Sayı 31 Temmuz - Ağustos - Eylül 2009

Transkript

Sayı 31 Temmuz - Ağustos - Eylül 2009
BANK ASYA
DIT artýk bir dünya markasý
AYHAN KESER
EDÝTÖR
Ekonomik kriz ve durgunluk Dünya gündemini iþgal etmeye devam ediyor.
Krizden çýkýþla ilgili farklý
analizler ve senaryolar
tartýþýladursun;
Türkiye'de ise gündem daha çok, krizin Türkiye'yi
ne kadar etkilediði, gerekli tedbirlerin alýnýp
alýnmadýðý konularýnda yoðunlaþýyor. Genel
olarak morallerin yavaþ yavaþ olumluya
döndüðünü, yeni ekonomi yönetimi ve almaya baþladýðý tedbirlerin olumlu karþýlandýðýný gözlemliyoruz. Bankamýz ise baþarýlarla, ödüllerle ve önemli sponsorluklara
imza atmanýn heyecanýyla geçen, hareketli
bir bahar dönemi yaþadý.
Temassýz kredi kartýmýz AsyaCard DIT,
ard arda kazandýðý uluslararasý ödüllerle
baþarýsýný dünya çapýnda tescilledi. Önce
Nisan ayýnda Berlin'de yapýlan Visa Avrupa
2009 En Ýyi Kart Ödülleri yarýþmasýnda "Nakite Alternatif En Ýyi Kart" seçilen DIT, ardýndan Haziran ayýnda dünya çapýnda düzenlenen Cards&Payments Ödülleri kapsamýnda "En Ýyi Çýkýþ Yapan Kredi Kartý" kategorisinde ödüle layýk görüldü.
Bir baþka önemli geliþme de The Banker
dergisinin her yýl açýkladýðý "Dünya'nýn en
büyük 1.000 Bankasý" listesinde bu yýl Bank
Asya'nýn, 235 sýra birden yükselerek 520. sýrada yer almasýydý. Kuþkusuz bu baþarýda 2008
yýlý Temmuz ayýnda kritik bir zamanlamayla
yapýlan sermaye artýþýnýn payý büyük. Yaptýðý bu sermaye artýþý sonrasýnda özkaynaklarýný güçlendirerek krize son derece hazýrlýklý
bir þekilde giren Bank Asya, bu sayede piyasalarýn krizden en çok etkilendiði dönemlerde bile normal kredi hacmini devam ettirmeyi baþararak yüksek bir performans sergiledi.
Geçtiðimiz Mayýs-Haziran aylarýnda Bank
Asya ana sponsorluðunda gerçekleþtirilen 7.
Türkçe Olimpiyatlarý da yurt çapýnda ses getiren baþarýlý bir organizasyon olarak hafýzalarda yer etti. Türkçemizin geliþimine ve kültürümüzün dünyaya tanýtýlmasýnda önemli
rol oynayan, izleyen her Türk'ü duygulandýran böylesi dev bir organizasyona destek olmayý herþeyden önce bir sosyal sorumluluk
hizmeti olarak görüyor ve bu hizmeti yerine
getirmekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Dergimizin bu sayýsýnda yine güncel
önemli geliþmelere yer veriyor olacaðýz. Bank
Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Buket Gereçci
ile bankada kadýn yönetici olmanýn yaný sýra
Bank Asya'daki deðiþim ve atýlýmlarý konuþtuk. TUSKON Baþkaný Rýzanur Meral ile,
Bank Asya sponsorluðunda gerçekleþtirilen
TUSKON Dünya Ticaret Zirvesini deðerlendirdik. Bu yýl ilk defa düzenlenen Bank Asya
1. Lig Ödülleri sahiplerine verilirken oradaydýk. Bu sayýmýzda üç þubemize birden yer
verdik: Kýzýlay, Sultanhamam ve Uludað Kurumsal Þubelerimizle ilgili haberlerimiz ilerleyen sayfalarda sizi bekliyor.
Yeni Biz Asya'larda buluþmak dileðiyle…
Saðlýcakla kalýn.
SAYI: 31
BANK ASYA
Asya Katýlým Bankasý A.Þ. adýna Sahibi
ALÝ AKBULUT
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü
ve
Genel Yayýn Yönetmeni
AYHAN KESER
Editörler
NALAN ÇÝÐDEM BELGUTAY
DÝLEK DEMÝRER ÖZÇELÝK
Yayýn Danýþma Kurulu
TAHSÝN TEKOÐLU
CEMÝL ÖZDEMÝR
ÜNAL KABACA
ÜNSAL SÖZBÝR
YUSUF ÝZZETTÝN ÝMRE
MUSTAFA BÜYÜKATEÞ
Dr. MAHMUT DEMÝRKAN
BUKET GEREÇCÝ
ALÝ TUÐLU
Yayýn Türü
YEREL SÜRELÝ
Adres
Küçüksu Cad. Akçakoca Sk. No: 6
Ümraniye 34768 Ýstanbul
Tel: (0216) 633 50 00
Fax: (0216) 633 50 50
Web: www.bankasya.com.tr
E-posta: [email protected]
Üç ayda bir yayýnlanýr. Bank Asya’nýn
müþterilerine armaðanýdýr.
Dergimizde yayýmlanan yazý ve fotoðraflardan
yayýncýnýn izni alýnmadan, kaynak belirtilmeden
tam veya özet alýntý yapýlamaz.
Türkçe artýk küresel bir dil oldu
TÜRKÇEDER tarafýndan, 2003 yýlýndan bu yana düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý, Türkçenin öðretilmesi ve Türkçe öðrenenlerin ödüllendirilmesi,
Türk kültürünün dünyada tanýnan bir deðer haline getirilmesi, Türkiye ile dünya ülkeleri arasýnda diyalog ve barýþýn saðlanmasýna katkýda bulunmak için baþlatýlmýþ bir organizasyon.
4
ISSN: 1303-7870
PROJE TASARIM
Yayýn Editörü
HARUN ODABAÞI
Editör
FAHRÝ SÖKE
Görsel Yönetmen
FEVZÝ YAZICI
Redaktör
RÜSTEM AYDIN
Sayfa Tasarým
BABÜR BOYSAL
Kapak Tasarým
VERESÝYE FÝKÝRLER
FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ.
Tel: +90 212 454 1 454
http://www.zaman.com.tr
http://sektoreel.zaman.com.tr
Teknik Hazýrlýk ve Baský
FEZA GAZETECÝLÝK A.Þ.
Tel: +90 212 454 1 454
ASYACARD DIT
AVRUPANIN EN ÝYÝSÝ
Bu yýl ilki düzenlenen Visa
Avrupa En Ýyi Kart Ödülleri kapsamýnda Bank Asya'nýn yenilikçi temassýz kredi kartý
AsyaCard DIT, "Nakite Alternatif En
Ýyi Kart" seçildi. Bank Asya adýna
ödülünü Visa Avrupa Baþkan
Yardýmcýsý Steve Parry’nin elinden
alan Genel Müdür Yardýmcýsý Buket
Gereçci, DIT’ýn dünyanýn en
geliþmiþ ödeme kartlarý arasýnda
yer aldýðýný ifade etti.
8
3
10
Yenilikler sürecek
Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý Buket Gereçci ile Bank Asya’daki
deðiþimi ve atýlýmlarý konuþtuk.
16
Kýzýlay’da Bank Asya
Bank Asya'nýn Baþkent'teki þubelerinden Kýzýlay Þubesi müþterilerine ulaþmaya devam ediyor.
22
Uludað’da kalite farký
Bursa'da Bank Asya Uludað Kurumsal Þubesi, küresel krize aldýrýþ
etmeden çalýþmalarýný sürdürüyor.
26
Kârlýlýðýmýz artýyor
Bank Asya'nýn 2009 yýlý ilk üç ayýndaki net dönem kârý, % 41 artarak
53 milyon TL olarak gerçekleþti.
30
Ligde Play-Off rüzgarý
Bank Asya, Play-Off’ta rakiplerini
penaltý atýþlarýyla eleyen Karþýyaka
ve Kasýmpaþa’yý konuk etti.
TUSKON 7 KITAYI TÜRKÝYE’DE BULUÞTURDU
Pek çok þirket küresel kriz yüzünden kepenklerini yarýya
kadar indirirken, Ýstanbul'da yapýlan 'Dünya Ticaret Zirvesi' hem yerli, hem yabancý pek çok þirkete yeni iþ pencereleri açtý. Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafýndan düzenlenen Dünya Ticaret Köprüsüyle; 7 kýtadaki 135 ülkeden, 40 bakan ve üst düzey temsilci ile birlikte 2 bin 300
iþadamý, Türkiye'deki 3 binin üzerindeki iþadamý ile buluþtu.
18
BANK ASYA 1. LÝG ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU
Bank Asya 1. Lig 20082009 sezonunun baþarýlý
takýmý, teknik direktörü
ve sporcularýna ödülleri, Ýstanbul'da düzenlenen törenle verildi.
Bank Asya 1.Lig Ödülleri: En Centilmen Takým, Yýlýn Genç Yeteneði, Kurumsal Baþarý, Yýlýn Teknik
Direktörü, Yýlýn Futbolcusu, Yýlýn
11'i ve Yýlýn Spor Kulübü þeklinde
7 ayrý kategoride daðýtýldý.
26
33
Sultanhamam Þubesi
Kapalýçarþý'daki en eski Bank Asya
þubemiz hizmet kalitesini artýrmak için atýlýmlarýný sürdürüyor.
36
Çevremiz kirlenmesin
Fatih Koleji'nin düzenlediði 17.
Dünya Çevre Proje Olimpiyatý'nda
(ÝNEPO) þampiyonlar belli oldu.
37
Konuþarak kontör yükle
Bank Asya müþterileri, Türkiye’de ilk
defa sanal operatörle ile konuþarak
cep telefonuna kontör yükleyebilecek.
40
Keçecilik
UNESCO'nun "Türkiye'nin yaþayan
insan hazineleri" listesine aldýðý keçecilik dünyaya tanýtýlýyor.
SAYI: 31
BANK ASYA
Onlar Türkiye'nin dünyaya
açýlan çiçekleri oldu
B
NURULLAH KAYA
u yýlki yaz çok daha farklý bir sýcaklýkla geldi. Tenimizle birlikte ruhumuzu da saran bu sýcaklýk toplumun hemen her
kesiminde derinden hissedildi. Dünyanýn deðiþik
yerlerinden Anadolu'ya ayak basan 115 ülkenin
çocuklarýndan geliyordu bu sýcaklýk. Dünyanýn
farklý mekanlarýndan biraya gelen 700 öðrenci
adeta güneþ olmuþ, Türkiye'nin baðrýna doðmuþtu. Her biri farklý renk ve ýrklarda olsa da ortak dilleri Türkçe'ydi. Ýstanbul'da baþlayan bu
büyük þölenin adý 7. Türkçe Olimpiyatlarý'ydý.
Þehri Ýstanbul'a sýðmayan bu muhteþem organizasyon, taþmýþ Anadolu'nun dört bir tarafýna yayýlmýþtý. Bursa, Ankara, Kayseri gibi bir çok fark-
lý ilde sahne alan öðrenciler performanslarýyla
herkesin kalbini ýsýtmayý baþarmýþtý. Kimisi türkü söyledi, kimisi þiir okudu, kimisi ise zengin dilimizin inceliklerini sergiledi. Gülücüklerin etrafý
aydýnlattýðý olimpiyatlarda zaman zaman da
duygulu anlar yaþandý, gözler yaþardý. Olimpiyatlarda o kadar çok ilgi çekici ve insaný þok eden
güzellikler vardý ki saymakla bitmeyecek türdendi. Ancak öyle bir tanesi vardý ki Baþbakan
Erdoðan'ý dahi þaþkýna çevirmiþti. Konuþmayý
dahi yeni öðrenmiþ Kongolu iki çocuk, milletimizin çoðunluðunun ezbere bilmediði 10 kýtalýk
Ýstiklal marþýmýzý bir çýrpýda okuyuvermiþti.
Kongo Türk Koleji'nin ana sýnýfý öðrencilerinden
Lois Zumbu Nbuku (4) ve Eunice Zumbu Tadisa'ndý (5) bu çocuklar.
5
Uluslararasý Türkçe Öðretimi Derneði (TÜRKÇEDER) tarafýndan, 2003 yýlýndan bu yana düzenlenen Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý,
Türkçenin öðretilmesi ve Türkçe öðrenenlerin
ödüllendirilmesi, Türk kültürünün dünyada tanýnan bir deðer haline getirilmesi, Türkiye ile
dünya ülkeleri arasýnda diyalog ve barýþýn saðlanmasýna katkýda bulunulmasý için baþlatýlmýþ
bir organizasyon. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent
Arýnç'ýn himayesinde baþlayan Türkçe Olimpiyatlarý, TBMM Baþkaný Köksal Toptan'ýn manevi
desteði ile devam ediyor. Olimpiyatlarda altýn
madalya alan öðrenciler Meclis Baþkanlýðý tarafýndan Türk Dili Hizmet Ödülü'nü yine Meclis
Baþkanýnýn elinden alýyor.
Bu yýl Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ü, Meclis Baþkaný Köksal Toptan'ý, çok sayýda bakaný,
MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Oktay Vural'ý, BBP
Genel Baþkaný Yalçýn Topçu'yu, Barolar Birliði
Baþkaný Özdemir Özok'u, Anayasa Mahkemesi
Baþkaný Haþim Kýlýç'ý, Yargýtay Baþkaný Hasan
Gerkeçer'i, Yargýtay Cumhuriyet Baþsavcýsý Abdurrahman Yalçýnkaya'yý, birçok belediye baþkanýný ziyaret eden öðrenciler beklediklerinden
daha büyük bir ilgiyle karþýlandý. Bu yýl da büyük
bir coþkuyla gerçekleþen olimpiyatlara birçok
kesimden insan iþtirak etti. Ankara'daki finallere
baþta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan olmak
üzere birçok bakan ve milletvekili katýldý.
Üç ana etaptan oluþan olimpiyatlarýn ilki
olan Þiir finali Bursa'da gerçekleþti. Þiir finali için
Bursa'ya gelen 36 ülkeden 123 kiþilik kafileyi binlerce kiþi ayakta alkýþladý. Yarýþmalarda Irak'tan
Ýpek Nevzat Hagi 'Ben Seni Görmeden Sevdim'
þiiriyle dünya birincisi, Tanzanya / Zanzibar'dan
Natasha Said Ali 'Þanlý Süvari' þiiriyle ikinci, Madagaskar'dan Harris Haoual Tovontrainy ise
'Bulmak' þiiriyle üçüncü oldu. Bu sene vefa ödülü 2004'te vefat eden eðitim gönüllüsü Dr. Ömer
Türkmen'in eþi Zeynep, çocuklarý Semra, Asým
ve Ömer'e verildi. Törende duygulu anlar yaþandý.
7. Uluslararasý Türkçe Olimpiyatlarý'nýn ikinci ayaðý olan þarký finali, Haliç Kongre ve Kültür
Merkezi'nde gerçekleþti. Misafir öðrenciler akýcý
bir Türkçe ile seslendirdikleri þarklýlarla salondakileri hayrete düþürdü. Çok sayýda davetli,
þarkýlarý dinlerken gözyaþlarýna hakim olamadý.
Afrikalý öðrencilerin Urfa Sýra Gecesi'yle baþlayan yarýþma, dünyanýn birçok ülkesinden gelen
çocuklarýn Türkçe þarkýlarýyla sürdü. Peygamber
Efendimiz için yazýlan 'Sevdim Seni Mabuduma'
SAYI: 31
BANK ASYA
ilahisi seslendirilirken herkes sessizliðe
gömülerek sözleri içten içe tekrar etti.
Ýlahiyi dinleyen Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç gözyaþlarýný
tutamadý. Kenya'dan gelen Paul Mbela'nýn Murat Kekilli'nin 'Anadolu Benim'
þarkýsýný söylerken 'Ben de sizdenim esmerliðim sonradan.' sözleri büyük alkýþ
aldý. Olimpiyatlara Azerbaycan'dan katýlan Gülizar Ferecova, Ebru Gündeþ'in
'Yalnýzlýða Demir Attým' þarkýsýný üst düzeyde bir performansla sergiledi. Bundan
çok etkilenen Ebru Gündeþ, öðrencinin
yanýna sahneye çýkarak onunla düet
yaptý. Pakistan'dan gelen Muhammet
Salman ise Fatih Kýsaparmak'ýn 'Benim
Babam' þarkýsýný ustaca seslendirdi. Kýsaparmak, parçayý dinlerken gözyaþlarýna
hakim olamadý. Sahneye çýkan ünlü þarkýcý, "Sözün bittiði yer burasý, keþke babam da bu âný görseydi. Bu öðrencimizin
alnýndan öpüyorum." dedi. Final gecesine
katýlan Ýstanbul Valisi Muammer Güler,
Türkçeyi dünyaya yayan öðretmenlere
teþekkür etti. Güler, organizasyonla
Türkçenin dünya dili olduðunun bir kez
daha kanýtlandýðýnýn altýný çizdi. Erzurum'dan gelen Kemal Þimþek ise büyük
heyecan yaþadýðýný ve gurur duyduðunu
söyledi. Þarký finalinde, Orhan Hakalmaz, Fatih Kýsaparmak, Ebru Gündeþ,
Serdar Ortaç, Emrah Ýpek, Erhan Güleryüz, Ertuðrul Erkiþi, Hakan Þükür, Oktay
Kaynarca, Prof. Dr. Þükrü Haluk Akalýn
ve Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem Dumanlý jüri üyeliði yaptý.
Türkçe Olimpiyatý Tertip Komitesi
Baþkaný Prof. Dr.
Mehmet Saðlam,
Bank Asya’nýn
krizin konuþulduðu bir ortamda
Türkçe Olimpiyatlarý’na destek
vermesinin çok
manalý olduðunu
söyledi.
7
Olimpiyatlarýn üçüncü ve son ayaðý olan ödül töreni ise Ankara ASKÝ Spor Salonu'nda yapýldý.
Muhteþem bir geceye sahne olan ödül törenini
binlerce kiþi izledi. Ödül törenine Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan ve bakanlarýn aralarýnda bulunduðu çok sayýda davetli katýldý. Programýn baþýnda
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden gelen 4 ve 5
yaþýndaki iki minik öðrencinin Ýstiklal Marþý'nýn 10
kýtasýný da ezbere okumasý unutulmaz bir atmosfer oluþturdu. Uzun süre alkýþlanan minikler herkesin beðenisini topladý. Programda duygu dolu
anlar yaþanýrken, öðrencilerin sergilediði birbirinden güzel gösterilerin keyfine doyum olmadý. Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, "Bir rüyaydý" sözleriyle özetledi ortamý.
Þarký yarýþmasýnda dereceye girenler: 1. Grup Pakistan'dan Muhammet Salman 'Benim Babam' , 2.
Grup Türkmenistan'dan Eziz Küpceyev 'Mektebin
Bacalarý', 3. Grup Þili'den Karinavega Monsal 'Hasretinle Yandý Gönlüm' 4. Grup Mozambik'ten Bangaina Jose 'Sivas'ýn Yollarýna' 5. Grup Kamboçya'dan Moninith “Sabret Gönül”
Türkçe Olimpiyatlarý
Tertip Komitesi Baþkaný
Prof. Dr. Mehmet Saðlam
Son 3 yýldýr böyle nezih bir organizasyonda yer alýyorum ve büyük
mutluluk duyuyorum. Türkçe Olimpiyatlarý gibi dev bir etkinliðin gerçekleþmesinde iki kesim öne çýkýyor.
Ýlki fedakar öðretmenlerimiz diðeri
de Anadolu'nun zengin iþ adamlarý.
Bunlar olmazsa Türkçe olimpiyatlarý
yapýlamaz. Sponsor olan firmalar
özellikle de Bank Asya çok büyük bir
iþe imza atmaktadýr. Sonuçta bu organizasyon kültürel bir etkinlik, ticari bir dönüþümü yok. Doðrudan bir
kazanç elde edemeyen Bank Asya’nýn krizin konuþulduðu bir ortamda destek vermesi çok manalýdýr.
SAYI: 31
BANK ASYA
Bu yýl ilki düzenlenen Visa Avrupa En Ýyi Kart
Ödülleri kapsamýnda Bank Asya'nýn yenilikçi
temassýz kredi
kartý AsyaCard
DIT, "Nakite Alternatif En Ýyi
Kart" seçildi.
AsyaCard DIT
Avrupa'nýn en iyisi!
M
üþterilerin farklý ihtiyaçlarýný
karþýlamaya yönelik ve belirli
alanlara hizmet edebilecek
yenilikçi ürünlerin tanýtýmý ve
desteklenmesi amacýyla Visa tarafýndan
bu yýl ilki düzenlenen "Visa Avrupa 2009
En Ýyi Kart & Ödeme Sektörü Ödülleri",
Berlin'de yapýlan Visa Europe Insights '09
toplantýsýnda sahiplerini buldu.
Avrupa'da Visa üyesi olan 4.600'den
fazla bankaya açýk olan ve 7 farklý kategoride düzenlenen yarýþmada Bank Asya,
çok fonksiyonlu temassýz kart projesi AsyaCard DIT ile "En Ýyi Nakite Alternatif
Kart Çözümü / Best Cash Displacement
Initiative" kategorisinde ödüle layýk görüldü. Bank Asya adýna ödülünü, Visa Avrupa Baþkan Yardýmcýsý Steve Perry'nin
elinden alan Bank Asya Genel Müdür
Yardýmcýsý Buket Gereçci, AsyaCard
DIT'ýn dünyanýn en geliþmiþ ve en fazla
fonksiyona sahip ödeme kartlarý arasýnda
yer aldýðýný ve mevcut özellikleri ile Avrupa'nýn en geliþmiþ banka kredi kartý olma
özelliðini taþýdýðýný ifade etti. AsyaCard
DIT'ýn uygulandýðý ulaþým projelerinde
kýsa zamanda büyük baþarýlar elde edildiðini belirten Buket Gereçci, deniz ulaþýmýnda da bir çözüm olan AsyaCard DIT
Paywave'in, kullanýma sunulduðu 2009
Ocak ayýndan itibaren büyük ilgi görerek
3,5 ay gibi kýsa süre içinde 50 bin Bank Asya müþterisine ulaþtýðýný dile getirdi.
Visa Europe "2009 En Ýyiler" Ödülleri'nde, "En Ýyi Nakite Alternatif Kart Çözümü" kategorisinde birincilik kazanan
Bank Asya'yý tebrik eden Visa Europe Bölge Genel Müdürü Berna Ülman "Bir Visa
temassýz kart uygulamasý olan AsyaCard
DIT Paywave, kategorisinde baþarýyla yarýþarak Avrupa'daki benzerlerini geride
býraktý. Bu baþarýsýndan dolayý Bank Asya'yý ve AsyaCard DIT ekibini tebrik ediyoruz" dedi. Kullanýcýlarýn farklý kartlar
aracýlýðý ile gerçekleþtirebildikleri tüm iþlemleri tek bir kartta toplayan AsyaCard
DIT, temassýz iþlem noktalarýnýn yaný sýra
baþta köprüler, KGS giþeleri ve çeþitli ulaþým projeleri kapsamýndaki toplu taþýma
araçlarýnda ve taksilerde müþterilerine
beklemeden hýzlý ve kolayca iþlem yapma
imkaný saðlýyor.
SAYI: 31
Ýþin sýrrý
müþterilerin
ihtiyaçlarýný
doðru tespit
edebilmek
BANK ASYA
B
HABER: İLHAN BASMACI FOTO:İSA ŞİMŞEK
ankacılık sektöründe bayanlar ağırlıkta olmasına rağmen, idareciler genelde erkektir. Başka bankalarda da çalışmış biri
olarak, sektörde bayan olmak yükselmek için dezavantaj mı, bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Bank Asya
Genel Müdür
Yardýmcýsý
Buket Gereçci
Bankacýlýða baþladýðýmdan bu yana kadýn olmanýn
dezavantajýný esasen yaþamadým. Sektöre baktýðýmýzda kadýn çalýþan oraný %50'lere varmakla birlikte makam yükseldikçe kadýn yönetici oraný
%10'larý bile bulmuyor. Yönetim kademesi arttýkça kadýn yönetici sayýsý da hayli azalýyor. Bu duruma belki iki farklý açýdan da bakmak lazým. Öncelikle mevcutta yönetim kademelerinde erkeklerin
aðýrlýkta olmasý sürecin devamýnda da erkeklerin
yine kendi hemcinsleri ile devam etme arzusu olabilir ama diðer yandan sosyal etkileri de unutmamak lazým. Çünkü toplumumuzda ev ve çocuk bakýmý nedeniyle kadýnlarýn sorumluluðu erkeklere
göre daha fazla. Bu durumun yönetici olmak konusunda kýsýtlama getirdiðini düþünüyorum. Aslýnda kýsýtlamayý biraz da kadýnlar koyuyor, kadýnlarýn da bakýþ açýsýnýn deðiþmesi gerekir. Önce insan sonra diðer unsurlar þeklinde sýralanmasý
gerektiðini düþünüyorum. Siz ne istediðinizi bilirseniz ve hedefleriniz belli ise yýlmak ya da býkmak
kelimelerini unutmanýz gerekir. Toplumumuzda
Buket Gereçci kimdir?
kadýnlarýn iyi eðitim almasý
iþ hayatýnda etkin olmalarýný da beraberinde getirebiliyor.
Ancak tüm bunlarýn yaný
sýra en önemlisi kadýn olduðunuz için geri planda
kalmanýz gerektiðini hissetmemeniz veya erkek olduðunuz için ön planda olmanýz gerektiði düþüncesini bir kenara býrakmanýz
gerekiyor. Yani tümüyle
ben insaným noktasýndan
hareket edilmesi lazým.
1967 yýlýnda Gaziantep'te
doðdu. A.Ü.Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararasý
Ýliþkiler Bölümünden mezun oldu.1990 yýlýnda
bankacýlýða baþladý. Garanti Bankasý, Toprakbank ve Finansbank'ta
deðiþik görevlerde bulundu. 2002 yýlýnda Bank Asya'da görev aldý. 2008 yýlý
baþýndan itibaren Operasyondan Sorumlu Genel
Müdür Yardýmcýsý olarak
görevine devam ediyor.
Bank Asya'da gerek şubelerde gerekse
stratejik noktalarda bayan yöneticilere
artık daha çok rastlıyoruz. Bu durumu
değerlendirebilir misiniz?
Bankacýlýk sektöründe genç bir bankayýz.
Sektöre yeni girdiðinizde deneyimli insanlardan faydanlanmanýz ve bünyenize almanýz gerekebilir. Biraz önce de söylediðim gibi bankacýlýk sektöründe belirli kademelerde erkeklerin bulunmasý sizin de
yapýnýzý erkek yöneticiler üzerine kurmanýz bunun doðal sonucu, çünkü sektörün
genel durumu ortada. Bununla birlikte
Bank Asya kurulduðundan bu yana bayan personelin istihdamýna önem vermiþtir.Yönetici yetiþtirilmesi uzun soluklu bir süreç olduðundan dolayý son 5 yýldýr
çeþitli kademelerde bayan yöneticilerimiz
görev almaya baþlamýþtýr.
Bank Asya son yıllarda bireysel bankacılık hizmetleriyle çok öne çıktı, burada yoğunlaşmanızın özel bir nedeni var mı ve
hedefiniz nedir?
Bank Asya esasen kurulduðundan bu yana bankacýlýk sektöründe her üründe olmak istemiþtir ve olmuþtur. Genel kanaatin aksine bireysel bankacýlýktan hiçbir
zaman uzakta kalmamýþtýr. Ancak birey-
11
sel bankacýlýk tarafý
özellikle teknoloji ile
beslenen bir taraf olduðu için uzun süreçlerden ARGE çalýþmalarýndan oluþan bir altyapý hazýrlamanýz gerekiyor. Her bir ürünü
piyasaya sürerken ciddi hazýrlýklar ve altyapý
oluþturmak durumundasýnýz. Dolayýsýyla bireysel, kurumsal, ticari
ve iþletme bankacýlýðý
tarafýyla, bir bütün olarak biz müþterilerimize hizmet vermekteyiz. Hedefimiz diðer alanlarda olduðu gibi bireysel bankacýlýk tarafýnda da yeni ve farklý ürünlerle
müþterilerimizin beklentilerine ve ihtiyaçlarýna cevap verebilmek.
AsyaCard DIT çok ses getirdi. Uluslararası düzeyde ödüller aldı. 35 TL’lik alt limit
ve DIT ismi neye göre belirlendi?
AsyaCard DIT yaklaþýk 3 yýllýk bir yatýrýmýn ürünü. Ürün hazýrlanmasýnda gerek
bankamýzdan ve gerekse partner firmamýz tarafýndan kalabalýk bir ekip ile sonuca ulaþýldý. Temassýz kart teknolojisi
dünyada yeni ama bunu takip eden ilk
ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Temassýz kartlar, yatýrýmýn maliyeti ve içerdiði
teknolojik zorluklar nedeniyle daha az
sayýda bankanýn ilgilendiði bir alan. Ancak Bank Asya, AsyaCard DIT ile þu anda
piyasadaki temassýz kart pazarýnýn öncüsü konumunda. 35 TL'lik limit Bankalararasý Kart Merkezi'nin koymuþ olduðu
bir standart. Burada amaç temassýz alýþveriþi bozuk paraya bir alternatif olarak
sunmak. Dolayýsýyla bu kartlarla tüketici
35 TL'ye kadar harcamalarýný temassýz yani offline- olarak gerçekleþtirebiliyor.
DIT ismi ise üst yönetimin kararý ile
konulmuþ bir isim ve esinlenme noktasý
kart okuyucu cihazýn çýkardýðý 'dýt' sesi.
Ancak diðer taraftan bu teknolojinin kul-
Bank Asya kurulduðundan bu yana bayan personelin istihdamýna
önem vermiþtir.
SAYI: 31
BANK ASYA
lanýldýðý 'dual interface technologies'in baþ harflerini sembolize ettiði de ifade edilebilir.
Temassız kartların vatandaşa sağladığı kolaylıklar haricinde yapılan en küçük alışverişin bile kayıt altına alınmasını sağlaması açısından
kayıt dışı ekonomiyi önleme adına ciddi bir katkısı olduğunu düşünüyorum. AsyaCard DIT, parasız alışverişe imkan tanıdığı için paranın tahtını sarsmıyor mu?
Doðru. Kart kullanýmýnýn yaygýnlaþmasý kayýtdýþý ekonominin kayda alýnmasý yönünde önemli
bir ödeme aracý. Küçük ödemelerinde temassýz
kartlarla yapýlmasý halinde, bu yönden de katký
saðladýðý çok açýk. Bunun yanýnda küçük öde-
melerde kullanýcýlara kolaylýk saðlamak, para
üstü beklemeden hayatýnýzý kolaylaþtýrmak diyebiliriz.
AsyaCard DIT'ýn nakit yerine geçen kredi kartý
olduðu aldýðý ödüllerle de tescillendi. Ýlk olarak
Nisan ayý içerisinde VISA Europe tarafýndan
"En Ýyi Nakite Alternatif Kart Çözümü / Best
Cash Displacement Initiative" kategorisinde
ödüle layýk görülen AsyaCard DIT, Haziran
ayýnda MasterCard tarafýndan ödül için aday
gösterildiði "Cards&Payments Europe Awards"
yarýþmasýnda "En Ýyi Çýkýþ Yapan Kredi Kartý
(Best New Credit Card Product Launch)" seçildi.
AsyaCard DIT, KGS yerine geçiyor. DIT'a başka
özellikler eklemeyi düşünüyor musunuz? Yine
DIT benzeri yeni projeler, yeni sürprizler var mı?
13
Biz müþteri odaklý
çalýþan ve müþterilerimizin ihtiyaçlarýný doðru tespit
edebilen bir bankayýz. Bu nedenle tercihimizi kart ücreti
almama yönünde
kullandýk. Kart kullanýcýlarýnýn da bu
yönde beklentileri
olduðunu biliyoruz.
Biz kart ücretini veya gecikme ücretini kâr merkezi olarak görmüyoruz.
AsyaCard DIT birçok özelliði içinde barýndýran bir kart. Balýkesir ve Kahramanmaraþ'ta þehiriçi ulaþýmda kullanýlmasýnýn yanýnda, köprü geçiþlerinde,
otobanlarda içindeki KGS uygulamasý
ile büyük rahatlýk saðlýyor. Bunun yanýnda deniz ulaþýmýnda da DIT yapýp
geçiyorsunuz. Ýstanbul'da "DIT Taksiler"
diye tabir ettiðimiz, sayýlarý gün geçtikçe
artan ve üzerinde DIT reklamý bulunan
taksilerde de kartýnýzý kullanabiliyorsunuz. AsyaCard DIT, sonradan geliþtirilebilir bir teknoloji üzerine inþa edildi. Dolayýsýyla ileride geliþtirilecek projelerle
AsyaCard DIT'a yeni özellikler ve farklý
sadakat uygulamalarý eklenmesi söz
konusu olabilir. AsyaCard DIT'a aslýnda
bir kardeþ daha geldi. 'Asya Pratik' ön
ödemeli bir kart ve ayný zamanda temassýz iþlem yapabiliyor. Bu ürün de
AsyaCard DIT gibi Türkiye'de hatta
dünyada ilk diyebiliriz. Teknolojiye ve
yeni ürünlere yatýrým anlamýnda Bank
Asya önde koþuyor ve koþmaya devam
edecek.
ADK Operasyon Müdürlüğü, Bankacılık
Hizmetleri Müdürlüğü, Dış İşlemler Müdürlüğü, Krediler Operasyon Müdürlüğü, Nakit Yönetimi Müdürlüğü, Ödeme
Sistemleri Müdürlüğü birimleri size
bağlı. Bank Asya'nın bankacılık enstrümanları açısından diğer bankalara göre
sizin farkınız ya da ayrıcalığınız nedir
anlatır mısınız?
Biz öncelikle katýlým bankasýyýz ve katýlým bankacýlýðýnýn prensiplerine baðlý
çalýþmaktayýz. Bizi diðer bankalardan
ayýran önemli unsurlarýn baþýnda þeffaf
olmamýz, müþterilere güven telkin etmemiz ve müþteri odaklý çalýþmamýz
geliyor.
Size bağlı birimleri dikkate alarak, global ekonomik krize karşı nasıl önlem
aldınız, sorunları aşma adına nasıl bir
çalışma yaptınız? Kredi kartı başvurularında artış oldu mu ya da ödemelerde
aksama meydana geldi mi?
Biz operasyon grubuyuz ve gelen iþi
doðru, hýzlý bir þekilde yapmak durumundayýz. Doðaldýr ki ekonomik kriz ile
birlikte piyasalarda yavaþlama oldu ancak biz Bank Asya olarak her zaman
müþterilerimizin arkasýnda olduk. Bu
anlamda duruþumuz deðiþmedi. Piyasalardaki vitesin küçülmesi bir anlamda
iþlere de yansýdý diyebiliriz. Bu dönemde
elemanlarýmýzýn eðitimlerine aðýrlýk vererek ayrýca teknolojik anlamda süreçlerimizi gözden geçirerek daha efektif,
zaman ve hýz kazandýrýcý olmasý yönünde çalýþmalarýmýz oldu ve halen devam
etmekte. Kart tarafýna gelince baþvuru
tarafýnda ciddi bir artýþla karþýlaþmadýk,
hatta tersi de oldu diyebiliriz. Bu tabii ki
ekonominin gidiþatý ile direk ilgili çünkü
insanlar böyle dönemlerde çekinceli
davranýyorlar.
Müşterilerinizi koruyan ve kollayan bir
yapınız mevcut. Kart ücreti almamanız,
gecikme ücreti hesaplama yönteminiz
gibi. Mevcut bankacılık sistemindeki
uygulamanın dışına çıkmak bonkörlük
değil mi?
Biz müþteri odaklý çalýþan ve müþterilerimizin ihtiyaçlarýný doðru tespit edebilen bir bankayýz. Bu nedenle tercihimizi
kart ücreti almama yönünde kullandýk.
Kart kullanýcýlarýnýn da bu yönde beklentileri olduðunu biliyoruz. Kart ücretini veya gecikme ücretini kâr merkezi
olarak görmediðimizi belirtmek isterim.
Puan uygulamasý ise zaten bankacýlýk
sektöründe uzun süredir devam eden
bir uygulama ve artýk neredeyse kanýksanmýþ durumda; bir anlamda kart kullanýcýsýnýn sadakatini pekiþtirme çalýþmasý diyebiliriz.
SAYI: 31
BANK ASYA
AsyaCard DIT'a
uluslararasý ödül!
Dünya çapýnda
her yýl düzenlenen
Cards&Payments
Ödülleri kapsamýnda Bank Asya'nýn yenilikçi temassýz kredi kartý
AsyaCard DIT, yýlýn en iyi çýkýþ yapan kredi kartý
seçildi.
luslararasý yayýn yapan
"Cards International" ve
"Electronic Payments International"ýn 22 yýldýr
düzenledikleri "Cards & Payments
Europe Awards" ýn 2009 yýlý ödülleri
18 Haziran gecesi Prag'da yapýlan bir
törenle sahiplerini buldu.
Her yýl dünya çapýnda düzenlenen ve bankalar ile bankacýlýk ürünlerinin 10 farklý kategoride deðerlendirildiði yarýþmada Bank Asya, çok
fonksiyonlu temassýz kredi kartý AsyaCard DIT ile "En Ýyi Çýkýþ Yapan
Kredi Kartý / Best New Credit Card
U
Product Launch" kategorisinde ödüle
layýk görüldü. Temassýz kredi kartý
özelliðinin yaný sýra hem ulaþým hem
de paralý otoyol ödemeleri için entegre bir çözüm sunan AsyaCard DIT
PayPass, þimdiye kadar çýkarýlan en
geliþmiþ temassýz kredi kartlarýndan
biri olmasý dolayýsý ile Mastercard tarafýndan ödül için aday gösterilerek
finale kalmayý hak etti. Bu sayede
Bank Asya da, tüm kategorilerde Türkiye adýna finale kalan tek Türk Bankasý olma baþarýsýný elde etti. Bank
Asya adýna ödülü alan Bank Asya Genel Koordinatörü ve Genel Müdür
Yardýmcýsý Ünsal Sözbir, AsyaCard
DIT'ýn dünyanýn en geliþmiþ ve en
fazla fonksiyona sahip ödeme kartlarý arasýnda yer aldýðýný ve kazandýðý
uluslararasý ödüllerle de baþarýsýnýn
dünya çapýnda tescillendiðini ifade
etti. AsyaCard DIT'ýn uygulandýðý
ulaþým projelerinde kýsa zamanda
büyük baþarýlar elde edildiðini belirten Ünsal Sözbir, AsyaCard DIT'ýn,
kullanýma sunulduðu 2008 Mayýs
ayýndan itibaren büyük ilgi görerek
kýsa süre içinde 350 bin Bank Asya
müþterisine ulaþtýðýný dile getirdi.
SAYI: 31
BANK ASYA
Baþkentin
merkezindeki
Kýzýlay þubesi,
dikkatleri
üzerine çekiyor
A
MEVLÜT KARABULUT
nkara denince ilk akla gelen semt
Kýzýlay, büyüyen baþkentin merkezi olma özelliðini koruyor. Ýsmini 1979 yýlýnda yýkýlan "Kýzýlay Derneði" binasýndan alan
semt ayný zamanda nüfus yoðunluðu bakýmýndan da Türkiye'nin en kalabalýk merkezlerinden birisi.
Bank Asya Kýzýlay
Þube Müdürü
Mehmet Ýsmail Aðar
2003 yýlýnda hizmete baþlayan Bank Asya Kýzýlay Þubesi, 6. yýlýný tamamlamak üzere. 'Memur kenti' Ankara'nýn sanayi ve ticaret yönünden de geliþtiðine dikkat çeken Bank Asya
Kýzýlay Þube Müdürü Mehmet Ýsmail Aðar,
"Son yýllarda yaptýðýmýz atakla en fazla aðýrlýðýmýzý hissettirdiðimiz inþaat taahhüt sektöründe Banka Asya olarak liderliðimizi devam
ettiriyoruz. Çoðu müþterilerimizden duyduðumuz 'inþaat taahhüt sektörünü en iyi bilen
banka' tanýmlamasý bizleri son derece mutlu
ediyor. Banka Asya olarak çok doðru bir zamanlama ile inþaat taahhüt sektörüne destek
verdiðimiz düþüncesindeyim. 2001 ekonomik
krizi akabinde bankacýlýk sektöründe yaþa-
17
nan tasfiyeler ve yabancý sermaye giriþi ile
baþlayan yönetim deðiþiklikleri, inþaat
sektöründeki bankalarýn geri plana çekilmesine sebep olmuþtu. Bank Asya olarak
sektöre giriþimizle beraber yýllarýn tecrübe
ve birikimini taþýyan "milli varlýðýmýz" inþaat taahhüt firmalarý diðer bankalarýn da
ilgi alanýna tekrar girmiþ, sektör hareket
kabiliyeti kazanmýþtýr." dedi.
Bað-Kur, Emekli Sandýðý ve SSK'nýn Sosyal Güvenlik Kurumu çatýsý altýnda birleþtirildiðini hatýrlatan Aðar, SGK ile imzalanan yeni protokole göre bankalarýn
artýk SGK'nýn saðlýk ve emekli maaþý
ödemelerine de aracýlýk edebildiklerini
belirterek "Sistem alt yapýlarý tamamlanan SGK Saðlýk Ödemeleri hizmetimiz
baþlamýþ olup emekli maaþý ödemelerine
yönelik çalýþmalarýmýz da tamamlanmak üzere. Böyle kapsamlý bir projenin
baþýndan itibaren takipçisi olmak ve sonuçlandýrmak bizleri mutlu etmiþtir."
ifadelerini kullandý.
Kýzýlay Þubesi, merkezi bir konumda yer
almasý nedeniyle, kendi müþterilerinin yaný sýra diðer illerden gelen müþteriler ile
Ankara içindeki diðer þubelerin müþterilerine de hizmet sunuyor. Þube Müdürü
Aðar, özellikle inþaat taahhüt sektöründe
faaliyet gösteren ve þehir dýþýndan gelen
diðer þube müþterilerinin, ulaþým kolaylýðý
sebebiyle kamu kurumlarýnýn bir çoðuna
yakýn olan Kýzýlay Þubesi'nden iþlem yapmayý tercih ettiklerini belirtiyor.
Yaþadýklarý yoðun tempo ve müþteri çeþitliliðinin kendilerine özellikle hizmet kalitesini yükseltmek yönünde büyük görev ve
sorumluluk yüklediðinin altýný çizen Aðar,
sözlerine þube hedeflerini açýklayarak son
veriyor: "Kýzýlay Þubesi, Bankamýzýn önemli vitrinlerinden biridir. Tüm müþterilerimize en iyi hizmeti vermek, kapýdan giren
her kiþiyi insani, hukuki ve bankacýlýk
prensipleri çerçevesinde memnuniyet ile
uðurlamak, hayýr dualarýný almak en büyük hedefimizdir."
Bank Asya
Kýzýlay Þube
Müdürü Mehmet Ýsmail
Aðar, bulunduklarý yer ve
hizmet kalitesi
gereði kurumlarla ve insanlarla iliþkilerinde son derece
dikkatli olmaya
çalýþtýklarýnýn
altýný çiziyor.
SAYI: 31
BANK ASYA
TUSKON Baþkaný
Rýzanur Meral
TUSKON 2 bin 300 yabancý alýcýyý
Türk iþadamýnýn ayaðýna getirdi
P
İLHAN BASMACI
ek çok þirket küresel kriz yüzünden
kepenklerini yarýya kadar indirirken, Ýstanbul'da yapýlan 'Dünya Ticaret Zirvesi' hem yerli, hem yabancý pek çok þirkete yeni iþ pencereleri açtý. Türkiye Ýþadamlarý ve
Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) tarafýndan düzenlenen Dünya Ticaret Köprüsüyle;
7 kýtadaki 135 ülkeden, 40 bakan ve üst düzey
temsilci ile birlikte 2 bin 300 iþadamý Türkiye'deki 3 binin üzerindeki iþadamý ile buluþtu.
Köprü sayesinde bir araya gelen iþadamlarý, 7
milyar dolarý aþan ticaret hacminin yaný sýra
pek çok ortaklýðýn da temelini attý. Bank Asya’ya Türkiye’nin ufkunu açan bu tarz projelere sponsorluk yolu ile yaptýðý katkýlardan
dolayý teþekkür ettiðini belirten TUSKON Genel Baþkaný Rýzanur Meral, Biz Dergisi'nin sorularýný cevapladý.
TUSKON ne anlama geliyor, açıklar mısınız?
TUSKON, Türkiye Ýþadamlarý ve Sanayiciler Konfederasyonu'nun kýsaltmasý. 3 buçuk yýllýk bir
geçmiþimiz var. Bünyesinde 7 federasyon, 150
dernek, 13 bin 500 iþadamý yer alýyor. Türkiye'nin,
en büyük ve en yaygýn gönüllü iþ dünyasý sivil
toplum kuruluþu özelliðine sahibiz. 80 il ve büyük
ilçe de üye derneklerimiz var.
Dünya Ticaret Köprüleri organizasyonuna neden
ihtiyaç duyuldu?
TUSKON kurulduktan sonra yönetim kurulumuzda önceliklerimizi ele aldýk. Türkiye'nin üretmeyi
öðrendiðini gördük. Bundan sonra önemli olanýn,
'üretileni pazarlamak' olduðuna karar verdik.
Üretici ve iþadamlarýmýzý dünyaya açma hedefini
ortaya koyduk. Bu vizyonla faaliyetlerimize baþladýk. 'Dýþ ticaret köprüsü' programlarýyla iþadamlarýmýza 'dünyaya nasýl entegre olunur',
'dünyada nasýl rahat çalýþýlýr', 'nasýl üretim yapý-
19
lýr', 'nasýl ihracat yapýlýr' sorusunun cevaplarýný vermeye
çalýþtýk. Bu düþünce ve stratejinin sonucunda bu toplantý
ortaya çýktý.
En son yapılan TUSKON Dünya Ticaret Köprüsü programı sanırım en kapsamlısıydı?
Doðru. Bu toplantýnýn 2 ayaðý vardý. Ýlki dünya ticaret bakanlarý zirvesiydi. 33 ülkeden devlet baþkan yardýmcýsý, baþbakan yardýmcýsý, ticaret bakanlarý ve ticaret bakan yardýmcýlarý katýldý. Bunu þunun için yaptýk. Geliþmekte olan ekonomilerde, ekonominin büyük kýsmý devletin elinde. Alýmlar, ithalatlar ve büyük projeler hep devlet tarafýndan daðýtýlýyor. Bu ülkelerin ekonomilerine girebilmek için bakanlar
çok önemliydi. Çünkü; Türkiye'yi, iþadamlarýný, ekonomimizi tanýmalarý önemliydi. Bu nedenle; Dýþ Ticaretten sorumlu Devlet Bakaný Zafer Çaðlayan'ýn baþkanlýðýnda ilk önce
Çýraðan Sarayý'nda zirve yapýldý. 'Dünya ticaretinin geleceði,
iþbirliði ve fýrsatlar' konusu bir masa etrafýnda görüþüldü.
Sonunda 1. Ýstanbul bildirgesi yayýnlandý. Onun arkasýndan
programýn ikinci ayaðý olan ve bizim asýl önemsediðimiz bölümümüz vardý. Bu karþýlýklý iþ görüþmeleri, imalatçý, üretici standlarýnýn ziyareti þeklindeydi. Burada 135 ülkeden 2
bin 300 iþadamý aðýrlandý. Dünyanýn en büyük iþ buluþmasý
oldu. Biz buna 'konferans, panel' demiyoruz. Hedef, birebir
iþ adamlarýný eþleþtirmek ve iþ görüþmeleri yaptýrmak.
Ne elde edildi?
Dünyada en zor þey, alýcýyý satýcýnýn masasýna yönlendirmektir. TUSKON bunu burada baþardý ve Ýstanbul'da 3 bin
300 Türk iþadamýný, 2 bin 300 yabancý iþadamý ile bir araya getirdi. Yaklaþýk 5 bin 500 kiþilik çok büyük bir buluþma
gerçekleþti. Toplantýnýn önemi adýna yaklaþýk 55 bin iþ görüþmesi hedeflendi ve bu rakam büyük oranda gerçekleþti. Bu görüþmelerde 1400 tercüman görev yaptý. Bu haliyle
dünya da taklit edilmesi imkansýz bir proje. Bu tercümanlar 35 ayrý dilde iþadamlarýna yardýmcý oldular.
Böyle büyük bir organizasyonun maliyeti çok olmalı,
nasıl finanse edildi?
Haklýsýnýz. Dýþarýdan bakýldýðýnda çok büyük, aðýr ve çok
maliyetli bir proje. Ayrýca organizasyonun bakan ve gazeteci ayaðý var. Gazeteci ayaðý önemli, çünkü 73 civarýnda
gazeteci ve görsel medya yöneticisi dýþarýdan bu organizasyonu takip etti. Dünyanýn dört bir tarafýndan gazeteciler olaylarý kayýt altýna aldý. Daha sonra bunlar 1 yýl boyunca bu malzemeleri belirli aralýklarla kullanýyorlar. Daha önce de gazeteci getirmiþtik ve çok istifade etmiþtik.
Gelen bakanlarý, ticaret odasý baþkanlarý ve gazetecilerin
giderleri ihracatçý birliklerinin fonlarý ve Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin fonlarýndan karþýlandý. Ayrýca ana sponsorumuz Bank Asya’nýn da büyük katkýsý oldu.
İşadamlarının masraflarını kim karşıladı?
Gelen 2 bin 300 iþadamýnýn uçak, otel, yemek masraflarýný
biz karþýlamadýk. Kendileri karþýladý. Biz bunu test unsuru
olarak kullanýyor ve bu ücretleri vermiyoruz. Aksi takdirde gelenlerin iþ adamý olma ihtimalleri düþeceði için böyle
bir yöntemi özellikle kullanmýyoruz.
İstanbul ekonomisine sanırım ciddi katkınız oldu?
Doðru. Bir hesap yaptýk, bu programýn yan katkýsý sadece
10 milyon dolarlýk bir turizm geliri anlamýna geliyor. Otel,
yeme - içme ve uçak olarak büyük katkýsý var. Bu arada
TUSKON üyesi iþadamlarýnýn gönüllü desteklerini unutmamak lazým. Onlar yurt dýþýndan gelen iþadamlarýna evlerini açtýlar, yemek yedirdiler, gezdirdiler, gerektiðinde altlarýna arabalarýný verdiler. Bu iþ ticaret köprüsünden ziyade
bir gönül köprüsüne de dönüþtü.
SAYI: 31
BANK ASYA
Bank Asya, dünya
bankalar liginde 235
sýra birden yükseldi
D
The Banker dergisi tarafýndan yapýlan “Dünya’nýn en büyük 1.000
Bankasý” listesinde
Bank Asya çok etkileyici bir performans
göstererek üst sýralara
yükseldi.
İLHAN BASMACI
ünyaca ünlü The Banker dergisinin açýkladýðý
"Dünya'nýn en büyük 1.000 Bankasý" listesinde en
etkileyici performansý Bank Asya gösterdi. The Banker dergisinde yer alan deðerlendirmede, listede yer alan 15 Türk bankasýnýn ekonomi ve finansman þartlarýndaki bozulmalara raðmen 2008'de kârlýlýklarýný sürdürdükleri ve listedeki yerlerini
koruduklarý belirtilirken Türkiye'nin en genç katýlým bankasý
Bank Asya'nýn ödenmiþ sermayesini Temmuz 2008'de üçe katlayarak hýzla büyümesinin dikkat çekici olduðu vurgulandý.
Bank Asya'nýn bu performansý, listede 235 sýra birden atlayarak 520. sýraya yükselmesini saðladý.
Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca, global piyasalarda
kriz ortamýnýn etki ettiði bir dönemde Bank Asya'nýn böylesine
hýzlý bir yükseliþ grafiði çizmesinin doðal olarak dikkatleri üzerlerine çektiðini ifade ederek; "Bu yükseliþ aslýnda 2008 yýlý ortasýnda yapýlan sermaye artýþý neticesinde ödenmiþ sermayemizin 300 milyon TL'den 900 milyon TL'ye çýkarýlmasýnýn bir sonucudur. Ancak, bu baþarýda asýl rol oynayan kritik nokta, yapmýþ olduðumuz sermaye artýþýndan ziyade bunun zamanlamasýdýr. Nitekim, biz söz konusu sermaye artýþýný Temmuz ayýnda
deðil de, örneðin bir üç ay sonra yapmaya kalksaydýk, küresel
krizin piyasaya olumsuz etkileri yüzünden sýkýntý yaþayacak ve
muhtemelen bu sermaye artýþýný gerçekleþtiremeyecektik." dedi. Bank Asya'nýn, gerçekleþtirdiði sermaye artýþý sonrasýnda
hem özkaynaklarý, hem likidite yapýsý itibariyle krize son derece hazýrlýklý bir þekilde girdiðini belirten Ünal Kabaca, Bankanýn
bu hazýrlýklý yapýsýný sonraki dönemlerde de sürdürdüðünü ve
bu sayede piyasalara belirsizliðin hakim olduðu dönemlerde bile Bank Asya'nýn normal kredi hacmini devam ettirmeyi baþararak yüksek bir performans sergilediðini kaydetti.
21
The Banker dergisinde yer alan deðerlendirmede, listede yer alan 15 Türk bankasýnýn ekonomi ve finansman þartlarýndaki bozulmalara raðmen 2008'de kârlýlýklarýný
sürdürdükleri ve listedeki yerlerini koruduklarý belirtilirken Türkiye'nin en genç katýlým bankasý Bank Asya'nýn ödenmiþ sermayesini Temmuz 2008'de üçe katlayarak
hýzla büyümesinin dikkat çekici olduðu vurgulandý.
SAYI: 31
BANK ASYA
Uludað Kurumsal
Þubesi müþterilerine
ayrýcalýklý olduklarýný
hissettiriyor
ültürel zenginliði
ve tarihi dokusunun yaný sýra ülkemizin önemli turizm, tarým, sanayi ve ticaret
merkezlerinden biri konumundaki Bursa'da faaliyetlerini sürdüren Bank Asya Uludað Kurumsal Þubesi, sunduðu çözüm
odaklý hizmetler ile müþterilerine ayrýcalýklý olduklarýný hissettirirken bir yandan da dolaylý olarak bölgedeki sanayinin
geliþmesine, istihdamýn, üretimin ve gelir seviyesinin artmasýna da katký saðlýyor.
Tekstil endüstrisinin merkezi
sayýlan Bursa'da, sanayicilerin
uðrak noktasý haline gelen
Uludað Kurumsal Þubesi, her
müþteriye 'özel olduðu' mesajýný veriyor. Otomotiv sektörünün de hareketli olduðu þehrin, ülke ekonomisine saðladýðý
katma deðer açýsýndan Ýstanbul, Kocaeli ve Ýzmir'den sonra
dördüncü sýrada yer aldýðýna
dikkat çeken Þube Müdürü
Mustafa Fýndýkkaya, Türkiye
toplam ihracatýnýn yüzde
8,5'lik, ithalatýnýn da yüzde
4,5'lik kýsmýnýn Bursa'dan yapýldýðýný kaydetti.
K
Bank Asya Uludað
Kurumsal Þube
Müdürü Mustafa
Fýndýkkaya
Kurulduðu günden bu yana
Bursa'da hizmet vermeyi sürdüren Bank Asya'nýn þu anda
biri kurumsal konseptte, biri
Ýnegöl ilçesinde ve dördü þehir
merkezinde olmak üzere toplam altý þubeye ulaþtýðýnýn altýný çizen Fýndýkkaya, "Çok
genç bir banka olmamýza karþýn yoðun rekabetin bulunduðu ortamda kýsa sürede ciddi
sayýlacak baþarýlara imza atarak önemli sonuçlara ulaþmayý
baþardýk. Bank Asya Bursa'daki tüm bankalar arasýnda; gayrinakdi kredilerde 3. sýrada, þube baþýna düþen mevduat sýralamasýnda 4. sýrada, toplam
mevduatta 6. sýradadýr. Diðer
tüm bankacýlýk hizmet ve
ürünleri arasýnda ise ilk onda
bulunmaktadýr" dedi.
Bank Asya'nýn kurumsal konseptte Bursa'da þubesi olan ilk
ve tek katýlým bankasý olduðunun altýný çizen Þube Müdürü
Fýndýkkaya, 12 kiþilik genç ve
dinamik bir ekiple çalýþtýklarýný söyledi. Müþterilere, kendilerini çok özel ve ayrýcalýklý
hissedebilecekleri, hýzlý ve kaliteli hizmet alabilecekleri bir
fiziki ortam ve teknolojik alt
23
yapý oluþturduklarýný vurgulayan Fýndýkkaya, þube portföyünde kurumsal nitelik taþýyan firmalarýn sayýsýnýn
81'e ulaþtýðýný belirterek sözlerine þöyle devam etti: "Firma hissedarlarý ve yöneticilerinin bireysel tasarruflarý
ile birlikte þubemiz, kullandýrdýðý nakit kredilerin üzerinde kaynak yapýsýna ulaþtý. Sunmuþ olduðumuz diðer
hizmet ve ürünlerimizde de ciddi artýþlar saðlandý ve
inaktif konumdaki müþterilerin daha aktif çalýþmasý temin edildi. Yurt dýþý teminat mektuplarý konusunda ciddi bir performans yakalandý. Kambiyo yetkili þube olmamýz ve deneyimli ekibimizin sunduðu hýzlý ve kaliteli
hizmet, firmalarýmýzýn dýþ ticaret potansiyelini daha
fazla þubemize yönlendirmelerini saðlamýþtýr. Ayrýca
kadromuza eklenen bireysel pazarlama yetkilisiyle özellikle kurumsal firmalarýmýzla baðlantýlý bireylerin mevduatlarýna yönelik daha etkin bir çalýþma saðlandý ve yine markalaþmýþ kurumsal firmalara POS pazarlanmasýnda önemli hedeflere ulaþýldý."
Öte yandan Þube portföyünde bulunan belediye kuruluþu BURULAÞ ile AsyaCard DIT'ýn kullanýlacaðý bir ulaþým
projesi oluþturulmasýna yönelik çalýþmalarýn sürdüðünü
belirten Fýndýkkaya, bu projenin hayata geçmesiyle birlikte ciddi bir kart satýþ potansiyeli ve maliyetsiz kaynak
elde etme imkaný ortaya çýkacaðýný söyledi.
Pazarlamadaki en önemli hedeflerimizden biri de ürün
deðil paket bazýnda çalýþma koþullarýný oluþturmaktýr. Bu
paket içinde en önemli unsur kaynak yaratýcý iþlemler olmaktadýr. Ucuz kaynak temin etme yönünde anahtar çözümlerimizden biri de firmalarýn havuz bankasý olmaya
çalýþmak olacaktýr. Þubemiz 2008 yýlýnda elde ettiði sonuçlarla ilgili çýtayý 2009 yýlýnda da yaþanan global krizin
etkilerine raðmen plasman ve mevduat ile diðer bankacýlýk hizmet ve ürünlerinde de daha üst seviyelere taþýmayý planlamýþ olup, hedefimiz büyük ölçekli müþterilerle
daha fazla iþ yaparak aktifte ve pasifte bilançomuzu büyütüp verimliliðimizi arttýrmaktýr" diye konuþtu.
SAYI: 31
BANK ASYA
Babýali Þenliði
gerçekleþtirildi
stanbul Valiliði, Büyükþehir ve Fatih belediyeleri ile Ýstanbul Ticaret Odasýnýn (ÝTO) desteðiyle
Bank Asya’nýn sponsorluðunda
Türkiye Gazeteciler Cemiyetince (TGC) düzenlenen, ''2. Babýali Þenliði'' Sultanahmet
Parký'nda (Mehmet Akif Ersoy Parký) yapýldý.
Vali Güler, þenliðin açýlýþýnda yaptýðý konuþmada, 19. yüzyýlda Osmanlý Devleti'nin yönetim merkezinin Babýali olduðunu, ayný zamanda Türk basýnýn da hem kalbi hem de
merkezi olduðunu dile getirdi. Güler, basýlý
medyadaki bir çok kuruluþ bugün eski yerinde bulunmasa bile Babýali'nin aðýrlýðýnýn
devam ettiðini ifade etti.
İ
Bank Asya'nýn 2009 yýlý ilk üç ayýndaki net kârý 53 milyon TL
ank Asya'nýn 2009 yýlý ilk üç ayýndaki net dönem
kârý, bir önceki yýlýn ayný dönemine göre % 41 artarak 53 milyon TL olarak gerçekleþti. Asya Katýlým Bankasý A.Þ.'nin 31 Mart 2009 tarihli Konsolide Olmayan Mali Tablolarý 5 Mayýs 2009 tarihinde Ýstanbul
Menkul Kýymetler Borsasý'nda yayýnlandý. Bank Asya Genel
Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Banka'nýn ekonomide devam eden olumsuz geliþmelere raðmen 2009 yýlýnda da kârlý bir þekilde büyümeye devam ettiði ifade edilerek
Bank Asya'nýn 2009 yýlý ilk üç ayýna ait büyüklük rakamlarýna yer verildi. Bank Asya'nýn 2008 yýlý ilk üç ayýnda 37,3 mil-
B
yon TL olan net kârý, 2009 yýlý ayný döneminde %41 artýþla
52,7 milyon TL'ye yükseldi. Yýl sonuna göre Bank Asya'nýn
özkaynaklarý %4 artýþla 1.457 milyon TL'ye, aktif toplamý %13
artýþla 9.120 milyon TL'ye, cari ve katýlma hesaplarý yoluyla
topladýðý fonlar da %16 artýþla 6.787 milyon TL'ye yükseldi.
Öte yandan Bank Asya'nýn nakdi krediler toplamý 6.672 milyon TL, gayrinakdi krediler toplamý ise 9.615 milyon TL olarak gerçekleþti. Bank Asya'nýn ayný dönem içinde þube sayýsý 149 ve personel sayýsý da 3.812 kiþi olduðu ifade edildi.
Bank Asya ÝMKB Kurumsal Yönetim Endeksini oluþturan 12
þirket arasýnda yer alýyor.
Prof. Dr. Sabahattin Zaim ödülleri sahiplerini buldu
ürkiye Katýlým Bankalarý Birliði'nin(TKBB), Prof.
Dr. Sabahattin Zaim anýsýna düzenlediði bilimsel
yarýþma ödülleri açýklandý. TKBB'nin, geçtiðimiz
yýl hayatýný kaybeden Prof. Dr. Sabahattin Zaim
anýsýna düzenlediði, 'Katýlým Bankacýlýðý' nýn Finans Sektörüne
Getirdiði Yenilik ve Açýlýmlar' konulu bilimsel yarýþma sonuçlarý açýklandý. 11 eserin dereceye girdiði yarýþmanýn ödülleri
Swiss Otel'de düzenlenen bir törenle sahiplerine teslim edildi.
TKBB Genel Sekreteri Osman Akyüz, törenin açýlýþýnda yaptýðý
T
konuþmada, 25 yýl önce yeni bir bankacýlýk modeli olarak finans sektörüne giren katýlým bankalarýnýn, Türkiye'deki atýl
kaynaklarýn ekonomiye kazandýrýlmasýný saðladýðýný söyledi.
Akyüz, ayrýca fon toplama ve kullandýrma yöntemlerinde geliþtirdikleri yeni ürünlerle sektörün çeþitlilik ve derinliðini arttýrdýðýný belirtti. Akyüz, yaklaþýk 30 milyar liralýk kaynaðý ülke
ekonomisine kazandýran ve 11 bin kiþiye iþ imkaný saðlayan
katýlým bankalarýnýn krizlerden daha az etkilenerek bütün
dünyanýn ilgi ve takdirini kazandýðýný kaydetti.
SAYI: 31
BANK ASYA
Ankara’da play-off rüzgarý esti
34 hafta devam eden
Bank Asya 1. Lig,
hem çekiþmeli hem
de heyacanlý geçti.
Lig birincisi Manisaspor ve lig ikincisi
Diyarbakýrspor Süper Lig’e çýktý.
2
İLHAMİ ÇORUMLU
008 - 2009 sezonunda Bank
Asya 1. Ligi hem çekiþmeli
hem de heyecanlý geçti. 34 haftalýk bir
maratonun sonunda Süper Lige çýkmaya
lig birincisi olarak Manisaspor ve lig ikincisi olarak Diyarbakýrspor hak kazandý.
Bank Asya 1. Ligi'nin statüsü gereði Süper Lig'e çýkacak 3. takým, play off karþýlaþmalarý ile belirlendi. Ankara'da oyna-
nan play off karþýlaþmalarýnda ligi üçünçü tamamlayan Boluspor, dördüncü tamamlayan Kasýmpaþa, beþinci tamamlayan Altay ve altýncý tamamlayan Karþýyaka bir üst lige çýkmak için Ankara
Yenikent ASAÞ Stadý'nda ter döktü.
Kural gereði; ligin 3. sü ile 6.sý, 4.sü
ile de 5.si karþý karþýya geldi. Final için
sahaya ilk çýkan Karþýyaka ile Boluspor
oldu. Karþýyaka, normal süresi ve uzatmalarý 0-0 biten maç sonunda rakibini
penaltýlarda 3-2 geçerek finale yükselen
ilk takým oldu. Final için Altay'la karþýlaþan Kasýmpaþa ise normal süresi ve uzatmalarý 1-1 biten maçta, rakibini penaltýlarda 4-2 yenerek finale yükselen ikinci takým olmayý haketti.
Herkes Süper Lige çýkacak 3. takýmý
merakla bekliyordu. Hem Kasýmpaþa hem
de Karþýyaka kulübü ve taraftarlarý bir üst
lige çýkacak takým olarak kendilerini düþündükleri için kutlama hazýrlýklarýný tamamlamýþlardý. Ligin ilk yarýsýný Kasýmpaþa 1., Karþýyaka ise 3. tamamlamýþtý. 34
maçlýk maraton sonunda Kasýmpaþa ligi
4., Karþýyaka ise ancak 6. tamamlamasýna
raðmen kader onlarý play-off finalinde
karþý karþýya getirmiþti.
Her iki takýmda da heyecan hem de
stres doruktaydý. Kasýmpaþa bir sene aradan sonra Süper Lig'e tekrar dönmek isterken, Karþýyaka ise yýllardýr kapýsýndan
döndüðü ve hayalini kurduðu ligde Ýzmir
takýmý olarak yer almayý hedefliyordu.
Gerginliði azaltma ve dostluðu pekiþtirme adýna ligin sponsoru Bank Asya, Karþýyaka ve Kasýmpaþa takýmlarýný Ankara
Sheraton Otel'de konuk etti. Final oynayacak iki takýmýn yönetici ve teknik heyetini, federasyon temsilcileri ve spor camiasýyla birlikte konuk eden Bank Asya,
maç öncesinde gerilimi azaltýcý ve fair
play'i öne çýkaran dostluk tablosunun
oluþmasýný saðladý.
Artýk sonucu sahada ter dökecek 22
isim belirleyecekti, yani artýk sözün bittiði
yerdeydik ve konuþmasý gerekenler ise yeþil zemine çýkan usta ayaklardý. Maç baþlar baþlamaz Ýzmir'in iddialý ekibi Karþýyaka 2. dakika da golü buldu. Karþýyaka taraftarý erken gelen golle çýlgýna dönerken,
tezahüratlarý ile sahayý inletiyorlardý. Oldukça çekiþmeli geçmesine raðmen ilk yarýda baþka gol olmayýnca devre bu sonuçla tamamlandý. Ýkinci yarýda her iki takýmýn futbolcularýnýn üzerindeki gerginlik
kendini belli ediyordu. Karþýyaka'nýn tek
gollük avantajýna raðmen her iki takýmda
kontrolü elden býrakmak istemiyor, rakip
sahaya yüklendikçe yükleniyorlardý.
Kasýmpaþa Erhan Küçük'le 55. dakikada beraberlik golünü buldu. Bu kez sevi-
27
SAYI: 31
BANK ASYA
Bank Asya 1. Ligi'nin statüsü gereði Süper Lig'e çýkacak 3. takým, play off karþýlaþmalarý ile belirlendi. Play off karþýlaþmalarýnda
ligi 3. tamamlayan Boluspor, 4. tamamlayan Kasýmpaþa, 5. tamamlayan Altay ve 6. Karþýyaka bir üst lige çýkmak için ter döktü.
nen taraf Kasýmpaþalýlardý. Bu gol ayný zamanda Ýstanbul ekibinin pes etmediðinin direndiðinin göstergesiydi. Her iki takýmda iyi
oyunlarýný golle süsleyemeyince maçýn normal süresi 1-1 sona erdi. Heyecan uzatmalara sarkmýþtý. Uzatmalarda Hüseyin Kartal,
112. dakika da Kasýmpaþa'yý öne geçiren gole
imza atmayý baþardý. Bu gol Ýstanbul ekibini
rahatlatmýþtý. Baþka gol olmayýnca maç bu
sonuçla bitti. Bu sonuçla Ýstanbul'un tarihi
Beyoðlu ilçesi için Süper Lig’de Galatasaray'la
birlikte 2.bir takýmla temsil edilme imkaný
tekrar daðuyordu. Zorlu maratonda Manisaspor, Diyarbakýrspor ve Kasýmpaþaspor gülerken, Karþýyaka ile birlikte Boluspor ve Altay
ümitlerini seneye ertelemek zorunda kaldý.
29
Bank Asya 1.Lig
Ödülleri
sahiplerini buldu
Bank Asya Genel
Müdürü Ünal Kabaca
ödülün Bank Asya'nýn
ortaya koyduðu etkin,
güvenilir ve saygýn yapýnýn da bir yansýmasý
olduðunu söyledi.
Bank Asya 1. Lig 2008-2009 sezonun
baþarýlý takýmý, teknik direktörü ve
sporcularýna ödülleri, Ýstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.
Bank Asya 1.Lig Ödülleri: En Centilmen Takým, Yýlýn Genç Yeteneði, Kurumsal Baþarý, Yýlýn Teknik Direktörü,
Yýlýn Futbolcusu, Yýlýn 11'i ve Yýlýn
Spor Kulübü þeklinde 7 ayrý kategoride
daðýtýldý. Four Seasons Bosphorus Hotel'de Bank Asya'nýn organize ettiði geceye , Gençlik ve Spor Genel Müdürü
2008-2009 Bank Asya 1. Lig
yılın 11'i ise şöyle oluştu:
Ufuk Ceylan (Manisaspor)
Güven Varol (Manisaspor)
Ferhat Öztorun (Manisaspor)
Evren Kürkçü (Kasýmpaþa)
Ersan Adem Gülüm (Adanaspor)
Yiðit Ýncedemir (Manisaspor)
Engin Öztonga (Diyarbakýrspor)
Cihan Yýlmaz (Karþýyaka)
Sezer Öztürk ( Manisaspor)
Özgür Can Özcan (Sakaryaspor)
Sertan Eser (Kasýmpaþa)
SAYI: 31
BANK ASYA
Bank Asya 1. Lig 2008-2009 sezonun baþarýlý takýmý, teknik direktörü ve sporcularýna ödülleri, Ýstanbul'da düzenlenen törenle sahiplerine verildi.Bank Asya 1.Lig Ödülleri: En Centilmen Takým, Yýlýn Genç Yeteneði, Kurumsal Baþarý, Yýlýn Teknik
Direktörü, Yýlýn Futbolcusu, Yýlýn 11'i ve Yýlýn Spor Kulübü þeklinde 7 ayrý kategoride daðýtýldý.
Yunus Akgül, Futbol Federasyonu Baþkaný
Mahmut Özgener, Baþkanvekili Lutfi Arýboðan, Bank Asya Yönetim Kurulu Baþkaný Tahsin Tekoðlu, Genel Müdürü Ünal Kabaca,
Bank Asya 1. Lig kulüplerinin baþkanlarý, teknik direktörleri, bazý futbolcular ve çok sayýda davetli katýldý. Törende bir konuþma yapan Bank Asya Genel Müdürü Ünal Kabaca,
"Bank Asya 1. Lig'in isim sponsoru olduðumuzda bu lig için bir ilki gerçekleþtirmiþtik.
Sponsorluðumuz kapsamýnda birçok yenilik
ve ilk'e imza atarak ilerlemeye devam ediyoruz.” ifadesini kullandý.
2008-2009 Bank Asya 1. Lig Ödüllerini Kazananlar:
En centilmen takým: Boluspor
Yýlýn genç yeteneði: Rýdvan Þimþek (Karþýyaka)
Yýlýn Futbolcusu: Sezer Öztürk (Manisaspor)
Kurumsal Baþarý Ödülü: Altay Spor Kulübü
Yýlýn takýmý: Manisaspor
Yýlýn Teknik Direktörü: Coþkun Demirbakan
(Diyarbakýrspor)
Play-Off en deðerli futbolcu ödülü: Erhan Küçük
(Kasýmpaþa)
SAYI: 31
BANK ASYA
Sultanhamam
þubesi ilk günkü
heyecanýyla
çalýþýyor
T
Bank Asya
Sultanhamam
Þube Müdürü
Necati Bektaþ
İLHAN BASMACI
arihi yarýmadada yer alan Sultanhamam,
geçmiþte olduðu gibi bugün de Ýstanbullular'ýn vazgeçemediði en ekonomik alýþveriþ merkezlerinden biri olma özelliðini koruyor. Tahtakale, Mahmutpaþa, Sirkeci arasýnda kalan ve Eminönü'nden Yeni Cami'ye açýlan bir sokakla baþlayýp geniþ bir meydana açýlan Sultanhamam ilginç bir ticaret meydaný görünümüyle Ýstanbul'daki benzerlerinden ayrýlýyor. Toptan ya
da perakende satýþ yapan; manifaturacýlarý, mefruþatçýlarý, çeyizcileri ve konfeksiyoncularý bünyesinde barýndýran bölge, cumhuriyet sonrasýnda Türk iþ dünyasýnýn
önemli isimlerinin 'ticareti öðrendiði yer' olarak biliniyor. Osmanlý döneminde de alýþveriþin en önemli
mekânlarýndan biri olan Sultanhamam, Ýstanbul Ticaret Odasý'nýn öncülüðünde alýþveriþ turizmine hizmet
etmesi için araç trafiðine kapatýlarak yeniden ihyâ edilmeye çalýþýlýyor.
Bank Asya'nýn en eski þubelerinden biri olan Sultanhamam Þubesi, 11 yýllýk geçmiþiyle bireysel, ticari ve iþletme bankacýlýðý alanlarýnda faaliyet gösteriyor. Sektör-
33
Bank Asya'nýn en eski þubelerinden biri
olan Sultanhamam
þubesinin baþýnda
sektörde 18 yýllýk
tecrübe ve birikime
sahip Necati Bektaþ
görev yapýyor.
de 18 yýllýk deneyime sahip olan Sultanhamam Þube Müdürü Necati Bektaþ,
müþteri odaklý hizmet anlayýþýyla hareket
ettiklerine dikkat çekerek "Sadece iþlem
bazlý deðil, kredi verdiðimiz müþterilerimizin diðer bankacýlýk çalýþmalarýndan
da pay almayý hedefliyoruz. Çünkü müþterinin nakit akýþýnýn yanýnda bireysel taraftaki tüm ihtiyaçlarýna çözüm ürettiðinizde iyi iliþkiler kurabiliyorsunuz." diye
konuþtu.
Þube Müdürü Necati Bektaþ, Bank Asya'nýn büyük þubeleri arasýnda yer aldýklarýný ve bu sýralama yapýlýrken; bankacýlýk ürünlerinin tamamýnýn hacim ve verimlilik analizlerinin göz önünde bulundurulduðunu belirterek "Bölgemizin konumu gereði gerek kredi tarafýnda gerekse mevduat ve diðer tüm bankacýlýk
ürünlerinde büyük hacimlerle çalýþmaktayýz. Bazý bölgelerde bulunan 8-10 banka
þubesinin toplamýndan daha büyük rakamlarý uzman kadromuzla yönetiyoruz.
Þubemizde 25 arkadaþýmýz görev yapýyor.
Ben ekibime 'takým arkadaþlarým' diyorum, çünkü baþarýlar takým ruhuyla elde
edilir. Takým arkadaþlarýmýzýn hepsi sektörün gerektirdiði her branþtan konusunda uzman eðitimli personelden oluþuyor." dedi.
Bölgede her sektörden firmanýn ticari faaliyette bulunmasý nedeniyle
müþterilerin bankacýlýk ihtiyaçlarýnýn
çeþitlilik arz ettiðini kaydeden Bektaþ;
"Bank Asya'nýn söylemi olan 'farklý beklentilere farklý çözümler' ilkesi ile ihtiyaçlarý iyi analiz ederek, müþterinin gerek yurt içi ticaret gerekse yurt dýþý ticaret ve diðer bankacýlýk hizmetlerinin tamamýnda devreye giriyoruz. Yani; yurt
içi ve yurt dýþý mal alýmlarýnýn finansmaný, ithalat, ihracat, leasing dahil tüm
hizmetler þubemiz tarafýndan yapýlýyor. Yine günümüzde giderek büyüyen
kartlý satýþ tarafýnda POS, mail order,
konut, taþýt ve satýn alýmlara yönelik bireysel ihtiyaç kredilerini müþterilerimize sunuyoruz." þeklinde konuþtu.
SAYI: 31
BANK ASYA
KOBÝ'ler Ýçin Kriz Yönetimi-3
DR. MAHMUT DEMİRKAN
Bank Asya Genel Müdür Yardýmcýsý
Geçen yazýlarýmýzda; KOBÝ'ler
için kriz yönetimine iliþkin bir
metodoloji önermiþ, olaðanüstü durumlarda yöneticilerin düþtükleri davranýþsal hatalara deðindikten sonra, krizi atlatmada iþletmelerin maddi olamayan kurumsal deðer
ve yeteneklerinin rolü üzerinde durmuþtuk.
Bu yazýmýzda da "içe doðru kritik bir bakýþ"
yapmanýn önemi üzerinde duracaðýz.
Hepimiz biliyoruz ki, yoðun rekabet ortamýnda "iþler yolunda giderken" aslýnda, geriye (aþaðýya, saða veya sola) pek bakmayýz veya çok azýmýz bunu yaparýz; ileri, daima ileri bakar, büyümeye odaklanýrýz. Arkada neler oluyor, saðda,
solda, alt kademelerde kim ne yapýyor, nasýl yapýyor? Kurallarýmýzdan, ilkelerimizden, misyon
ve vizyonumuzdan sapmalar var mý? Ya da ne
ölçüde sapmalar var? Gerçekten saðlýklý büyüyor muyuz? demeyiz. Nasýl olsa büyüyoruz, geliþiyoruz, para da kazanýyoruz, bu ortamda arkaya bakýp ortalýðý karýþtýrmanýn ne gereði var?
deriz. Ya da demiþ gibi davranýr, ilgisiz kalýr ve
benzeri yaklaþýmlar sergileriz. Ancak, düzgün
giden iþler biraz olsun bozulmaya, satýþlarýmýz
azalýp, kâr oranlarýmýz düþmeye baþladýðýnda
bu gerilemenin sorumlularýný kendimizce bulup, birimizi suçlamaya koyuluruz. Kötü hatýralarla dolu hafýzalarýmýzý canlandýrýr, geçmiþte
yaþadýðýmýz hatalarý bir film þeridi gibi döndü-
rür, baþkalarý tarafýndan yapýlan ve özellikle de
kendi ilgisizliðimizden üzerleri kapanan sorunlarý yeniden gündeme taþýrýz. Ýþte tam olarak
"yangýna körükle gitmek" buna denir.
Biz yöneticiler, özellikle son 20-25 yýl içerisinde; "dikiz aynasýna bakarak araç sürülmez,
daima ileriye bakmalýsýnýz, hep daha büyük
hedefler koyun, amaca ulaþmak için her yol
mubahtýr, sürekli savaþýn, hep yeni þeyler keþfedin, daha çok tüketin, tüketmeyi öðretin ki
ayakta kalasýnýz" türünden söylemlerle sürekli
"dolduruþa getirildik". Hep bu doðrultuda þartlandýrýldýk, kampanyalara ve süslü propagandalara maruz kaldýk, kalýyoruz. Dolayýsýyla da
ayaðýmýzý yorganýmýza göre uzatmadýk, uzatamadýk, ayaðýmýz yere basmadý. Çoðu zaman
gerçekte bulunmamýz gereken yerde bulunmadýk, kendimizi hep dev aynasýnda gördük. Saðlýklý büyüyemedik, þiþtik, þiþirildik. Çünkü baþarýlarýmýzý sürekli kýlamadýk.
Evet, dikiz aynasýna bakarak araç kullanýlmaz. Var olmak ve büyümek için ileriye bakmak
zorundayýz. Ancak, zaman zaman arkayý da kontrol etmek durumundayýz: Hem içeridekilere
(araçtakilere) ayný yöne gittiðimizi hissettirmek,
göstermek ve bize katýlmalarýný saðlamak için,
hem de dýþarýdakilerin (paydaþlarýn, müþterilerin
veya rakiplerin) bizimle olan iliþkilerini ve bize
olan mesafelerini kontrol etmek için. Bunu, araç
arýzalandýktan veya aracý bir yere çarptýktan sonra yapmanýn pek bir anlamý kalmamýþtýr. Zira
araçtakiler yaralanmýþ, arkamýzdan gelen diðer
araçlar da bize çarpmýþ veya bizi çoktan geçmiþ
SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ
Sözün Kýsasý
Suyun taþý delmesi gücünden deðil,
sürekli akmasýndandýr. (Anonim)
Kalitenin yolu önlem
geçer. (Philip Crosby)
35
almaktan
Bir adam köprü kurar, bin adam
geçer. (Özbek Atasözü)
Bir Alýntý*
"Sunay Akýn üstadýn aktardýðýna göre;
1903 yýlýnda, otomobil yarýþlarýna katýlan
ilk kadýn pilot olan Dorothy Lewitt, sýra dýþý kiþiliðiyle döneminin en renkli insanlarýndandý. Deniz sürat motoru da kullanan
genç kýz, 1906 yýlýnda Napier marka yarýþ
otosuyla saatte 96 mil sürate ulaþarak,
kadýnlar dalýnda dünya rekoru kýrmayý
baþarmýþtý. Ýngiltere'de yaþayan Levitt,
ayný yýl Kadýn ve Araba adýnda bir kitap
yazar. Bu kitap, otomobil tarihinde bir
devrime neden olacaktýr. Bayan Levitt, kitabýnýn bir sayfasýnda kadýnlara araba
kullanýrken yanlarýnda bir el aynasý bulundurmalarýný öðütler. Aynanýn amacý,
arada sýrada arkaya bakarak trafiði kontrol etmektir. Levitt'in kitabýndan tam beþ
yýl sonra, Indianapolis'te düzenlenen otomobil yarýþlarýnda, Ray Harroun adlý pilot,
kendi tasarýmý olan arabasýna ayna koyar.
Bu, dikiz aynasýnýn takýldýðý ilk arabadýr.
Ayna sayesinde piste hakim olan Harroun, yarýþý birinci sýrada tamamlar. Harroun'un 'Marmon Arýsý' adýný verdiði sarý
renkli arabasý, Motor Speedway Müzesi'nde sergilenmektedir. Otomobilinizde
kullandýðýnýz dikiz aynasýnýn bir kadýn buluþu olduðunu biliyor muydunuz? Hem de
arabayý sürerken arkada neler olup bittiði
umurunda olan bir kadýn tarafýndan hayata kazandýrýlmýþtýr. Bir baþka deyiþle, biz
erkekler, trafikte at gözlüðünün atýlmasýný bir kadýnýn zekâsýna borçluyuz".
Önce kendi eksiklikleriolabilirler. Bu bakýmdan kulmizi tamamlayacaðýz; yetlandýðýnýz araca belli periyotkinliklerimizi, yeteneklerilarda bakým yaptýrmamýz, hýmizi gözden geçirip, geliþtirzýmýzý yol koþullarýna göre
mek için program yapacaðýz.
ayarlamamýz veya yolcularýHiç vakit geçirmeden;
mýzý sürekli uyanýk tutmamýz
kaynaklarý ve özellikle de
gerekmektedir. Oysa biz, geinsan kaynaklarýný geliþtirnellikle olaðanüstü durumlarmenin yollarýný arayacaðýz.
da, problemler çoðaldýkça geGerekirse bazý iþlerimiriye veya içeriye doðru bakzi uzmanlara ya da profesmayý yeðleriz. Bu durumda
yonellere devretmenin yolçoðu zaman geç kaldýðýmýz
larýný arayacaðýz.
için öncesinden çözebileceði(*) Bu küçük alýntý; http://www.uludagsozluk.com/k/dikiz-aynasi/ den alýnmýþVerimlilik ve etkinlik
miz sorunlarý çözemez durutýr (06.06.2009).
için; ölçme ve uygulama
ma geliriz.
metotlarý geliþtireceðiz.
Þimdi yine olaðan üstü
Yöneticinin Kütüphanesi
Ve içe kritik bakýþý sürekbir dönemden geçiyoruz ve
1. Ýbrahim Zeyd Gerçik, Herdem Yeni;
Ýnsan Kaynaklarý ve Proje Yönetimi,
li tekrarlanan bir alýþkanlýk ve
daha öncesinden yapmadýKüre Yayýnlarý Ýstanbul, 2009
davranýþ biçimi haline getirðýmýz, zaman zaman geriye
2. Jack Welch and Suzy Welch, Kazanmak
Ýstiyorsanýz (Çev.: Ahmet Kardam), Optimenin yollarýný arayacaðýz.
bakýp da toparlayamadýðýmist Yayýnlarý: Ýstanbul, 2009.
3. Lee Lacocca, Bütün O Liderler NeKeþke bazen arkaya bakýp
mýz iþlerimizi biriktirdik,
reye Gitti (Çev.: Fezal Gülfidan), Opgerekli
düzeltmeleri yaparak
hatta problem haline getirtimist Yayýnlarý: Ýstanbul, 2009.
ilerleseydik de bizi bu kadar
dik. Üstüne üstlük bu sefer
kapsamlý bir deðiþime götüreyaþamakta olduðumuz krizin
cek ölçüde yeniden yapýlanma ihtiyacý hissetkökleri dýþarýda ve biriktirdiðimiz sorunlarý
meseydik! Her kriz bir diðerinden farklýdýr, doçözmemiz zorlaþtý. Pekiyi, oturup bekleyecek
layýsýyla her krizi çözecek evrensel varsayýmmiyiz? Elbette hayýr. Yine kendimize bir aylarda veya öngörülerde bulunmak mümkün
na tutacaðýz, bir taraftan ileriye bakarken
deðildir. Ve bizler yine baþka krizlerle karþýlaþabelki de sil baþtan yeniden yapýlanacaðýz.
caðýz, muhtemelen de yine belli zamanlarda
Bu çerçevede;
geriye dönüp yapmadýðýmýz þeylerin hesabýný
Temel var oluþ amacýmýzý, misyonumuveriyor olacaðýz. Ancak unutmayalým ki sorunzu ve vizyonumuzu gözden geçirip, gerekirse
larýmýzý öncelik sýrasýna koyarak, belli periyotyeniden tanýmlayacaðýz.
larla tek tek çözmek, sonradan birikmiþ halde
Ýlke ve politikalarýmýzý, iþlerimizi, iþ süçözmekten çok daha kolay ve etkin bir yoldur.
reçlerimizi, iþ yapma tarzýmýzý, standartlarýTabii ki ayakta kalabilirsek.
mýzý, yeniden tanýmlayacaðýz.
SAYI: 31
BANK ASYA
5.Uluslararasý Tasarým
Olimpiyatý gerçekleþtirildi
004 yýlýnda ilki gerçekleþtirilen Düþ Çizgisi,
geride kalan 4 yýl içerisinde hayranlýk
uyandýracak bir baþarý ile benzer þekilde
kurgulanan organizasyonlara ilham kaynaðý olmaya devam ediyor.
Teknoloji Tasarým ve Sanat Merkezi Derneði ile Atlantik Eðitim Kurumlarý'nýn organize ettiði Düþ Çizgisi 5. Uluslararasý Tasarým Olimpiyatý, Ankarada düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Dünyanýn deðiþik
yerlerinden ve Türkiye'den Ýlköðretim, lise ve üniversite öðrencilerinin hazýrladýðý birbirinden ilginç tasarýmlar 11-12 Nisan tarihlerinde Ankamall'da iki gün
boyunca sergilendi. 28 Ülke, 75 Ýlden 110 projenin yarýþtýðý Düþ Çizgisi 5.Uluslararasý Tasarým Olimpiyatýnda altýn madalya kazananlara ödüllerini Dýþiþleri Bakaný Ali Babacan verdi. Bank Asya'nýn da destek olduðu organizasyona öðrenciler, akademisyenler, sektör
temsilcileri, bürokratlar, ilgili kurum ve kuruluþlarýn
temsilcileri, basýn mensuplarý, milletvekillerinin yaný
sýra çok sayýda izleyici iþtirak etti.
2
Dünya gençleri bir
aðýzdan ‘çevremiz
kirlenmesin' mesajý verdi
atih Koleji'nin düzenlediði 17. Dünya Çevre
Proje Olimpiyatý'nda (ÝNEPO) þampiyonlar
belli oldu. 41 ülkeden gelen 141 gencin 85
projesi 40 uluslararasý jüri üyesi tarafýndan
deðerlendirildi. Bank Asya’nýn ana sponsorluðunda
gerçekleþtirilen etkinlik için dünyanýn dört bir tarafýndan gelen gençler, çevre mesajlarýný Türkçe olarak verdi. Ödüllerini almak için kürsüye çýkan gençlerin sevinçleri görülmeye deðerdi. Basýn ve medya dünyasýnda
baþarýlý görülen haberlere de çevre ödülleri verildi. Fatih Üniversitesi ve Fatih Koleji tarafýndan her yýl düzenlenen ÝNEPO Çevre Proje Olimpiyatlarý katýlan farklý ülkeden 41 genç, Çemberlitaþ FKM'de düzenlenen törenle
ödüllerine kavuþtu. Almanya, Ýngiltere, Güney Kore, Estonya ve Etiyopya gibi ülkelerden gelen farklý ten, renk
ve dilden gençler, dünyaya hep bir aðýzdan Türkçe mesaj verdi. 'Dünyayý koruyun', 'Bu dünya bizim', 'Geleceðimiz için aðaç dikelim' 'Susuz kalmak istemiyoruz' ve
'Savaþa son' diyen gençler biyoloji, fizik, kimya ve saðlýk gibi kategorilerde birbirleriyle kýyasýya yarýþtý. Jüri
özel ödülleri, altýn, gümüþ ve bronz ödülleri kazanan
gençler büyük sevinç yaþadý. Ödül Törenine, Mýsýr Baþkonsolosu Ýbrahim Sultan, Ýþadamý Ýhsan Kalkavan ve
Fatih Eðitim Kurumlarý Genel Müdürü Ýshak Þahin katýldý. Ödül töreninde konuþan Ýshak Þahin, "Bu dünyayý
yaþanýlýr hale getirmek için gençlerimizle daha çok çalýþacaðýz. Onlarýn ürettikleri projelerle daha çok umutlanýyoruz." dedi. Bu tarz programlarýn kültürler arasýnda köprü görevi gördüðünün altýný çizen Þahin, bu yarýþmalarýn artarak devam etmesi gerektiðini ifade etti.
F
37
Türkiye'de bir ilk: Konuþarak
kontör yükleme Bank Asya'da!
elefondan konuþma tanýma
sistemi sayesinde Bank Asya
müþterileri, Türkiye'de ilk defa müþteri temsilcisine baðlanmadan, beklemeden, konuþarak cep telefonuna kontör yükleyebilecek.
Sektörün teknoloji öncülüðünü yapan
Bank Asya, hayatý kolaylaþtýran, zamandan tasarruf saðlayan hizmetlerine bir
'ilk'i daha ekledi. Bankacýlýk hizmetlerini
telefondan müþteri temsilcisine baðlanmadan, bekleme ve tuþlama yapmadan
daha hýzlý bir þekilde sunmayý amaçlayan
Bank Asya, hayata geçirdiði telefondan konuþma tanýma sistemi sayesinde Türkiye'de ilk defa "sanal operatör ile kontör
yükleme" hizmetine baþladý. ITD firmasý
T
tarafýndan geliþtirilerek Bank Asya'nýn
mevcut sesli yanýt sistemine entegre edilen sanal operatör teknolojisiyle Bank Asya müþterileri, herhangi bir müþteri temsilcisine baðlanmadan, sadece konuþarak
günün 24 saati kontör yükleme iþlemi gerçekleþtirilebiliyor. Proje hakkýnda bilgi veren Bank Asya Alternatif Daðýtým Kanallarý Operasyon Müdürü Ýsrafil Aydýn, Türkiye'de alanýnda yapýlan ilk uygulama olan
'Sanal Müþteri Temsilcisi ile Konuþarak
Kontör Yükleme' projesi ile Bank Asya'nýn
müþterilerine yeni bir hizmet kanalý açtýðýný belirterek "Yakýnda müþterilerimiz, birçok bankacýlýk hizmetini, bu kanal sayesinde telefonda beklemeden ve sadece konuþarak alabilecekler." diye konuþtu.
KISA FÝLMLE UZUN YOLCULUK: Kristal Klaket
Kýsa Film dünyasýna sessiz ama hýzlý bir giriþ yapan
Kristal Klaket Kýsa Film Yarýþmasý'nýn bu yýl 3.sü
düzenleniyor. Fatih Üniversitesi'nin organize ettiði,
Bank Asya'nýn ana sponsor olduðu Kültür Bakanlýðý
ve Ýstanbul Kültür AÞ'nin desteklediði bu son
zamanlarýn popüler yarýþmasýnýn, kýtalar ötesinden de bir destekçisi var; New York Film
Academy ( NYFA ). Geçen yýl Emek Sinemasý'nda
gerçekleþen, Türkan Þoray'ýn "Onur Konuðu" olduðu ve Cahit
Berkay Konseri ile unutulmaz bir gecenin yaþandýðý Kristal
Klaket Ödül Töreni genç sinemacýlarýn hala hafýzasýnda
tazeliðini koruyor. Ýnternetteki kýsa film bloglarýnda tarz
bakýmýndan "Kýsa Film ile ilgili en ciddi ve özendirici ödül
gecesi" olarak nitelenen Kristal Klaket Ödülleri bu yýl geliþen
içerik, artan kategori sayýsý ve NYFA'dan yeni haberlerle
baþlýyor. Önceki yýllarda sadece "Kurmaca" dalýnda ödül
daðýtan yarýþma, bu dalda birinciliði kazanan genç yönetmeni 8 haftalýðýna New York'a gönderiyor ve NYFA'nýn
merkezinde ücretsiz sinema eðitimi alma imkaný saðlýyordu.
SAYI: 31
BANK ASYA
TEMÝNAT MEKTUPLARI VE YASAL
TAKÝBE ÝLÝÞKÝN TARTIÞMALAR
T
FIRAT YAĞCI
Bank Asya Müþavir Avukat
eminat mektuplarý Türk Bankacýlýk uygulamasýnda önemli yer iþgal etmekte ve banka
kredilerinin ciddi bir büyüklüðünü oluþturmaktadýrlar. Teminat mektuplarýnda yer alan "protesto keþide edilmeksizin, mahkeme kararýna
gerek olmaksýzýn ve borçlunun rýzasýný almaksýzýn muhatabýn ilk yazýlý talebinde derhal ve gecikmeksizin ödeme taahhüdü" bu mektuplarýn
resmi kuruluþlar ve özel kiþilerce her konuda en
çok aranan teminat türünü oluþturmasý sonucunu doðurmuþtur.
Türk Hukukunda ve Bankacýlýk mevzuatýnda
ilk teminat mektubu uygulamasý 1025 sayýlý ve
12/03/1927 tarihli Kanunu'un 1. maddesi uyarýnca Bakanlar Kurulunca çýkartýlan 08/01/1928 tarih ve 6048 sayýlý Kararname ile gerçekleþmiþtir.
Bu kararname ile "teminatý katiye mektubu - teminatý muvakkate mektubu" adý altýnda ilk teminat mektubu metinleri oluþturulmuþtur.
Teminat mektuplarý; ilk talepte ve herhangi
bir araþtýrma yapmaksýzýn, mahkemeye müracaat etmeksizin ödenmek zorunda olmalarý sebebiyle büyük bir risk kalemidirler. Bu nedenle
bankalarýn teminat mektubu lehtarý müþterilerine rücuu edebilmeleri önemlidir. 1928 yýlýnda
belirlenen teminat mektubu metinlerinde "kefil" ibaresinin bulunmasý uzun zaman bankalarýn mektup lehtarý müþterilerine müþterek müteselsil kefalet hükümleri gereðince müracaat
edebilmelerini saðlamýþtýr. Ancak yine ayný metinlerde bulunan "…protesto keþidesine ve hü-
küm istihsaline ve müteahhidin rýzasýný tahsile
hacet kalmaksýzýn mekfulunbin akçenin… ilk
iþarý tahririsinde derhal ve bila teallül… veya
emrine nakden ve tamamen ve aný talepten zamaný tediyeye deðin güzeran olacak eyyama ait
faizi kanunisi ile…" ibareleri 1960 yýllarda hukuk dünyasýnda tartýþmalara yol açmýþ ve nihayet 13/12/1967 tarih ve 67/66 Esas, 67/16 Karar sayýlý Yargýtay Ýçtihadý Birleþtirme Kararlarý
ile bu taahhütleri taþýyan bir teminatýn kefalet
sayýlamayacaðý kabul edilmiþtir.
Uygulamada teminat mektubuyla taahhüt
edilen risk gerçekleþmiþ ve Banka taahhüdünü
yerine getirmiþ ise, Bankanýn müþterisinden olan
alacaðý nakde dönüþtüðünden Bankalarýn kullandýrdýklarý nakdi kredilerden tahsili usulleri aynen uygulanýr. Konu, özellik arz etmediðinden
tartýþmasýzdýr. Ancak teminat mektubu henüz
tazmin olmamýþ, yani halen mer-i ise; Bankalarca mektup bedelinin lehtar müþterilerinden talep
edilmesi bir çok boyutuyla hala tartýþmalýdýr.
Uygulamada bankalar kredi hesabýný kapatarak nakit alacaklarýnýn ödenmesi; meri teminat mektubu bedelinin ise "depo edilmesini" talep etmektedirler. Bankalarýn bu talepleri üzerine, mer-i mektup bedellerinin deposunun talep
edilip edilemeyeceði tartýþýlmýþ ve Yargýtay 19.
Hukuk Dairesi'nin 20.12.1994 tarih 92/11337 Esas
93/8744 Karar sayýlý kararýnda belirtilen "…Kredi Sözleþmesi doðrultusunda, bankaya verdiði
teminat mektuplarý bedellerinin depo edilmesini borçludan talep edilebileceðinden, buna
iliþkin yapýlan icra takibine itirazýn iptaline karar verilmesi gerekir..." ifadeleri ile konu çözü-
39
me kavuþturulmuþ ve istikrar kazanmýþtýr. Kredi lehtarýnýn riskinin artmasý, lehtarýn durumu
hakkýnda tereddüde düþülmesi, lehtarýn mali
durumunun sarsýlmýþ gözükmesi, ödemelerini
aksatmasý, icra takibine maruz kalmasý, teminat mektubu devre komisyonlarýný ödeyememesi, uzun sure geçmesine raðmen teminat
mektubunun iade edilememesi de Yargýtay Kararlarýnda depo talep edilmesinin haklý sebepleri olarak sayýlmýþtýr.
Mektup bedellerinin depo edildiði hesaplarýn
mahiyetleri de bir müddet tartýþýlmýþ; depo edilen bedellerin gelir getirip getiremeyeceði üzerinde durulmuþtur. Konu Yargýtay 12. Hukuk
Dairesi'nin 04/11/2003 tarih ve 1752 Esas, 1174
Karar sayýlý kararý ile "…paranýn nereye depo
edileceði hususu da Yargýtay'ýn -davacý banka
nezdindeki faizsiz bir hesaba- þeklindeki uygulama ile ilgili yerel mahkeme kararlarýný onanmasý ile açýklýða kavuþmuþtur…" denilerek çözüme kavuþturulmuþtur.
Teminat mektuplarýnýn bedellerinin depo
edilmesi isteminde uzun sure tartýþýlan bir diðer husus ise; depo talebinin kefillere de yöneltilip yöneltilemeyeceði olmuþtur. Yargýtay 11.
Hukuk Dairesi 1986 tarihli bir kararýnda "…kredi sözleþmesinin 33/11. maddesi uyarýnca depo
borcunun, borçlunun yükümlülüðünü teþkil ettiðini, bu nedenle henüz risk gerçekleþmeden
kefillerden teminat mektubu bedelinin istenemeyeceðini…" belirtirken; Yargýtay 19. Hukuk
Dairesi 1999 tarihli bir baþka kararda "…sözleþmede teminat mektubu bedelinin bloke edilmesinden müþterinin sorumlu olduðunu, müteselsil kefillerin bu konuda bir sorumluluklarý
bulunmadýðýný belirten mahkeme kararýnýn
sözleþmenin 1. maddesinde kefillerin de müþteri sýfatý kapsamýnda tanýmlanmýþ bulunmasý,
kefillerinde sorumlu olacaðý þeklinde uygulama
karþýsýnda…" gerekçesi ile yerel mahkeme kararýný bozmuþ; depo talebinin kefillere de yö-
neltilebileceði görüþünü benimsemiþ; bu uygulama genel kabul görmüþtür.
Yargýtay'ýn, depo talebinin yerine getirilmemesi halinde; talebin hangi hukuki takip yollarýyla icra edileceði hususunda da kararlarý bulunmaktadýr. Ancak takip yollarý bakýmýndan
en ilgi çekici ve bankalarý en çok ilgilendiren deðiþiklik 2003 yýlýnda yaþanmýþtýr. Bu zamana
kadar birçok kararýnda Yargýtay, teminat mektuplarý bedellerinin depo edilmesinin "ipoteðin
paraya çevrilmesi yoluyla ilamlý takip" biçiminde gerçekleþtirilmesini kabul etmemekteydi.
Yargýtay 12. Hukuk Dairesi'nin 07/11/2003 tarih
ve 16972 Esas, 21995 Karar sayýlý kararýyla bu
görüþ deðiþtirildi ve teminat mektuplarýnýn bedellerinin depo edilmesinin "ipoteðin paraya
çevrilmesi yoluyla ilamlý takip"lerde de talep
edilebileceði görüþü benimsendi. Bu sayede; icra müdürlüðüne yapýlacak itirazlarýn takibi
durdurmasý engellenmiþ; bankanýn alacaðýný
ispatlamak zorunluluðunun önüne geçilmiþ; icrai iþlemlerin durdurulmasý için borçlu kredi
müþterisinin belirli þart ve usullerde borçsuzluðunu ispatlamasý öngörülmüþtür.
Sonuç olarak, Bankacýlýk uygulamalarýnýn en
hassas ve önemli konularýndan biri olarak hukuki mevzuatta yerini alan teminat mektuplarý ve
onlara dair tartýþmalarýn halen sürdüðü; konunun hukuk dünyasýnýn canlý ve üretken bir alaný
olduðu gözlemlenmektedir.
Kaynakça:
1) Banka Teminat Mektuplarý, Doç. Dr. Vahit
DOÐAN
2) Banka Teminat Mektuplarý ve Kontrgarantiler, Prof. Dr. Seza REÝSOÐLU
3) Banka Kredi Sözleþmelerinden Doðan Uyuþmazlýklar ve Akreditif, Cengiz KOSTAKOÐLU
4) Banka Hukuku Ýle Ýlgili Makaleler, Hukuki
Mütalaalar, Bilirkiþi Raporlarý; Prof. Dr. Hamdi
YASAMAN
5) Ý.Ý.K. Þerhi; Doç. Dr. Adnan DEYNEKLÝ
SAYI: 31
BANK ASYA
Türkiye’nin yaþayan insan
hazineleri listesinde yer alan
Mehmet Usta keçeciliði öðretiyor.
KEÇECİLİK
B
Mevlevi derviþlerinin sema
yaparken giydikleri
tepesi düz ve yüksek sikkeyi
Konya’da yapan son
isimlerden biri
Mehmet Girgiç.
AYDIN HIZLICA
irleþmiþ Milletler Eðitim, Bilim ve Kültür Kurumu(UNESCO)'nun "Türkiye'nin yaþayan
insan hazineleri" listesine aldýðý Mehmet Girgiç,
yok olmaya yüz tutan keçeciliði dünyaya tanýtýyor.
Arjantinli eþi ile kendi atölyesinde farklý türlerde
keçe yapan Mehmet Girgiç, dünyanýn sayýlý üniversitelerinde keçeciliði öðretiyor. Somut olmayan
kültür mirasý kapsamýnda korunan keçeler, Mehmet ustanýn hünerli ellerinde kah þala dönüþüyor
kah þapka, çanta veya kaftan oluyor.
Mevlevi derviþlerinin sema yaparken giydikleri
tepesi düz ve yüksek sikkeyi Konya'da yapan son
isimlerden biri Mehmet Girgiç. Dededen kalma
mesleðini Mevlana Müzesi'ne birkaç metre uzaklýktaki atölyesinde sürdürüyor. Geliþen teknolojiye
yenik düþen keçeciliði yaþatmak için verdiði mücadele UNESCO tarafýndan fark edilen yýllarýn ustasý,
'Türkiye'nin yaþayan insan hazineleri' listesine eklenerek koruma altýna alýndý.
Semazen sikkesi yapýmý dýþýnda geniþ bir alaný
bulunan keçe, sandalye minderi, duvar halýsý, seccade, heybe, külah, çizme, patik duvar panosu, yer
döþemesi, þal, þapka, çanta, kaftan olarak kullanýlýyor. Keçenin yapýmý koyun ya da deve yününün
kýrkýlmasý ile baþlýyor. Zorlu bir süreçten geçiyor.
Yünler, elle ya da çubuk yardýmýyla keçeci kalýbý
ismi verilen hasýrýn üzerine seriliyor. Serilen yünler, birbirine geçip keçe olabilmesi için hasýrla birlikte rulo yapýlarak iki saat yoðruluyor. Ardýndan
zeytinyaðýndan yapýlmýþ sabun ve sabunlu su ile
bir süre "piþirme" yapýlýyor. Hazýrlanan keçeler, bu
41
Kültür mirasý kapsamýnda korunan keçeler Mehmet Usta’nýn elinde kah þala dönüþüyor kah
çantaya.
aþamadan sonra tahta kalýplara konularak þekil
almasý saðlanýyor ve sikke yapýlýyor. Bu mesleði
yapanlara da keçeci ismi veriliyor. Anadolu'da
halen geleneksel yöntemlerle keçe üretimi yapýlan yerler bir elin parmaklarýný geçmiyor. Bu kiþilerin en önemlilerinden olan Mehmet Girgiç,
keçeciliði yaþatmaya çalýþýyor. Üniversite öðrencilerine mesleðini öðreten keçe ustasý bir taraftan da dünyaca tanýnmýþ üniversitelerde keçecilik üzerine dersler veriyor, sergiler açýyor.
Mehmet Girgiç'in ders verdiği üniversiteler
Mehmet Girgiç, ABD, Ýngiltere, Almanya ve Fransa'daki üniversitelerde keçecilik dersi veriyor.
Mehmet Girgiç Ýngiltere Oxford Üniversitesi, Almanya Osnabruk Üniversitesi, Avustralya RMIT
Üniversitesi, Amerika Lincoln Üniversity of missouri gibi üniversitelerde uygulamalý keçecilik
üzerine ders verdi. Yine, Amerika-Pennsylvania
Mattress Factory Museum/Pittssburgh'da keçe
sergisi, Amerika New Mexico'da UNESCO'nun
düzenlediði fuarda keçecilik sergisi açtý. Ameri-
ka-Detroit Wayne State University'de tekstil yarýþmasýnda ödül aldý. Avustralya RMIT Üniversitesinden 20 öðretim görevlisine Konya'da keçecilik üzerine kurs verdi.
Mehmet Girgiç, ömrünü verdiði mesleðini yaþatmak için çýrak bulamayýnca üniversite öðrencilerine iþin sýrlarýný anlatýyor. Konyalý keçe ustasý Girgiç'in çýraklarý arasýnda edebiyat, sanat
tarihi, güzel sanatlar ve resim öðretmenliði bölümlerinde yüksek lisans yapan öðrenciler de
bulunuyor. Keçeciliði dedesinden öðrendiðini
belirten Mehmet Girgiç, master yapan öðrencilere atölyesinde keçeciliði öðrettiðini anlattý. Üniversite öðrencilerinin keçeye yoðun ilgi göstermesinin kendisini sevindirdiðini anlatan Usta
keçeci, þunlarý söyledi: "Ben yýllardýr bu mesleði
birçok zorluða katlanarak sürdürmeye çalýþtým.
Teknoloji geliþtikçe keçecilik yok olmaya yüz
tuttu. Çýrak bulamýyoruz. Eþimle birlikte tüm
güçlüklere raðmen sürdürmeye çalýþýyoruz. Bir
taraftan da yurt dýþýndaki üniversitelerde keçecilik dersleri veriyorum. Deðiþik ülkelerde sergi-
SAYI: 31
BANK ASYA
ler açýyorum." Mehmet ustaya çýrak olan Selçuk Üniversitesi El Dokumalarý mezunu Büþra Karakaya da teknolojinin keçeciliði yok etmesinden yakýnýyor. El emeði keçeciliðin daha çok geliþmesini istediðini dile getiren Karakaya,
"Mehmet ustaya çýrak olmak benim için büyük bir þans."
diyor. Sanat Tarihi Bölümü öðrencisi Ferya Gül ise Mehmet
ustadan öðrendiði keçeciliðin püf noktalarýný yeni nesillere
öðretmek istediðini aktarýyor.
Arjantinli Silviya, 15 yıldır keçe yapıyor
Hem Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek hem de eski kilimcilik üzerine araþtýrma yapmak için 1994 yýlýnda Konya'ya gelen Silvia Ýnes Garoselli (46) keçecilik yapýyor.
Mevlana'nýn Mesnevi'sini okuduktan sonra Müslüman
olarak, Rabia ismini alan Garoselli, Mehmet Girgiç ile hayatýný birleþtirmiþ. Konya'da 15 yýldýr desen desen keçe
üretiyor. Eþinin Mevlana Müzesi'nin yakýnlarýnda bulu-
nan keçeci atölyesinde 14 yýldýr çalýþan Arjantinli Rabia,
bu süre içinde keçeden yüzlerce farklý eþya üretmiþ. Semazenlerin törenlerde giydiði sikkeleri de yapabilen Rabia haným, bugüne kadar eþiyle birlikte Kýbrýs ve Galata
Mevlevihanesi ile Konya Mevlana Müzesi'nde kabirlerin
baþýndaki sikkeleri yenileriyle deðiþtirdi. Konya'daki yeni
hayatýnda çok mutlu olduðunu ifade eden Rabia Girgiç,
kendisinin Arjantin'den geldiðini öðrenenlerin þaþýrdýðýný
söylüyor. 14 yýlda Türkçeyi iyi derecede öðrenen Rabia
Girgiç, üniversiteden staj yapmak için gelen öðrencilere
keçeciliði öðrettiðini kaydediyor. Yaþadýðý deðiþimden çok
memnun olduðunu söyleyen Rabia Girgiç, þöyle devam
ediyor: "Ýyi ki Konya'ya gelmiþim. Sanki yeniden doðdum.
Arjantinli bir arkadaþýmla beraber gelmiþtik. O arkadaþým da Ýslamiyet'i seçti. Þimdi eþim ve çocuðumla birlikte
mutlu bir hayat sürüyoruz. Konyalýlar bana çok yakýn
davrandý. Bu da beni çok etkiledi."
SAYI: 31
BANK ASYA
Yaz geldi
güneþe
dikkat!
H
DURAN SAVAŞ
avalarýn ýsýnmasýyla birlikte, uzmanlar güneþ çarpmasý ve sýcaklýðýn olumsuz etkilerine karþý önlem alýnmasý konusunda uyarýda bulundu. Aþýrý sýcaða maruz kalmak,
sýcak çarpmasý, sýcak bitkinliði, sýcak kramplarý, sýcak yanýklarý, sýcak
döküntüsü gibi rahatsýzlýklara yol açarak baþta beyin ve hayati organlara zarar verebiliyor.
Dahiliye uzmaný Hüsnü Yeþilot, yaz mevsimi ile birlikte sýcaklýk
ve nem artýþý yaþandýðýný buna baðlý olarak vücut ýsýsýnýn arttýðýný ve
metabolizmanýn bu duruma uyum saðlamaya çalýþtýðýný söyledi. Vü-
45
makla beraber, su dýþýnda süt, ayran ve meyve
cudun normalde terleme ile ýsýsýný dengede
Aþýrý sýcakta kal- suyu vücudun ihtiyacýný karþýlýyor. Kafein, alkol
tutmaya çalýþtýðýný ifade eden Yeþilot, yüksek
sýcaklýkta ise terleyerek beden ýsýsýnýn dengemak, sýcak çarp- ve fazla miktarda þeker içeren içecekler vücutta sývý kaybýna yol açtýðý için tüketilmemesi gede tutulamayacaðýný kaydetti. Yeþilot, þunlarý
masý, sýcak kramp- rekiyor. Sýcak çarpmasý ile ilgili rahatsýzlýklar ve
söyledi: "Özellikle yaþlýlar, bebekler ve kronik
hastalýðý olanlarda terleme mekanizmasý ile
larý, sýcak yanýklarý alýnmasý gereken önlemler:
Güneþ veya sýcak çarpmasý: Aþýrý sýcaða maruz
vücut ýsýsýnýn dengede tutulmasý her zaman
gibi rahatsýzlýklara kalma sonucu vücut ýsýsýnýn düþürülememesi
mümkün olmayabilir. Yine ortamdaki nem
karakterize bir tablodur. Acil olarak tedavi
oraný yüksekse terleme suretiyle vücut ýsýsý
yol açarak beyin ile
edilmezse kalýcý hasara veya ölüme neden olayeterli düzeyde düþmeyebilir. Yükselen vücut
ýsýsý beyin ve diðer hayati organlarda hasara
ve hayati organlara bilir. Bilinç kaybýndan önce tedaviye baþlanmasý durumunda iyileþme þansý oldukça yükyol açabilir." Aþýrý sýcaklar en fazla 4 yaþýndan
zarar verebiliyor. sektir. Ýlkyardýmda; kiþi hemen serin ve hava
küçük çocuklar, yaþlýlar, bakýma ihtiyacý olanakýmý olan bir yere alýnmalý, sýký giysileri gevlar, hamileler, aþýrý kilolular, açýk alanda çalýþetilmeli, soðuk su veya vantilatör, klima gibi soðutucularla soþanlar ile kronik hastalýðý olanlarý etkiliyor. Risk grubunda buluðutulmaya çalýþýlmalý, kesinlikle içmesi için sývý verilmemeli ve
nanlarýn günün en sýcak saatleri olan 10.00-16.00 arasýnda mecen yakýn saðlýk kuruluþuna götürülmelidir.
bur kalmadýkça dýþarý çýkmamasý öneriliyor. Dýþarýda bulunulduSýcak Bitkinliði: Uzun süre aþýrý sýcaða maruz kalma ve yeterðunda açýk renkli, hafif, bol ve sýký dokunmuþ kumaþlardan yapýli miktarda sývý almamaya baðlý su ve mineral kaybýyla meydana
lan giysilerin tercih edilmesi; geniþ kenarlý ve hava delikleri olan
gelir. Güneþ çarpmasýnýn daha hafif þekli olup hayati tehlike yokþapka giyilmesi ve güneþin zararlý ýþýnlarýndan koruyan güneþ
tur. Ýlkyardýmda; serin bir yerde istirahata alýnan hastanýn giysigözlüðü kullanýlmasý tavsiye ediliyor. Spor için nispeten sabah
leri gevþetilir, sýrt üstü yatýrýlarak bacaklarý yükseltilir. Islak havve akþam saatlerinin tercih edilmesi, fiziki aktivitede oluþan su
lu veya bezle serinletilmeye çalýþýlýr. Bol miktarda sývý verilir.
kaybýnýn mutlaka giderilmesi gerekiyor. Her 1 saatlik spor için en
Yaklaþýk 1 saat içerisinde kiþinin genel durumu düzelmezse mutaz 2-4 bardak sývý alýnmasý ve bol miktarda sebze ve meyve tükelaka saðlýk kuruluþuna baþvurulmasý gerekir.
tilmesi sýcaðýn olumsuz etkilerini azaltýyor. Su içmek esas ol-
SAYI: 30
BANK ASYA
GENEL MÜDÜRLÜK
Genel Müdürlük ...........................(0216) 633 50 00 ........(0216) 633 50 50
Genel Müdürlük Operasyon Merkezi (0216) 554 50 00........(0216) 554 03 03
Güney Anadolu Bölge Müdürlüðü ..(0342) 323 53 12 ........(0342) 323 51 61
İSTANBUL ANADOLU YAKASI
Şube
Telefon
Faks
Merkez Şube..............................(0216) 633 69 43 ........(0216) 632 13 50
Acıbadem Şubesi ......................(0216) 545 07 85 ........(0216) 327 54 22
Altunizade Şubesi .....................(0216) 474 42 11 ........(0216) 474 41 48
Beykoz Şubesi ...........................(0216) 323 91 06 ........(0216) 323 91 05
Çekmeköy Şubesi......................(0216) 466 13 53 ........(0216) 466 13 43
Dolayoba Şubesi........................(0216) 379 74 84 .......(0216) 379 96 60
Erenköy Şubesi..........................(0216) 467 16 06 .......(0216) 467 00 76
İmes Sanayi Şubesi...................(0216) 540 24 24 ........(0216) 540 51 70
Kadıköy Şubesi..........................(0216) 449 27 10 .......(0216) 449 27 09
Kartal Şubesi .............................(0216) 389 99 96 .......(0216) 389 55 66
Kavacık Şubesi..........................(0216) 537 19 70 .......(0216) 425 02 77
Kozyatağı Şubesi.......................(0216) 445 36 26 ........(0216) 445 33 62
Kurtköy Şubesi ..........................(0216) 378 34 31 ........(0216) 595 28 10
Libadiye Şubesi ........................(0216) 545 30 90 ........(0216) 545 08 11
Maltepe Şubesi..........................(0216) 305 00 50 .......(0216) 305 00 40
Pendik Şubesi............................(0216) 491 69 42 .......(0216) 491 69 46
Sultanbeyli Şubesi.....................(0216) 419 90 00 ........(0216) 419 21 10
Tepeüstü Şubesi........................(0216) 466 43 50 ........(0216) 466 43 65
Tuzla Şubesi ..............................(0216) 392 93 89 ........(0216) 392 30 37
Tuzla Serbest Bölge Şubesi......(0216) 394 07 81 .......(0216) 394 07 87
Ümraniye Şubesi .......................(0216) 523 04 50 .......(0216) 523 04 56
Üsküdar Şubesi .........................(0216) 532 55 55 ........(0216) 532 90 90
İSTANBUL AVRUPA YAKASI
Arnavutköy Şubesi....................(0212) 597 08 28 ........(0212) 597 70 44
Avcılar Şubesi............................(0212) 694 80 00 ........(0212) 694 78 78
Bağcılar Şubesi .........................(0212) 435 78 00 .......(0212) 435 75 57
Bahçelievler Şubesi...................(0212) 502 81 00 ........(0212) 502 80 88
Bakırköy Şubesi ........................(0212) 466 05 06 .......(0212) 466 37 00
Bakırköy Çarşı Şubesi ..............(0212) 542 77 09 ........(0212) 542 51 46
Başakşehir Şubesi ....................(0212) 486 19 24 ........(0212) 485 35 68
Bayrampaşa Şubesi ..................(0212) 493 13 00 .......(0212) 493 16 16
Beşiktaş Şubesi.........................(0212) 227 95 00 ........(0212) 227 22 40
Beşyüzevler Şubesi...................(0212) 618 80 35 ........(0212) 618 70 65
Beylikdüzü Şubesi.....................(0212) 872 68 48 .......(0212) 873 13 16
Çağlayan Şubesi........................(0212) 291 80 08 .......(0212) 291 66 64
Esenler Şubesi...........................(0212) 611 00 15 ........(0212) 611 00 98
Esenyurt Şubesi.........................(0212) 450 00 66 ........(0212) 450 04 33
Fatih Şubesi...............................(0212) 531 88 87 .......(0212) 531 80 87
Florya Şubesi .............................(0212) 573 48 28 ........(0212) 573 40 39
GOP Şubesi ................................(0212) 418 49 99 .......(0212) 418 47 70
Güneşli Şubesi...........................(0212) 630 93 93 .......(0212) 630 36 20
Hadımköy Şubesi ......................(0212) 886 26 10 ........(0212) 886 26 25
İkitelli Şubesi.............................(0212) 549 81 41 .......(0212) 549 81 40
İstoç Şubesi ...............................(0212) 659 60 00 .......(0212) 659 33 11
Kağıthane Şubesi ......................(0212) 295 81 33 ........(0212) 294 98 64
Karaköy Şubesi .........................(0212) 243 85 40 .......(0212) 243 85 41
Kuyumcukent Şubesi................(0212) 603 12 40 .......(0212) 603 12 49
Laleli Şubesi ..............................(0212) 458 77 77 .......(0212) 458 78 58
Levent Sanayi Şubesi................(0212) 283 34 20 ........(0212) 269 67 69
Maslak Şubesi ...........................(0212) 286 09 32 ........(0212) 328 16 68
Mecidiyeköy Şubesi ..................(0212) 356 37 00 .......(0212) 356 17 17
Mercan Şubesi...........................(0212) 526 64 04 ........(0212) 526 64 15
Merter Şubesi ............................(0212) 637 69 00 .......(0212) 637 69 10
Sarıyer Şubesi ...........................(0212) 271 50 65 .......(0212) 271 55 88
Sefaköy Şubesi..........................(0212) 541 68 08 ........(0212) 541 78 44
Sultançiftliği Şubesi..................(0212) 667 34 34 .......(0212) 667 53 53
Sultanhamam Şubesi................(0212) 522 22 85 .......(0212) 522 53 00
Şirinevler Şubesi .......................(0212) 639 18 19 ........(0212) 639 18 29
Şişli Şubesi ................................(0212) 296 70 05 .......(0212) 296 70 06
Taksim Şubesi...........................(0212) 244 80 50 ........(0212) 244 80 25
Topçular Şubesi.........................(0212) 674 66 43 ........(0212) 674 81 55
Topkapı Şubesi..........................(0212) 482 51 65 ........(0212) 483 20 33
Zeytinburnu Şubesi ...................(0212) 546 42 42 ........(0212) 546 45 60
ADANA
Adana Şubesi.............................(0322) 457 67 00 ........(0322) 457 52 53
Çukurova Şubesi .......................(0322) 233 09 81 ........(0322) 233 09 31
Adapazarı Şubesi ......................(0264) 281 39 10 .......(0264) 281 39 01
Afyon Şubesi..............................(0272) 214 50 00 .......(0272) 214 33 33
Aksaray Şubesi..........................(0382) 212 74 36 .......(0382) 213 15 70
ANKARA
Ankara Şubesi ...........................(0312) 310 47 47 .......(0312) 310 47 57
Balgat Şubesi.............................(0312) 473 54 20 ........(0312) 473 54 30
Çankaya Şubesi.........................(0312) 439 52 50 ........(0312) 439 52 55
Etlik Şubesi................................(0312) 321 86 31 ........(0312) 322 61 45
Kızılay Şubesi ............................(0312) 419 37 00 .......(0312) 417 29 00
Kızılcahamam Şubesi ...............(0312) 736 05 90 ........(0312) 736 09 30
Ostim Şubesi..............................(0312) 354 84 74 .......(0312) 354 40 05
Polatlı Şubesi.............................(0312) 621 33 58 ........(0312) 621 26 49
Sincan Şubesi............................(0312) 276 81 10 ........(0312) 276 81 15
Siteler Şubesi.............................(0312) 353 42 00 ........(0312) 353 57 00
Yenimahalle Şubesi...................(0312) 315 34 43 ........(0312) 315 53 80
ANTALYA
Alanya Şubesi............................(0242) 519 07 02 ........(0242) 519 05 84
47
Antalya Şubesi...........................(0242) 248 00 71 .......(0242) 242 43 45
Aspendos Bulvarı Şubesi..........(0242) 313 18 18 ........(0242) 311 77 80
Kepez Şubesi .............................(0242) 345 94 45 ........(0242) 345 95 59
Aydın Şubesi..............................(0256) 213 03 90 .......(0256) 225 22 26
Balıkesir Şubesi.........................(0266) 239 66 13 .......(0266) 239 68 40
Batman Şubesi ..........................(0488) 212 07 95 .......(0488) 212 07 22
Bolu Şubesi................................(0374) 212 15 15 ........(0374) 212 35 07
BURSA
Bursa Şubesi..............................(0224) 225 14 80 .......(0224) 225 14 89
Demirtaş Şubesi .......................(0224) 211 19 09 ........(0224) 211 19 08
İnegöl Şubesi ............................(0224) 715 17 55 ........(0224) 715 72 75
Nilüfer Şubesi ...........................(0224) 249 49 09 ........(0224) 249 45 99
Yıldırım Şubesi ..........................(0224) 360 11 11 ........(0224) 362 63 43
Çanakkale Şubesi .....................(0286) 212 05 00 ........(0286) 214 12 09
Çorum Şubesi ............................(0364) 224 11 60 .......(0364) 224 24 36
Denizli Şubesi ............................(0258) 241 87 88 ......(0258) 241 35 70
DİYARBAKIR
Dağkapı Şubesi .........................(0412) 224 39 39 .......(0412) 223 25 50
Diyarbakır Şubesi......................(0412) 251 62 61 .......(0412) 251 98 08
Düzce Şubesi .............................(0380) 523 57 80 ........(0380) 524 94 24
Elazığ Şubesi .............................(0424) 237 37 00 .......(0424) 237 53 53
Ereğli Şubesi..............................(0372) 322 06 00 .......(0372) 322 18 78
Erzurum Şubesi .........................(0442) 213 59 10 .......(0442) 213 59 20
Eskişehir Şubesi........................(0222) 230 82 00 .......(0222) 230 55 47
GAZİANTEP
Sanayi Şubesi ............................(0352) 332 40 41 .......(0352) 331 77 76
KOCAELİ
Gebze Şubesi .............................(0262) 644 07 07 .......(0262) 644 15 05
Gebze Çarşı Şubesi ...................(0262) 645 02 80 ........(0262) 645 02 93
İzmit Şubesi ...............................(0262) 323 09 00 ........(0262) 323 09 08
KONYA
Büsan Şubesi.............................(0332) 345 46 46 .......(0332) 345 46 55
Konya Şubesi.............................(0332) 238 95 05 .......(0332) 238 95 13
Konya Ereğli Şubesi ..................(0332) 712 40 40 ........(0332) 712 42 32
Mevlana Şubesi .........................(0332) 350 08 80 .......(0332) 353 30 80
Kırıkkale Şubesi ........................(0318) 225 20 00 ........(0318) 225 26 17
Kütahya Şubesi..........................(0274) 216 85 85 ........(0274) 216 74 74
Malatya Şubesi..........................(0422) 323 31 31 .......(0422) 323 47 77
Manisa Subesi ...........................(0236) 231 21 00 ........(0236) 232 42 31
Mersin Şubesi............................(0324) 238 77 10 .......(0324) 238 81 66
Nevşehir Şubesi.........................(0384) 213 05 55 .......(0384) 213 07 35
Osmaniye Şubesi ......................(0328) 812 00 66 ........(0328) 814 86 66
Rize Şubesi ................................(0464) 217 09 82 ........(0464) 217 09 77
Samsun Şubesi..........................(0362) 432 51 52 .......(0362) 435 57 07
Sivas Şubesi ..............................(0346) 225 56 96 ........(0346) 224 25 34
Şanlıurfa Şubesi ........................(0414) 216 80 80 .......(0414) 216 49 49
Gatem Şubesi ............................(0342) 238 37 37 .......(0342) 238 37 77
Gaziantep Şubesi.......................(0342) 215 17 79 .......(0342) 215 17 93
Suburcu Şubesi .........................(0342) 232 65 10 .......(0342) 232 66 72
TEKİRDAĞ
HATAY
Tekirdağ Şubesi ........................(0282) 260 64 90 ........(0282) 260 59 04
Antakya Şubesi .........................(0326) 225 13 83 ........(0326) 225 26 42
İskenderun Şubesi ....................(0326) 617 93 10 .......(0326) 613 70 86
Tokat Şubesi..............................(0356) 214 07 07 ........(0356) 213 11 50
Isparta Şubesi............................(0246) 223 11 19 ........(0246) 223 20 75
Trabzon Şubesi..........................(0462) 321 93 00 .......(0462) 321 94 70
İZMİR
Çerkezköy Şubesi......................(0282) 725 37 05 .......(0282) 725 32 26
Çorlu Şubesi...............................(0282) 653 22 40 .......(0282) 653 31 80
Uşak Şubesi ...............................(0276) 224 54 56 .......(0276) 224 61 30
Aliağa Şubesi.............................(0232) 617 23 00 ........(0232) 617 23 09
Bornova Şubesi .........................(0232) 343 16 16 .......(0232) 343 71 20
İzmir Şubesi...............................(0232) 445 37 10 .......(0232) 445 62 21
Karabağlar Şubesi.....................(0232) 254 79 79 .......(0232) 254 11 61
Karşıyaka Şubesi.......................(0232) 372 77 20 .......(0232) 372 86 70
Yenişehir Şubesi........................(0232) 457 93 83 .......(0232) 457 97 96
Van Şubesi.................................(0432) 210 23 40 ........(0432) 214 02 90
Kahramanmaraş Şubesi ...........(0344) 221 59 00 .......(0344) 221 59 60
Karabük Şubesi .........................(0370) 412 66 06 .......(0370) 413 14 74
Boğaziçi Kurumsal Şubesi........(0212) 272 50 04 .......(0212) 272 60 69
KAYSERİ
Trakya Kurumsal Şubesi ..........(0212) 657 95 77 ........(0212) 657 61 54
Kayseri Şubesi...........................(0352) 221 00 69 .......(0352) 221 29 88
Uludağ Kurumsal Şubesi ..........(0224) 224 50 50 ........(0224) 221 86 14
Yalova Şubesi ............................(0226) 813 15 00 ........(0226) 811 59 43
KURUMSAL ŞUBELER
Anadolu Kurumsal Şubesi ........(0216) 372 13 00 .......(0216) 372 15 50
Başkent Kurumsal Şubesi ........(0312) 219 18 39 .......(0312) 219 18 40
Ege Kurumsal Şubesi................(0232) 441 47 40 ........(0232) 441 52 04

Benzer belgeler

PDF Versiyonu - Kahve Molası

PDF Versiyonu - Kahve Molası var, bunun tembellikle bir ilgisi yok, tamamen teknik bir sorun. Ýþyerlerinin kapalý olmasý nedeniyle dolan posta kutularý ve geri dönen KM'lerle uðraþmak bayaðý zor oluyor. O nedenle böyle tatille...

Detaylı

Yard m ve dualar m zla PakistanŁday z

Yard m ve dualar m zla PakistanŁday z saðlýyor. Belirtilen internet adresinden hiçbir belgeye ulaþýlamadýðý gibi verilen telefon numaralarý da servis dýþý. Bu þirketin, Avusturyalýlar’ý ve Almanca’sý iyi omayan Türkler’i hedef aldýðýný...

Detaylı