EK Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11

Transkript

EK Dosya No GTİP Madde İsmi Kullanım Alanı 254871/11
EK
Dosya No
254871/11
GTİP
2519.90.10
Madde İsmi
Ağırlıkça %97 veya daha fazla saflıkta erimiş
magnezyum
1,54 kg’lık EVA (etilen vinil asetat) paketlerde %22
kobalt içeren kobalt boron neodecanoate
%97 veya daha fazla silikon dioksit içeren granül
halinde silika dolgusu
Fosfor pentaklorür (ağırlıkça %99 veya daha fazla)
272602/11
2810.00.90
272633/11
2811.22.00
254880/11
2812.10.16
294577/11
2823.00.00
300515/11
2833.29.80
Ağırlıkça %99,9 veya daha fazla saflıkta titanyum
dioksit
Zirkonyum sülfat
254887/11
2853.00.90
Klorosülfonil izosiyanat
295295/11
2903.22.00
Trikloroetilen
219178/11
2903.45.90
Klorotrifloroetilen
170077/10
2905.22.00
Dihidromircenol
312336/11
314789/11
254904/11
265404/11
2905.22.00
2905.39.95
2905.39.95
Linalol
Bütan-1,2-diol
2,4,7,9-tetrametil-4,7 dekandiol
329376/11
2905.59.98
Di(2-tert-butilperoksiizopropil) benzen
237127/11
302742/11
2907.15.90
2907.29.00
254914/11
2912.29.00
123966/10
225237/11
2912.41.00
2914.50.00
2-naftol
4-[2-(4-Hiroksi-3-prop-2-enilfenil)propan-2-il]-2prop-2-enilfenol
(2E,4E,6E,8E,10E,12E)- 2,7,11-trimetil-13-(2,6,6trimetil-1-siklohekzen-1-il)-2,4,6,8,10,12-trideka
hekzanal
Vanilin(4-Hidroksi-3-Metoksibenzaldehit)
1,1-Dimetoksiaseton
249160/11
314777/11
2914.70.00
2915.39.00
(4-Kloro-fenil)-(4-hidroksi-fenil)-metanon
Isobornilasetat
Kullanım Alanı
Refrakter üretiminde
müdahil ürün olarak
Lastik sanayiinde
Lastik sanayiinde
7-amino asid sefalosporin
üretiminde
Titandioksit üretiminde
Yağlama yağlarında katkı
maddesi olarak ve
kimyasal analizlerde
Eczacılık ürünleri
üretiminde
Klima sistemlerinde
kullanılan 134 a soğutucu
gazının Florokloro karbon
sentezinde
Yüksek molekül ağırlıklı
polimer, kopolimer ve
elastomerlerin üretiminde
Parfüm üretiminde
Parfüm üretiminde
Antibiyotik üretiminde
Otomotiv, metal ve kâğıt
sanayiinde
kaplama
malzemesi olarak, boya
ve pigment sentezinde
Sentetik kauçuk
üretiminde çapraz
bağlayıcı olarak
Naproksen üretiminde
Otomotiv sanayiinde
Yem üretiminde katkı
maddesi olarak
Veterinerlikte kullanılan
Karbadox (CAS:6804-075) üretiminde
Beşeri ilaç üretiminde
Parfüm üretiminde
330666/11
238300/11
2915.39.00
2915.90.00
1-Feniletil asetat
Etil difloraasetat
314731/11
225249/11
2916.19.95
2916.39.00
Potasyum(E,E)-hekza-2,4-dionat
2-Kloro-5-nitrobenzoik asit
241151/11
2916.39.00
2,3,4,5-tetraflorobenzoik asit
302680/11
2916.39.00
Tert-Amilperoksi 2-etilhekzilkarbonat
302706/11
2916.39.00
Tert-butilperoksi-2-etil-hekzilkarbonat
303526/11
2916.39.00
Bis(2,4-diklorobenzoil)peroksit
300464/11
2918.23.00
Benzilsalisilat
241162/11
2918.29.00
Etil 4-hidroksibenzoat
241178/11
2918.29.00
Etil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu
241208/11
2918.29.00
Metil 4-hidroksibenzoat
241793/11
241833/11
2918.29.00
2918.29.00
Metil 4-hidroksi benzoat, sodyum tuzu
Butil paraben
241855/11
2918.29.00
Propil-4- hidroksibenzoat
241874/11
2918.29.00
Propil-4- hidroksi benzoat, sodyum tuzu
1129/09
265433/11
2921.22.00.10
2921.29.00
Hekzametilendiamin
N’-[3-(dimetilamino)propil]-N,N-dimetil propan1,3-diamin
312355/11
312347/11
328943/11
2921.29.00
2921.43.00
2922.19.85
N,N’-Diizopropiletilendiamin
N-Etil-m-toluidin
2-[N-(2-Hidroksietil)-4-metilanilino] etanol
249177/11
2922.29.00
249194/11
241889/11
2922.39.00
2924.29.98
1-2-amino-1-4-metoksi 2-feniletil siklohekzanol
hidroklorür
N-[4-(2-kloroasetil)fenil] metansülfonamit
2-Bromo-4-floroasetanilid
303508/11
2924.29.98
243647/11
2926.90.95
3,3’-Bis(3,5-di-tert-butil-4-hidroksifenil)-N,N’hekzametilen dipropiyonamit
2,2-dibromo-3-nitrilopropionamid
Parfüm üretiminde
Pestisit üretiminde ara
ürün olarak
Parfüm üretiminde
Eczacılıkta kullanılan
mesalamin üretiminde
Eczacılık ürünleri
üretiminde aktif madde
olarak
100 ve 130˚C aralığında
stiren polimerizasyonu ve
kopolimerizasyonu için
100 ve 130˚C aralığında
stiren polimerizasyonu ve
kopolimerizasyonu için
Silikon kauçuk
bileşiklerinin üretiminde
Kozmetiklerde renksiz
sıvı olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Kozmetik ürünlerin
üretiminde koruyucu
olarak
Yüksek esneklikte
kalıplanmış köpük
üretiminde
Parfüm üretiminde
Parfüm üretiminde
Özel kaplama malzemesi
üretiminde
Beşeri ilaç üretiminde
Beşeri ilaç üretiminde
Bitki koruma ürünlerinin
üretiminde ara ürün
olarak
Reçine üretiminde
antioksidan olarak
Teknik koruyucuların
üretiminde
243676/11
2928.00.90
Metaflumizone (ISO)
300417/11
2928.00.90
Teknik daminozide (%99 veya daha fazla saflıkta)
303483/11
2930.20.00
N-etil(propan-2-iloksi)karbotioamid
243702/11
2931.00.99
Tetrakis(hidroksimetil) fosfonyum klorür
300388/11
2931.00.99
Fenilfosfonik diklorür
249212/11
265449/11
2932.19.00
2932.21.00
5-nitrofurfuriliden di(asetat)
Coumarin
300480/11
2932.99.00
225267/11
2933.29.90
243719/11
2933.39.99
1,3,4,6,7,8-hekzahidro-4,6,6,7,8,8hekzametilindeno[5,6-c]piran
1-siyano-2-metil-1-[2-(5-metillimidazol-4ilmetiltiyo)etil] izotioüre
Piridin-2-tiol-1-oksidin sulu çözeltisi, sodyum tuzu
243736/11
2933.39.99
Çinko pirition (INN)
250727/11
300439/11
2933.39.99
2933.39.99
2-klorometil-3,4-dimetoksi piridin hidroklorür
2,2,6,6-tetrametilpiperidin
250760/11
2933.59.95
300539/11
2933.69.80
N-dibenzo[b,f] [tiazepin,11-il] piperazin
dihidroklorür
Troklosen sodyum
302656/11
2933.69.80
312268/11
2933.69.80
329390/11
2933.69.80
250789/11
329397/11
2933.99.80
2933.99.80
5-diflor metoksi-2-merkapto-1-H benzimidazol
2-(3-tert-butil-2-hidroksi-5-metilfenil)-5-kloro-2H
benzotriazol
329407/11
2933.99.80
Poli[(1-2’hidroksietil) 2,2,6,6-tetrametil-4hidroksi
piperidin susinad]
2-(4,6-difenil-1,3,5-triazin-2-il)-5-[(hekzil)oksi]fenol
1,3,5-Triazin-2,4,6-triamin(1:1) bileşikli 1,3,5Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
Melamin Polifosfat
Patates haşeratı
pyrethroid direnci kontrol
amaçlı bitki koruma
ürünleri üretiminde
Süs bitkilerinin
üretiminde
Bakır sülfat
flotasyonunda toplayıcı
olarak
Alevlenmeyi önleyici
ürünlerin üretiminde
Plastikleştirici, köpük
giderici ve inhibatör
olarak
Beşeri ilaç üretiminde
Deterjan, toz halinde
yıkama malzemesi,
kişisel bakım ürünleri
üretiminde
Parfüm üretiminde
Eczacılıkta kullanılan
simetidin üretiminde
Teknik koruyucuların
üretiminde
Teknik koruyucuların
üretiminde
Beşeri ilaç üretiminde
Organik sentezlerde
kullanılmak üzere
Beşeri ilaç üretiminde
Dezenfektan, biyosid,
deodorant ve deterjan
üretiminde
Plastik ve lamine
filmlerin üretiminde
Alev almayı önleyicilerin
üretiminde
Sentetik kauçukların
üretiminde çapraz
bağlayıcı olarak
Beşeri ilaç üretiminde
Plastik ve organik
polimerlerin üretiminde
ultraviyole ışınlarını
abzorbe etmek üzere
Polietilen, polipropilen,
polistiren, ABS,
poliüretan ve poliamid
üretiminde ışık sabitleyici
olarak
329422/11
2933.99.80
246345/11
2934.10.00
255801/11
2934.10.00
255830/11
2934.20.80
250857/11
2934.99.90
255845/11
2934.99.90
295939/11
2934.99.90
314804/11
2934.99.90
294290/11
2935.00.90
246354/11
253698/11
2941.20.30
3105.40.00
Poli-{[6-[6-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-imino]-1,3,5triazin-2,4-diil] [2-(2,2,6,6-tetrametilpiperidil)amino]-hekzametilen-[4-(2,2,6,6tetrametilpiperidil)-imino]};poli-(N-hidroksietil2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidil susinad
3,4-dikloro-5-karboksiizotiazol
LDPE, LLDPE ve HDPE
filmlerin üretiminde ışık
sabitleyici olarak
Bitki koruma ürünlerinin
üretiminde
2-(2-Karbamoylamino-4-tiazol) asetilklorür,
Geniş spektrumlu
hidroklorür
antibiyotik üretiminde
2-merkoptobenzotiazolil-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-il)- Antibiyotik üretiminde
2-metoksikarbonil metoksiimino asetat
1,8-dietil-1,3,4,9-tetrahidropirano-3,4-beta-indol-1- Beşeri ilaç üretiminde
asetik asit metil ester
(S)-2-benzotiazolil-(Z)-2-(5-amino-1,2,4-tiadiazol- İlaç sanayinde
3-il)-2-metoksiiminotioasetat
Ağırlıkça %96 veya daha fazla saflıkta
Zirai mücadelede fungusit
Bromuconazole (ISO)
olarak
(Butilamin)[[2,2’-tiobis[4-(1,1,3,3UV mürekkep
tetrametilbutil)fenalota]] (2-)-O,O’,S] nikel
formülasyonlarının
üretiminde
6-heptanoikasit,7-[4-(4-florofenil)-6-(1-metiletil)-2- Rosuvastatin sentezinde
[metil(metilsulfonil) amino]-5-pirimidinil]-3,5ara ürün olarak
dihidroksi-, metilester,(3R,5S,6E)
Dihidrostreptomasin sülfat
Antibiyotik üretiminde
Aşağıdaki yüzey uygulamalarını içermeyen Sanayi gübrelerinin
diamonyum
hidrojenortofosfatlı
diamonyum üretiminde
hidrojenortofosfat ve karışımları:
-Ağırlıkça
%52’yi
geçen
değerlenlendirilen fosfatlı
P2O5
olarak
-%11-%13 nitrojen içeren
247748/11
3204.11.00
-PHı %4,5dan fazla %10luk çözeltili
C.I. Dağılmış Kırmızı 60 boya
247805/11
3204.11.00
C.I.Dağılmış Mavi 359 boya
300340/11
3204.11.00
C.I. Dağılmış Mavi 72 boya
246360/11
3204.17.00
C.I.Pigment Kırmızı 53:1
265499/11
3204.17.00
C.I.Pigment Kırmızı 169
329456/11
3204.17.00
330636/11
330653/11
3204.17.00
3204.17.00
303586/11
3204.19.00
2,2’-[(3,3’-Dikloro[1,1’-bifenil]-4,4’diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-oxobutanamid
C.I.Pigment Kırmızı 53 boya
2-naftalen karboksamid,4-[2-(2,5diklorofenil)diazanil]-3-hidroksi-N-fenil
C.I.Solvent sarı 98 boya
Polimerlerin
renklendirilmesinde
Polimerlerin
renklendirilmesinde
Polimerlerin
renklendirilmesinde
Boya ve kimya sanayinde
kaplama ve renklendirme
amacıyla
Mürekkep renklendirici
hammadde
Pigment üretiminde
Pigment üretiminde
Pigment üretiminde
PET şişeler için yüksek
saflıkta renklendirici
olarak
265477/11
3206.11.00
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren rutil titanyum dioksit: Boyama ve kaplama
sanayiinde
-%90 veya daha fazla titanyum dioksit
-%4’ten fazla olmayan aluminyum hidroksit
-%6’dan fazla olmayan silikon dioksit
Hibrit reçine bazlı (polistiren akrilik reçine ve
polyester reçineden mamül) balmumu, vinil bazlı
polimer ve renklendirici bir madde ile karıştırılmış
kuru mürekkep tozu
Entegre devrelerin işaretlenmesi için kullanılmak
üzere tek kullanımlık kartuşlara doldurulan, organik
solvent içinde özellikle C.I. Solvent siyah 7 boya
içeren mürekkep
2-[2-hidroksietil (oktodesil) amino]etanol
577797/10
3215.90.00.40
255861/11
3215.90.00
302723/11
3402.13.00
164630/10
3601.00.00
163857/10
3603.00.90
729/1/97
3707.90.20.10
Hem manyetik hem de karbon siyahı bazlı stiren ve
butil akrilat kopolimeri içeren toz halinde toner
1894/7/03
717/05
3707.90.20.20
3707.90.20.40
Toz halinde poliol reçine bazlı toner
Polimerizasyon prosesi ile üretilen polyester reçine
bazlı toner
312299/11
3806.10.00
312319/11
3806.10.00
246373/11
3808.93.27
272668/11
3812.10.00
272699/11
3812.10.00
255889/11
3824.90.97
15-26 derece asit değeri ve 25 derecede %50’lik
toluen koruyucu endeksli maleik reçine ile modifiye
edilmiş rosin
≤25 asit değerli fenolik reçine ile modifiye edilmiş Mürekkep üretiminde
rosin
Organik çözücü içinde tepraloksidim (ISO)
Özellikle
alopecurus
direncine
karşı
bitki
koruma
ürünlerinin
üretiminde
Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı
Lastik sanayiinde
difenilguanidin
Granüller halinde lastik ivme kazandırıcı tert-butil- Lastik sanayinde
benzotiazol sulfonamid
Ağırlıkça %15 veya daha fazla Cr2O3 içeren erimiş Refrakter üretiminde
magnezya
Nitroguanidin, bağlayıcı ve katkı maddeli bir
solüsyon içinde stronsiyum nitrat veya bakır
nitrattan oluşan, granül silindir formda piroteknik
toz
Elektrik ateşleme bujisi
Fotokopi, faks makinesi
ve yazıcılarda kullanılan
toner kutularının
üretiminde
Entegre devrelerin
işaretlenmesinde
Paketleme
malzemelerinin
üretiminde
Hava yastığı şişiricisi
üretiminde
Hava yastığı şişiricisi
üretiminde
Yazıcı veya faks
makineleri kartuşlarının
üretiminde
Toner üretiminde
Yazıcı veya faks
makineleri kartuşlarının
üretiminde
Mürekkep üretiminde
295953/11
3824.90.97
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren preperat
Polipropilenden mamul
şeffaf
şişe
ve
-%89 veya daha fazla fakat %98.9’u aşmayan 1,2,3- haddelenmiş levhaların
üretiminde
tridioksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil) metilen]nonitol
-%o,1 veya daha fazla fakat %1,0’ı aşmayan
renklendiriciler
295966/11
3824.90.97
-%1,0 veya daha fazla fakat %10’u aşmayan floro
polimerler
Ağırlıkça aşağıdakileri içeren akışkan solüsyon
Deterjan üretiminde
-%30’dan fazla ancak %40’ı aşmayan poli-4vinilpiridin-N-oksit
-%0,1’den fazla ancak %4’ü aşmayan izonikotinik
asit-N-oksit
-%0,1’den fazla ancak %3,5’den fazla olmayan
sodyum sülfat( yanma atığı olarak)
-%0,1’den fazla ancak %2’yi aşmayan 4asetilpiridin-N-oksit
N’-(2-aminoetil) etan-1,2-diamin; azeridin
328958/11
3824.90.97
265520/11
3901.10.90
Statik elektriklenme ve korozyona karşı koruyucu
amaçla kullanılan ağırlıkça %15 veya daha fazla
bakır içeren granüller halinde polietilen
330682/11
3901.20.90
246889/11
3902.30.00
Metallocone yöntemiyle katalize edilmiş düzgün
zincirli alçak yoğunluk polietilen (gaz fazda, C6LLDPE biyomodel prosesli)
-250 C ° veya daha fazla aydınlatma noktalı
-150 veya daha fazla viskozite endeksli
265549/11
3902.30.00
272859/11
3903.19.00
272905/11
3903.19.00
-Ortalama moleküler ağırlığı 650 veya daha fazla
olan berrak,sıvı, yapışkan,sentetik parafin wax
etilen-propilen-kopolimeri
Ağırlıkça %21±3 stiren içeren A-B Blok etilen
kopolimeri ve polistiren kopolimeri
Erime noktası 85 C °(±5 C °) erime noktalı %3-5
antimon trioksit, %5-10 etan-1,2-bis(pentebromo
fenil), %2-4 tris(tribromofenil) triazin içeren tane
butadien-stiren kopolimeri
13gr/10 dak (±1 gr/10 dak) 200 C °/ 5kg ‘da eriyik
akışkan endeksli 1,05 (±0,02) özgül ağırlıklı
butadien stiren
Su arıtma kimyasallarının
üretiminde
Metallerin paslanmansa
karşı koruyucu kaplama
filminde kullanılmak
üzere
Tek ve geliştirilmiş jel
kontrol sistemlerinin
üretiminde
Yağlama yağlarında
viskozite modifiye edicisi
olarak
Termoplastik granül
üretiminde
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin üretiminde
plastik hammaddesi
olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin üretiminde
plastik hammaddesi
olarak
272934/11
3903.30.00
272987/11
3903.30.00
294144/11
3903.90.90
%50-75 metilmetakrilat ve %25-50 akrilonitrilbutadien-stiren içeren 1,03-1,07 yoğunluk veya
özgül ağırlıklı ve 96 C °
( ±3 C °) akışkan noktalı tane akrilonitril- butadienstiren metilmetakrilat
Özgül ağırlığı 1,03 veya daha fazla fakat 1,14’ten
fazla olmayan akrilonitril-butadien-stiren
Ağırlıkça:
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin üretiminde
plastik hammaddesi
olarak
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin üretiminde
plastik hammaddesi
olarak
Almacryl reçine
-%(82±6) stiren
-%(13,5±3) n-butilakrilat
-%(1±0,5) metakrilik asit
-%0,01 ‘den az miktarda ve %8,5 aşmayan
miktarda poliolefinik wax
297168/11
3903.90.90
- Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000-800000’de
tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına
sahip granüller halinde poliolefinik wax ve
metrakrilik asit ve n-butilakrilat stiren kopolimeri
İlk şekillerde
TV üretiminde
-%91 stiren
-%8 butadien
331261/11
3903.90.90
-%1 katkı maddeli stiren polimeri
Ağırlıkça:
-%(83±3) stiren
-%(7±2) n-butilakrilat
-%(9±2) n-butil metakrilat
-%0,01’den az miktarda ve %1’i aşmayan miktarda
poliolefinik wax
- Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000-800000’de
tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına
sahip granüller halinde poliolefinik wax ve nbutilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri
Almacryl reçine
331267/11
3903.90.90
Ağırlıkça:
Almacryl reçine
-%(78±4) stiren
-%(9±2) n-butilakrilat
-%(11±3) n-butil metakrilat
-%(1,5±0,5) metakrilik asit
-%0,01’den az miktarda ve %2,5’i aşmayan
miktarda poliolefinik wax
- Molekül ağırlığı 2000-5000 ve 80000-800000’de
tavan yapan bimodal moleküler ağırlık dağılımına
sahip granüller halinde metakrilik asit ve nbutilmetakrilat, n-butilakrilat stiren kopolimeri
Polivinil butiral
Özgül ağırlığı 1,19 (±0,03) olan, %0,02 veya daha
fazla fakat %1,2’den fazla olmayan antioksidan
içeren poli(metilmetakrilat) kopolimer
167199/10
273008/11
3905.99.90
3906.10.00
265569/11
3907.20.99
Politetrametilen oksit di-p-aminobenzoat
253749/11
3907.40.00
-Erime akım hızı 18g/10 min/ 300 C °/1,2 kg
(ASTM D 1238 metoduna göre)
-Dökme çöküntüsü 0,003 mm veya daha fazla fakat
0,005 mm’den (ASTM D 955 metoduna göre) fazla
olmayan
-Gerilme gücü 69 MPa (ASTM D 638 metoduna
göre)
-Bükülgenlik gücü 112 MPa(ASTM D 790
metoduna göre)
-UL 94 sınıflandırmasına uygun olarak
yanabilirliği: V-0,1 mm olan polikarbonat granüller
273032/11
3907.40.00
1,20 (±0,05) özgül ağırlıklı,
4,6 kgf/cm²’de 146°C (±3°C) ısı bozunum derecesi,
ve
85.21 ve 85.28 tarife
pozisyonlarında yer alan
ürünlerin üretiminde
plastik hammaddesi
olarak
Polieter üretan
sistemlerinin üretiminde
LCD modüllerinin
üretiminde

Benzer belgeler