programli-ol-ve-kazan-s1

Transkript

programli-ol-ve-kazan-s1
27
llarmanyeri
'F300ntmt0L
wluail"
_::
nn(kaffi
-{]:f
trlslt*1.eo?€q.€srl
Yaklagrk elli yrl <inceAmerika, tanmrnda gektik
Yine de olmadr. Yeterli olmadrlar.
y eni bir akrmr,baglatryordu.Bu akrmrnkrsaltrlmrg Olamazlardr. Qtinkri o zamanki sistemikler,
adr: 4H idi (Health; Hearth; Head ve Hand solukta gahqamrybrdu.Qrinkii o zaman,0hrN[
r.Tanmsaluygulamalannda safhkh, sa! duyulu, isimli karaleke ilacr hentiz pazara sunulmamrgtr.
akrlcr ve emele dayah programlarr kullanmaya Ustelik pek gok elmacmrn, kogullara .tyg.rn 6i.
baghyorlardr.Baganh olduklan grinildii. Aradan elmailaglamaprogramtya da ahgkanhlr yoktu.
rrn yrl gegmedenbiz de benzerini uygulamaya
Yaklaqrkyirmibeq yrl <ince,izmk'de elma ve
hagladrk ve adria 4K dedik. uKalp, Kafa, Kol, karaleke hastahlr ile sava$lmt konu alan
Euwet" scizctikleri ile simgeleqtirdilimiz bu uluslararasr bir bilimsel toplantrya katrldrm.
ranmsal .programlar, uzun srire gtincellilini
isvigre'li bir aragtrncr,erken uyarr guhgmalan rle,
korudu. Ulkemiz tarrmrmn geligmesine katkrda karalekeyekargr ilaglama sayrlanm 18 den 14 e
hulundu. Elitim afrhkhydr. ZorlukJar-yanmda diigi.irmekleofiiniiyordu. Akhm almamrqtr.Qiinkii
destekleri vardr. O giinleri diigiindiigtmde hep, o zamanlar ben sadece Qivril elmalannr
Kemal Tahir'in "Bozkrdaki gekirdek" romarunl biliyordum ve 3-4 ilaglama yetiyordu. yabancr
hatrrlanm. Her neyse, bugiin biz ilkemiz bitki araqtmcryaguliip gegmigtim.Ne zamanki, altr yrl
koruma pazannda lrqlfift|l\hn\
ile yeni bir tince Kovada'daki hastahk baskrsrnrgordiim. O
vaprlanmanrn igindeyiz. Diine kadar adrmrz zamankaralekedengergektenkorktum. O giinden
)Fnrl|tl ve EAil$r idi. Ondanrig yrl oncesindeise bu yana, Isparta Tanm it Miidiirltigii, Bitki
bizi G$rve$l|tdot isimleri ile arumsayacaksrruz. Koruma $ube Miidiirlii[ii'ntin erken uyarl
Hzh deliqimler oldu. Ancak, ozellikle son on beg gahqmalarrmyakrndan izliyorum. Bugtin on-line
y r l d a t a r r m s a l s a v a $ l m u y g u l a m a l a r r n a diizeyinde geligmiqolan, di[er bir deyiqle antnda
yaklaqrmlartmrzda de[igmeyen bir ilkeyi saptanrp,stirekli iligki ve uyan iginde olan bu
gorebilirsiniz. Yukandaki iki ornekteoldu[u gibi, sistemin, ne kadar deferli oldulunu daha iyi
brz yaklagrmlarrmvda hep "48" dtiqrincesini anhyorum.Yeterki tiim elmab ahgelerini kapsama
dikkate aldrk. Bunu biraz soffa agrklamaya alanrta almrg olsun. Yeter ki, elmacrmbuna karqr
gahqacafrm.
duyarh olsun. Yeter ki uyan soffasmda elmacrm
" 48" diigiincesine gegmeden dnce, llaglamadagokgegkalmasrnve asrlonemlisi,yeter
Isparta'nrn elmalannda ve karaleke hastah[r ile ki elmacrmrn buna uygun bir ilaqlama programl
savagrmdason yrllardaki hrzh de$igmeleredikkat olsun.Her qeyeraimen umutlanm yiiksek.
gekmekistiyomm. Isparta'mnve dzellikle Kovada
Gelelim, "4E" konusuna.Oyle bir ilaglama
vadisinin elmalan ile Evciler Kdyu (Bayramig- programrmlz olsun ki; karaleke ile ilagh
Qanakkale) niin elmalannda, gtizelli[in ve savaqrmdaki uygulamalarrmrz ve segtifimiz
bedelinin ne oldulunu grirdiim. Bu bedelin llaglar "4E" diiqtincesinegergektenuygun olsun.
ridenmele de$er oldu$unu anladrm. Kaliteli ve Segilen herhangi bir ilag igin birinci (E)nin,
hastahksrzelma,yada'elmacrmndedili gibi "Beg "Etkili" olmasrdr. $urasrnrkabul etmekgerekir ki,
yrldrzh elma" elde edebilmek igin hepimiz en iilkemizde tanm ilaglarr, Tanm Bakanh[rmrzca.
iyisini yapma gabasriEndeyiz. Briylesi giizelligi teknik geliqtirmeve ruhsatlandrma agamalannda,
bize sunan Kovada vadisinin, her zaman nemli diinyanrndifer geliqmigtilkeleri kadarduyarhhkla
ortamrnda karaleke hastah$r ise, en kiigrik bir incelenmektedir.Bu nedenleuygulamayaverilen
ihmali, hatayr affetmiyor. Altr yrl rinceki karaleke ilaglarrn hepsi delerlidir. Onlan korumak
qiddetini ve goziim arayrgrndaki akrldrgr gereklidir. "Etkili".olmalan ve uzun srire "Etkili"
grprruglan diin gibi arumsryorum.e,areolur diye, k a l a b i l m e l e r i , d o l r u k u l l a n r l m a l a r r i l e
sistemikleri bakrnn yerine aldrk, o kadar erkene sa$anabilir. Segileni1a9igin tingortilen ikinci (E)