indir

Yorumlar

Transkript

indir
RESLERDE İZİN SÜRECİ
ANAYASA:
MADDE 169- Devlet, ormanların korunması ve sahalarının
genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.
Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde
başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Bütün ormanların
gözetimi Devlete aittir.
Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz. Devlet
ormanları kanuna göre, Devletçe yönetilir ve işletilir. Bu
ormanlar zamanaşımı ile mülk edinilemez ve kamu yararı
dışında irtifak hakkına konu olamaz.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
ORMAN KANUNUNUN 17/3 MADDESİ:
Savunma, ulaşım, enerji, haberleşme, su, atık su, petrol,
doğalgaz, altyapı, katı atık bertaraf ve düzenli depolama
tesislerinin; baraj, gölet, sokak hayvanları bakımevi ve
mezarlıkların; Devlete ait sağlık, eğitim ve spor tesislerinin ve
bunlarla ilgili her türlü yer ve binanın Devlet ormanları
üzerinde bulunması veya yapılmasında
ve zaruret olması halinde,
kamu yararı
gerçek ve tüzel
kişilere bedeli mukabilinde Çevre ve Orman Bakanlığınca izin
verilebilir. Devletçe yapılan ve/veya işletilenlerden bedel
alınmaz. Bu izin süresi kırk dokuz yılı geçemez….
RESLERDE İZİN SÜRECİ
ORMANIMDA BİR DALI KESENİN BAŞINI KESERİM
Fatih Sultan Mehmet
SON IRMAK KURUDUĞUNDA, SON AĞAÇ YOK OLDUĞUNDA,
SON BALIK ÖLDÜĞÜNDE; BEYAZ ADAM PARANIN YENMEYEN
BİR ŞEY OLDUĞUNU ANLAYACAK.
Kızılderili Atasözü
«ORMANLAR BİZE ATALARIMIZDAN MİRAS
DEĞİL,ÇOCUKLARIMIZIN BİZE BİR EMANETİDİR»
RESLERDE İZİN SÜRECİ
 Hızla şehirleşen ve sanayileşen ülkemizde ormanlar,
halkın temiz su ,temiz hava ve rekreasyonel ihtiyaçlarının
karşılanması başta olmak üzere , pek çok sayılamayacak
kadar fonksiyonu yerine getirmektedir.
 Toplumun ortak malı olan ormanların korunması ,bakımı ve
arttırılması idaremizin asli görevleri arasındadır.
 Verilen
izinlerle
enerji ihtiyacının karşılanması ile
ORMANLARIN ÜSTÜN KAMU YARARI olması dolayısıyla
aradaki dengenin çok sağlıklı olması gerekmektedir.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES’LERDE İZİN SÜREÇLERİ
RES izin taleplerinin ormanlık alanlara rastlaması ve bu
taleple ilgili kamu yararı ve zarureti olması halinde izin
işlemleri;
 18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci
Maddelerinin
Uygulama
Yönetmeliği’ne
göre
yürütülmektedir.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
ORMANLARDAN RES İZİN TALEPLERİ;
 Ülkemizdeki ormanlık alanlarının büyük kısmı, dağlık, tepelik, rüzgarı direkt ve
uzun süreli alan yerlerden olması,
 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 17/3. Maddesinde izin verilecek başlıklar
arasında «enerji» izinlerinin belirtilmesi,
 5346 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kanunu’nun 8 İnci Maddesinde;
 Orköy bedelinden muaf olması,(Toplam proje bedelinin %3’ü)
 Erozyon bedelinden muaf olması (Toplam proje bedelinin %2’si)
 Kesin izin aldığı tarihten itibaren ilk 10 yıl arazi izin bedelinin %85 indirimli
olması
 RES izin müracaatlarının ormanlık alanlarda yoğunlaşmasına sebep olmaktadır.
RESLERDE İZİN SÜRECİ

18.04.2014 Tarih ve 28976 Sayılı Resmi Gazetede
yayımlanan Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin
Uygulama Yönetmeliği’ne göre arazi izin bedeli hesaplama
şekli değiştirilerek;
 Bir önceki yönetmelikte uygulanan proje maliyet bedeli
esasına dayalı arazi izin bedeli hesabından vazgeçilerek izin
talep edilen alan üzerinden bedel hesabına geçilmiştir.
 Bedel hesapları rasyonel hale getirilmiştir.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
20.05.2015 Tarih ve 29361 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikle birlikte;
 Ön lisansla birlikte diğer kurum ve kuruluşlardan alınması
gereken izin, onay, ruhsat, muvafakat ve bu Yönetmelikte
istenilen diğer belgelerle kesin izin için müracaat edilmesi
halinde Bakanlıkça KESİN İZİN verilebilmesine imkan
tanınmıştır.
 Bu kesin izin verilen yerler için; saha teslimi yapılmaz, sahada
çalışma yapılmasına müsaade edilmez.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan alınan lisansın
idareye teslim edilmesini müteakip lisans süresi dikkate
alınarak izin süresi uzatılır. Kesin izin için bedellerin ve
taahhüt senedinin alınmasıyla saha teslim edilerek, sahada
çalışmaya müsaade edilir.
 Lisansın, verilen kesin izin süresi içinde idareye teslim
edilememesi halinde, verilen kesin izin iptal edilir ve tahsil
edilen bedeller iade edilmez.
 Ön lisans döneminde verilen izne dayanılarak ön lisans sahibi
lehine irtifak hakkı tesis edilmez.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES MAKSATLI VERİLEN İZİNLER
 Rüzgar ölçüm direği
 Rüzgar enerji santrali (ön izin)
 Rüzgar enerji santrali (kesin izin)
 Sondaj ve ulaşım yolu
 Enerji nakil hattı
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES İZİNLERİNDE MÜRACAAT
Talep sahibi , talep yazılarına dört takım
A. Meşcere haritasını
B. 1/1000 veya uygun ölçekli vaziyet planını
C. 1/25000 ölçekli harita veya krokisini,
D. Orman kadastro haritasını
E. Koordinat özet çizelgesini
F. Ön lisans veya lisansı
G. İhtiyaç halinde 1/1000 veya uygun ölçekli ağaç röleve planını
H. 1/1000 ölçekli mevzii imar planını
I. ÇED Belgesini
J. Metraj cetveli ve cari yıl birim fiyatlarına veya proforma faturalara göre
hazırlanmış keşif özetlerini ekleyerek kesin izin için veya a,b,c,d,e,f bentlerinde
belgeleri ekleyerek ön izin için BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE müracaatta bulunurlar.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
ÜLKEMİZ ORMAN ALANLARINDA EKİM 2015 SONU
İTİBARİYLE
135 ADET İZİNDE (PROJE BAZINDA) 4424,0 Ha
ALANDA RES KESİN İZNİ VERİLMŞTİR.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 RES izin taleplerinde projenin tamamı üzerinden müracaat edilmesi bölge
müdürlüklerine göre kısım kısım müracaat edilmemesi
 RES izinlerinde şirketlerin, güncel şirket unvanlarıyla talepte bulunması (Lisans,ÇED
belgesi vs. ticaret sicil gazetesindeki şirket unvanı ile uyumlu olmalıdır.)
 Lisansta olması gereken, lisans sınır koordinatlarının ve türbin koordinatlarının
bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi
 Projelerin gereğinden büyük alanlarda planlanmaması
 Planlanan tesisin projelendirilmesi aşamasında, orman İdaresinin görüşünün
alınmadan projelendirmenin yapılmaması,
 Lisans alınması aşamasında orman idaresinden görüş alınması
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES TALEPLERİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 RES’e ulaşım amaçlı ve türbinler arasında geniş yolların yapımının planlanmaması,
 Yol yapımı sırasında orman alanlarının daha fazla tahrip edilmemesi için ekskavatör
kullanılması
 Enerji Nakil hatlarının, yol güzergâhı ve yer altından planlanması,
 Vinç alanlarının ihtiyaçtan fazla talep edilmemesi,
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES ve Rüzgar Ölçüm Direği Müracaatlarında
Değerlendirmeye Alınmayacak ve Kapasite Artışına İzin
Verilmeyecek Sahalar
İstanbul,Kocaeli,Çanakkale,Tekirdağ,Hatay,Artvin
coğrafi sınırları belirlenen alanlarda
Muhafaza ormanlarında
Gen Koruma Ormanlarında
Tohum meşcerelerinde
Mesire alanlarında
illerinde
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES İNŞAASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Türbin altındaki ağaçların teknik nedenler dışında kesilmemesi
 Türbin altında kesilen ağaçların yerine çakıl,taş,beton gibi malzemelerle dolgu
yapılmaması
 Öncelikle mevcut orman yolların kullanılması, yeni talep edilen yolların
genişliğinin 6 metreyi geçmemesi
 Yapılacak olan yolların ekskavatör kullanılarak orman tahribatının en aza
düşürülmesi gerekmektedir.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
RES İNŞAASI SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
 Türbinler arasındaki ENH’ların mutlaka yer altından yolları takiben geçirilmesi,
 Şalt sahasından bağlantı noktasına kadar ENH’ların yolları takiben öncelikle yer
altından geçirilmesi,
 Yerleşim yerlerine 500 metreden DAHA KISA MESAFEDE TESİSİ EDİLMEMESİ,
gürültü kirliliğinin kabul edilebilir sınırlarda kalmasını sağlayacaktır.
 Proje sahasında çıkabilecek muhtemel orman yangınlarına karşı gerekli tedbirlerin
alınması
RESLERDE İZİN SÜRECİ
16.08.2013 tarihinde Balıkesir İli, Ayvatlar Köyü
mıntıkasındaki Rüzgar türbininden 18:50 de çıkan yangında
Çfa-2 Meşceresinden 0,1 Ha. Alan yanmıştır.
07.07.2014 tarihinde Balıkesir ili Kepsut İlçesi,Eşeler köyü
mıntıkasındaki Rüzgar türbininden 22:55’de çıkan yangın
Ormanlık alana sıçramadan söndürülmüştür.
RESLERDE İZİN SÜRECİ
SAYGILARIMLA…

Benzer belgeler