Gazason ozet.fh11

Transkript

Gazason ozet.fh11
Orijinal makale
Yeni Tıp Dergisi 2006; 23: 59-97
İnfantil Kolikte Tedavi
H.‹brahim YAKUT 1, Celal TOPLU 2
1D›flkap›
Çocuk Hastal›klar› E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi, ANKARA
2Özel Avc›lar Hospital, ‹STANBUL
ÖZET
ABSTRACT
‹nfantil kolik infantlarda en s›k rastlanan flikayetlerden biridir.
‹nfantil kolik tedavisi için bir çok tedavi yöntemleri denenmifltir.
Ancak bunlardan hiçbirisi tedavide yeterli bulunmam›flt›r.
Tedavide yeni bir alternatif olan topikal bitkisel ya¤ kar›fl›m›
uygulamas›n›n; a¤›zdan verilen simethicon, hyocin, mebeverin
pamoate ve rezene çay› tedavi sonuçlar› ile karfl›laflt›rmak
amac›yla bu çal›flma düzenlenmifltir. Çal›flmaya yafllar› 25 gün
ile 5 ay aras›nda olan üç yüz yirmi yedi bebek al›nm›flt›r. Çal›flma
sonucu bitkisel ya¤ kar›fl›m›n› kullanan infantil kolikli bebeklerin
di¤er ilaçlar› kullanan bebeklere göre daha k›sa sürede
rahatlad›klar› görülmüfltür (p<0.01).
Treatment of infantil colic
Anahtar Kelimeler: ‹nfantil kolik, bitkisel tedavi, gazason®,
simethicon, hyocin, mebeverine
Infantile colic is the most frequent complaints in infants. For
the treatment of infants with infantile colic, lots of treatment
modalities were tried for the treatment of this disorder.
In our study the transdermal effect of mixture of olive oil,
cumin oil and thyme oil has been investigated. Three hundred
twenty seven children selected among ages 25 days to 5
mounths applied for infantile colic to our hospital between
2001, 2004 were included in this study. The purpose of the
study was to compare the efficacy and the tolerance of
transdermally applied herbal mixture (olive oil, cumin oil and
thyme oil) with oral simethicon, mebeverine pamoate, hyoscineN-butyl and fennel tea in the treatment of infants with infantile
colic. Clinical improvement was significantly higher in the
mixture of the herbal oit group as compared to the other
medicines used (p<0.01).
No serious side effect was observed with transdermal the
mixture of the herbal oil as a result, we can conclude that
herbal mixture is safe and effective in the clinical recovery of
infantile colic.
Key Worlds: Infantile colic, herbal treatment, gazason®,
simethicon, hyocin, mebeverine.
G‹R‹fi
‹nfantil kolik (‹K) yafllar› 3 hafta ile 4 ay aras›nda bebek sahibi
olan ailelerin pediatristlere en s›k baflvuru nedenidir. 1954’te
Wessel ve arkadafllar› ‹K’yi günde 3 saatten, haftada 3
günden fazla süren ve en az 3 hafta devam eden a¤lama
fleklinde tan›mlam›fllard›r1.
‹nfant dönemdeki bebeklerin %10-30’u infantil kolikten
etkilenir ve günde ortalama 2-3 saat süreyle afl›r› a¤larlar.
‹nfantil kolik afl›r› a¤lama yan›nda kar›n fliflkinli¤i, kab›zl›k,
kusma veya ishal ile beraber olabilir. Bat›nda gaz geçifli
artm›flt›r. Bebekte hafif geliflme gerili¤i olabilir2,3. Klinik
gözlem olarak özellikle akflam saatlerinde bebe¤in afl›r›
a¤lamas› bafllar, sakinlefltirilemez, yumruklar›n› s›kar,
bacaklar›n› karn›na çeker, s›rt› yay gibi kavislenir, yüzü k›zar›r
bazen de yüzü soluklafl›r2.
‹nfantil kolikte etiolojik ajanlar hakk›nd açeflitli teoriler ileri
sürülmüfltür. Bunlar; gaz yutulmas› veya afl›r› gaz oluflumu,
besin alerjisi ve intolerans› (inek sütü, annenin ald›¤› kahve,
çikolata, kabuklu deniz mahsulleri, f›nd›k, f›st›k, ceviz, brokoli,
yeflil biber, baharatl› yiyecekler vb), gastroözofagal reflü,
geçici laktoz intolerans› gastrointestinal nörogeliflimsel
immaturite gibi nedenlerdir2-6. ‹nfantil kolikli vakalar›n
%5’inden az› organik nedenler içerir4.
Ailelerde belirgin psikolojik risk faktörleri, prenatal emosyonel
distress, maternal psikopatoloji, postnatal aile anlaflmazl›klar›,
anne bebek aras›nda ruhsal iliflki bozuklu¤u, anne anksietesi
ve emosyonel labilite vard›r 2-4 . Sigara içen annelerin
bebeklerinde motivilin seviyelerinin artmas› da sebep olarak
düflünülmüfltür7.
MATERYAL VE METOT
Seydiflehir SSK Hastanesi’nde 2001-2004 aras›nda yafllar›
25 gün ile 5 ay aras›nda de¤iflen 327 bebek çift kör
randomize olarak çal›flmaya al›nd›.
Bebekler Wessel kriterlerine uygun haftada 3 günden fazla
günde 3 saatten fazla a¤layan bebekler idi1. Bebeklerin
170’i erkek, 157’si k›z idi. Yafl ortalamas› 27±5.2 gün idi.
Bebeklerin hepsi anne sütü ile besleniyordu. Do¤um a¤›rl›klar›
ortalama 3100±200 g idi. Do¤um a¤›rl›klar› aras›nda anlaml›
bir farkl›l›k yoktu (p=0.01).
Erkek bebeklere infantil kolik için 35’ine hyocin nbutil bromür
likit (antikolinerjik 1), 31’ine mebeverin likit (antikolinerjik
2), 29’una simeticon granül, 40’›na rezene çay› oral olarak
verildi. K›z bebeklerin 25’ine hyocin n-butil bromür likit
(antikolinerjik 1), 25’sine mebeverin likit (antikolinerjik 2),
22’sine simeticon susp, 36’s›na rezene çay› oral olarak
verildi.
Erkek bebeklerin 35’ine, k›z bebeklerin 36’s›na bitkisel ya¤
kar›fl›m› (cumin oil, oleum olivia, origanum oil=Gazason®)
kar›n bölgesine umbilikus etraf›na 5 damla sürülerek 5
dakika süre ile masaj fleklinde uyguland›. Bebeklerin hiç
birinde yan etki görülmedi.
Sonuçlar istatistiksel olarak Khi-kare testi ile de¤erlendirildi.
BULGULAR
Kullan›lan tedavi yöntemine göre sonuçlar tablo I’de
verilmifltir.
Bitkisel ya¤ kar›fl›m› kullanan ve kullanmayan bebekler
aras›nda a¤lama s›kl›¤› aç›s›ndan istatistiksel olarak anlaml›yd›
(p<0.01). Bitkisel ya¤ kar›fl›m› ve hyocin n-butil bromür
kullananlar (p<0.01), bitkisel ya¤ kar›fl›m› ve simeticon
kullananlar (p<0.01), bitkisel ya¤ kar›fl›m› ve mebeverin
kullananlar (p<0.01) bitkisel ya¤ kar›fl›m›, ve rezene çay›
kullanan (p<0.01) bebekler aras›nda tedaviye cevap aç›s›ndan
istatistiksel olarak anlaml›l›r vard›.
TARTIfiMA
‹nfantil kolik hem aile hem de bebek bak›c›lar› için önemli
bir problemdir. Bebekleri ve aileleri rahatlatmak için y›llard›r
pek çok ilaç ve bitkisel tedaviler denenmifltir2.
Simethicon ile yap›lan üç çal›flmadan yaln›z birinde a¤lama
ataklar› azalm›flt›r8. Dicyclomine ile yap›lan bir çal›flmada
placeboya göre daha iyi sonuçlar al›nm›fl ancak %8 oran›nda
bebeklerde uyuflukluk, kab›zl›k, diare ve 7 haftadan
küçüklerde apne, konvülziyon ve koma görülmüfltür9. Metil
skopolamin ile yap›lan çal›flmalarda ise plaseboya göre daha
iyi sonuç al›nm›flt›r, ancak yan etkiler daha fazla olmufltur1012.
Bir çal›flmada hipoallerjenik diet alan annelerin (annenin
beslenmesinden inek sütü, yumurta, ceviz, f›nd›k gibi
ürünlerin ç›kar›lmas›) sütü ile beslenen bebeklerin kolik
yak›nmalar›nda %61, kontrol grubunda ise %43 azalma
bulunmufltur13. Bir çal›flmada ise soya içerikli formula ile
beslenenlerde kolik bir çal›flmada kolik semptomlar›n›n
belirgin bir azalma oldu¤u gösterilirken1 bir baflka çal›flmada
ise yararl›l›k gösterilememifltir14,15.
Laktaz enzimleri kullan›larak infantil kolik semptomlar›n›
azaltmak mümkün olmam›flt›r16,17. Bir çal›flmada infantil
koliklilerde irritabl kolon sendromundaki benzer fizyopatoloji
düflünülmüfl ve bebeklere liften zengin formulalar verilmifl
ancak placeboya göre bir anlaml›l›k saptanmam›flt›r18.
Araç simülatörleri infantil kolik semptomlar›n› azaltmak için
kullan›lm›fl ve ailelerin yak›nma sürelerinde bir saatlik azalma
olmufltur19. Ailelere psikolojik destek çal›flmalar› ile bebeklerin
günlük a¤lamas›nda hafif anlaml› bir azalma saptanm›flt›r20.
Standardize edilemeyen bir çal›flmada infant›n stimüle
edilmesi bebeklerde k›smen fayda sa¤lam›flt›r21.
Randomize crossover iki çal›flmada plasebo ile
karfl›laflt›r›ld›¤›nda sukroz ile tedaviye k›smen cevap
al›nm›flt›r22,23.
Medikal tedaviler ve davran›flsal tedavilerin k›smen baflar›l›
olmas› aileleri bitkisel tedavilerin kullan›m›na yönlendirmifltir.
Bu amaçla chacomomile, vervain, meyan kökü, rezene,
melisa, nane, tarç›n, dereotu, civan perçemi, zencefil, keklik
otu ve kakule oral veya topikal kullan›lm›flt›r24-28.
Çal›flmam›zda bitkisel ya¤lar›n kar›fl›m›n transdermal olarak
kullan›ld›¤›nda etkisi araflt›r›lm›flt›r. Di¤er ilaçlar ve rezene
çay›yla karfl›laflt›r›ld›¤›nda anlaml› bir farkl›l›k görülmektedir
(p+0.01). Transdermal kullan›mda etki çok k›sa zamanda
bafllam›flt›r. Bebeklerde tedavinin kesilmesini gerektirecek
herhangi bir yan etki gözlemlenmemifltir. Bu bitkisel ya¤lar›n
transdermal kullan›m›n›n etki mekanizmas› ile ilgili olarak
literatürde çeflitli araflt›rmalar yap›lm›flt›r. Bilindi¤i gibi
gastrointestinal sisteme ait a¤r›lar yans›yan a¤r›lar fleklindedir.
Kar›n cildi alt›ndaki sinir uçlar› bu a¤r›lar› alg›lamay› sa¤larlar.
Zeytinya¤› ve kekik ya¤›nda omega-3 gibi uçucu ya¤lar
bulunmaktad›r. Bu uçucu ya¤lar›n içeri¤indeki aktif
farmakolojik maddelerin antispazmodik ve sedatif etkileri
oldu¤u tespi edilmifltir 29 . Kimyon ya¤›nda bulunan
thymquinone’un lokal antiinflamatuar etkisi oldu¤u
bildirilmifltir30.
Bir baflka çal›flmada Bengladefl ve Hindistan’da bebeklerde
hardal, susam ve yalanc› safran ya¤lar›n›n hipotermiden
koruyucu, infeksiyonlara bariyer ve sedatif etkileri oldu¤u
büyüme ve geliflmelerinde etkili oldu¤u bildirilmifltir31,32.
Çeflitli araflt›rmalarda oral al›mlar›nda antispazmodik etkileri
bilinen bu bitkisel ya¤lar›n masaj ile birlikte deri alt›ndaki
sinir uçlar› üzerinde anestezik bir etki yaparak etkili oldu¤u
düflünülmektedir33,34.
Hiçbir yan etkisi gözlemlenmeyen bu bitkisal ya¤ kar›fl›m›n›n
infantil kolikte lokal olarak güvenilir ve etkin bir flekilde
kullan›labilece¤i gözlemlendi.
Tablo I. Kullan›lan tedaviye göre erkek-k›z da¤›l›m› ve tedaviye al›nan cevaplar.
ERKEK
Tedaviye
cevap
veren
Tedaviye
cevap
vermeyen
Antikolinerjik 1
16
Antikolinerjik 2
15
Simethicon
Rezene çay›
KIZ
TOPLAM
TOPLAM
Tedaviye
cevap
veren
Tedaviye
cevap
vermeyen
Tedaviye
cevap veren
n
%
TOPLAM
Tedaviye cevap
vermeyen
n
%
19
35
14
21
33
30
50
30
50
16
31
15
10
25
30
53.6
26
46.4
12
17
29
11
11
22
23
45.1
28
54.9
20
20
40
18
21
39
38
48.1
41
51.9
Bitkisel ya¤ kar›fl›m›
(Gazason®)
27
8
35
26
10
36
53
74.7
18
25.3
TOPLAM
90
80
170
84
73
157
174
143
TEfiEKKÜR
Çal›flmam›zda kullan›lan Gazason® isimli bitkisel kar›fl›m› temin eden Dr. Besnim Ltd. fiti’ne teflekkür ederiz.
REFERANSLAR
1. Wessel MA, Cobb JC, Jackson EB, Harris GS, Detwiler AC Paroxysmal
fussing in infancy, sometimes called “colic”. Pediatrics. 1954; 14:421-434.
2. Barr RG. Colic and crying syndromes in infants. Pediatrics 1998; 102:12826.
3. Papousek M, von Hofacker N. Persistent crying and parenting search for a
butterfly in a dynamic system. Early Dev Parenting 1995;4:209-24.
4. Kanabar D, Randhawa M, Clayton P: Summary of improvement of symptoms
of infant colic follojing reduction of lactose load with lactase. Dietetics
2004;14:359-63.
19. Parkin PC, Schwartz CJ, Manuel BA. Randomized controlled trial of three
inter-ventions in the management of persistent crying of infancy. Pediatrics
1993;92:197-201. Dihigo SK. New strategies for the treatment of colic:
modifying the parent/infant interaction J Pediatr Health Care 1998;12:25662.
20. McKenzie S.Troublesome crying in infants. Effect of advice to reduce
stimulation. Arch Dis Child 1991;66:1416-20.
21. Markestad T.Use of sucrose as a treatment for infant colic. Arch Dis Child
1997;76:356-358.
5. Garrison MM, Christakis DA. Early childhood colic child development and
poisoning prevention. A systemic review of treatments for infant colic.
Pediatrics 2000;106:184-90.
22. Barr RG, Young SN, Wrinht JH, Gravel R, Alkawaf R. Differential calming
responses to sucrose taste in crying infants with and without colic. Pediatrics
1999;103:68-71.
6. Lobo ML, Kotzer AM, Kefe MR, Brady E et all. Current beliefs and manegement
strategies for treating infant colic. Pediatric Health Care 2004;18:115-22.
23. Weizman Z, Alkrinavi S, Goldfarb D, Bitran C. Efficacy of herbal tea preparation
in infantile colic. J Pediatr 1993;122:650-2.
7. Shenessa ED, Brown M. Maternal smoking and infantile gastrointestinal
dysregulation. Pediatrics 2004;114:497-505.
24. Alexandrovich IV, Rakovitskaya O, Kolmo EA, Sidorova TA, Shushunov.
Effect of fennel seed oil emulsion in infantile colic. Altern Ther Health Med
2003;9:58-61.
8. Sethl KS, Sethi JK. Simethicone in the management of infant colic. Practitioner
1998;232:508-9.
9. Welssbluth M, Christoffel KK, Davis AT. Treatment of infantile colic with
dicydomine hydrochioride. J Pediatr 1984;288:901-2.
10. Williamson j, Watking-Jones R. Dicyclomine. Worrying symptoms associated
with its use in some small babies. BMJ 1984;288:901-2.
11. Carriott JC, Rodriguez R, Norton LE. Two cases of death involving dicyclomine
in infants. Clinical Toxicol 1984;22:455-62.
12. Illingworth RS. Three monthsTreatment by mthylscopolamine nitrate. Acta
Paediatr 1955;44:203-8.
14. Campbell JP. Dietary treatment of infant colic. A double-blind study. J R
Coll Gen Pract 1989;39:11-4.
25. Roberts DM, Ostapchuk M, O’Brien J: Infantil colic. Amerikan Fam Physician
2004;70:735-42.
26. Bove M. An Encyclopedia of Natural Healing for Children and Infants. New
Canaan: Keats Publishing; 1996.
27. Schilcher H. Phytotherapy in Paediatrics. Medpharm. Scientific Publishers:
Stuttgart; 1997.
28. Cingi M‹ K›r›mer N, Sar›kardaflo¤lu ‹, Cingi C, Bafler HC. Uçucu ya¤lar›n
farmakolojik etkileri. 9. Bitkisel ‹laç Hammaddeleri Toplant›s› 1991. Eskiflehir.
29. Hajhashemi V, Ghannadi A, Jafarabadi H. Black cumin seed essential oil,
as a potent analgesic and antiinflammatory drug. Phytother Res 2004;18:1959. (Abstract, Pubmed).
15. Lothe L, Lindberg T, Jakobsson I. Cow’s milk formula as a cause of infantile
colic: A double-blind study. Pediatrics 1982;70:7-10.
30. Mullany LC, Darmstadt GL, Khatry SK, Tielsch JM. Traditional massage of
newborns in Nepal: Implications for trials of improved practice. J Trop
Pediatr 2005;52:82-6.
16. Miller JJ, Mc Veagh P, Fleet GH, Petocz P, Brand JC. Effect of yeast lactase
enzyme on “colic” in infants fed human milk. J Pediatr. 1990;117:261-3.
31. Darmstadt GL, Kaha SK.Neonatal oil massage. Indian Pediatr 2003;40:10989.
17. Stahlberg MR, Savilahti E. Infantile colic and feeding. Arch Dis Child 1986;
61:1232-1233.
32. Leal-Cardoso JH, Fonteles MC. Pharmacological effects of essential oils of
plants of the northeast of Brazil. An Acad Bras Clenc 1999;71:207-13.
18. Tream JR, Hyams JS, Blankschen E, Etienne N, Paule CL, Borschel MW.
Evaluation of the effect of a fiber-enriched formula on infant colic. J Pediatry
1991;119:695-701.
33. Hills JM, Aaronson PI. The mechanism of action of peppermint-oil on
gastrointestinal smooth muscle. Gastroenterology 1991;101:55-65.
Yaz›flma Adresi:
Dr. ‹brahim YAKUT
D›fl Kap› SSK Hastanesi, Telsizler-ANKARA
e-mail: [email protected]

Benzer belgeler