DAÜ`de Ö¤renci Seçimleri Yap›ld› DAÜ`de Ö¤renci Seçimleri Yap›ld›

Transkript

DAÜ`de Ö¤renci Seçimleri Yap›ld› DAÜ`de Ö¤renci Seçimleri Yap›ld›
Yıl/Year:1 Sayı/No:4 Aralık/December 2005
TC Uyruklu
Ö¤rencilerin
Dikkatine.
S.2’de
..
Universiteli
Öğrenci Konseyi Aylık Gazetesi / Monthly Student Council Newspaper
Kantin
Sorunu.
S.3’de
Yine Zam.
S.5’de
Rahmetli
Köksal ER
An›s›na.
S.6’de
Ö¤renci Konseyi
YÖK Heyeti ile
Görüfltü.
S.8’de
Crows
Maça Ç›kmad›.
S.16’de
DAÜ’de Ö¤renci
Seçimleri Yap›ld›
Do¤u Akdeniz Üniversitesi 2005 2006 Akademik Y›l› Ö¤renci
Konseyi seçimleri, Üniversiteleraras›
Kurul’un Nisan 2003 tarihinde kabul
etti¤i ve tüm T.C. ve KKTC Üniversitelerinde uygulanmas›n› tavsiye
etti¤i ‘Ö¤renci Konseyi Yönetmeli¤i’
ne uygun olarak yap›ld›. KKTC’de
sadece DAÜ’de, Türkiye’de ise
yanl›z Bilkent Üniversitesinde elektronik ortamda e-voting sistemiyle
gereeçekleflen seçimlerde DAÜ’de
ö¤renim gören yaklafl›k 15 bin
ö¤renci oylar›n› 10 ana terminale
ba¤l› 60 monitörde kulland›.
Bu y›l ikinci defa uygulanan dört
aflamal› yeni seçim sistemine göre
Ö¤renci Konseyi’ni oluflturmak için
2, 3, ve 4 y›ll›k bölümlerin her s›n›f›
(y›l›) için, varsa o bölümün haz›rl›k
s›n›f› dahil, o s›n›fta okuyan ö¤renciler taraf›ndan önce 1(bir) S›n›f
Temsilcisi, toplam 112 S›n›f
Temsilcisi seçildi. Daha sonra 112
S›n›f Temsilcisi kendi bölümleri için
kendi aralar›ndan bir kifliyi Bölüm
Temsilcisi olarak seçtiler. Üçüncü
aflamada ise toplam 35 Bölüm
Temsilcisi yine kendi aralar›ndan 1
kifliyi Fakülte / Yüksek Okul
Temsilcisi olarak belirlediler.
Böylece 7 Fakülte, 2 Yüksek Okul
ve 1 Yabanc› Ö¤renci Birlikleri temsilcisinden oluflan 10 kifllik Ö¤renci
Konseyi seçilmifl oldu.
Konsey Üyeleri daha sonra
kendi aralar›ndan 1 baflkan, 1 genel
sekreter, ve 2 baflkan
yard›mc›s›ndan oluflan 4 kiflilik
Ö¤renci Konseyi Yürütme Kurulu’ nu
seçtiler.
Böylece 2005 – 2006
Akademik Y›l› Ö¤renci Konseyi
seçimleri tamamlanm›fl oldu. Müfit
DAfiTAN (‹letiflim Fakültesi), Baflkan,
Soner B‹NDAfi (Fen ve Edebiyat
Fakültesi), Bflk. Yrd. Emrah UÇAN
(Mimarl›k Fakültesi) Bflk. Yrd., Mert
AYTAÇ (E¤itim Fakültesi) Gen. Sek.,
Baflak KILIÇ (Turizm ve Otelcilik
Yüksek Okulu) Bülent TAVAS (Hukuk
Fakültesi) Tevfik AYDIN (‹flletme ve
Ekonomi Fakültesi), Tuba Özlem
ÇEL‹K (Mühendislik Fakültesi),
Mustafa GÖLO⁄LU (Bilgisayar ve
Teknoloji Y.O.), ve Majlind LAZIMI
(Uluslararas› Ö¤renci Birli¤i
Baflkan›)’ ndan oluflan yeni Ö¤renci
Konseyi, Ö¤renci ‹fllerinden Sorumu
Rektör Dan›flman› Yrd. Doç. Dr.
fiamil ERDO⁄AN eflli¤inde DAÜ
Rektörü Prof. Dr. Halil GÜVEN’i
ziyaret ettiler. Bu ziyarette Ö¤renci
Konseyi ad›na konuflan Baflkan
Müfit DAfiTAN ve Konsey Dan›flman›
Ö¤retim Görevlisi Kenan BAfiARAN,
yerel yönetimle iflbirli¤i ile ö¤rencilerin hem DAÜ kampüsü içindeki
hem de Gazima¤usa’daki sosyal ve
akademik yaflant›lar›na olumlu
katk›lar getirecek olan uygulanabilir
projeler haz›rl›yacaklar›n› ve bu
konuda rektörlükten her türlü
deste¤i göreceklerine inand›klar›n›
söylediler.
2
Üniversiteli
Say›n Konsey Üyesi Arkadafllar›m,
Sorumluluk ald›¤›n, kendin, Üniversiten ve
arkadafllar›n için bir fleyler yapmak istedi¤in
için seni kutluyorum. Evet, Ö¤renci
Konseyi’nde olmak bir ayr›cal›kt›r. Konseyde,
kendini ifade edebilirsin ve içinde daha önce
keflfedemedi¤in yeteneklerin keflfedebilirsin.
Bu senin için çok iyi bir deneyim olacakt›r.
Karar vermek, yönetmek, bir lideri takip edebilmek ve yeri geldi¤inde de liderlik yapabilmek kolay fleyler de¤ildir. Bu yeteneklerin,
zamanla ve deneyim kazand›kça geliflecektir.
Tek yapman gereken fley, bir üyesi oldu¤un
Konsey’in tüm Üniversite ö¤rencileri için
koydu¤u hedefleri gerçeklefltirmek için do¤ru
kararlar›n verilmesinde ve gerçeklefltirilmesinde kendi iradeni kullanmak ve üzerine
düflen görevi yapmakt›r. Sürekli olarak,
verece¤in kararlar› sorgula. Kendi fikirlerini ve
arkadafllar›n›n fikirlerini önyarg›s›z olarak
de¤erlendir, önyarg›y› gördü¤ün zaman da
do¤ru olan› yapmak için gerekeni yap.
Çat›flma de¤il uzlaflma yöntemlerini dene.
Tüm ö¤rencileri temsil etti¤i unutma.
Baflkalar›n›n de¤il, kendi bilgi, deneyim,
iradeni sorumluluk ald›¤›n tüm ö¤renciler için
kullan. Bu senin Konsey’deki asli görevindir.
Üniversite’de bulunman›n nedeni ö¤renci
olmakt›r. Bu da senin öncelikli asli görevindir.
Konsey çal›flmalar›n› yaparken, ö¤renci
oldu¤unu da unutma. Bir ö¤renci olarak
kendine, ailene, topluma ve insanl›¤a karfl›
sorumlulu¤un oldu¤unu hiçbir zaman unutma.
Seni seven, sana sen oldu¤un için de¤er
veren ailen, hocalar›n, arkadafllar›n var. Öncelikli olarak ailenin sana verdi¤i de¤eri ve seni
üniversiteye göndermek için yapt›klar›
fedakarl›klar› unutma. Onlar›n emeklerini ve
senin emeklerinin karfl›l›¤› olarak üniversiteden
zaman›nda mezun olarak ayr›lmak ve kurmak
istedi¤in hayata bir an önce at›lmak öncelikli
hedefindir.
Bu ba¤lamda hepinize üniversite ve özel
yaflamlar›n›zda baflar›lar diliyorum.
Sevgiler, Yrd. Doç. Dr. fiamil Erdo¤an
Akademik Takvim / Academic Calendar
2005 – 06 Fall Semester
September
14 th
September
2005
Last Day of the changing of ‘I’ Grades
2005
English Proficiency Test
September
21 st-23 rd
2005
Course Registration Period
September
26 th
2005
Classes Commence *
October
3 rd
2005
Last Day For Late Registration **
October
10 th
2005
Last Day For Add and Drop
November
3 rd-5 th
2005
Religious Holiday
November
15 th
2005
National Holiday
Nov.- Dec.
25 th-03 rd
2005
Midterm Examinations****
December
16 th
2005
Last Day for Course Withdrawal
January
16 th - 20 th
2006
Compensation of the missed classes
January
20 th
2006
Last Day of Classses
January - February
24 th - 04 th
2006
Final Examinations
February
7 th
2006
Last Day for the submission of letter
grades
February
10 th
2006
Convocation for Fall Term Graduates
August
1 st
2006
National Holiday
August
16 th
2006
Last Day for Course Withdrawal
August
30 th
2006
National Holiday
September
1 st
2006
Last Day of Classes
September
4 th-6 th
2006
Final Exams
September
11 th
2006
Last Day for the Sub. of Grades to the
Registrar
A total of 81 working - days for the fall and 81 working - days for the Spring
*
Semesters and 40 working - days for the summer session.
**
Late Registration with penalty of $ 25 per day.
***
No Late registration for the summer session.
****
This period is used as the “Jury Week” and other midterm examinations are to be
scheduled within the Faculty of Architecture.
T.C. UYRUKLU Ö⁄RENC‹LER‹N
D‹KKAT‹NE
2005 – 06 Spring Semester
February
13 th
2006
Last Day of Changing “I” Grades
February
20 th - 22 nd
2006
Course Registration Period for Spring
Term
February
23 rd
2006
Classes Commence
March
2 nd
2006
Last Day for Late Registration
March
9 th
2006
Last Day for Add and Drop
May
12 th
2006
Last Day for Course Withdrawal
June
2 nd
2006
Last Day of Classes
June
6 th - 17 th
2006
Final Examinations
June
23 rd
2006
Last Day for the Sub. of Grades to the
Registrar
July
4 th
2006
Convocation for Spring Graduates
2005 – 06 Summer Session
July
6 th-7 th
2006
Course Registration Period ***
July
10 th
2006
Classes Commence *
July
17 th
2006
Last Day for Add and Drop
July
20 th
2006
National Holiday
KKTC’ye kimlikleri ile giren ve ülkede 90
günden fazla kalan ö¤rencilerin ülkeden
ç›karken muhaceret yasas› gere¤i ceza
ödemeleri gerekmektedir.
Bu durumdaki ö¤rencilerimize KKTC
‹çiflleri Bakanl›¤› taraf›ndan son kez bir
kolayl›k sa¤lanacakt›r.
Ülkeye kimlik kart› ile girmifl ve 90
gün’den fazla kalm›fl durumdaki ö¤rencilerin ülkeden ayr›l›rken pasaport polisine
yeni tarihli bir ö¤renci belgesi göstermeleri
halinde bu cezadan muaf olacaklard›r.
Ancak bu kiflilerin 2005-2006 ara
dönem tatili’nden dönüflte KKTC’ye mutlaka
pasaportla girmeleri ve muhaceret
yapt›rmalar› gerekmektedir.
Yrd.Doç.Dr. fiAM‹L ERDO⁄AN
Rektör Dan›flman› – Ö¤renci ‹flleri
3
Üniversiteli
Ö¤renci Konseyi Baflkan› Mesaj›
Merhaba,
De¤erli ö¤renci arkadafllar›m
Yeni bir y›lda bizlere göstermifl
oldu¤unuz de¤eri bir kez daha
kan›tlam›fl oldunuz. Amac›m›z siz
de¤erli ö¤renci arkadafllar› en iyi
flekilde temsil etmek ve ö¤renci
haklar›na sahip ç›kmakt›r ve bu
do¤rultuda çal›flmalar›m›z›
bafllatt›k. Biz ö¤renci arkadafllar
için elimizden geleni seçildi¤imiz
günden bu güne kadar yapmaya
gayret gösteriyoruz. Örne¤in
kantinlerdeki kuyruklar, fiyat
düzenlemeri, servis ücretleri
hakk›nda mücadelemizi
sürdürmekteyiz. Tabi biz bu
çal›flmalar› yaparken de sizlerden sa¤duyulu bir flekilde bizlere
destek olman›z› temenni ediyoruz tabiki bu y›la dair
çözdü¤ümüz ve çözemedi¤imiz
problemler mevcuttur. Örne¤in
ö¤renci karfl›lama komitesine
ö¤renci konseyi taraf›ndan
destek verilmektedir. Y›lbafl›
balosu hersene düzenlendi¤i gibi
bu senede de devam edecektir.
Bir di¤er husus da insaat halinde
olan konaklama yerlerinin ö¤rencilere aç›lmas› ve bu do¤rultuda
do¤an olumsuzluklar ö¤renci
arkadafllar›m›za yans›y›p onlara
rahats›zl›k vermektedir. Bu gibi
sorunlar›n çözümlenmesi için biz
ö¤renci konseyi olarak elimizden
gelen bütün çözüm yollar›n› denemeye gayret gösteriyoruz. Bu
esnada siz de¤erli
arkadafllar›m›z›n gerek dilek
gerekse flikayetlerinizle bizleri
ayd›nlat›rsan›z bizlere yard›mc›
oldu¤unuzu unutmay›n›z.
Göstermifl oldu¤unuz ilgiden
dolay› siz de¤erli arkadafllar›m›za
esenlikler dileriz. Bir sonraki
say›m›zda görüflmek üzere
hoflçakal›n.
Müfit DAfiTAN
2004/2005
Ö¤renci Konseyi
Baflkan›’ndan Mesaj
Merhaba Sevgili Ö¤renci arkadafllar›m.Öncelikle yeni seçilen 2005/2006 ö¤renci konseyi arkadafllar›ma baflar›lar dilerim ve her ne olursa olsun sonuna kadar onlara
destek verece¤ime namusum ve flerefim üzerine yemin ederim. Bunu yazdiklarim
benim için çok önemli çünkü ö¤renci konseyi ö¤renciyi temsil eden ve hakk›n› savunan
üniversitenin tan›d›¤› tek kurum olmas› nedeniyle ve görevinin kutsal bir görev olmas›
sebebiyle her türlü övgüyü hak etmektedir.
Sevgili arkadafllar›m,ö¤renci konseyi bir bayrak yar›fl›d›r. Bu yar›flta ben Kunt Kaan
KARABATAK elimdeki bayra¤› elimden geldi¤ince ileriye götürdüm flimdi s›ra yeni
ö¤renci konseyinde onlara en az kendime güvendi¤im kadar güveniyorum.
‹nflallah onlarda anl›n›n ak›yla bu görevi sonuna kadar yerine getireceklerdir ve bizim
teslim ettigimiz bu bayra¤› zirveye tafl›yacaklar›na eminim.
Sözü fazla uzatmadan ö¤renci konseyindeki arkadafllar›ma görevlerinde ve siz
ö¤renci arkadafllar›ma derslerinde baflar›lar dilerim. Esenlikle kal›n
Kunt Kaan Karabatak
Kantin
Sorunu
2005-2006 akademik y›l›
bafl›nda e¤itime bafllayan yeni
haz›rl›k binas› ö¤rencileri,
‹letiflim Fakültesi ile ayn› kantini
paylaflmaktad›rlar. Fakat
‹letiflim Fakültesi’nin kantini bu
kalabal›¤›n isteklerini
karfl›lamakta güçlük çekiyor ve
uzun kuyruklar olufluyor. Bu
durumdan hem ‹letiflim
Fakültesi ö¤rencileri hem de
haz›rl›k ö¤rencileri memnun
de¤iller ve bu sorunun bir an
önce sonuçland›r›lmas›n› istemekteler.
4
Üniversiteli
Hukuk Fakültesi Dekan’›n›n Aç›klamas›
Sevgili Ö¤rencilerim,
Çok isabetli bir seçim yaparak DAÜ,
Hukuk Fakültesiflne gelmifl, bu fakültede
okumak bahtiyarl›¤›na eriflmifl bulunuyorsunuz Kuflkusuz ki bu geliflmelerin temel
nedeni fakülte ve üniversite idaresinin
önümüzdeki y›llarda hukukçu say›s›nda
meydana gelecek olan art›fllar› flimdiden
görerek gerek idari, gerek akademik
aç›dan kendisini her y›l yenilemesi ve
di¤er hukuk fakülteleri ile bir fark yaratma çabas›na girmifl olmas›d›r. Bu
ba¤lamda amac›m›z, dil bilen, uzmanlaflm›fl, yeni hukuk disiplinlerinden haberi
olan, hukuki bilgiye nas›l ulafl›laca¤›n›
bilen, uluslararas› hukuk kavramlar›na
aç›k hukukçular yetifltirmektir. Fakültemiz
program› ve bu program› size okutan
ö¤retim üyeleri, e¤er sizler almak
niyetindeyseniz size bunlar› verecek
güçtedir. Burada size düflen çal›flmak ve
yine çal›flmakt›r.
De¤erli Ö¤rencilerim,
Hukuk e¤itimi kolay bir e¤itim de¤ildir.
Unutmay›n ki, di¤er bölümlerde ö¤renciler 5 ders al›rken bizim program›m›zda
6,8,10 ve 13 ders almaktas›n›z. Ama
yine unutmay›n ki, her zaman söyledi¤im
gibi, mezun olduktan 1 veya 2 y›l sonra
sahip olaca¤›n›z yetkiler de, di¤er bölümlerden mezun olanlarala ayni olmaya-
cakt›r. Düflünebiliyormusunuz, sizler
mezun olduktan 1 veya 2 y›l sonra birini
yarg›lama yetkisine sahip olacaks›n›z.
fiimdiden bilin ki bu yetki kolay verilmez.
Bu nedenle size düflen biraz önce de
söyledi¤im gibi çal›flmak ve yine
çal›flmakt›r.
Bir çok hukuk fakültesinde oldu¤u gibi,
fakültemizde de, verilen e¤itim, kitlelere
yönelik e¤itimdir. Bu nedenle devam
mecburiyetini sa¤lamakmümkün de¤ildir.
Ancak devam mecburiyetinin fiilen
sa¤lanam›yor olmas›, derslere gelmeme
anlam›na gelmemelidir. Derslere geliniz,
dinleyiniz ve not tutunuz. Hiç unutmam,
ben AÜHF.de ö¤renci iken, "devam eden
4, etmeyen 7 y›lda bitirir" derlerdi. Ayn›
ilkenin fakültemiz için de geçerli
oldu¤unu unutmay›n.
Önemle üzerinde durman›z gereken
di¤er bir konu da günlük çal›flma ve
çal›fl›rken Kanuna bakma al›flkanl›¤›n›
edinmenizdir. S›navlara bir hafta kala
çal›flmaya bafllamkla baflar›l› olamayaca¤›n›z› ve bir dersten baflar›s›z olunca
tüm sisteminizin ileriye dönük olarak alt
üst olaca¤›n› unutmay›n›z. Bu çerçevede
Fakültemiz idaresince haz›rlanarak
sizlere da¤›t›lm›fl olan ve desler
akademik uyar›, telafi s›navlar›, genel
olarak s›navlar ve s›navlarda uyulmas›
gereken kurallar, mezuniyet ek s›navlar›
ve yaz okulu hakk›nda ön bilgiler içeren
"ö¤renci bilgi rehberi"nin hepiniz
taraf›ndan dikkatle okunmas›n› tavsiye
ederim.
Bu duygu ve düflüncelerle hepinize
yeni e¤itimde baflar›lar dilerim.
Sayg›lar›mla
Prof. Dr. Turgut TURHAN
KAMPÜS ‹Ç‹NDEK‹ S‹GARA REKLAMLARI
KALDIRILSIN ‹ST‹YORUZ.
B‹ZE DESTEK OLURMUSUNUZ?
KAMPÜS ‹Ç‹NDE S‹GARA SATIfiI
YAPILMAMASINI ‹ST‹YORUZ.
B‹ZE DESTEK OLURMUSUNUZ?
Ö¤renci Konseyi
Turizm Okulu karfl›s›
630 12 85
[email protected]
Ö¤renci Konseyi
Turizm Okulu karfl›s›
630 12 85
[email protected]
DERSL‹KLER‹N OLDU⁄U HER
KOR‹DORDA B‹R ‘DUMAN ODASI /
SMOKING ROOM’ KURMAK ‹ST‹YORUZ.
B‹ZE DESTEK OLURMUSUNUZ?
Ö¤renci Konseyi
Turizm Okulu karfl›s›
630 12 85
[email protected]
Psikolojik
Dan›flmanl›k ve
Rehberlik
Ö¤rencilerinden
Anlaml› Yard›m
Gazima¤usa’da yard›ma
muhtaç olan bir ailenin bir tak›m
ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla,
geçti¤imiz günlerde biraraya gelen
arkadafllar›m›z bu ailenin
ihtiyaçlar›n› gidermek için birtak›m
faaliyetlerde bulundular. Dile¤imiz
bu gibi davran›fllar›n devam etmesidir.
Unutmayal›m ki,toplumda
varolan her fert bizlerin birer
parças›d›r.
5
Üniversiteli
Yine Zam!...
Do¤u Akdeniz Üniversitesi ö¤rencileri ulafl›mda s›k›nt›
yafl›yorlar. Fiyatlar›n zamland›¤›, hafta sonlar› servislerin
çal›flmad›¤› ve okul içindeki servislerin yeterli olmad›¤›
gözleniyor.Ö¤rencilerimizden ald›¤›m›z bilgilere göre okul
içinden flehir merkezine otobüs fiatlar›n› do¤ru bulmuyorlar.Türkiyede büyük flehirlerde motorin fiyatlar› 2 YTL’yi
aflt› ama ulafl›m birimlerindeki fiyatlar uzak mesafelere 1
ytl ve 1,5 YTL’dir fakat K›br›s’ta motorin fiyat› 1.150 YTL
olmas›na ve mesafenin k›sa olmas›na ra¤men fiyatlarda
durmadan art›fl oluyor, bunun yan›nda kalmay›p hafta sonlar› servislerin çal›flmad›¤› ve ö¤rencilerin s›k›nt› çektikleri
gözleniyor. fiimdi merak edilen soru tatil dönüflü otobüs
ücretlerinin ne kadar olaca¤›?
Ayr›ca geçen sene servis kullanmak zorunda olan arkadafllara ücretsiz bilet verme yoluyla onlar›n bu ma¤duriyetlerine son verme konusunda Ö¤renci ‹flleri Rektör
Yard›mc›l›¤› ile ortak bir çal›flma bafllat›lmas› karar›
al›nm›flt›r. Bu konunun ›srarl› takipçisi olaca¤›z.
Ö¤renci Konseyi
Ö¤renci Konseyi’nden ücretsiz otobüs servisi
04/12/2005 Pazar günü 2005/2006 Les S›nav› için
okuldan lefkoflaya Ö¤renci Konseyi taraf›ndan ücretsiz otobüs servisi kald›r›ld›.
LES Hakk›nda söylefli
- S›nava kimler kat›labilir?
Mezuniyet durumunda olanlar kat›labilir.
- Gereken evraklar nelerdir?
Nüfus cüzdan›, s›nava girifl formu.
- Form için nereye baflvuru yap›l›r,
ücret nedir?
Ö¤renci iflleri ofisine Ziraat Bankas› na
yat›r›lan 56 YTL nin makbuzu ile baflvuru
yap›l›r.
- S›nav tarihleri nelerdir?
4 Aral›k ve 2 Mart tarihleridir.
S›nav kaç soru ve süre ne kadard›r?
160 sorudur. Seksen sözel seksen say›sal. Süre 90
dakikad›r.
Sorular›n içeri¤i nelerdir?
Paragraf, anlat›m bilgisi, tamlama, mant›k, say›lar,
kümeler v.b.
- S›nav sonuçlar›n› nereden ö¤renebiliriz?
‹nternet üzerinden ve adrese gönderilen postalardan.
NOT: S›nava girecek adaylar›n kimliklerini unutmamalar›n› ve cep telefonlar›n› götürmemeleri
hat›rlat›l›r.
6
Üniversiteli
8. DAÜ Oryantasyon Program›’nda
Görev Alanlara Teflekkür Belgeleri Verildi
Art›k gelenekselleflen ve KKTC’deki di¤er üniversitelerin de model ald›¤› DAÜ Oryantasyon Program›n›n, bu
y›l 23 A¤ustos-25 Eylül tarihleri aras›nda sekizincisi
gerçeklefltirilmifltir. Sekiz y›ldan beri DAÜ-PDRAM’›n koordinatörlü¤ünde düzenlenen DAÜ Oryantasyon Program›ndan
yararlanan tüm arkadafllar› gibi, 2005-06 y›l›nda üniversitemize yeni bafllayan ö¤rencilerin de bu program
sayesinde ünversiteye uyumlar› daha kolay olmufltur. Yeni
ö¤renciler ve aileleri uçaktan veya gemiden indikleri andan
itibaren, KKTC deniz ve hava limanlar›ndaki DAÜ
standlar›nda 24 saat rehberlik hizmeti sunan , DAÜ ö¤rencileri aras›ndan özenle seçilip e¤itimden geçirilmifl Ö¤renci
Ambasadorlar› ve DAÜ’nün ilgili birimlerinin deste¤i ile önce
Üniversiteye tafl›nm›fllar, sonra kalacaklar› yurtlara yerlefltirilmifllerdir. Sekizinci DAÜ Oryantasyon program›
çerçevesinde toplam 5008 ö¤renci ve veli limanlardan DAÜ
kampüsüne tafl›nm›flt›r.
DAÜ kampüsü içinde farkl› noktalara yerlefltirilen üç
Bilgilendirme Masas›nda görevli Ö¤renci Ambassadorlar da
ö¤rencilere yeni ortamlar›na uyumlar›n› kolaylaflt›r›c› bilgiler
içeren kitapç›klar ve kampüs haritalar da¤›tm›fllar,üniversite
bölümleri ile ilgili sorular›n› yan›tlam›fllard›r. DAÜ
Oryantasyon Program› çerçevesinde, 19-23 Eylül 2005 tarihleri aras›nda, DAÜ-PDRAM koordinatörlü¤ünde DAÜ
Oryantasyon Haftas› düzenlenmifltir. Hafta boyunca DAÜ
Atatürk Alan›’nda Üniversite bünyesindeki Ö¤renci
Etkinlikleri Merkezine ba¤l› ö¤renci kulüpleri ve di¤er birimler, aç›lan standlarda tan›t›lm›fllard›r. Yeni ö¤rencilere DAÜ
kampüsü, Gazima¤usa, Girne ve Karpaz’› tan›tan geziler
düzenlenmifl, Oryantasyon haftas› gece programlar›nda de
çeflitli konserler, gösteriler ve çeflitli e¤lenceler yer
alm›flt›r. 2005-06 DAÜ Oryantasyon Program›, DAÜ Deniz
Tesislerinde yap›lan bir Beach Party ile güzel bir Akdeniz
akflam›nda sonland›r›lm›flt›r.
DAÜ Rektörlü¤ü ve DAÜ-PDRAM Baflkanl›¤› taraf›ndan,
19 Ekim 2005’te DAÜ Tower Restorant’ta bu programa
eme¤i geçenlere bir Çay Partisi verilmifl ve kendilerine
Teflekkür Belgeleri sunulmufltur.
RAHMETL‹
KÖKSAL ER
ANISINA
Güzel yaflanan 26 Haziran bitimi,
Gökyüzü saran gecenin son karanl›¤›yla,
Aram›zda bir kelebek gibi masum ve sessiz rüzgarlar›n
ak›nt›s›na kap›larak,bilinmez diyarlara uçup gittin.
Bizse flu garip dünyada çaresizce
sana kavuflabilmek hayali
‹le yaflamaya çal›fl›yoruz,
Uykular anlams›z,
Gülümsemeler sahte,
Sensiz hayat ise ac› bir gerçek.
Ac›yla dolu flu kalbimizle,
Sensiz akan gözyafllar›m›zla
ve
SEN‹ SAYGIYLA ANIYORUZ.
SEN‹ SEV‹YORUZ ve ÖMRÜMÜZ BOYUNCA
SEVMEYE DEVAM EDECE⁄‹Z.
UNUTULMADIN VE UNUTULMAYACAKSIN
7
Üniversiteli
K i t a p K ö fl e m i z
Bu say›m›zdaki kitap köflemizde tan›taca¤›m›z kitap
Turgut Özakman’›n kaleme alm›fl oldu¤u fiu Ç›lg›n
Türkler adl› eserdir.
Kitapta, dünyadaki en meflru, en ahlakl›, en hakl›,
en kutsal savafllardan birinin, emperyalizme karfl›
verilmifl ve kazan›lm›fl ilk kurtulufl savafl›n›n gerçeklere dayat›larak, anlafl›l›r ve ak›c› bir flekilde
anlat›ld›¤›n› görüyoruz.
Kitab› elinize al›pta ilk okumaya bafllad›¤›n›z
andan itibaren kendinizi adeta olaylar›n içinde buluveriyorsunuz. Kitab› daha da ilgi çekici k›lan ise olay-
TIfiI
DE S‹GARA SA
KAMPÜS ‹Ç‹N
Z.
U
INI ‹ST‹YOR
YAPILMAMAS
UZ?
OLURMUSUN
B‹ZE DESTEK
i
Ö¤renci Konsey
rfl›s›
ka
Turizm Okulu
630 12 85
[email protected]
ogrenci.konse
lar›n tamamen gerçek hadiseler olmas›.
Bu olaylara örnek verebilece¤imiz baz› hadiseler
flunlard›r;
Hamile kad›nlar›n orduya malzeme tafl›rken
do¤um yapmalar›, yaralanan bir yüzbafl› ve onu tedavi
eden hemflire ile aralar›nda bafllayan aflk hikayesi,
gene bir yüzbafl›n›n Atatük’e söz verdi¤i halde belli bir
mevziiyi düflmandan alamay›nca intihar etmesi v.b.
Özellikle gençlerimizin kendi tarihlerini ve bu topraklar›n de¤erini ö¤renmeleri için bizlere sunulan bu
de¤erli eseri okumalar›n› tavsiye ederiz.
KAMPÜS ‹Ç‹N
DEK‹ S‹GARA
REKLAMLAR
KALDIRILSIN
I
‹ST‹YORUZ.
B‹ZE DESTEK
OLURMUSUN
UZ?
Ö¤renci Konsey
i
Turizm Okulu
karfl›s›
630 12 85
ogrenci.konse
[email protected]
DERSL‹KLER‹N OLDU⁄U HER KOR‹DORDA B‹R ‘DUMAN ODASI / SMOKING ROOM’
KURMAK ‹ST‹YORUZ. B‹ZE DESTEK OLURMUSUNUZ?
Ö¤renci Konseyi
Turizm Okulu karfl›s›
630 12 85
[email protected]
Gülümseyin!
2005-2006 güz dönemi foto¤raf çekimleri 4 ve 10 kas›m tarihleri aras›nda yap›ld›. M‹KA
(Mezunlarla ‹letiflim ve Kariyer Araflt›rma Müdürlü¤ü.) taraf›ndan haz›rlanan Mezuniyet
Y›ll›¤› foto¤raf çekimlerine kat›lmak için, mezun adaylar›n›n sabah›n erken saatlerinde Lala
Mustafa Pafla Spor Saray› konferans salonuna gelmeye bafllad›¤› ve çal›flmalarda, ö¤rencilerin heyecanl› olduklar› gözlerden kaçmad›. Kat›l›m›n yüksek oldu¤u çekimlerde, ö¤renciler ders stresinden bir an uzaklafl›p acaba nas›l ç›kt›m telafl›na düfltüler. Mezuniyet
gününden haftalar önce mezuniyet günü heyecan›n› yaflanan çekimlerde bir aksakl›k
olmadan çekimler sona erdi. Bütün mezun adaylar›n› tebrik ederiz.
Kep takmak zor ifl
Lala Mustafa Pafla Spor Saray› konferans salonunda gerçekleflen çekimlerin
haz›rl›klar› da oldukça heyecanl›yd›. Baz› ö¤renciler foto¤raftaki gibi gayet hassas bir
haz›rlanma süreci geçirdiler. Ö¤renciler kep takarken arkadafllar›ndan yard›m ald›lar.
M‹KA’dan verilen bilgiye göre Mezuniyet Y›ll›¤› yaz›lar› en geç 24 Aral›k tarihinde teslim
edilecek. Üniversite an›lar›n›z› ölümsüzlefltiren y›ll›klar, diploman›zla beraber size teslim
edilmek üzere çal›flmalar bafllam›flt›r.
8
Üniversiteli
Ö¤renci Konseyi’nin YÖ
03.12.2005 tarihinde Yüksek Ö¤retim Kurumu’ndan Baflkan
Vekili Say›n Prof. Dr. ‹sa EfiME ve Denklik Komisyonu
Baflkan› Say›n Prof. Dr. Semih YÜCEMEN ile K›br›s Türk
Elçili¤i’nden Say›n Zeynel YEfi‹LAY okulumuzu ziyarete
geldiler.
Önce rektörümüz Say›n Halil GÜVEN ve yard›mc›lar› ile
görüflen bu heyet daha sonra Ö¤renci Konseyi’ni temsil
eden üç üye ile k›sa bir görüflme yapt›lar. Bu görüflmede
okuldaki sorunlar üzerinde duruldu. Konsey üyeleri
taraf›ndan heyete belirtilen bafll›ca sorunlar flunlard›r;
l
l
l
l
Ulafl›mdaki pahal›l›k ve aksamalar,
Kampüs içindeki ve d›fl›ndaki bar›nma problemi ve ev
kiralar›n›n çok yüksek oluflu,
Kantin ve kafeteryalar›n uygulad›¤› yüksek fiyatlar ve
fiehirdeki elektrik kesintisidir.
Ayr›ca okulumuzdaki e¤itim kalitesi, sa¤l›k hizmetleri ve
madde ba¤›ml›l›¤› konusunda k›sa bilgiler verilmifltir.
YÖK HEYET‹ BASIN TOPLANTISI
- EfiME: “TC UYRUKLU Ö⁄RENC‹LER SORUN YAfiIYOR…
KKTC ÜN‹VERS‹TELER‹NE Ö⁄RENC‹ AKIfiININ AZALMA
TEHL‹KES‹ VAR” –
“TC UYRUKLU Ö⁄RENC‹LER PARA UNSURU OLARAK
GÖRÜLMEMEL‹”
Lefkofla, 6 Aral›k 05 (T.A.K.):-Yüksek Ö¤retim Kurumu
(YÖK) Baflkan Vekili Profesör Doktor ‹sa Eflme, KKTC’deki
üniversitelerde okuyan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ö¤renci-
lerin, kira, bar›nma ve beslenme konusunda sorunlar
yaflad›¤›n› belirterek, bunun KKTC’ye olan ö¤renci ak›n›n›n
azalmas›na yol açabilece¤i uyar›s›nda bulundu.
“Türkiye demokrasiyle yönetilen bir ülke, biz polis
zoruyla çocuklar› buraya yönlendiremeyiz” diyen Prof. Dr.
‹sa Eflme, “K›br›sl› soydafllar›m›za sesleniyorum: Bu çocuklar› kendi çocuklar›m›z gibi görüp para kazand›ran unsur
olarak de¤erlendirmeyelim... As›l tehlike bu. Türkiye’den
gelen ö¤rencilerin önünün kesilmemesi laz›m… Bu da memnuniyetle ilgili” dedi.
KKTC’deki üniversitelerde 3 gündür incelemeler yapan
YÖK Baflkan Vekili Profesör Doktor ‹sa Eflme, Genel Kurul
Üyesi Profesör Doktor Nemci Yüzbafl›o¤lu ve Denklik
Komisyonu Üyesi Semih Yücemen’den oluflan YÖK heyeti
bugün D›fl Bas›n Birli¤i’nde bas›n toplant›s› düzenledi.
Toplant›ya TC Yard›m Heyeti Yüksek Ö¤retimden Sorumlu
Müflavir Yard›mc›s› Zeynel Yeflilay de kat›ld›.
YÖK’ÜN UYGULAMASI KKTC ÜN‹VERS‹TELER‹N‹ ÇOK
‹Y‹ B‹R NOKTAYA TAfiIDI
KKTC’de bir üniversite d›fl›nda tüm üniversiteleri gezdiklerini kaydeden Prof. Dr. ‹sa Eflme, KKTC’de YÖK denince
2004’te yaflanan gerginli¤in hat›rland›¤›n›, o tarihte
KKTC’deki üniversitelere ö¤renci al›m›yla ilgili gerginlik
yafland›¤›n› ifade etti. O olay›n bas›na baz› yönleriyle yanl›fl
yans›d›¤›n› anlatan Eflme, “Ancak YÖK’ün o zamanki uygulamas› isabetli bir uygulamaym›fl. Bu uygulama bugün
KKTC’deki üniversiteleri, hem ö¤renci kalitesi bak›m›ndan
hem de e¤itim koflullar› bak›m›ndan çok iyi bir noktaya
tafl›m›fl” dedi.
Üniversitelerin fiziki mekânlar›n›n görkeminin kendilerini
mutlu etti¤ini de belirten Eflme, üniversite kurucular›n›n
giriflimci ruhu ile rektörlerin akademik çabalar›n›n
birleflmesiyle güzel eserlerin ortaya ç›kt›¤›n› vurgulad›.
Ö⁄RENC‹LER‹N EN BÜYÜK SORUNU KONAKLAMA
K›br›s’›n konumu bak›m›ndan önemine dikkat çekerek,
buran›n e¤itim oda¤› olmaya yak›n bir merkez oldu¤unu
ifade eden ‹sa Eflme, ziyaretlerinde ö¤rencilerle de
yak›ndan görüfltüklerini söyledi.
Geçen y›l s›nav sisteminin de¤iflmesiyle KKTC’ye çok
fazla talep oldu¤unu ve bunun beraberinde sorunlar› da
getirdi¤ini kaydeden Eflme, bunlardan birinin konaklama
sorunu oldu¤unu belirtti.
Yurtlarda yeterince yer olmad›¤›n›, kiral›k evler için ise
astronomik rakamlar istendi¤ini vurgulayan Eflme, “K›br›sl›
soydafllar›m›za sesleniyorum. Bu çocuklar› kendi evlatlar›
gibi görsünler ve rakamlar› belirlerken duyarl› olsunlar”
dedi.
BESLENME VE ULAfiIM DA SORUN
Pahal›l›ktan dolay› beslenmenin de bir sorun oldu¤unu
dile getiren ‹sa Eflme, beslenmenin çocuklar›n e¤itim
koflullar›n› etkiledi¤ini belirtti.
Ulafl›m sorununa da dikkat çeken Eflme, bu sorunlar›
ilgililere aktard›klar›n› söyledi.
ÜN‹VERS‹TELER ALTYAPI BAKIMINDAN ‹STEN‹LEN
DÜZEYDE DE⁄‹L
Üniversitelerin 3 ifllevi oldu¤una da dikkat çeken ‹sa
Eflme bunlar› flöyle s›ralad›:“E¤itim –Ö¤retim, Araflt›rma ve
Topluma Hizmet.”
“Üniversitelerimizdeki e¤itim-ö¤retim koflullar› maalesef
fiziki olanaklarla pek uyumlu de¤il. Yani ö¤retim üyesi say›s›
bak›m›ndan, laboratuar altyap›s› ve teknik donan›m
bak›m›ndan sorunlar var” diyen Prof. Dr. Eflme, bu sorunlar›n önceki y›la göre azalm›fl olmas›na ra¤men üniversite
normlar› bak›m›ndan henüz istenilen düzeyde olmad›¤›n›
kaydetti.
ARAfiTIRMA FAAL‹YETLER‹ BAKIMINDAN SORUN
DAHA BÜYÜK
Prof. Dr. Eflme, bunlar›n iyilefltirilmesi gerekti¤ini vurgulad›.
Araflt›rma faaliyetleri bak›m›ndan sorunun daha büyük
oldu¤una da iflaret ederek, araflt›rma faaliyetlerinin yeterli
noktada olmad›¤›n›, en iyisinin Türkiye’deki 70 üniversite
aras›nda 50’nci s›rada oldu¤unu kaydetti.
Prof. Dr. Eflme, üniversitelerin topluma entegre de olamad›¤›n› söyledi.
YÖDAK YASASI
YÖDAK Yasas›’na da de¤inen YÖK Baflkan Vekili Prof.
Dr. ‹sa Eflme, bu yasan›n bir eksikli¤i oldu¤unu ve bunu
Baflbakan, Baflbakan Yard›mc›s› ve E¤itim Bakan›’na da ilettiklerini ifade etti. Eflme eksikli¤i de flöyle aç›klad›:
“YÖDAK Kurulu oluflturulurken, bu kurul içinde dünya
yüksek ö¤retimini çok iyi bilen, vizyonu genifl, çevresel etkilerden uzak kalabilen en az bir üyeye ihtiyaç var. Bu kurula
böyle bir üye veya birden fazla üye al›n›rsa ifllevinin çok
daha iyi olaca¤›na inan›yoruz.”
TAM BA⁄IMSIZ VE YETK‹L‹ REKTÖR
Üniversitelerin hür düflüncelerin tart›fl›ld›¤› yerler
oldu¤unu da vurgulayan Prof. Dr. ‹sa Eflme, hür düflüncenin
9
Üniversiteli
ÖK Heyeti ile görüflmesi
bafl›ndaki Rektörün ise özerk bir birimin bafl›ndaki kifli
olmas› gerekti¤ini söyledi. Rektörün ifllevlerini yürütebilmesi
için her türlü bask›dan uzak olmas› gerekti¤ini anlatan
Eflme, KKTC’deki üniversitelerin vak›f üniversiteleri
oldu¤unu ve rektörün yan›nda mütevelli heyetleri de
oldu¤unu, ancak görev da¤›l›m›n›n iyi yap›lmas› gerekti¤ini
belirtti.
Prof. Dr. Eflme, “Özellikle akademik çal›flmalarda rektörün tam ba¤›ms›z olmas› laz›m. ‹stedi¤i operasyonu yapmas›, yard›mc›lar›n›, dekanlar›n› kendisinin seçebilmesi
laz›m... E¤itim-ö¤retime, araflt›rmaya ayr›lan payda söz
sahibi olmas› laz›m… Uzun vadede üniversitelerimiz bu
uygulamadan kazançl› ç›kar” dedi.
me sorunlar›, mesela bir ö¤renci ODTÜ’de 4 kap yeme¤i
3.5 YTL’ye yiyor, ama baflka üniversitede 7 YTL’ye yiyor.
1’e 2. Bu memnuniyetsizlik artarsa, bu çocuklar TC’deki
vak›f üniversitelerine ve komflu ülkelerde say›lar› artan özel
üniversitelere yönelebilirler. E¤er bu ak›fl›n yönü de¤iflirse
buradaki üniversiteler çok zarar görür… Olumsuzluklar
medyaya yans›rsa bu velileri etkiler. Türkiye demokrasi ile
yönetilen bir ülke. Biz polis zoru ile çocuklar› buraya yön-
DENKL‹⁄‹ B‹Z VERECE⁄‹Z, ONUN ‹Ç‹N BURADAK‹
KOfiULLAR B‹Z‹ ‹LG‹LEND‹R‹R
KKTC’deki 37 bin üniversite ö¤rencisinin 27 binin
TC’den oldu¤una dikkat çeken ‹sa Eflme, “Biz burada
çocuklar›m›z›n çok iyi bir e¤itim yapmas›n› isteriz…
Buradaki e¤itim-ö¤retim koflullar› bizi çok ilgilendiriyor.
Burada alacaklar› diplomaya biz denklik verece¤iz ve onlar
bizim ülkemizde veya baflka ülkelerde çal›flacaklar”
fleklinde konufltu.
KKTC’yi s›k s›k ziyaret edeceklerini, mart ay›nda tekrar
gelmeyi planlad›klar›n› vurgulayan Prof. Dr. Eflme, ö¤renciler aras›nda memnuniyet anketleri yap›l›p sorunlar›na e¤ilinmesini istedi.
YÖK Baflkan Vekili Prof. Dr. ‹sa Eflme soru üzerine,
bugün denklik konusunda sorun yaflanan üniversite bulunmad›¤›n› vurgulad›.
Denklik verirken, üniversitenin akredite edilip
edilmedi¤ine ve TC uyruklu kiflinin ÖSS s›nav›n› kazan›p
kazanmad›¤›na bakt›klar›n› belirten Eflme, YÖK olarak y›lda
6 bin denklik verdiklerini ve bunun yüzde 47’sinin KKTC
üniversitelerini bitiren ö¤rencileri kapsad›¤›n› söyledi.
KKTC ‹Ç‹N GÖRÜNEN TEHL‹KE
KKTC üniversitelerin gelece¤i aç›s›ndan görünen tehlikeye dikkat çeken Prof. Dr. ‹sa Eflme flöyle konufltu:
“Türkiye’den buraya gelen ö¤renci say›s› artmal›.
Buras› cezp etmeli... Ancak ö¤rencilerin memnuniyetsizli¤i
artarsa, özellikle az önce s›ralad›¤›m yüksek kiralar, beslen-
Hukuk Kulübü
Hukuk kulübü 2004 May›s ay›nda kurulmufltur. Kuruldu¤umuz günden itibaren çeflitli
etkinliklerde bulunmufltur. Kulübümüzün amac› Hukuk Fakültesi ö¤rencilerinin derslerle
ilgili veya ders d›fl›ndaki konularda hayata dair farkl› bir bak›fl aç›s› oluflturmas›na katk›da
bulunmakt›r.
Hukuk kulübü kuruldu¤u andan itibaren birçok baflar›l› etkinli¤e imza atm›flt›r. Çeflitli
konferanslar, söylefliler, fliir dinletisi, film gösterileri ve geziler gibi sosyal ve kültürel
etkinlikler düzenlemifltir.
Ayr›ca Atatürkçü Düflünce Kulübü ile birlikte ‘Kentten Köye Kitap Göçü’ adl› bir kitap
kampanyas› bafllatarak Tatl›su ‹lkö¤retim Okulu ve Yeni Erenköy Halk Kütüphanesi için de
bilgisayar ve binden fazla kitap toplayarak belirtilen okula ve kütüphaneye verilmifltir.
Hukuk Kulübü 2005-2006 Ö¤retim y›l›nda da etkinliklerine devam etmekte ve Hukuk
Fakültesi ö¤rencilerinin aktif kat›l›m›n› beklemektedir. Hukuk Kulübüne üye olmak ve bizimle birlikte aktif olarak görev almak isteyen arkadafllar›m›z Hukuk Fakültesi binas› 3.
kat›ndaki L225 nolu kulüp odam›za gelerek üye olabilirler ve bizlerle birlikte aktif olarak
çal›flabilirler.
lendiremeyiz… K›br›sl› soydafllar›m›za sesleniyorum: Bu
çocuklar› kendi çocuklar›m›z gibi görüp, para kazand›ran
unsur olarak de¤erlendirmeyelim... As›l tehlike bu...
Türkiye’den gelen ö¤rencilerin önünün kesilmemesi laz›m…
Bu da memnuniyetle ilgili…”
Prof. Dr. Eflme, gözlemlerini rapor halinde YÖK
baflkan›na sunacaklar›n› ve rektörleri davet edip konuflacaklar›n› kaydetti.
Mevlana’yı
Anma Gecesi
Düzenlendi
17 Aralık 2005 günü büyük düflünür ve mutassavuf
Mevlana’nın 732. “Kavuflma Gecesi”nde, Anadolu’nun
yetifltirdi¤i ola¤anüstü iki büyük gönül adamından
Yunus Emre ve Mevlana Celaleddin-ı Rumi’ye ait fiiirlerden seçmeler yapılarak “Yunus gibi ‘Sevelim Sevilelim’
Mevlana gibi ‘Ne Olursan Ol Gel” adlı bir gece düzenlenmifltir.
Do¤u Akdeniz Üniversitesi Mavi Salon’da gerçekleflen
gecede
Yunus ve Mevlana’nın fiiirlerini ‹letiflim
Fakültemizin ö¤retim görevlilerinden Atiye Çırako¤lu
yorumlamıfltır. Üniversitemizin Tiyatro Kulübü’nün davetlisi olarak Çırako¤lu, fiiirleriyle izleyenlere unutulmaz
mistik bir gece yaflatmıfltır.
10
Üniversiteli
DAÜ-Ö¤renci Konseyi 5 Aral›k Dünya Gönüllüler
Günü’nde Sosyal Sorumluluk Projeleri Bafllat›yor
Bilindi¤i gibi, Birleflmifl Milletler Genel Kurulu,
1985 y›l›nda, gönüllü çal›flmalar› ve faydalar›n› dünya çap›nda duyurmak ve gönüllü
programlara kat›l›m› artt›rmak amac›yla ‘5
Aral›k’ tarihinin, her y›l Dünya Gönüllüler
Günü olarak kutlanmas›na karar vermifltir.
Türkiye’nin ve Güney K›br›s’›n da aralar›nda
bulundu¤u 123 ülkede 5 Aral›k, Dünya
Gönüllüler Günü olarak kutlanmaktad›r.
Dünya Gönüllüler Günü; ‘gönüllülük’
kavram›n›n toplumumuzda daha genifl
kitlelere yay›lmas›, günlük hayat›m›z›n do¤al
bir parças› haline gelmesi ve gönüllü
çal›flmalar›n, yerel, ulusal ve global platformlarda tan›t›lmas› için çok önemli bir f›rsat
olarak kabul edilmektedir.
Bu amaçla, Dünya Gönüllüler Günü’nde;
gönüllülü¤ün tan›t›lmas›, yayg›nlaflt›r›lmas›,
desteklenmesi, teflvik edilmesi ve böylece;
bireyleri, yaflad›klar› topluma karfl› daha
sorumlu olmaya, bir arada hareket etmeye
ve gönüllü olmaya yönlendirmek için; bilgi ve
tecrübelerin paylafl›ld›¤›, gönüllü çal›flmalar›n
teflvik ve takdir edildi¤i çeflitli etkinlikler ve
kutlamalar yap›lmaktad›r.
Gönüllülük zevkle, isteyerek, toplum
yarar›na bir fleyler yapma arzusudur. Bir
devlet-vak›f üniversitesi olan Do¤u Akdeniz
Üniversitesi yanl›zca e¤itim kalitesiyle de¤il,
68 ülkeden 15 bini aflk›n ö¤rencisi ve 50
den fazla ö¤renci kulüpleri ile de ülkemizin
en sayg›n üniversitelerinden biridir. Ö¤renci
kulüplerinde görev alan ö¤renciler yaflad›¤›
kente ve ülkeye karfl› sorumluluklar›
oldu¤unun fark›ndad›rlar ve bu bilinçle
hareket etmektedirler. DAÜ Ö¤renci Konseyi
de sivil toplumun gücüne inananmakta ve bu
gücü de¤iflimin en önemli dinami¤i olarak
görmektedir. Bu nedenle DAÜ-Ö¤renci
Konseyi 2005 – 2006 Akademik y›l›nda bir
dizi Sosyal Sorumluluk Projesi haz›rla-m›flt›r.
Bu projelerin aras›nda; yabanc› dil ve
branfl dersleri bofl geçen ilkokul ö¤rencilerine haftasonu kurslar› düzenlemek, bilgisayar
laboratuvar› monte edilmifl gezici bir t›r
arac›n› köylere kadar götürüp ülkedeki tüm
ö¤rencilerin bilgisayarla tan›flmalar›n›
sa¤lamak, kütüphanesi olmayan ilkokullara
kitap ba¤›fl› kampanyalar› düzenleyerek
kütüphaneler kurmak, yak›nda inflaat›na
bafllanacak olan Gazima¤usa Hastanesi’nin
çevre düzenlenmsine ve a¤açland›r›lmas›na
ö¤rencilerin ve bölge halk›n›n kat›l›m›n›
sa¤lamak, ülkemizin kanayan yaras› olan
trafik sorununa kal›c› çözüm bulabilmenin ‘bilinçli nesiller’ yetifltirmekten geçti¤i ilkesinden
hareketle bütün davran›fllar›n ve kiflili¤in
olufltu¤u çocukluk y›llar›ndaki ö¤rencilere
trafik kurallar›n› ö¤retmek ve bu çabalarda
kamu kurlufllar› ve sivil toplum örgütlerinin
deste¤ini almak say›labilir.
Ülkemizin sürdürülebilir kalk›nmas› ve
bunun yan›nda çevre bilinci geliflmifl, insan
haklar›na sayg›l›, sosyal de¤iflim ve
geliflimini tamamlam›fl bir nesil yetifltirilmesine katk›da bulunacak olan projelerimizi hayata geçirmek için kamu sektörü, özel sektör,
sivil toplum örgütleri, çevre hallk› ve gönüllü
DAÜ ö¤rencilerini göreve ça¤›r›yoruz.
5 Aral›k Dünya Gönüllüler Günü’nüz kutlu
olsun.
HER B‹NANIN G‹Rfi‹NE E-POSTA
DVD - S‹NEMA F‹L‹MLER‹ TAKAS
GÖNDERME – KONTROL ETME
ETMEK ‹STEYENLER
TERM‹NALLER‹ KURMAK
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
‹ST‹YORUZ.
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
B‹ZE DESTEK OLURMUSUNUZ?
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
Ö¤renci Konseyi
[email protected] 630 28 76
Turizm Okulu karfl›s›
630 12 85
[email protected]
K‹RALIK EV & EV ARKADAfiI
ARAYANLAR
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
MÜZ‹K CD’si TAKAS ETMEK
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
‹STEYENLER
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
[email protected] 630 28 76
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
[email protected] 630 28 76
‹K‹NC‹ EL K‹TAP ve EfiYA
SATANLAR
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
DVD - S‹NEMA F‹L‹MLER‹ TAKAS
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
ETMEK ‹STEYENLER
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
[email protected] 630 28 76
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
[email protected] 630 28 76
‹LAN, HABER, REKLAM...
Okul gazetemizde ilan, haber ve
SOSYAL SORUMLULUK PROJELER‹NDE
ÖZEL DERS VERENLER & ÖZEL DERS
reklam yay›nlamak isteyenler Ö¤renci
K‹RALIK EV & EV ARKADAfiI
GÖREV ALACAK GÖNÜLLÜLER
ALMAK ‹STEYENLER
Konseyine baflvurular›n› yapabilirler.
ARAYANLAR
ARIYORUZ.
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
Tel: 0392 630 12 85
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
B‹ZE DESTEK OLURMUSUNUZ?
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
Ö¤renci Konseyi
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
Turizm Okulu karfl›s›
[email protected] 630 28 76
[email protected] 630 28 76
630 12 85
[email protected]
Ö⁄RENCI KONSEYI’NIN YERI
Ö¤renci Konseyi turizm binas›n›n karfl›s›nda,
MÜZ‹K CD’si TAKAS ETMEK
eski trafik departman› binas›ndad›r. S›n›f veya
‹STEYENLER
bölüm temsilcilerine ulaflamayan bütün arka-
‹K‹NC‹ EL K‹TAP ve EfiYA SATANLAR
ÖZEL GITAR DERSI...
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
dafllar›m›z›n flikayet, istek ve önerilerini dinle-
ÖBiM’e BAfiVURUNUZ.
‹lgilenenler için pop, flamenko ve rock müzik
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
meye haz›r›z.
Ö¤renci Bilgi Merkezi,
dallar›nda gitar dersi verilir.
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
[email protected]
Fen ve Edebiyat Fakültesi karfl›s›
Tel: 05338688791
[email protected] 630 28 76
[email protected] 630 28 76
Orkun Göksu
11
Üniversiteli
15.11.05
Kent Kampüs Meclisi Müdürlü¤üne;
Do¤u Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisli¤i
Bölümünde doktora ö¤rencisiyim ve ayn› bölümde
araflt›rma asistanl›¤› yapmaktay›m. Genel ortalamam
4.00. Gazimagusa Belediyesinin dikkatsizli¤i
nedeniyle u¤rad›¤›m talihsiz kazadan sizi büyük bir
üzüntüyle haberdar etmek istüyorum. Bu talihsiz kaza
sonucunda sa¤ elimde oluflan k›r›ktan dolay› iki ay
süreyle sa¤ elim hiç bir amaçla kullan›lamaz durumdad›r. Gazimagusa Belediyesinin bu hatas›ndan ötürü
okuldaki baflar›m olumsuz yönde etkilenmifl olmakla
birlikte birtak›m sa¤l›k problemlerine de maruz kalm›fl
bulunmaktay›m.
Hiç kimsenin ummayaca¤› bir yer olan yürüme
yolunda zeminden yukar›ya do¤ru çekilmifl olan bir
elektrik kablosu bulunmaktad›r. Dikkatsizce yerlefltiril-
mifl olan bu kablo Magusa halk›n›n rahatl›kla tak›l›p
düflmesine zemin haz›rlamaktad›r.
6 Kas›m 2005 gününün gecesinde ya¤an
sa¤nak ya¤murun alt›nda bisikletimle eve dönüfl yolunda UN kamp›n›n tam önündeki yürüme yolunu kullan›rken Gazimagusa Belediyesi taraf›ndan dikkatsizce yerlefltirilmifl olan bu kabloya tak›l›p düfltüm.
‹nsan Haklar› bafll›¤› alt›nda maruz kald›¤›m bu
kazan›n sa¤l›¤›mda ve kariyer hayat›mda yaratm›fl
oldu¤u zararlardan ötürü ilgili kurumlardan tazminat
taleb ediyorum.Tazminat
talebimle birlikte dikkatsizce
yerlefltirilmifl olan bu kablonun en k›sa zamanda
kald›r›lmas› iste¤imi de bilgilerinize arz ederim.
Amir H. Amintabar
To: KENT KAMPÜS MECL‹S‹,
Date: 15 November 2005
Subject: Compensate for a broken hand,
Dear Sirs,
I am a PhD student, research assistant at the Comp.
Eng. Dep of EMU with CGPA 4.0. I regret to inform
you that due to some carelessness, taken by municipality (mayor) of our town Gazimaguza my right
hand got broken. Now, I can not use my right hand
for writing for two months; I can not be successful,
as I used to, in my exams and I have to face many
other painful problems for no reason, just because
of your faults.
Who could ever expect a solid cable planted to the
ground right in the middle of the people’s walk. On
the sidewalk of salamis road, beside the UN territo-
ry, there are cables fixing the poles to the ground
(Figure attached). The cables have come right to the
middle of the sidewalk, where the people can stumble, fall and easily get hurt.
At that night, 6th Nov, while I was trying to get
rid of the rain and get home, passing by UN territory, one suddenly I stumbled to one of those cables
and consequently my right hand got broken, fractured and dislocated ( figure attached).
Dear sirs, As my civil right, I would like to ask
you a compensate (pay off) for that damage to my
body and that time wasted from my important career
of PhD. I also ask you to replace that cable to a more
wiser place, not to see more damages.
Thank you for your respect to the civil rights of
the people of our beautiful town Magusa,
Amir H. Amintabar
12
Üniversiteli
Sosyal Yard›m Fonu Teflekkür Belgeleri Da¤›t›ld›
14 Aral›k 2005 Çarflamba günü saat
16:30-17:00 aras›nda DAÜ-Tower Bar’da
düzenlenen bir törende 2004-2005 ve
daha önceki Akademik Y›l’da Sosyal
Yard›m Fonu’na maddi katk›da bulunan
kifli ve kurulufllara Teflekkür Sertifikalar›
verildi. Vak›f Yöneticiler Kurulu baflkan›
Çimen Varer Öztürk ve VYK üyesi Osman
Pekineli de haz›r bulundu.
Yönetim kurulu karar› ile her y›l
gelirinin belli bir bölümünü bu fona
ba¤›fllama karar› alan Do¤u Akdeniz
Üniversitesi Çal›flanlar› Kooperatifi (DAÜKOOP), geçen y›l kurban kesmeyip
bedelini fona ba¤›fllayan Doç. Dr. Hasan
Galip’e ve Kitap Sat›fl Merkezi’ndeki
kitaplar›n›n sat›fl›ndan elde edilen geliri
Sosyal Yard›m Fonu’na ba¤›fllayan Doç.
Dr. Gül Celkan’a özel an› plaketi ve di¤er
kat›l›mc›lara ise Teflekkür Belgeleri verildi.
Bu fona katk›da bulunan ancak bu
törene kat›lamayan akademik ve yönetsel personelin sertifikalar› ise iç posta ile
çal›flt›klar› birimlere gönderildi.
Sosyal Yard›m Fonu’na geçmifl y›llarda
katk›da bulunan üyelerin isimleri
afla¤›daki listedeki gibidir.
Ahmet Konrot
Adnan Akgün
Ahmet Da¤sevenler
Ahmet Erifl
Ahmet Sözen
Akile Serinkanl›
Alev Elçi
Ali Günyakt›
Altay Nevzat
Asl› Giray
Atilla Elçi
Atiye Ç›rako¤lu
Ayfle fiehzade
Bekir Azg›n
Bengi Sonyel
Beril Özmen Mayer
Bilge Öney
Birsel Oruç Aslan
Buket Tanyolaç
Burcu Sultan Betin
Cahit Adao¤lu
Caner Bar›n
Carolina V. Petry
Çilem Ayd›ntan
Coflkun Tokyay
Demet Onat Safao¤lu
Denis Derleyen
Derya Oktay
Derya Sabriler
Dilek Toksöz
Duygu Çelik
Edward Victor Casassa
Erdal Altun
Ebru Tolga
Ejder fiimflek
Ekrem Cengizo¤lu
Emin Güçbilmez
Eralp Bektafl
Erdal Aksugür
Erden Baflar
Erden Karabo¤a
Eren S. Küfi
Ethem Ercen
Fatma Güven Lisaniler
Fatma Akilhoca
Fayka Güresun
Feryal Varano¤ullar›
Fikret Görün
Gürcü Özak›nc›
Galip Can Kumbarac›bafl›
Gökhan ‹zb›rak
Guita Farivarsadri
Gülçehre K›z›lbora
Güldem Süreç
Güler Türker
Gülizar Ero¤lu
Gülflen Musayeva Vefal›
Gürkan Do¤an
Gürol Özkaya
Halil Güley
Halil Nadiri
Haluk S. Balkan
Hamit Caner
Hamza Akengin
Hanife Aliefendio¤lu
Hasan A. Bݍak
Hasan Arslan
Hasan Galip
Hasan Haksayar
Hasan Kavaz
Hayriye Tokyay
Heves Sorguç Efllik
Hülya Özkoflar Koç
Hüseyin Eryaflar
Kadir Atlansoy
Kenan Baflaran
Kudret Özersay
Mahinur Arslan
Mahmut Da¤tekin
Makbule Nurtunç
Mehmet Ali Uluca¤
Mehmet Arifo¤lu
Mehmet Türko¤lu
Melek Keech
Meliha Onbafl›
Mohammed Ahmed Shah
Münevver Savafl Alptu¤
Murat Bengisu
Müsteide ‹zzigil Karabulut
Nafia Akdeniz Göker
Nazan Do¤ruer
Nazl› Marar
Necdet ‹cil
Necdet Osam
Nilgün fienyi¤it
Nilüfer Serap Engin
Nureddin K›rkavak
Nurhayat Aç›k
Nurten Aksugür
Necati Ahmet Özkan
Nazenin Ruso
Naciye Doratl›
Naciye Kunt
Nadir Gürtafl
Netice Y›ld›z
Oya Atakan Güven
Osman M. Karatepe
Osman Soykan
Osman Y›lmaz
Oya Ayg›n Ramiz
Ozan Özalp
Özay Mehmet
Özden Alpatl›
Özgür Eren
Özkan Özç›nar
Öncü Altuntafl
Pembe Behçeto¤ullar›
Perim Alç›ner
Pete Remington
Robert Dalonzo
Selda Adaöz
Sabri Koç
Saim Nalkaya
fiamil Erdo¤an
fiebnem ‹lker
Soner Ö¤üt
Süha Bay›nd›r
Süheyla Nasifo¤lu
Süleyman Aktafl
Süleyman Hakan Özaktafl
Sultan Taflk›ran
Tahir Efllik
Taflk›n Fidaner
Tayfun Babayi¤it
Tolga Civisilli
Tuncer H. Tuncergil
Turgut Özyöre
Turhan Korun
U¤ur Kiraz
Ülker Vanc› Osam
Uygur Celilo¤lu
Vügar Sultanzade
Vassilya Abdulova
Ya¤mur Ergünefl Tümer
Yonca Hürol(Al)
Yücel Vural
Zahide Gül Celkan
Zeka Mazhar
Zerrin Bingöl Çelik
13
Üniversiteli
DAÜ’de Devrim
Ö¤retim Eleman› ve
Ders De¤erlendirmeleri
On-line yap›l›yor
Ö¤retim elemanlar› ve Derslerin
etkinli¤ininin ölçülmesi amac› ile her dönem
sonunda ö¤renciler taraf›ndan yap›lan ve
büyük zaman ve para kayb›na neden olan
‘Ders ve Ö¤retim Eleman› De¤erlendirme’
ifllemi 2005-2006 Akademik Y›l› Güz
Dönemi’nden itibaren elektronik ortamda
yap›lacakt›r. Ö¤rencilerimizin bu formlar›
6 Ocak 2006 tarihine kadar doldurmalar›
gerekmektedir. Bu formu doldurmayan
ö¤rencilerin dönem sonu notlar› aç›klanmayacakt›r.
Konu ile ilgili olarak Ö¤renci ‹flleri
Rektör Yard›mc›l›¤›’ndan yap›lan aç›klamada flöyle denilmektedir.
‘Üniversitemizin ‘Kalitede Zirveye
T›rman›fl’ hedefi çerçevesinde Do¤u
Akdeniz Üniversitesi’nde e¤itim ve ö¤retim
kalitesini daha da yükseltebilmek için bu
dönem alm›fl oldu¤unuz dersler ve o derslerin ö¤retim elemanlar›n›n etkinli¤i ile ilgili
de¤erlendirmelerinize gereksinim duymaktay›z. Bu de¤erlendirmenizi yaparken lütfen
ciddi, dürüst ve yap›c› olunuz. Bu sormacay› cevaplayan ö¤renciler ile ilgili tüm bilgiler sakl›/bilinmezdir. 6 Ocak 2005 tarihine kadar de¤erlendirmeleriniz için
aç›k olacak olan bu sistemde, bu dönem kay›tl› oldu¤unuz her
ders için ayr› bir form doldurman›z gerekmektedir. Aksi halde
dönem sonu notlar›n›z› Ö¤renci Portal›n›zdan göremeyeceksiniz.’
Bu formu doldurmak için ö¤renci portal›na
( http://students.emu.edu.tr ) girip kullan›c› ad› ve flifrenin
yaz›lmas› ve karfl›m›za gelen menüden ‘semester courses’
linkinin seçilmesi gerekmektedir.
Bu dönem DAÜ’de 2250 gurup ders aç›ld›¤› ve eski uygulamaya göre her bir gurup için de¤erlendirme formu doldurul-
mas› ifllemi için yaklafl›k yar›m ders saati harcand›¤› göz
önüne al›n›rsa bu uygulama ile toplam 1125 ders saati kayb›
önlenecek ve bunun karfl›l›¤› olarak ödenen ücretler de tasarruf edilmifl olacakt›r.
Ayr›ca her gurupta ortalama 30 kifli oldu¤u kabul edilirse
toplam 67.500 anket formu, bir o kadar optik cevap
kartonu,bunlar›n konuldu¤u 2250 büyük zarf ve bu zarflar›n
de¤erlendirme yap›lacak s›n›flara ulaflmas› ve geri toplan›p tek
tek optik okuyucuda okunup de¤erlendirildikten sonra tekrar
ilgili fakülte, yüksek okul ve bölümlere geri gönderilmesi
s›ras›ndaki zaman ve emek kayb› da göze al›nd›¤›nda bu uygulama ile DAÜ’de bir devrim yap›lm›flt›r diyebiliriz.
Ö¤renci Konseyi olarak tüm ö¤renciler ad›na bu yeni uygulamada eme¤i geçen ve katk›s› olan herkesi kutluyoruz.
14
Üniversiteli
Türkiye Tan›t›m, ‹rtibat ve Kay›t
Bürolar›m›z DAÜ’yü ziyaret etti
Do¤u Akdeniz Üniversitesi Tan›t›m ‹rtibat ve Kay›t Ofisleri 13
– 16 Aral›k 2005 tarihleri aras›nda 2006-2007 y›l› faaliyetlerinin planlanmas›, gerek veli gerekse ogrencilere daha iyi
bir hizmet anlay›fl› ile çal›flmalar›n› surdurebilmeleri için DAÜSürekli E¤itim Merkezi taraf›ndan haz›rlanan Hizmet-içi E¤itim
Kursuna kat›lm›fllard›r. Bu pro¤rama kat›lan temsilciler ile
faaliyet pro¤ram› afla¤›daki gibidir.
‹stanbul
Aysegul Egilmez - Aynur Imer
Izmir
Burcu Dizdar
Ankara
Enis Cezayirlio¤lu - Fatma Erik
Adana
Cihangir Betin - Nazan Sicimo¤lu
Bursa
Tufan Acun
Malatya
Özlem Hanlio¤lu
Trabzon
Meltem Reiso¤lu Hanedan
Diyarbak›r
Nezir Özerdem
Antalya
Saniye Özkardefller - Hüseyin Özdemir
12-16 Aral›k Türkiye Tan›t›m,
‹rtibat ve Kay›t Bürolar›’n›n
E¤itim Gezisi Pro¤ram›
11.12.2005-Pazar
Ada’ya var›fl.
12.12.2005-Pazartesi
Sabah Program›
08:00 – 10:00
Prof. Dr. Halil Güven ve
Doç. Dr. Halil Nadiri ile Toplant›
Mimarl›k Fakültesi Ziyareti
10:00 – 11:00
B.T.Y.O. Ziyareti
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
Tower Ö¤le Yeme¤i
E¤itim Fakültesi Ziyareti
13:00 – 14:00
14:00 – 14:30
Yurtlar› Ziyaret
Ö¤leden Sonra Program›
14:30 – 16:30
B.‹.M. Bilgisayar E¤itimi
12:30 – 13:15
13:15 – 14:30
Ö¤le Yeme¤i
Yurt Müdürlü¤ü ile Toplant› (TH 108)
Ö¤leden Sonra Program›
14:30 – 16:30
‹letiflim ve Müflteri ‹liflkileri E¤itimi
14.12.2005-Çarflamba
Sabah Program›
08:00 – 09:00
‹letiflim Fakültesi Ziyareti
Mali ‹fller Müdürlü¤ü ile Toplant›
09:00 – 12:00
12:00 – 13:00
Ö¤le Yeme¤i
13:00 – 14:30
Fen ve Edebiyat Fakültesi Ziyareti
Ö¤leden Sonra Program›
14:30 – 16:30
Telefonda ‹letiflim E¤itimi
13.12.2005-Sal›
Sabah Program›
08:00 – 09:45
09:45 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 - 12:30
Hukuk Fakültesi Ziyareti
‹flletme Ekonomi Fakültesi Ziyareti
Kütüphane Ziyareti
Y.D.O. Ziyareti
15.12.2005-Perflembe
Sabah Program›
08:00 – 11:00
Ö¤renci ‹flleri Müdürlü¤ü ile Toplant›
(Senato)
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00
13:00 – 14:30
Mühendislik Fakültesi Ziyareti
Ö¤le Yeme¤i
T.O.Y.O. Ziyareti
Ö¤leden Sonra Program›
14:30 – 16:30
Zaman Yönetimi E¤itimi
16.12.2005-Cuma
Sabah Program›
Tan›t›m ve Ö¤renci Kaynaklar› Yönetimi
08:00 – 12:00
Ofisi ile Toplant› (Senato)
Ö¤le Yeme¤i
12:00 – 13:00
13:00 – 14:00
PDRAM Ziyareti
14:00 – 14:30
Spor Saray› Ziyareti
Ö¤leden Sonra Program›
14:30 – 16:30
Etkili Sunum Teknikleri E¤itimi
17.12.2005-Cumartesi
Ada’dan ayr›l›fl.
15
Üniversiteli
Dünya’da Fenerbahçe K›br›s’ta 1907
DAUFEB
Sar› ve larcivert renklere gönüllerini veren,
yürekleri Fenerbahçe aflk›yla dolup taflan
tüm
Fenerbahçeli arkadafllar, merhaba ...
Zaman›n h›zla ak›p geçti¤i, kimimizin
mezuniyet, kimimizin de s›n›f geçmek için
u¤rafl verdi¤i flu günlerde bizleri tek bir
yürek yapan, hepimizi ortak bir noktada
toplayan büyük Fenerbahçe'nin taraftar›
olmak, bir neferi olmak gururun en yücesi,
sevgilerin en büyü¤ü olsa gerek...
Fenerbahçe'liler, Büyük
Fenerbahçe'nin ona yak›fl›r bir flekilde
desteklenmesi ve taraftar›n›
özellikle üniversite ö¤rencilerini tek çat›
alt›nda toplay›p tek bir yürek, tek bir güç
yapmak için
çal›flmalar›m›za bafllad›k. Yo¤un
araflt›rmalar›m›z sonucunda ülke
genelinde hiçbir üniversitede böyle bir
giriflime ve harekete rastlamam›fl olmam›z
bizi daha çok cesaretlendirdi.
‹lk ad›m› merkezi ‹stanbul'da bulunan
UNIFEB ile görüflerek att›k. Yaklafl›k üç ay
süren yo¤un çal›flmalar›m›z, tüzükler,
yönetmelikler derken, Do¤u Akdeniz
Üniversitesi UNIFEB çat›s› alt›nda,
dünyan›n dört bir yan›ndan 56 üniversite
birli¤i ile ortak kader birli¤i içerisine girdi. ‹lk zamanlar 3 kifli
ile bafllad›¤›m›z organizasyon, onlara, yüzlere ve flimdi de binlere ulaflt›. .
fiu anda K›br›s genelinde bulunan tüm Fenerbahçeli taraftarlar›
bir araya toplamak, çeflitli organizasyonlarda bulunmak
gerçekten özveri isteyen çok zor bir bir görev. DAÜFEB
Yönetim Kurulu, K›br›s ve Türkiye de maç organizasyonlar›
gerçeklefltirmek, iftar yemekleri vermek, cep ve duvar takvimleri, araba ve cam stikerleri, okulu ve birli¤imizi tan›tan çeflitli
Ö¤renci ‹flleri Rektör Yard›mc›l›¤›
Ö¤renci Konseyi
SÖYLEfi‹
“DAÜ Ö¤renci Konseyi:Görev,Yetki, Sorumluluklar› ve 2005-2006 Akademik Y›l› Projeleri”
Ö¤renci Konseyi Yürütme Kurulu
Saat: 15:30
Tarih: 23 Aral›k 2005, Cuma
Yer: Aktivite Salonu (E¤itim Fakültesi)
Not: Söylefli Dili Türkçe ve ‹ngilizce’dir.
Office of the Vice-Rector for Student Affairs
Student Council
PANEL
“EMU-Student Council: Duties, Rights, Responsibilities & Projects for 2005-2006 Academic Year”
Student Council Executive Board
Time: 15:30
Date: 23 December 2005, Friday
Place: Activity Hall (Faculty of Education)
Note: The Panel will be held both in Turkish & English.
pankartlar› haz›rlamak, Lapta huzur evini ziyaret etmek, Hofl
Geldin Partileri ve Bahar fienli¤i gibi etkinliklere standlar
açarak kat›lmak gibi etkinliklerde bulunmufltur. Ayr›ca üyelerimiz yaflamlar›n› bir nebze olsun kolaylaflt›rmak için indirim kartlar› haz›rlanm›flt›r. Üyeler aras› iletiflimi sa¤lamak için bir web
sayfas› haz›rlanm›fl, kulübümüze hizmetleri
geçenleri unutmad›¤›m›z› belirtmek üzere bir
simge olarak unutulmaz gol kral›m›z ve spor
yazar› Sn. Selçuk Yulan›n okulumuzda bir konferans vermesi sa¤lanm›flt›r. Yönetim Kurulu,
Büyük Fenerbahçe'mize yak›fl›r centilmenlikleri,
ahlaki de¤erleri göz önünde bulunduran
davran›fllar› ve gerçeklefltirdikleri çal›flmalarla
tüm Fenerbahçe taraftarlar›ndan ve di¤er kulüpler ve derneklerinden övgüler almaktad›r.
‹leride bayra¤› bizden devir alacak olan genç
arkadafllar›m›z eminimki DAÜFEB'i çok daha
ileriye tafl›m›fl olarak onlardan sonra gelecek
olan yönetimlere devredeceklerdir.
Yönetim Kurulumuzun amac›,
Fenerbahçe'nin büyüklü¤üne uygun olan
davran›fllarda ve etkinliklerde bulunarak
Birli¤imizi ve Okulumuzu en iyi flekilde temsil etmek, kulübümüzü yavru vatanda en iyi
flekilde temsil etmek, mümkün olan en genifl
gençlik kesimine hitap ederek nitel ve nicel
yönden üye taban›m›z› geniflletmek ve di¤er
kulüpler ve organizasyonlarla iletiflim ve
iflbirli¤ini gelifltirmektir.
Arkadafllar, büyüklük sözde de¤il özdedir...
Bizler özüne ba¤l› kald›kça Büyük Fenerbahçe'miz her daim en büyük kalacak ve öyle
yaflat›lacakt›r.
1907 DAÜFEB Yönetim Kurulu
EMU OLYMPIX - 2006 Bafll›yor…
Do¤u Akdeniz Üniversitesi Spor ‹flleri
Müdürlü¤ü’nün bu y›l birincisini gerçeklefltirmeyi
planlad›¤› ‘EMU OLYMPIX-2006’ bafll›yor. 24 Nisan
– 21 May›s 2006 tarihleri aras›nda gerçekleflecek
olan organizasyona kat›l›m›n bir hayli fazla olmas›
bekleniyor. K.K.T.C ve Türkiye de dahil olmak
üzere bir ilk olacak olan bu mini olimpiyat için
Do¤u Akdeniz Üniversitesi haz›rl›klar›n› son sürat
devam ettiriyor. Organizasyona üniversitemizde
e¤itim gören ve ülkelerini temsil etmek amac›yla
toplanan tak›mlar kat›lacak. EMU OLYMPIX2006’n›n gerek KKTC gerekse TC bas›n›nda genifl
yank› bulmas› bekleniyor. Organizasyonun 10 ayr›
branflta yap›lmas› planlanmaktad›r.
Bu organzisayonu baflta Spor ‹flleri Müdürlü¤ü
olmak üzere Ö¤renci Yönetim kurulu, International
Centre, Halkla ‹liflkiler, DAÜ TV, Yabanc› Ö¤rencilerin Ülke Temsilcileri ve gönüllüler organize etmektedir. Haz›rl›klar esnas›nda konufltu¤umuz Spor
‹flleri Müdürü Sn.Cemal KONNOLU ‘‘68 ülkeden
15000 ö¤rencinin bulundu¤u üniversitemizde böyle bir organizasyonu yapman›n hayal olmad›¤›n› herkese gösterece¤iz.
Haz›rl›klar›m›z devam ediyor.Tüm beklentimiz aç›l›fltan
kapan›fla kadar geçen süre içerisinde en ufak bir ters
lik yaflamamak, her fley planlad›¤›m›z gibi giderse bu iflten
aln›m›z›n ak›yla ç›kmakt›r.. Organizasyonda rekabet ve
e¤lencenin en üst düzeyde olmas›n› umut ediyoruz.
Yar›flmalara kat›lacak ö¤rencilerin elçiliklerine taraf›m›zdan
KKTC’de ülkelerini temsil ettiklerine dair belge göndererek onlara ülkelerinden Millilik belgelerini
almalar›n› sa¤lamaya çal›flaca¤›z. Bu sayede maksimum kat›l›m hedefliyoruz. EMU OLYMPIX-2006’da
bizlere katk›s› tart›fl›lam›yacak olan Sn. fiamil
ERDO⁄AN’a sonsuz teflekkürlerimizi iletiyorum.
‹steklerimizi geri çevirmeyerek bizlerin önünü açt›.
EMU OLYMPIX-2006’n›n gerçekleflmesinin hayal
olmad›¤›n› göstermek için bizlere zemin haz›rlad›.
Bizde var gücümüzle çal›flarak EMU OLYMPIX-2006
y› en güzel flekilde bafllat›p bitirece¤iz. ‘’ dedi. EMU
OLYMPIX-2006’n›n bafllang›c›nda Salamis Antik
Kentinde Meflale yak›lacak ve koflarak Gazi
Ma¤usa turu at›ld›ktan sonra DAÜ Stadyumunda
oyunlar boyunca yan›k kalacak olan büyük meflale
yak›lacakt›r. Koflulacak olan on kilometrelik
mesafeyi medyatik ve seçkin kiflilerin koflmas› planlanmaktad›r. Meflale yak›ld›ktan sonra aç›l›fl
konuflmalar› yap›lacak ve oyunlar bafllayacak.
Yaklafl›k bir ay sürmesi planlanan EMU OLYMPIX2006’da müsabakalar›nsonuçland›r›lmas›ndan sonra büyük ses
getirmesi planlanan bir kapan›fl töreniyle EMU OLYMPIX-2006
son bulacak.
Crows Maça Ç›kamad›
Bu y›l resmi bir kimli¤e kavuflan Amerikan Futbol Ligi
haz›rl›k maçlar›nda Eskiflehir Rangers maç›n› 19-0
kazanan Crows, ligin ilk maç› olan Yeditepe Eagles
maç›na da haz›r oldu¤unu bu flekilde göstermifl
olmufltu. Eagles ile yap›lacak maç için vakit
geldi¤inde ise Crows bir dizi aksilikle yüz yüze geldi
ve tak›m›n bir k›sm› Cumartesi di¤er yar›s› ise Pazar
sabah› Istanbul’da olabilmiflti. Cumartesi giden oyunculardan biriyle yapt›¤›m›z duygusal röportaj› aktarmak istiyoruz;
‘’Uçuz seferler sebebiyle tak›m›m›z›n bir k›sm›
Cumartesiden gelebilmiflti. Di¤er k›sm›n›n da Pazar
sabah› gelece¤ini biliyorduk,fakat maç›n saati 10:30
du ve Pazar sabah› uçak 09:45 te havaalan›nda olacakt›. Endifleliydik çünkü tak›m›n skorer
oyuncular› daha gelmemiflti. Oyuncular Crows disiplinini gösterip tak›m›n di¤er yar›s› gelene kadar
sahada tutunmaya çal›flacakt›. Hakemlerin maç›n
bafllamas› için son 30 dakika anonsuyla 4 y›ll›k bir
oyuncu olmama ra¤men çok gerilmifltim. Art›k
di¤erlerine de¤il maça konsantre olmal›yd›k.
Is›nmalar›m›z bitmifl ve art›k maç bafllamak
üzereyken otobüsün yaklaflt›¤›n› gördüm. Bizimkilerdi
fakat 3 saat sürecek bu maç için daha giyinmemifl
ve ›s›nmam›fllard›. Otobüs durdu kap› aç›ld›¤›nda
gördü¤üm görüntü gözlerimi doldurmufl ve h›rs›ma
h›rs katm›flt› 19 kifli ekipmanlar› üzerlerinde kasklar›
kafalar›nda koflarak sahaya geliyorlard›. Crows
havaalan›-saha aras›ndaki otobüs yolculu¤unda
›s›nm›fl,ekipmanlar› giyinmiflti”. Maç 26-6
Crows’un üstünlü¤üyle sonuçlanm›flt›.’’
Okulumuzun ve K.K.T.C’nin tek Amerikan
Futbol Tak›m› Crows, EGE Dolphins’le
yapacaklar› maça gidemedi. Tak›m›m›z maça
gitmek için haz›rlan›rken 14 oyuncunun
rahats›zlanmas› (!) sonucu maça ç›kamad›.
Tüm Crows oyuncular›na acil flifalar diliyoruz
ve bir an önce onlar› sahalarda tekrar
görmeyi ümit ediyoruz.
Crows oyuncular›n›n yol masraflar›
Federasyonun verdi¤i yol paras› ve
harc›rahlarla karfl›lan›yor ve flu anda maddi
yüklerini biraz olsun hafifletmek için sponsor
olabilecek firmalardan yard›m bekliyorlar.
Sahibi / Owner:
Do¤u Akdeniz Üniversitesi ad›na /
On behalf of Eastern Mediterranean University
Rector Prof. Dr. Halil GÜVEN
Bu y›l final maçlar›n›n ‹nönü Stadyumunda
yap›laca¤›n› da hat›rlatmakta fayda var.
Daha fazla bilgi için; www.emucrows.com
Genel Yay›n Koordinatörü /
General Coordinatör:
Asst. Prof. Dr. fiamil ERDO⁄AN
Yay›n Ekibi / News Team:
Ö¤renci Konseyi /
Student Council
Genel Yay›n Yönetmeni /
Editor-in-chief:
Sen. Inst. Kenan BAfiARAN
Sayfa Tasar›m› /
Page Design:
Mine ERÇOBAN
Adres:
Do¤u Akdeniz Üniversitesi /
Eastern Mediterranean University
Ö¤renci Konseyi / Student Council
Tel: 0 (392) 630 12 85
e-mail: [email protected]
DAÜ Matbaas›nda bas›lm›flt›r /
Printed at EMU Printing-house

Benzer belgeler