hurdaya ayırma - Bursa Teknik Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

hurdaya ayırma - Bursa Teknik Üniversitesi
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
Aşama 1
İş Akışı
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 4
-
Revizyon No
-
Sayfa
1/2
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
5018 sayılı Kamu Malî
Yönetimi ve Kontrol
Kanununun 44.md.
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Kayıttan Düşme
Komisyonu
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Mal İşlemleri
Kayıttan düşü lecek ü rü nler için onays ız tutanak
hazırlan ır ve Harcama Yetkilisinin o nayına s unulur.Kasıt,
kusur ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araş tırılarak
son uçları ayrı bir tu tanakla b elirtilir.
Harcama Yetkilisi
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Kasıt ve kusur tespit edilmesi
durumunda TMY 35. ve 36.md.
göre işlem yapılır.
Harcama Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yetkilisi tarafından imha kararı
verilenler için uzman üyelerin nezaretinde
« imha tutanağı» düzenlenir. Taşınır Kayıt
Kontrol Yetkilisine bildirilir.
Harcama Yetkilisi
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
1
...
...
2
...
...
Komisyo nca yapılacak değerlend irme son ucun da
hurdaya ayrılması u ygun gö rü nmeyenler taş ın ırlar
hakkınd aki gerekçeli karar h arcama yetkilis in e
bildirilir.Hurdaya ayrılmasına karar verilenler ise Taşınır
Kayıt Kon trol Yetkilisine bild irilir.
Aşama 5
08.04.2016
Revizyon Tarihi
Argüman
Başla
Harcama Yetkilisi tarafından
kayıttan düşme komisyonu
oluşturulur.
Aşama 6
İlk Yayın Tarihi
Sorumlu
Mal/malzemeler tespit edilir.
Aşama 7
IA.400.011
Doküman
TAŞINIR KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
(HURDAYA AYIRMA) İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
Doküman No
Kayıttan Düşme
Teklif ve Onay
Tutanağı
Kayıttan düşme onaylandı mı?
Hayır
TARİH
08.04.2016
Aşama 8
Kayıttan düşme işlemi iptal edilir
ve Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine
teslim edilir.
Tasarım:
TANER GÜLER
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
İş Akışı
İlk Yayın Tarihi
08.04.2016
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
-
Sayfa
2/2
Sorumlu
Argüman
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Kontrol
Yönetim Sistemi
Gerçekleştirme Görevlisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yönetim Sistemi
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
...
Taşınır Kayıt Kontrol
Yetkilisi
Dosya
Aşama 1
2
Aşama 2
Taşınır Mal İşlemleri
Kayıttan Düşme Teklif ve Onay Tutanağı
TİF’ e bağlanarak onaylanır ve Harcama
Yönetim Sistemine gönderilir.
Evet
1
Aşama 3
Taşınır (TKYS) Menüsünden (ÖEB Dışı İşlem.)
ilgili TİF seçilerek ÖEB Oluşturulur v e Strat eji
Gelişt irme Dai re Başkanl ığına(Muhasebe)
Biri mine Gönderi lir.
Aşama 4
Harcama Yönetim Sistemindeki işlemler
tamamlanmasını takiben 10 gün içerisinde
Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığına(Muhasebe) bildirilir.
Bitti
Aşama 6
Aşama 5
Kayıttan Düşme TİF’ini standart dosya
planına göre dosyalayınır.
Aşama 8
Aşama 7
...
08.04.2016
TARİH
IA.400.011
Doküman
TAŞINIR KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
(HURDAYA AYIRMA) İŞ AKIŞ DİYAGRAMI
Doküman No
Tasarım:
TANER GÜLER
...
...
...
...
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı

Benzer belgeler

Taşınır Kayıt İş Akış Şemaları - Ünye Meslek Yüksekokulu

Taşınır Kayıt İş Akış Şemaları - Ünye Meslek Yüksekokulu Taşınır Mal İşlemleri Kayıttan düşü lecek ü rü nler için onays ız tutanak hazırlan ır ve Harcama Yetkilisinin o nayına s unulur.Kasıt,

Detaylı