirilmiştir.
Almanya Düsseldorf’ta 27 Mayıs- 04 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan
WESTWIND Çocuk Tiyatroları Festivali’ndeki oyunları izlemek atölye çalışmaları ve
değerlendirme toplantılarına katılmak üzere Dramaturg Canan KIRIMSOY 9 gün süre ile
Almanya’da görevlendirilmiştir.
Makedonya’nın Üsküp şehrinde 12 – 14 Haziran 2015 tarihleri arasında Üsküp Makedon
Ulusal Tiyatrosu ile Kültürel Değişim İşbirliği Protokolünü imzalamak üzere Genel
Müdürümüz A.Necat BİRECİK ve Genel Müdür Yardımcısı Ercan SERİN üç gün süreyle
görevlendirilmiştir.
Çek Cumhuriyeti’nin Prag şehrinde 18-28 Haziran 2015 tarihleri arasında düzenlenen 13.
Prag Gösteri ve Sahne Sanatları Kuadrinali’ne kurumumuzu temsilen Devlet Tiyatroları
Genel Müdürü A. Necat BİRECİK, Sanat Teknik Müdürü Hakan DÜNDAR, Başrealizatör
Bekir BEĞEN, Atölye şefleri Necati ŞENTÜRK, Aydın DENİZ, H. Avni YİĞİTER, Dış
İlişkiler ve Festivaller Birimi personelleri Kayhan NAMAL ve D.Burcu BORAN
katılmışlardır.
Azerbaycan’ın Bakü şehrinde 02-04 Temmuz 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan
“70. Yıl Jübilesi”ne Sanatsal Yardımcı Eleman Murat DEMİRBAŞ’ın 3 gün süre ile
Azerbaycan’a görevlendirilmiştir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde 01-23 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan
“Sahne Sanatları Aracılığıyla Gençleri Güçlendirmek” isimli Uluslararası Liderlik
Programına katılmak üzere Adana Devlet Tiyatrosu Müdür Vekili, Sanatçı Necmettin Efe
Ünsal 23 gün süre ile Amerika’ya görevlendirilmiştir.
25
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
* İngiltere’nin Edinburgh şehrinde 23-30 Ağustos 2015 tarihleri arasında düzenlenecek
olan “British Council tarafından Edinburgh Tiyatro Festivali ”ne İstanbul Devlet Tiyatrosu
sanatçısı Hakan ELMASOĞLU’nun 8 gün süre ile İngiltere’ye görevlendirilmiştir.
Brezilya’nın Sao Paulo şehrinde 24 Eylül-02 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek
olan “IX: Uluslararası Paideia Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ”ne Genel
Müdürlüğümüz memurlarından Şaziye Dağyapan KIYAR’ın 9 gün süre ile Brezilya’ya
görevlendirilmiştir.
Sanat Teknik Müdürlüğü;
2014–2015 tiyatro sezonunda sahneye konulan 64 adet yeni oyunun her türlü dekorkostüm- aksesuarları ışık tasarımları ve imalatı gerçekleştirilmiştir.
Türkiye genelinde kurum, kuruluş, üniversiteler, lise, dengi okullar, özel ve amatör tiyatro
topluluklarının talepleri doğrultusunda, ambarlarımızda bulunan ve kullanılmayan dekor,
kostüm ve aksesuar oyun malzemeleri konusunda zimmet karşılığında yardımcı olunmuştur.
Hukuk Müşavirliği;
Hukuk Müşavirliği bünyesinde 2015 yılında (önceki yıllardan devam edenler hariç)
açılmış 23 adet adli, 28 adet idari,4 adet icra takip dosyası bulunmaktadır.
Strateji Geliştirme Müdürlüğü;
2015 yılı bütçesinin hazırlanması, uygulanması, ödenek aktarma ve ekleme işlemleri
gerçekleştirilmiştir.
Farklı kurumlara ait strateji belgeleri ve eylem planlarında Genel Müdürlüğümüz
sorumluluğuna verilen eylemler, Müdürlüğümüze süreklilik arz edecek şekilde izlenilmekte
ve uygulamalar koordinatör kurumlara dönemsel olarak raporlanmaktadır.
Genel Müdürlüğümüze ait sezon olarak faaliyetlerimizi gösteren 2014-2015 sezonu
istatistik kitabı hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığına gönderilmiştir.
Genel Müdürlüğümüze ait 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan hazırlanarak sayın
bakanımızın onayına sunularak yürürlüğe konulmuştur.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esasların 10’ncu maddesi gereğince, 5018
sayılı KMYK Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili diğer mevzuat
çerçevesinde, Genel Müdürlüğümüz harcama birimlerinden gelen 230 ödeme emri belgeleri,
Ayrıntılı Finansman Programına (AFP), bütçe tertibine, 2015 Yılı Yatırım Programına ve
ödeneklerin kullanımına ilişkin bütçe uygulama talimatlarına/tebliğlerine göre incelenerek,
uygun görülenler onaylanmıştır. İncelemeler sonucunda uygun görülmeyen ödenek
gönderme belgeleri gerekçeli olarak harcama yetkililerine iade edilmiştir.
Harcırah Kanununun 48’inci maddesi gereğince, memuriyet mahallinde evrak dağıtımı
için görevlendirilecek personele verilmesi düşünülen seyahat kartları talepleri,
Müdürlüğümüzce incelenmiştir. Yapılan incelemelerde, Maliye, İçişleri ve Ulaştırma
Bakanlıklarınca birlikte tespit edilen esaslara ve bütçe ödeneklerine uygunluk esas alınmıştır.
26
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bu kapsamda Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında görevli 22 personele
seyahat kartı verilmesi talebi uygun görülmüştür.
Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra kadrolarında görev yapan personele ödenecek, zam
ve tazminatlara ilişkin yan ödeme cetvelleri, Personel Dairesi Başkanlığınca
hazırlanmaktadır. Söz konusu zam ve tazminatların ödenmesinde Müdürlüğümüzce
onaylanan yan ödeme cetvelleri esas alınmaktadır. 2006 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi ile
160 seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde yapılan
kontroller neticesinde uygun görülen yan ödeme cetvelleri onaylanarak ve üst yöneticiden
alınan onay ekinde Personel Dairesi Başkanlığı’na gönderilmiştir.
Mali mevzuatın uygulanmasına ilişkin olarak merkez ve taşra teşkilatı harcama
yetkililerine danışmanlık hizmeti verilerek, gerek sözlü gerekse yazılı olarak görüş talepleri
cevaplandırılmaktadır. Bu sayede, Genel Müdürlüğümüze tahsis edilen kaynakların
mevzuata uygun olarak ve tahsis ediliş amaçları dışına çıkılmadan kullanımına yardımcı
olunmuştur.
TBMM, Başbakanlık, Devlet Bakanlıkları ve diğer Bakanlıklardan Müdürlüğümüze
intikal eden Milletvekillerine ait yazılı ve sözlü soru önergelerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek amacıyla, 60 tane soru önergesine cevap verilmiştir.
Internet ortamında oluşturulan Genel Müdürlüğümüzün Web http://www.devtiyatro.gov.tr
sitesinde bulunan ve iletişim menüsünde yer alan Bilgi İşlem [email protected] iletişim
adresine, seyircilerimiz tarafından oyunlarımız hakkında gönderilen tüm mailler cevaplanır
(20.000’i aşkın mail cevabı verilerek izleyici sorunu gişe otomasyon tarafından
çözümlenmiştir) ve gerekli yönlendirmeler Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimlerine yapılır.
1949 yılında kurulan Genel Müdürlüğümüz yapısında, en önemli birimlerden birisi
Strateji Geliştirme Müdürlüğüdür. Strateji Geliştirme Müdürlüğü özellikle teşkilatlanma,
genel düzenleyici işlevler, görev tanımları, hizmet birimlerinin uyum ve koordinasyonunda
temel rollerin belirginleştirilmesi adına kritik öneme sahiptir. İstatistiki çalışmalar, Eylem
planları, stratejik plan ve performans programı çalışmaları, bütçe ve yönetimi çalışmaları
aralıksız sürdürülmüştür.
Bilgi İşlem ve Yazılım servisi;
Kurumda kullanılan otomasyon sisteminin (Muhasebe, Levazım Tahakkuk, Ayniyat,
Personel Tahakkuk, Bütçe programları) isteklere ve kanuni değişikliklere göre
geliştirilmesi, yaşanılan sorunlarının giderilmesi.
Kurumda kullanılan, yazılımların (Oyun İstatistikleri Programı, Oyun Bilgi Sistemi
Programı, Malzeme Takip Programı, Figüran Puantaj Programı, Personel Sicil Programı)
isteklere ve kanuni değişikliklere göre geliştirilmesi, yaşanılan sorunlarının giderilmesi.
Kurumca ihtiyaç duyulan yeni yazılımların (Oyun Organizasyonu) yapılması.
DT 2014-2015 Yılı İstatistik kitabının hazırlanıp yayımlanması.
2016 Performans Programının hazırlanıp yayımlanması.
Aylık programın hazırlanması ve sisteme tanımlanması.
Sistem üzerinde protokol koltuğu kapatılması ve yazı ile ücretsiz bilet kesimi.
Günlük oyunların kontrolü ve geçmiş oyunların kontrolü.
Gişe ve gişeci ile ilgili her türlü koordinasyonun ve haberleşmenin sağlanması.
Gişede oluşan sorunlarda uzaktan bağlantı ile anında müdahale.
Gişeci kasalarında oluşan işlem hatalarının düzeltilmesi.
Ek koltuk açılması ve silinmesi.
Oyun değişimi durumlarında sistemden gerekli değişimin sağlanılarak internet seyircilerini
haberdar etmek.
27
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Oyun iptal ve değişim gibi durumlarda bilet aktarımı ve ücret iadesi yapılması.
Mybilet Firması ile ilgili iletişimin sağlanması ve işlemlerin çözümlenmesi.
Sahne tanımlanması, oyun adı değişimi yapılması vb.
Raporlama programı ile gişe ve saymanlıklara gerekli yerlerde destek sağlanması.
2014 Eylül ayında Biletiva programı ile çalışılmaya başlandı.
Devlet Tiyatrolarının tarihçe çalışmasının yapılması.
Tarihçe için web sayfasının tasarımının yapılması.
Tarihçe verilerinin web sitesine girilmesi.
Tüm bölgelerin İstatistiki verilerin oyun istatistikleri programına girilmesi ve takibinin
yapılması.
Genel Müdürlüğümüz ve taşra teşkilatlarının tümünde bilgisayarlarında kullanılmak üzere
lisans sözleşmesi yapılmıştır.
Genel Müdürlük binamız dışında kullanılan bilgisayarlara uzaktan erişebilmek bu
bilgisayarlara ihtiyaç duyulan programları yüklemek lisans aktivasyonunu yapabilmek için
(Teamviever) uzak masa üstü bağlantı programı satın alınmıştır.
Genel Müdürlüğümüz ve Ankara içerisinde çalışır durumda kullanılan bilgisayarların bakım
onarımları yapılıp ihtiyaç duyulan bilgisayarlara işletim sistemleri yeniden yüklenerek
kullanımda sürekliliği sağlanmıştır.
5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Hakkındaki kanun gereği Log Yönetim sisteminin genel
müdürlüğümüz bünyesinde uygulamaya geçilmesi konusunda Genel Müdürümüze bilgi
verilmiş alımı için İdari Mali İşler dairesi başkanlığıyla da görüşülerek hazırlık çalışmaları
başlatılmış henüz tamamlanmamıştır.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı;
Teknik İşler Şube Müdürlüğü;
İzmir Karşıyaka tiyatro binası tadilat projelerinin tamamlanması.
İzmir Karşıyaka tiyatro binası yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesi.
Van Kültür Merkezi Büyük Onarım Projesinin ihale edilmesi ve takibi.
Macunköy Tesisleri Bina bakım ve onarım tadilatı işinin yapılması.
Genel Müdürlük hizmet binası bakım ve onarım işinin yapı denetim hizmetlerinin
yürütülmesi, geçici kabulü yapılarak kesin hesabının yapılması.
Yenikent (Sincan) depo projesi ihale edilerek yapı denetim hizmetlerinin yürütülmesi.
Sahnelerin bakım ve onarımları.
Belgelik Şube Müdürlüğü;
Devlet Tiyatroları bünyesinde 1949 yılından bu yana sahneye konulan tüm oyunların:
fotoğrafları, görüntü kayıtları, müzik kayıtları, afişleri, basın kupürleri, basın bültenleri, DT
dergileri, broşürleri, fotoğrafları ve buna benzer dokümanlar düzenli ve sistemli bir şekilde
saklanmaktadır. Bu oyunların sayısı 2015-2016 sezonu dahil olmak üzere 2929 adettir. Bu
oyunlara ait Şube Müdürlüğümüzde saklanan doküman sayısı 400.000 civarındadır. Bu
dokümanların; Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Refik Ahmet Sevengil Kütüphanesi
bünyesinde faaliyette olan dijital kütüphanede kullanıcıların hizmetine sunulmak üzere
aktarımları gerçekleştirilmektedir.
Türkiye’nin ilk ihtisas kütüphanesi olan kütüphanemizde 8430 kitap ve 3453 oyun metni
okuyuculara sunulmuş olup; ayrıca Devlet Tiyatrosu Belgeliğinde bulunan tüm basılı ve
görsel dokümanlar dijital olarak izlenebilmektedir.
28
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı;
Personel Şube Müdürlüğünde her yıl olduğu gibi 2015 yılında yapılması gereken mutat
işlerin yanında 39 kişi isteği üzerine, 13 kişi yaş haddinden olmak üzere toplam 52 kişinin
emeklilik tahsis işlemi, 10 kişinin başka kurumlara naklen atama işlemi gerçekleştirilmiş, 1
kişi istifa etmiştir. 7 kişinin kurumumuza naklen atama işlemi, 5 kişinin 6638 sayılı kanunla
ataması, 1 kişinin mahkeme kararıyla, 40 kişinin şehit ve malul yakını olarak açıktan atama
işlemi, 6 kişinin Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu kanunu gereği açıktan
atama işlemi, 7 kişinin özelleştirmeyle naklen atama işlemi gerçekleşmiştir. Bunun yanında
Kurumumuz personelinden 4 kişi vefat etmiştir.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, kurumsallaşmayı gerçekleştirmek ve yeni
sezonlara eğitimli, mesleki açıdan bilimsel donanımlara sahip bir kadroyla girmek
hedefiyle 2015 yılında da idari personelin eğitimlere katılmasını desteklenmiştir.
Personelimizin Katılmış Olduğu Eğitim, Toplantı ve Seminerler
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 10-11 Şubat 2015
tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığında “ 4734 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bu Kanunlara Yönelik İkincil
Mevzuat” konulu hizmet içi eğitim,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 19 Şubat 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “6245 Sayılı Harcırah Kanunu” konulu hizmet içi eğitim,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 23 Şubat 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “Kurum Kültürü ve Kurumsallaşma” konulu hizmet içi
eğitim,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 02 Mart-03 Nisan 2015
tarihleri arasında Milli Kütüphane Başkanlığında “Osmanlı Paleografyası” konulu hizmet
içi eğitim,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 02-06 Mart 2015
tarihleri arasında Antalya’da “Mali Hizmetler Uzman Eğitimi” düzenlenmiştir.
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından 10-11 Mart 2015 tarihlerinde
Afyon’da “Yönetmeliklere İlişkin” seminer düzenlenmiştir.
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesince 09 Mart 2015 tarihinde düzenlenen
“Hizmet İçi Eğitim Koordinasyonu” toplantısına katılım sağlanmıştır.
Kuruluşumuz Merkez ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari,
Sözleşmeli ve Süreli Sözleşmeli Personel için 17 Mart 2015 tarihinde Oda Tiyatrosunda
“Popüler Kültürde ve Toplumsal İletişimde Cinsiyetçilik” konulu seminer,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 17 Mart 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve
İkincil Mevzuat ile Taşınır-Taşınmaz Mal Yönetmeliği” konulu hizmet içi eğitim,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 24 Mart 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu” konulu hizmet içi
eğitim,
Kuruluşumuz Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari, Teknik, SSP ve
Temizlik Şirketi Personeli için 06-07-08 Nisan 2015 tarihlerinde “Kurumsal Yönetimde
29
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Etik Değerler”, “Halkla İlişkiler- İletişim ve Davranış Kuralları”, “Toplumda ve İş
Yaşamında Kadın” konulu seminerler,
Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce 13-17 Nisan 2015
tarihleri arasında Antalya’da “İç Denetçi ” eğitimi,
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce 13-17 Nisan 2015 tarihleri arasında
Afyon’da “TKYS Geliştirme” eğitimi,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 08 Nisan 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “Sosyal Davranış, Nezaket ve Protokol Kuralları” konulu
hizmet içi eğitim,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 30 Nisan 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “Halkla İlişkiler ve Sosyal İletişim” konulu hizmet içi
eğitim,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 12 Mayıs 2015
tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığında “Elektronik İmza” ve “Elektronik Belge Yönetim
Sistemi” konulu hizmet içi eğitim,
Kuruluşumuz Merkez ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari,
Sözleşmeli ve Süreli Sözleşmeli Personel için 13 Mayıs 2015 tarihinde Küçük Tiyatro’da
“Bilişim Suçları-Mobbing” konulu seminer,
Kuruluşumuz Merkez ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari,
Sözleşmeli ve Süreli Sözleşmeli Personel için 18 Mayıs 2015 tarihinde küçük Tiyatro’da
“Yaşam Kalitesini Artırma-Mutluluk” konulu seminer,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 21 Mayıs 2015
tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığında “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve
Uygulamaları” konulu hizmet içi eğitim,
Kuruluşumuz Merkez ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari,
Sözleşmeli ve Süreli Sözleşmeli Personel için 22 Mayıs 2015 tarihinde Oda Tiyatrosunda
“Yönetim ve İnsan” konulu seminer,
Kuruluşumuz Merkez ve Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari,
Sözleşmeli ve Süreli Sözleşmeli Personel için 28 Mayıs 2015 tarihinde Oda Tiyatrosunda
“Etik Devlet-Etik Toplum” konulu,
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 16 Haziran 2015
tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığında “Elektronik Belge Yönetim Sistemi” konulu
hizmet içi eğitim,
Ankara Valiliği Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından 29 Mayıs- 4 Haziran
2015 tarihlerinde “İş Hayatına Uyum” semineri ,
Yerleşik tiyatro müdürlüklerimizde kurum personelleri tarafından, Gişe Memuru,
Teşrifatçı, Güvenlik Personeli ve Süreli Sözleşmeli Personel için, yıl içerisinde belli
tarihlerde idari, teknik ve sosyal konularda eğitimler verilmiştir.
Kuruluşumuz İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Zonguldak Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğünde Aday Memur olarak görev yapan Çiğdem KURTOĞLU’nun Temel,
Hazırlayıcı ve Staj eğitimleri verilmiştir.
Ertekin Elektronik Tic. Ve San. A.Ş tarafından 15 Ekim 2015 tarihinde Anadolu Hotels
Town’da “Yeni Ürün” konulu seminere kuruluşumuz Sanat Teknik Müdürlüğü Süreli
Sözleşmeli personel katılmıştır.
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 30 Eylül 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “İlk Yardım” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 13 Ekim 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “Dikkat Eksikliği-Konsantrasyon Artırma-Solunum ve
Nefes-Stres Yönetimi-Yaşam Kalitesini Artırma” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
30
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 27 Ekim 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “4857 Sayılı İş Kanunu ve 4688 Sayılı Kamu Görevlileri
Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu” konulu hizmet içi eğitim düzenlenmiştir.
Kuruluşumuz Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan İdari, Teknik ve SSP
Personeli için 27 Ekim 2015 tarihinde “İş Güvenliği” konulu eğitim düzenlenmiştir.
* Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 05 Kasım 2015 tarihinde
Milli Kütüphane Başkanlığında “İnsan Psikolojisini Anlama ve Mobbingten Kaçınma”
konulu hizmet içi eğitim,
13 Kasım 2015 tarihinde İstanbul Kartal Belediyesi personeline “Etik Davranış İlkeleri”
konulu seminere, Kuruluşumuz Şube Müdürü-Etik Eğiticisi tarafından eğitim vermiştir.
Bakanlığımız Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Daire Başkanlığı AB Daimi Temas
Noktası Koordinatörlüğü tarafından 23 Kasım 2015 tarihinde “2016-2017 Akademik Yılı
Jean Monnet Burs Programı” tanıtım toplantısına kurum personelimiz katılmıştır.
Van Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan 4 aday memur ve 2 memur personel için 27
Kasım 2015 tarihinde Genel Müdürlük Toplantı Salonunda “Devlet Tiyatroları, Vizyonu,
Misyonu ve İlkelerimiz ” konulu bir eğitim düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 25 Kasım 2015
tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığında “Kamu İç Kontrol Standartları” konulu hizmet içi
eğitim düzenlenmiştir.
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından 05 Kasım 2015
tarihinde Milli Kütüphane Başkanlığında “İnsan Psikolojisini Anlama ve Mobbingten
Kaçınma” konulu hizmet içi eğitim,
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünde çalışan 2 aday memur ve 1 memur personel
için “Devlet Tiyatroları, Vizyonu, Misyonu ve İlkelerimiz” Genel Müdürlüğümüzün iş
akışı, Personel-Tahakkuk Şube Müdürlüğünün görev ve sorumlulukları konularında
Başkanlığımızca eğitim verilmiştir.
Ankara’da geçici görevle görevlendirilen Kuruluşumuz İstanbul Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğünde çalışan 2 personel, Başkanlığımız Personel-Tahakkuk Şube Müdürlüğünün
görev ve sorumlulukları konusunda eğitim almışlardır.
4 Aralık 2015 tarihinde Dışişleri Bakanlığında yeni göreve başlayan personele “Mesleki
Etik- Davranış İlkeleri” konulu seminer, Genel Müdürlüğümüz personeli tarafından
verilmiştir.
Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün Bakanlığımız Aday
Memurlarına yönelik olarak düzenlediği hazırlayıcı eğitim programındaki Kuruluşumuzun
tanıtım bölümü 22 Aralık 2015 tarihinde, Genel Müdürlüğümüz Başdramaturg Dr. Servet
Sibel AYBAR tarafından verilmiştir.
31
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
b) Yurtiçi Turne Faaliyetleri
Devlet Tiyatroları 2014-2015 tiyatro sezonunda, “Her Ay Her İlde Tiyatro” sezon içi
turne programı ve yaz sezonu turne programı kapsamında 68 farklı İle toplam 417 turne
düzenlenmiş ve 1059 temsil verilmiştir.
c) Yurtdışı Turne Faaliyetleri
Devlet Tiyatroları, uluslararası kültürel platformda işbirliğini güçlendirmek, ülke
tanıtımına katkı sağlamak ve Türk Tiyatrosunun gelişmişliğini ve çeşitliliğini göstermek
amacıyla 2014–2015 tiyatro sezonunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Almanya, Kosova,
Azerbaycan, Tataristan, Bulgaristan, Bosna-Hersek ve Makedonya’ya yurt dışı turne
düzenleyerek 16 temsil verilmiştir.
d) Sezon içi Temsil Faaliyetleri
2014–2015 tiyatro sezonunda (01 Ekim 2014 – 30 Eylül 2015) 151 oyun sergilenmiştir. Bu
oyunların 85’i yerli 65’i çeviri, 28’i çocuk oyunudur.
32
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ADANA DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
YARINLARA GEÇ
KALMADAN
YERLİ—GENÇLİK
FEYZULLAH ARSLANNERMİN ERTÜRKMEN
GÖKHAN DOĞAN
25 Mart 2014
MACUN HOKKASI
YERLİ-KLASİK
MÜSAHİPZADE CELAL
MUNİR CANAR
8 Ekim 2014
SEVGİLİ DOKTOR
ÇEVİRİ-GENÇLİK-KLASİK ANTON ÇEHOV
SEVGİ SANLI
ZEYNEP SU KASAPOĞLU
24 Aralık 2013
BİR İNSAN, BİR AĞAÇ,
BİR KÖPEK
ÇEVİRİ
YORDAN RADİÇKOV
HÜSEYİN MEVSİM
UMUT TOPRAK
21 Ocak 2014
ÇÖPLÜK
YERLİ
TURGAY NAR
EDİP TÜMERKAN
22 Ekim 2013
MATRUŞKA
YERLİ
TUNCER CÜCENOĞLU
HAKAN BOYAV
LEONCE İLE LENA
ÇEVİRİ-GENÇLİK
GEORG BÜCHNER
ADALET CİMCOZ
BAKİ ERDİ MAMİKOĞLU
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
MERHABA HAYAT
YERLİ ÇOCUK-MÜZİKLİ
AZADE KÜÇÜKAYCAN
AZADE KÜÇÜKAYCAN
3 Kasım 2013
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
3 Mart 2015
ÇOCUK OYUNLARI
ANTALYA DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
DANİŞ ÇELEBİ VE ÇENGİ
YERLİ-KLASİK
SÜMBÜL
AHMET MİTHAD EFENDİ
OYUNLAŞTIRAN:MUSTAFA
M. DOĞAN YAĞCI
MİYASOĞLU
BİR DAHA ÇAL SAM
ÇEVİRİ
WOODY ALLEN
BARIŞ EREN
BARIŞ EREN
20 Kasım 2013
FARE
ÇEVİRİ
JUSTİNE DEL CORTE
BARIŞ EREN
BARIŞ EREN
26 Kasım 2014
VAHŞİ BATI
ÇEVİRİ
SAM SHEPARD
YILDIRIM TÜRKER
MALCOLM KEİTH KAY
7 Ocak 2015
AYAKTA DURMAK
İSTİYORUM
YERLİ
TARIK BUĞRA
SELİM GÜRATA
2 Ekim 2013
ŞAŞKIN KOCA - GEORGE
ÇEVİRİ-KLASİK
DANDIN
MOLIERE
AYBERK ERKAY
GILIB KOSTADİNOY
BOCHUKOV
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
8 Ekim 2014
25 Şubat 2015
ÇOCUK OYUNLARI
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
PRÖMİYER TARİHİ
BARIŞ ÇİÇEĞİ
YERLİ ÇOCUK
ŞAHİN ÖRGEL
MURAT BÖLÜK
11 Mart 2014
KAHRAMAN ŞEY
YERLİ ÇOCUK
M. TANER ÇELİK
ESEN ÖZMAN
25 Mart 2014
GÜNEYDEKİ ORMAN
YERLİ ÇOCUK
MURAT
KARAHÜSEYİNOĞLU
RABİA GÖKÇE AYDAL
24 Mart 2015
33
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ANKARA DT REPERTUAR
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER
TARİHİ
YAŞAR KEMAL
GÜROL TONBUL
4 Ekim 2013
ÇEVİRİ-KLASİK
WILLIAM SHAKESPEARE ORHAN BURİAN
BOZKURT KURUÇ
14 Ocak 2014
HEDDA GABLER
ÇEVİRİ-KLASİK
HENRIK IBSEN
TUNÇ YALMAN
MUSTAFA KURT
SATICININ ÖLÜMÜ
ÇEVİRİ
ARTHUR MILLER
ORHAN BURİAN
ZAFER KAYAOKAY
KÖSEM SULTAN
YERLİ-TARİHİ
TURAN OFLAZOĞLU
ALACAKLILAR
ÇEVİRİ-KLASİK
AUGUST STRİNDBERG
NEREYE
YERLİ
HÜSEYİN ALP TAHMAZ
VOLKAN ÖZGÖMEÇ
YEŞİLÇAM
YERLİ
UĞUR SAATÇİ
BARIŞ ERDENK
7 Ekim 2014
RAMİZ İLE JÜLİDE
YERLİ
REFİK ERDURAN
ALİ HÜROL
1 Ekim 2013
SHAKESPEARE ZORDA
ÇEVİRİ
CHRİS ALEXANDERHİLLE DARJES
YÜCEL ERTEN
İLHAM YAZAR
KUĞU'NUN ŞARKISI 'BİR EVLENME
ÇEVİRİ-KLASİK
TEKLİFİ'
ANTON ÇEHOV
YILMAZ GRUDA
ACLAN
BÜYÜKTÜRKOĞLU
ÇALIKUŞU
YERLİ-KLASİK
REŞAT NURİ GÜNTEKİN
Oyunlaştıran : NECATİ
CUMALI
HALİL AKARSU
22 Ekim 2013
VANYA DAYI
ÇEVİRİ-KLASİK
ANTON ÇEHOV
ATAOL BEHRAMOĞLU
ERHAN GÖKGÜCÜ
4 Şubat 2014
KUAFÖRDE BİR GÜN
YERLİ
PERVİN ÜNALP
PERVİN ÜNALP
7 Ekim 2014
NALINLAR
YERLİ
NECATİ CUMALI
M.VOLKAN BENLİ
1 Ekim 2013
BERNARDA ALBA' NIN EVİ
ÇEVİRİ-KLASİK
FEDERİCO GARCİA
LORCA
TURAN OFLAZOĞLU
AYŞE EMEL MESCİ
HAYVAN ÇİFTLİĞİ
ÇEVİRİ
GEORGE ORWEL
ÖZGE KAYAKUTLU
BARIŞ ERDENK
2 Ekim 2013
BİZİM YÛNUS
YERLİ
SÖNMEZ ATASOY
MUSTAFA KURT
14 Ekim 2014
İYİYİM
YERLİ
HÜSEYİN ALP TAHMAZ
MUSTAFA KURT
21 Ekim 2014
MERAKLISI İÇİN ÖYLE BİR HİKAYE YERLİ
SAİT FAİK ABASIYANIK
MURAT ÇİDAMLI
1 Ekim 2013
MEVLANA - AŞK VE BARIŞ ÇIĞLIĞI YERLİ
SEMİH SERGEN
SEMİH SERGEN
1 Ekim 2013
NEHİR
YERLİ
GÜLŞEN
KARAKADIOĞLU
VACİDE ÖKSÜZCÜ
10 Nisan 2013
EURIDICE'NİN ELLERİ
ÇEVİRİ
PEDRO BLOCH
YURDAER OKUR
30 Ekim 2012
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
TENEKE
YERLİ-KLASİK
MACBETH
OYUNUN ÇEVİRMENİ
MURAT ATAK
BURCU SOYSOP DİLİKTUNCER YIĞCI
KUDRET DİLİK
Oyunlaştıran : SAVAŞ
DİNÇEL
LÜTFİ AY / TARIK
LEVENDOĞLU
7 Ekim 2014
21 Ekim 2014
1 Ekim 2013
11 Ekim 2014
22 Ekim 2013
10 Ekim 2014
18 Şubat 2014
25 Aralık 2013
34
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
HÜZZAM
YERLİ
GÜNER SÜMER
OLCAY POYRAZ
AKLIMDAKİ KADINLAR
ÇEVİRİ
NEIL SIMON
CEMİL BÜYÜKUTKU
SİNAN PEKİNTON
KONTRABAS
ÇEVİRİ
PATRICK SÜSKIND
HALE KUNTAY
METİN BELGİN
CYMBELİNE
ÇEVİRİ-KLASİK
WILLIAM SHAKESPEARE ÖZDEMİR NUTKU
BORİS ANDREİ SAVİÇ
SARI NACİYE
YERLİ
RECEP BİLGİNER
ZAFER KAYAOKAY
1 Ekim 2013
CESARET ANA VE ÇOCUKLARI
ÇEVİRİ
BERTOLT BRECHT
AYŞE EMEL MESCİ
13 Ekim 2012
SABIR TAŞI
YERLİ
NECİP FAZIL
KISAKÜREK
SERVET AYBAR
5 Aralık 2014
NİHAYET BİTTİ
ÇEVİRİ
PETER TURRINI
SİBEL ARSLAN YEŞİLAY MURAT ÇİDAMLI
14 Aralık 2014
KERBELÂ
YERLİ-TARİHİ
ALİ BERKTAY
JERRY VE TOM
ÇEVİRİ
RİCK CLEVELAND
SON KUŞLAR
YERLİ
NEŞE'DERT'AŞK
AYŞE SELEN
7 Mayıs 2013
20 Kasım 2014
AYŞE EMEL MESCİ
20 Ocak 2015
İLHAM YAZAR
14 Ocak 2015
SAİT FAİK ABASIYANIK
TURGAY TANÜLKÜ
14 Şubat 2015
YERLİ
ŞİRİN AKTEMUR
TOPRAK
UMUT TOPRAK
27 Mart 2015
BİR İNCE SIZI NİSAN 1915
YERLİ-TARİHİ
TUFAN GÜNDÜZ
ADNAN ERBAŞ
21 Nisan 2015
GÖZLERİMİ KAPARIM VAZİFEMİ
YAPARIM
YERLİ-KLASİK
HALDUN TANER
ALİ DÜŞENKALKAR
7 Nisan 2015
UMUT
YERLİ
NURİ PAKDİL
T. MURAT DEMİRBAŞ
6 Mayıs 2015
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER
TARİHİ
KARLAR KRALİÇESİ
ÇEVİRİ ÇOCUK-MÜZİKAL
HANS CRISTIAN
ANDERSEN
ÇAĞMAN PALA
SABRİ ÖZMENER
UYR.ADRIAN MITCHELL
KELOĞLAN KELEŞOĞLAN
YERLİ ÇOCUK
ULVİYE BURSA KARACA
ULVİYE BURSA KARACA
ÜÇ ŞEHZADE
YERLİ ÇOCUK
ULVİYE KARACA
ULVİYE KARACA
15 Mart 2013
MİYHAVLAR TİYATROSU
YERLİ ÇOCUK
FİKRET TERZİ
FİKRET TERZİ
8 Ekim 2013
HOROZ ADAM VE KORSAN
YERLİ ÇOCUK
SEVİM AK
Proje Ekibi : SERVET
AYBAR, A. BURAK
BACINOĞLU, BURÇAK
IŞIMER
9 Ekim 2013
ZEYNEP NUTKU
ÇOCUK OYUNLARI
Oyn : SERVET AYBAR
18 Nisan 2012
35
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İSTANBUL DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
ÇÖL FIRTINALARI
YERLİ-TARİHİ
THORVALD STEENTARIK ALİ
DENİZ CANEFE-KENAN
M.ŞAKİR GÜRZUMAR
ŞAHİN
PRÖMİYER TARİHİ
28 Mart 2014
GÜNEŞ BATARKEN BİLE
YERLİ
BÜYÜK
KAZIM AKŞAR
KAZIM AKŞAR
14 Ekim 2014
LÜTFEN KIZIMLA
EVLENİR MİSİNİZ?
YERLİ
MUZAFFER İZGÜ
MUTLU GÜNEY
1 Ekim 2013
HAMLET MAKİNESİ
ÇEVİRİ
HEİNER MÜLLER
ZEHRA AKSU YILMAZER AYŞE EMEL MESCİ
10 Mayıs 2014
SESSİZLİK
ÇEVİRİ
MOIRA BUFFINI
SERDAR BİLİŞ
MEHMET BİRKİYE
28 Aralık 2012
İKİNCİ DERECEDEN
İŞSİZLİK YANIĞI
YERLİ
ALİ CÜNEYD KILCIOĞLU
ELİF ERDAL
24 Ekim 2013
MICHELANGELO
YERLİ-TARİHİ
IRMAK BAHÇECİ
SAYDAM YENİAY
GEÇTİM AMA
TİYATRODAN
ÇEVİRİ
YETON NEZİRAY
SENEM CEVHER
ALİ ATİLLA ŞENDİL
YAŞAMAK DENEN BU
ZAHMETLİ İŞ
ÇEVİRİ
HANOCH LEVİN
NERMİN SAATÇİOĞLU
KEREM AYAN
4 Şubat 2014
PAŞA PAŞA TİYATRO
YAHUT AHMET VEFİK
PAŞA
YERLİ-TARİHİ
GÖKHAN ERARSLAN
MUTLU GÜNEY
16 Ekim 2014
PROFESYONEL
ÇEVİRİ
DUŞAN KOVAÇEVİÇ
NİCE YILLARA
YERLİ
TUNCAY ÖZNİEL
ÜÇ KIZ KARDEŞ
ÇEVİRİ-KLASİK
ANTON ÇEHOV
HAMLET
ÇEVİRİ-KLASİK
KADINLAR DA SAVAŞI
YİTİRDİ
22 Şubat 2012
7 Ekim 2014
BAŞAR SABUNCU-BİLGE
IŞIL KASAPOĞLU
EMİN
GÖKSEL KORTAY
7 Mart 2014
ATAOL BEHRAMOĞLU
MEHMET BİRKİYE
7 Mart 2014
WİLLİAM SHAKESPEARE
SABAHATTİN
EYÜBOĞLU
IŞIL KASAPOĞLU
26 Aralık 2013
ÇEVİRİ
CURZİO MALAPARTE
TAHSİN SARAÇ –
TURHAN AÇAR
GALİP ERDAL
18 Kasım 2014
SEVGİLİ HAYAT
YERLİ
FUNDA ÖZŞENER
METİN BELGİN
25 Kasım 2014
ÇEHOV MAKİNESİ
ÇEVİRİ
MATEI VISNIEC
METE GÜRMAN
MÜGE GÜRMAN
13 Mayıs 2012
BÜLBÜL
SUSTURULDUĞUNDA
ÇEVİRİ
RAJA SHEHADEH
HAKAN SİLAHSIZOĞLU
ÖZGÜR YALIM
2 Aralık 2014
CİMRİ
ÇEVİRİ-KLASİK
MOLİÉRE
SABAHATTİN
EYÜBOĞLU
KENAN IŞIK
7 Şubat 2014
ELLERİMİN ARASINDAKİ
ÇEVİRİ
HAYAT
PETER USTİNOV
NEVİN KAYABAL-AHMET
CEVDET ARICILAR
GÜNGÖR ENÇER
KONTRABAS
PATRICK SUSKIND
HALE KUNTAY
ÇEVİRİ
9 Ocak 2015
METİN BELGİN
36
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EĞER BU BİR FİLM
OLSAYDI
ÇEVİRİ
ALMİR İMSİREVİÇ
BİLGE EMİN
BİLGE EMİN
4 Mart 2015
MUHTEŞEM GATSBY
ÇEVİRİ
SCOTT FITZGERALD
YEŞİM GÖKÇE
FAİK ERTENER
3 Mart 2015
57. ALAY
YERLİ-TARİHİ
HALDUN ÇUBUKÇU
FİKRET URUCU
13 Mart 2015
SERSEM KOCANIN
KURNAZ KARISI
YERLİ
HALDUN TANER
NUR SUBAŞI
5 Mayıs 2015
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
KÜÇÜK KARA BALIK
ÇEVİRİ ÇOCUK-MÜZİKLİ SAMED BEHRENGİ
ÇOCUK OYUNLARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
İLKNUR ÖZDEMİR
ÖZER TUNCA
14 Şubat 2014
1 Şubat 2015
AH KARAGÖZ VAH
KARAGÖZ (KİM KORKAR YERLİ ÇOCUK
MİKROPTAN)
FİKRET TERZİ
FİKRET TERZİ
ÇİÇEĞİM SOLMASIN
YERLİ ÇOCUK
KEREM GÖKÇER
DUYGU GÖKHAN
18 Şubat 2015
BARIŞ GEZEGENİ
YERLİ ÇOCUK
ÜLKER A. KÖKSAL
LEVENT NİŞ
29 Kasım 2014
İZMİR DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN YÖNETMENİ
KURBAN
YERLİ
GÜNGÖR DİLMEN
TAYFUN ERARSLAN
KİBARLIK BUDALASI
ÇEVİRİ-KLASİK
MOLIERE
DR. ALİ SUHA DELİLBAŞI BOZKURT KURUÇ
VİŞNE BAHÇESİ
ÇEVİRİ-KLASİK
ANTON ÇEHOV
ATAOL BEHRAMOĞLU
VLADLEN ALEXANDROV
18 Şubat 2014
AKIL DEFTERİ
ÇEVİRİ
JEAN-CLAUDE
CARRIERE
ESEN ÖZMAN
LEVENT ULUKUT
13 Ocak 2015
KADIN SIĞINAĞI
YERLİ
TUNCER CÜCENOĞLU
TOMRİS ÇETİNEL
3 Şubat 2015
ARAP ABDO
YERLİ-MÜZİKLİ
NECMİ ONUR
SON ÇIĞLIK
YERLİ
ALİ BERKTAY
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
CANLANAN MASALLAR
YERLİ ÇOCUK
UMUT UĞUR
H. EMRE BAŞER
23 Nisan 2013
NEŞELİ KAMPÇILAR
YERLİ ÇOCUK-MÜZİKLİ
EVİN KAYRAN – NESRİN
SÜTÇÜ
ÜMİT DİKMEN
23 Kasım 2014
Oyunlaştıran : AYPER
ERENER
METİN OYMAN
AYŞE EMEL MESCİ
PRÖMİYER TARİHİ
8 Ekim 2014
28 Ekim 2014
1 Ekim 2013
22 Ekim 2013
ÇOCUK OYUNLARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
37
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BURSA DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
HASTALIK HASTASI
ÇEVİRİ-KASİK
JEAN-BAPTİSTE
POQUELİN MOLİÈRE
LÜTFİ AY
MALCOLM KEİTH KAY
1 Ekim 2014
KANLI NİGAR
YERLİ
SADIK ŞENDİL
ALİ DÜŞENKALKAR
28 Ekim 2014
PYGMALION - BİR KADIN
ÇEVİRİ
YARATTIM
GEORGE BERNARD
SHAW
KOZALAR
ADALET AĞAOĞLU
ZEYNEP SU
KASAPOĞLU
6 Kasım 2014
AŞK BİR ŞEY DEĞİLDİR YERLİ
ŞAHİN ÖRGEL
ALİ VOLKAN ÇETİNKAYA
31 Ekim 2013
TEK KİŞİLİK YAŞAM
'BEDRİ RAHMİ
EYÜBOĞLU'
YERLİ
BEDRİ RAHMİ
EYÜBOĞLU
Oyunlaştıran : ERKAN
YILMAZ
AYŞE LEBRİZ BERKEM
MARTI
ÇEVİRİ-KLASİK
ANTON ÇEHOV
ATAOL BEHRAMOĞLU
LEVENT SUNER
29 Ekim 2013
BORA ÖZKULA
17 Kasım 2011
YERLİ
SEVGİ SANLI
SİBEL ÖZER CHULLIAT
4 Mart 2014
5 Ocak 2012
RAHVAN GİDEN ATLILAR YERLİ
ÖZEN YULA
KARI KOCA ARASINDA
UFAK TEFEK
CİNAYETLER
ÇEVİRİ
ERIC-EMMANUEL
SCHMITT
SERAP BABÜR
MUSTAFA KURT
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
KAÇAKLAR
YERLİ ÇOÇUK
MURAT CAN KİBİROĞLU
ALİ VOLKAN ÇETİNKAYA
6 Ocak 2013
SIRÇA KÖŞK
YERLİ ÇOCUK
ÜLKER KÖKSAL
HARUN TÜRKÖZ
9 Şubat 2014
SİHİRLİ KAPI
YERLİ ÇOCUK
TANER TURAN
TANER TURAN
ÇOCUK OYUNLARI
PRÖMİYER TARİHİ
10 Şubat 2015
DİYARBAKIR DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
MURTAZA
YERLİ-KLASİK
ORHAN KEMAL
Oyunlaştıran:GÜNAY
ERTEKİN
IŞIL KASAPOĞLU
23 Ekim 2014
DİKTAT
ÇEVİRİ
ENZO CORMANN
NÜKHET İPEKÇİ İZET
IŞIL KASAPOĞLU
13 Kasım 2014
HIRÇIN KIZ
ÇEVİRİ-KLASİK
WILLIAM SHAKESPEARE ZEYNEP AVCI
IŞIL KASAPOĞLU
27 Kasım 2014
UÇLAR
ÇEVİRİ
WİLLİAM
MASTROSİMONE
GÖKÇE YURTSAL
17 Nisan 2015
EMEK EREL
PRÖMİYER TARİHİ
38
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ÇOCUK OYUNLARI
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
GÖKKUŞAĞININ
ALTINDA
YERLİ ÇOCUK
NİLBANU ENGİNDENİZ
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
NİLBANU ENGİNDENİZ
4 Ocak 2015
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
ERZURUM DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
DELİ İBRAHİM
YERLİ-TARİHİ
TURAN OFLAZOĞLU
MASKELİLER
ÇEVİRİ
ILAN HATSOR
NEBİ TARHAN
YUNUS EMRE
BOZDOĞAN
MERAKİ
ÇEVİRİ-KLASİK
JEAN BAPTİSTE
POGUELİN MOLİERE
Oyunlaştıran : AHMET
VEFİK PAŞA
ÖMER NACİ TOPCU
3 Ekim 2013
ANLATILAN SENİN
HİKAYENDİR
YERLİ
CENGİZ TORAMAN
LEVENT ARAS
5 Aralık 2013
ÇIKMAZ SOKAK
ÇOCUKLARI
ÇEVİRİ
LYLE KESSLER
KUVVET YURDAKUL
24 Ocak 2013
ADVİYE
YERLİ
H. CAN UTKU
H. ŞAHAP SAYILGAN
8 Ocak 2015
GÖKHAN KOCAOĞLU
13 Şubat 2014
SEMİH ÇELENK
12 Şubat 2015
80 GÜNDE DEVRİ ALEM ÇEVİRİ
JULES VERNE
UÇURTMANIN KUYRUĞU YERLİ
SAVAŞ DİNÇEL
OYUNUN ÇEVİRMENİ
A. SİNAN PEKİNTON
ALİ HALİM NEYZİ
BAŞAK OTHAN
9 Ekim 2014
10 Nisan 2014
ÇOCUK OYUNLARI
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
KARAGÖZ'ÜN RÜYASI
YERLİ ÇOCUK
ÖMER NACİ TOPCU
MUSTAFA MUTLU
2 Nisan 2014
YAŞLI KUKLACI
YERLİ ÇOCUK-MÜZİKLİ
AHMET SOMERS
LEVENT ARAS
5 Şubat 2014
NASREDDİN İNADIN
SONU
YERLİ ÇOCUK
ÖZER TUNCA
LEVENT ARAS
8 Nisan 2015
ALAADDİN'İN SİHİRLİ
LAMBASI
YERLİ ÇOCUK
ANONİM
A. ARİF ATALAY
3 Aralık 2014
Oyunlaştıran : TURGAY
YILDIZ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
39
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
KONYA DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
TÖRE
YERLİ
TURGUT ÖZAKMAN
SIĞINTILAR
ÇEVİRİ
SLAWOMİR MROZEK
MİSAFİR
YERLİ
BİLGESU ERENUS
SHIRLEY VALENTINE
ÇEVİRİ
WILLY RUSSELL
AHMET ALPASLAN
SAĞIR
BENGİSU GÜRBÜZER
DOĞRU
21 Şubat 2013
EPHRAİM KISHON
HALE KUNTAY
FERDİ DALKILIÇ
12 Şubat 2015
OYUNUN YÖNETMENİ
TARLA KUŞUYDU JULİET ÇEVİRİ
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
MURAT ATAK
ZİHNİ KÜÇÜMEN
PRÖMİYER TARİHİ
2 Ekim 2014
MUSTAFA UZMAN
16 Ocak 2014
ÖMER NACİ TOPCU
31 Ekim 2014
ÇOCUK OYUNLARI
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
PİNOKYO
ÇEVİRİ ÇOCUK
CARLO COLLODİ
FÜSUN ATAMAN BERKE ERSİN AYHAN
PRÖMİYER TARİHİ
14 Ekim 2014
SİVAS DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
GÜLÜNÇ KİBARLAR
ÇEVİRİ-KLASİK
JEAN-BAPTİSTE
POQUELİN MOLİERE
İ. GALİP ARCAN
KUBİLAY KARSLIOĞLU
2 Ekim 2014
KADER KISMET OYUNU YERLİ
UMUR BUGAY
M. DOĞAN YAĞCI
YUNUS EMRE
YERLİ
RECEP BİLGİNER
M. NURULLAH TUNCER
KANLI DÜĞÜN
ÇEVİRİ
FEDERİCO GARCLA
LORCA
TURAN OFLAZOĞLU
BARIŞ ERDENK
19 Aralık 2013
3 Ekim 2013
20 Şubat 2014
40
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
TRABZON DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
RULET
YERLİ
KOSTA KORTİDİS
NESİMİ KAYGUSUZ
ELLİ METRE
YÜKSEKTEN İÇİ SU
DOLU KONSERVE
YERLİ
KUTUSUNA BALIKLAMA
ATLAMAK
O. COŞKUN IRMAK
BİRKAN GÖRGÜN
PARKTA GÜZEL BİR
GÜN
ÇEVİRİ
KİERAN LYNN
YEŞİM GÖKÇE
KUVVET YURDAKUL
13 Mart 2014
ÖLÜM ÖPÜCÜĞÜ
ÇEVİRİ
SİMON WILLIAMS
ŞÜKRAN YÜCEL
TAYFUN ERARSLAN
20 Şubat 2014
SALAKLAR SOFRASI
ÇEVİRİ
FRANCİS VEBER
NEDİM SABAN
ALİ HÜROL
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
GOGO
YERLİ ÇOCUK
ÜMİT DİKMEN
9 Ekim 2014
19 Aralık 2013
12 Mart 2015
ÇOCUK OYUNLARI
EMRE ÖN
PRÖMİYER TARİHİ
24 Aralık 2014
VAN DT REPERTUAR
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
OYUNUN ÇEVİRMENİ
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
İNTİHARIN GENEL
PROVASI
ÇEVİRİ
DUŞAN KOVAÇEVİÇ
BİLGE EMİN
M. NURULLAH TUNCER
16 Ekim 2014
AYI / TEKLİF
ÇEVİRİ-KLASİK
ANTON ÇEHOV
YILMAZ GRUDA
METİN OYMAN
12 Aralık 2013
ENTRİKALI DOLAP
KOMEDYASI
YERLİ
YUNUS EMRE GÜMÜŞ
CEM ZEYNEL KILIÇ
KAMYON
YERLİ
MEHMET BAYDUR
SERTEL UĞUR
İKİ KALAS BİR HEVES
YERLİ
ERHAN GÖKGÜCÜ
BURAK KARAMAN
OYUNUN ADI
OYUN TÜRÜ
OYUNUN YAZARI
KURŞUN ASKERİN
UTANCI
YERLİ ÇOCUK
HALUK IŞIK
KURBAĞA PRENS
ÇEVİRİ ÇOCUK-MÜZİKLİ GRİMM KARDEŞLER
AYIŞIĞI SİRKİ
YERLİ ÇOCUK
15 Ocak 2015
ÇOCUK OYUNLARI
MUZAFFER HAMİT
KIRIKKALP
OYUNUN ÇEVİRMENİ
ZEYNEP MATARACI
OYUNUN YÖNETMENİ
PRÖMİYER TARİHİ
CAN ALİ ÇALIŞANDEMİR
14 Nisan 2013
ZEYNEP MATARACI
22 Şubat 2015
MUZAFFER HAMİT
KIRIKKALP
11 Kasım 2013
41
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
e) Ulusal ve Uluslararası Şenlik ve Festivaller
Tiyatro sanatının ulusal ve uluslararası platformda paylaşıldığı, farklı tiyatro
görüşlerinin, edebiyatlarının ve kültürlerinin bir araya geldiği tiyatro şenlik ve festivalleri,
Devlet Tiyatrolarının en önemli faaliyetlerindendir. 2013-2014 tiyatro sezonunda birçok
yabancı ülkenin katılımıyla, Devlet Tiyatroları- Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro
Festivali, Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, Küçük
Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali, Uluslararası Karadeniz
Tiyatro Festivali, Bin Nefes Bir Ses Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali
ve Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali düzenlenmiştir. Uluslararası festivallerin yanı sıra
yoğun ilgi gören Van’da Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği ve Diyarbakır’da
Orhan Asena Tiyatro Festivali gerçekleştirilmiştir.
DEVLET TİYATROLARI- BURSA ULUSLARARASI
BALKAN ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALİ
Bursa Devlet Tiyatrosu bünyesinde 7-27 Mart 2015
tarihlerinde 2.si düzenlenen, “Devlet Tiyatroları-Bursa
Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali”; 6 ülkeden 8
yabancı oyun, 1 şehir tiyatrosundan 1 oyun, 1 Devlet Tiyatrosu
grubundan 1 oyun olmak üzere toplamda 10 farklı oyun seyirci
ile buluşturularak, 21 temsil gerçekleştirilmiştir.
DEVLET TİYATROLARI-SABANCI ULUSLARARASI
ADANA TİYATRO FESTİVALİ
Adana Devlet Tiyatroları bünyesinde 27 Mart –30 Nisan
2015 tarihlerinde on yedincisi düzenlenen, “Devlet TiyatrolarıSabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” 8 ülkeden 8
yabancı oyun, 11 özel tiyatro grubundan 13 oyun, 3 Devlet
Tiyatrosu Grubundan 3 oyun olmak üzere 24 farklı gösteri
seyirci ile buluşturularak toplam 59 temsil gerçekleştirilmiştir.
42
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
BİN NEFES BİR SES
ULUSLARARASI TÜRKÇE TİYATRO YAPAN ÜLKELER
TİYATRO FESTİVALİ
Konya Devlet Tiyatrosu bünyesinde 8.“Bin Nefes Bir Ses
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali” 20 Nisan
2015 tarihinde, yabancı grupların da katılımıyla kortej yürüyüşü
ile başlamıştır. Festivale 8 yabancı ülkeden 9 yabancı ekip 9
oyunla, 4 Devlet Tiyatrosu 6 oyunla katılmış olup, toplam 15
oyun sahnelenmiş, 18 temsil verilmiştir.
KÜÇÜK HANIMLAR KÜÇÜK BEYLER ULUSLARARASI
ÇOCUK TİYATROLARI FESTİVALİ
Genel Müdürlüğümüz bünyesinde Ankara’da 24-29 Nisan 2015
tarihleri arasında on birincisi düzenlenen, “Devlet Tiyatroları,
Ankara ‘Küçük Hanımlar Küçük Beyler’ Uluslararası Çocuk
Tiyatroları Festivali” yurtiçi ve yurtdışından katılan tiyatro
gruplarının sahnelediği tiyatro oyunlarının yanı sıra atölye
çalışmaları, seminerler ve çeşitli etkinliklerle Ankara ve çevre
illerden çocuk seyircilerimize coşkulu ve yoğun bir program
sunmuştur. Festivale 10 ülkeden 11 yabancı oyun, 6 Devlet
Tiyatrosundan 8 oyun ve 1 yerli gruptan 1 yerli oyun ile toplam
20 oyun 77 temsil ayrıca, 1 yabancı katılımcı ile 8 atölye
çalışması gerçekleştirilmiştir.
DEVLET TİYATROLARI TRABZON
ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ
Trabzon Devlet Tiyatroları bünyesinde 2-16 Mayıs 2015
tarihlerinde 16.“Devlet Tiyatroları Trabzon Uluslararası
Karadeniz Tiyatro Festivali” düzenlenmiştir. Festivale 10
ülkeden 10 yabancı grup 10 farklı oyun, 6 Devlet Tiyatrosundan
7 oyun, toplam 17 farklı oyunla 28 temsil ayrıca, 1 yabancı 4
yerli katılımcı ile 5 farklı atölye çalışması gerçekleştirilmiştir.
43
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
ANTALYA ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
Devlet Tiyatroları, 17-27 Mayıs 2015 tarihleri
arasında gerçekleşen “6. Devlet Tiyatroları Antalya
Uluslararası Tiyatro Festivali”, günümüz tiyatrosunu
geçmişin sahnesinde sergilemek amacıyla hayata
geçirmiştir. Önümüzdeki yıllarda, bölgedeki antik
tiyatrolarda yepyeni bir deneyim olarak seyirciyle
buluşacak. Festival, Türkiye'nin tarihi sanatsal
dokusunu, uluslararası bir platformda paylaşma
hedefiyle yola çıkmıştır. Festivale 6 ülkeden 6 yabancı
ekip, 4 Devlet Tiyatrosundan 4 oyun ile toplam 10
farklı oyun 20 temsil gerçekleştirilmiştir.
VAN AKDAMAR ÇOCUK ve GENÇLİK
TİYATROLARI ŞENLİĞİ
Bu yıl 14.’sü gerçekleştirilen Van Akdamar Çocuk
ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 23 Nisan 2015
tarihinde
“Her Okul Bir Tiyatro” sloganıyla
perdelerini açtı. Festivale 5 okul, 4 bölge
tiyatrosundan 5 farklı oyun, 4 özel tiyatro oyunu ve 4
farklı oyunun katılımı ile toplam 14 oyun, 22 temsil
gerçekleştirilmiştir.
DİYARBAKIR ORHAN ASENA YERLİ OYUNLAR
TİYATRO FESTİVALİ
12. Diyarbakır Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro
Festivali, 27 Nisan-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir. Festivale 5 bölge tiyatromuzdan
6 farklı oyun toplam 20 temsille Diyarbakır Devlet
Tiyatrosu sahnesinde Diyarbakırlı sanatseverlerle
buluşmuştur.
44
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
h) Gerçekleştirilen Proje ve Faaliyetler:
Adana Devlet Tiyatrosu
Adana Devlet Tiyatroları bünyesinde 27 Mart–30 Nisan 2015 tarihlerinde 17. “Devlet
Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali” gerçekleştirilmiştir.
2014-2015 tiyatro sezonunda 4-5 oyun projesi, 1 çocuk oyunu projesi gerçekleştirilmiştir.
Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesinde 205 temsille 59.079 seyirciye hizmet
sunulmuştur. Ayrıca çeşitli il ve ilçelere yapılan turnelerde 70 temsil verilerek 21.091
seyirciye ulaşılmıştır.
Ankara Devlet Tiyatrosu
2014-2015 tiyatro sezonunda (01 Ekim 2014-30 Eylül 2015) tarihleri arasında 5’i çocuk
39’si yetişkin toplam 44 oyun sahnelenmiştir. Bu oyunların 15’i yeni oyundur.
2 farklı ülkeye 3 sefer dışı turne düzenlenmiş ve 4 temsil verilmiştir.
Ankara’da 24–29 Nisan 2015 tarihleri arasında 11.“Ankara Küçük Hanımlar Küçük
Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali” düzenlenmiş olup, yurtiçi ve yurtdışından
katılan tiyatro gruplarının sahnelediği tiyatro oyunlarının yanı sıra atölye çalışmaları,
seminerler ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilmiştir.
Antalya Devlet Tiyatrosu
Antalya Devlet Tiyatrosu 2014-2015 tiyatro sezonunda (01/10/2014-30/09/2015) 9 oyun
(4 yabancı, 2 yerli ve 3 çocuk) sahneye konulmuştur.
Antalya Devlet Tiyatrosu 17-27 Mayıs 2015 tarihleri arasında 6. Devlet Tiyatroları
Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ni gerçekleştirmiştir.
Yurtiçi turne düzenlenerek 10 farklı oyunla 34 temsil verilmiştir.
Antalya Devlet Tiyatrosu önceki yıllarda olduğu gibi 2014-2015 sezonunda da bölge
insanının sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlayıcı sosyal projelere desteğini
vermektedir.
Antalya Kız Koruma Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde koruma ve
bakım altında bulunan 11 kişi 28/10/2014 tarihinde “Barış Çiçeği” adlı oyunu izledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne “Eğer Baştan Başlasaydım” adlı oyunun 03/11/2014
tarihinde sahnelenmesi için ücretsiz salon tahsisi yapıldı.
Dr.Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim İlkokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi’nde eğitim
gören 258 eğitilebilir düzeyde zihinsel engelli öğrenci 18/11/2014 Salı günü saat 11:00’de
“Barış Çiçeği” adlı oyunu izledi.
80. Yıl Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde rehabilitasyon
gören 11 kişi 14/11/2015 Cuma günü saat 20:00’de “Bir Daha Çal Sam” adlı oyunu izledi.
Mehmet Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği’nde eğitim gören 40 öğrenci
19/12/2014 Cuma günü “Fare” adlı oyunu izledi.
Kepez İşitme Engelliler Ortaokulu’nda eğitim gören 30 öğrenci 16/12/2014 tarihinde “Barış
Çiçeği” adlı oyunu izledi.
80. Yıl Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde rehabilitasyon
gören 13 kişi 24/01/2015 Cumartesi günü saat 20:00’de “Vahşi Batı” adlı oyunu izledi.
45
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
80. Yıl Koruma, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesinde rehabilitasyon
gören 19 kişi 29/01/2015 Perşembe günü saat 20:00’de “Fare” adlı oyunu izledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne “Eğer Baştan Başlasaydım” adlı oyunun 09/02/2015
tarihinde sahnelenmesi için ücretsiz salon tahsisi yapıldı.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki 48 sporcu 06/03/2015 tarihinde
“Şaşkın Koca” adlı oyunu izledi.
Mehmet Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği’nde eğitim gören 38 öğrenci
19/02/2015 Perşembe günü “Vahşi Batı” adlı oyunu izledi.
Melekevler Özel Eğitim Okulu’nda öğrenim gören 9 öğrenci 03/03/2015 tarihinde “Barış
Çiçeği” adlı oyunu izledi.
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Antalya İl Başkanlığı’nın başlattığı proje kapsamında
daha önce hiç tiyatro izlememiş 4 kişi 07/03/2015 tarihinde “Şaşkın Koca” adlı oyunu
izledi.
Mehmet Sadık Eratik Beyaz Baston Görmeyenler Derneği’nde eğitim gören 42 öğrenci
12/03/2015 Perşembe günü “Şaşkın Koca” adlı oyunu izledi.
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Antalya İl Başkanlığı’nın başlattığı proje kapsamında
daha önce hiç tiyatro izlememiş 4 kişi 14/03/2015 tarihinde “Şaşkın Koca” adlı oyunu
izledi.
Gençlik ve Spor Konfederasyonu Antalya İl Başkanlığı’nın başlattığı proje kapsamında
daha önce hiç tiyatro izlememiş 4 kişi 28/03/2015 tarihinde “Vahşi Batı” adlı oyunu izledi.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne “Çiçekleri Soldurmayalım” adlı oyunun 06-07/04/2015
tarihinde sahnelenmesi için ücretsiz salon tahsisi yapıldı.
Türkiye Sakatlar Derneği Antalya Şubesi “Çocuklara Engel Yok” Projesi Kapsamında
04/05/2015 tarihinde ücretsiz salon tahsisi yapıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğüne “Karayolları Güvenliği Günü ve Trafik Haftası” etkinliği
için 08/05/2015 tarihinde ücretsiz salon tahsisi yapıldı.
06/10/2015 tarihinde Zeytinköy Sosyal Kültürel Ekonomik Geliştirme Projesi kapsamında
bölgede bulunan Gültekin İlkokulundaki 380 öğrenciye “GÜNEYDEKİ ORMAN” adlı
oyun ücretsiz temsil edildi.
Bursa Devlet Tiyatrosu
2014-2015 tiyatro sezonunda 16 oyun sergilenmiştir. Bu oyunların 11’i yerli, 5 tanesi
çeviri, 4 oyun çocuk oyunudur.
Bursa Devlet Tiyatrosu “Her Ay Her İlde Tiyatro” sezon içi turne programı ve yaz sezonu
turne programı kapsamında 18 farklı turne yaparak, 59 temsil vermiştir. Toplam 21.746
seyirciye ulaşmıştır.
Bursa Devlet Tiyatrosu bünyesinde 8-27 Mart 2015 tarihlerinde 1. “Devlet TiyatrolarıBursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali” gerçekleştirilmiştir.
İl Sosyal Hizmetler Bölge Müdürlüğüne bağlı kurumlarda yaşayan çocuk, genç, kadın ve
yaşlılara ücretsiz oyun izlettirilmiştir.
1973 yılından bu yana geleneksel olarak her yıl düzenlenen Feraizcizade Gençlik Şakir
Efendi Tiyatro Kursumuzda 2013-2014 sezonunda 16 yaş ve üzeri 36 öğrenciye eğitim
verilmiştir.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müfredat programları gereği yıl sonunda sergileyecekleri
tiyatro oyunları için oyun seçimi ve oyun tekstlerinin temini sağlanmıştır.
46
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Okulların talepleri doğrultusunda tiyatroya gitme imkanı olamayan öğrencilerin, 20132014 tiyatro sezonunda Müdürlüğümüz sahnesinde temsil edilen oyunlarımızın prömiyer
tarihinden önceki genel provalarını ücretsiz olarak izlemeleri sağlanmıştır.
Çeşitli kurum ve kuruluşların sahnelemeyi düşündükleri oyunlar için Müdürlüğümüzce
gerekli yardımlar yapılmış, istemiş oldukları malzemeler (dekor, kostüm aksesuar)
konusunda kişiler bilgilendirilmiştir.
Kurum ve kuruluşlara ücretsiz sahne tahsisleri yapılmıştır.
Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
2015 yılında 1 yerli oyun, 5 yabancı 2 çocuk oyunu sahnelenmiştir. 2015 yılında
dönüşümlü sahnelenen oyunları toplam 38.228 seyirci izlemiştir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere birçok ile turneler düzenleyerek
Adıyaman, Batman, Elazığ, Malatya, Van, İstanbul, Antalya, Samsun ve Çorum gibi
halkın tiyatro ile buluşması sağlanmıştır.
Türk tiyatrosunun ulusal buluşma noktası olan “12. Orhan Asena Yerli Oyunlar Tiyatro
Festivali” 27 Nisan-16 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Erzurum Devlet Tiyatrosu
2014-2015 tiyatro sezonunda 5’i çeviri, 7’si yerli olmak üzere toplam 12 farklı oyun
sahnelenmiştir.
2014-2015 tiyatro sezonu içerisinde turne programı çerçevesinde 29 il, 18 ilçeye gidilmiş
47 temsil verilerek 10.503 seyirciye ulaşmıştır.
20-21 Nisan 2015 NASREDDİN İNADIN SONU adlı oyun; 23 Nisan dolayısı ile
Erzurum'da kimsesiz çocuklar yararına toplam 502 öğrenciye 2 ücretsiz temsil.
20 Mayıs 2015 ve 05 Haziran 2015 tarihleri arasında NASREDDİN İNADIN SONU adlı
oyun; toplam 4270 öğrenciye 13 ücretsiz temsil. Erzurum İlçeleri: Aşkale, Narman,
Tekman, Çat, Karaçoban, Karayazı, Hınıs, Tortum, Uzundere, Şenkaya, İspir, Oltu, Olur.
11 Mayıs 2015 tarihinde NASREDDİN İNADIN SONU adlı oyun; Giresun iline 178
öğrenciye ücretsiz 1 temsil.
27 Mayıs 2015-29 Mayıs 2015 tarihlerinde KARAGÖZÜN RÜYASI adlı oyun; toplam
850 öğrenciye 4 ücretsiz temsil. Erzurum İlçeleri: Pasinler, Köprüköy, Pazaryolu,
Horasan..
İstanbul Devlet Tiyatrosu
2014-2015 tiyatro sezonunda 8 ayrı sahnede toplam 1082 temsil gerçekleştirilmiştir. Yurt
içi ve yurt dışı turneler yapılmış ve 214 temsil vermiştir. Toplam 1.296 kez perde açmış
%87 doluluk oranıyla 313.908 izleyiciye ulaşmıştır.
Çanakkale Zaferinin 100. Yılı nedeniyle 57. Alay adlı oyun çeşitli il, ilçe ve beldelerde
temsil edilmiştir.
Üsküp, Tataristan, Frankfurt’a yurt dışı turne düzenlenmiştir.
Çeşitli kurumlarca koruma altına alınan, rehabilitasyon sürecinde bulunan, maddi durumu
iyi olmayan gençlerimiz ve çocuk seyircilerimize Genel Müdürlüğün onayı ile ücretsiz
oyun izlettirilmiştir. 23 Nisan Çocuk Şenliği haftasında her gün temsil vererek
çocuklarımıza sponsorlar aracılığı ile oyun izlettirilmiştir.
47
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İzmir Devlet Tiyatrosu
2014-2015 tiyatro sezonunda ( 1 Ekim 2014-30 Eylül 2015) 9 oyunu İzmirli tiyatro
severlere sunmuştur. Bu oyunların 7’si büyük, 2’si çocuk oyunudur.
Aydın, Muğla, Denizli, Uşak, Afyon, Kütahya, Antep, Maraş, Elazığ, Malatya, Ordu,
Samsun, Çorum, Sakarya illerine yurtiçi turneler yapmıştır.
Çeşitli kurum ve kuruluşlara ücretsiz sahne tahsis edilmiş ve ücretsiz bilet verilmiştir.
Konya Devlet Tiyatrosu
2014-2015 tiyatro sezonunda 1’i çocuk oyunu, 1’i şiir dinletisi olmak üzere 7 farklı oyunla
sezon içerisinde temsillerini gerçekleştirmiştir. Bu oyunların 3’ü yerli 4’ü çeviri oyundur.
Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü; 2015-2015 tiyatro sezonu içerisinde turne programı
çerçevesinde 25 farklı il ve 1 ilçede 116 temsil vermiştir.
Müdürlüğümüz, diğer bölgelerimizde gerçekleştirilen iki festivale de oyunlarıyla iştirak
etmiştir. Öncelikle 11. Devlet Tiyatroları-Ankara Küçük Hanımlar Küçük Beyler
Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivaline “Pinokyo” adlı çocuk oyunu ile 24-27 Nisan
2015 tarihleri arası katılmış, daha sonra ise 12. Devlet Tiyatroları-Diyarbakır Orhan Asena
Yerli Oyunlar Tiyatro Festivaline “Töre” adlı oyunu ile katılmış ve 30 Nisan-01-02 Mayıs
2015 tarihlerinde 3 kez temsil vermiştir.
2014-2015 tiyatro sezonunda Müdürlüğümüz sahnesi ve turne sahnelerinde temsil edilen
yazar Bilgesu Erenus, Yönetmen Ömer Naci Topcu’nun sahneye koyduğu “MİSAFİR ”
adlı oyunumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti un 78. Yılı Kutlamaları için 05-08 Mart
2015 tarihleri arası Girne-Çatalköy kentinde düzenlenen 5.“Beşparmaklar Tiyatro
Festivali”ne katılarak Kıbrıs seyircisine ulaşmıştır.
2014-2015 tiyatro sezonunda Müdürlüğümüz sahnesi ile turne sahnelerinde temsil edilen
yazar Bilgesu Erenus’un yazdığı, Sanatçı Ömer Naci Topcu’ nun sahneye koyduğu
Müdürlüğümüz yapımı “MİSAFİR” adlı oyunumuz 03-07.09.2015 tarihleri arası Kosova
Cumhuriyeti Prizren kentinde “Kosova Türk Tiyatrosu’ nun Kuruluşunun 80. Yılı
nedeniyle yapılacak olan kutlamalara katılmış ve 04-05.09.2015 tarihlerinde toplam 2 kez
temsil edilmiştir.
Devlet Tiyatroları Konya Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü 8. “BİN NEFES BİR SES”
Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali 20-30 Nisan 2015 tarihleri arasında
gerçekleştirilmiştir.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’ nda 17-22 Nsan 2015 tarihlerinde
“Pinokyo” adlı oyunumuz Genel Müdürlüğümüzün Uygun görüşüyle çocuklarımıza
ücretsiz temsiller vermiştir.
Müdürlüğümüz; Hz. Mevlana’nın 741. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri
çerçevesinde Müdürlüğümüz, Şeb-i Arus Projesi adı altında Hz. Pir’in şiirlerinden
oluşturulan “Aşkında Aşık Olduğu Aşk” adlı şiir dinletisini 11-12-13 Aralık 2014
tarihlerinde ücretsiz olarak (3) kez Hz. Mevlana tutkunlarına sunmuştur.
Çeşitli kurum ve kuruluşların sahnelemeyi düşündükleri oyunlar için Müdürlüğümüzce
gerekli yardımlar yapılmış, istemiş oldukları oyun tekstleri konusunda kişiler
bilgilendirilmiştir.
Çeşitli kurum ve kuruluşların özelliklede İlköğretim, Lise ve Yüksek okulların istemiş
oldukları teknik ekipmanlar (dekor, peruka, kostüm ve ışık malzemesi vb.) konusunda
imkânlarımızın el verdiği ölçüde gerekli yardımlar yapılmıştır.
48
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlimize bağlı çevre ilçe, köy ve kasabalarda maddi imkansızlık ve çeşitli nedenler ile tiyatro
izleme fırsatı bulamamış ilköğretim öğrencilerine, imkanlarımızın el verdiği ölçüde tiyatro
sanatını tanıtmak ve sevdirmek adına çocuk oyunlarımıza ücretsiz olarak davet
edilmektedir. Ayrıca ilimizde faaliyet gösteren Rehabilitasyon merkezlerinin talepleri
doğrultusunda bedensel ve zihinsel engelli çocuklarımıza da oyunlarımızı yine
imkanlarımızın elverdiği ölçüde seyrettirme olanağı sağlamaktayız.
Sivas Devlet Tiyatrosu
Müdürlüğümüz 2014-2015 tiyatro sezonunda 4 oyun sahnelenmiştir.
Türkiye gelinde yurtiçi turne düzenlemiştir.
Sivas’taki okullarda tiyatro oyunu sahnelemek isteyen öğretmenlerin projelerine ve diğer
sosyal, kültürel faaliyetlerine, oyunculuk bazında destek verilmektedir.
Trabzon Devlet Tiyatrosu
02-15 Mayıs 2015 tarihleri arasında 16. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali İran,
Ukrayna, Hong Hong, Gürcistan, Kazakistan, Romanya, Dağıstan, Rusya ve Hollanda’nın
katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
İstanbul, Artvin, Çorum, Samsun ve Ordu’ya turneler düzenlenmiştir.
Çeşitli kurum ve kuruluşlara ücretsiz sahne tahsisi yapılmıştır.
Van Devlet Tiyatrosu
Van Devlet Tiyatrosu 2014–2015 tiyatro sezonunda 6’sı büyük 3’ü çocuk olmak üzere 9
oyunla temsillerini gerçekleştirmiştir. Çeşitli il ve ilçelere turnelerle düzenlemiştir.
2015 yılında 14.’sü gerçekleştirilen Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları
Festivali, 8.332 katılımcıyla gerçekleşmiştir.
49
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2- Performans Sonuçları Tabloları
2014-2015 TİYATRO SEZONU
(01 EKİM 2014-30 EYLÜL 2015)
TEMSİL
SAYISI
YERLEŞİK
SAHNELER
YURTİÇİ TURNE
YURTDIŞI TURNE
FESTİVAL
SAHNE TAHSİS
KENT İÇİ ETKİNLİK
EK ETKİNLİK
GENEL TOPLAM
SEYİRCİ
SAYISI
HÂSILAT
(TL)
DOLULUK
YÜZDESİ
3.947
990.711
83
5.374.604
1.059
16
325
340.095
7.623
161.249
230.254
9.945
722
1.510.345
85
100
95
1.156.866
Ücretsiz
345.578
4.910
3.690
19
2
5.368
97
100
85
6.885.648
ULUSAL VE ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALLERİ
TEMSİL
SAYISI
17. Adana DT-Sabancı Uluslararası
Tiyatro Festivali
8. Konya Bin Nefes Bir Ses Türkçe
Tiyatro Yapan Ülkeler Festivali
11. Ankara Küçük Hanımlar Küçük
Beyler Uluslararası Çocuk Tiy. Fes.
16. Trabzon Uluslararası Karadeniz
Tiyatro Festivali
6. Antalya Uluslararası Tiyatro
Festivali
14.Van Akdamar Ulusal Çocuk ve
Gençlik Tiyatroları Şenliği
11.Diyarbakır Orhan Asena Yerli
Oyunlar Tiyatro Festivali
GENEL TOPLAM
SEYİRCİ
SAYISI
DOLULUK
YÜZDESİ
HÂSILAT
(TL)
83
54.246
98
122.209
19
6.699
98
13.304
85
23.397
93
69.232
40
7.185
96
16.007
25
8.083
67
73.995
33
8.332
102
Ücretsiz
18
6.952
99
23.314
325
161.249
95
345.578
50
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2. BURSA DT, ULUSLARARASI BALKAN ÜLKELERİ TİYATRO FESTİVALİ
Oyun S.
Oyun
Oyun Türü
MİSAFİR
39 BASAMAK
Misafir Oyun
MİSAFİR
AP DEPARTMANI
Misafir Oyun
MİSAFİR
BERNARDA ALBA’IN EVİ
Misafir Oyun
MİSAFİR
BİR YAZ GECESİ RÜYASI
Misafir Oyun
MİSAFİR
BOYACI
Misafir Oyun
MİSAFİR
SPOKANE’DE EL(E) VEDA
Misafir Oyun
MİSAFİR
TROYALI KADINLAR
Misafir Oyun
MİSAFİR
İSYANCI MİCHAEL
Misafir Oyun
KOHLHAAS
MİSAFİR JEANNE D’ARC’IN ÖTEKİ
Misafir Oyun
ÖLÜMÜ
İSTANBUL EĞER BU BİR FİLM OLSAYDI Çeviri
BURSA
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Yerli
Açıklama
T. Tarihi
T.
Sahne
Kapasit Doluluk T.Seyirci Hasılat
Sayısı
e
%
BOSNA HERSEK
14.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342 100,00
684 3.450
15.03.2015
ARNAVUTLUK &
22.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342
60,09
411 1.910
KOSOVA
23.03.2015
ROMANYA
16.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342
85,09
582 2.794
17.03.2015
MAKEDONYA
26.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342 100,00
684 1.712
27.03.2015
BULGARİSTAN
18.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342 100,00
684 3.427
19.03.2015
MAKEDONYA
24.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342
66,81
457 2.173
25.03.2015
KOSOVA
20.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342 100,00
684 3.312
21.03.2015
BOSNA HERSEK
10.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342
67,11
459 2.230
11.03.2015
ESKİŞEHİR B.B.ŞEHİR 12.03.2015- 2 A.V.P Sahnesi
342 100,00
684 3.134
TİYATROLARI
13.03.2015
İSTANBUL DT
07.03.2015- 3 A.V.P Sahnesi
342 100,00
1.026 3.375
09.03.2015
AÇILIŞ
07.03.2015
1 CUMHURİYET 40000 100,00 40.000
0
CADDESİ
GENEL TOPLAM
22
98 46.355 27.517
6. ANTALYA ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
Oyun S.
Oyun
Oyun Türü
MİSAFİR
BOLLYWOOD MÜZİKALİ
Misafir Oyun
MİSAFİR
DAĞ KUŞU
Misafir Oyun
MİSAFİR
HAYVANLAR KARNAVALI
Misafir Oyun
MİSAFİR
İNSANCIKLAR
Misafir Oyun
MİSAFİR
MOLİÉRE’İN YAŞAMI
Misafir Oyun
MİSAFİR
ZİNCİRE VURULMUŞ PROMETHEUS Misafir Oyun
ERZURUM 80 GÜNDE DEVRİ ALEM
Çeviri
MİSAFİR
Misafir Oyun
ANKARA
AKTÖR İÇİN SES ÖZGÜRLÜK
ODAKLANMA VE GÜÇ
BÜYÜSEL AKTÖR ANTONİN
ARTAUD TİYATROSUNUN TEMEL
HAYVAN ÇİFTLİĞİ
DİYARBAKIR
HIRÇIN KIZ
Çeviri
SİVAS
KANLI DÜĞÜN
Çeviri
MİSAFİR
MİSAFİR
KARAGÖZ YAPIM VE OYNATIM
ATÖLYESİ
GENEL TOPLAM
Misafir Oyun
Çeviri
Misafir Oyun
Açıklama
T. Tarihi
T.
Sahne
Sayı
HİNDİSTAN
17.05.2015- 2 Haşim İşcan Kültür
18.05.2015
Merkezi
NORVEÇ
26.05.2015- 2 DT. Sahnesi
27.05.2015
FRANSA
20.05.2015- 2 DT. Sahnesi
21.05.2015
RUSYA
18.05.2015- 2 DT. Sahnesi
19.05.2015
MAKEDONYA
22.05.2015- 2 DT. Sahnesi
23.05.2015
ROMANYA
20.05.2015- 2 Haşim İşcan Kültür
21.05.2015
Merkezi
ERZURUM DT
24.05.2015- 2 DT. Sahnesi
25.05.2015
ABD-ATÖLYE
19.05.2015- 2 HAŞİM İŞCAN
22.05.2015
KÜLT.MERK. TOPLANTI
NORVEÇ25.05.2015
1 HAŞİM İŞCAN
ATÖLYE
KÜLT.MERK. TOPLANTI
ANKARA DT
24.05.2015- 2 Haşim İşcan Kültür
25.05.2015
Merkezi
DİYARBAKIR DT 26.05.2015- 2 Haşim İşcan Kültür
27.05.2015
Merkezi
SİVAS DT
22.05.2015- 2 Haşim İşcan Kültür
23.05.2015
Merkezi
ALİ MERİÇ20.05.2015- 2 HAŞİM İŞCAN
ATÖLYE
26.05.2015
KÜLT.MERK. TOPLANTI
25
Kapasi Doluluk T.Seyirci Hasılat
te
%
790
32,97
521 14.300
383
63,84
489
3.763
383
74,41
570
4.525
383
100,00
766
6.460
383
54,70
419
3.155
802
43,02
690
5.398
383
96,74
741
5.850
20
105,00
42
0
25
100,00
25
0
802
99,94
1.603 13.208
802
73,82
1.184
9.608
802
61,28
983
7.730
25
100,00
50
0
67
8.083 73.995
51
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
17. ADANA DT-SABANCI ULUSLARARASI TİYATRO FESTİVALİ
Oyun S.
MİSAFİR
Oyun
Oyun Türü
Açıklama
T.
Sahne
Sayı
Tiyatro Adam
13.04.2015- sı
3 Adana Sabancı Kültür Merkezi
15.04.2015
MAKEDONYA
30.03.2015- 2 Adana Sabancı Kültür Merkezi
31.03.2015
UKRAYNA
29.04.2015- 2 Adana Sabancı Kültür Merkezi
30.04.2015
Tiyatroevi
28.04.2015- 2 Fuaye Sahne
29.04.2015
İkinci Kat Tiyatro
27.04.2015- 2 Adana Sabancı Kültür Merkezi
28.04.2015
PORTEKİZ
16.04.2015- 2 Adana Sabancı Kültür Merkezi
17.04.2015
Ankara Sanat Tiyatrosu 03.04.2015
1 Adana Sabancı Kültür Merkezi
Misafir Oyun
MİSAFİR
ARTURO Uİ’NİN ÖNLENEBİLİR
TIRMA
BİR YAZ GECESİ RÜYASI
MİSAFİR
CARMEN TV
Misafir Oyun
MİSAFİR
ÇİRKİN
Misafir Oyun
MİSAFİR
FÜ
Misafir Oyun
MİSAFİR
GODA
Misafir Oyun
MİSAFİR
HALKTAN BİRİ
Misafir Oyun
MİSAFİR
MİSAFİR
KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU
(GUGUK KUŞU)
KÖPEĞİN YÜZÜ
Misafir Oyun Çolpan İlhan & Sadri
Alışık Tiyatrosu
Misafir Oyun ÇİN
MİSAFİR
KÖPRÜDEKİ ADAM
MİSAFİR
KUŞLAR
MİSAFİR
LULU'NUN BEYAZ GECESİ
MİSAFİR
MARAT SADE
MİSAFİR
PASTA
MİSAFİR
PENCERE
MİSAFİR
SAVAŞ
MİSAFİR
SON İNCİR
MİSAFİR
TEHLİKELİ OYUNLAR
MİSAFİR
TESADÜFEN KADIN ELİZABETH
MİSAFİR
MİSAFİR
MİSAFİR
Misafir Oyun
T. Tarihi
Kapasi Doluluk T.Seyirci Hasılat
te
%
368
98,91
1.092
9.720
368
98,91
728
5.910
368
98,91
728
5.930
60
100,00
120
950
368
98,91
728
6.480
368
85,19
627
4.930
368
98,91
364
3.150
3
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,91
1.092
9.760
2
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
83,02
611
4.790
2
Fuaye Sahne
60
100,00
120
950
3
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,91
1.092
9.750
4
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,23
1.446
3.819
3
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
78,71
869
6.640
2
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
78,67
579
4.450
2
Fuaye Sahne
60
100,00
120
930
2
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,91
728
6.520
2
Fuaye Sahne
60
100,00
120
930
2
Fuaye Sahne
60
100,00
120
960
4
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,91
1.456
13.030
VERİLER
24.04.201526.04.2015
08.04.201509.04.2015
Misafir Oyun Kulis Sanat Tiyatrosu
20.04.201521.04.2015
Misafir Oyun Semaver Kumpanya
10.04.201511.04.2015
Misafir Oyun FRANSA
22.04.201523.04.2015
Misafir Oyun ABD
28.03.201529.03.2015
Misafir Oyun YUNANİSTAN
06.04.201507.04.2015
Misafir Oyun Ray Performans Kolektifi 26.04.201527.04.2015
Misafir Oyun Pürtelaş Tiyatro
20.04.201521.04.2015
Misafir Oyun Ters Ağaç Kukla
24.04.2015Tiyatrosu
25.04.2015
Misafir Oyun Seyyar Sahne
22.04.201523.04.2015
Misafir Oyun Ankara Sanat Tiyatrosu 04.04.201505.04.2015
Misafir Oyun Semaver Kumpanya
12.04.2015
2
Adana Sabancı Kültür Merkezi
ATATÜRK PARKI ETKİNLİKLERİ
Misafir Oyun ETKİNLİKLER
10 ATATÜRK PARKI
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
MİSAFİR
ATIK MALZEMLERDEN KUKLA
YAPIMI
CARMEN TV
Misafir Oyun UKRAYNA
17.04.201526.04.2015
24.04.201525.04.2015
27.04.2015
MİSAFİR
GODA
Misafir Oyun PORTEKİZ
20.04.2015
MİSAFİR
GÖRME ENGELLİLER İÇİN
OKUMA TİYATROSU
HALKTAN BİRİ
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
2
368
98,91
728
6.530
3276
100,00
32.760
0
20
100,00
40
0
1
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
912
100,00
912
0
1
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
912
100,00
912
0
22.04.201523.04.2015
Misafir Oyun Ankara Sanat Tiyatrosu 01.04.2015
2
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
20
100,00
40
0
912
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
10.04.201511.04.2015
13.04.2015
2
SİVAS
'İÇİNDE YAŞADIĞIM MEKAN:
BEDEN'
KAFESTEN BİR KUŞ UÇTU
(GUGUK KUŞU)
KANLI DÜĞÜN
MİSAFİR
KARAGÖZ ATÖLYESİ
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
MİSAFİR
OYUN YAZMA ATÖLYESİ
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
MİSAFİR
MİSAFİR
MİSAFİR
MİSAFİR
Misafir Oyun Çolpan İlhan & Sadri
Alışık Tiyatrosu
Çeviri
SİVAS DT
OYUNCULUKTA DOĞAÇLAMA
TEKNİĞİ
TRABZON RULET
Misafir Oyun ABD-ATÖLYE
ÇALIŞMASI
Yerli
TRABZON DT
TRABZON RULET
Yerli
MİSAFİR
TRABZON DT
SAHNE DÖVÜŞLERİ ATÖLYE
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
ÇALIŞMASI
MİSAFİR TRANSİTİON - AÇIK HAVA
Misafir Oyun ALMANYA
İSTANBUL GÖSTERİSİ
YAŞAMAK DENEN BU ZAHMETLİ Çeviri
İSTANBUL DT
İŞ
GENEL TOPLAM
1
100,00
912
0
20
100,00
40
0
1
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
912
100,00
912
0
18.04.201519.04.2015
01.04.201502.04.2015
12.04.201513.04.2015
04.04.201505.04.2015
01.04.201502.04.2015
30.03.2015
3
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,37
1.086
9.610
2
20
100,00
40
0
20
100,00
40
0
20
100,00
40
0
2
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,91
728
6.470
1
SABANCI ÜNİVERSİTESİ
912
100,00
912
0
28.03.201529.03.2015
10.04.2015
2
20
100,00
40
0
1000
100,00
1.000
0
27.03.2015
1
ADANA DT ÇALIŞMA
STÜDYOSU
H.Ö.S.KÜLT.MERK. DT
SAHNESŞ
Adana Sabancı Kültür Merkezi
368
98,91
364
0
2
2
1
83
98 54.246 122.209
52
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
8. KONYA BİN NEFES BİR SES TÜRKÇE TİYATRO YAPAN ÜLKELER FESTİVALİ
Oyun S.
Oyun
Oyun Türü
Açıklama
T. Tarihi
T.
Sahne
22.04.2015 Sayısı
1 Dilek Sabancı Devlet
Konservatuarı Sahnesi
24.04.2015 1 Dilek Sabancı Devlet
Konservatuarı Sahnesi
27.04.2015 1 Konya Devlet Tiyatrosu
26.04.2015 1 Sahnesi
Konya Devlet Tiyatrosu
MİSAFİR AĞIR ROMAN
Misafir Oyun K.K.T.C.
MİSAFİR AY TUTULMA GECESİ
Misafir Oyun DAĞISTAN
MİSAFİR BEYREKE EFSANESİ
Misafir Oyun HAKASYA
MİSAFİR CİMRİ
Misafir Oyun AZERBAYCAN
MİSAFİR DEDE KORKUT’UN SON
ŞARKISI KAPARIM
MİSAFİR GÖZLERİMİ
Misafir Oyun BAŞKURDİSTAN 23.04.2015
1
Misafir Oyun KOSOVA
1
VAZİFEMİ YAPARIM
MİSAFİR HABİL İLE KABİL
24.04.2015
Misafir Oyun TÜRMENİSTAN 27.04.2015
1
MİSAFİR LÜTFEN KIZIMLA EVLENİR
MİSİNİZ?BAYBARS
MİSAFİR SULTAN
Misafir Oyun K.K.T.C.
29.04.2015
1
Misafir Oyun KAZAKİSTAN
25.04.2015
1
SİVAS
KANLI DÜĞÜN
Çeviri
SİVAS DT
21.04.2015
1
BURSA
KANLI NİGAR
Yerli
BURSA DT
SahnesiDevlet Tiyatrosu
Konya
SahnesiDevlet Tiyatrosu
Konya
Sahnesi
Dilek Sabancı Devlet
Konservatuarı Sahnesi
Konya Devlet Tiyatrosu
Sahnesi
Konya Devlet Tiyatrosu
Kapasi Doluluk T.Seyirci Hasılat
te
%
416 100,00
416
966
416
85,10
354
978
293
100,00
293
926
293
100,00
293
916
293
100,00
293
658
293
100,00
293
987
416
94,23
392
1.076
293
100,00
293
642
293
100,00
293
995
293
100,00
293
608
0
20.04.2015
1
SahnesiDevlet Tiyatrosu
Konya
Sahnesi
Konya Devlet Tiyatrosu
293
100,00
293
MİSAFİR KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
Misafir Oyun AÇILIŞ
20.04.2015
1
Sahnesi
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
650
100,00
650
0
ANKARA NEŞE'DERT'AŞK
Yerli
25.04.2015
1
416
100,00
416
1.316
KONYA
PİNOKYO (Ç.O)
Çeviri Çocuk KONYA DT
23.04.2015
2
416
100,00
832
1.664
KONYA
PİNOKYO (Ç.O)
Dilek Sabancı Devlet
Konservatuarı Sahnesi
Dilek Sabancı Devlet
Konservatuarı Sahnesi
Konya Devlet Tiyatrosu
Sahnesi
Dilek Sabancı Devlet
293
100,00
586
0
416
100,00
416
896
293
100,00
293
676
ANKARA DT
Çeviri Çocuk KONYA DT
22.04.2015
2
ANKARA SHAKESPEARE ZORDA
Çeviri
ANKARA DT
30.04.2015
1
KONYA
Çeviri
KONYA DT
28.04.2015
TARLA KUŞUYDU JULİET
GENEL TOPLAM
Konservatuarı Sahnesi
Konya Devlet Tiyatrosu
19 Sahnesi
1
98
6.699 13.304
53
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
11. ANKARA KÜÇÜK HANIMLAR KÜÇÜK BEYLER ULUSLARARASI ÇOCUK
TİYATROLARI FESTİVALİ
Oyun S.
Oyun
MİSAFİR
ANTONTON
Misafir Oyun SLOVENYA
MİSAFİR
HAWAİİİİ
Misafir Oyun ROMANYA
T.
Sahne
Sayısı
28.04.2015- 4 İrfan Şahinbaş CS.
29.04.2015
27.04.2015
2 Altındağ Tiyatrosu
307 100,00
614
2.256
MİSAFİR
HAWAİİİİ
Misafir Oyun ROMANYA
29.04.2015
2
Şinasi Sahnesi
490 100,00
980
3.304
MİSAFİR
KIRMIZI BALON
Küçük Tiyatro
200 100,00
800
2.760
LULU’NUN BEYAZ GECESİ
28.04.201529.04.2015
27.04.2015
4
MİSAFİR
Misafir Oyun Eskişehir
B.B.Şehir
Misafir Oyun FRANSA
2
Akün Sahnesi
361 100,00
722
2.680
MİSAFİR
Misafir Oyun BULGARİSTAN
Akün Sahnesi
361
82,41
1.190
4.304
Misafir Oyun BULGARİSTAN
25.04.201526.04.2015
29.04.2015
4
MİSAFİR
MÜZİK PARMAKLARIMIN
UCUNDA
ORADAN BURADAN
2
Stüdyo Sahne
100 107,50
215
732
MİSAFİR
ORADAN BURADAN
Misafir Oyun BULGARİSTAN
27.04.2015
2
İrfan Şahinbaş CS.
108 100,00
216
728
MİSAFİR
OYUN ÇADIRI
Misafir Oyun NORVEÇ
4
Stüdyo Sahne
100
71,75
287
884
MİSAFİR
SAKİN OLUN!!
Misafir Oyun İTALYA
4
Stüdyo Sahne
100
96,75
387
1.212
MİSAFİR
ŞEFTALİ ÇEKİRDEĞİNİN GİZEMİ Misafir Oyun DAĞISTAN
4
Altındağ Tiyatrosu
307
95,93
1.178
3.604
MİSAFİR
SİHİRLİ FLÜT
Misafir Oyun HIRVATİSTAN
4
87,05
1.849
6.960
YUMURTA
Misafir Oyun İSVİÇRE
4
Cüneyt Gökçer
Sahnesi
İrfan Şahinbaş CS.
531
MİSAFİR
108
92,13
398
1.304
MİSAFİR
AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ
Misafir Oyun AÇILIŞ
25.04.201526.04.2015
27.04.201528.04.2015
28.04.201529.04.2015
28.04.201529.04.2015
25.04.201526.04.2015
24.04.2015
1
ANITKABİR
1300 100,00
1.300
0
MİSAFİR
Misafir Oyun Van Köşebaşı
Köyü İlkolu
Yerli Çocuk İZMİR
DT
25.04.2015
2
366
0
4
1.818
6.912
MİSAFİR
ÇOCUKLARLA MASK YAPIMI
Misafir Oyun TÜRKİYE
25.04.201526.04.2015
29.04.2015
ORHAN ASENA
SAHNESİ
2
Şinasi
Sahnesi
183 100,00
İZMİR
BREMEN MIZIKACILARI’NIN
HİKAYESİ MASALLAR (Ç.O)
CANLANAN
1
STÜDYO SAHNE 2
32 100,00
32
0
MİSAFİR
GERGEDANLAR ATEŞ ETMEZ
27.04.2015
1
STÜDYO SAHNE 2
110 100,00
110
0
TRABZON GOGO (Ç.O)
Misafir Oyun Görme Engelli
Çocuklar İçin
Yerli Çocuk TRABZON DT
4
Şinasi Sahnesi
490 100,00
1.960
5.688
MİSAFİR
HAKLARIMI BİLİYORUM!
Misafir Oyun TÜRKİYE
27.04.201528.04.2015
27.04.2015
1
STÜDYO SAHNE 2
16 100,00
16
0
MİSAFİR
HAREKETİNİ KEŞFET
Misafir Oyun TÜRKİYE
29.04.2015
1
STÜDYO SAHNE 2
12 100,00
12
0
ANKARA
HOROZ ADAM VE KORSAN (Ç.O) Yerli Çocuk
4
Akün Sahnesi
361 100,00
1.444
5.568
MİSAFİR
İKİ DANSÇININ KARŞILAŞMASI
28.04.201529.04.2015
26.04.201527.04.2015
28.04.2015
4
130 100,00
520
0
1
ORHAN ASENA
SAHNESİ 2
STÜDYO SAHNE 2
4
Altındağ Tiyatrosu
307
MİSAFİR
Oyun Türü
Açıklama
ANKARA DT
Misafir Oyun HOLLANDA
T. Tarihi
Kapasit Doluluk T.Seyirci Hasılat
e
%
108 99,77
431 1.460
490
92,76
KARAGÖZ YAPIM VE OYNATIM
ATÖLYESİ
ERZURUM KARAGÖZ'ÜN
RÜYASI (Ç.O)
Misafir Oyun TÜRKİYE
ANKARA
KARLAR KRALİÇESİ (Ç.O)
Çeviri Çocuk ANKARA DT
25.04.201526.04.2015
27.04.2015
2
Küçük Tiyatro
447 102,24
ANKARA
KELOĞLAN KELEŞOĞLAN (Ç.O)
Yerli Çocuk
27.04.2015
2
531
MİSAFİR
29.04.2015
2
VAN
KENDİ KUKLAMI KENDİM
Misafir Oyun TÜRKİYE
YAPIYORUM
KURŞUN ASKERİN UTANCI (Ç.O) Yerli Çocuk VAN DT
Cüneyt Gökçer
Sahnesi
ORHAN ASENA
4
SAHNESİ
2
Küçük Tiyatro
467
KONYA
PİNOKYO (Ç.O)
Çeviri Çocuk KONYA DT
4
TİYATRODA SİRK TEKNİKLERİ
Misafir Oyun İSVİÇRE
Cüneyt Gökçer
Sahnesi
ORHAN ASENA
SAHNESİ 2
531
MİSAFİR
25.04.201526.04.2015
25.04.201526.04.2015
28.04.2015
GENEL TOPLAM
Yerli Çocuk
ERZURUM DT
ANKARA DT
1
85
25 100,00
85,18
25
0
1.046
2.244
914
3.568
99,72
1.059
4.044
30 100,00
60
0
82,12
1.534
3.972
88,70
1.884
5.048
30 100,00
30
0
93 23.397 69.232
54
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
16. TRABZON ULUSLARARASI KARADENİZ TİYATRO FESTİVALİ
Oyun S.
BİR DELİNİN HATIRA
DEFTERİ
BİR
DELİNİN HATIRA
Misafir Oyun DAĞISTAN
DEFTERİ
DUNNO’NUN
NEŞELİ
MACERALARI
ESKİ ZAMAN BEYLERİ
Misafir Oyun UKRAYNA
GÖRSEL HARİKALAR
DİYARINA
SEYAHAT
GÖRSEL
HARİKALAR
Misafir Oyun HONG KONG
MİSAFİR
MİSAFİR
DİYARINA
SEYAHAT
KABARE
- YERLİ
YERSİZ
Misafir Oyun HOLLANDA
MİSAFİR
KAPILARIN DIŞINDA
Misafir Oyun YOLCU TİYATRO
T.
Sahne
Kapasi Doluluk T.Seyirci Hasılat
Sayısı
te
%
12.05.2015
1 Hüseyin Kazaz
135 100,00
135
445
Sahnesi Haluk Ongan
11.05.2015
1 Atapark
330
97,58
322
907
Sahnesi Haluk Ongan
04.05.20152 Atapark
330
85,15
562 1.497
05.05.2015
Sahnesi
13.05.20152 Atapark Haluk Ongan
330
97,88
646 1.789
14.05.2015
Sahnesi
08.05.2015
1 Hüseyin Kazaz
135 100,00
135
421
Sahnesi Haluk Ongan
07.05.2015
1 Atapark
330
97,58
322
902
Sahnesi Haluk Ongan
15.05.2015
1 Atapark
330
97,58
322
901
Sahnesi Kazaz
05.05.20152 Hüseyin
135
92,59
250
762
MİSAFİR
KARAGÖZ
Misafir Oyun KAZAKİSTAN
06.05.2015
10.05.2015
1
MİSAFİR
KARAGÖZ
Misafir Oyun KAZAKİSTAN
09.05.2015
1
MİSAFİR
LANETLENMİŞ
Misafir Oyun ROMANYA
11.05.2015
1
MİSAFİR
LANETLENMİŞ
Misafir Oyun ROMANYA
10.05.2015
1
MİSAFİR
MARE NOSTRUM
Misafir Oyun BOSNA-HERSEK
2
MİSAFİR
PASİFİK OKYANUSU
Misafir Oyun İRAN
13.05.201514.05.2015
03.05.201504.05.2015
06.05.2015
MİSAFİR
MİSAFİR
MİSAFİR
MİSAFİR
MİSAFİR
Oyun
Oyun Türü
Açıklama
Misafir Oyun DAĞISTAN
Misafir Oyun RUSYA
Misafir Oyun HONG KONG
ERZURUM 80 GÜNDE DEVRİ ALEM
Çeviri
MİSAFİR
Misafir Oyun CEREN-ÖZLEMATÖLYE
Misafir Oyun GÜRCİSTAN
ERZURUM DT
Sahnesi
Hüseyin Kazaz
Sahnesi
Atapark Haluk Ongan
135
100,00
135
421
330
96,06
317
865
Sahnesi Kazaz
Hüseyin
Sahnesi Haluk Ongan
Atapark
135
100,00
135
405
330
97,58
322
837
135
92,22
249
751
135
79,63
215
629
330
97,58
322
865
3
Sahnesi Kazaz
Hüseyin
Sahnesi
Hüseyin Kazaz
Sahnesi
Atapark Haluk Ongan
Sahnesi
HALİL AYAN SALONU
30
100,00
90
0
2
ZAĞNOS VADİSİ
300
100,00
600
0
1
2
1
TRABZON GOGO (Ç.O)
Yerli Çocuk
TRABZON DT
12.05.201514.05.2015
09.05.201510.05.2015
07.05.2015
100,00
135
240
HAYVAN ÇİFTLİĞİ
Çeviri
ANKARA DT
08.05.2015
1
Hüseyin Kazaz
Sahnesi Haluk Ongan
Atapark
135
ANKARA
330
96,06
317
868
MİSAFİR
İÇİNDE YAŞADIĞIM MEKAN: Misafir Oyun TUĞÇE TUNABEDEN'
ATÖLYE
KANLI DÜĞÜN
Çeviri
SİVAS DT
10.05.201511.05.2015
03.05.2015
2
Sahnesi
HALİL
AYAN SALONU
20
100,00
40
0
1
Atapark Haluk Ongan
Sahnesi
HALİL AYAN SALONU
330
98,18
324
871
2
17
102,94
35
0
MİSAFİR
SİVAS
ATIK MALZEMLERDEN
KUKLA YAPIMI
FARKLI BİR OPERA
T. Tarihi
MİSAFİR
KARAGÖZ YAPIM VE
OYNATIM ATÖLYESİ
TRABZON KURBAĞA PRENS (Ç.O)
Misafir Oyun ALİ MERİÇ-ATÖLYE
Çeviri Çocuk TRABZON DT
03.05.201504.05.2015
15.05.2015
100,00
135
240
Çeviri Çocuk TRABZON DT
16.05.2015
1
Hüseyin Kazaz
Sahnesi Haluk Ongan
Atapark
135
TRABZON KURBAĞA PRENS (Ç.O)
330
97,88
323
516
ADANA
MATRUŞKA
Yerli
AÇILIŞ ETKİNLİKLERİ 02.05.2015
1
Sahnesi AÇIK HAVA
GANİTA
400
100,00
400
0
MİSAFİR
OYUN YAZMA ATÖLYESİ
Misafir Oyun SEMİH ÇELENKATÖLYE
Misafir Oyun ABD-ATÖLYE
2
HALİL AYAN SALONU
17
102,94
35
0
2
ZORLU OTEL
20
100,00
40
0
1
Atapark Haluk Ongan
Sahnesi
330
97,58
322
875
MİSAFİR
OYUNCULUKTA SPOLİN
DOĞAÇLAMA TEKNİKLERİ
TRABZON RULET
GENEL TOPLAM
Yerli
TRABZON DT
15.05.201516.05.2015
03.05.201504.05.2015
12.05.2015
1
40
96
7.185 16.007
55
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
14. VAN AKDAMAR ÇOCUK VE GENÇLİK TİYATROLARI ŞENLİĞİ
Açıklama
Oyun Türü
Oyun
Oyun S.
Misafir Oyun GEZİ
MİSAFİR
ADA GEZİSİ
ERZURUM
ALAADDİN'İN SİHİRLİ LAMBASI (Ç.O) Yerli Çocuk
MİSAFİR
BAK NE KADAR KOLAY
MİSAFİR
MİSAFİR
CIRCIR İLE KARCİ TOSBİK'LE
TEPETAKLAK
ÇOCUKLAR ÜLKEYİ YÖNETİRSE
TRABZON
GOGO (Ç.O)
DİYARBAKIR GÖKKUŞAĞININ ALTINDA (Ç.O)
ERZURUM DT
Misafir Oyun Uçan Eller Kukla
Tiyatrosu
Muradiye Akbulak
Misafir Oyun Van
Borsa İstanbul Y.İ.B.O
Misafir Oyun Van Özalp Y.İ.B.O
Kapasit Doluluk T.Seyir Hasıla
t
ci
%
e
0
400
400 100,00
Sahne
T.
Sayısı
1 ADA GEZİSİ
02.05.2015
T. Tarihi
29.04.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
600
0
27.04.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
600
0
24.04.2015
1
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
300
0
01.05.2015
1
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
300
0
Yerli Çocuk
TRABZON DT
30.04.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
600
0
Yerli Çocuk
DİYARBAKIR DT
01.05.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
600
0
Misafir Oyun Van Gevaş Güzelkonak
Y.İ.B.O
Misafir Oyun AÇILIŞ
30.04.2015
1
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
300
0
MİSAFİR
KAÇTIK KURTULDUK BİZ YUVA
BULDUK (PAZZO'NUN OYUNCAK
KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ
23.04.2015
1
KONSER ALANI
400
100,00
400
0
MİSAFİR
KRAL ÇIPLAK
Misafir Oyun Eti Çocuk Tiyatrosu
24.04.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
102,35
610
0
VAN
KURBAĞA PRENS (Ç.O)
Çeviri Çocuk VAN DT
23.04.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
104,03
620
0
MİSAFİR
KURTARMA KÖPEĞİ ST. BERNARD
Misafir Oyun Tiyatro Fayton
25.04.2015
2
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
600
0
MİSAFİR
MİKROBİK İLE GRİBİK
29.04.2015
1
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
300
0
MİSAFİR
NASREDDİN HOCA GİDE GİDE
Misafir Oyun Van Gürpınar Güzelsu
Y.İ.B.O Evi
Misafir Oyun Tiyatro
25.04.2015
2
KONSER ALANI
298
100,67
600
0
ERZURUM
NASREDDİN İNADIN SONU (Ç.O)
Yerli Çocuk
28.04.2015
2
KONSER ALANI
298
117,45
700
0
MİSAFİR
OYUNCULUK VE KUKLA ATÖLYESİ
Misafir Oyun ATÖLYE ÇALIŞMASI
7
FUAYE
36
100,00
252
0
MİSAFİR
ROCK KONSERİ
24.04.201501.05.2015
29.04.2015
KONSER ALANI
250
100,00
250
0
YENİDEN BAŞLAYALIM
Misafir Oyun YÜZÜNCÜ YIL
ÜNİVERSİTESİGazi İşitme 28.04.2015
Misafir Oyun Abdurrahman
Engelliler İlk ve Orta Oku
1
MİSAFİR
1
ŞENLİK ÇADIRI
298
100,67
300
0
102 8.332
0
MİSAFİR
ERZURUM DT
8156
33
GENEL TOPLAM
11. ORHAN ASENA YERLİ OYUNLAR TİYATRO FESTİVALİ
Oyun S.
Oyun
Oyun Türü
İZMİR
ARAP ABDO
Yerli
BURSA
KANLI NİGAR
Yerli
ADANA MACUN
HOKKASI
KONYA MİSAFİR
Yerli
KONYA
Yerli
TÖRE
ANKARA YEŞİLÇAM
GENEL TOPLAM
Yerli
Yerli
Açıklama
İZMİR DT
T. Tarihi
08.05.201510.05.2015
BURSA DT 27.04.201529.04.2015
ADANA DT 04.05.201506.05.2015
KONYA DT 12.05.201514.05.2015
KONYA DT 30.04.201502.05.2015
ANKARA DT 15.05.201516.05.2015
T.
Sayı
3
3
3
3
3
3
18
Sahne
Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena
Sahnesi
Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena
Sahnesi
Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena
Sahnesi
Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena
Sahnesi
Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena
Sahnesi
Cahit Sıtkı Tarancı K.M Orhan Asena
Sahnesi
Kapasit Doluluk % T.Seyirci Hasılat
e
390
100,00 1.170 4.030
390
100,00
1.170
3.441
390
99,91
1.169
4.166
390
100,00
1.170
4.063
390
94,27
1.103
3.841
390
100,00
1.170
3.773
99
6.952 23.314
56
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
YURTDIŞI TURNE TEMSİLLERİ
Oyun
ÇALIKUŞU
MERAKLISI İÇİN ÖYLE BİR
HİKAYE
NEREYE
Oyun Temsil Tarihi Temsil Türü Temsil
Ülke
Türü
Sayısı
Yerli 07.04.2015 Yurtdışı Turne
1 Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
Yerli 27.11.2014 Yurtdışı Turne
1 Azerbeycan
İl
Sahne
Doluluk % Toplam
Seyirci
100,00
800
GİRNE
GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
BAKÜ
BAKÜ MİLLİ DRAM
TİYATROSU
BAKÜ MİLLİ DRAM
TİYATROSU
GİRNE AMERİKAN ÜNİ.
SAHNESİ
100,00
550
100,00
550
103,94
686
Yerli
26.11.2014 Yurtdışı Turne
1 Azerbeycan
BAKÜ
Yerli
25.02.2015 Yurtdışı Turne
1 Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
1 Bulgaristan
GİRNE
FİLİBE
BORİS HRİSTOF KÜLTÜREVİ
100,00
522
ŞAŞKIN KOCA - GEORGE DANDIN Çeviri 11.09.2015- Yurtdışı Turne
12.09.2015
EĞER BU BİR FİLM OLSAYDI
Çeviri 15.05.2015 Yurtdışı Turne
1 Bulgaristan
KIRCAALİ
TİYATRO MÜZİK MERKEZİ
100,00
540
1 Bosna-Hersek
85
Çeviri 19.05.2015 Yurtdışı Turne
1 Bosna-Hersek
100,00
110
EĞER BU BİR FİLM OLSAYDI
Çeviri 08.06.2015 Yurtdışı Turne
1 Makedonya
SARAYBOS ZENİKA HALK TİYATROSU
NA
SARAYBOS SARAYBOSNA DEVLET
NA
TİYATROSU
ÜSKÜP
ULUSAL DEVLET TİYATROSU
100,00
EĞER BU BİR FİLM OLSAYDI
100,00
180
HAMLET
Çeviri 28.05.2015 Yurtdışı Turne
1 Almanya
100,00
600
SERSEM KOCANIN KURNAZ
KARISI
YAŞAMAK DENEN BU ZAHMETLİ
İŞ
MİSAFİR
Yerli
1 Tataristan
FRANKFUR STADT THEATER
T
RÜSSELSHEİM
KAZAN
KAÇALAİ SAHNESİ
100,00
500
FRANKFUR STADT THEATER
T
RÜSSELSHEİM
GİRNE
EROL AYGÖREN KÜLT.
MERK.
100,00
600
100,00
200
MİSAFİR
Yerli
PRİZREN
PİRZREN TİYATRO SALONU
100,00
900
GİRNE
GİRNE AMFİ TİYATRO
100,00
800
100
7623
YEŞİLÇAM
ŞAŞKIN KOCA - GEORGE DANDIN Çeviri 11.09.2015 Yurtdışı Turne
KANLI DÜĞÜN
GENEL TOPLAM
02.06.2015 Yurtdışı Turne
Çeviri 29.05.2015 Yurtdışı Turne
1 Almanya
Yerli
1 Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
2 KOSOVA
07.03.2015 Yurtdışı Turne
04.09.2015- Yurtdışı Turne
05.09.2015
Çeviri 14.07.2015 Yurtdışı Turne
1 Kuzey Kıbrıs
Türk
Cumhuriyeti
16
57
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
2015 YILI ÖDÜLLERİ
Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü’ne “Tesadüfen Kadın Elizabeth” oyunundaki
başarılı yorumuyla Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Fulya Koçak‘ı layık gördü.
Ekin Yazı Dostları Ödülleri
Oyun Yazarı: Gökhan Erarslan-Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa
Erkek Oyuncu: Hakan Meriçliler-Hamlet Makinesi
Giysi Tasarımı: Şirin Dağtekin Yenen-Muhteşem Gatsby
Genç Yetenekler: Mustafa Tolga Pancaroğlu-Ellerimin Arasındaki Hayat
Afife Jale Ödülleri
Yılın En Başarılı Sahne Müziği: Orhan Enes Kuzu-Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa
Yılın En Başarılı Işık Tasarımı: Yakup Çartık-Hamlet Makinesi
İsmet Küntay Ödülleri
Onur Ödülü: Defne Yalnız-Nice Yıllara
En İyi Çocuk Oyunu Ödülü: Kerem Gökçer-Çiçeğim Solmasın
Seçici Kurul Özel Ödülü: Gamze Şendil Yapar-Geçtim Ama Tiyatrodan
3. Yeni Tiyatro Dergisi Ödülleri
Yılın Yönetmeni: Ayşe Emel Mesci-Hamlet Makinesi Ve Kerbela
Yardımcı Rolde Yılın Kadın Oyuncusu: Ebru Unurtan-Muhteşem Gatsby
Umut Veren Genç Oyuncu: Ebru Aytürk Evren-Sevgili Hayatu
Yılın Tasarımı: Efter Tunç-Hamlet Makinesi
Yılın Oyun Müziği: Eğer Bu Bir Film Olsaydı
Yılın Dans Düzeni: Hamit Erentürk-Muhteşem Gatsby
15. Direklerarası Seyirci Ödülleri
Yılın 'Sansür Ve Otosansür' Uyan Oyun: Geçtim Ama Tiyatrodan
Özgün Tiyatro Müziği: Cenk Taşkan-Çöl Fırtınaları
Koreografi: Alpaslan Karaduman-Çöl Fırtınaları
2014 - 2015 Rotary Ödülleri
Yılın Kadın Sanatçıları: Zeynep Erkekli-Cimri, Ebru Aytürk Evren-Sevgili Hayat, Yeşim GülSevgili Hayat
Yılın Erkek Sanatçıları: Mehmet Ali Kaptanlar- Cimri, Reha Özcan-Güneş Batarken Bile Büyük,
Murat Sarı- Paşa Paşa Tiyatro Yahut Ahmet Vefik Paşa, Nişan Şirinyan-Ellerimin Arasındaki
Hayat
Yılın Oyun Yazarı: Gökhan Erarslan
Çocuk Tiyatrosu Ödülleri Oyun Yazarı: Kerem Gökçer - Çiçeğim Solmasın
Yönetmen: Levent Niş - Barış Gezegeni
Sanat Kurumu Tiyatro Ödülleri:
* En İyi Yönetmen: Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Shakespeare Zorda oyunuyla,
İlham Yazar,
* En İyi Kadın Oyuncu: Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Shakespeare Zorda oyunuyla
Ebru Nil Aydın,
* En İyi Işık Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Cymbeline adlı oyundaki
çalışmasıyla Osman Uzgören,
* En İyi Kostüm Tasarımı: Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Cymbeline adlı oyundaki
çalışmasıyla Sardana Fedotova
* En İyi Yapım: Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği Neşe’ Dert’ Aşk adlı oyun
6. Bedia Muvahhit Tiyatro Ödülleri (İzmir)
Yılın En Başarılı Giysi Tasarımı: Günnur Orhon – Kibarlık Budalası (İzmir Devlet Tiyatrosu)
58
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Aylin Kumbaracıoğlu – Kurban (İzmir
Devlet Tiyatrosu)
Yılın En Başarılı Komedi Erkek Oyuncusu: Sadık Yağcı – Kibarlık Budalası (İzmir Devlet
Tiyatrosu)
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu: Güldeniz Türküstün – Kurban (İzmir Devlet Tiyatrosu)
Yılın En Başarılı Yönetmeni: Tayfun Erarslan – Kurban (İzmir Devlet Tiyatrosu)
Çırağan Lions Ödülleri
En İyi Yönetmen Ödülü’ne, Heiner Müller’in yazdığı, İstanbul DT yapımı “Hamlet Makinesi”
adlı oyundaki başarılı yönetimi nedeniyle Ayşe Emel Mesci;
En İyi Genç Kuşak Oyuncu Ödülü’ne, Heiner Müller’in yazdığı, Ayşe Emel Mesci’nin yönettiği
İstanbul DT yapımı “Hamlet Makinesi” adlı oyundaki başarısı nedeniyle Sema Kuray;
Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Ödülleri:
Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:Mehtap Öztepe (Ankara Devlet Tiyatrosu) “Bernarda
Alba’nın Evi”
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu: Cebrail Esen (Ankara Devlet Tiyatrosu)
“Nereye”
Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:Miraç Eronat Erbil (Ankara Devlet Tiyatrosu)
“Bernarda Alba’nın Evi”
Müzikal Komedi Dalında Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu:Rengin Samurçay (Ankara Devlet
Tiyatrosu) “Nalınlar”
Müzikal Komedi Dalında Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu:Ersin Ayhan
(Ankara Devlet Tiyatrosu) “Nalınlar”
Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Ödülleri:
Birliğin Ankara Temsilciliği, Yılın Erkek Oyuncusu Ödülü’ne Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı
Satıcının Ölümü adlı oyundaki Willy Loman rolü ve yıllardır sürdürdüğü ölçülü, yalın ve
incelikli oyunculuğu nedeniyle Erdal Küçükömürcü‘yü, layık gördü.
59
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2015 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Genel Müdürlüğümüze 199.583.000.-TL
ödenek verilmiş olup bunun üzerine Likit Karşılığı Ödenek kaydı (3.078.500.-TL)ve Maliye
Bakanlığı bütçesinden sağlanan yedek ödenek (7.983.000.-TL) ile yılsonu toplam ödeneği
210.594.500.-TL’ye ulaşmıştır. Yıl içerisinde toplam yılsonu ödeneğinin yaklaşık 204.101.610.TL’si harcanmış bulunmaktadır.
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün 2015 Yılı Performans Programı çerçevesinde 1059
yurtiçi, 16 yurtdışı turne düzenlenmiş, 2’si ulusal, 6’sı uluslararası olmak üzere toplam 8 festival
yapılmıştır.
2014-2015 tiyatro sezonunda 66’sı yeni oyun olmak üzere toplam 151 oyun sahnelenmiştir.
Repertuarımızın 85’i yerli, 66’sı çeviri, 28’i çocuk oyunundan oluşmaktadır.
Performans Programı değerlendirmesi aşağıdaki tablolarda ayrıntılı açıklanmaktadır.
60
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Stratejik Plan Performans Göstergesi Sonuçları Tablosu
Performans Göstergesi
No
2015
Gerçekleşme
Hedef
Gerçekleşme
Derecesi(%)
Gerçekleşme
Durumu
Stratejik Amaç 1: İnsanların bilgi, görüş ve estetik değerlerini yükselten, toplumsal ve temel değerleri taşıyan, kültürel ihtiyacı karşılayacak
eserler sahnelemek.
Stratejik Hedef 1: . Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak.
1
Yerli oyunların toplam oyunlar içindeki payı (Yerli oyun sayısı)
85
85
%100
Başarılı
2
Repertuarımızın içinde yer alacak yerli yeni oyunların repertuarımız içindeki payı.
(Yeni yerli oyun sayısı)
60
38
% 63
İyileştirilmeli
Açıklama: Repertuar sayısı 151, Yerli oyun sayısı 85, Yeni yerli oyun sayısı 38
Stratejik hedef repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak olduğundan burada yeni yerli
oyun sayısı yazıldığından hedefin tutmadığı görülmektedir. Gerçekte hedef 0,25 lik bir oranla 0,15 in üzerindedir.
Stratejik Hedef 2: Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerine yer vermek.
3
Türk edebiyatının seçkin yazarlarının sahnelenmiş eser sayısı .
17
17
%100
Başarılı
7
8
%114
Başarılı
20
26
%130
Başarılı
2
12
%600
Başarılı
10
8
%80
İyileştirilmeli
81
68
%84
İyileştirilmeli
Stratejik Hedef 3: Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek.
4
Tarihi oyun sayısı.
Stratejik Hedef 4: Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı klasik esere yer vermek.
5
Sahnelenmiş yerli ve yabancı klasik eser sayısı
6
Yeni yerli ve yabancı klasik eser sayısı
Stratejik Hedef 5: Her yıl bir müzikal sahnelemek.
7
Müzikli oyun sayısı.
Stratejik Amaç 2: Tiyatro sanatını yurt içinde ve yurt dışında yaygınlaştırmak
Stratejik Hedef 1. Her yıl bütün illere tiyatro oyunu götürmek.
8
Turne düzenlenen il sayısı.
Stratejik Hedef 2. Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.
İyileştirilmeli
9
Yaz sezonu turne temsil sayısı.
30
23
%77
10
Turne sayısı
10
14
%140
Başarılı
Stratejik Hedef 3. Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını arttırmak.
11
Yurt dışı turne sayısı
25
13
%52
İyileştirilmeli
12
Yurt dışı turne temsil sayısı
40
16
%40
İyileştirilmeli
Açıklama: Devlet tiyatroları bütçe imkanları elverdiği ölçüde bütün illerimize tiyatroyu ulaştıracaktır.
Stratejik Amaç 3: Geniş kitlelere hitap eden etkin ulusal ve uluslararası festivaller organize etmek.
Stratejik Hedef 1: Her yıl “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Ankara DT)
%100
13
Gerçekleştirilmiş “Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatro
Festivali”.
1
1
%100
Başarılı
61
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 2. Her yıl “Devlet Tiyatroları–Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek .(Adana DT)
14
Gerçekleştirilmiş “Devlet Tiyatrolan-Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali”.
1
1
%100
Başarılı
Stratejik Hedef 3. Her yıl Konya “Bin Nefes Bir Ses” Uluslararası Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler Tiyatro Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek.
15
Gerçekleştirilmiş “Bin Nefes Bir Ses’ Uluslararası Tiyatro Festivali” .
1
1
%100
1
1
%100
1
1
%100
1
%100
1
%100
Başarılı
Stratejik Hedef 4. Her yıl “Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Trabzon DT)
16
Gerçekleştirilmiş ” Karadeniz Uluslararası Tiyatro Festivali”
Başarılı
Stratejik Hedef 5. Her Yıl Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali’ni geliştirerek gerçekleştirmek.
17
Gerçekleştirilmiş “Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali”
Başarılı
Stratejik Hedef 6.Her yıl Bursa’ “Balkan Ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek.
18
Gerçekleştirilmiş “Balkan ülkeleri Uluslararası Tiyatro Festivali”
1
Başarılı
Stratejik Hedef 7. Her yıl “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”ni geliştirerek gerçekleştirmek. (Diyarbakır DT)
19
Gerçekleştirilmiş “Orhan Asena Yerli Oyunlar Festivali”
1
Başarılı
Stratejik Hedef 8: Her yıl yapılan “Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali”ni bölgesel ve ulusal düzeyde geliştirerek
gerçekleştirmek. (Van DT)
20
Gerçekleştirilmiş “Akdamar Çocuk Tiyatroları Festivali”
1
1
%100
35
28
%80
Başarılı
Stratejik Amaç 4: Çocuk ve gençlik tiyatrosunu geliştirmek
Stratejik Hedef 1: Her bölgede her yıl iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak
21
Sahnelenmiş çocuk oyunu sayısı.
Başarılı
Açıklama: Stratejik hedef her bölgede 2 çocuk oyunu sahnelemek. Devlet tiyatrolarının 12 bölge tiyatrosu bulunduğundan en az 24
çocuk oyunu sahnelemesi ile hedefi tutturmuş olmaktadır.
Stratejik Hedef 2. Her yıl yerleşik müdürlüğün olmadığı İllere çocuk ve gençlik oyunu götürmek.
22
Gerçekleştirilmiş çocuk oyunu turne sayısı.
16
47
%293
Başarılı
2
2
%100
Başarılı
Stratejik Hedef 3. Her yerleşik bölgede, her yıl en az bir gençlik oyunu sahnelemek.
23
Sahnelenmiş gençlik oyunu sayısı.
Stratejik Amaç 5: Sanatçı, teknik ve idari personelin mesleki eğitim düzeyini yükseltmek.
Stratejik Hedef 1. Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişim için her yıl seminer/atölye çalışması hizmeti temin etmek.
24
Gerçekleştirilmiş olan eğitim sayısı.
18
27
%150
Başarılı
Stratejik Hedef 2. Sanatçı ve Teknik personelin mesleki verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından alanında isim yapmış en az iki tiyatro
adamını ülkemize davet etmek.
25
Ülkemize davet edilen yabancı tiyatro adamı sayısı.
4
4
%100
Başarılı
Stratejik Amaç 6: Sosyal Sorumluluk projelerini geliştirerek gerçekleştirmek
62
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Stratejik Hedef 1: Her yıl ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız yetiştirme yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza evleri, kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet
tahsis etmek.
26
Ücretsiz verilen bilet sayısı.
27
İyileştirilmeli
340.100
247.367
%72
Temsil sayısı.
6200
4836
%78
İyileştirilmeli
28
Oyun sayısı.
155
151
%97
Başarılı
29
Stratejik Hedef 2. . Her yıl Adalet Bakanlığı ceza ve tevkif evleri ceza infaz kurumları Müdürlüğü sahnesinde ücretsiz oyun sergilemek ve onların
sahneleyecekleri oyunlara her türlü destek vermek.
69
%72
İyileştirilmeli
Temsil sayısı
96
30
Oyun sayısı
2
2
%100
Başarılı
2014-2015 tiyatro sezonu değerlendirildiğinde stratejik hedeflere yüzde 70 ulaşılmış yüzde 30
hedefin altında kalmıştır.
63
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans Göstergesi Sonuçları Tablosu
1
2
2015
Gerçekleşme
Hedef
Performans Göstergesi
No
Gerçekleşme
Derecesi(%)
Performans Hedefi: Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak ve yeni yerli
oyunlar sahnelemek
85
%100
Yerli oyunların toplam oyunlar içindeki payı (Yerli oyun sayısı)
85
Repertuarımızın içinde yer alacak yerli yeni oyunların repertuarımız içindeki payı.
(Yeni yerli oyun sayısı)
60
38
% 63
Gerçekleşme
Durumu
Başarılı
İyileştirilmeli
Açıklama: Repertuar sayısı 151, Yerli oyun sayısı 85, Yeni yerli oyun sayısı 38
Stratejik hedef repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak olduğundan burada yeni yerli
oyun sayısı yazıldığından hedefin tutmadığı görülmektedir. Gerçekte hedef 0,25 lik bir oranla 0,15 in üzerindedir.
Performans Hedefi: Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerini sahnelemek
3
Türk edebiyatının seçkin yazarlarının sahnelenmiş eser sayısı .
17
17
%100
Başarılı
7
8
%114
Başarılı
20
26
%130
Başarılı
2
12
%600
Başarılı
10
8
%80
İyileştirilmeli
81
68
%84
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
Stratejik Hedef 3: Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek.
4
Tarihi oyun sayısı.
Performans Hedefi : Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı klasik eser sahnelemek
5
Sahnelenmiş yerli ve yabancı klasik eser sayısı
6
Yeni yerli ve yabancı klasik eser sayısı
Performans Hedefi : Her yıl bir müzikal sahnelenmesini sağlamak
7
Müzikli oyun sayısı.
-
Performans Hedefi: Her yıl bütün illerde oyun sahnelenmesini sağlamak
8
Oyun sahnelenecek il sayısı.
Performans Hedefi: Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.
9
Yaz sezonu turne temsil sayısı.
30
23
%77
10
Turne sayısı
10
14
%140
Başarılı
Performans Hedefi: Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını arttırmak.
11
Yurt dışı turne sayısı
25
13
%52
İyileştirilmeli
12
Yurt dışı turne temsil sayısı
40
16
%40
İyileştirilmeli
Performans Hedefi: Ulusal ve uluslararası festivalleri gerçekleştirmek.
13
Gerçekleştirilecek ulusal festival sayısı
2
2
%100
14
Gerçekleştirilecek uluslararası festival sayısı
6
6
%100
35
28
%80
Başarılı
Başarılı
Performans Hedefi : Her bölgede her yıl iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak
15
Sahnelenmiş çocuk oyunu sayısı.
Başarılı
Açıklama: Stratejik hedef her bölgede 2 çocuk oyunu sahnelemek. Devlet
tiyatrolarının 12 bölge tiyatrosu bulunduğundan en az 24 çocuk oyunu sahnelemesi ile
hedefi tutturmuş olmaktadır.
64
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans Hedefi :Her yıl yerleşik müdürlüğün olmadığı illere götürülen çocuk ve gençlik oyunu sayısını arttırmak
16
Gerçekleştirilmiş çocuk oyunu turne sayısı
16
47
%293
2
2
%100
27
%150
Başarılı
Performans Hedefi : Her yıl en az bir gençlik oyunu sahnelenmesini sağlamak
17
Sahnelenmiş gençlik oyunu sayısı
Başarılı
Performans Hedefi: Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişimleri için eğitim hizmeti temin etmek.
18
18
Gerçekleştirilmiş olan eğitim sayısı
19
Performans Hedefi :Sanatçı ve Teknik personelin mesleki verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından alanında isim yapmış en
az iki tiyatro adamını ülkemize davet etmek.
4
4
%100
Ülkemize davet edilen yabancı tiyatro adamı sayısı.
Başarılı
Başarılı
Performans Hedefi: Her yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız yetiştirme yurdu, engelliler,
huzur evleri, ceza evleri, kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet tahsis etmek.
20
Ücretsiz verilen bilet sayısı.
21
Temsil sayısı
22
Oyun sayısı
%36
340.100
247.367
%72
İyileştirilmeli
6.200
4.836
%78
İyileştirilmeli
155
151
%97
Başarılı
Hedefe ulaşan Performans
Göstergesi oranı 14/22
Hedefe ulaşamayan Performans
Göstergesi oranı 8/22
%64
Performans Programında 22 Performans göstergesi belirlenmiş ve bunların yüzde 36’ sı
hedefin altında kalmıştır.
65
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Performans Hedefine Ulaşamama Nedenleri:
No
1
2
Sapmanın
nedeni
2015
Gerçekleşme
Hedef
Performans Göstergesi
Gerçekleşme
Derecesi(%)
Performans Hedefi: Her yıl repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara
ayırmak ve yeni yerli oyunlar sahnelemek
85
%100
Yerli oyunların toplam oyunlar içindeki payı (Yerli oyun sayısı)
85
Gerçekleşme
Durumu
Başarılı
38
% 63
İyileştirilmeli
Repertuarımızın içinde yer alacak yerli yeni oyunların repertuarımız
60
içindeki payı. (Yeni yerli oyun sayısı)
Açıklama: Repertuar sayısı 151, Yerli oyun sayısı 85, Yeni yerli oyun sayısı 38
Stratejik hedef repertuarımızın %50’sini oluşturan yerli oyunların en az % 15’ni yeni oyunlara ayırmak olduğundan burada yeni
yerli oyun sayısı yazıldığından hedefin tutmadığı görülmektedir. Gerçekte hedef 0,25 lik bir oranla 0,15 in üzerindedir. 2016
yılında hedef buna göre belirlenecektir.
Performans Hedefi: Türk edebiyatının seçkin yazarlarının eserlerini sahnelemek
3
Türk edebiyatının seçkin yazarlarının sahnelenmiş eser sayısı .
17
17
%100
Başarılı
7
8
%114
Başarılı
Stratejik Hedef 3: Her yıl tarihi içerikli en az iki oyun sahnelemek.
4
Tarihi oyun sayısı.
Performans Hedefi : Her yıl daha önce oynanmamış bir yerli ve bir yabancı klasik eser sahnelemek
20
26
%130
Başarılı
2
12
%600
Başarılı
5
Sahnelenmiş yerli ve yabancı klasik eser sayısı
6
Yeni yerli ve yabancı klasik eser sayısı
Sapmanın
nedeni
Performans hedefi, en az bir yeni yerli ve yabancı klasik eserlere yer verilmesini sağlamak olduğundan hedef aşılmıştır.
Performans Hedefi : Her yıl bir müzikal sahnelenmesini sağlamak
8
%80
İyileştirilmeli
7
Müzikli oyun sayısı.
Sapmanın
nedeni
Her sezon müzikal ve müzikli oyunları repertuarına almaya azami özeni gösteren DT hedefe az bir farkla ulaşmaya çalışmıştır.
-
10
Performans Hedefi: Her yıl bütün illerde oyun sahnelenmesini sağlamak
8
Sapmanın
nedeni
Oyun sahnelenecek il sayısı.
81
68
%84
İyileştirilmeli
Hedefi bütün illere tiyatroyu götürmek olan DT hedefin altında kalması, yaz sezonu ile çocuk oyunu turne sayısına ağırlık
verilmesinden kaynaklanmıştır. Hedefe ulaşmak için azami gayret gösterilecektir.
Performans Hedefi: Her yıl yaz sezonunu gerçekleştirmek.
9
Sapmanın
nedeni
10
Yaz sezonu turne temsil sayısı.
30
23
%77
İyileştirilmeli
Daha fazla yere tiyatroyu götürmek amacıyla, temsil sayıları azaltılmıştır. Turne sayısının hedefi aşmasından da durum
anlaşılmaktadır.
14
%140
Başarılı
Turne sayısı
10
Performans Hedefi: Her yıl yurt dışına düzenlenen turne sayısını arttırmak.
11
Yurt dışı turne sayısı
25
13
%52
İyileştirilmeli
12
Yurt dışı turne temsil sayısı
40
16
%40
İyileştirilmeli
66
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Sapmanın
nedeni
Uluslararası ilişkiler,Türk tiyatrosunun tanıtımı gibi amaçlarla yurt dışına turneler düzenleyen DT, Bütçe imkanları elverdiği
ölçüde bunu gerçekleştirmektedir. 2016 yılında hedefini daha dikkatli belirleyecektir.
Performans Hedefi: Ulusal ve uluslararası festivalleri gerçekleştirmek.
13
Gerçekleştirilecek ulusal festival sayısı
2
2
%100
14
Gerçekleştirilecek uluslararası festival sayısı
6
6
%100
35
28
%80
Başarılı
Başarılı
Performans Hedefi : Her bölgede her yıl iki çocuk oyunu prodüksiyonu yapmak
15
Sapmanın
nedeni
Sahnelenmiş çocuk oyunu sayısı.
Başarılı
Stratejik hedef her bölgede 2 çocuk oyunu sahnelemek. Devlet tiyatrolarının 12 bölge tiyatrosu bulunduğundan en az 24 çocuk
oyunu sahnelemesi ile hedefi tutturmuş olmaktadır. Hatalı yazılan hedef 2016 yılında daha dikkatli belirlenecektir.
Performans Hedefi :Her yıl yerleşik müdürlüğün olmadığı illere götürülen çocuk ve gençlik oyunu sayısını
arttırmak
16
Gerçekleştirilmiş çocuk oyunu turne sayısı
16
47
%293
2
2
%100
Başarılı
Performans Hedefi : Her yıl en az bir gençlik oyunu sahnelenmesini sağlamak
17
Sahnelenmiş gençlik oyunu sayısı
Başarılı
Performans Hedefi: Kurum idari personeline yönelik bireysel gelişimleri için eğitim hizmeti temin etmek.
18
Gerçekleştirilmiş olan eğitim sayısı
18
27
%150
Başarılı
Performans Hedefi :Sanatçı ve Teknik personelin mesleki verimliliklerini arttırmak üzere, her yıl yurtdışından
alanında isim yapmış en az iki tiyatro adamını ülkemize davet etmek.
4
4
%100
19
Ülkemize davet edilen yabancı tiyatro adamı sayısı.
20
Performans Hedefi: Her yıl sosyal sorumluluk projesi kapsamında ilgili kurumlara ( çocuk yuvası, kız yetiştirme
yurdu, engelliler, huzur evleri, ceza evleri, kadın sığınma evi vb.) ücretsiz bilet tahsis etmek.
247.367
%72
Ücretsiz verilen bilet sayısı.
340.100
21
Temsil sayısı
22
Oyun sayısı
Sapmanın
nedeni
İyileştirilmeli
İyileştirilmeli
6.200
4.836
%78
İyileştirilmeli
155
151
%97
Başarılı
DT sosyal sorumluluk projelerini başarıyla devam ettirmekte olup, bilet sayısı ve temsil sayısı hedefin altında görünse de 151
oyun sergileyerek bu sorumluluğunu devam ettirecektir.
67
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans göstergesi gerçekleşme değerleri, her tiyatro sezonu sonunda sisteme girilen
veriler doğrultusunda raporlar hazırlanır, izleme ve değerlendirmeler bu raporlar doğrultusunda
yapılarak, idare faaliyet raporuyla kamuoyuna açıklanmaktadır.
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER











Cumhuriyetin temel kurumlarından biri
olması
Türk dilini koruyan en önemli kuruluşlardan
biri olması
Ulusal Tiyatronun oluşmasında temel
taşlardan biri olması
Kuruluş yasasına sahip olması
Üretim atölyelerinin olması
Yurt genelinde yaygın olması
Alanında lider ve yönlendirici olması
Tüzel kişiliğe haiz olması
Konusunda uzman personelle çalışıyor
olması
Genel Müdür’ün özel kriterlere sahip olması
FIRSATLAR








Genç nüfusa sahip olma
Coğrafi durumumuzdan kaynaklanan olumlu
gelişmeler
Geleneksel Türk tiyatrosuna sahip olunması
Eğitim seviyesinin yükselmesi
Çağdaşlaşma
Üniversitelerin yaygınlaşması
Ulaşım imkanlarının artması
İnternetin yaygınlaşması




Rejisör ve yerli yazar sayısının yeterli
olmayışı
Mevzuat yetersizliği
İnsan kaynakları planının olmaması
Personel ve motivasyon eksikliği
Faaliyetlerinin diğer kamu kurum ve
kuruluşlarından
farklı
bir
prosedürle
gerçekleştirmesine rağmen diğer genel
bütçeli kurumlar gibi değerlendirilmesi.
TEHDİTLER



Kadro yetersizliği
Bütçe imkanlarının yetersizliği
Okullarda sanat eğitiminin olmaması
68
KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
DEĞERLENDİRME
Devlet Tiyatroları’nın sahip olduğu üstünlükler dikkate alındığında ulusal birliği ve
bütünlüğü, kültürel katkılar sağlayarak koruyan kuruluşlardan biri olduğu görülmektedir. Türk
Tiyatrosuna 1949 yılından bu yana katkıları, halka dram sanatını ulaştırma yolunda verdiği
emek ve ülkemiz için sadece sanat alanında değil, toplumsal alanda da başlattığı projelerle
taşıdığı önem nedeniyle Devlet Tiyatroları haklı bir gurur taşımaktadır. Bununla birlikte Devlet
Tiyatrolarının zayıflıkları, en yakın sürede iyileştirilmesi gereken alanlar olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sınırlı sayıda sanatçı ile çalışma zorunluluğu, ayrılanların yerinin hemen
doldurulamaması, mali ve çalışma şartlarının iyileştirilememesi kalitenin en üst düzeyde
olmasını engellemektedir.
69
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Üst Yönetici olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların, planlanmış
amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol
sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller,
iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilinde ki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ankara
/ /2016
A.Necat BİRECİK
Genel Müdür V.
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun
olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli
tedbirlerin alınması için düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını
beyan ederim.
İdaremizin 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nun “ III/A-Mali Bilgiler” bölümünde yer alan
bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara
/ /2016
Levent OKUTUCU
Strateji Geliştirme Müdürü

Benzer belgeler