Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü Yönetimi (MOST) Programı

Transkript

Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü Yönetimi (MOST) Programı
Sosyal ve İnsani Bilimler Sektörü
Sosyal Değişim ve Dönüşümlerin
Yönetimi (MOST) Programı
Prof. Dr. Halil İbrahim Yalın
Komite Başkanı: Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN
Komite Üyeleri (2010-2014)
Başkan Vekili :
Dr. M. Akif KİREÇCİ
Üyeler
Dr. Cengiz BUCAK
Prof. Dr. Çağatay ÖZDEMİR
Dr. Mehmet Ali DOMBAYCI
Prof. Dr. Muhittin ACAR
Prof. Dr. Selahiddin ÖĞÜLMÜŞ
Serdar YILMAZ
Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR
UNESCO ve MOST
• MOST, Sosyal ve Beşeri Bilimler Sektörünün bir programı
olarak 1994 yılında başlatılmıştır.
• MOST, politika yapıcılar/karar vericiler için amaca uygun ve
güvenilir bilgi üretmek amacıyla oluşturulmuş bir araştırma
programıdır.
• MOST, bilim adamları ve karar vericiler arasında bir köprü
görevi üstlenmiş durumdadır.
• Program aynı zamanda kapasite geliştirme ve sosyal bilimler
alanında uluslararası araştırma ağları oluşturmak ve/veya
teşvik etmek için tasarlanmıştır.
Politika yapıcılar için güvenilir ve ilgili bilgiler sunmayı
hedefleyen MOST, program protalı (web) üzerinden
Sosyal ve İnsani Bilimler veya diğer UNESCO
sektörlerinde yürütülen politikayla ilgili araştırma
bağlantılarını paylaşmaktadır.






Eğitim politikaları ve planları
Bilim politikası ve sürdürülebilir kalkınma
Jeolojik konular
Su
Çevre
Kültürel politikalar
MOST Hükümetlerarası Konsey (IGC)
• The MOST Hükümetlerarası Konsey UNESCO Genel
Konferansında seçilen 35 üye devletten oluşmaktadır.
• Türkiye, 36. Genel Konferansta MOST Hükümetlerarası
Konsey üyesi olarak seçilmiştir.
• Konsey, iki yılda bir toplanır ve öncelikli araştırma alanları ile
genel politikaları tespit eder.
Hükümetlerarası Konseye Seçilen Üye
Devletler (2011-2013)
• Western Europe and North America: Austria, Greece,
Israel, Norway, Spain, Turkey;
• Central/Eastern
Slovakia;
Europe:
Albania,
Latvia,
Lithuania,
• Latin America and the Caribbean: Argentina, Costa Rica,
Guatemala, Honduras, Jamaica, Trinidad and Tobago;
• Asia and the Pacific: China, Iran (Islamic Republic of),
Malaysia, New Zealand, Philippines, Sri Lanka, Thailand;
MOST Bilimsel Danışmanlık Komitesi (SAC)
• Her bölgeden bir kişi olmak üzere toplam 6
uzmandan oluşmaktadır.
• Komite, strateji üretmek ve MOST projelerine
bilimsel danışmanlık yapmakla yükümlüdür.
Bölgesel Öncelikler (2002-2003/ 2004-2005)
• Latin Amerika ve Karayipler: Yoksullukla
Mücadele
• Afrika: Bölgesel Entegrasyon Süreçleri
• Arap Ülkeleri: Sosyal Kalkınmada Devletin Rolü
• Asya-Pacifik: İnsan Güvenliği
• Avrupa ve Kuzey Amerika: Yaşlanma
Hükümetlerarası Konsey Toplantısı (14-16
Mart 2011 Paris)
• Üye devletler MOST’un yoksullukla mücadele, sosyal adaleti teşvik ve
fırsat eşitliği koşullarını oluşturmak için sosyal içerme (social inclusion)
nin önemini vurgulamışlardır.
• “biyo-çeşitliliğin azalması”, “temiz su kaynaklarının sınırlılığı”, “gıda ve
enerji açığı”, “kentleşme ve nüfus büyümesinin baskısı”, “iklim
değişimleri” ve “doğal felaketler” gibi sayısız soruna bağlı olarak yer
değiştirme ve göç, sosyal istikrarsızlık, sınırlı kaynaklar için yapılan
mücadeleye dayalı çatışma potansiyeli, hoşgörüsüzlük, yoksulluk ve
sosyal eşitsizlik ile ötekileştirme gibi sorunların arttığı tespitiyle sosyal
araştırmaların ve bu araştırma bulgularına dayalı politikalar geliştirmenin
önemi vurgulanmıştır.
Sosyal Bilim Araştırmaları
• 1998-2007 aralığında, Thomson Reuters SSCI
veritabanında kayıtlı sosyal bilim makalelerinin
yarıdan fazlası Amerika; yaklaşık % 40’ı Avrupa
ülkelerindeki
araştırmacıların
yayınlarından
oluşmaktadır. Yayınların % 85’i İngilizce’dir.
• Gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal bilim araştırmaları
çoğunlukla Avrupa ve Amerika’daki literatüre dayalı
geliştirilmektedir.
• Türkiye’de özellikle sosyal bilimlerde üniversitelerde
yapılan araştırmalar değil, araştırma şirketleri ve
STK’ları tarafından yapılan araştırmalar ön plana
çıkmaktadır.
• Üniversitelerde yapılan az sayıdaki sosyal bilim
araştırmalarında ülke sorunlarından ziyade, literatür
zenginliği de dikkate alınarak yurt dışında araştırılan
ve genelde ülkemiz için öncelikli olmayan konular ele
alınmaktadır.
Planlanan / Yürütülen Çalışmalar
•
•
•
•
•
Yoksulluk,
Sosyal Girişimcilik
Ekonomik Girişimcilik
Göç
Sosyal İçerme
– Meta Analizi Çalışması ve Politika Yapıcılar İçin
Öneriler
– Bilimsel Toplantılar
PROGRAM KONULARI
•UNESCO ve Kadın Çalışmaları
•Toplumda Kadın: İş Yaşamında Toplumsal
Cinsiyet Eşitliği için Politikalar
•Türkiye'de
Yaşlanma,
Demografik
Değişimin Sorunları
•Türkiye de Uygulanan Sosyal Yardımların
(şartlı nakit transferi) Değerlendirilmesi
•Kamu Politikalarında İnsan Haklarının Yeri
•Kamu Sağlığı Bakımından Hukuk ve Biyoetik
Arasındaki İlişkisi
•Göç ve Avrupa'daki Türkler
•Sosyal Bilimler - Teoriden Uygulama ve
Politikalara
•Toplumun Kamu Politikalarına Katılımı
•Etik Yapıların Demokrasi Kültüründeki Yeri
•Kent Mekanlarının Kullanımında Katılımcı
Kamu Politikaları: Gençler ve Engelliler
•UNESCO Bölgesel İşbirlikleri
12-13 Nisan 2012
Teşekkürler