MUDURLUGUNE

Transkript

MUDURLUGUNE
ToC.
BANAZ KAYⅣ IAKAⅣ ILIGI
119e Milli Eこ itim
Midirliこ i
15/01/2015
Sayr : 6447390519511471388
Konu: Afet ve Acil Durum Yonetim
Planr Hazrrlanmasr.
MUDURLUGUNE
1lgi:1l Milli EEitim MudiirluЁ iiniin 12.01.2015 taHh ve 319370 saylll yazlarl
il卜 √
illi EEitim MudurluЁ unun ilgi yazl gcrcЁ incc Okullarlmlzln"Afete Hazlr
Okullar KampanyasI IsbirliЁ i PrOtOk01t"gercЁ i i19emizdeki okullar Afet vc Acil Durulln
Planlan hazlrlayarak i19c Miidiirliiこ iine gё nde11lledcn tasdik cdcrck 14/09/201 5 tarihindcn
sorlra yapllacak denetirnlerde kontrol cdilmck iizerc okullarda bulunan sivil savulllna
dosyalarinda rnuhafaza edeceklerdir.
GcrcEini bilgilerinizc rica cdeHm.
Hiscyin KIYAK
Mindiir a.
119c Milli Ettitim Subc Midirii
l_.
Bilgi 19in:Unal cELIK
VHKI
Tel:02763155311‐ 16
Faks:02763151369
119c Milli EEitim Midtrllgii
Banaz/UsAK
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanmrgtrr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden3545-592a-3edc-b6d1-4825 toau ile teyit edilebilir.
・/
tT≒
ヾ
ぎ
る
Ъ
ORTAOKULU lⅦUDURLUGU
OKUL AFET VE ACIL DURUM
YONETIM PLANI
2015
GIRIS
ll[klyc'dc afct yё nctimi vc kurumsal afet planlatnasl anlayl,l ilkcmizi dcnndcn yaralayan
1999 dcprcmlcd sOnrasmda vc 2009 yllinda Ba,bakal111色 a ba言 1l Afct vc Acil Dunlm Yё nctmi
B∞ kall11色 lnin kllrulmasl ilc ycni bir boyut httω■motir.Ancak afct yё netim dё n」 st i9Clsindc yer
alan zarar azalma,hazlrllk,midahale ve iyilcstirme ilc ilgili ettitim prOgrarnlarimn azll言 l ilc Ctitim
mtiedatl i9crisinc ginnis dcrslcrin yctcrsizliti nCdC」 ylc hcntt afet ve acil durllln planlalnasina at
bilh9 maalcscfolu5malnl,vc afCt Vc acil durum yё neim planlarmin
Turkir;basta dcprcmlcr olmak izcrc sel,heyelan,kaya vc 91こ
ё
ncmitam anla,1lamaml,tlr.
d■ ,mele五 ,9amur
ttasl vc
flttna gibi dottal kё kenli olaylann yanl slra,yangln,kaztt glda zehirlentncsi,salgin hastallk,siddct
ve teめ r gibi insan kё kcnli olaylarla da 9ok sik bば ,11∞ mabdlr.01kc
topraklannln%96'sinln farkll
biⅢ よl■klCrdc dcprcm tchlikcSnc sahip olduttu VC bu toprよ lann%66'sinin aktif fay kusttarl
19cisindc ycr aldl首 l dikkate almdl薔 lnda Okullarlmlzin acil midahaleyi gercktircn g血
10k olaylar
dl,lnda,afetcお nt,ebilecek olaylarla kar,11苺ma olasll屯 lnin nc kadar ytksck oldutt a91kllkla
g6ralmcktcdir
Do悠 al,tCkn01oJik vcya insan kaynakll tcmike ve tchdidcr hangi biメ kl■ ktC。 lursa olsun,
ёnlemlcr almayan ve hazlrllkll olmayan kurum vcya
bunlara kar,1 6ncCdCn koruyucu ve Onleyici
kurtllu゛ arin。 laylarla kar,1la§ tttmda・ 。
1り a zalnmndち hlzll ve etkili olarak midahale etmc ve
olayl cn az zarar ve kり ,plarla atlatma,ansl bulunmmnaktadlr ilk,0■ a vc lisc O■ etiminde hcr glm
yaklω lk olarよ 18 milyona yakin Oま enCinin,ginth 6ncmli bir bOlinini okullarda ge9irditti vc
okul yё nctimlcinc cmanct cdilditti T(■ kiyc'dc bll ginc kadar bir okul afct ve acil dllnlrn yё nctim
sistcmi kurulalnaml,ve planlar hazlrlanalnalnl,tlr
01kcmizdc mcvcut okullanmlzm%64'unun dcprcmlcrc karsl g■
91endi五 lmり c ihtiya9
duymasl dikkate alindl薔 inda Okul afet yё nctimlcinin stratlc olu,tllrulmasl,afct vc acil durum
yOnctimi plal■ arlnin市 cdiliklc hazlrlallmasinln gerctti daha iyi anla,1lacaktlr
Okullar i9in ger9ekle,ti五 lecck``Afct ve Acil Dunlm YOnctimi Planlama''9a11,malan okulun
afctlcr kar,lsmda hasar― zarar"rebilirlttini azaltacak ve okulu afctlcre kar,l gu910 halc
gctireccktir
:
1.AMAc :
騨 faaliyctlcH,ilgili mevzuat vc bcnimscdigi
e yё nelik Vizyonllnu
tcmcl ilkeler 9cr9evesindc planlamtt gcrekliliJ tanl】 」ayarak gcle∝ 言
olu,― at メmut威 諄 faaliyctlerin ama91amm, 619iilebilir hedenerini saptamak, 6nceden
19mek ve bu siirecin izleme vc
belidcllmi, gё stergeler domltusunda performansiannl ё
Okuluinlln Afet ve Acil Durlunlarla ilgili ytttt籠
deこ erlendi111lesillll yaparak katllllncl bLr yё net董n
anlayl,lyla planlama yapmak.
2.KAPSAM
Bu Afet Acil D―
Yё nctim Planl...… …………………
・ Okulぜ nun2015-201 61 ylllan
・
・
・
・
・
・
・
・
arasinda yiiriit∝ cgl faaliyctlen kapsar.
3.DAYANAK
の Basbakanllk Afct ve Acil Dll― YOnetimi Bttkanll諄 lle Milli Eこ itim Bakanl屯 1螂 mda
°回 bbHtti PrOゎ koH.
li鵬
b)Bttbよ anlよ 獄
凛 器 五Bttkanl増 lmn 22/05/2014 taribli ve 42275415‐
770/10390 saylll yazlsl.
C)Milli Etttim Bakanl屯 l Destek Hiz■ nctle五 Gcncl Miidiiritymih o3/06/2014 tarihli ve
53909240/770/2249903 saylll y,71sl
4.TEMEL ILKELER
Omlmu7da planlama Afet Acn Dllmm Yё
tin EkiЫ
taraflndan yiiriitiil■
“ ve katkl割
siirecine Okulda 9allttn葡 h"ndiCi ve 9allsanlann katlllm
,Planlam
〔
瑾 1狐 ,ihtiya9 dЧ ttduk9a
,Planlama Okulun ttm
メ
'netiCi Ve,aliFnlara
konuyla Mcvcut
ilgili Durlm
HianctAnalia,Misyon‐
i9i ELidm dtttnlerШ
Vizy6n 01-aSl,Afct ile
faaliyedcdni
kttsar,Planlamaj
ilgili Ama91ar,bu alna91ara yё nelik 619iilebilir Hcdener,Hedcflerin gcrrklestirilmesincメ
nelik
Faaliyet vc Ptteler,biit9olemc,Faaliyetle五 n izlcme‐ deEcrlcndhne ve ё
nceden bclirlcnen kriterlcr
dOttdttlndaperformans 619im siirc91-kapsar.
5.OKILUN TARiHcESi
5。
l Misyonumuz
Biittin ё
Dremenledn,ё 葱℃ncilCdn ve velile五 n afet bilinci kazamalanlll saglam」 に afate
hazlrlanmak"in FЩ7ι k ИD―
amalannl sttlamak,0こ rencilerimizi,ё yetmenlc五 mitt ve
velile五 ■
lizi daha afcttcn ё
ncc,afet csnasinda ve afet sollmsinda nasll hareket cdecekleH hllsusunda
Cttitip gcli,I.11lct OttcncilC五 mizi,ё ttemlenlerlnuzl,y6ncticilerimizi ve velilcttnizi olasl bir afete
karsl hazlrlamak,Temel Afet Bilinci Kazanml,Bireyler 01arak Aileledllde Hazlrhk Planlan
YapmalannISattlamaL 19in vARIZ ve GELECEK icIN cALIsMAKTAYIZ.
5.2 Vizyonumuz
nce kt9tk hazlrllklarin yapllmasl,Afet esnasinda hareket tarzlnin bilinlnesi ve
Afetten ё
Afeten sorlrasl i9in gerekli hazlrllklann yapllmasl.
Okulumuzda herkes bir gin mutlaka afetlerle kar,1lasacaこ inin bilincine ula,sin,evde,okulda l,
ye」 ndc heryerde depremlere ve diこ er afetlere ka● l hareket tarzl olustursun.
6.KURUMUN KIMLiCi
oKULUN
ADuSI
ilrrigitvt BILGILEN
Tel. ve Fax No
Elektronik Posta Adresi
Web Adresi
Gbrevi
Srra
Erkek
Kadrn
Toplam
NIUDUR
トロ DUR YARDIMCISI
BRANS OG縫 〕
TMENi
1
2
●J
REHBER OGRETMEN
4
ξυ
6
MEMUR
HIZMETLI
7
ISCI
00
9
TOPLAM
10
z.
rizlri
IMTAxL^q,R
riziTi
MEKANIN ADI
Derslik
Fen Bilgisi Laboratuall Bilgi
Teknololi slnli(BT Sttlflb
Kitiphane
Midur OdasI
Miidiir yardrmcrsr odasr
Rehberlik servisi OEretmenler odasr
Ziimre dEretmen odasr
Ingilizce DersliEi (Laboratuan )
Resim Dersliこ i Mizik Dersliこ i
f,'otokopi Odasr Memrir odasr
Hizmetliler odasr
Cok amach salon KaDah Spor salonu
Spor Odasr DiEer
SAYISI
8.
oKUL AFET vE ACIL DURUM
ydNrriu
KURULU
出
O
N
AFET ACIL DURUⅣ IYONETIM KURULU
Gdrevi
Adr-Soyadr
1
4
OKUL NIUDURU
OKUL MUDUR YARDIMCISI
OKUL NIUDUR YARDIMCISI
OGRETMEN
0GnsrMEN
Oё RETMEN
7
OGRETNIIEN
8
9
OCRETNIEN
OGRETNIEN
DESTEK PERSONELI
OKUL ALE BIRLICIBAsKANI
10
12
14
VELI
VELI
VELI
16
OGRENCi
NIUHTAR
17
SIVIL TOPLUM TEMSILCISI
8.1. Yё netiln】 Kurulunun Gё rev,Yetki ve Soruniluluklarl:
1)Afet ёnccsinde okuhm tehlike ve ttsk ttaltma 9all§ malan ile mudahale ve iyile,tilllle
9all,malannl belirlemek ve okulun giivenlttini Sattlalnak,
2)Planda yer alacak gё rev gmplanmn ve bu gpplarm gё rev yetki ve sorllmluluklannl
belirlemek,
3)Gruplarda"reV alacak kisiler ve騨口
plarm 9allsma esaslarmi belirlemek,(ё
ttrCtmen
kurul iiyelcri bilgi ve deneyimleri dikkate almarak belirlellmelidir.)
4)Afet yёnctimi konusunda ё
BrctmCnler,9a11,anlar,veliler vc ё
ttrenciler i9in uygulanacak
Cttitim prOgradarlnl belirlemek ve uygulanmaslnl saЁ lalnak,
5)Masa bω l Ve saha tatbikatlarl duzenlemek,
6)TttЫ k試 ,騨 Jtt
planlan gincencstillllek,
daメ ar
vc karシ l→ lan afctlerden ddc e“ Ln derdc● n埒 屯
l
dinda
7)GOrev gruplannln ihtiya9 duyacaこ l cttpman,malzcmc,yayin vc insan gict dcstegid
Sttlalnak,
8)Tttt payda゛ aun att OnccJ,ぃ rasl vc sonrasmdaki faalけ clcrC ettn darak kat11lmlnl
Sttlaraak,
9)Afet ve acil durum plttdamasi ve yё netimi konularlnda ngili iniversiteler,karnu姉
vc kunllu゛ arl,yerel yё nctimLr,gOnilll km■ uolar lc yaklnヽ biligi yapmak,cこ
dcstck sttlalnak,
■im vell` lk
10)Afct alll vc sOnraSlnda cn klsa sirc i9c● sindc doЁ ru bilgilcrc ulasarak gnlplarln olり a
zallaamnda.hlzll vc ctklli Olarよ midahale etnelcrini sttlarnak,gcrckiyorsa tahliyc vcya yeHndc
Sl意 lnak
karan vc.11lck vc olayl y6nctnlck,
11)Gcrcktigindc itfttyc,polis,anlbulans,ararna‐
kllrta口 na
cttplc」 gibi kurtlm vc
kumlttlardan yamlmヽ temek ve olay httkinda yekl makamlan bil」 Lndinnck,
12)Plalll gё zdcn gc9irrnck vc rc宙 zc emck.
8.2.Okul Midirinin Afet ve Acil Durum PlanlamasI Konusundaki Sorumluluklari:
**Planlma guruplarlnin olu,turulmasl,
■
*TcЫ ikc
vc■ sklc五 n bclirlcmlcsi vc dctcrlCndi■ lmesinln saЁ larmasl,
ⅢⅢRisk azaltma planlannin hazlrialunasinin temlni,
**Midahale planlannln hazlrlammaslnin tcmini,
■十Lnkan ve kaン maklarin belirlenlnesi ve geli§ ti■ lmesi,
ⅢⅢAhnacak ёnlcmle‖ n ve OnccliklcHn bclirlcntncsi,
・ *ё ttrctmenler,9all,anlar,6薔 rcnCilCHn
ve velilerin bilgilcndirllmcsi vc bilin91cndi■ lmesi
faaliyctlcHnin gclistirilmcsi vc ctHn olarak uygulamlaslmn saこ lanlnasl,
8。
3.0こ retmenlerinin Afet Oncesi,SIrasi ve Sonraslndaki GOr"leri:
8.3.l Afet ёncesinde:
‐Okul afet ve acil durunl planlarl haunda bilgi sahibi olmよ ve ёttrencileri
bu planlarla
farkll afet tirlcri kar,lslndaki davranl,kurallan konusunda bilgilendirlnek vc bilin91cndillllek,
‐
SImflannda tchlikc avl yaklι 埒lminl kullanar・ ak yaplsal olmayan tcl■ ikc veゴ sklcH
nlcllrnesi vcya dttlclnin azaltllabilmcsi i9in 6nlcmlcr almak vcya Okul Afct
bclirlemck,bunlarln ё
vc Acil Dunlm Y6nctimi Kuruluna bildinnek,
‐0ま CnCilCrdc afetlerc dircn9 vc giVCnlik kilinl olustu..1lak amaclyla uygulalna11
afet c顔 lmi
faanyCtlcHni aksatmadan"mtmCk,
llgil ё
zcl gun vc ha■ alarda vclilcr
―Afctlcrlc
vc 6薔 rencilCrlc toplantilar yaparak afctc
ncmli olabilccek
hazlrhk,afct Hsklcrinin azaltllmasl gibi konularda okul,ailc vc toplulla ioin ё
konularda bilgilcndillllc vC bilin91cndil11lc faaliyctlcri y■ ぼ
Otmek
8.3.2 Afet slraslnda:
‐Egitim ve tatbika■ arla bcllctilmi,farkh afct t廿 1面 kar。 lsinda dott davTatll§ kurallannin
uygulallmasml sailamak(dCpremlcr sirasinda;96L kapan,tutun vcya tahliyc slrasmda;kosm■
itmc,konttma,gcri dё nlnc gibi),
―
Varsa yarall ёょcnCilCrc lk yardlm yapmak vc yё
nctimi ivcdiliklc bilgilcndirlnck,
‐Korkll vc pantc kapllan oま cncilC● Sakinlc,■ 111lck vc olan olay hakkinda bilgi vcrmek,
‐
Okul Afet“ Acil Durum YOnctilゴ Kurulunun tahliyc vcya ycrinde sl普 inak karari
sonrasinda tahliye plaluna uygun olarak ё
ttrenCilerl sevk ctmck ve giivcnli toplallma alatuna
g01■ ■
nck,
‐
Ogrcnci mcvcudu vc vcli habcrlc,mc listclcHni yaninda bulundullllak,
‐
0ま CnCileHn vclilcrinc vcya yetililcrc tcslim cdilcnc kadar ba,lanndanり ■lmmak.
8.3.3.Afet sonrasl okul yenid● Il
_Ottnc‖ crc
ho§ gOil■
a,lldl首 IIlda:
yakla,arak onlan dinlcmek,gOzlcmck,afet sonrasinda yttaml,
olduklan psikolo」 ik sorunlan anlalnaya calismak,
―
Somdu Olarak dcこ Crlcndirdiklc五 ё
ttcncilCr
i9in profcsyoncl dcstck sattlamak,
_Oま cncilere gOvcn duygusu asllarnak,Ornctin Okullarinin yctklli teknik heyctlcr taraflndan
kontrol cdlmi,olduLunu,Olabiに cck arttt deprcmLr kar1lsinda korku ve panittc kapllmJanna
gcrck olmad屯 lm,aSllnda korku ve panttin Can gO“ nlikltt a91sindala 90k daha teblikcli old襲 聾nu,
yapllacak cn dottu harcketin etitim Ve tatbikatlarda yaplldlこ l gibi“ 95k‐ kapan‐ tutun''harckethi
Ⅶrgulalnak,
tckrarlalnak oldupllll
-0酔 nCilCrc
slrasinda sinl■
dcprcmlc五 n olusumu,ncdcnlcri,ilkcmizin dcprem tehlikcsi,deprcmlcr
a,tcncttstc,yolda,cvdc,9ar1lda nasll da― malan gcrcktitti kOnuSunda her flrsata
bn」 にr verlnek,
‐
OOrencilcrc sinlfta,koridorlarda,tcncttstc,bah9cdc,laboratuvar,spor salonu,kantin vc
tuvalctlcrdc tchlikcli olabilccck ycrlcr vc davTanl,lar httnda bilgi vc.11.ck,bu konuda tehlikc avl
uygularnalan yaplnak,
‐Dcprcm sonraslnda 91kan S6ylcnti,dcdikodu ve yctkliler taraflndan onaylalunayan mcdya
ュ
nda Oこ rcncilC五 bilgilcndinnek,
‐
Ot'Cncilerc
6ま ctmcnlc■ nc,okul yё neticilc五 nc,yerel
"lklalllalan hJと
yOncticilcrc vc dcvlct yё neticilcrinc
kar,l gtvcn duygusu a,1lalnak,
‐0まCnCilCre afctc ugraml,kisilcrc yardlm ctmenin,afetler sOnrasinda toplum olarak
b■ 働
いlc,mcnin bir crdcm vc ёzvcH isi olduttunu o首 rctmCk VC bu konularda rcsim vc kompozisン
on
yansmalan dizcnlcmck,
_Ottencilcre bω ta deprcmlcr olmak uzcrc tum afetle五 6nlcme,olabilccck e“ le五 ni azaltna
ё
mcklcrle anlatmak ve Oこ rcncilCrdc"ven Ve
vc sonl191annl suratle gidcllllenin middn oldttunu
bas cdcbilinc duygusu yaratmak
9.RIEVCUT DURUM ANALIZI
Oこ RENCi
SAYILARI(2014‐ 2015)
ERKEK
SDヾ IFLAR
TOPLAM
KIZ
¨SINIF
¨ ¨SINIF
SINIF
SNIF
TOPLAヽ 4
(NoT: ogrenci saylan giinellenecek)
rAgrMALr E6iTiMr2014-201s
TAsWLヽ
MERKEZI
OKULUMUZ
TOPLAM
TAslNAN KOY
SAYISI
TAsIIA YAPAN
ARAc SAYISI
TAsNAN
OGRENCI
SAYISI
EN UZAK
KOY NIESAFE
KM
10。
AFET ACIL DIIRUM EKPLERI
10.l Acil Durum Dosya Ekibi:
Gbrevl
:
a10kulun Afet AcI Durm Dosyasinl hazlrlanlak
b)0薔 retmenにr ic toplmtl yapmak
c)Afct Acil Durtlm Yё nctim Ekibi五 olusttrnlよ
d)Okul aile biHi諄 面n destek ve katkllarlnl sattarnak
.
O SiVil Toplurn kurmlarl ile isbirligi saglalnak
10.2 Afet Tanltlm ve Propagallda Ekibi:
GOrevi
:
a)0こ rCtmcnlerdcn gonillil遣 csasina gbrc
b)Gerekttinde ё
まCnci kati1lmi satlamak
ckibi olustu.11lak
C)POStCrdc bulurmasl gcrckcnlcnn bclirlcnlncsi
d)Okulun 9csitli bё libalcnnde Rcsim,afl,,siir ve makalelcrin sergilcnlnesi
10.3 Afet Ettitim Ekibi:
Gё revi
:
a)0し retmen ve yё neidlerden se9im yapma
b)0こ rctmcnlerc scrnincr ve■ 11.ck.
C)ё まCndlere se面 ncr vcrlnek
d)Velilerc scminer vennck
lltiya9 duyulan malzcmcle‖ n teminii9in okul b■ 9esinden ve 9evredcn gerekli
matcwa temlnim sttlalnak
oKril. AFET ACiL DURUM EKiPLER qizrlcnsi
Acil Durum Dosya Ekibi
…OblM“ 飩
.
.
Miidtr Yardtmctst
Miidiir Yardtmctst
.VHKI
Okul Tanrttm ve Propaganda Ekibi
Afet Ettitim Ekibi
… Okul miidOru
. Miidiir Yardrmcrst
¨GOrsel Santtlar OЁ Кtmeni
..
Miidiir Yardrmcrsr
¨Rchbcr Ogretmeni
.Tむ k9o OEEm2eni
…Ttirk9e OttCtmen
..Sivil Toplum Temsilcisi
…0こ renciler
retmenlerden yararlanllacak.
Ё
NOT : Okulda bu bran,ta Ottetmen yoksa diこ er ё
0KUL ArET ACiL DURUM GELi$iM PLANr
Acil Dll―
Afet Acil Dll― Okul Posteri hazrlallna
Okul Tamhm ve
Dosya Ekibi
propaganda
e ・ユ
V h
EYLUL-2014
EKIM‐ 2014
Afet Acil Durum Dosyasmr hazrlama.
2
i
r
a
曜
T
1
山ヽ
Sorumlu Ekip
ai
B B
。
紬
N
Qahqmanrn Adr
Tahmini Bitce
Agrklamalar
250,00 TL
Call,malannm tallnanllnln
klasё r,kaこ lt,dOsyalan;
EYLUL-2014
Ekibi EKiM- 2014
500,00 TL
KASIM-2014
MART-2015
400,00 TL
3
Okulumuzun Afet EEitim Etkinliこ i vc Materyal
Gelisti.11le dosyasl hazlrlallna.
NOT: Bit9e Okul Aile Birliこ inden kar,1lanacak.
Afet EЁ itim Ekibi
80Xl10 cm
(JPEG/PNG)
11.ZARAR AZALTMA cAALIsMALARI:
Afet tehlikesi ve riskinin 6nlcllrnesi veya bi"kkり
lplar doLurmalnasl i9h alintnasi gcrcken
yaplsal vc yaplsal olmayan t」 町
n6nicmlcr ve faaliyctler bu safhada yapllmaldlr
ll.1. ⅣIcvcut imkall ve kaynaklarin bclirlellmesi :
Okulun mevcut durumunun
i9in kulanllabilecek``Gellel Bilgiler Formu" EK‐ l de dir
bel■ lenlnesi
ff.2 Tehlikelerin belirlentnesi:Tchlike avl i9in,oda,derslik,laboratttvar ve oflsler i9in
dctayh bilgilcH i9eren``Durum Tespiti Detay Formu''EK-2 dc dir,
11.3.Acil dumm aninda kullanllmak tlzere gerekli ihtiya9 malzemeleri亜
kolayla,tlracak“ MaLeme
Bilgi Formu''EK‐
n taklp edilmesini
3 dc dir
ll.4.Ya,anan her bir olay vcya acil durum sorraslnda ilgili scrvislcrdcn gclccck bilgilcr
dO■ llltllSunda kullatulmak veya gcrektiЁ hdc bir ist kuruma sunulmak alnaclyla Okul Afet ve Acil
Durum Y6netllni Kurulu Bttkanl taraflndan doldunlinlasl gereken``Acil Durum Raporu
Formu''EK‐ 4 de dir
12.YILLIK RAPOR
Egitim ё
まctim dOncmi i9e五 sindc yaplan fmliyetler her yll MART ayl sonunda Rapor
■Lil SiVil Savuma B6111minc sunulur Planin uygularunaslyla ilgili
rapor vc fo..1.lar okulun tchlikc,risk vc mcvcut durumuna gOrc hazlrlanabilir
halinde il Mi11l Egitim、
1。 dil■
13.YURUTME
Mll Ettim Bakanhk makall1lnm H/06/2013 ta五 llli vc 387720631/20/1325335 sayll onayl
llc uygun bulunan``Okul Afet ve Acil Durumu Yё netimi Planlama Kllavuzu''9er9cvcsindc
hazlrlanan i,bu planln wgulallmasindan,tim pcrsoncl vc ёttcncilCr sonlmlu olup,gcrckli
hassasiyet g6stc五 lecektir
Illlza
Adi ve Soyadi
Okul Midin
FORMLAR
EK-l
Genel Bilgiler Formu
EK-2 Durum Tespiti Detay Formu (Tehlike Avr)
EK-3 Malzeme Bilgi Formu
EK-4 Acil Durum Rapor Formu
LUZUMLU KRoKi vE BELGELER
-Okul Vaziyet Plaru ve Toplanma Bolgesi
-Katlann ve Tahliye Yolu Krokisi
-Yardrm istenecek Kurum ve Kuruluqtar Listesi
-Afet ve Acil Duruma Gdre izlenecek Yo[ Agrklama Formu
-Temel Davramg Bigimleri Formu
E(1
GENEL BiLGiLER FORⅣ IU
Genel Bilgiler Formu:Oda,derslik,ofls ve katlardaki lnevcut d― mun tespit
edilmcsinde kullanillro Yangin sё ndiiriiciilerin,varsa yanlcl vc tehlikeli lnaddele五 n ye五 vc
durtlmu ile tahliye slraslnda sortln olu§ れracak materyanere ait bilgileri i9e五
Эkul Adl
rarihi:
a坤
d
O
Bina/Blok Adl
Koridor Sayrsr:
Kat:
r.
〔
,1ldak Saylsl:
Derslik
Laboratuar
Elektrik Panosu
Sayrsr
Sayrsr
(OdaSl):
[ ]Var[ ]Yok
[ ]Yok
Aci1/Yangin clkl,Saylsl:
[ ]Yok
Yangrn Sdndiiriicti :
Sayrsr ve
Yeri
[
] Var
[
] Yok
YangrnHortumu:
:
Sayrsl ve
Yeri
[ ]Var[
]Yok
:
Dtter A91klalnalar:
Oda‐
Ilkyardlln
Kapl
ilk
Derslik―
Kutusu
A9111,
Kurtarllacak
Tahliye
Engeli
LaboAdl
veya
Talimat
YOnti
(Onemli
(MObilya
Belge)
VS)
Panosu
Yana/ Tehlike
$alter
Yanlcl
Duman
Afet Acil
NIladde Malzeme
Dedek.
Yardlm
Y.Ttipti*t
Malz.
(adl)*
VS)
Nosu
│
│
│
(Ah,ap,
I
EIK‐ 2
DURUⅣITESPiTi DETAY FORMU(Tehlike Avn
Durum Tespit Detay Formu:Tchlike avl i9in,oda,derslik,laboratuvar ve oflsier i9in detayh
bilgi elde edilmesi i9in kullanllan bir folllldur.
OKUL ADI
rarihi
は
:
BM:ELilm MatCryalt Ml Masヽ D:Dolap,NB:NotcB∞ ヽPC:Mお alstl
T:
Oda, Derslik, Ldtoratuar Adr veya No'su
Bllgisayar,Y:Yazlcl,S:Siral K:Kursa
0(ia
Dllrum
Srra ve
Masalar sabitlenmiq mi?
Srra ve Masalar gegigi kapatryor mu?
Arag, gereg ve malzemeler tehlike olugturmayacaligeki I de
yerlegtirilmi g /sabitlenmiq mi?
へ諄r neSnder"ksck ranttdan uzaHasiniml,ml?
Varsa yiiksek dolaplar ve raflar sabitlerunig mi?
Mevcut PC varsa sabitlenmig mi?
Hareketli e[itim araglarr varrnri Sabitler*ig mi?
A
h
s r
el
ektri k teghizatlan (lam
ba;roj
ektO
r,
res
ni?
Duvara aslll materyaller ve lamba askllarl saこ
),
ab it
I
e r,
*
i
9
lam sabitlenmis
mi'
Iehlikeli Madde var mr? Sabitlenmig
mplf
.,q,a grtah ;
し
aboratuttlarda゛ ,c,kap ve dttei mJzemder oh ellVanter
/apllml,ml?
)fis igi b6lmeler
sarsrntllara targt dayan,ktr mr?
へ酬 ydhH ve kttilarl doLrudan dlsanya veya guvel市
bir
llana a91llyor mu?
A,cil grkr g kaprlan dniinde grkr gr
dnleye,ek;eyte, .,a-n,
?
Aci1 91kls yoHari ve kapllari bina bitytkllこ unc vc kisi saylsina
uygun mu?
Acilgrkrg kaprlan, acil durumlarau hemen ve tot.oyca
ryrlabilecekler gekilde mi?
Saydam veya yarl saydam kapllar uar
mtf yt zeyteri trntrnuta,z
<argr korunmug mu?
諸驚1碁 γ
:層 響
:Iil胤 :淵篤lT
踏‡
i‖
Yeter sayda yangln sdndiirme
kullanrlrr ml?
etipmini(ySg)
uur
*p
fofuy
Yangln konusunda cttitim ahnl,sOrunllu pcrsonel var ml?
Yanlcr, patlayrcr
[email protected]
A,larm sistemleri var, gahgryor, aUzenti otart< to,.rtrot
"d$or
nrl?
.lkyardrm dolabr mevcut mu? yeterli m;lzenre var mr?
[garet levhalan
mu?
varml?/Yeter
[email protected]
E/H
Derr
lik
Du点 】■ E/H
Lahorahrar
Dll― E/H
EK‐ 3
ⅣIALZEⅣ IE
BILGI FORⅣ IU
RIalzeme Bilgi Formu:Acil durunl a1111lda kuHanllmak tzere gerekli ihtiya9
malzcmclerimn depolanarak takip cdilmcsini kolayla,tlraCak folllldur.
・ Malzeme bilgi fb.11lu ilgili servis yetkilileri taranndan d01durulinah,Inalzeme ve te9hiZat
yetkilisi taraflndan kontrol edillnelidir.
o Follll bilgilcri ihtiya9 durumunda veya belirli ttビ
allklarla giincellcllmelidir.
。 Malzeme adlarl i9in klsa,anla,JaЫ lir ifadeler kullanllmalldlr(leVye,el feneri gibi).
O Mdzemeyi kunanan seⅣ is
ve ser宙 s yctkilisi malzemenin kullanlm daninl dottru
belirlemelidir.
O Sewis yetkilisi lnalzemenin yeter saylda o111ladiilnl diisiiniiyorsa,notlar bё
liimtine tanh
bilgisiyle birHkte yazmall ve ihtiya91ari gidernlelidir Giderilen ihtiya91ar i9in bilgi follllu
yeniden doldurulmahdlr.
ve Teghizat Sorumlusu:
Kullamm Alam
Malzeme Adr
Kullanan
Servis
Tarih:.""。 ¨¨。
"¨
Tarih:....ノ
....ノ
..."
Tarib:。 ¨.′ ....ム ....
Tarih:....ノ .¨ .ノ ..."
EK‐ 4
ACIL DURU卜 IRAPORU FORMU
Acil Durum Raporu Formu:Ya,man her bir olay vcya acil durum sorlraslnda ilgili
seⅣ islerden gelecek bilgiler dottrultusllnda gercktiこ inde kullanilmak veya bir ust k_a sunulmak
alnaclyla Okul Afet Yё nctinli Kurulu Ba§ kanl taranndan doldunlimas1 6nerilen folllldur.
O Acil Durum Raporu bilgileri,Okul Afet vc Acil Duruln Y6netimi Kllrulu Ba,kanl taraflndan
Ы』∝ ま
dtusunda ddduruhL G∝ cn
温a温 猟H職量
i甘 鋸
iridm
・ Olay tun:Kendi imkanlarl ile ba§
d°
::篤
1雲
cdilcbilcll durur.llar i9in``Olay'',yerel imkanlar vcya ditter
kuramlardan destek allnarak ba§ cd.lebilc,(1〕 runllar i9in“ Acil Durum'',il genelini vc ttitim
歯
・
:駅ど)駆 11器 L慶&1:盤 二
i盟 埼
魁
器
鶴
細
Bina ve rntdahale bilgilcri ilgili scrvislerdcn gelcn bilgiler doЁ
rultusunda doldurulacaktlr。
e浅 馴‰
O
・
II駐
C)lay anlnda veya sOrlrasinda ortaya 91ka1l acil ihtiya91ar ile ditter bilgilcr detaylarl ilc ilgili
alana not edilccektir
Эlay Tarihi
51「 下
而
Эkul Adl
Kat Sayrsr
Bllla Adl
´
Rapor Yetkilisi
i`
OlayrnTtirii:
Olayrn Tarum :
1町
el
□ 畑 mm□
□
t
Mtidahale Bilgileri
Okul lmkttlan ile Miidahale edildi
Ba§ ka
_= Evet
:__二
Kumm Destcttiile MidahJe eclildi :___ -Evet
Destek Vcrcn Kurlm Adl
:
Tlbbi destette ihtiyac1 01an ki§ i saylsl
: .…
.
...…
: .…
…………A色 lr
KurtanIInayl bekleyen ki,i saylsl
Kurtarllmayl bekleyenle五
--------Hayr
……
Yarall Saylsl
Yarall Durtunu
-------Hayr
....…
.Yok
,…
…...Yok
.…
….Haflf
・
・
・
・
・… Yok
・
n ki§ i(ler)
i ..…
Ⅲ
……・…Bina i9inde
Ditter
・……
・
・
,・
DiEer
Bina Bilgileri
Yangin
―
……Evet
Binadaki Hasar Durumu
Tehlikeli Madde
……Az.… …
…….Orta。 …..… ….AЁ lr。 …
・..Yok
―
――Evet… …………Haylr...… …… Klsmen(Kat)
Riski
Acil ihtiya91ar(kurtarlna,tadilat,vs.)
Diler Agtklamalar
……………Haylr
:

Benzer belgeler

2-~ \`01.0

2-~ \`01.0 Okullar 1·laY:ll Olsull Pr~iesi kapsammdu il Milli Egitim $ubc MiidOru H.tmdi ONAL'm 9a~kalllJgJnda ~kli listcdc adl soyadl ve gljrev ycrlcri yazIlI ki~ilerden olu~an i1 Yonctim Kurulu loplanl1slmn

Detaylı

rt.や

rt.や 27/2/2013 tarihli ve 2013/8(1745)saylll Genelgedc;6306 saylll Kanllnun 3 iinci maddesi kapsallninda cevre ve sChircilik Bakanll言 ma tahSiS edilen tω lnmazlar izeHnde 6306 sり 111 Kanun kapsarnindaki...

Detaylı

避 ぷΨ避宝顎

避 ぷΨ避宝顎 smarl Tablolanm(hCr Oku1/kurumm kcndisine dt hizmct∽ vanteri ve ttandard■ ll)0回 Ve 憮1はle五 nin web sitel“ nde y町 lnlalnasl gcrengi dc ilgi lb)yazlnu」 ab■ didhnisti. K― B∞ bakan11こ m28/06/2010 ta副 」i...

Detaylı

Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Ulaşmak İçin Tıklayınız. Kanunu ile Tirk Milli Ettti面 nin gcncl ama91anna uygun olarak,ilgili yasal duzenlcmelerde bclirtilcn ilke, csas vc alna91ara aykinllk teskil etmcyccck,ckllde, dcnctimlcri llgili okul, i1/i19c milli...

Detaylı

EKLER:

EKLER: ilgc Milli ll,!itirn Mtidtirliigii

Detaylı