Airfel AFSW-22HRR1R User Guide Manual AIR CONDITIONER

Transkript

Airfel AFSW-22HRR1R User Guide Manual AIR CONDITIONER
KULLANIM
KILAVUZU
DUVAR TÝPÝ
SPLIT KLÝMA
AFSW-09HRR1R
AFSW-12HRR1R
AFSW-18HRR1R
AFSW-22HRR1R
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
0216
444 999 0 | www.airfel.com
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
0216
444 999 0 | www.airfel.com
Deðerli Müþterimiz;
Modern tesislerimizde özen ile üretilen AIRFEL ürünümüzü
seçtiðiniz için teþekkür ederiz.
Sanko Holding þirketlerinden AIRFEL Adapazarý/Hendek ve
Çorlu/Tekirdað'da olmak üzere 4 üretim tesisi ile 1999 yýlýndan
bu yana ýsýtma, soðutma ve havalandýrma sektöründe yaygýn
satýþ ve servis aðý ile Siz deðerli tüketicilere hizmet vermektedir.
Tamamen yerli sermaye ve kendi üretim tecrübesiyle en yüksek
teknolojiyi kullanarak üretim yapan AIRFEL'in misyonu, Siz
deðerli müsterilerimize dünya standartlarýnda ürün ve hizmet
saðlayarak yüksek çevre bilinciyle kalite ve güvenin sembolü
olmaktýr.
AIRFEL kullaným kýlavuzunda ürün teknik özellikleri, iþlevleri,
tanýtýcý bilgileri, çalýþtýrma ve bakýmýna iliþkin açýklamalarý
bulunmaktadýr.
Cihazýnýzý daha verimli kullanmak için kullaným kýlavuzunu
çalýþtýrmadan önce dikkatlice okuyunuz.
Herhangi bir sorununuz olduðunda AIRFEL'e baþvurmanýzý rica
ederiz.
AIRFEL ile yýllarca serinlemeniz ve ýsýnmanýz dileðiyle.
TS EN 14511 1-2-3-4
Kitap basým tarihi : 0108
Revizyon no : 0108
Kod. No :AFSW0108-R0
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
0216
444 999 0 | www.airfel.com
ÝÇÝNDEKÝLER
KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
UZAKTAN KUMANDA
FONKSÝYONLAR
Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma
Isýtma Fonksiyonunda Çalýþma
Nem Alma Fonksiyonunda Çalýþma
Hava Temizleme Fonksiyonunda Çalýþma
Otomatik Isýtma ve Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma
Uyku Konumunda Çalýþma
Zaman Ayarlý Çalýþtýrma veya Durdurma
DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR
KLÝMANIZI DOÐRU KULLANMAK ÝÇÝN
TEMÝZLÝK VE BAKIM
AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR ARIZA DEÐÝLDÝR
YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
ACÝL DURUMLARDA KULLANIM
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
0216
444 999 0 | www.airfel.com
01
02
04
05
05
05
06
06
07
07
08
09
10
11
12
13
14
KLÝMANIZI KULLANIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
• Klimanýzý baðlayacaðýnýz hattýn mutlaka topraklanmýþ olmasý gerekmektedir. Elektrik tesisatýnýzýn uygun
olduðunu kontrol ediniz. Topraklama tesisatýný uzman bir elektrikçiye yaptýrýnýz. Elektrik tesisatýndan
kaynaklanacak kullaným zararlarýndan firmamýz sorumlu olmayacaktýr.
•
Elektrik beslemesinin 220-240V/50Hz olduðundan emin olunuz.
•
Klimanýzýn modeline uygun gecikmeli tip (C-tip) otomatik þalter kullanýnýz.
•
Klimanýzýn elektrik fiþini kablosundan tutarak çýkarmayýnýz. Kabloda olabilecek herhangi bir hasarda,
elektrik çarpabilir.
• Garanti iþlemlerininiz geçerli olabilmesi ve Klimanýzýn ilk çalýþmasýnýn doðru yapýlabilmesi için bu iþlemi
AIRFEL yetkili servislerine yaptýrýnýz.
•
Klimanýza ýslak elle dokunmayýnýz.
• Klimanýzýn üzerinde bulunan filtrelerin periyodik temizliðini yaparken metal parçalara dokunmayýnýz.
Bu sizin yaralanmanýza neden olabilir.
• Klimanýzý, bulunduðunuz mekaný soðutmak, ýsýtmak, nem almak ve hava temizlemek dýþýnda (elbiseleri
kurutmak, gýdalarý muhafaza etmek, hayvanlarý yaþatmak, bitki yetiþtirmek gibi) bir amaçla kullanmayýnýz.
• Klimanýzýn hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini kapatmayýnýz. Bu, klimanýzýn performansýnýn düþmesine
ve düzensiz çalýþmasýna yol açar.
• Klimanýzý, þartlara ve saðlýk koþullarýna göre ýsýtacak ya da soðutacak ýsýya ayarlayýnýz. Özellikle küçük
çocuklarýn ve yaþlýlarýn bulunduðu odalarýn sýcaklýk düzeyine dikkat ediniz. Hava akýmýnýn uzun süre
doðrudan vücudunuza gelmemesine dikkat ediniz.
• Klimanýz çalýþýrken iç ve dýþ ünitedeki hava giriþ ve çýkýþ menfezlerine elinizi veya baþka bir cismi
sokmayýnýz. Ýç kýsýmda bulunan dönen fanlar yaralanmalara neden olabilir.
•
Klimanýzýn yakýnýnda ýsý yayan cihazlar kullanmayýnýz. Bu cihazlardan yayýlabilecek ýsý, klimanýzýn
plastik parçalarýna zarar verebilir.
•
Klimaya doðru yanýcý ve soðutucu gazlar içeren spreyler sýkmayýnýz.
Not:
• Firmamýzdaki ürün geliþtirme faaliyetlerinden dolayý ürün özelliklerinin haber verilmeksizin deðiþtirilme
hakký tarafýmýzda saklýdýr.
Anma deðeri için TS EN 14511-4 de T1 iklim þartlarý ile tarif edilen koþullar esas alýnmýþtýr.
Ürünün üzerinde bulunan iþaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diðer basýlý dokümanlarda beyan
edilen deðerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamýnda elde edilen deðerlerdir. Bu deðerler, ürünün
kullaným ve ortam þartlarýna göre deðiþebilir.
• Ýç ve dýþ ortam sýcaklýklarýnýn standartlarda esas alýnan deðerlerin dýþýna çýkmasý durumunda klimanýzýn
ýsýtma ve soðutma kapasitelerinin etkilenmesi doðaldýr.
• Satýn almýþ olduðunuz ürünün kullaným ömrü 10 yýldýr. Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi
için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
•
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
01
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
Ýç Ünite
1
2
6
4
Dýþ Ünite
13
3
5
7
8
9
10
11
12
1. Hava filtresi
2. Ön kapak
3. Yatay hava yönlendirici kanat
4. Üst hava giriþ menfezi
5. Çalýþma durumu gösterge ledleri
6. Uzaktan kumanda sinyal algýlayýcý
7. Enerji göstergesi
8. Kompresör durum çalýþma göstergesi
9. Dönüþ havasý sýcaklýk göstergesi
(Bazý modellerde)
10. Uyku konumu göstergesi
11. Zamanlayýcý göstergesi
12. Acil çalýþtýrma ve durdurma dügmesi
13. Hava giriþ menfezi (önde ve arkada)
02 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
MODELLER
KAPASÝTE
Soðutma
Btu/h
W
Btu/h
Isýtma
W
ELEKTRÝKSEL ÖZELLÝKLERÝ
W
Çekilen Güç Soðutma
W
Isýtma
A
Çekilen Akým Soðutma
A
Isýtma
V/Hz
Elektrik Beslemesi
DÝÐER ÖZELLÝKLER
Isýtma Tipi
Uzaktan Kumanda
Uyku Konumu
Nem Alma Konumu
Zaman Ayarý Özelliði
3dk Güvenlik Özelliði
Buz Çözme Özelliði
Kompresör Tipi
AÐIRLIK
Kg
Ýç Ünite Net
Kg
Dýþ Ünite Net
Enerji / Energy
Klima
Air-conditioner
Üretici / Manufacturer
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
AFSW-09HRR1R
AFSW-12HRR1R
AFSW-18HRR1R
AFSW-22HRR1R
9.000
2638
10.200
2989
12.000
3517
12,700
3722
18.000
5275
20.000
5862
21.500
6301
24.000
7034
871
1155
1735
2060
825
1072
1620
2180
4,1
5,4
8,15
9,6
3,9
5,05
7,8
10,3
220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz
Isý Pompalý
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Rotary
Isý Pompalý
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Rotary
Isý Pompalý
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Rotary
Isý Pompalý
Var
Var
Var
Var
Var
Var
Rotary
9,5
30
10
32
13
40,5
13
54,5
Enerji / Energy
Klima
Air-conditioner
Üretici / Manufacturer
AFSW-09HRR1R/AD0
AFSW-09HRR1R
Çok verimli / More efficient
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
AFSW-12HRR1R/AD0
AFSW-12HRR1R
Çok verimli / More efficient
Az verimli / Less efficient
436
2,64
3,03
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
Full load
(the higher the better)
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
AFSW-18HRR1R/AD0
AFSW-18HRR1R
578
3,52
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
3,05
Full load
(the higher the better)
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Az verimli / Less efficient
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
868
5,28
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
3,04
Full load
(the higher the better)
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
Tip / Type
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
A
BCDEFG
34
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
CDEFG
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
37
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
3,72
A
B
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
6,30
3,06
Full load
(the higher the better)
Tip / Type
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
1030
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tip / Type
2,99
AFSW-22HRR1R
B
Tip / Type
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
AFSW-22HRR1R/AD0
B
Az verimli / Less efficient
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
Klima
Air-conditioner
Çok verimli / More efficient
B
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Enerji / Energy
Üretici / Manufacturer
Çok verimli / More efficient
Az verimli / Less efficient
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
Klima
Air-conditioner
Üretici / Manufacturer
B
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Enerji / Energy
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
5,86
A
BCDEFG
41
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
7,03
AB
C
DEFG
40
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
03
UZAKTAN KUMANDA
Her iki tuþa,
+
Her iki tuþa,
+
ayný anda 3 sn den fazla basarsýnýz tuþ kilidi devreye girer.
ayný anda 3 sn den fazla basarsanýz tuþ kilidi devreden çýkar.
Herhangi bir tuþa basýldýðýnda ekran ýþýðý yanacaktýr.
Sýcaklýk ayarý için için,
tuþlarýný kullandýðýnýzda, ekranda
göstergesi ayar sýcaklýðýný göstermek üzere yanýp sönecektir.
Sabit kaldýðýnda, oda sýcaklýðýný göstermektedir.
Ön yüz
Hýzlý Seçim Tuþlarý
Soðutma veya ýsýtma fonksiyonlarýný kolayca seçebilirsiniz.
Ayarlama Tuþlarý
Ýstediðiniz ortam sýcaklýk ayarýný yapabilirsiniz.
AUTO HI
MED
ON
LO
Fan Hýzý Seçim Tuþu
Cihazýnýzýn hava üfleme miktarýný ayarlayabilirisiniz.
AUTO
Hl
MED
LO
Otomatik Yüksek Orta Düþük
OFF
Çalýþma Fonksiyonu Seçim Tuþu
Soðutma, ýsýtma, nem alma, hava temizleme ve otomatik
çalýþma fonksiyonlarýný seçebilirsiniz.
Zamanlama Tuþu
Cihazýnýzýn çalýþma veya durma programýný yapabilirsiniz.
Uyku Konumu Tuþu
Hava Yönlendirme Tuþu
Üfleme havasýnýn yönünü sabit veya aþaðý ve yukarý
ayarlayabilirsiniz.
Açma / Kapama Tuþu
Arka Yüz
Sýcaklýk Sensörü (Bazý cihazlarda)
Ortam Sýcaklýðýný algýlar
Reset Tuþu
Uzaktan kumanda ayarlarýný fabrika ayarlarýna dönüþtürür
Saat Tuþu
Saati ayarlamak için kulanýlýr
Ýnce Pil (AAA) (1,5 V x 2 adet)
Kapaðý Aþaðýya Çekiniz
04 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
FONKSÝYONLAR
Soðutma Fonksiyonunda Çalýþma
AUTO HI
MED
ON
LO
1)
tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn.
2)
tuþuna (veya çalýþma fonksiyon tuþuna
ekranda
iþareti çýkana kadar)
basýn.
3)
tuþuna basarak ortamýn soðutulmasýný
istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn.
4)
tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme
miktarýný seçin.
5)
tuþuna basarak hava yönlendirme
seçiminizi yapýn.
OFF
Isýtma Fonksiyonunda Çalýþma
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
1)
tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn.
2)
tuþuna (veya çalýþma fonksiyon tuþu ile
ekranda
iþareti çýkana kadar)
basýn.
3)
tuþuna basarak ortamýn ýsýtýlmasýný
istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn.
4)
tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme
miktarýný seçin.
5)
tuþuna basarak hava yönlendirme
seçiminizi yapýn.
05
FONKSÝYONLAR
Nem Alma Fonksiyonunda Çalýþma
AUTO HI
MED
ON
LO
1)
tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn.
2)
tuþuna basarak ekranda
iþaretini görün.
3)
tuþuna basarak ortamýn soðutulmasýný
istediðiniz sýcaklýðý ayarlayýn.
4)
tuþuna basarak hava yönlendirme
seçiminizi yapýn.
5)
fan hýzý nem alma fonksiyonunda
otomatik olarak (LO) konumuna
geçer ve deðiþtirilemez.
OFF
Hava Temizleme Fonksiyonunda Çalýþma
06 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
1)
tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn.
2)
tuþuna basarak ekranda
iþaretini görün.
3)
tuþuna basarak istediðiniz hava üfleme
miktarýný seçin.
4)
tuþuna basarak hava yönlendirme
seçiminizi yapýn.
FONKSÝYONLAR
Otomatik Isýtma veya Soðutma
Fonksiyonu Çalýþmasý
AUTO HI
MED
ON
1)
tuþuna basarak klimanýzý çalýþtýrýn.
2)
tuþuna basarak ekranda
iþaretini görün.
3)
tuþuna basarak istediðiniz hava
üfleme miktarýný seçin.
4)
tuþuna basarak hava yönlendirme
seçiminizi yapýn.
LO
OFF
5) Otomatik
ýsýtma veya soðutma fonksiyonu
çalýþmasýnda cihaz, mevcut ortam sýcaklýðýna baðlý
olarak ýsýtma veya soðutmada çalýþacaðýna karar
verir ve sadece bu fonksiyonda çalýþýr. Sýcaklýk
ayarý yapýlamaz.
Uyku Konumunda Çalýþma
1)
2)
3)
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
Cihazýnýzý ihtiyacýnýza göre ýsýtma veya soðutma
fonksiyonunda çalýþtýrýn.
tuþuna basarak ekranda
iþaretini görün.
Cihazýnýz otomatik olarak ayarladýðýnýz sýcaklýk
deðerini 2 saat süresince her 1 saatte, soðutmada
çalýþýyor ise 1°C arttýrýr, ýsýtmada çalýþýyor ise 1°C
azaltýr ve bu yeni ayar sýcaklýðýnda zaman programý
veya uzaktan kumanda ile kapatýlýncaya kadar
çalýþmaya devam eder.
07
FONKSÝYONLAR
Zaman Ayarlý Çalýþtýrma veya Durdurma
A. Cihazýnýz çalýþýr durumda iken zaman ayarý ile otomatik durdurulmasý
Cihazýn herhangi bir fonksiyonda çalýþýr durumda iken (uzaktan kumandanýzýn açýk olduðunu kontrol
ediniz)
tuþuna basýn (uzaktan kumanda ekranýnda OFF çýkar). Cihazýn kapanmasýný istediðiniz
süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar
tuþuna basýn. Cihaz üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Uzaktan kumanda üzerinde de 10 sn
de bir cihazýn kapanacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus otomatik
kapanacaktýr.
B. Cihazýnýz kapalý durumda iken zaman ayarý ile otomatik çalýþtýrýlmasý
Cihaz çalýþmýyor iken (uzaktan kumandanýzýn da kapalý olduðunu kontrol ediniz)
tuþuna basýn
(uzaktan kumanda açýlýr ve ekranýnda ON çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþlayacaðý süreyi sýcaklýk ayar
tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihaz
üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Cihazýn daha önce ayarlanmýþ olan çalýþma fonksiyonu, sýcaklýk
ayarý, fan hýzý, hava yönlendirme için deðiþiklik yapmak isterseniz bunlarý seçin. Bu seçimleri yaparken
cihaz ile uzaktan kumandanýn haberleþtiðine dair sinyal sesine dikkat edin. Cihazýn çalýþmaya baþladýktan
sonra kapanmasýný istemiyor iseniz baþka bir iþlem yapmayýn. Uzaktan kumanda 10 sn sonra kapanacak
ve 10 sn de bir cihazýn açýlacaðý süre gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus
çalýþmaya baþlayacak ve siz kapatmadýðýnýz süre çalýþmaya devam edecektir.
C. Cihazýnýz kapalý durumda iken zaman ayarý ile otomatik çalýþtýrýlmasý ve durdurulmasý
Cihaz çalýþmýyor iken (uzaktan kumandanýzýn da kapalý olduðunu kontrol ediniz)
tuþuna basýn
(uzaktan kumanda açýlýr ve ekranýnda ON çýkar). Cihazýn çalýþmaya baþlayacaðý süreyi sýcaklýk ayar
tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat, aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihaz
üzerindeki zamanlayýcý ýþýðý yanacaktýr. Bu tuþa tekrar basýn (uzaktan kumanda ekranýnda OFF çýkar).
Cihazýn çalýþmaya baþladýktan sonra kapanacaðý süreyi sýcaklýk ayar tuþlarý ile (yukarý tuþu +1 saat,
aþaðý tuþu +10 dk seçimi yapar) ayarlayýp tekrar bu tuþa basýn. Cihazýn daha önce ayarlanmýþ olan
çalýþma fonksiyonu, sýcaklýk ayarý, fan hýzý, hava yönlendirme için deðiþiklik yapmak isterseniz bunlarý
seçin. Bu seçimleri yaparken cihaz ile uzaktan kumandanýn haberleþtiðine dair sinyal sesine dikkat
edin. Uzaktan kumanda 10 sn sonra kapanacak ve 10 sn ara ile cihazýn açýlacaðý ve kapanacaðý süre
gösterilecektir. Ayarlanan süre sonunda cihaz bir defaya mahsus otomatik çalýþmaya baþlayacak ve
yine ayarlanan süre sonunda otomatik kapanacaktýr.
08 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
DÝKKAT EDÝLECEK NOKTALAR
1. Aþaðýdaki durumlardan herhangi biri ile karþýlaþýrsanýz,
klimayý kapatýn, elektriðini kesin ve servis merkezini arayarak
bilgi verin:
•
•
•
Tuþlar normal çalýþmýyor.
Klimanýn içine bir þey düþürdünüz.
Klima anormal çalýþýyor.
2. Klima monte edilirken özel bir kablo ve baðlantý soketi
kullanýlmalýdýr. Diðer cihazlarda kullanýlan enerji baðlantý
soketlerinin kullanýlmasýna izin verilmez. Eðer, voltaj düþer
veya yükselirse, klima devreye girmeyecek veya düzgün
çalýþmayacaktýr. Sadece belirlenmiþ kapasitede sigorta
kullanýlmalý ve sigorta yandýðýnda yerine tel baðlanmamalýdýr.
Klima çalýþýrken, cihazýn ve çevredeki kiþilerin zarar görmesinden
kaçýnmak için, hava giriþ ve çýkýþlarýna yabancý cisimlerin
konmamasýna dikkat edin.
3. Klimayý temizlerken üzerine su dökmeyin. Cihazýn üzerine
içi su dolu kaplar koymayýn.
4. Üflenen havanýn özellikle, çocuklarýn, yaþlýlarýn ve hasta
insanlarýn üzerine vurmamasýna dikkat edin.
5. Eðer klimayý uzun süre kullanmayacaksanýz, ana elektrik
baðlantýsýný kesin ve uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn.
6. Sýcak nesneleri veya ýsýtýcýlarý çevresine koymayýn. Çünkü,
ýsý plastik parçalara zarar verebilir.
7. Çamaþýr veya benzeri þeyleri hava çýkýþ menfezine asmayýn,
çünkü, klimanýn performansý düþer ve arýzalara neden olabilir.
8. Üflenen havanýn, özellikle de dýþ üniteden üflenen havanýn
direkt olarak hayvanlara ve bitkilere gelmesine izin vermeyin.
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
09
KLÝMANIZI DOÐRU KULLANMAK ÝÇÝN
Gürültü ve enerji tüketiminin az olmasý için aþaðýdaki
hususlarý aklýnýzda tutun.
1.Hava filtresini sýk sýk temizleyin.
Týkanmýþ hava filtresi daha az hava geçiþine izin vereceði
için klimanýzýn performansý düþecektir. Hava filtrelerini ayda
bir defa temizlenmesini öneririz. Tozlu ortamlarda filtre daha
sýk temizlenmelidir.
Not:Yýkadýktan sonra hava filtresini gölgede kurutunuz.
2.Hava giriþ ve çýkýþ menfezlerini açýk tutunuz.
Oda sýcaklýðýný her noktada eþit tutabilmek için, hava çýkýþ
noktalarýnda engel olmadýðýndan veya içerdeki hava akýmýnýn
engellenmediðinden emin olun.
3.Soðutma esnasýnda, ýsý kaynaklarýný kontrol edin.
Eðer güneþ ýþýðý direkt olarak odanýn içine vuruyorsa, perdeleri
kapatmalýsýnýz. Soðutma sýrasýnda, kapý ve pencereleri gerekli
olmadýkça açmayýnýz.
4.Uygun oda sýcaklýðýna ayarlayýn
En rahat ortam, oda sýcaklýðý ile dýþ sýcaklýk arasýndaki sýcaklýk
farký 7~8 ºC olacak þekilde ayarlandýðýnda elde edilir. Eðer
ayarlanan sýcaklýk 1ºC arttýrýlýrsa (soðutma modunda) veya
1ºC azaltýlýrsa (ýsýtma modunda) daha fazla enerji tasarrufu
yapýlacaktýr.
10 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
!
TEMÝZLÝK VE BAKIM
Temizlik ve bakým yapmadan önce ana enerji baðlantýsýný
kestiðinizden emin olun.
Ön Panel
1-Hava filtresinin bakýmý
Sökmek
Kapaktaki yuvalardan tutun ve ön kapaðý oklarla gösterildiði
þekilde açýn. Daha sonra filtreyi dýþarý alýn.
Hava Filtresi
Temizlemek
Filtreyi yavaþça silkeleyin veya üzerindeki toz ve kiri bir elektrik
süpürgesi ile temizleyin. Eðer çok kirli ise, su ile temizleyin,
durulayýn ve kurutun.
Yerine Takmak
Ön kapaðý açýn. Hava filtresini, oklarla gösterildiði þekilde orijinal
konumuna yerleþtirin. Kapaðý yavaþça düzgün kapandýðýný gösteren
bir 'klik' sesi duyulana dek aþaðý bastýrarak kapatýn.
Not:
Hava filtresini hiçbir zaman direkt gün ýþýðýnda veya ateþte
kurutmayýn, çünkü deforme olabilir. 50 ºC'den daha sýcak su ile
temizlemekte deformasyona yol açacaktýr.
Ön Panel
Hava Filtresi
2-Klimanýn temizlenmesi
Klimayý hafif nemli bir bez ile siliniz.
Notlar:
• Benzin, boyalar, kimyasal bazlý bezler, deterjanlar bu cihaza
zarar verir. Temizlik için bu ürünleri kullanmayýn.
• Cihazýn üzerine su püskürtmek arýzalara neden olacaktýr.
• Klimayý temizlemek için, kimyasal spreyleri direkt olarak
kullanmayýn.
3-Klimanýn kullanýlacaðý sezon baþýnda
• Hava giriþlerinde veya iç ve dýþ ünitenin hava çýkýþlarýnda týkanma olup, olmadýðýný kontrol edin. Eðer
çok fazla toz birikmiþse, temizlenmelidir.
• Filtre olmaksýzýn çalýþtýrýlan bir klima toz ve kir yüzünden arýza yapacaktýr. Bu nedenle filtrenin yerine
takýlmasý gereklidir.
• Su tahliye borusunun týkanmadýðýný ve hasar görmediðini kontrol edin.
4-Klimanýn kullanýldýðý sezon sonunda
• Güneþli bir günde, fan havalandýrma modunu seçin ve iç ünitenin fanýný yarým gün boyunca cihazýn
içini kurutmasý için çalýþtýrýn.
• Filtreyi temizleyin.
• Elektrik baðlantýsýný kesin.
• Uzaktan kumandanýn pillerini çýkarýn.
5- Yýlda bir kez yetkili bir servise klimanýza periyodik bakým yaptýrmanýzý öneririz.
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
11
AÞAÐIDAKÝ DURUMLAR ARIZA DEÐÝLDÝR
• Su akýþ sesleri problem deðildir:
Ünite çalýþýrken veya durdurulduðu sýrada hýþýrtý veya þýrýltý sesleri gelebilir.Bu sistemde akan soðutkanýn
sesidir.
• Çatýrtý sesleri gelebilir:
Ünitenin çalýþmasý sýrasýnda çýtýrtý sesleri gelebilir. Bu ses sýcaklýk deðiþimleri nedeniyle parçalarýn
büzüþmesi veya genleþmesi sebebiyle çýkmaktadýr.
• Cihazdan koku geliyor:
Bunun nedeni sistemin içerden aldýðý havayý geri üflemesi ve ortamdaki boya sigara gibi kokularý yeniden
odaya vermesidir.
• Soðutma modundayken, ünite fan moduna dönmekte:
Isý deðiþtiricisi üzerinde karlanmayý engellemek için,bir süreliðine ünite fan moduna döner ardýndan
soðutma modunda devam eder.
• Ünite hemen çalýþmaya baþlamýyor:
Ünite durdurulduðunda sistem korumasý nedeniyle 3 dakika geçmeden yeniden çalýþmaz. Devre gecikme
korumasý etkin durumdadýr.
• Isýtma modundayken, iç üniteden buhar çýkýyor:
Bu dýþ ünitedeki karlanmayý çözerken meydana gelir. (Defrost yapma iþlemi sýrasýnda)
• Cihazýnýz çalýþýr konumda iken elektrik kesilip tekrar geldiðinde, elektrik kesilmesinden önceki çalýþtýðý
þekilde çalýþmaya devam eder. (Auto Restart Özelliði)
• Cihazýnýz ýsýtma fonksiyonunda çalýþtýrýldýðýnda, ortama soðuk hava üflenmemesi için fan, cihazýn ýsýnma
süresi kadar bekledikten sonra devreye girer. Bu süre zarfýnda cihaz üzerindeki göstergede zaman ayarý
göstergesi yanýp söner.
• Isýtma fonksiyonu çalýþmasý sýrasýnda zaman zaman dýþ ünitede buzlanma meydana gelmektedir. Cihazýnýz
buz çözme fonksiyonunu yerine getirmek için faný durdurur. Bu süre zarfýnda cihaz üzerindeki göstergede
zaman ayarý göstergesi yanýp söner. Buz çözme iþlemi bittikten sonra cihaz normal çalýþmaya devam
eder.
12 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
YETKÝLÝ SERVÝSÝ ARAMADAN ÖNCE YAPILMASI GEREKENLER
Aþaðýdaki hususlarý gözden geçirerek, sorunlarý giderebilir, böylece
zamandan ve paradan tasarruf yapabilirsiniz.
1-Cihaz çalýþmýyor.
• Cihazýn elektriðe baðlý olduðunu kontrol edin, fiþin sokete takýlý
olduðundan ve güç anahtarýnýn kapalý olmadýðýndan emin olun.
• Sigortanýn atýp atmadýðýný kontrol edin.
2-Soðutma modunda oda sýcaklýðý düþmüyor.
• Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýldýðýný kontrol edin.
• Güneþ ýþýðýnýn odanýn içine direkt olarak girmesini önleyin
• Kapý, pencere ve perdeleri açýk tutmayýn.
• Hava giriþini veya iç ve dýþ ünitenin hava çýkýþlarýnýn engellenmediðinden
emin olun.
• Oda içinde, saç kurutma makinasý, elektrikli fýrýn vb. aletler kullanmayýn.
• Hava filtresinin týkalý olmadýðýný kontrol edin.
• Odanýn içinde çok fazla insan olmadýðýndan emin olun.
3-Isýtma modunda, oda sýcaklýðý yükselmiyor.
• Sýcaklýk ayarýnýn doðru yapýldýðýný kontrol edin.
• Kapý, pencere ve perdeleri açýk tutmayýn.
• Dýþ hava sýcaklýðýnýn çok düþük olup olmadýðýna bakýn. (0°C’nin altýnda).
• Klimanýn donmadýðýndan emin olun.
• Cihazýn donma koruma modunda olup olmadýðýný kontrol edin.
• Uzaktan kumandanýn pillerinin zayýflamadýðýný kontrol edin
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
?
?
13
ACÝL DURUMLARDA KULLANIM
Cihazýnýzý hem uzaktan kumanda ile hem de acil çalýþtýrma butonu ile çalýþtýrabilirsiniz.
A. Uzaktan kumanda Fonksiyonlarý: Bakýnýz uzaktan kumandanýn kullanýlmasý
B. Acil çalýþtýrma butonu aþaðýdaki gibidir.
Ön paneli açýn(çekerek). butona basýn, ünite otomatik olarak devreye girecektir.
Oda sýcaklýðý 25°C ‘ye eþit veya büyük ise soðutma konumunda çalýþýr.
Oda sýcaklýðý 20°C ‘ye eþit veya küçük ise ýsýtma konumunda çalýþýr.
Oda sýcklýðý 20 °C ile 25°C arasýnda ise sadece soðutmalý modellerde nem giderme, Isý pompalý
modellerde fan konumunda çalýþýr.
9000-12000Btu/h
14
18000-22000Btu/h
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
KASET TÝPÝ SPLÝT KLÝMA
2 (iki)
49986
07.04.2008
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
MERKEZÝ
444 999 0
www
airfel
com
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
GÜN
Kesintisiz
Hizmet
%100
MÜÞTERÝ
MEMNUNÝYETÝ
YAYGIN
SERVÝS
GARANTÝ
AVANTAJLARI
AFSW0108-R0
ÇAÐRI
USER
MANUAL
WALL TYPE
SPLIT AIR CONDITIONER
AFSW-09HRR1R
AFSW-12HRR1R
AFSW-18HRR1R
AFSW-22HRR1R
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
+90 216
444 999 0 | www.airfel.com
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
+90 216
444 999 0 | www.airfel.com
Dear Customer;
Thank you for purchasing AIRFEL product manufactured with
utmost attention in our modern facilities.
AIRFEL is one of the SANKO Holding Companies founded in 1999,
and up to date, continued developing in the air conditioning
industry. AIRFEL offers to its customers with wide range of
service and sales network all over the world with 4 production
facilities, in Turkey, in Adapazarý/ Hendek.
The main goal of AIRFEL is to offer the products and services
to the end users with the latest global standards and become
the symbol of the quality and reliability by the high environmental
sensitivity.
In AIRFEL user manual you can find information about product
specifications, functions, highlights, operating and maintenance
instructions.
To use your appliance efficiently please read the manual carefully
before operating and keep the manual for future consultation.
If you have any enquiries please contact AIRFEL.
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
+90 216
444 999 0 | www.airfel.com
CONTENTS
IMPORTANT POINTS WHILE USING YOUR AIR CONDITIONER
TECHNICAL SPECIFICATIONS
REMOTE CONTROL
FUNCTIONS
Running on Cooling Function
Running on Heating Function
Running on Dehumidifying Function
Running on Air Cleaning Function
Running on Automatic Heating and Cooling Function
Running on Sleeping Position
Timer Feature
IMPORTANT POINTS
TO USE YOUR AIR CONDITIONER RIGHT
CLEANING AND MAINTENANCE
CASES BELOW IS NOT A BREAKDOWN
THINGS TO DO BEFORE CALLING AUTHORIZED SERVICE
RUNNING ON EMERGENCY CASES
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
+90216
01
02
04
05
05
05
06
06
07
07
08
09
10
11
12
13
14
444 999 0 | www.airfel.com
IMPORTANT POINTS WHILE USING YOUR AIR CONDITIONER
• The electric line that you will connect your air conditioner must have grounding. Please check your
electric line for compatibility. Make your grounding system with an expert electrician. Our company will
not be responsible for the problems resulting from the electric system.
•
Please make sure that your electric feed is 220-240V/50Hz.
•
Use an appropriate delayed type (C-type) automatic switch.
• Do not take out the plug holding from the cord. A damage in the cord could lead to an electric shock.
• For the validity of your warranty and proper first run of your air conditioner, please make authorized
services to do this operation.
•
Do not touch your air conditioner with wet hands.
•
While cleaning your filters, do not touch the metal pieces. This can cause serious injury.
• Use your air conditioner only for cooling, heating, dehumidifying and air cleaning of the areas besides
any purposes (drying clothes, storing food, animals, plant growth etc.).
•
Don't close the air intakes and outlets of your air conditioner. This can lead to performance loss and
improper run of your air conditioner.
• While your air conditioner is running, do not insert your hands or any other objects in inner or outdoor
unite, fan blowers in the indoor unit can lead injuries.
• Do not use any heating device nearby your air conditioner. The heat generated by these devices can
damage the parts of your air conditioner.
•
Do not spray any flammable or cooler gases towards air conditioner.
Note:
• Due to development activities in our company, we keep rights to change product specification without
any announcement.
•
For nominal value T1 Climate conditions described in TS EN 14511-4 are predicated.
•
Symbols on the product or the values in the printed materials or documents given with the product,
are the values according to related standards and realized in laboratory conditions. These values can
change according to usage and environmental conditions.
•
Out of the test temperature range it is natural to have change in heating and cooling capacities of
your air conditioner.
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
01
TECHNICAL SPECIFICATIONS
In Door Unit
2
6
4
3
7
8
9
10
5
12
Out Door Unit
13
1. Air filter
2. Front cover
3. Louver
4. Air intake
5. Display panel
6. Signal receiver
7. Energy display
8. Compressor status running display
9. Temperature Display (In some models)
10. Sleep mode display
11. Timer display
12. Emergency run and stop button
13. Air Intake (front and back)
02 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
11
TECHNICAL SPECIFICATIONS
MODELS
CAPACITY
Cooling
Heating
ELECTRICAL FEATURES
Power Load
Cooling
Heating
Current Load Cooling
Heating
Electric Supply
OTHER FEATURES
Heating Type
Remote Control
Sleep Mode
Dehumidifying Mode
Timer Feature
3 min Security Feature
Auto Defrost Feature
Compressor Type
WEIGHT
In Door Unit Net
Out Door Unit Net
Enerji / Energy
Klima
Air-conditioner
Üretici / Manufacturer
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
AFSW-09HRR1R
AFSW-12HRR1R
AFSW-18HRR1R
AFSW-22HRR1R
9.000
2638
10.200
2989
12.000
3517
12,700
3722
18.000
5275
20.000
5862
21.500
6301
24.000
7034
Btu/h
W
Btu/h
W
W
W
A
A
V/Hz
871
1155
1735
2060
825
1072
1620
2180
4,1
5,4
8,15
9,6
3,9
5,05
7,8
10,3
220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz 220-240V~/50Hz
Head Pump
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Rotary
Head Pump
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Rotary
Head Pump
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Rotary
Head Pump
Available
Available
Available
Available
Available
Available
Rotary
9,5
30
10
32
13
40,5
13
54,5
Kg
Kg
Enerji / Energy
Klima
Air-conditioner
Üretici / Manufacturer
AFSW-09HRR1R/AD0
AFSW-09HRR1R
Çok verimli / More efficient
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
AFSW-12HRR1R/AD0
AFSW-12HRR1R
Çok verimli / More efficient
Az verimli / Less efficient
436
2,64
3,03
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
Full load
(the higher the better)
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
AFSW-18HRR1R/AD0
AFSW-18HRR1R
578
3,52
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
3,05
Full load
(the higher the better)
Dýþ ünite / Outside Unit
Ýç ünite / Inside Unit
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Az verimli / Less efficient
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
868
5,28
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
3,04
Full load
(the higher the better)
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
Tam kapasite
(daha yüksekdaha iyi)
Tip / Type
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Sadece Soðutma / Cooling only
Soðutma + Isýtma / Cooling +
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
CDEFG
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
37
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
A
BCDEFG
34
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
A
B
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
6,30
3,06
Full load
(the higher the better)
Tip / Type
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
1030
Soðutma kapasitesi kW Cooling output
kW
Enerji verimlilik oraný
Energy efficiency ratio
Tip / Type
3,72
AFSW-22HRR1R
B
Tip / Type
2,99
AFSW-22HRR1R/AD0
B
Az verimli / Less efficient
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
Klima
Air-conditioner
Çok verimli / More efficient
B
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Enerji / Energy
Üretici / Manufacturer
Çok verimli / More efficient
Az verimli / Less efficient
Annual energy consuption,
(kWh in cooling mode)
(Actual consuption will
depend on how the
appliance is used and
climate)
Klima
Air-conditioner
Üretici / Manufacturer
B
Yýllýk enerji tüketimi
(kWs. Soðutma modunda)
(Gerçek tüketim, cihazýn
nasýl ve hangi iklim
þartlarýnda kullanýldýðýna
baðlýdýr.)
Enerji / Energy
Hava Soðutmalý / Air cooled
Su Soðutmalý / Water cooled
5,86
A
BCDEFG
41
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
Isýtma Kapasitesi
kW
Heating Output
Isýtma Performansý
Heating Performance
A:Yüksek / Higher
G:Düþük/Lower
Gürültü / Noise
(dB(A)re 1 pW):
7,03
AB
C
DEFG
40
Ayrýntýlý bilgi ürün broþüründedir
Further information is contained in product brochures
03
REMOTE CONTROL
If you press both of the buttons,
+
, more than 3 seconds at the same time, keypad
lock will be enabled.
If you press both of the buttons,
+
, more than 3 seconds at the same time, keypad
lock will be disabled.
If you press any button display light will turn on.
While adjusting the set temperature using
buttons,
on the adjusted temperature.
When it stays constant, it shows room temperature.
Front
Quick Select Buttons
You can select cooling or heating functions easily.
AUTO HI
MED
ON
LO
Adjustment Buttons
You can adjust the climate set temperature.
Fan Speed Select Button
You can adjust the blowing speed of your device.
AUTO
Hl
MED
LO
Automatic
High
Medium
Low
OFF
Running Mode Select Button
You can select one from cooling, heating, dehumidifying, air cleaning
and auto modes..
Timer Button
You can program the device for start and stop time.
Sleep Mode Button
You can turn on and turn off sleep mode feature.
Swing Button
You can adjust the air blowing direction constant or swing up
and down.
On / Off Button
Back
Temperature Sensor (Valid for some units)
Detects the room temperature
Reset Button
Resets the remote control settings to factory settings.
Clock Button
Used to set the time.
AAA Type (1,5 Vx 2 unit)
Pull the cover down
04 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
UNIT OPERATION
Cooling Mode
1)
Press this button to turn on the air
conditioner
2)
Press this button once or press running
mode button till the
sign comes
up
3)
Press these two buttons to adjust the
desired temperature
4)
Press this button to adjust the air
blowing speed
5)
Press this button to choose the air
blowing direction
AUTO HI
MED
ON
LO
OFF
Heating Mode
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
1)
Press this button to turn on the air
conditioner
2)
Press this button once or press running
mode button till the
sign comes
up
3)
Press these two buttons to adjust the
desired temperature
4)
Press this button to adjust the air
blowing speed
5)
Press this button to choose the air
blowing direction
05
UNIT OPERATION
Dehumidifying Mode
1)
Press this button to turn on the air
conditioner
2)
Press this button to sellect the
dehumidifying mode (see the sign on
remote controller
)
3)
Press these two buttons to adjust the
desired temperature
4)
Press this button to adjust the air
blowing direction
5)
In the dehumidifying mode fan speed
is automatically set to lowest (LO)
position and can not be changed
AUTO HI
MED
ON
LO
OFF
Air Cleaning Mode
06 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
1)
Press this button to turn on the air
conditioner
2)
Press this button to sellect the air
cleaning mode (see the sign on remote
controller
)
3)
Press this button to adjust the air blowing
speed
4)
Press this button to choose the air
blowing direction
UNIT OPERATION
Auto Mode
AUTO HI
MED
ON
1)
Press this button to turn on the air
conditioner
2)
Press this button to sellect auto mode
(see the sign on remote controller
)
3)
Press this button to adjust the air
blowing speed
4)
Press this button to choose the air
blowing direction
5)
While running on Auto Mode, device, based on
the room temperature runs in heating or cooling
mode automatically. In this mode temperature
adjustment cannot be made.
LO
OFF
Sleep Mode
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
1)
Turn on the air conditioner in cooling or heating
mode.
2)
Press this button to turn on sleep
mode. (see the sign on remote
controller
)
3)
If running on cooling mode device automatically
increases the set temperature 1°C every one
hour. If running on heating mode device
automatically decreases the set temperature
1°C every one hour. In each case after 2 hours
of operation temperature is fixed and unit runs
till it is closed by timer or by remote controller.
07
UNIT OPERATION
Timer Feature
A. Automatic stop by timer feature
While one of the functions of the device is running (check the remote control; it must also be on) press
button (OFF appears on the remote control display). Adjust the time for turning off the device
with temperature buttons (up button adjusts +1 hour, down button adjusts +10 min). After that press
button. Timer light will appear on the in door unit. Every 10 seconds the turn off time will be
shown on the remote control/At the end of the period the device will be automatically turned off.
Whenever timer function is needed it should be set up each time.
B. Automatic start by timer feature
While the device is not running (check the remote control; it must also be off) press
button (remote
control turns on and ON appears on display). Adjust the time for turning on the device with temperature
buttons (up button adjusts +1 hour, down button adjusts +10 min) .After that press this button. Timer
light will appear on the in door unit. If you want to change the adjusted running function, temperature
adjustment, fan speed, direction of air, then select those. While selecting these be sure that device
and remote control is communicating and be careful about the signals. If you don't want to turn off after
the device starts running then do nothing. Remote control will turn off in 10 seconds and every 10
seconds turn on time will be shown After the adjusted time, device starts to run once and continues
to run if you don't turn off.
C. Automatic start and automatic stop by timer feature
While the device is not running (check the remote control; it must also be off) press
button
(remote control turns on and ON appears on display). Adjust the time for turning on the device with
temperature buttons (up button adjusts +1 hour, down button adjusts +10 min). After that press this
button. Timer light will appear on the While the device is not running. Press again this button (OFF
appears on remote control display). After device starts to run adjust the time for turning off the device
with temperature buttons (up button adjusts +1 hours, down button adjusts +10 min) after that press
this button. If you want to change the adjusted running function, temperature adjustment, fan speed,
direction of air, then select those. While selecting these, be sure that the device and the remote control
are communicating and be careful about the signals. Remote control will turn off in 10 seconds and
every 10 seconds turn on and turn off time will be shown, after the adjusted time, device starts to run
once automatically and again after the adjusted stopping time, the device will be automatically turned
off.
08 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
IMPORTANT POINTS
1. If you come across one of the following turn off the air
conditioner, cut the electricity and call the authorized service:
•
•
•
Buttons are not working properly.
You dropped something into air conditioner.
Air Conditioner is not working properly.
2. While installing the air conditioner, special wires and
connection sockets must be used. It is not allowed to use the
same connection sockets with other devices. If, there is a drop
or spike in voltage, air conditioner will not turn on or work
properly. Only specified fuse must be used and if there is a
short on fuse, no wires must be used instead of this. While
the air conditioner is running, to avoid the risk of damage
toward the device and people across, pay attention not to put
foreign objects on intake or outlet.
3. Do not pour water onto air conditioner while cleaning. Do
not put any liquid pots onto device.
4. Pay attention to blown air, try not to divert directly to
children, seniors and sick people.
5. If the air conditioner will not be used for a long time, cut
the electricity connection and remove the batteries inside the
remote control.
6. Do not put hot items or heaters around air conditioner.
Because, heat can harm the plastic parts.
7. Do not hang laundry or something like that to air outlet,
since the performance of the air conditioner will decrease
and can cause failures.
8. Do not let the blown air (especially from the out door unit)
directly to animals or plants.
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
09
FOR PROPER USE OF YOUR AIR CONDITIONER
For reduced noise and energy consumption bear the
conditions below.
1. Clean the air filter time to time.
Dirty air filters decreases the air intake, so performance will
decrease eventually. We recommend cleaning of air filters
once in a month. In dusty environments filters must be cleaned
more often.
Note: After washing, dry the air filter in shadow.
2. Keep the air intakes and outlets open.
To keep the room temperature equally in every point, be sure
that there is no obstacles in outlets or there is no obstruction
on air flow.
3. In cooling progress, check the heat sources.
If there is direct sunlight into room, then you must close the
curtains. While cooling, don't open the doors and windows
until needed.
4. Set to appropriate room temperature
Most convenient climate can be obtained with 7-8 °C
temperature difference within the room and outside. If the
set temperature 1°C increased (in cooling mode) or 1°C
decreased (in heating mode) more energy saving can be done.
10 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
!
CLEANING AND MAINTENANCE
Before cleaning and maintenance be sure that you cut the energy
connection.
Ön Panel
1- Air Filter Maintenance
Taking Apart
Hold from the slots of cover and open the front cover in the way
arrows shows. Then take the filter out.
Hava Filtresi
Cleaning
Shake the filter slowly and clean the dirt and dust with the
vacuum cleaner. If it is too dirty, clean with water, rinse it and
then dry it.
Assembly
Open the front cover. Assemble the air filter to original place
in the way arrows shows. Put down the cover smoothly until you
hear the "click" noise which shows it is appropriately closed.
Ön Panel
Notes:
Never dry the air filter in direct sunlight or with heat, it can
deform. Cleaning with water more than 50 °C can also cause
deformation.
Hava Filtresi
2-Cleaning Air Conditioner
Wipe the air conditioner with a dump cloth.
Notes:
• Petrol, paints, chemical based clothes, detergents damages this
device. Do not use these for cleaning the air conditioner
• Spraying water will result in damages.
• For cleaning the air conditioner, do not use chemical based
sprays directly.
3-In the beginning of the season for using air conditioner
• Check for the clogs in air intakes or inner and outer air outlets. If there is too much collected dust,
then this must be cleaned.
• Using air conditioner without a filter will cause failure because of the dust and dirt. Therefore filter
must be assembled to its place.
• Check the water drain pipe for clogs and damages.
4-In the end of the season
• On a sunny day, select the fan ventilation mode and run the inner units' fan for drying the device's
inside.
• Clean the filter.
• Cut the electricity connection.
• Remove the batteries from the remote control.
5-We recommend a periodic maintenance from a authorized service once a year.
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
11
CASES BELOW IS NOT A BREAKDOWN
• Water flow noise is not a problem:
While unit is running or stopped, you can hear crackle or babble noises. This is the noise of the refrigerent
flowing in the system.
• Cracking noises are possible to hear:
While unit is running, you can hear cracking noises. This noise comes resulting from the contraction or
dilation of the parts.
• Smell from the device:
This is due to circulating the room air. The unfiltered existing smells like cigarette or paint are blown
to room again.
• In cooling mode, unit turns into fan mode:
To avoid frosting on the heat converter, unit turns into fan mode and then continues in cooling mode.
• Unit doesn't start immediately:
When the unit is stopped, for system protection it doesn't restart in 3 minutes. Circuit latency protection
is enabled.
• In heating mode, vapor comes out from inner unit:
This is caused when defrosting the outer unit. (while defrosting)
• If there is a power breakdown while device is running, it continues to run in the previous state. (Auto
Restart Function)
• When the heating mode is selected the device does not start blowing air in to the room till the indoor
unit heats itself. This prevents cold air blowing. Through this time, time set display on the unit flashes.
• In heating mode sometimes frosting occurs in outer unit. Device stops fan for defrost function. Through
this time, time set display on the unit flashes. After defrost device continues to run normally.
12 Downloaded from AC-Manual.com Manuals
THINGS TO DO BEFORE CALLING AUTHORIZED SERVICE
By overviewing the points below, you can troubleshoot thus you can
save time and money.
1-Device is not working.
• Check the device for electricity connection, be sure that plug is
connected to socket and power switch is not in off position.
• Check for fuse shortage.
2-In cooling mode room temperature doesn't decrease.
• Check the temperature settings.
• Avoid the direct sunlight toward room.
• Don't keep the door, windows and curtains open.
• Be sure that air intake or inner and outer outlet is not blocked.
• In room, don't use devices like hair dryer, oven etc.
• Check the air filter for clog.
• Be sure that there is not so many people in the room.
3-In heating mode room temperature doesn't increase.
• Check the temperature settings.
• Don't keep the door, windows and curtains open.
• Check the outdoor temperature if it is too low. (Below 0ºC ).
• Be sure that air conditioner is not frozen.
• Check device state for freeze protection mode.
• Check the batteries of the remote control
• Check the battaries of the remote control
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
?
?
13
RUNNING ON EMERGENCY CASES
You can start your device with both remote control and emergency start button.
A. Remote Control Functions: See Use of remote control
B. Emergency start button is as below.
Open the front panel (by pulling) press the button, unit will start automatically.
If the room temperature is 25°C or more, then the unit starts in cooling position.
If the room temperature is 20°C or less, then the unit starts in heating position.
If the room temperature is between 20°C and 25°C, unit starts in dehumidifying mode in cooler
models, or fan mode in heat pumped models.
9000-12000Btu/h
14
18000-22000Btu/h
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
Downloaded from AC-Manual.com Manuals
Airfel A.Þ.
Downloaded from AC-Manual.com
Manuals
: +90 216 453 27 00 Pbx Faks : +90 216 671 06 00
Head Office
Hürriyet Mah. E-5 Yan Yol Üzeri No: 57 Kartal / ÝSTANBUL-TÜRKÝYE Tel
+90 216
4 4 4 9 9 9 0 I w w w. a i r f e l . c o m

Benzer belgeler

Airfel Engüncel Fiyat Listesi Klima-Hava Perdesi Fiyat

Airfel Engüncel Fiyat Listesi Klima-Hava Perdesi Fiyat • Fiyatlarýmýz YTL cinsinden tavsiye edilen satýþ fiyatlarý olup, KDV dahildir. Montaj bedeli ürün bölümleri altýnda detaylandýrýlmýþtýr . Yeni gelebilecek vergiler, fonlar ile mevcut fon ve vergi ...

Detaylı