movement for clarinet-1.UPDATED

Transkript

movement for clarinet-1.UPDATED
Klarinet !çin Bölüm
Movement for Solo Clarinet
Murat Yakın
2005, 03
Klarinet !çin Bölüm
"...az ı!ık, daha az ı!ık..."
Movement for Solo Clarinet
"...little light, much more little light..."
Murat Yakın
*+
= 7' 30''
2005, 03
Symbols used in the piece...............................................................Parçada kullanılan i#aretler:
#
(
$
$!
%)
'
&&
&&
#
!"!"
$
quarter tone sharp................................çeyrek ton diyezi
three quarter tone sharp................................üç çeyrek ton diyezi
quarter tone flat................................çeyrek ton bemolü
three quarter tone flat................................üç çeyrek ton bemolü
aeolian tone (breathy)................................nefes sesi
relaxed lip pressure.................................azaltılmı# dudak basıncı
very icreased lip pressure.................................çok #iddetli dudak basıncı
vibrato up and down in a quarter tone interval, by lips and diaphragm.
dudaklar ve diyaframla yapılan çeyrek ton yukarı ve a#a"ı vibrato.
#
!"!"*+,,,,
$
and...ve
#
,,,,*+!"!"
$
indicates a decrease in the interval while
gaining speed...and...reverse.
vibrato aralı"ında azalmayla bereber
hınızda artı#ı gösterir...ve...tersi.
smorzato
Kind of vibrato obtained by changing the lip pressure on the reed but not using the diaphragm.
It is heard as a change in amplitude of the tone, but not in the pitch.
Diyafram kullanmadan dudakların kamı#a uyguladı"ı basıncı de"i#tirerek elde edilen vibrato #ekli.
Ton vibratosu olarak de"il, ses yüksekli"inde artı# ve azalma #eklinde duyulacaktır.
letters over the multiphonics
multifoniklerin üzerindeki harfler
As there is not a standart for playing multiphonics, the letters are assigned to each
multiphonic showing its identity. It is impotrant to play the fundamental, but the partials
may be decided by the performer. The performer shoud follow the notation to decide
the richness of each multipnonic. Fingerings and lip position of each multiphonic, which can
be useful for the performer, are shown over the letters. Refer to the clarinet diagram for use of
the fingerings.
Multifoniklerin çalınmasında bir standart olmadı"ından, multifonikleri birbirlerinden ayırt etmek için
her birine bir harf verilmi#tir. Temel sesi (gösterilen ses) çalmak önemlidir, fakat tiz sesler
yorumcu tarafından belirlenebilir. Yorumcu, her multifoni"in yogunlu"unu belirlemek için
notasyonu baz alabilir. Çalma açısındam kolaylık sa"layabilecek parmak ve dudak pozisyonları her
multifoni"in üzerinde gösterilmi#tir. Parmak pozisyonları için yandaki klarinet #emasını kullanınız.
This is a transposing score.
Bu bir transpozeli partisyondur.
Klarinet İçin Bölüm
"...az ışık, daha az ışık..."
Clarinet in Bb
& b˙
j
œ œ ™ œ œ™ œ œ b œ Bœ œ b œ bœ b œ œ œ
3
bœ œ bœ œ
p
pp
& bœ ™ œj œbœ œ
œœ
œ™ œ œ œ œ œ œ# œ #œ œ Bœ ˜ œ
&
sp
mf
mp
3
p
ppp
mp
mf
œ µœ µœ µ˙™
n.
pp
3
˙ œ œ <µ> œ œ <µ> œ ™
ppp
œ#™ œ ˙ œ n œ
mp
p s pp
ppp
mp
3
3
3
mp
f
& ˙
µœ µ œ # œ
œ µœ
3
mf
& Ó
Œ
n#
rit.
## ™
3
œ #œ œ
œ œ œ# œ
3
pp
mf
f
Ϊ j
normale
œfi
p
µ
vib. –—–—–—–—–—
B
3
œ ™ œ ˙™
b˙ ˙ #˙
mp
p
˙
pp
q = 60
gliss.
mf
bœ œ #œ œ bœ œ #œ nœ nœ #œ #œ œ nœ œ #œ nœ
mp
#3
‰
®
j
nœ #œ
œ
n œ œ œ# œ
ff
p
‰
#™
bœ nœ nœ
3™
pp
mf
#3 ™
‰
p
smorzato
breathy sound
with no actual pitch
breathy sound
with no actual pitch
3
mp
3™
œ # œ n œ bœ œ n œ b œ œ b œ b œ œ n œ ™ b œ n œ
mp
sfz mf
breathy sound
with no actual pitch
3
pp
q = 60
q = 90
3
f
j Œ
# œ.
f
ppp
3
j
œ
Bb
œ
‰Œ
œ œ™#œ nœ œœ Bbœ œnœbœnœ ™ Bœ œ Bœ ™ œ #œ
n
œ
j
œ
#
œ
#
œ
n
œ
µ
œ
™
˙
µ œ.
>
œ œ œ#œ
accel.
normale
U
normale
bœ #œ
˙ Bœ# œ µœ µ œ n œ œ ™ µ œj ˙™
3
mp
3
f
&
f
œ œ µ œ µœ n œ # œj
& bœ
&
œ œ œ œ nœ #œ
√
Œ
qsmorzato
= 75
A tempo accel.
rit.
n.
Œ‰
µœ µ œ µ œ œj n œ œ œ bœ œ BbœBb œ n œ œ œ # œ nœ bœ
œ
‰
rit.
A tempo
˙™
rit.
3
3
j j 3
Œ
‰
œ™ œ œ œ #œ œ nœ# œ µ œ
µ œ nœ #œ˜ œ œ nœbœ ˙
mf
˙ ‰
3
mf
3
p
œ n˙ œ µœ œ
3
√
∑
3
mp
p
√
∑
Murat Yakın
(transposing score)
q = 60
n˙
pp
b˙
Ϫ
normale
‰
œ #œ
œ œ œ# œ
ff
3
™
®
J
œ
œ œ œ# œ
breathy
sound
with no
normale
actual pitch
normale
3
n œ # œ # œ n œ n œ œ # œ œ #œ
ff
Mart, 2005
3
® b3J
p
breathy sound
with no actual pitch
ff
p
Œ
®
2
normale
&
bœ
nœ
pp
nœ
#œ
nœ
nœ
#œ
nœ
nœ
nœ
#œ
bœ n œ # œ # œ nœ #œ n œ n œ nœ
nœ nœ
n
œ
#
œ
#
œ
n
œ
n
œ
n
œ
#œ #œ nœ nœ #œ nœ nœ #œ nœ nœ nœ
n
œ
n
œ
n
œ
‰
#
œ
n
œ
bœ nœ
#œ
nœ #œ# œ nœ nœ #œ nœ #œ
9
&
q = 90
smorzato
j
œfi
& œ µœ
‰ nœ
œœ#œ œ#œ
mf
vib.
&
~~~~∏∏∏∏
#˙ ™
p
smorzato
≈‰
ff
q = 40
‰
‰
#œ œ œ#œ nœ nœ #œ nœ
Œ
pp
mp
∏∏∏∏ŒÕ–—–—–µ—–—
B
ææ
µw
œ
vib.
q = 60
‰ µœ bœ˜œ j
j
µœ
nœ œ œ µ œ µ œ œj œ nœ œ bœ œ
3
ff
ff
accel.
3
f
ff
µ
µ
vib. –—–—ŒÕ∏∏∏∏
–—–—–—–—–—–—–—
B
B
‰
j
œ œ#œ ‰
œ œ#œ ‰
œ
#
œ
#
œ
#
œ
œ
nw
nw
Ϫ
œ nœ
p
j‰ ‰
≈
œ
n
œ
#
œ
#
œ
nœ œ œ
ff
mp
µ˙
vib.
normale
µ˙
b˙
f
ff
normale
µ˙
3
3
œ
gliss.
mp
mf
p
¡ï
-óïïó
ï
mp ff
1
13
nœ
4 nœ
&4 ‰
q = 50
ff
bœ
‰ bœ ™ bœ ‰ Œ
ææ
ff
smorzato
normale
f
≈
œnœ#œ≈ ‰ µæœ
b
œ
n
œ
#
œ
æ
nœnœ
accel.
smorzato
f
¡ï
-óïïó
ï
13
nœ
nœ ‰ Œ
&
q = 50
ff
√
Ϫ
œ
b
œ
‰
œnœ#œ œ
æ
b
œ
œ
æ
œ œ#œ
accel.
p
f
¡ï
-óïïó
ï
¡ï
-ïïóó
ï
7
√
jR̃r‹
Ô
#J˜O‹
13
√
j
n
œ
Ϫ
b
œ
n
œ
‰
& œ™ bœ bœ œnœnœ bœ
accel.
ppp
¡
ï
-ïïóó
ï
fff
√
‹ √
j
R̃
r
& ˜JÔ‹ Œ
O
play long after response.
mp
q = 50
7
√
jR̃r‹
Ô
#J˜O‹
√
Œ
A
bœ nœ
ff
√
‰ Œ
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
mp
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
B
play long
after response.
mp
mp
ï
-ïóïï
ï
æ
œ™æ
mp
√
‰
√
jR̃r‹
Ô
˜ J˜O‹
14
play long after response.
f
mp
j
3 #
pp
¡ï
-ïïóó
ï
13
nœ
nœ
## œœ
nœ
√
Œ
#œ
nœ
ff
A
play long
after response.
√
‰
mp
66
66
ï
-ïïóï
ï
√
‰
œ
nœ
√
jR̃r‹
J˜Ô‹
˜O
D
‰ Œ
play long
after response.
mp
¡
ï
-ïïóó
ï
√
jR̃r‹
˜Ô
OJ‹
B
play long
after response.
mp
ï
-ïóïï
ï
T
√
‰
14
√
jR̃r‹
Ô
˜ O˜J‹
C
play long
after response.
f
¡
ï
-ïïóó
ï
µ n œœ
˜œ
# œ
˜œ
√
‰
T
T
q = 50
ff
T
7
√ √
jR̃r‹
Œ
Ô
#OJ˜‹
Ó
ppp
1
q = 50
#œ
nœ
√
®
‰
normale
breathy sound
with no actual pitch
f
T
C
ff
q = 50
A
sim.
f
¡ï
-ïïó
ï
play long after response.
B
play long after response.
√
jR̃r‹
Ô
#J˜O‹
√
‰ æœ Œ
æ
mp
7
T
T
T
B
¡
ï
-ïïóó
ï
13
q = 50
A
1
√
Ó
nœ
#œ
˜#œœ
1
play short after response.
fff
normale
f
ff
1
A
play short after response.
smorzato
normale
7
√
√
œ ‰ j˜JR̃Ôr‹‹
ææJ
#O
bœ
nœ bœ
œ
œbœ ®≈nœ ≈ ≈ ‰ æ˙
æ
q = 50
nœ
##˜œœœ
˜œ
√ √
‰ jJ˜R̃Ôr‹‹
O
B
√
‰
play short after response.
mp
¡ï
-ïïóó
ï
A
√
jR̃r‹
Ô
#˜JO‹
1
13
q = 50
3
&4
nœ
f
bœnœ ™ œ
n
œ
œ
n
œ
n
œ
n œ # œ nœ#œ
66
66
ï
-ïïóï
ï
D
√
& j˜JR̃Ôr‹‹
˜O
7
66
66
ï
-ïïóï
ï
D
√ √
‰ j˜R̃Ôr‹
˜JO‹
play long after response.
mp
bœ
√ nœ
‰
‰ Œ
f
œ
f
ff
play long after response.
¡ï
-ïïóó
ï
ï
-ïóïï
ï
C
√ √
‰ j˜JR̃Ôr‹‹
˜O
T
√
‰
sim.
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
14
B
¡
ï
-ïïóó
ï
T
T
mp
mp
fff mp
√
‰
mp
fff
ff
T
7
√
jR̃r‹
Ô
#˜JO‹
play long after response.
bœnœ œ œ
n
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ # œ œ #œ
66
66
ï
-ïïóï
ï
D
√ √
‰ j˜R̃Ôr‹
˜JO‹
¡ï
-ïïóó
ï
A
√
jR̃r‹
Ô
#J˜O‹
13
œ#œ œ œ œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
#
œ
œ#œ
œ
ff
mp
7
A
play short after response.
q = 50
mp
13
q = 50
1
√
‰
3
1
T
play long after response.
¡
ï
-ïïóó
ï
T
√
‰
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
√
‰
B
mp
f
q = 50
accel.
nœ
bœ
nœ
bœ
nœ
bœ nœnœ œ œ
b œ œ œ bœb œ œ œ nœ#œ bœnœ
œ
#
œ
#
œ
n
œ
œ ‰ ≈bœ ≈ ≈
≈≈
≈≈
≈≈
≈≈
≈ ≈ ≈ ≈nœ ≈ ≈ ≈ ≈
≈≈ ≈≈
≈≈
≈
&
ff
p
q = 90
q = 155
.
œ. ‰ Œ œ. ‰ Œ ‰ ≈ ® bœ 5 œ. bœ. . b>œ œ ™bœ œ. nœ. . n>œ œ™ œ b œ œ. . b>œ
J
& J
RÔ 8
œ
œ
œ
ff
&
ff
œ™ nœ nœ bœ œ œ œr ˙
J
R
f
accel.
bœ œnœ#œ
q = 55
Œ
‰
œnœ#œnœ
#œ œnœbœ
Œ
mp
q = 120
‰
pp
mf
q = 150
accel.
œ œ n œ b œ # œ œ # œ n œ #œ #œ nœ bœ nœ
U
‰
‰
‰
≈ œ ≈ œ œ bœ ≈ œ œ bœ ≈ 43
p
¡ï
-ïïóó
ï
T
q = 110
>j
œfi
#œ nœ
3
& 4 bœ
.
sfz
p
>j
œfi
œœ≈ 7
bœ bœ 5 Œ
#
œ
#
œ
œ
Œ 8 nœ #œ nœ ‰ 43
bœ œ 42 ˙
œ
4
œ
bœ.
bœ.
.
œ # œ #œ
œ
p
sfz
66
66
ï
-ïïóï
ï
D
√
jR̃r‹
˜Ô
˜JO‹
p
mf
sfz
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
B
>j
œfi
>j
œfi
p
sfz
p
play long after response.
q = 80
3
4 nœ Ó
p
ff mp
T
>j
œfi
2
& bœ bœbœ nœ 4 ˙
.
sfz p
play long after response.
ff
q = 70
4 n˙
4
Ó
ppp
mp
>
n œfij
>
n œfij
>
n œfij
j
j 3
j
7
7
nœ.bœbœ œbœ 8 œ. nœ #œ#œ œ ‰
8 n œ bœ bœ œ nœ ‰ 4
nœ
bœ
.
sfz
p
sfz p
¡ï
-ïïóó
ï
sfz p
T
q = 60
&
n˙
® ‰
œ
#
œ
œ
œ
#
œ
œ #œ
mp
f
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
B
>
n œfij
play long after response.
bœ
p
bœ nœ
n œ # œ nœ bœ nœ #œ
mf
mp
66
66
ï
-ïïóï
ï
D
√
jR̃r‹
˜Ô
˜JO‹
b˙™
Œ
pp
T
√
‰
sim.
mp
√
‰
4
ï
-ïóïï
ï
C
√
j‹
& ˜ J˜OR̃Ôr‹
66
66
ï
-ïïóï
ï
D
√ √
jR̃r‹
‰
˜JÔ
˜ O‹
ï
-ïóïï
ï
C
√
jR̃r‹
Ô
˜ J˜O‹
T
T
14
√
Œ
q = 50
>
n œfij
f
14
j
#œ. ‰
j
œ
b œ n œ n œ # œ nœ #œ œ #œ œ™
play long after response.
T
√
jR̃r‹
˜JÔ‹
O
√
‰
sim.
f
f
sfz p
¡ï
-ïïóó
ï
T
√
Œ
B
mp
mp
ï
-ïïïï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ï
X
˜ eeµ ee
√
#
µe#ee √
jR̃r‹
Œ
˜Ô
e
˜JO‹
˜ e˜ e
T
12 14
>
œfij
q = 50
&
nœ#œ œ œ#œ œ
#
œ
œ
nœ
p
j
b
œ
œ
nœ #œ œ œ .
œ œ # œ #œ
ó
-ïïïó
ï óŸ~~~~~~~~~~~~~~~~~
Z
# ee # e
µ
√
jR̃r‹
#e n e √
˜Ô‹
n e #e ‰
J
#O
#e # e
ï
-ïïïï Ÿ~~~~~~~~~~~~~~~~~
ï
Y
# ee µ ee
√
e #e √
jR̃r‹
Ô
& J˜‹
#e e ‰
˜O
˜ e ne
ï
-ïïïï Ÿ~~~~~~~~~
ï
Y
√
√
jR̃r‹
Œ
ÔJ˜‹
˜O
T
18
mp
œœ
œ œ # œ #œ
œœ‰
mp
f
T
7
12 14b
‰
mp
f
mp
T
‰ Œ
q = 60
12 14b
q = 60
18
mp
>j
œfi
accel.
j
œ‰
œ nœ nœ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ# œ #œ œ
œ# œ #œ
mf
sfz p
mp
ï
-ïïïï Ÿ~~~~~~~
ï
X
œ #œnœ#œ √
#œn œ
√
#
œ
#
œ
jR̃r‹
œ
œ
n
œ
n
œ
n
œ
n
œ
‰
œ
≈
œ
Œ
Ô
&
J˜‹
œœ
nœnœ
#
œ
#
œ
#
œ
#
œ
˜
~
œ
œ
p
f
T
12 14
p
mf
f
ó
-ïïóï
ï ó Ÿ~~~
Z
√
‹jR̃r
√
Œ
& #˜JÔO‹
ó
-ïïïó
ï ó Ÿ~~~
Z
√
√
jR̃r‹
Œ
˜JÔ‹
#O
7
q = 60
#œ œ#œnœ œ ≈ ‰
n
œ
n
œ
‰ œœ
œ
# œ #œ œ œ
mp
b>œ. √
R ≈‰
ff
.
n
œ
œ
#
œ
nœ #œ
p
mp
œ# œ #œ
ó
-ïïïó
ï óŸ~
Z
√
jR̃r‹ √
Œ
˜Ô
#JO‹
b œ.
œ
œ
œ
#
œ
œ
#
œ
œ
œ
#
œ
œ
œ
nœ
≈
œœœ
ó
-óïïï
ï ó Ÿ~~~~~
Z
√
√
jR̃r‹
Œ
˜JÔ‹
#O
T
7
12 14
q = 70
œ#œ œbœbœ
œ bœbœ ‰
‰
p
mf
7
q = 70
.
nœ#œ œ #œn œ √
Œ
p
mp
œ #œ œ bœ
bœ œ bœ bœ. ‰
Œ
®œ
accel.
T
mp
q = 70
&
ï
-ïïïï Ÿ~~~
ï
X
√
jR̃r‹ √
Œ
˜Ô
˜JO‹
q = 50
mp
mf
T
12 14
mp
f
mf
T
18
mf
f
p
T
7
ï
-ïïïï Ÿ~~~~
ï
Y
√
jR̃r‹ √
Œ
& ˜ J˜OÔ‹
n œ #œnœnœ
#
œ
n
œ
n
œ
≈
≈‰
nœ œ nœ
#
œ
nœ
mp
ff
T
q = 60
.
n
œ
œ
#
œ
nœ #œ
rit.
f
≈
mp
.
œ
œ
œ
nœ #œ
mf
≈
nœ #œ œ œ.
mp
6
6
.
.
. 3
nœ #œ œ #œ. ‰ nœ #œ œ œ. ‰ œ œ. ≈ œ œ. ≈ œ #œ. ≈ œ #œ. ≈ œ œ. ≈ ‰ ≈ œ œ. ≈ ‰ ≈ œ #œ. ≈ ‰ Œ
&
p
6
pp
6
ppp
6
6
6
6
n.
‰
Œ
5
¡ ïï
-ïóó
ï
¡ ïï
-ïóó
ï
B
T
˙™
q = 60
3
& ΠΠ4
œ ˜˙
µ œ ™ µœ ™ nœ ™ Bœ
‰
ppp
n.
n.
aeolian tone
(breathy)
Œ
#™
µ
vib.–—–—
B √
Œ
œ
T
Œ Œ Œ
p
p
mp
Œ
n#
mp
¡ ïï
-ïóó
ï
T
q = 60
.
b3. 3. 3. b3 b3. Œ Œ Œ 3 b3. n3. Œ Œ
.
œ
aeolian tone
(breathy)
aeolian tone
(breathy)
normale
Œ Œ
## ™
√
jR̃r‹
˜JOÔ‹
˙
mp
normale
œ
p
µ
vib. –—–—B
B
mp
mp
√
jR̃r‹
J˜OÔ‹
√
jR̃r‹
J˜ÔO‹
B
p
¡-ïïï
óïó
B
√
jR̃r‹
&
˜Ô
œ JO‹
T
p
˙
mp
mp
p
q = 60
aeolian tone
(breathy)
Œ b3. 3. Œ Œ Œ Œ Œ Œ
ppp
mp
q = 50
&
normale
bœ
pp
#œ
nœ
nœ
nœ
#œ
nœ
nœ
nœ
#œ
nœ
bœ
nœ
#œ
#œ
nœ
#œ
nœ
nœ
nœ
accel.
&
# œ n œ # œ n œ œ# œ
œ
n
œ
œ
n
œ
n
œ
#œ #œ nœ nœ #œ nœ #œ nœ nœ nœ #œ nœ #œ nœ nœ
n
œ
n
œ
n
œ
Œ
#
œ
n
œ
n
œ
#
œ
b
œ
#
œ
nœ #œ # œ nœ #œ nœ
nœ
f mp
q = 50
b3 Œ
& ‰ µœJ nœ ˜œ œ nœ µœ bœ bœ Œ b3 n3 3
aeolian tone
(breathy)
mp
p
¡ ïïï
-óó
ï
T
√
j‹
& J˜R̃Ôr‹
O
B
mp
vib.
˙
µ
–—–—–—
B
‰ bœj bœ µœ bœ ˜œ œ nœ µœ
normale
p
ff
‰ b3 n3 n3 b3 Œ Œ Œ 3 b3 Œ
aeolian tone
(breathy)
p
mp
q = 50
Œ
p
n3. Œ ‰ b3J. Œ Œ Œ b3J. ‰ Œ Œ b3J. ‰ Œ Œ Œ Œ Œ n3J ‰ Œ Œ Œ Œ
aeolian tone
(breathy)
pp

Benzer belgeler

Bole Bole (Bb).mus

Bole Bole (Bb).mus œ œœ œœ œ & # ≈J œœ œ nœ œ œ œ

Detaylı

MAZİ KALBİMDE

MAZİ KALBİMDE & b 4 ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ # œœ ‰ œœ ‰ œœ ‰ œœ b j & b ‰ œ ‰ œ ‰ # œ ‰ œ œJ ‰ Jœ ‰ œ œ œ œ

Detaylı

Bole Bole.mus

Bole Bole.mus œ œA min œ œ . œ œE#7œ œ œ œ œA min œ œœœ œ œ R œ

Detaylı

7 canoni retrogradi-inversi e loro rivolti - Free

7 canoni retrogradi-inversi e loro rivolti - Free Born in Voghera (PV-Italy) in 1952. Experimental degree in piano and composition at the Milan Conservatory, where he had as teachers Donatoni F., A. Clementi and S. Sciarrino. Teaches at the Conser...

Detaylı

Eric Marienthal - New York State of Mind.mus

Eric Marienthal - New York State of Mind.mus # . œ b œ n œ b œ œ œ œ é œ . œ œ n3œ œ œ œ œ œ œ œ3 œ œ . b œ n œJ é œ œ œ œ œ œ œ œ œ œj # œ Œ ‰ œœ

Detaylı