İş Akışı - Bursa Teknik Üniversitesi

Yorumlar

Transkript

İş Akışı - Bursa Teknik Üniversitesi
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
İş Akışı
Aşama 1
Aşama 2
Aşama 3
Aşama 4
Aşama 5
İlk Yayın Tarihi
08.04.2016
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
-
Sayfa
1/2
Argüman
Harcama Birimi
5018 sayılı kamu Mali
Yönetim ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yetkilisi tarafından
kayıttan düşme komisyonu
oluşturulur.
Harcama Yetkilisi
5018 sayılı kamu Mali
Yönetim ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Kay ıttan Düşme Komisyonu, kası t, kusur, ihmal
veya tedbirsizlik ol up olmadığını araştırarak
sonuçları ayrı bir tutanakta beli rtir ve 5.md.
Hükmüne göre işlemleri yapar ve Taşınır Kayı t
Kontrol Yet kilisine bildirir.
Kayııttan Düşme ve İmha
Komisyonu
5018 sayılı kamu Mali
Yönetim ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Başla
Taşınır MaL İşlemleri
Kayıttan düşülecek taşınırlar için onaysız tu tanak ve TMY
5.md. göre hazırlan mış tutan akla birlikte Harcama
Yetkilisinin onayın a su nulur.
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Kayıttan Düşme Onaylandı mı?
5018 sayılı kamu Mali
Yönetim ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yetkilisi
5018 sayılı kamu Mali
Yönetim ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yetkilisi
5018 sayılı kamu Mali
Yönetim ve Kontrol
Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Hayır
Evet
Mal/malzemeler kayıttan
düşülmez ve Taşınır Kayıt
Yetkilisine bildirilir.
Harcama Yetkilisi tarafın dan imha kararı verilen ler için
uzman üyelerin nezaretin de imha tutanağı düzen len ir ve
Taşınır Kayıt Yetkilisine bildirilir. imha kararı verilen
malzemeler bayrak ise ilde valiliklere, ilçelerde ise
Kaymakamlıklara tutan ak ile teslim edilir.
1
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Aşama 8
Aşama 7
Aşama 6
IA.400.022
Sorumlu
Hurdaya ayrılacak mal/
malzemeler tespit edilir.
5018 sayıl ı kamu Mal i Yöneti m
ve Kontrol Kanunu
Taşınır Mal Yönetmeliği
Eski miş, Solmuş, Yırtılmış ve
Kullanı lmayacak
Duruma
Gelmiş
Bayrakların
Yok
Edi lmesi Usul ve Esasl arını
Göst eri r Yönetmeli k
...
12.02.2016
TARİH
Doküman No
Doküman
TAŞINIR KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
( KULLANILMAZ HALE GELME-YOK OLMA) İŞ AKIŞ
DİYAGRAMI
Tasarım:
CEMİLE CİMEN
...
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İŞ AKIŞ DİYAGRAMLARI
İş Akışı
Aşama 1
Taşınır Mal İşlemleri
Kayıttan Düşme Fişi düzenlenir ve
Harcama Yönetim Sistemine
gönderilir.
1
Aşama 2
Taşınır (TKYS)
Menüsünden (ÖEB Dışı İşlem) ilgili Taşınır
İşlem Fişi seçilerek
kaydedilir ve
muhasebeye gönderilir.
08.04.2016
Revizyon Tarihi
-
Revizyon No
-
Sayfa
2/2
Argüman
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Taşınır Mal Yönetmeliği
Taşınır Kayıt Kontrol
Yönetim Sistemi
Bitti
Taşınır Mal Yönetmeliği
Harcama Yönetim Sistemi
Taşınır Kayıt Yetkilisi
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Dosya
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
Aşama 7
Aşama 6
Aşama 5
Aşama 4
Aşama 3
İlk Yayın Tarihi
Sorumlu
Aşama 8
TARİH
08.04.2016
TANER GÜLER
IA.400.022
Gerçekleştirme Görevlisi
Taşınır İşlem Fişi standart dosya
planına göre dosyalanır.
Tasarım:
Doküman No
Doküman
TAŞINIR KAYITLARDAN ÇIKARILMASI
( KULLANILMAZ HALE GELME-YOK OLMA) İŞ AKIŞ
DİYAGRAMI
Hazırlayan
ÖN KONTROL
KONTROL
ONAY
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı
Adı Soyadı
Ünvanı

Benzer belgeler

hurdaya ayırma - Bursa Teknik Üniversitesi

hurdaya ayırma - Bursa Teknik Üniversitesi bildirilir.Hurdaya ayrılmasına karar verilenler ise Taşınır Kayıt Kon trol Yetkilisine bild irilir.

Detaylı

Sayım Fazlası - Bursa Teknik Üniversitesi

Sayım Fazlası - Bursa Teknik Üniversitesi Tut anağının çıktı sı alınır ve sayım komisyonu tarafından imzal anır

Detaylı

Taşınır Kayıt İş Akış Şemaları - Ünye Meslek Yüksekokulu

Taşınır Kayıt İş Akış Şemaları - Ünye Meslek Yüksekokulu Taşınır MaL İşlemleri Kayıttan düşülecek taşınırlar için onaysız tu tanak ve TMY 5.md. göre hazırlan mış tutan akla birlikte Harcama

Detaylı