PowerPoint Sunusu - Ulusal Kırmızı Et Konseyi

Transkript

PowerPoint Sunusu - Ulusal Kırmızı Et Konseyi
KIRMIZI ET SEKTÖRÜNÜN
SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Dr. Ahmet YÜCESAN
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Bşk.
İSTANBUL – 2014
Ulusal Kırmızı Et Konseyi
Ulusal Kırmızı Et Konseyi;
5488 sayılı Tarım Kanununun
11.maddesinde belirtilen yetkiler
çerçevesinde ve ilgili
Yönetmelik kapsamında 25
Ağustos 2010 tarihinde
kurulmuştur.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi
Konsey kırmızı et sektöründe faaliyet gösteren tüm
paydaşları bünyesinde barındıran bir üst çatı örgütüdür.
Konseyimiz sektörde etkin, sürdürülebilir hayvancılık
politikalarının geliştirilmesi için çalışmalar yürütmekte ve
yürütülen çalışmalar Gıda Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile paylaşılmaktadır.
Ulusal Kırmızı Et Konseyi Alt Grupları
1. Üretici Alt Grubu
2. Sanayici Alt Grubu
3.
Kamu Alt grubu
4. Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve STK’lar alt
grubu.
Konseyimizin Sanayici Alt Grubunda 42, üretici alt grubunda 8, Kamu Alt
Grubunda 12, Araştırma Kurumları, Meslek Odaları ve Sivil Toplum
Kuruluşları Alt Grubunda 11 olmak üzere toplam 73 üyesi bulunmaktadır.
• Kırmızı Et; içerdiği besin maddeleri
itibarıyla beslenmede önem arz eden
bir gıda maddesidir.
• Özellikle içerdiği protein ve mineral
yapısı ve vitaminler itibarı ile
çocukların, gençlerin, yetişkinlerin
vazgeçilmez bir gıda kaynağıdır.
DÜNYADA HAYVANCILIK
Dünya Hayvan Varlığı ve Kesilen Hayvan Sayısı (BaĢ)
2009
2010
2011
HAYVAN SAYISI
KESĠLEN
HAYVAN SAYISI
KESĠLEN
HAYVAN SAYISI
KESĠLEN
(BAġ)
HAYVAN (BAġ)
(BAġ)
HAYVAN (BAġ)
(BAġ)
HAYVAN (BAġ)
SIĞIR
1.453.026.280
297.275.786
1.465.154.678
298.174.824
1.426.389.031
295.827.648
MANDA
190.204.757
23.596.138
192.858.384
24.105.772
195.397.515
24.385.075
KOYUN
1.115.189.998
529.634.736
1.127.046.763
517.492.055
1.093.566.764
516.671.924
KEÇĠ
946.866.807
417.308.725
970.224.126
426.896.650
924.145.893
430.155.770
DEVE
23.773.165
2.156.626
24.360.178
2.228.672
26.635.494
2.031.008
DOMUZ
940.554.215
1.316.326.371
971.800.915
1.380.135.823
967.164.630
1.382.240
TOPLAM
4.669.615.222
2.586.298.382
4.751.445.044
2.649.033.796
4.633.299.327
2.651.998.665
Kaynak: FAO- Hayvan sayısı verileri
DÜNYADA HAYVANCILIK
Dünya Hayvan Varlığı- Sığır, 1000 BaĢ
Ülkeler
2009
2010
2011
Brezilya
205.308
209.541
212.815
Hindistan
205.940
210.384
210.824
ABD
94.521
93.881
92.682
Çin
119.420
121.300
82.886
Etyopya
49.298
50.884
53.382
Arjantin
54.464
48.950
48.000
Pakistan
33.029
34.285
35.568
Meksika
32.307
32.642
32.936
Sudan
41.563
41.761
29.618
Avustralya
27.907
26.733
28.506
Fransa
19.825
19.546
19.086
Türkiye
10.860
10.724
11.370
1.453.026
1.465.155
1.426.389
Dünya Toplam
Kaynak: FAO- Hayvan sayısı verileri
DÜNYADA HAYVANCILIK
Dünya Et Üretimi – Milyon Ton
2012 ĠTĠBARI ĠLE
TOPLAM ET ÜRETĠMĠ
ĠÇĠNDEKĠ PAYI %
2011
2012
2013
(TAHMĠNĠ)
BÜYÜKBAġ
67,3
67,4
67,5
22,6
KÜÇÜKBAġ
13,4
13,4
13,7
4,5
DOMUZ
109,2
112,7
114,6
37,8
KIRMIZI ET
ALT TOPLAM
189,9
193,5
195,8
64,8
KANATLI
102,6
104,9
106,8
35,2
TOPLAM
292,5
298,4
302,6
100,0
Kaynak: FAO- Gıda Görünüm 2013
DÜNYADA HAYVANCILIK
Dünya Karkas Verimi (Kg/BaĢ)
ÜRETİM
(TON)
2009
ABD
KES.HAY.SAY
VERİM
2009 2009
ÜRETİM
(TON)
KES.HAY.SAY
2010
2010
VERİM
2010
2011
2011
2011
34.467.900
35.108.100
341
Kanada
1.251.930
3.705.200
338
1.272.260
3.745.600
340
1.154.240
3.390.900
340
Almanya
1.189.615
3.792.119
314
1.205.002
3.803.813
317
1.170.376
3.719.013
315
Fransa
1.515.808
5.158.298
294
1.530.258
5.162.943
296
1.566.453
5.186.574
302
İtalya
1.049.261
3.811.491
275
1.068.900
3.830.530
279
1.000.374
3.559.433
281
Avustralya
2.123.956
8.514.900
249
2.110.243
8.303.000
254
2.109.875
8.012.000
263
Türkiye
325.286
1.502.073
217
618.584
2.602.246
238
644.906
2.571.765
251
Brezilya
9.395.000
39.466.000
238
9.115.000
39.400.000
231
9.030.000
39.100.000
231
Arjantin
3.378.460
16.053.026
210
2.630.163
11.882.706
221
2.419.700
10.857.246
223
Meksika
1.704.985
8.276.745
206
1.744.738
8.515.013
205
1.803.932
8.795.468
205
Rus Fed.
1.740.628
9.397.747
185
1.727.311
9.318.650
185
1.625.469
8.564.819
190
Çin
6.045.000
42.930.000
141
6.228.400
44.113.000
141
6.167.000
43.100.000
143
Hindistan
1.055.750
10.300.000
103
1.076.250
10.500.000
103
1.086.500
10.600.000
103
212 62.813.259 295.827.648
212
63.028.398 297.275.786
35.324.500
KES.HAY.SAY
11.891.109
Dünya Toplam
345 12.045.767
VERİM
ÜRETİM
(TON)
212 63.187.639 298.174.824
341 11.983.308
Kaynak: FAO Verileri, Cattle Meat Production, Producing Animals/Slaughtered
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK
Ülkemizde Hayvan Varlığı ve Kesilen Hayvan Sayısı
2010
2011
2012
2011 2011 -2012
2012
%
%
Kesilen
Kesilen
Kesilen
DeğiĢim DeğiĢim
Hayvan
Hayvan
Hayvan
Hayvan Kesilen
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayıları Hayvan
10.711.096 9.312.658 8.266.381
11,0
2010
2011
2012
Hayvan
Türleri
Sayı (BaĢ)
TOPLAM
41.254.569 45.195.600 50.186.583
BüyükbaĢ
11.454.526 12.483.969 14.022.347
2.617.966 2.579.020 2.798.460
12,3
8,5
Sığır
Kültür
Kültür melezi
Yerli
KüçükbaĢ
11.369.800 12.386.337 13.914.912
4.197.890
4.836.547
5.679.484
4.707.188
5.120.621
5.776.028
2.464.722
2.429.169
2.459.400
29.382.924 32.309.518 35.782.519
2.602.246 2.571.765 2.791.034
12,3
8,5
8.093.130 6.733.638 5.467.921
10,7
-18,8
Koyun
Merinos
Yerli
23.089.691 25.031.565 27.425.233
1.086.392
1.220.529
1.532.651
22.003.299 23.811.036 25.892.582
6.873.626 5.479.546 4.541.122
9,6
25,6
-17,1
Keçi
Kıl keçisi
Tiftik keçisi
Diğer
6.293.233
6.140.627
152.606
417.119
Sayı (BaĢ)
7.277.953
7.126.862
151.091
402.113
Sayı (BaĢ)
8.357.286
8.199.184
158.102
381.717
8,7
1.219.504 1.254.092 926.799
Kaynak: TUİK İstatistikleri
14,8
15,0
4,6
-5,1
-26,1
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK
ÜLKEMĠZDE YILLAR ĠTĠBARI ĠLE KIRMIZI ET Üretim Miktarı (Ton)
Kırmızı Et Üretim Miktarı
I.Dönem
II.Dönem
III.Dönem
Yıl
TOPLAM
Sığır
Manda
Koyun
Keçi
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
157.282
157.932
171.465
208.597
125.145
133.724
149.722
180.764
813
224
565
20
27.306
19.856
17.330
19.930
4.018
4.128
3.848
7.883
175.247
171.595
182.872
212.885
144.121
144.153
159.320
187.587
1.219
181
926
61
26.042
23.959
19.969
21.959
3.866
3.303
2.657
3.278
173.842
173.177
196.108
206.466
138.983
144.970
173.202
177.757
958
602
79
40
28.940
23.491
20.987
26.396
4.961
4.114
1.840
2.273
Kaynak: TUİK, Kırmızı Et Üretim İstatistikleri
IV.Dönem
274.347
274.210
365.255
210.334
222.059
317.100
397
608
166
53.400
39.770
38.903
10.216
11.773
9.085
Toplam
780.718
776.915
915.700
627.948
618.584
644.906
799.343
546 108
3 387
1 615
1 736
122
135.687
107.076
97.189
68 285
23.060
23.318
17.430
13 434
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK
Kırmızı Et Üretiminde Verimlilik
KARKAS - KG/BAġ
DeğiĢim %
2008-2012
Yıllar
2008
Sığır
213,5 216,6 237,7 250,8 286,4
34,2
Koyun
17,3
18,7
19,7
19,5
21,4
23,8
Keçi
17,9
19,3
18,9
18,6
18,8
5,0
Manda
184
207
215,5 222,6 233,8
27,1
2009
2010
2011
Kaynak: TUİK İstatistikleri
2012
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK
2012 Yılında KiĢi BaĢına DüĢen Kırmızı Et Üretim Miktarı
Türkiye
ÜRETİM
Büyükbaş
(TON)
ÜRETİM ÜRETİM
Küçükbaş TOPLAM
(TON)
(TON)
801.079
114.620
NÜFUS
(Bin)
915.700 75.627
Kaynak: TUİK İstatistikleri
KİŞİ BAŞI KİŞİ BAŞI KİŞİ BAŞI
Büyükbaş Küçükbaş TOPLAM
(KG)
(KG)
(KG)
10,59
1,52
12,11
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK
Yıllar Ġtibarı ile Dana Karkas Ortalama Fiyatları (TL/KG)
Kaynak: ANKARA TİCARET BORSASI
TÜRKİYE’DE HAYVANCILIK
Dana ve Kuzu Yağsız Kesim Fiyatları (TL/KG)
Kaynak: Konseyin 18 ilde bulunan kesimhanelerden aldığı peşin, %2 fire hariç fiyatlar
KIRMIZI ET SEKTÖRÜ
Ülkemiz kırmızı sektörü 74
milyonluk nüfusumuzu ve aynı
zamanda yıllık 34 milyon kişiyi
bulan turistin et tüketimini
karşılamaktadır.
KIRMIZI ET SEKTÖRÜ –MEVCUT DURUM
Ülkemizde hayvancılık
sektöründe, Bakanlığın
uygulamaları ve teşviki
ile 50 baş ve üzeri besi
işletmelerinin sayısı
artmış, bununla birlikte
sektördeki denge de değişmeye
başlamıştır.
GELİŞMELER
Ülkemiz Kırmızı Et
Sektöründe son dönemde
Üretim, Gıda Güvenliği gibi
konularda belirgin aşamalar
kaydedilmiştir.
GELİŞMELER
Gıda işletmelerine onay ve kayıt sistemi getirildi,
Gıda Kodeksi Et ve Et Ürünleri Tebliği Yürürlüğe girdi,
ALO GIDA 174 Hattı açıldı,
Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlik uygulamasında yaşanan
sıkıntıları gidermeye dönük mevzuatlar çıkarıldı.
GELİŞMELER
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliğine sıfır faizli kredi imkanı sağlandı
Besi Desteklerinin Devam Edeceği Açıklandı,
Küçükbaş hayvancılıkta sürü yönetimi ve yöneticisi istihdamı için
projesi çalışmalar başlatıldı,
Nakilde hayvan refahına yönelik mevzuatlar çıkarıldı,
50 ve üzeri büyükbaş hayvan bulunan işletme sayısı 2013 yılı
itibariyle 28 bine ulaştı
Önemli Sektörel Sorunlar
Yasal
mevzuat
Fiyat
farklılıkları
Kalite
Yerel ve kamu kurumları
ve özel sektör
arasında yetersiz
işbirliği
Ruhsatlama
Merdiven altı
üretim
İşyeri fazlalığı
Denetim
Yetişmiş insan kaynağı ve
mesleki eğitim eksikliği
Yan sektörlerden
kaynaklanan sorunlar
SORUNLAR
Girdi maliyetlerinin yüksekliği
Fiyat kalite ilişkisinin henüz kurulamamış olması
Süt sektöründe ortaya çıkabilen istikrarsızlıklar
Mevcut durumda küçükbaş hayvancılığın toplam kırmızı et üretimi
içerisindeki payının düşüklüğü
SORUNLAR
Kırmızı et tüketimi ile ilgili bilgi kirliliği
Desteklemelerin kısa dönemli olarak açıklanması
Süt ırkından elde edilen dananın beside kullanılması
Kesimhanelerin modernizasyonunda yaşanan sorunlar
Konseyin Çalışmaları
Yem Bitkileri Üretiminin Artırılması ve Meraların Yeniden
Yapılandırılması için görüşlerimiz Bakanlık ile paylaşılmaktadır.
Karkas Sınıflandırma Sisteminin Kurulması için Gıda, Kontrol Genel
Müdürlüğü ve Et ve Süt Kurumu ile birlikte çalışma yürütülmektedir.
Kırmızı Et Tüketiminin Artırılması için Akademisyenlerle yürütülen
çalışma devam etmektedir.
Yetkilendirilmiş Veteriner Hekimlerin Eğitimi ile ilgili Bakanlık ve
ETBİR işbirliği içerisinde çalışma yürütülmektedir.
Çözüm önerilerimiz
 Yem girdisi başta olmak üzere üreticinin girdi maliyetlerini
azaltacak önlemlerin alınması,
 Sığır ırklarının ihtiyaca göre tanımlanması (kombine ırkların
makul bir süre içerisinde ülke geneline yerleştirilmesi,
 Küçükbaş hayvancılığın sayı ve kalite yönünden geliştirilmesi,
 Karkas Sınıflandırma
sağlanmasıdır.
sisteminin
Ülkemizde
kurulmasının
TEŞEKKÜRLER
www.ukon.org.tr
e-mail: [email protected]