De¤erli Abonelerimiz - Media information 2016

Transkript

De¤erli Abonelerimiz - Media information 2016
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 15857 giriniz.
Sorumlu Müdür
Sevinç Ünsal
Genel Yay›n Yönetmeni
Serkan Çiftçi
De¤erli Abonelerimiz,
Farkl› bir bak›fl aç›s›yla, yepyeni bir baflvuru kayna¤› sunmak amac›yla yay›n hayat›na
bafllayan Endüstri Dünyas› dergisinin ikinci say›s›n› sizlere sunmaktan mutluluk
duymaktay›z.
‹lk say›m›zda, Endüstri Dünyas› dergisinin de¤iflik sektörlerden birçok yeni ürün haberleri
içermesi ve derginin kolayl›kla okunan bir bilgi kayna¤› niteli¤inde olmas›, siz de¤erli
endüstri profesyonellerinin en çok dikkatini çeken unsurlard›. Dergimizin içeri¤ine yönelik
ald›¤›m›z olumlu izlenimler bizleri oldukça sevindirdi. A¤›rl›kl› olarak endüstriye sunulan
yeni ürünlere ve teknolojilere yer veren dergimiz, bu ve bundan sonraki say›lar›nda da
be¤enilen içeri¤ini muhafaza edecektir.
Bunun yan›s›ra, Thomas Yay›nc›l›k'›n patentli hizmeti olan Speed Link Info (SLI) sistemi,
okurlar›m›z taraf›ndan büyük ilgiyle karfl›lanan bir di¤er unsur oldu. Türkiye için henüz
yeni say›labilecek olan bu sistem çok ilgi gördü. Bu sistem sayesinde, ilgilendikleri
ürünler hakk›nda detayl› bilgilere h›zl› bir flekilde ulaflan ve bu ürünleri sunan firmalar
ile kolayl›kla irtibata geçen okurlar›m›z›n say›s›n›n çoklu¤u bizleri son derece sevindirdi.
‹lk say›m›z›n oluflturdu¤u sonuçlar, Speed Link Info (SLI) sisteminin her geçen gün daha
büyük bir kitle taraf›ndan be¤eni ile kullan›laca¤›na olan güvenimizi daha da art›rd›.
SLI sistemi ile henüz tan›flmam›fl okurlar›m›z bu sistemin kullan›m› hakk›nda gerekli
bilgilere 18 no'lu sayfam›zdan ulaflabilirler.
Dergimizin flu an okumakta oldu¤unuz ikinci say›s› da, t›pk› ilk say›m›zda oldu¤u gibi,
siz de¤erli endüstri profesyonellerinin ilgisini çekece¤ine inand›¤›m›z ve titizlikle seçilmifl
birçok yeni ürün haberi ve bilgi içermekte. Sizlere bu ürünler ve makaleler aras›nda
faydal› bir gezinti dilerim. Bu yaz› vas›tas›yla, dergimize büyük ilgi gösteren okurlar›m›za
ve tan›t›mlar›na yer vererek dergimizin baflar›s›na duyduklar› güveni gösteren tüm
firmalara Thomas Yay›nc›l›k çal›flanlar› ad›na teflekkürlerimizi sunar›m.
Reklam Pazarlama Yönetmeni
Gülhan Akbulut
‹letiflim ve Redaksiyon Sorumlusu
Ayça Süer
Pazarlama Müdürü
Philip Pera
Da¤›t›m Müdürü
Marcel Santy
Editör Ekibi
Serkan Çiftçi
Ayça Süer
Piotr Gaber
Jurgen Wirtz
Avrupa Merkez Yay›n Yönetmeni
Marketta Lähde
Yönetim Kurulu Baflkan›
Orhan Erenberk
Ücretsiz abonelik için :
www.endustri-dunyasi.com/abonelik
H›zl› Abone Servisi (SLI) için :
www.tim-info.com/edt
Serkan Çiftçi
Genel Yay›n Yönetmeni
YURTDIfiI SATIfi OF‹SLER‹
ALMANYA
• H+S Medienvertretung
Berlin
Detlef Heners & Anne Stoye
Tel : 030-882 2033
Fax : 030-8814941
E-mail:[email protected]
BELÇ‹KA, LÜKSEMBURG VE
D‹⁄ER ÜLKELER
• Paolo Bondi
Tel : +32-3-285 33 77
Fax : +32-3-285 33 35
E-mail:[email protected]
FRANSA
• Hagen Internationale Industriemedien • Sylvie Seurin
Düsseldorf
Paris
Werner Hagen
Tel : +33-(0)1-41 31 74 60
Tel : 0211-995040
Fax : +33-(0)1-41 31 74 51
Fax : 0211-7103958
E-mail:[email protected]
E-mail:[email protected]
‹NG‹LTERE
• David Harvett
Lansdowne Media Servides Ltd.
Tel : +44-(0)121-705 21 20
Fax : +44-(0)121-704 31 02
E-mail:[email protected]
‹SRA‹L
• Heddy Eldar
Tel : +972-(0)3-6322113
Fax : +972-(0)3-6322108
E-mail:[email protected]
• Verlagsbüro Rolf Schroer
Gammertingen
Tel : 07574-3714
Fax : 07574-4735
E-mail:[email protected]
• Jean-Claude Berthonnet
Paris
Tel : +33-(0)1-41 31 74 64
Fax : +33-(0)1-41 31 74 51
E-mail:[email protected]
‹SV‹ÇRE
• Bruno Fisch
IFF media ag
Tel : +41-(0)52-633 08 84
Fax : +41-(0)52-633 08 99
E-mail:[email protected]
AVUSTURYA
• H+S Medienvertretung
Berlin
Detlef Heners & Anne Stoye
Tel : +49-(0)30-882 2033
Fax : +49-(0)30-881 4941
E-mail:[email protected]
• A2 Developpement
Lyon
Georges Arbant & Celine Garcia
Tel : +33-(0)4-78 42 01 01
Fax : +33-(0)4-72 41 73 78
E-mail:[email protected]
‹TALYA, SLOVENYA
• Andrea Rancati
Rancati Advertising
Tel : +39-02-7030 0088
Fax : +39-02-7030 0074
E-mail:[email protected]
ABD, KANADA, Ç‹N, TAYVAN, F‹NLAND‹YA, ‹SKAND‹NAVYA
• David Lansdowne
G.AMER‹KA
• Herbert Weikes
Tel : +1-212-629 1546
Fax : +1-212-629 1542
E-mail:[email protected]
Lansdowne Media Services Ltd.
Tel : +44-(0)1442-87 77 77
Fax : +44-(0)1442-87 06 17
E-mail:[email protected]
JAPONYA
• Ichiro Suzuki
Incom Co. Ltd.
Tel : +81-(0)3-3260-7871
Fax : +81-(0)3-3260-7833
E-mail:[email protected]
Thomas Endüstriyel Medya Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.
Sad›ko¤lu Plaza 5, No. 65 34722 Kad›köy - ‹stanbul
Tel : 0216 550 86 80 Fax : 0216 550 86 85
E-mail : [email protected]
www.endustri-dunyasi.com
www.industryselect.com.tr
Genel Merkez
Thomas Industrial Media bvba
Potvlietlaan 5b, 2600 Antwerp, Belgium
Tel : +32-3-285 33 77 Fax : +32-3-285 33 35
www.tim-europe.com
© 2007 Tüm yay›n haklar› Thomas Endüstriyel Medya
Yay›nc›l›k ve Paz. Ltd. fiti.’ne ait olup yaz›lar iktibas edilemez.
ISSN : 1307-3397
TASARIM VE OFSET HAZIRLIK :
Elman Bas›m ve Tan›t›m Hizm. Ltd. fiti.
Kad›köy / ‹stanbul
BASKI :
Dünya Yay›nc›l›k A.fi.
Ba¤c›lar / ‹stanbul
Kapaktaki ana resim için WEG’e teflekkürler...
Yeni eklenen biliflim ve güvenlik özellikleri ile
ile uygulamalar aras›nda daha s›k› bir
entegrasyon sa¤lanan, Supervisor scada
yaz›l›m›n›n 9.3 sürümü ç›kt›.
Wizcon Supervisor 9.3
Web Destekli
Geliflmifl SCADA
Yeni eklenen biliflim ve güvenlik özellikleri ile ile uygulamalar aras›nda daha
s›k› bir entegrasyon sa¤lanan, Supervisor scada yaz›l›m›n›n 9.3 sürümü ç›kt›.
Üzerinde standart olarak gelen OPC-DA ve OPC-AE Client olma özelli¤i
d›fl›nda 160'›n üzerinde otomasyon cihaz›na (PLC, DCS) ait haberleflme
sürücüsü de kullan›ma haz›rd›r. ‹nternet uyumlu Wizcon Supervisor 9.3
Windows XP/NT tabanl› operator istasyonlar›nda SCADA/HMI ifllevleri için
gerekli tüm bilgileri gösterirken ayn› zamanda 4.nesil internet teknolojisi
sayesinde bu bilgileri her hangi bir web taray›c›s›nda da yay›nlayabilme yetene¤ine
sahiptir.
Ürünün 9.3 sürümü ile daha da öne ç›kan özelliklerini s›ralarsak:
• Kolayca yerel ve uzak ba¤lant› imkan› (temel sistem Java teknolojisine
dayand›¤›ndan ‹flletim sistemi/donan›m uzak noktada ne olursa olsun veri
eriflim hizmeti verilir. Sade istemci Thin Client)
• Standart bir web taray›s›c›s› kullanarak geçmifle dönük veya anl›k trend
sayfalar›n› görüntüleme ve alarmlar›n onaylanmas› .
• Güçlü SQL arayüzü sayesinde veritabanlar›na kolay eriflim,
• Windows iflletim sistemi ile bütünleflik eriflim kontrol güvenli¤i.
• Canl› yay›n video entegrasyonu (prosesinize ait video bilgisini scada
sayfas›ndan izleme).
• BACnet entegrasyonu, Active Directory deste¤i, Active X deste¤i
Yak›nlaflt›rma özelli¤ini
kullanarak bir resmin tamam›n›
görüntüleme
Wizcon ayn› anda tüm projeyi ve seçilen
k›sm›n ayr›nt›l› görüntüsünü haf›zaya ve
navigasyona ba¤l› olarak yeni bir gösterim
flekliyle sunar. Wizcon'da yap›lan bir
resim ekran›n büyüklü¤ü ile s›n›rl› de¤ildir.
Resmin koordinatlar› X ve Y yönlerinde
yaklafl›k olarak 2 milyon birimden oluflur.
Bu oldukça büyük sunum alan›
kullan›c›lara tek bir resim sayfas›nda tüm
bir santral› çizmeye olanak verir.
Resmin tamam› haf›zada oldu¤undan,
operatör projenin özel bir k›sman› an›nda
görüntüleyebilir veya prosesin tamam›
yada bir parças› aras›nda geçifller yapabilir.
Kullan›c›lar Wizcon'un kütüphanesini
kendilerine uyarlayabilir veya çizim
elemanlar›n› kullanarak kendi yeni
kütüphanelerini oluflturabilirler.
Application Studio : Uygulama gelifltirme stüdyosu
Wizcon'un Application Studio modülü, uygulamay› yaparken sistemin tüm
parçalar›na tam kontol ve eriflim sa¤layan Explorer benzeri bir arayüze sahiptir.
Wizcon, resimleri oluflturmak ve görüntülemek için güçlü bir resim editörü
sunar. Bu editör ile operatöre kontrol iflleiminin tamam›n› yada belli bir
bölümünü görüntüleme olana¤› verilir.
Fonksiyon Menü Çubu¤u
S›k kullan›lanlara kolay eriflim
Wizcon componentlerine
bir klikle ulaflabilirsiniz.
Uygulaman›n fonksiyonel
bileflenleri
4
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
WizVCR - Tekrar (replay) fonksiyonu
Wizcon kullan›c›n›n yerel, bir networkte
yada bir web arayüzü ile, geçmiflte
meydana gelen bir sahneyi yeniden
göstermesine olanak veren bir modül
içerir. Bu arayüz gerçek zamanl› sinoptik
resimleri göstermek için kullan›lanla
ayn›d›r. Kullan›c›n›n, replay etmek istedi¤i
sinoptikleri basitçe önceden seçmesi
yeterlidir. Durum özeti hem gerçek
zamanl› hem de geçmifl zamanl› modda
kullan›labilir, böylece kullan›c›n›n
tan›mlad›¤› parametreler korunmufl olur.
Wizreport XL rapor üretici entegrasyonu
WizReport™ XL Profesyonel raporlama program›n›n 7 nolu sürümü kullan›ma
aç›lm›flt›r. ‹fl dünyas›nda hemen herkes taraf›ndan tercih edilen Microsoft® Excel®
platformunu kullanarak; canl› proses verilerinden, historian ya da iliflkisel
vertabanlar›ndan toplad›¤› bilgilerle otomatik raporlar üretebilmektedir. Bu raporlar
yaz›c›, elektronik posta ya da do¤rudan web üzerinden al›nabilmektedir. Yeni
“Project Explorer” özelli¤i sayesinde kullan›c›lar, raporlama projelerine ait bütün
ön tasarimlarini ve testlerini çal›flan sistem üzerine kurmadan yapma imkan›na
kavufltular. Tüm raporlar arka planda size rahats›z etmeden çal›flacakt›r.
Raporlar ASCII format›nda da kaydedildi¤i için, HTML raporlar› oluflturmak için
de kullan›labilirler. Kullan›c›lar OPC Server HDA arayüzü arac›l›¤› ile ileri rapor
oluflturma fonksiyonlar›na da ulaflabilirler.
WizScheduler - Wizcon'un web zamanlama modülü
WizScheduler™ günlük, haftal›k, ayl›k veya y›ll›k bazda belirlenen iflleri gerçeklefltiren,
bir Wizcon modulüdür. Belli zamanlarda ›fl›kland›rma sisteminin devreden ç›kmas›
gibi veya bir vanan›n aç›lmas› gibi iflleriniz otomatik olarak gerçeklenir. Bu sayede,
gereksiz yere çal›flan cihazlar› kapatm›fl, enerji maliyetlerinizi düflürürken kulland›¤›n›z
cihazlar›n ömrünü de uzatm›fl olursunuz. WizScheduler™ Internet uyumludur ve
kullan›c›lara basit bir internet taray›c› vas›tas›yla plan yapma, tarih ve saate göre
çeflitli görevleri programlama ve yönetme imkan› sunar.
WizAAM - Geliflmifl alarm yönetim modülü
Mesaj yolu ile bilgilendirme
WizAAM modülü ile, tüm mesaj yollama
sunucular› desteklenmektedir. Kullan›c›lar
email (günlük rapor, hata özeti vb), SMS
veya sesli mesaj atabilir, ça¤r› cihaz›na
bilgi gönderebilirler. Bunun için
kullan›lacak her mesaj sunucusu
WizAAM modülünde tan›mlanmal›d›r.
Wizcon, WizAAM (Geliflmifl Alarm Yönetimi) adl› modulü, bir alarm olufltu¤unda
bilgilendirme iletisini e-mail, SMS, fax, ça¤r› cihaz›, sesli e-mail, cep telefonu veya
birden çok yaz›c›ya gönderilebilir. Oluflturulacak senaryo ile her bir alarm önemine
göre düzenlenir ve her alarm kendisi ile en ilgili kifli veya kiflilere yönlendirilir ve
h›zl› ve etkin bir cevab›n oluflturulmas› sa¤lan›r.
WizAAM çeflitli yollarla (Web Taray›c›, email, cep telefonu, ça¤r› cihaz› vb) her
an için uygun iflçi bilgisini sa¤lamak için kullan›lan bir karar-destek modülüdür. Bu
modül geliflmifl bir kullan›c› yönetimine dayal›d›r. Bilgiler kullan›c›lar›n sahip olduklar›
profillerine göre yönlendirilir. WizAAM modülü sayesinde Wizcon Supervisor,
kullan›c›lar›n kendi uygulamalar› ile alakal› önemli bir olaydan an›nda haberdar
olmalar›n› ve karar verebilmek için gerekli tüm bilgilere sahip olmalar›n› sa¤lar.
Kullan›c› yönetimi
Wizcon Supervisor uygulama kullan›c›lar›n›n ulafl›m haklar›n› yönetme yetkisi sa¤lar.
Kullan›c›lar grup oluflturabilir. Grup, operatörler, bak›m personeli, havaland›rma
sistemi görevlileri, güvenlik görevlileri, vb. gibi bir kullan›c› kategorisine karfl›l›k gelir.
Her kullan›c› ba¤l› oldu¤u gruplara göre çeflitli haklara sahip olurlar Her kullan›c›
bir profille tan›mlan›r (isim, flifre, yönetici haklar›, web eriflimi, vb.). Her kullan›c›
bir gruba dahil olabilir ve böylece bu grubun haklar›na sahip olur. Karar verme
posizyonunda olan her kullan›c› için, bir mesaj gönderme profili tan›mlanmal›d›r.
Böylece bilgi kullan›c›ya otomatik olarak (email, cep telefonu, ça¤r› cihaz› vb. yolu
ile) gönderilebilir..
ASP OTOMASYON
Tel : +90 216 342 3206
Fax : +90 216 342 3355
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18446 giriniz.
5
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
Omron, makine koruma kap›lar›n›n
kilitlenmesi için bir seri manyetik kodlu
temass›z switchi piyasaya sundu. Switchler
dahili kontrol fonksiyonuna sahiptir,
böylelikle harici kontrolör için gereken
yer ve maliyetten tasarruf sa¤larlar.
Omron'un F3S-TGR-N Manyetik Kodlu
Temass›z switchleri her tip endüstriyel
makine üzerindeki mentefleli, kayar veya
ç›kart›labilir koruyucu kap›lar›n kilitlenmesi
için tasarlanm›flt›r.
Mevcut çözümlerden farkl› olarak, FS3TGR-N switchin düzgün olarak çal›fl›p
çal›flmad›¤›n› izlemek için ayr› bir
kontrolöre ihtiyaç duymaz, çünkü bu
fonksiyon zaten switchin entegre
bölümlerinden biridir. Bu makine
üreticileri için büyük bir avantajd›r çünkü
gösterge/kontrol kabininde gereken
kontrol ünitesi say›s›n› azalt›r.
Bunun da ötesinde temass›z olmas›
sebebiyle switchler afl›nmaya ba¤l› olarak
partikül oluflturmaz ve afl›nma sebebiyle
ayar bozulmas› olmaz. Ayr›ca mekanik
tolerans aral›¤› için ayarlanmalar› kolayd›r
ve kolay teflhis için LED'leri bulunur.
EN 954-1 (kategori 4'e kadar) ve
EN60947-5-3 (PDF-M) uyumlulu¤una
Omron'un Temass›z
Emniyet Switchleri
Harici Kontrolör
Gerektirmiyor
sahip switchler plastik veya paslanmaz
çelik gövde ile temin edilebilir. ‹kinci tip
gövde g›da paketleme ve ilaç endüstrileri
için özel gereksinimdir, çünkü bunlarda
hijyen gereksinimlerini karfl›lamak için
güçlü temizleyicilerin kullan›m›
gerekmektedir.
FS3-TGR-N taraf›ndan sa¤lanan bir baflka
avantaj ise, makine üreticilerine ürettikleri
makinelerin emniyet kontrol sistemleri
ile ilgili daha fazla esneklik sa¤lamalar›d›r.
Örne¤in, programlar›nda farkl› makineler
varsa, ayn› anahtar küçük makinelerde
Omron'un G9SB gibi emniyet röleleriyle,
daha büyük kurulumlarda ise DeviceNet
ile birlikte kullan›labilir.
Switchler genellikle ambalaj
makinelerinde kullan›l›r ve g›da ile ilaç
endüstrileri söz konusu oldu¤unda
makine parçalar› paslanmaz çelikten
üretilir. Switchler genellikle makine
kapaklar›n›n arkas›na yerlefltirilir bu
yüzden temizlikten hasar görmezler. FS3-
WEG W21 serisi kullan›c›lara enerji
tasarrufu gereksinimine mümkün olan
en iyi çözümü sa¤layarak, CEMEP'in
EFF1 ve EFF2 olmak üzere, her iki verim
s›n›f›na da uyum sa¤lamaktad›r.
Avrupa'da Neler Oluyor?
Enerjiyi daha verimli kullanmak için
Avrupa k›tas›ndan geçen zararl› gaz
emisyonunun azalt›lmas› zorunlu
k›l›nm›flt›r. Bu amac› takiben Avrupa
Komisyonu, Directorete General
Transport and Energy dan›flmal›¤›nda,
bafll›ca alçak gerilim motor imalatç›lar›
ile bir antlaflmaya var›ld› ve enerjinin
verimli bir flekilde kullan›lmas›n› sa¤layan
ürünlerin üretilmesi amaçland›. Bu gönüllü
antlaflma sonucunda, (2003 y›l› sonunda)
imalatç›lar standart motor sat›fllar›n›n
%50'sini, enerjinin daha verimli kullan›ld›¤›
çeflitlere dönüfltürmek konusunda karara
vard›lar.
EU antlaflmas› May›s 2000'de Avrupa
Birli¤i sektöründe sat›fllar›n yaklafl›k
%80'ini karfl›layan Elektrik Makineleri ve
Güç Elektroni¤i ‹malatç›lar› (CEMEP)
6
may›s - haziran
2007
Avrupa Komitesi üyeleri taraf›ndan
imzaland›.Bu anlaflma standart sincap
kafesli, N tasar›m motorlar, TEFC (Totally
Enclosed Fan Cooled), 2 ve 4 kutuplu,
1,1 KW ile 90 KW aras›nda de¤iflen 400
Voltta çal›flan ve sürekli çal›flma (S1)
rejimindeki motorlar› kapsamaktad›r. Bu
anlaflman›n en önemli nedenlerinden
birisi genifl çapta uygulama alan› olarak
endüstriyel pompalarda, fanlarda ve
kompresörlerde kullan›lan bu motorlar
için bir s›n›fland›rma ve markaland›rma
sistemi kurmakt›r.
Verim S›n›flar›n›n Kuruluflu
‹malatç›lar, motorlar› sa¤lad›klar› enerji
verimi seviyesini göre kategorize eden
3 verim s›n›f› kurmakta karara vard›lar.
Bu s›n›flar EFF1(Maksimum), EFF2
(Yüksek) ve EFF3 (Standart) olarak
motor plakas›n›n üzerindeki ve ürün
kataloglar›ndaki markalar taraf›ndan aç›kça
belirtilmelidir.
TGR-N ile temass›z teknoloji paslanmaz
çelik kapaklar›n arkas›ndan bile
çal›flabilmeyi mümkün k›lm›flt›r.
OMRON ELEKTRON‹K
Tel: +90 216 4740040
Fax: +90 216 4740047
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17946 giriniz.
Yüksek
Verimli
Motorlar
WEG enerji tasarrufu için ne yap›yor?
WEG bugün marketteki en yüksek
verimli motorlar› gelifltirdi ve sat›fl›n›
bafllatt›. W21 serisi kullan›c›lara enerji
tasarrufu gereksinimine mümkün olan
en iyi çözümü sa¤layarak, CEMEP'in EFF1
ve EFF2 olmak üzere, her iki verim s›n›f›na
da uyum sa¤lamaktad›r. Bununla birlikte
kullan›c›n›n ihtiyac›na göre, EFF3 standart
verimli motorlar da üretilmektedir.
DAL ELEKTR‹K MOTORLARI
Tel: +90 212 4515605
Fax: +90 212 4515635
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17966 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 17033 giriniz.
Haydon, boyut 8 karma lineer
aktüatörlerinin flimdi enkoder
geribildirimle birlikte mevcut
oldu¤unu haber veriyor.
Basitlik ve düflük maliyet, enkoderleri,
hem yüksek hem de düflük hacimli
hareket kontrol uygulamalar› için ideal
hale getirmektedir. Enkoder modülü, iki
kanall› yans›mas›z TTL ç›k›fllar› üretmek
için mercekli bir LED ›fl›k kayna¤› ve
sinyal flekillendirme elektroni¤ine sahip
yekpare foto detektör düzeni
içermektedir. Dahili yekpare elektronik
modülü, gerçek-zaman konumunu, h›z›n›,
ve yönünü TTL ile uyumlu ç›k›fllara
dönüfltürmektedir.
Enkoder, 120- 330 devir/dönüfl (CPR)
veya 480-1200 vurufl/dönüfl (PPR)
aral›klar›nda de¤iflen çözünürlükler
halinde sunulmaktad›r. Enkoder iflletme
s›cakl›klar› -10o ile 85oC aras›nda
de¤iflmektedir. S›k›flt›r›lm›fl optik aflamal›
enkoder tasar›m›, iki kanal dengeleyici
TTL kare dalga ç›k›fllar›yla birlikte
mevcuttur.
Bu lineer aktüatörler çok az 0.8”
(21mm) kare yer iflgal ederler ve çok
küçük bir paket içinde müflterilere yüksek
performans ve dayan›kl›l›k sa¤layan birçok
patentli yenilikler içermektedir. Boyut 8
karma lineer aktüatörler, 0.00006” (.0015
mm) /kademe ile 0.00157” (0.04
mm)/kademe aral›¤› içinde de¤iflen genifl
bir çözünürlük çeflitlili¤i içinde mevcuttur
ve uzun ömür ve maliyeti tehlikeye
atmaks›z›n, 10 lbs. (4.5 kg)'a kadar itme
kuvvetlerini yerine getirmektedir. Bu
modeller, hatta daha hassas çözünürlükler
için mikro kademeli de olabilirler. Hassas
konumland›rma ve h›zl› hareket
gerektiren uygulamalar, bu motor için
en uygun olan›d›r. Fiyat› rekabet edici
flekilde düzenlenmifl bu ürün, performans
ve ömür iyilefltirmeleri için gereken
de¤ifltirme ifllemleri için ve sizin bir
sonraki projenizde yer alacak de¤ifltirme
ifllemleri için idealdir. Standart
konfigürasyonlara ek olarak, Haydon, bu
motoru, sizin özel uygulama
gerekliliklerinizi karfl›lamas› için özel olarak
tasarlayabilir.
Metal flekillendirme ifli yapan bir
otomobil firmas›nda hidrolik presler
kullan›lmaktad›r. Bu presler tamamen
güvenli flekilde ve daha verimli çal›flmal›,
sistemde kullan›lan güvenlik cihazlar›
tek bir kontrolör ile kontrol edilmelidir.
Uygulama
Bu uygulamada sistemin daha verimli
çal›flabilmesi için sistem
güvenli bir PLC olan
UE470 ile kontrol
edilmektedir. UE470
kontrolör kullan›larak
presin fonksiyonlar›
güvenli hale getirilmekte ve prese farkl›
çal›flma özellikleri kat›lmaktad›r. Bu
özelliklere örnek olarak tek kesme ya
da çift kesmeyi verebiliriz. Daha h›zl› bir
çal›flma ve tabi ki daha fazla üretim için
kullan›lan bu çal›flma özellikleri,
operatörün çift el butona bas›p start
emrini vermesine gerek duymadan, parça
presin içine yerlefltirildikten ve operatör
riskli alandan ç›kt›ktan sonra presin
otomatik olarak afla¤› inmesini
8
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
sa¤lamaktad›r. Böylece üretim h›z›
artmakta, daha çok parça ifllenmekte ve
operatör daha verimli çal›flmaktad›r.
Bunlara ek olarak bütün kontrolün tek
bir noktadan yap›lmas›, tüm güvenlik
cihazlar›n›n tek bir kontrolöre ba¤lanmas›
elektriksel karmafl›kl›ktan kaynaklanan
hatalar› gidermekte ve kontrol kabinini
küçültmektedir. Bu da kullan›c›ya hem
yer hem de maliyet tasarrufu
sa¤lamaktad›r. Cihazda 15 girifl ve 8 ç›k›fl
bulunmaktad›r. Bu girifllere çift el butonu,
farkl› kullan›c› modlar›, reset butonu,
ayak pedal›, acil stop, TDC (üst ölü
nokta), BDC (alt ölü nokta), mekanik
switch, güvenlik bariyerleri gibi girifller
ba¤lanabilmektedir. Bunlara ilave olarak
UE470 üzerinde, SICK ürünlerinde
entegre olarak bulunan EFI haberleflme
protokolü ba¤lant›s› için 2 ayr› girifl
mevcuttur. Bu ba¤lant› kullan›ld›¤› zaman
cihaz›n 15 giriflin hiçbiri kullan›lmam›fl olur.
Enkoder
Geribildirimli
Lineer Aktüatör
HAYDON MOTION EUROPE,
FRANSA
Tel: +33 240928751
Fax: +33 240928614
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17906 giriniz.
Güvenlik
Kontrol
Cihaz›
Cihaz CDS olarak adland›r›lan
programlama yaz›l›m› ile programlanmaktad›r. Bu yaz›l›m›n özelli¤i
programlanabilir SICK guvenlik
cihazlar›n›n tümünün ayn› yaz›l›m ile
programlanabiliyor olmas›d›r. Bu da
kullan›c›n›n herbir unite için ayr› bir
program› ö¤renmesi gere¤ini ortadan
kald›r›r. Daha verimli ve daha profesyonel
bir ortam sa¤lar.
SICK TÜRK‹YE
Tel: +90 216 5877400
Fax: +90 216 5877474
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18506 giriniz.
Girne Mah. Küçükyalı İş Merkezi, B Blok No: 12 34852 Maltepe-İstanbul
T: +90 216 519 90 71
F: +90 216 519 90 72
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16668 giriniz.
Honeywell HC900 Hibrid Kontrol Sistemi,
PLC sistemlerinin ve Loop kontrolörlerin tüm
özelliklerini biraraya getirerek küçük ve orta
ölçekli proses uygulamalar›nda mühendislik
zaman› ve maliyetini önemli ölçüde azalt›yor…
Dijital Kontrolden
Daha Fazlas› Gerekti¤inde
Honeywell HC900
Hibrid Kontrol Sistemi
Proses kontrolü uygulamalar›nda, geliflen ihtiyaçlar ve beklentilerin artmas›yla PLC
ve Single-Multi loop kontrolörlerin özelliklerini bir arada bar›nd›ran H‹BR‹D olarak
adland›r›lan kontrol sistemleri ön plana ç›kmaya bafllam›flt›r.
Bilindi¤i üzere PLC ler yüksek h›zl› lojik ifllemlerin oldu¤u makine otomasyonunda,
yaln›zca analog ifllemlerin söz konusu oldu¤u proseslerde ise single loop / multiloop
kontrol cihazlar›n›n gösterdi¤i performans tart›fl›lmazd›r, ancak tüm bu kontrol
gereksinimlerinin bir arada oldu¤u endüstriyel kazan ve f›r›n gibi uygulamalarda ise
PLC çözümleri ço¤unlukla yetersiz kalmakta ve istenen hassasiyeti sa¤layamamaktad›r.
Honeywell HC900 hibrid kontrol sistemi ise bu tip küçük ve orta ölçekli proses
uygulamalar›nda, Honeywell'in geçmiflten gelen analog kontroldeki
mükemmeliyetçili¤ine PLC sistemlerinin lojik ifllemlerdeki fonksiyonelli¤ini de
katm›flt›r.
Hibrid sistemlerin di¤er sistemlere göre performans ve fonksiyonellik e¤risi
HC900 Hibrid Kontrol Cihaz›, tek bafl›na çal›flabilme veya Ethernet Modbus / TCP
ba¤lant› özellikleri ile mevcut sistemlere (HMI/Scada) kolayca entegre edilebilen
Honeywell'in gelifltirdi¤i uygun maliyetli yeni seri hibrid kontrol sistemidir.
10
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
1) Seçimi ve uygulamas› kolay !
HC900, Modüler yap›s› sayesinde
uygulamadaki gereksinimler
do¤rultusunda istenen yap›da sat›n
al›nabilir, ileride de¤iflen ihtiyaçlara gore
geniflleyebilir. Bu do¤rultuda 3 farkl› CPU
ya sahiptir;
C30 CPU - 400 fonksiyon blok ,
C50 CPU - 2000 fonkisyon blok,
C70R CPU redundant yap›ya ve 5000
fonksiyon blokluk program kapasitesine
sahiptir.
Redundant yap›, 960 adet Universal
Analog veya 1920 adet Lojik girifl / ç›k›fl
4/8/12 I/0 luk slot rack ölçüleri ( 1 kontrol
ve 4 remote rack kapasitesi ), 2000/5000
blokluk genifl programlama kapasitesi,
Ethernet üzerinden peer to peer
haberleflme özell¤i, 8 adet setpoint
programlay›c›lar› (herbiri için 50 segment,
16 event ç›k›fl, 99 profil ), 2 adet 64
ad›ml› setpoint scheduler sequencer,
standart olarak Ethernet 10 baseT
Modbus/TCP, RS485 Modbus RTU,
RS232 haberleflme portu ve PID
Autotuning HC900 Hibrid kontrol
sisteminin di¤er özellikleri aras›ndad›r.
Standart Yap›
Herhangi bir alarm veya bir olay durumunda,
program s›ras›nda verilen önceli¤e gore istenen
e-mail adreslerine, oluflan alarm veya olayla
ilgili tüm detaylar mesaj fleklinde
gönderilmektedir.
Bununla birlikte tüm I/O kartlar› ihtiyaç halinde
enerji alt›nda sökülüp tak›labilecek flekilde
dizayn edilmifltir. Ayr›ca kablaj masraflar›n›
azaltmak amac›yla DIN raya montajl› remote
terminal panelleri (AI,DI,DO,AO,Röle)
mevcuttur, I/O modüllerine 1 m, 2.5 m, 5 m
lik kablolar ile ba¤lanmaktad›r.
Redundant Yap›
Run-modda konfigurasyon de¤ifltirebilme ve
izleme özellikleri, start-up zaman›n› azaltarak,
prosesin sürekli gelifltirilmesine izin verir ve
prosesinizdeki durufllar› en aza indirir.
2) Programlamas› Kolay !
HC900, Windows tabanl› Hibrid Kontrol
designer yaz›l›m› ile grafiksel konfigürasyon
(drag and drop) özelli¤ine sahiptir. Proses,
lojik, veri izleme ve kontrol sequence
algoritmalar›n› birarada sunabildi¤inden birçok
endüstriyel uygulamaya kolayca
uygulanabilmektedir.
Dosyalama -Konfigürasyon
-Reçeteler
-Kay›t
Grafiksel
Konfigürasyon
Sayfas›
Windows tabanl› Hibrid Kontrol designer
yaz›l›m› ile HC900 kontrolörü ve operator
paneli grafiksel olarak kolayca konfigüre
edilmektedir. Mevcut 100 ün üzerinde
fonksiyon blo¤unun birbirine ba¤lanmas› ile
oluflturulan programda ayn› anda operator
panel de konfigure edilmektedir.
PID autotuning, haz›r PID bloklar› (PID,
TPSC,Time Proportional, Position
Proportional) ve Set Point Programlama
(Reçete) bloklar› ile konfigürasyon zaman› ve
mühendislikten tasarruf sa¤lamaktad›r.
HC900 Hybrid kontrol cihaz› için, proses
ihtiyaçlar›n›z do¤rultusunda önceden
haz›rlanm›fl trend, alarm, operator sayfalar›
bulunan, veri saklama ve konfigurasyon
yükleyebilme özelli¤ine sahip 5,5” / 10.4”
ölçülerinde LCD operator panel fleçenekleri
mevcuttur.
Haz›r
Fonksiyon
Bloklar›
Normal ve
H›zl› Tarama
Bloklar›
HC900 Hibrid Kontrol Designer yaz›l›m›
Kontrolör ve
Operatör Panel
Programlama ayn› anda
Uygulama Alanlar›
Endüstriyel Kazanlar, Endüstriyel F›r›nlar,
Otoklavlar, Kurutucular, Pasterizatörler,
Sterilizör ve Fermentörler, At›k Su Ar›tma
Sistemleri, Pilot Uygulamalar.
HONEYWELL
Tel : +90 216 578 71 00
Fax : +90 216 575 66 37
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17926 giriniz.
11
MAYIS - HAZ‹RA
2007
Pilz, piyasaya yeni sürdü¤ü
PNOZsigma serisi ile emniyet
röleleri alan›nda yeni bir
konsepti bafllatm›fl oldu; küçük
hacim, konsantre özellikler…
Emniyet Rölelerinde
Son Teknoloji
‹lk bak›flta önceki PNOZ rölelerine oranla
küçük boyutlar› ile dikkati çeken
PNOZsigma, küçük hacimde konsantre
etti¤i ek özellikler sayesinde emniyet
rölesi kavram›na yeni boyutlar getirdi.
PNOZsigma' y› önceki akrabalar›ndan
ay›ran çarp›c› özellikler incelenecek olursa;
1- Küçültülmüfl boyutlar : Ray üzerinde
geniflli¤i 12,5 mm' den bafllayan ve %50
'ye varan küçültülmüfl boyutlar› sayesinde
kumanda panelinde yer tasarrufu sa¤lar.
Panel boyutlar› küçültülerek maliyetin
düflmesine yard›mc› olur.
2- ‹lave fonksiyonlar : Önceki emniyet
rölelerinde kablo köprülemeleri ile elde
edilen Reset ve Uygulama Modlar›,
PNOZsigma' da cihaz›n üzerinden
basitçe ayarlanabilir. Buna ilave olarak
artt›r›lm›fl zaman skalas› ile (0-300sn.)
her türlü uygulaman›n ihtiyaçlar›na cevap
verebilmektedir.
3- Geniflleyebilme: Ayn› emniyet
fonksiyonlar› için birden fazla
PNOZsigma kullanarak kontak say›s›
artt›r›labilmektedir. Geniflleme için
kullan›lan özel ba¤lant› soketi sayesinde
kablolama iflçili¤i ve süresi %20 oran›nda
azalt›l›rken montaj hatas› olas›l›¤› da
ortadan kald›r›lmaktad›r.
4- Joker Röle: Acil Stop Butonu, Emniyet
Kap›s› ve Ifl›k Perdesi gibi farkl› emniyet
ifllevlerini ayn› tip PNOZsigma üzerinden
gerçeklefltirmek mümkündür. Bu sayede
ürün çeflitlili¤i ve stok maliyetleri
azalt›lmaktad›r.
5- LED' li ar›za teflhisi: PNOZsigma
üzerinde yer alan 6 LED' in farkl›
kombinasyonlar› ile ölçü aleti
Dozajlay›c› ifl istasyonu her zaman ayn›
miktarlar› uygulamaktad›r, daha az
yeniden ifllemeyle beraber daha yüksek
verim
‹flçilerin ayn› miktarlarda yap›flt›r›c›, epoksi,
ya¤lay›c› ve di¤er montaj s›v›lar›
kullanmas›n› mümkün k›lmak suretiyle,
EFD, Inc'a ait Ultra ® 2400 Dozajlay›c›
‹fl istasyonu verimlili¤i artt›r›r, pahal›
yeniden ifllemeleri ve onar›mlar› bertaraf
eder, ve ürünün kalitesini ve güvenirli¤ini
iyilefltirir. Ultra 2400 ‹fl ‹stasyonu, ne
kadar malzemenin kullan›ld›¤›n› saptamak
için hassas hava regülatörü ve mikroifllemci kontrollü zaman ayarlay›c›
12
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
kullanarak ak›flkan da¤›tma ve dozajlama
prosesi içindeki tüm tahmine dayal›
ifllemleri ve de¤iflkenlikleri ortadan
kald›rmaktad›r. Uç ölçüsü (çap›), hava
bas›nc› ve hassas zamanlama ayarlar›
(.0001 saniyelik aral›klara kadar inebilen)
seçimi sayesinde dozajlaman›n tam bir
kontrol alt›nda uygulanmas› sa¤lan›r .
Malzeme, bir kalem gibi tutulabilen veya
parçalar› konumland›rmak veya monte
etmek için operatörün elini serbest
b›rakan iste¤e ba¤l› bir kol üzerine monte
edilmifl bir fl›r›nga barelinden
da¤›t›lmaktad›r. Her bölüme özdefl
miktarda malzeme koymak için, operatör,
sadece, da¤›t›c› ucu yerine yerlefltirir ve
elektrikli ayak pedal›na basar. Özellikler,
tüm da¤›t›c› parametreleriyle ilgili efl
zamanl› dijital ekranlar› (hava bas›nc›,
damla say›s›, damlatma zaman› ve
vakum), ve ilk ayarlar› basitlefltiren uygun
bir “E¤itim” fonksiyonunu içermektedir.
Dünya çap›nda üretim yapan flirketler
için, Ultra 2400 ‹fl ‹stasyonu, 9 dilde
olmak üzere, mahallinde programlanabilir,
PNOZsigma
kullanmaks›z›n h›zl› ve kesin ar›za teflhisi
yap›labilmektedir.
6- Benzersiz anahtarlama yap›s›: Kontak
yap›flmas›na duyarl› h›zl› ve yüksek ak›ml›
anahtarlama kabiliyeti sayesinde 12 A'
e kadar yükler sürülebilmekte, ilave yar›
iletken ç›k›fl sayesinde anahtarlama bilgisi
di¤er istenilen ortama aktar›labilmektedir.
7- Üniversal besleme: 24 Vac/dc
beslemenin yan›nda, 48 V' tan 240 V'a
kadar hem AC hem de DC gerilimlerle
çal›flabilen PNOZsigma'lar uygulamalarda
büyük esneklik sa¤lamaktad›r.
Tüm bu özelliklerin birleflmesiyle,
PNOZsigma farkl› ihtiyaçlara en
ekonomik çözümü üreterek maliyetleri
düflürmektedir.
PILZ TÜRK‹YE
Tel: +90 216 5452910
Fax: +90 216 5452913
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18466 giriniz.
Dozajlay›c›
‹fl ‹stasyonu
otomatik voltaj dönüflümü sa¤lar, ve
hemen hemen tüm endüstrileflmifl ülkeler
için güç adaptörleri içerir. Montaj panelleri
ve aksesuarlar›yla ilgili olan eflsiz sistem,
Ultra 2400 ‹fl ‹stasyonunun, özel
uygulamalar için, müflterinin iste¤ine göre
haz›rlanabilmesine müsaade etmektedir.
Seçenekler flunlar› içermektedir, elastiki
bir hizmet ›fl›¤›, hassas çal›flma için 1.7X
büyüteç, elastiki fl›r›nga bareli montaj
kolu, ve dokunma duyarl› parmak
anahtar›na sahip ergonomik tutufl ve
da¤›t›m alan›n› ayd›nlatmak için LED
projektör ›fl›¤›. Her Ultra 2400 ‹fl
‹stasyonu, ambalaj›nda bafllang›ç için
gerekli mikdarda, fl›r›nga barelleri,
pistonlar ve baz› uçlarla birlikte gelir.
AR‹F SALTUK LTD. fiT‹.
Tel: +90 212 2339504
Fax: +90 212 2467461
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18486 giriniz.
ENDÜSTR‹ GÜNDEM‹
16-20 Nisan tarihleri aras›nda Almanya
Hannover Messe'de düzenlenen
HANNOVER 2007 fuar›n›n misafir ülkesi
olan Türkiye, kendini güçlü yeniliklerle
uluslararas› pazar›n teknoloji ve ticari
orta¤› olarak tan›tt›. Befl gün süren fuar
boyunca 5,5 milyonun üstünde ifl
ba¤lant›lar› kuruldu
Her sene oldu¤u gibi Thomas Endüstriyel
Medya olarak bu sene de dünyan›n en
önemli fuarlar›ndan Almanya
HANNOVER 2007 fuar›na kat›larak,
ülkemizi ve baflar›l› firmalar›m›z› 26. ve
8. salonlarda yer alan alan iki ayr›
standlar›m›zda tan›tt›k. Dünya çap›ndan
fuara gelen 30 'u aflk›n sat›fl ve pazarlama
müdürlerimize ve fuar süresince
dergilerimizi kat›l›mc› ve ziyaretçilere
da¤›tan 15 yerli ve yabanc› hostesimize
bir kez daha teflekkür ederim. Böylelikle
Türkiye' den birçok firmam›z›n
tan›t›mlar›n›n yer ald›¤› IEN dergisi Nisan
Özel Türkiye say›s›n› 10,000 ekstra fuar
da¤›t›m›yla birlikte 60,000 kifliye ulaflt›rm›fl
olduk!
Bu y›l›n resmi misafir ülkesi, kendini güçlü
yeniliklerle uluslararas› pazar›n teknoloji
ve ticari orta¤› olarak tan›tan Türkiye idi.
ITO emekleriyle gerçekleflen bu etkin
kat›l›mda Türkiye'den 326 firma ve
kurum yer ald›. Thomas Medya
ITO'nunda tan›t›mlar›nda destek olarak
düzenledi¤i seminerlerle yabanc› firmalar›
Türkiye pazarlar›na çekti.
15 Nisan akflam› Baflkan›m›z Sn. Orhan
Erenberk'le kat›ld›¤›m›z, Messe Kongre
Merkezinde düzenlenen görkemli aç›l›fl›
Almanya Baflbakan› Angela Merkel ve
Türkiye' den Baflbakan Tayyip Erdo¤an
yapt›.
100,000 € de¤erindeki geleneksel
HERMES teknoloji yenilikler ödülü jüri
Hannover Messe 2007
Almanya16-20 Nisan
baflkan› Prof. Dr. Wofgang Wahlster
taraf›ndan aç›klanarak, finale kalan 5 firma
aras›ndan BAYER Technology Servis +
Ingenia Technology Ltd' e lay›k görüldü.
Ödüle lay›k görülen ProteXXion® ürünü
özel etiketlemeye, bar kodlara, RFID
taglara ve hologramlara gerek
duyulmaks›z›n sahte üretilen ürünleri
laser yoluyla tarayarak ortaya ç›kar›yor.
Son 60 y›l›n en yüksek rakamlar›yla, 68
ülkeden 6,400 firma fuara kat›ld›. 230,000
ziyaretçi fuar› gezdi.
Ziyaretçi say›s›nda Almanya, Hindistan,
Hollanda, Türkiye, ‹sveç, Danimarka ve
‹talya bafl› çekerken, sektörlerden en
yüksek kat›l›m makina mühendisli¤i,
elektrik ve elektronik mühendisli¤i, ve
yiyecek-içecek endüstrisinde kaydedildi.
Sat›n almada karar veren kiflilerin say›s›
%30'luk art›flla 21,000'e ulaflt›.
Ziyaretçilerin %42'si fuar› en son
yenilikleri tan›mak için gezdiklerini söyledi.
Befl gün süren fuar boyunca 5.5 milyonun
üzerinde ifl ba¤lant›s› kuruldu.
Düzenlenen “World Energy Dialogue”
forum ve konferanslar› enerjinin etkin
kullan›m› konusunda tart›flma f›rsatlar›
haz›rlad›. Uzmanlar ancak herkesin
çabas›yla ve mevcut teknolojik kaynaklar›n
kullan›m›yla, büyüme, refah ve iklim
koflullar› aras›nda dengenin
yakalanabilece¤i sonucuna vard›lar. Süreç
otomasyonuyla ilgili canl› sunumlar da
büyük ilgi gördü.
Almanya'n›n her yerinden gelen ö¤renci
gruplar› en yeni teknolojileri görme,
Endüstri Dünyas› dergisinin ilk say›s›
WIN 2007 fuarlar›nda endüstri
profesyonelleriyle bulufltu.
Türkiye'nin gözde endüstri fuarlar›ndan
biri olan WIN 2007 fuarlar›nda yeniden
Thomas Endüstriyel Medya olarak
yerimizi ald›k ve ilk Türkçe endüstriyel
yay›n›m›z olan ve elinizde flu an okumakta
oldu¤unuz “Endüstri Dünyas›” dergimizin
2,000 adet ekstra fuar da¤›t›m›n› yaparak
dergimizle yeni okuyucular›n tan›flmas›n›
sa¤lad›k.
Dergimizin aç›l›fl›n› New York'tan
Thomas International Publishing Baflkan›
Jay Lindsey, Thomas Medya Avrupa
networkleri Baflkan›m›z Orhan Erenberk
ve Avrupa yay›nlar direktörümüz
Marketta Lahde WIN fuarlar›na gelerek
onurland›rm›fllard›r.
“Endüstri Dünyas›” abonelerine verdi¤imiz
özel numaralarla, okuyucular›m›z
14
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
dergide yay›nlad›¤›m›z firmalar hakk›nda
30 saniye içinde detayl› bilgi almakta ve
taleplerini firmalara yöneltmektedir.
SLI(Speed Link Info) ad›n› verdi¤imiz bu
sistemle okuyuculardan gelen talepler
reklam veren firmalara haftal›k raporlar
halinde sunulmakta, gelen talepler an›nda
sat›fla çevirilmektedir. WIN fuarlar›
esnas›nda yurtd›fl› dergilerimizde yer alan
çok say›da yabanc› firmayla da sohbet
etme olana¤› bulduk. Bu firmalar, SLI
sistemini “Endüstri Dünyas›” dergisinde
de görünce memnuniyetlerini dile getirdi.
Patenti Thomas Industrial Medya' ya ait
olan SLI sistemi gerek yurtd›fl›nda gerekse
Türkiye çap›nda tek olma özelli¤ini
korumaktad›r. Ayriyeten yurtd›fl›
yay›nlar›m›zdan Power in Motion
dergimiz Avrupa'da EPTDA (European
Power Transmission Distributors
uygulama ve araflt›rma yapma f›rsat›n›
TectoYouth ile yakalad›lar. TectoYouth
teknolojiye merakl› gençleri çekmeyi
hedefleyen yeni bir e¤itim ve
bilgilendirme program›. Deutsche Messe,
Alman Endüstrileri Birli¤i (BDI)'nin ortak
giriflimi, kurumsal sektörler, dernekler
ve politik çevrelerde bu etkinli¤i
destekliyor. Binlerce ö¤rencinin
uygulamal› olarak hevesle
laboratuvarlarda yer ald›¤›n› görünce
buna benzer çal›flmalar›n Türkiye'de
organize edilen fuarlarda da
bafllat›lmas›n›n, teknolojiye hevesli ve
yetenekli gençlerimizi ne kadar çok
sevindirece¤ini ve Türkiye'mizin gelece¤i
için ne kadar önemli oldu¤unu
düflündüm.
2008 de, 21 - 25 Nisan tarihlerinde
düzenlenecek olan HANNOVER
fuar›n›n misafir ülkesi “Cooperation
through Innovation” slogan›yla Japonya
olacak. Sizleri bu fuarda da gururla
tan›tmaya devam edece¤iz.
WIN 2007 'nin
Ard›ndan
Association) organizasyonuyla ortaklafla
ç›kar›lmakta ve bu ortakl›¤›n bir parças›
olarak EPDTA kendi stand›yla WIN
fuarlar›na kat›larak Avrupa' daki
etkinliklerini Türk firmalar›na ve
ziyaretçilerine aktarmaktad›r.
Sevinç Ünsal
Sorumlu Müdür
ÜRÜN HABERLER‹
AC‹L DURDURMA RÖLES‹
SEV‹YE ANAHTARLARI
‹nsan ve Makine Korunmas›nda
Motorlu Tip
Elektronik ve Mekani¤in Birleflimi
Alman E. Dold &
Söhne KG firmas›n ürünü “Acil
Durdurma (EStop) Rölesi
LG5925”, insan ve
makine korunmas›
uygulamalar›nda kullan›lmaktad›r. Bafll›ca
kullan›m alanlar›; makineler üzerindeki acil
durdurma devreleri, güvenlik kap›lar›n›n
kontrolü ve ›fl›k bariyerlerinin kontrolüdür.
Bu modül flu teknik özelliklere sahiptir:
98/37/EG AB makine direktifleri'ne uygun,
EN 954-1'e göre güvenlik kategorisi 4, Ç›k›fl:
max. 3 NO + 1NC kontakl›, alt›n kontaklar›
sayesinde 1mA'e kadar olan yüklerin
anahtarlamas›nda kullan›m, Tek ve çift kanall›
çal›flma, Reset butonu (ON) üzerindeki k›sa
devrelerin alg›lamas›, Sürgülü anahtarlar
yard›m› ile kolayl›kla güvenlik kategorisi ve
otomatik/manuel çal›flma seçimi, Çal›flma
durumu için LED göstergesi, Her iki kanal
için LED göstergeleri, Sökülüp/tak›labilir
terminal bloklar› (Soketli tip), 22,5 mm genifllik.
Motorlu tip seviye anahtarlar›
endüstrinin çeflitli alanlar›nda,
kat› malzemelerin
seviyelerinin alg›lanmas›nda
kullan›l›rlar. E-MSS-100 serisi
seviye anahtarlar›nda, motor
boflta iken serbest döner.
Seviyenin yükselerek
pervaneyi s›k›flt›rmas› ile
motor kendi döner ve
switch'i kapat›r. Limit switch kapan›nca
motorun enerjisi kesilir. Uygulamalara göre
motora ba¤l› pervaneler de¤iflik tip ve
boylarda imal edilmektedir. Genel uygulama
alanlar›; silolarda, tanklarda, çeflitli kaplarda
bulunan kat› malzemelerin (Tah›l, Hububat,
Kömür, Kömür Tozu, Plastik, Granül Plastik,
Maden Cevheri, Un, Çimento v.b.) alt, üst
ve ara seviyelerinin alg›lanmas›n› sa¤larlar.
Elimko MSS-100 tipi seviye anahtarlar› kolay
monte edilebilir. Kompakt bir yap›ya sahip
olup, seviyenin bas›nç ve s›cakl›ktan ba¤›ms›z
olarak alg›lanmas›n› sa¤larlar. Montaj›ndan
itibaren bak›m ve onar›m gerektirmemeleri
ve ekonomik olmalar› ile pek çok uygulamada
tercih edilmektedir.
SICK-Stegmann
DKS40 mekanik ve
elektroni¤in mükemmel uyumunu
sa¤l›yor. Ekonomik
fiyat› ile üretim maliyetlerinizin azalmas›n› sa¤layan
ürün dayan›kl›
gövde yap›s› sayesinde a¤›r ortam flartlar›
için özel olarak üretilmifltir. 50 mm gövde
çap› ve kompakt bir yap›ya sahip olan DKS40
serisi enkoder size daha fazla alan kazand›r›r.
2048 palse kadar çeflitlilik gösteren enkoderi
uygulaman›za göre ayn› fiyata istedi¤iniz pals
say›s›nda siparifl edebilirsiniz. 3 farkl› elektriksel
ç›k›fla sahip olan ürün say›c›, kontrol üniteleri
ve PLC ile kolayl›kla uyum sa¤layabilir. Kablosu
esnek yap›da olup düz veya aç›l› montaja
uygundur. Yüksek kaliteli kablo yap›s› EMC
izolasyonunu ve güvenli veri iletimini sa¤lar.
Ba¤lant› elemanlar› sayesinde di¤er
enkoderlerin yerine kolayl›kla monte edilebilir.
DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 6618742
Fax : +90 212 6618726
EL‹MKO
Tel : +90 312 2126450
Fax : +90 312 2124143
SICK TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5877400
Fax: +90 216 5877474
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18046 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17423 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18266 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18665 giriniz.
ENKODER
ÜRÜN HABERLER‹
16
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
Ak›ll› Etiket
NEM SENSÖRÜ
AKTIF ETHERNET I/O SUNUCULAR
100.000 yazma, s›n›rs›z okuma
Mikrodalga Yöntemi ile Nem Ölçümü
Ethernet Üzerinden On/Of Kontrolü ‹çin
Yeni Transponder
(Ak›ll› Etiket) Smart
Label Simatic RF620L
çok hesapl› UCODE
EPC V1.19 çipli bir
ka¤›t etikettir. Bunlar
kartonlar ve poflet
ambalaj malzemeleri üzerine tak›lmaktad›r
ve üzerlerine çeflitli üreticilerin bask›lar›ndan
oluflan bilgiler yaz›labilir. En az 100.000 yazma
ve s›n›rs›z say›da okuma yap›labilir.
Üzerlerindeki veriyi 10 y›ldan fazla koruma
kapasitesine sahip Smart Etiketler, basit kimlik
belirleme görevleri, örne¤in barkod de¤iflimi
veya barkod üzerine ilaveler için depo /
distribütörlük lojisti¤i ve ürün teflhisleri için
uygundur. Oldukça kompakt Transponder
Simatic RF640T; ya¤, gres ya¤› ve temizlik
maddelerine karfl› yüksek korumal› yeniden
yaz›labilir veri deposudur. Bu ürün do¤rudan
metal üzerine tak›labilir, veri toplama alan
geniflili¤i ise 2 m'dir. Aletlerin, kaplar›n, kafesli
kutular›n ve metalik cihazlar›n iflaretlenmesi
için oldukça idealdir. Etiket, ayr›ca 868
MHz(ABD) varyantlar›nda da ISO-Standart
18.000-6B ile uyumludur.
Hydronix Nem Sensörü mikrodalga
yöntemiyle nem ölçümünü sa¤layan ilk ve
en yayg›n dijital nem sensörüdür. 40 bini
bulan sensör kurulumu ile 45'i aflk›n ülkede
de¤iflik uygulamalarda kullan›lmaktad›r. Beton
(haz›r-beton ve prefabrik), maden, döküm,
seramik, cam, tah›l, fleker vb. birçok kullan›m
alan› mevcuttur. Mikrodalga tekni¤inde, di¤er
yöntemlerde oldu¤u gibi d›fl etkenler ölçümü
yan›ltmaz. Bu yöntem ölçümde çok düflük
güce(mW) ihtiyaç duyar, bu yüzden ›s›nma
etkisi yaratmaz, güvenlidir. Hydro-Probe II
Özellikleri flu flekilde s›ralanabilir; Sa¤lam,
Güvenilir, Basit, Uygulamaya göre
konfigürasyon, 0-20mA, 0-10V veya 4-20mA
lineer ç›k›fl, PC ile RS485/RS232 Ba¤lant›, 16
Sensöre kadar Network Ba¤lant›s›, Eflkarakterli cihazlar (Kolay de¤iflim), Dahili
s›cakl›k kompanzasyonu, Eflzamanl› S›cakl›k
de¤eri gösterimi, Dahili ortalama alma özelli¤i,
Filtre özelli¤i, Alarm, Ücretsiz, kullan›m› kolay
kalibrasyon ve konfigürasyon yaz›l›m›.
ioLogik E2210
modeli, ioLogik
E2000 serisi Aktif
Remote I/O
sunucular›n bir
üyesidir. Bu
cihazlar kendilerine ba¤lanan
sensör, transmitter, transducer ve valflar›n
durumlar›n›n a¤ üzerinden ak›ll› bir flekilde
kontrol ve raporlanmas›n› sa¤lar. Pasif remote
I/O uygulamalar›nda a¤ üzerindeki her bir
I/O cihaz›n›n durumunu ana bilgisayardan
sorgulamak gerekirken, “aktif” remote I/O
uygulamas›nda nadiren bilgisayar ile
haberleflme gerekir. Baz› durumlarda
raporlama olarak özetlenebilecek bu özellik
CPU ve a¤ üzerindeki yükü hafifletir. Cihaz
ile birlikte gelen Click&Go lojik kontrol yaz›l›m›
Moxa taraf›ndan Aktif Remote I/O cihazlar›n›n
konfigürasyonu ve kolay yap›land›r›lmas› için
gelifltirilmifltir. Click&GO'nun yarat›c› grafiksel
arayüzü yöneticilere IF/THEN gibi basit
komutlar kullanarak Aktif Remote I/O
cihazlar›n›n de¤iflik I/O flartlar›na tepkilerinin
kurallar›n› oluflturmas›nda yard›mc› olur.
SIEMENS TÜRK‹YE
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
M‹KROHOST S‹STEM
Tel : +90 212 8869778
Fax : +90 212 8869769
GSL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 312 4733540
Fax : +90 312 4733544
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18286 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18226 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18126 giriniz.
ÇABUK BA⁄LANTI RAKORLARI
B‹G-BAG BOfiALTMA MAK‹NES‹
A⁄IRLIK ‹ND‹KATÖRÜ
Hidrolik Uygulamalar ‹çin
Toz ve Granül Malzemelerin
Boflalt›lmas›nda
Pano Tipi
Hidrolik Çabuk Ba¤lant› Rekorlar›; otomotiv,
tar›m, havac›l›k, yap›, deniz ve savunma
sanayileri baflta olmak üzere birçok endüstride
makine, teçhizat ve özellikle TIR ve kamyon
gibi araçlar›n hidrolik sistemleri gibi endüstriyel
ve mobil uygulamalarda yayg›n flekilde
kullan›lmaktad›r. Hidrolik Otomatik Rekor
Serisi'nde erkek uçlar ›s›l ifllemden geçirilerek
sertlefltirilmifltir. Standart vida ölçüsü BSP
olup, açma kapama sistemi pimli valf
fleklindendir. S›zd›rmazl›k eleman› olarak 30° C ile 110° C aras› s›cakl›¤a dayanabilen
Nitril O-ring (NBR) kullan›lm›flt›r. Ayr›ca
yeterli talep gelmesi durumunda, -30° C ile
225° C aras› kullan›ma uygun Viton
s›zd›rmazl›k elemanlar› kullan›larak ve NPT
veya metrik ölçülerde de üretim
yap›labilmektedir.
Big-Bag boflaltma
makinesi toz ve granül
malzemelerin tozsuz
olarak boflalt›lmas›nda
kullan›l›r. Vidal› konveyör
ve platform kantar›
kullan›l›rsa Big-Bag
içindeki malzemenin
kontrollü biçimde
boflalt›lmas› da mümkün
olmaktad›r. Makinenin
ana bölümleri flu flekilde
s›ralanabilir: Big-Bag
besleme ünitesi (BigBag'ler monorayl› vinç
ile makine üzerine konulabilir.), Boflaltmaya
yard›mc› pistonlar, Torba a¤z› s›k›flt›rtma
ünitesi (Tozsuz boflaltma için s›zd›rmazl›k
sa¤lar), Torba atma a¤z› (Big-Bag'in yan› s›ra
torba ile gelen malzemeler de sisteme
eklenebilir), Kar›flt›r›c›l› vidal› boflaltma (zor
akan malzemelerin boflalt›lmas›nda ve
kontrollü beslenmesinde kullan›l›r). Operatör
Big-Bag'i monorayl› vinç ile makine üzerine
koyar. Big-Bag'in a¤z›n› torba s›k›flt›rma
ünitesine el kenetleri ile ba¤lar ve daha sonra
torban›n ipini çözerek malzemenin afla¤›
boflalmas›n› sa¤lar. Malzemenin tam olarak
boflalmas› için iki Pnomatik piston Big-Bag'i
yanlar›ndan s›k›flt›r›r.
Fixum serisinin pano tipi modeli Fixum CQP, otomatik tart› aletlerinin kontrol ünitesi
olarak kullan›c›ya çok yönlü çözümler
getirmektedir. Fixum CQ-P, zengin
endüstriyel girifl ve ç›k›fl seçenekleri ve
programlar›yla iflletmedeki çeflitli otomatik
tart›m ve kontrol uygulamalar›nda, tank
tart›m›nda, doldurma, boflaltma, dozajlama,
ve torbalama sistemlerinde kendi bafl›na
kullan›labilir. Fixum CQ-P kontrol cihaz›,
amac›na uygun program yüklenerek teslim
edilir. Cihazda kullan›lan programlar otomatik
tart›m sistemlerinde en do¤ru sonucu
yakalayacak ak›ll› programlar olup, uzun süreli
deneylerle gelifltirilmifl ve uygulamaya
konulmufltur. Proseste uygulanacak çeflitli
formüller önceden ayarlanabilir ve bunlardan
biri seçilerek ifllem otomatik olarak yap›l›r.
Say›s› artt›r›labilen röle ç›k›fllar› ile çok say›da
maldan oluflan kar›fl›mlar yap›labilir. Tam ve
hassas dolum için h›zl›, yavafl ve flut ayarlar›n›
otomatik düzeltme olanaklar› vard›r.
FER-RO H‹DROL‹K PNÖMAT‹K
Tel : +90 232 2576760
Fax : +90 232 2575878
SAFMAK
Tel : +90 262 7548455
Fax : +90 262 7548458
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel: +90 216 3046400
Fax: +90 216 3046410
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17583 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17784 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17483 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
SICAKLIK ÖLÇÜM C‹HAZI
Infrared termometre
testo 845 infrared (temass›z) s›cakl›k
ölçüm cihaz›ndaki en önemli
yenilikler; uzak ve yak›n odaklama
ölçümleri için ayarlanabilir optikler
ve entegre nem modülüdür. testo
845, temass›z s›cakl›k ölçümünde
bir kilometretafl›d›r. ‹lk defa, yüzey
s›cakl›klar› mümkün olan en küçük
çapla uzak mesafelerde dahi do¤ru
olarak ölçülebilmektedir. Uzak
mesafelerde, testo 845, 75:1 optik
çözünürlük ile ölçüm yapar. Çapraz
lazer, ölçüm noktas›n› tam olarak
belirler. Kullan›c› her zaman nereyi
ölçtü¤ünü bilir. Yanl›fl ölçümler art›k söz konusu de¤ildir. Yak›n
odak optikleri, sadece 1 mm çap›ndaki en küçük yüzeylerin
s›cakl›¤›n› 70 mm uzakl›ktan ölçme imkan› sa¤lar. ‹ki lazer
noktas›, ölçüm noktas›n› tam olarak belirler. De¤ifltirilebilir
optiklerle hem uzak hem yak›n odaklama ölçümleri yapmak
mümkün olur. Çok h›zl› ölçüm teknolojisi ile referans hassasiyeti
+0.75 oC'dir. (100 ms tarama). Testo 845'in kullan›m alan›
çok genifltir. Bak›m, üretim, ar&ge, laboratuvarlar,
elektrik/elektronik, havaland›rma teknolojileri, binalarda s›cakl›k
ölçümleri gibi. Testo 845, Paris'de düzenlenen
“interclima+elec”'de teknolojik yenilik ödülünü kazanm›flt›r.
TESTO
Tel : +90 212 2170155
Fax: +90 212 2170221
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18366 giriniz.
KABLOSUZ PLC
CoDeSys Uyumlu WLC
Devrim niteli¤indeki yeni WLC™ (Wireless Logic Controller)
ürünü, otomasyon sistemlerinin entegrasyonunu ve devreye
alma aflamalar›n› basitlefltirecektir. ‹çeri¤inde kablolu, kablosuz
veri haberleflme modemleri, entegre güvenlik protokolleri,
veri saklama birimleri bulunmaktad›r. ‹ste¤e ba¤l› olarak ek
I/O portlar›, yedek pil modülleri gibi birimlerin tamam› modüler
bir tasar›mla eklenebilmektedir. Görüntüleme ve kontrol
entegre GPRS haberleflmesi üzerinden yap›lmaktad›r. I/O
modülleri zor endüstriyel ortamlarda çal›flacak flekilde
tasarlanm›flt›r.Kablosuz web üzerinden konfigüre edilme
özelli¤inin d›fl›nda , lokal programlama için, USB portu olan
bir notebook yeterli olacakt›r. WLC 'yi, klasik PLC ve RTU
lardan ay›ran üstün özellikleri bulunmaktad›r. Kablosuz
haberleflme için GSM/GPRS, CDMA ya da iDEN protokollerini
destekler. Uzaktan eriflim ve konfigürasyon için entegre bir
web server bulunmaktad›r. Programlama platformu CoDeSys
tabanl› oldu¤undan; endüstri standard› IEC 61131-3 'ün
destekledi¤i alt› dilde de uygulama gelifltirebilirsiniz.
WLC , yayg›n kullan›mda olan Wizcon Supervisor scadas› ile
ayn› gelifltirme platformunu kullanmaktad›r. Proses kontrol
uygulamalar› gelifltirirken, bu size birçok avantaj sa¤layacakt›r.
Wizcon Supervisor 9.3 , CoDeSys uyumlu kablosuz PLC ile
tam bir entegrasyona sahiptir. Böylelikle, tek bir üreticiden
bütün ihtiyaclara cevap verebilen bir çözüme kavuflabilirsiniz.
ASP OTOMASYON
Tel : +90 216 3423206
Fax: +90 216 3423355
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18006 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 16963 giriniz
ÜRÜN HABERLER‹
Kontrol ve Programlama Cihazlar›
Mikroifllemci Tabanl›
DC1000 serisi mikroifllemci
tabanl› kontrol cihazlar›;
yüksek hassasiyet,
fonksiyonellik ve güvenilirli¤i
ekonomik fiyat› ile
birlefltirmifltir. 4 farkl› boyutta
(48x48mm, 48x96mm,
72x72mm, 96x96mm)
tasarlanm›fl modeller, 4 er
digitlik 2 ayr› göstergeye ilave
olarak ç›k›fl seviyesi için bir
bargrafik göstergeye de sahiptir. DC10XX kontrol cihazlar›
Autotune, Man/Auto çal›flma modu, istenilen paramatreleri
flifreleyebilme, Remote Set point girifli ve RS232/485
haberleflme imkan› gibi üstün özelliklere sahiptir. Ayr›ca tüm
modeller opsiyonel olarak 8 er ad›ml› 2 ayr› reçete program
yapabilme kapasitesine sahiptir, istendi¤i takdirde bu programlar
birlefltirilerek 16 ad›ml› tek bir program yap›labilir. PID, On/Off,
Is›tma/ So¤utma, Servomotor pozisyon kontrolü ve Faz
kontrolüne ihtiyaç duyulan tüm alanlarda kullan›lmaktad›r.
Universal giriflli, Röle, Gerilim, Ak›m, SSR, SCR ve Motor
Pozisyon ç›k›fllar› ile baz› uygulama alanlar›; ›fl›l ifllem ve seramik
f›r›nlar›, plastik ve paketleme makinalar›, kurutucular, boya ve
kaplama makineleri, brülör ve yak›c›lar, strelizör ve otoklavlar
fleklinde s›ralanabilir.
HONEYWELL
Tel : +90 216 578 71 00
Fax : +90 216 575 66 37
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17603 giriniz.
ENCODERLER
H›z, Pozisyon ve Yön ‹zleme ‹çin
ELTRA EL63D serisi döner
hareketli encoder, basit h›z,
yön ve/veya pozisyon izleme
amaçl› kullan›l›r. Endüstriyel
standart olan 63.5x63.5mm
(2.5inch) flanfl boyutu ve
çeflitli mil çaplar›nda dizayn
edilmifltir (6, 8, 9,52, 10mm).
Eltra encoder, endüstriyel
döner
hareket
uygulamalar›nda düflükten
yükse¤e kadar genifl
çözünürlük aral›¤›nda kolayca kurulabilir. ‹ste¤e ba¤l› performans
sunan ve rekabet edilebilir fiyat› ile EL63D, 6000rpm gibi
yüksek dönme h›zlar›n› karfl›layabilmektedir. Standart kare
dalga sinyal olarak, mevcut kontrol sistemlerine kolay
entegrasyon için 10.000 puls'a kadar üretilmektedir. Standart
modelleri IP54 koruma s›n›f›na sahiptir. ‹ste¤e ba¤l› olarak
IP66 koruma s›n›f›nda da imal edilmektedir. Ç›k›fllar› NPN,
NPN Open Collector, Push-Pull ve Line Drive seçeneklerine
sahiptir. Dayan›kl› 2 mil yata¤›, yüksek kaliteli komponentler
ve sa¤lam gövde sayesinde EL63D encoderlerin ömrü
uzat›lm›flt›r. Eltra Encoderler, 1985 y›l›ndan itibaren; otomasyon,
kekstil (özellikle dokuma makinalar›), kimya makinalar›, makina
imalatç›lar›, robot, malzeme iflleme ve tak›m tezgahlar›
sektörlerinde kullan›lmaktad›r.
S‹MEKS
Tel : +90 212 2386963
Fax : +90 212 2974682
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17543 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16921 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
TEL KABLO TAfiIMA S‹STEM‹
PROSES SICAKLIK SENSÖRLER‹
FLEXIBLE METAL HORTUMLAR
Kablolar›n Is›sn› Düflük Tutar
EEx Patlama- korumal›
Paslanmaz Çelik
Tel Kablo Tafl›ma Sistemi,
kullan›m oran›
gittikçe artarak
hergün biraz
daha geleneksel
kablo tafl›ma
sistemlerinin
yerine geçmektedir. 4mm ve 5mm kal›nl›¤›ndaki tellerden
imal edilen kablo kanallar›n›n dönüfl
aksesuarlar›, kanallar›n kesilerek uygun
aksesuarlarla birlefltirilmesiyle elde edilir.
Kanallardan türetilen bu aksesuarlar› yapmak
oldukça kolay ve h›zl›d›r, dolay›s›yla montaj
süresini uzatmaks›z›n tasarruf sa¤lar. Ayr›ca,
yap›s› itibariyle maksimum hava sirkülasyonu
sa¤layarak kablolar›n ›s›lar›n› düflük tutmada
etkin rol oynar ve toz bar›nd›rmaz.
Telekomünikasyon, fiberoptik, network, bilgi
merkezleri, petrokimya , g›da vb gibi bir çok
alanda tercih edilmektedir.
Pyro-Controle, ATEX
& DESP Talimatlar›na
uyan ve özellikle
kimya, petrokimya, ilaç
ve g›da endüstrileri için
gelifltirilen birkaç adet
proses s›cakl›k sensör
aral›¤› sunmaktad›r. Bu
sensörler, her prosesin, özel spesifikasyonlar›na göre üretilmektedir: bilezikli veya
bileziksiz sensörler, flanfll›, vidal›, IP54- IP67
aras› su s›zd›rmazl›¤›, basit korumal› veya “i”,
“e” veya “d” güvenlikli EEx korumal›. Çeflitli
tip konektör kafas› mevcuttur: DAN, DAN
V, PSX V, v.s. Duyarl› eleman›n seçimi,
ölçülecek s›cakl›¤a ba¤l›d›r: platin direnci 200oC ile +450 oC aras›nda, J termocouple
-20oC ile +700 oC aras›nda, K thermocouple
OoC ile +1,100 oC aras›nda de¤iflmektedir.
Di¤er tip TC'ler de ayn› zamanda mevcuttur:
T, N, R, S, B, W. Kullan›lan standart malzeme
316L paslanmaz çeliktir, fakat birçok malzeme
ve kaplama da istek üzerine kullan›labilir.
AYVAZ paslan-maz
çelik hor-tumlar her
türlü buhar, su, ya¤ ve
gaz ortam›nda (bas›nca
ba¤l›) kullan›labilirler.
Genleflmeleri absorbe
etme, ak›flkan iletimi,
titreflimleri engelleme,
montaj hatalar›n› telafi etme, belli bafll›
kullan›m amaçlar›d›r. Genel amaçl› kullan›lan
standart modellerin yan›s›ra, özel bo¤um
geometrisi ile elde edilen yüksek esnekli¤e
sahip hortumlar›m›z da mevcuttur. Tüm
yüksek kaliteli hortumlar›m›z iste¤e ba¤l›
olarak paslanmaz çelik tellerle örülmektedir.
Ayr›ca yüksek s›zd›rmazl›k ve güvenlik sa¤layan
özel bir polimerle kaplanm›fl hortumlar
tüketiciye sunulmaktad›r. Bafll›ca uygulama
alanlar›; ›s›tma, havaland›rma ve iklimlendirme
sistemleri, kimyasal ve petrokimyasal tesisler,
gemi inflaas› ve sondaj tesisleri, petrol ve gaz
prosesleri, atom santralleri, uçak sanayi, g›da
ve kimya iflletmeleridir.
ARDIÇ ELEKTR‹K
Tel : +90 212 5775954
Fax : +90 212 5444857
PYRO-CONTROLE GROUPE CHAUVIN ARNAUX
Tel : +33 1 44854485
Fax : +33 4 72141541
HACI AYVAZ
Tel : +90 212 7710145
Fax : +90 212 7714727
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17221 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17764 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17283 giriniz.
MODÜLER PANOLAR
MANYET‹K SENSÖRLER
KOMPAK M‹N‹ KÜRESEL VANALAR
Dikili Tip
Uzun Ömürlü
S›v› Ve Gaz Hatlar›ndaki Ak›fl Kontrolünde
T kanall› silindirlere kolayl›kla yukar›dan
tak›labilen ifm silindir sensörlerinde kablolu
ve M8 / M12 konnektörlü kablo seçenekleri
bulunmaktad›r. Sensörü kanala yerlefltirdikten
sonra yapman›z gereken tek fley sensörü
kanalda hareket ettirip do¤ru yeri bulmak
ve viday› s›k›flt›rmakt›r. Kolay montaj ve
ayarlama için yer sabitleyiciyi kullanabilirsiniz.
Sensörün kanala tam olarak oturmas›
sebebiyle mekanik dayan›m› yüksektir.
Titreflim ve floklara karfl› dirençlidir. Koruma
s›n›flar› IP67, IP69K d›r. ifm sensörleri reed
kontak mant›¤›yla çal›flmad›¤›ndan ve normal
transistörlü ç›k›fl verdi¤inden reed
kontaklardan daha uzun ömürlüdür. Bu
sayede pahal› onar›mlara gerek kalmaz ve
gereksiz durufllar yaflanmaz.
1950 y›l›ndan bu yana yüksek kalitede
entrümantasyon vana ve fittingslerin tasar›m›,
gelifltirilmesi ve üretilmesi konusunda uzman
olan ham-let'in yeni pazara sundu¤u h800 /
810 serisi kompak mini küresel vanalar genel
endüstride, özellikle s›v› ve gaz hatlar›ndaki
ak›fl kontrolünde kullan›lmaktad›r. Komple
316l kalite paslanmaz çelik olan vanalar farkl›
ölçü ve ba¤lant› tiplerinde bulunmaktad›r.
3000 psig max. Bas›nç ve 149°c max. s›cakl›¤a
dayan›kl›d›r. ‹lave özellikleri aras›nda tek
parçal› gövde tasar›m›, panel montaj imkan›
ve çift yönlü ak›fl yer almaktad›r.
IP55 koruma özelli¤ine sahip olan BS
serisi dikili tip panolar,
gizli mentefle sistemi,
ön-arka delikli
çerçeve ve 120 derecelik ön kap› aç›l›m›
ile kullan›c›lar›n hizmetindedir. Sa¤lam
çerçevesi herhangi bir
yap›sal de¤iflikli¤e
gerek kalmadan
içerisine yerlefltirilebilecek a¤›r sistemleri
tafl›maya elverifllidir. Pano titremeye karfl›
mekanik direnmeyi destekledi¤i gibi ayr›ca
EMC panosuna çevrilebilme özelli¤ine de
sahiptir. Da¤›t›m panolar›na, MCC Panellerine,
Otomasyon Panellerine ve Ana Da¤›t›m
Panellerine de uygulanabilir. BS Serisi; galvanizli
parçal› montaj plakas› veya yekpare montaj
plakas›, ara montaj plakas›, busbar uygulamalar›
için k›sa yekpare montaj plakas›, mentefleli
ve menteflesiz perde profilleri gibi çok çeflitli
seçenekleri ile müflterilerimizin her türlü
ihtiyac›na cevap vermeyi amaçlamaktad›r.
20
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
TEMPA PANO
Tel : +90 262 6426340
Fax : +90 262 6426348
‹FM ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 2105080
Fax : +90 212 2217159
BORfiEN BORU
Tel : +90 216 4663705
Fax : +90 216 4206553
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17804 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18206 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17323 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
DOZAJ POMPALARI AKTÜATÖRLER‹
Hassas Dozlama Çözümler
Günümüzde artan kimyasal
kullan›m›na paralel olarak bu
kimyasallar›n hassas ve güvenilir
olarak dozlanmas› insan ve çevre
sa¤l›¤›, maliyetlerin en aza
indirilmesi, do¤ru son ürünün
üretilmesi, en az hatal› ürün
üretilmesi gibi pek çok önemli
fayda sa¤lamaktad›r. Motor
sürücülü pozitif deplasmanl› dozaj
pompalar›n›n iflletme
otomasyonuna entegrasyonu için
kullan›lan aktüatörler Lineer ve
Oransal çal›flmaktad›rlar. OBL ve
Seko Bono Exacta gibi konusunun lideri iki firma taraf›ndan
dizayn edilen aktüatörler dozaj pompalar›na iste¤e ba¤l› olarak
iflletmenin ihtiyaçlar› do¤rultusunda monte edilmektedir.
Aktüatörler, gelen kontrol sinyali ile üzerinde mevcut olan
ayar çubu¤u pozisyonu de¤ifltirerek pompa kurs boyunu,
dolay›s›yla saatte dozlanan kapasitesini de¤ifltirir. Aktüatörlerin
dahili dengeleme rölesi ve çok fonksiyonlu göstergeye sahiptirler.
Bu özelli¤i pH, iletkenlik, debi, s›cakl›k vs. gibi birçok de¤iflkene
göre yap›lan oransal dozlama uygulamalar›nda yüksek hassasiyet
ve baflar›y› getirmektedir. Pozisyon ayarlamak için 4-20 mA,
0-20 mA, 20-4 mA, 0-10 V, frekans pulslar›, RS485 protokolü,
Profibus ve 3 - 15 psi hava sinyali gibi kontrol sinyalleri ile
çal›flabilmektedir. Hassasiyetleri % 0.5 'dir.
S‹SPA
Tel : +90 216 3226216
Fax : +90 216 3228199
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18326 giriniz.
GÖSTERGELER
Ak›ll› Genifl Formatl›
Birbirinden uzak mesafelerde
bulunan fazla say›daki insan
aras›ndaki iletiflim en iyi flekilde
sa¤lanarak, malzeme iflleme ve
ürün datalar› görüntülenecekse
en uygun çözüm; ak›ll› genifl
formatl› göstergelerimizdir. Son
y›llarda genifl formatl› göstergeler
ve sistemleri çok önem
kazanmaya bafllad›. Bu tür ayg›tlar
insan-makina aras›ndaki iletiflimde
bilgi kayna¤› vazifesi görmekte ve en uygun flekilde bilgi transferi
sa¤lamaktad›r. Ayr›ca çok yüksek derecede esneklik özelli¤ine
sahitirler. Sistemlerimiz her iflverenin h›zl› ve güvenilir bilgiye
ulaflmas›n› sa¤lamaktad›r. Bu göstergeler; ürün de¤erini ve
datalar›n›, tüm tesislerin veya her bir bileflenin çal›flma durumunu,
malzeme iflleme de¤erini, hata iletilerini, operatör kontrolünü,
kalite durumunu ve bilgi kontrolünü görüntülemektedir. Genifl
formatl› göstergeler ve sistemler modüler sistemde tasarlanm›fl
olup, her çeflit üretim teknikleri ve sistemleri ile entegre
edilebilir. Bu göstergeler hiçbir sorun ç›kmadan, yeni teknolojilere
uygun olarak gelifltirilebilir. Birbirinden farkl› tesislerle, makinalarla
ve bileflenlerle ba¤lant› kurulabilir. Her gösterge PC'ye
ba¤lanabilir. Farkl› gösterge teknikleri, hem kapal› hem de aç›k
alanlarda kullan›m için uygundur. Farkl› okuma mesafeleri
dikkate al›narak, de¤iflik çeflitlerde rakam ve yaz› karakteri
yükseklikleri mevcuttur. Her gösterge, ihtiyaçlara uygun olarak
uyarlanabilir.
WE.TEC ANZEIGENTECHNIK GmbH, ALMANYA
Tel : +49 (0) 9641 925700
Fax : +49 (0) 9641 925757
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17866 giriniz.
SLI için
: www.tim-info.com/edt adresinde 15897 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18526 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
PAKET HIDROFORLAR
Frekans Konvertörlü
COR Serisi hidroforlar, ihtiyaç duyulan ak›flkan debisi ve
bas›nc›na uygun olarak seçilen 1 ila 6 adet dikey tip çok
kademeli santrifüj pompan›n frekans konvertör cihaz›
entegrasyonlu bir elektrik kontrol panosu ve bunlar›n bir
hidrofor sistemi olarak çal›flabilmesi için gerekli emifl ve bas›nç
kollektörleri, pompa flasesi, kapal› genleflme deposu, analog
bas›nç sensörü, manometre gibi yard›mc› aksamlardan
oluflmaktad›r.Tesisat bas›nc›n›n sabit olmas› nedeniyle çok
küçük hacimli genleflme depolar› yeterli olabilmektedir. DIN
1988 normunun 5. bölümünde tariflenen otomatik yedekleme
fonksiyonlu kullanma suyu hidroforlar›n›n özelliklerine uygun
olarak teslim edilmektedir. Kontrol panosunda motorlardaki
ses oluflumu ve sarg›larda zararl› gerilim yükselmelerini engelleyici
filtreler, motorlara sarg› s›cakl›¤› kontrolü de yapabilen termik
koruma, k›sa devre ve gerilim dalgalanmalar›na karfl› koruma,
bas›nç sensörü ar›za kontrolü gibi güvenlik düzenleri mevcuttur.
Sessiz, konforlu ve güvenilirdir. Elektrik tüketimi düflük, iflletimi
ekonomiktir. Susuz çal›flmaya karfl› korunma sistemlidir. S›ra
kontrollü ve otomatik yedeklemelidir. ‹flletim süresini pompalara
eflit olarak paylaflt›r›r. Bina otomasyonu ile entegrasyon olana¤›
vard›r.
WILO POMPA S‹STEMLER‹
Tel : +90 216 6610203
Fax : +90 216 6610212
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18426 giriniz.
PROF‹L KONTROL C‹HAZI
Üniversal - Geliflmifl
E-210 Serisi Üniversal
Geliflmifl Profil Kontrol
cihazlar› yeni nesil
mikrokontrolör kullan›larak
tasar›mlanm›fl, 96x96
ebatlar›nda, IEC 668
normlar›na uygun, üniversal
girifl ve ç›k›fllar›n kullan›c›
taraf›ndan kolayl›kla
programlanabildi¤i endüstriyel cihazlard›r. E-210 Serisi'nde yer
alan 4'er digitlik ayr› iki göstergede, set edilen de¤er ve ölçülen
de¤er -1999'dan 9999'a kadar izlenebilir, üniversal girifller
(T/C, R/T, mV, mA) 16 bit çözünürlükle programlanabilir, 4
karaktere kadar alfa-numerik mesajlar yazd›r›labilir. E-210 Serisi
zaman ve set de¤erlerinden oluflan toplam 100 ad›ml› bir
program girilebilmektedir. Bu 100 ad›m normalde en fazla 10
ad›mdan oluflan 10 ayr› programa bölünmüfltür. Her ad›mda
sonunda ulafl›lacak proses de¤eri ve ad›m süresi verilerek
programlan›r. Her ad›ma proses de¤erinin programlanan
de¤ere ulaflamamas› durumunda uyar›l› veya uyar›s›z ifllem
zaman› durdurmas› ifllevi de verilebilir. Program›n tekrar say›s›
ve çal›flma geriliminin kesilip yeniden gelmesi durumunda
program›n nereden bafllayaca¤› da programlanabilir. E-210
Serisi endüstrinin çok çeflitli alanlar›nda, özellikle kimya, metalurji,
g›da, lastik, seramik gibi sektörlerde yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
EL‹MKO
Tel: +90 312 2126450
Fax: +90 312 2124143
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17403 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 17099 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
24
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
TAR‹H KODLAMA MAK‹NES‹
AKILLI SENSÖR
ÜÇ FAZLI TRANSFORMATÖRLER
Püskürtme Sistemi ile Kodlama
Saniyede 500 Adet Görüntü Alma
50VA'den 600kVA'ya
Abant Inkjet Yaz›c›,
ekonomik, tek bafl›na
yüksek çözünürlüklü endüstriyel bir mürekkep
püs-kürtmeli yaz›c›d›r.
Inkjet Tarih kodlama
makinesi ürünlerin
üzerine püskürtme
sistemi ile kodlama
yapabilen makinedir. Sadece mürekkep ile
çal›flan Inkjet kodlama makinesi 200 dpi
çözünürlükte barkod, logo gibi bilgileri de
kodlama imkan› mevcuttur. En ekonomik
Inkjet kodlama makinesi olan P2128, Ingiliz
XAAR firmas›n›n kafa sistemine sahiptir.
Solvent, make up, kompresor gibi
malzemelere ihtiyac› bulunmamaktad›r. Bu
yaz›c› hemen hemen tüm ürünlerin kodlar›n›
yazd›rmak için herhangi bir üretim hatt›
üzerine kurulabilir. Hertürlü sektörde
kullan›lmakta olan Inkjet Printer özellikle boru
imalat›, g›da sektörü, kimya sektörü gibi birçok
iflyerinde çal›flmaktad›r. 24 saat teknik destek
hizmeti veren Abant Makina'n›n güvencesi
alt›ndad›r.
Cognex/Checker ak›ll›
sensörler, birden fazla
sensör kullan›p kesin
çözüm oluflturmaya
çal›flt›¤›n›z uygulamalar›n›zda ekonomik
ve kararl› sonuçlara
eriflmenizi sa¤lar.
Saniyede 500 adet
görüntü alma ve karar
verme özelli¤i olan ak›ll›
sensör, 2 ms Dakikada
3600 Parça ile çok h›zl› cevap süresine sahiptir.
Tek bir üründe parlakl›k-kontrast-flekil
benzerlik sensörlerinin topland›¤› bu cihaz,
parça tan›ma özelli¤iyle kendi kendine
tetiklemektedir. Çal›flma mesafesi 75 mm'den
1000 mm'ye, görüntü alan› 9 *11 mm'den
770 * 595 mm'ye kadar olan ak›ll› sensör,
IP67 koruma s›n›f› na sahiptir. 2 Kontrol ç›k›fl›,
gecikme süresi fonksiyonu, s›n›rs›z kontrol
penceresi ve de¤erlendirilen ürün
görüntülerinin haf›za kayd› cihaz›n di¤er
özellikleri aras›ndad›r.
Üç fazl› transformatörler otomasyon
sistemleri, güç elektroni¤i cihazlar›, elektrik
panolar› gibi bir çok de¤iflik endüstriyel
uygulamada kullan›l›rlar. Elektra olarak
50VA'den 600kVA'ya kadar genifl bir güç
aral›¤›nda üç fazl› kuru tip güç
transformatörlerinin tasar›m›n› ve üretimini
gerçeklefltirmekteyiz. 1000V'a kadar olan
girifl ve ç›k›fl gerilimlerinde istenilen ba¤lant›
flekliyle üretilebilen bu transformatörleri
istenildi¤i durumda de¤iflik koruma
s›n›flar›nda(IP)da sunmaktay›z.
Transformatörlerimiz Avrupa standardlar›na
uygun ve CE iflaretlidirler.
ABANT GIDA VE MAK‹NE
Tel : +90 216 3301059
Fax : +90 216 4140510
ARI ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 3204334
Fax : +90 212 2100201
ELEKTRA ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 8862080
Fax : +90 212 8869785
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17161 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17986 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17363 giriniz.
RADAR SEV‹YE SENSÖRLER‹
USB SER‹ ÇEV‹R‹C‹
M‹N‹MAL YA⁄LAMA S‹STEMLER‹
S›v› ve kat›lar›n temass›z ölçümü
Kolay Kullan›m
Düflük Miktarda Ak›flkan Kullan›m›
Yüksek miktarlardaki ya¤lay›c› ve
so¤u-tucu ak›flkan
kulla-n›m›n›, 5150 ml/h. gibi çok
düflük seviyelere
düflüren MQL
(Minimal Ya¤lama
Sistemleri)
sistemler 1-8
noktaya kadar
ya¤lama imkân›
sunmaktad›r.
So¤utucu ve
ya¤lay›c› s›v› olarak kullan›lan aerosol
damlac›klar›n büyüklü¤ünü 0,3 μm ile 1 μm
mertebelerine kadar düflürmesi ile homojen
bir ya¤lama yüzeyi sa¤lanabilir. Dahili ve harici
minimal ya¤lama diye adland›r›lan iki farkl›
ya¤lama opsiyonu bulunmaktad›r. Smart,
Basic, Vario, VarioPlus, VarioSuper, Digital1,
Digital2 olmak üzere yedi farkl› ürünle tüm
sistemlere kolayca entegre edilebilen MQL
sistemlerin en büyük avantajlar›n›n bafl›nda,
sürtünmeyi en aza indirdi¤i için çok iyi yüzey
kalitesi, kullan›lan ya¤ miktar›n› minimuma
indirmesi, çevre kirlili¤ine neden olmamas›,
çok k›sa tepki süreleri, küçük parçalar›n
ifllenmesinde ve yüksek h›zlarda kullan›m›na
uygun olmas› say›labilir.
VEGAPULS, zorlu proses flartlar› alt›nda s›v›
ve kat›lar›n temass›z ölçümünü sa¤lar. Radar
anten sistemi, C ve K frekans bandlar›ndaki
düflük güçlü ola¤anüstü k›sa mikrodalga
darbelerini ölçülecek ürüne gönderir. Ürün
yüzeyi taraf›ndan yans›t›lan bu sinyaller tekrar
anten sistemi taraf›ndan alg›lan›r. Mikrodalga
darbeleri her 279 nano saniyede bir
yenilenerek ›fl›k h›z› ile saniyede 3,58 milyon
darbe olarak yay›l›r. Anten taraf›ndan
gönderilen sinyal ile üründen yans›yan sinyalin
aras›ndaki zaman fark›, seviye bilgisi olarak
iletilir. Zamana yay›lan özel sinyal prosedürü,
çok küçük zaman periyotlar›nda güvenilir ve
do¤ru ölçüm yap›lmas›n› sa¤lar. En son
mikrobilgisayar teknolojisi ve tan›nm›fl
ECHOFOX yaz›l›m›, seviye ekosunu hata
oran›na göre güvenilir bir flekilde denetler
ve eko say›s›n› tam olarak ölçer. Tank
boyutlar›n›n kolay bir flekilde girilmesi ile
birlikte, seviyeye ba¤l› sinyal ekranda görülür.
Kalibrasyon için tank›n dolu veya bofl olmas›na
gerek yoktur.
Uport, PC'nin USB port yoluyla Windows
Com portlar›n›n ço¤alt›lmas›na yarayan ve
genifl bir USB-Seri ürün gurubunu kapsayan
Moxa'n›n yeni tescilli markas›d›r. Uport
ürünlerinin en önemli özellikleri aras›nda;
USB 2.0 yüksek h›z deste¤i (480 Mbps),
Moxa CPU ve Moxa UART özel üretim
birimleri ile COM port numaralar›n›n
ayarlanabilmesi, manyetik tutucular ve mini
difli DB9 terminal blok adaptörü say›labilir.
Bu özellikleri Uport ürünlerinin kullan›m›n›
ve bak›m›n› kolaylaflt›rmaktad›r. MOXA USB
Seri Çeviricilerin USB port üzerinden
sisteminize 1,2, 4, 8,16 adet RS232, RS422,
RS485 port eklemenize olanak tan›yan
modelleri mevcuttur. USB 2.0 ile tümüyle
uyumludur, Win98/ME/2k/XP/2003 sürücü
deste¤i vard›r. Tüm Moxa ürünlerinde oldu¤u
gibi 5 y›l Garantilidir.
DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹
Tel : +90 216 5445000
Fax : +90 216 5445048
GSL MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 312 4733540
Fax : +90 312 4733544
H‹DROPAK
Tel : +90 212 2211227
Fax : +90 212 2217488
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17343 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18146 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18166 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
YARI ‹LETKEN RÖLELER
ÇEKME KOPMA TEST C‹HAZLARI
Motorlar› Daha S›k Anahtarlama
Bilgisayar Kontrollü
7,5 kW'ye kadar olan motorlar›n daha
s›k çal›flt›r›lmas› için yeni Siemens Sirius
üç fazl› yar› iletken röleler kullan›labilir.
Bu röleler iki fazdan kumanda
edilmektedir. 3 kW'ye kadar üç fazl›
motorlar için sa¤-sol dönüfl versiyonu
da kullan›labilir. Cihazlar tiplerine göre
45 ya da 90 mm geniflli¤indedir. Sirius
ürün ailesinde kullan›lan aksesuarlar
bu cihazlara da rahatl›kla entegre
edilebilmektedir. Böylece h›zl› ve
basitçe sigortas›z motor ç›k›fllar›
kurulabilir. Alternatif olarak elektronik Sirius termik röleleri ile sigortas›z
motor ç›k›fllar› da kurulabilir. Farkl› flebeke spesifikasyonlar› için 480
V ve 600 V' a kadar iflletme geriliminde çal›flan cihazlar da mevcuttur.
DC 24 V kumanda gerilimi dijital kumandalar›n en güvenli kullan›m›n›
sa¤lar. Basit baz› uygulamalarda AC 230 V kumanda gerilimiyle de
devreler kurulabilir. Sökülebilir klemensleri, motor ba¤lant›lar›n›n
daha da h›zl› yap›labilmesi için kumanda devresini haz›r hale getirir.
Yar› iletken rölelere entegre edilmifl kilitleme mekanizmas› sayesinde
sa¤-sol dönüfl uygulamalar›nda güvenlik artt›r›l›r. Ba¤lant› tekni¤i olarak
vida ba¤lant›s› veya vidas›z ba¤lant› tekni¤i olan “Cage Clamp” sistemi
seçenekleri de mevcuttur.
WDW serisi TIME firmas›n›n
gelifltirdi¤i yeni nesil Üniversal Test
Cihazlar›d›r. Panosonic AC Servo
Kontrol Sistemi ve motor
kullan›lmaktad›r. Cihaz sa¤lam bir
gövde ve tafl›y›c› yataklama
sistemine sahiptir. Çekme, Basma,
E¤me, Y›rt›lma vb testler için ideal
bir cihazd›r. Cihaz tamamen
bilgisayar kontrollü olup bilgisayara
tak›l› olan ISA kart vas›tas›yla
güvenilir veri aktar›m› ve kontrol sa¤lanmaktad›r. Otomatik program
kontrolü vas›tas›yla her türlü test ortam› oluflturulabilir. Kontrol
yaz›l›m› otomatik ayarlama fonksiyonuna sahiptir. Genifl grafik özellikleri
ile tüm test e¤rilerinin çizilmesi ve bunlar üzerinde gerekli analizleri
yapabilmesi ve karfl›laflt›rma özelli¤i imkan› sunar.
Test raporu istenilen flekilde dizayn edilebilir (E¤ri ve parametreler
ile birlikte). Yaz›l›m güncelleme imkan› mevcuttur. Yük afl›m› korumas›
ve yüksek hassasiyet (% 0.5) cihaz›n di¤er özellikleri aras›ndad›r.
Ayr›ca Bilgisayar Kontrollü Çekme Kopma Test Cihazlar› yüksek
kapasiteler için de mevcuttur (50 kN -2000 kN aras›).
SIEMENS TÜRK‹YE
Tel : +90 216 4592000
Fax : +90 216 4592011
TESKON TEKN‹K EK‹PMANLAR
Tel : +90 224 5136777
Fax : +90 224 5140187
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18306 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17842 giriniz.
PASLANMAZ ÇEL‹K KANGAL TEL
5,20 mm. - 32,00 mm.
PASLANMAZ ÇEL‹K ÇUBUK
Yuvarlak 3 mm. - 450 mm.
Alt›gen 11 mm. - 60 mm.
Kare 11 mm. - 22 mm.
Made in Italy
VALF ÇEL‹⁄‹
15 mm. - 40 mm.
PASLANMAZ ÇEL‹K BORU
VE BA⁄LANTI ELEMANLARI
Tüm paslanmaz çelik alafl›mlar›ndan, yuvarlak, kare ve alt›köfle,
s›cak ve so¤uk çekim ürünlerimizi, imalattan ve fabrikam›z›n
güçlü sto¤undan en yüksek kalite ile imalat sanayimizin hizmetine sunar›z.
Adres : Alemda¤ Cad. Öztürk ‹fl Merkezi No: 35 6/11 Ümraniye / Istanbul
Tel
: +90 216 461 62 35 pbx
Fax
: +90 216 461 62 37
E-mail : [email protected]
www.komtrade.com
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18687 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
GÜVENL‹K TAMPONLARI
Optimum Koruma
ASO GmbH firmas›
ürünü olan ASB Güvenlik
Tamponlar›, tafl›ma
araçlar›, AGV (otomatik
olarak yönlendirilmifl)
araçlar, forklift makineleri,
serbest hareketli
sistemler ve güvenlik
sisteminin çok büyük
de¤iflimler gerektirdi¤i
her yerde güvenlik
ekipman› olarak
kullan›lmaktad›r. Bir
engelle karfl›lafl›ld›¤›nda, güvenlik tamponunun k›sa cevap verme
süresi sayesinde kontrolöre an›nda bir durma sinyali iletilir. Bu esnada
tamponun yumuflak süngeri hem uzun bir frenleme mesafesi hem
de bir ilave hareket mesafesi sa¤lar. Böylece hem insan hem de
malzemeler optimum derecede korunur. ASB güvenlik tamponunun
içerisinde, tampona bask› yap›ld›¤› zaman aktifleflen bir güvenlik
kontak fleridi vard›r. Aktifleflme ile gönderilen sinyal, kontrol ünitesi
taraf›ndan ifllenir ve tüm hareketlerin durdurulmas› sa¤lan›r. Güvenlik
tamponlar›, çok az bir bask›da bile aktifleflebilmektedir; tamponun
boyutlar› uygun flekilde seçildi¤inde, durma mesafesi yüksek olan
sistemler bile güvenli bir flekilde durdurulabilmektedir. Kontrol ünitesi
ayn› zamanda olas› kablo kopmalar› ve bozulmalara karfl› tamponu
sürekli olarak izlemektedir.
DÖNÜfiÜM ENDÜSTR‹
Tel : +90 212 6618742
Fax : +90 212 6618726
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18066 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16782 giriniz.
SICAKLIK TRANSM‹TERLER‹
Küçük ve Orta Ölçekli Uygulamalarda
Honeywell STT170 serisi
küçük ve orta ölçekli
uygulamalarda çok yönlü ve
ekonomik çözümler sunar.
STT170 direkt kablolaman›n
getirmifl oldu¤u extra zaman
ve maliyet kayb›n› ortadan
kald›r›rken güvenli s›cakl›k
kontrol imkan› sunar. Ultra
kompakt ebatlar›yla , 44mm
çap ve 20.2mm yükseklik, en küçük DIN B kafalara bile rahatça
kurulabilmesini sa¤lar. Üniversal girifllidir. Aç›k/kapal› devre sensor
durum bildirimi, gelifltirilmifl diagnostik ile upscale/downscale güvenli
düflüfl sa¤lar. Hart, Fondation Fieldbus, 4-20mA gibi farkl› protokolleri
destekler. Honeywell STT250 serisi kurulum ve bak›m maliyetlerini
düflürürken universal çözümler sunar. DE, HART, analog gibi farkl›
protokolleri destekler. Universal Thermocouple ve RTD deste¤i
mevcuttur., Tekli veya Çift girifl (Fark,Ortalama,Yedek) imkan› sunar.
Honeywell STT350 serisi mükemmel performans ve geliflmifl
çözümler sunar. Herhangi bir termocouple veya RTD ile
önkonfigürasyon imkan› vard›r. Dört telli RTD kapasitesi daha
güvenli çal›flma sa¤lar. Gerçek fark s›cakl›k ölçümünde çok yüksek
do¤rulukla ölçüm yapar. Yedek RTD ve Termocouple giriflleri
hatalar› derhal rapor eder. DE,FOUNDATION fieldbus ve analog
gibi birçok protokolü destekler:
HONEYWELL
Tel : +90 216 5787100
Fax : +90 216 5787137
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17644 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16973 giriniz.
27
MAYIS - HAZ‹R
2007
ÜRÜN HABERLER‹
28
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
YARIMAY KAMALAR
SEV‹YE KONTROL C‹HAZI
DOZAJ POMPALARI
Kampanentin Ömrünü Uzat›r
Manyetik Göstergeli
Hassas Ölçülerde Dozlama
Kama gücün aktar›ld›¤› noktada tüm gücü
ileten en önemli makina eleman›d›r. Emek
kama ürünlerinde kama yüzeyleri hassas
tafllama operasyonu uygulanarak evolvent iç
bükey, d›fl bükey, kar›ncalanm›fl, gözenekli
yüzeyler ifllenerek düzeltilip paralelli¤i,
düzgünlü¤ü ve do¤rusall›¤› onbefl ayr› noktada
kalite kontrol ile tam olarak sa¤lanm›flt›r.
Yüksek momentlerdeki güç iletimi esnas›nda
görece¤i yüksek bas›nçtan dolay›
deformasyona u¤ramaz, yüzeyleri ezilmez,
yuvas›nda boflalmaz dolay›s›yla mekanizma
boflluklar›ndan oluflan çekiç tesirini önleyip
difllilerin, kama yuvas›n›n, bölüm dairesinin
ve rulmanlar›n, rulman yataklar›n›n
bozulmas›na neden olmaz. Kampanentin
ömrünü uzat›r.
AYVAZ MG 33 Seviye
Kontrol Cihaz›, fizi¤in temel
ilkelerinden s›v›lar›n kald›rma
ve elektromagneti¤in itme ve
çekme prensiplerini bir arada
kullanarak tasarlanm›fl kullan›fll›
ve emniyetli bir cihazd›r. S›v›
seviye de¤iflimini takip eden
flamand›ran›n içinde yer alan
m›knat›slar, d›fl cidar üzerine
yerlefltirilmifl k›rm›z›-beyaz
renkli flaplar› etkileyerek
seviyeyi takip etmenizi sa¤lar.
Sürekli ve kolay izleme imkan›
sunan bu cihaz s›zd›rmaz
konstrüksyona sahiptir. Beynelmiyel normda
flanfl ba¤lant›s›, çok de¤iflik s›v›larda, yüksek
s›cakl›k ve bas›nçlarda çal›flma, de¤iflik montaj
ve çok yönlü uygulama imkanlar› sunun bu
cihaz son derece uzun ömürlüdür. Uygulama
alanlar›; tüm buhar kazanlar›, doldurma
boflaltma kaplar›, yak›t kaplar›, kimya sanayi,
petrol ve petrol ürünleri için kullan›lan tanklar,
rafineriler, aç›k veya kapal› tüm kaplar,
yo¤uflabilen gaz tanklar›, yeralt› tanklar›.
Antech Dozaj pompalar›
düflük miktarlardaki s›v›
kimyasallar›n hassas
ölçülerde dozlanmas›
için tasarlanm›flt›r. Dozaj
pompas› üretiminde 10
y›l› geride b›rakan Enelsa
taraf›ndan Antalya'daki tesislerinde üretilen
ANTECH markal› dozaj pompalar›n›n, 1
Lt/saat'den, 20 Lt/saat'e kadar ve 0-16 bar
karfl› bas›nca kadar farkl› debi ve bas›çlarda
çal›flabilen modelleri mevcuttur. Üzerinde
bulunan potansiyometre vas›tas› ile strok
h›z›n› ayarlayabildi¤i Antech dozaj pompalar›,
asit, klor vb. düflük miktarlardaki s›v›lar›n
hassas ölçülerde pompalanabilmesi için ideal
çözümdür. ANTECH Dozaj pompas›,
afl›nd›r›c› kimyasallara karfl› yüksek dayan›kl›l›k
sa¤layan tamam› plastik gövdeye ve elektronik
devre taraf›ndan kontrol edilen
elektrom›knat›s ve uzun ömürlü teflon (PTFE)
diyaframa sahiptir. Dikey monte edilebilen
tasar›m› sayesinde kurulum ve kullan›m› kolay
ve esnektir.
EMEK KAMA
Tel : +90 212 6131755
Fax : +90 212 5673326
HACI AYVAZ
Tel : +90 212 7710145
Fax : +90 212 7714727
ENELSA
Tel : +90 242 2216431
Fax : +90 242 2216432
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17463 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17263 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18106 giriniz.
GAZ DEDEKTÖRÜ
MEKAN‹K EMN‹YET fiALTERLER‹
FUEL VE PLAZMA KESME MAK‹NASI
1 ile 4 Gaz ‹çin Alg›lama
Emniyet Kap›lar› ‹çin
15 metre/dakika Kesim H›z›
Dräger X-am 2000
bireysel kullan›m için özel
olarak tasarlanm›fl yeni
nesil gaz dedektörleri
serisindendir. 1- ile 4 gaz
için kullan›labilen detektör, yan›c› gaz ve
buharlara ek olarak, O2,
CO ve H2S gazlar›n› da
güvenilir bir biçimde
ölçmektedir. Ergonomik
tasar›m›, mobil telefon
ölçülerindeki boyutu ve
hafifli¤i, iki dü¤meli kontrol paneli ve karmafl›k
olmayan menü sistemi ile
bu gaz detektörü, günlük
kullan›mda pratikli¤i ile
tan›nmaktad›r. IP 67 koruma s›n›f›na sahip
bu cihaz, su ve toz geçirmezlik özelli¤i ile
suya düflürüldükten sonra bile tamamen
ifllevsel ve kullan›ma haz›rd›r. Dräger X-am
2000, elektromanyetik etkilere karfl›
koyabilecek özelliktedir. Alarm verilmesi
gerekti¤inde Dräger X-am 2000 üç farkl›
flekilde alarm verebilmektedir. 90 dB
gücündeki sesli alarm›, 180 dereceden
görülebilecek görsel alarm› ve son olarak
da titreflimli uyar› sistemi ile kullan›c›y› yüksek
gaz konsantrasyonlar›na karfl› çok k›sa sürede
en h›zl› flekilde uyarmaktad›r.
EN 1088 standard›na göre, tehlikeli olabilecek
makine hareketlerinin emniyet kap›s›
aç›ld›¤›nda durdurulmas› gerekir ve tekrar
çal›flmalar› önlenmelidir. Bu kap› emniyetlerini
ne devre d›fl› b›rakmak (VDE 060), ne de
üzerinde oynamalar yapmak (EN 1088)
mümkün olmamal›d›r. Keza belirli bir tak›m
uygulamalar, tehlikeli üretim süreci
tamamlan›ncaya dek emniyet kap›lar›n›n
kilitlenmesini de gerektirir. PSEN emniyet
flalterleri bilhassa bu gerekleri karfl›lamada
etkili ve ekonomiktirler. PSENmech Mekanik
emniyet flalterleri özellikle emniyet kap›lar›n›n
istem d›fl› aç›lmamalar›n›n gerekli oldu¤u
uygulamalar için kullan›l›rlar. Bunlar ekonomik
ve güvenilir olup, emniyet kap›lar›n›n istem
d›fl› aç›lmamas›n› garantilemek üzere, harekete
geçirici (aktüatör) üzerinde artt›r›lm›fl bir
çekme kuvvetini kullan›rlar. Koruma kilitli
mekanik emniyet flalterleri, ayn› zamanda,
tehlikeli üretim süreci tamamlanana dek
emniyet kap›lar›n›n kilitli halde kalmas›n›
garantiler.
Ajan CNC Oksi-Fuel ve Plazma Kesme
Makinas›, Ajan Elektronik'in uzman Ar-Ge
personeli taraf›ndan tasarlanm›flt›r. Plazma
makinas›n›n dört tip jeneratör seçimi vard›r:
100A, 200A (standart), HP130A, HP260A
(hassas kesim). Yumuflak çeli¤i 25 mm'e
kadar kesme, 30 mm'e kadar patlatma, 60
mm'e kadar kopartma kapasitesinde,
paslanmaz çeli¤i 20 mm'e kadar kesme, 25
mm'e kadar patlatma, 50 mm'e kadar
kopartma yapabilmektedir. Kesim h›z› 15
metre/dakika'd›r. Makina üzerine çoklu oksifuel kesim eklenebilmektedir. Hareket
mekanizmas› olarak tek taraftan veya çift
taraftan tahrik seçene¤imiz vard›r. Opsiyonel
olarak, kendi üretimimiz olan Jet Filtre ve
Havaland›rma sistemleri, markalama, PC'li
Nesting yaz›l›m› sat›n alabilirsiniz. Yüksek h›z,
tüm CNC makinalar›m›zda standart
opsiyondur.
KORTEK KORUNMA TEKNOLOJ‹LER‹
Tel : +90 312 4910666
Fax : +90 312 4901314
PILZ TÜRK‹YE
Tel : +90 216 5452910
Fax : +90 216 5452913
AJAN ELEKTRON‹K
Tel : +90 232 3273480
Fax : +90 232 3273430
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 14664 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18246 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17181 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
PABUÇ SER‹S‹
TORK SENSÖRÜ
Paslanmaz Çelik ve Galvaniz
Temass›z Sinyal ‹letimi
De¤iflik ölçüleri ve malzeme
çeflitlili¤i ile plastik, paslanmaz
çelik ve galvaniz olarak modern
dizaynlar›n çevre flartlar›yla
uyumunu yans›tan Alhan Pabuç
serisi yerli imalatt›r. Alhan Pabuç
serisi makinan›n yere uyumu
konusunda kolay monte edilebilir
ve titreflim önleyici özelliklere sahiptir. Güçlendirilmifl polyamid,
de¤iflik kaplamalara sahip saplama ve müflteri talepleri önceliklidir.
Çok farkl› ölçülerde pabuç tabanlar›na ba¤lanan saplamalarla ortaya
ç›kan pabuç çeflitleri, özellikle makinan›n aksesuar› oldu¤u için önem
kazanmaktad›r. Farkl› metrik ölçüler içinde en çok tercih edilen m16
olmakla beraber m8,10,12,16 ölçü aral›klar›nda da galvaniz ve
paslanmaz olarak imalat yap›lmaktad›r. Taban çaplar› da
40,60,80,110,120 ve 150 olmak üzere mafsall› ve sabit saplamal›
modeller mevcuttur. Plastik tabanlar›n yan›nda çelik ve paslanmaz
tabanlarda makina dünyas›nda tercih edilmektedir. G›da, ilaç, kimya,
paketleme, konveyor endüstrisi baflta olmak üzere tank ve yap›
endüstrisinde dahi kullan›lacak pabuç tipleri bulunmaktad›r. Ayr›ca
profil klavuzlar› sayesinde farkl› uygulamalara da imkan vermektedir.
Kistler tork sensörleri otomotiv,
havac›l›k, mekanik ve proses
mühendisli¤i, elektrikli motor
üretimi gibi bir çok sektörde
ürün gelifltirme, üretim, proses
izleme ve kalite kontrol
birimlerinde kullan›lmaktad›r.
Temass›z sinyal iletimi sa¤layan,
dahili h›z sensörlü 4500-serisi
tork sensörleri, strain gauge
prensibi ile çal›fl›r. Bütünleflik
dijital ölçüm sistemi, analog
veya dijital ç›k›fl sinyalleri üretir.
Çift ölçüm aral›kl› 4503A modeli, özellikle yüksek peak tork de¤erine
sahip uygulamalar için idealdir. Hesaplanm›fl torque 0.2 - 5,000 Nm
aral›¤›nda ölçülebilirken, ikinci aral›k ise bu de¤erin 1:10 veya 1:5
oran›ndad›r. Ölçüm hassasiyeti ilk aral›kta 0.05, ikinci aral›kta 0.2'dir.
Özel tasar›m› sayesinde düflük de¤erlerden do¤al afl›r› yük korumas›
sa¤layan bu model, ayr› kalibre edilmifl iki ölçüm aral›¤› için tek sensör
kullanabilmenize imkan tan›maktad›r. Rotor'dan stator'a temass›z
dijital sinyal iletimi, entegre sinyal düzenleyici, CAN-bus ve RS-232C
arayüzleri, normalize analog ve frekans ç›k›fllar› ile mevcut sistemlere
kolayl›kla adapte edilebilen 4500-serisi sensörler, farkl› uygulamalara
yönelik çeflitli modelleri ile Kistler güvencesi alt›nda sunulmaktad›r.
ALHAN ÇA⁄RI
Tel : +90 212 4440042
Fax : +90 212 5671416
NEL ELEKTRON‹K
Tel : +90 212 2758400
Fax : +90 212 2756500
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17201 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17704 giriniz.
KASA ÜRETİMLERİMİZ
EN
TAŞIMA
KAPASİTESİ (mm)
500 kg.
440
1000 kg.
780
1500 kg. (1)
780
1500 kg. (2)
780
2000 kg.
780
BOY
(mm)
780
980
980
1480
1480
DERİNLİK
(mm)
400
400
650
400
650
AĞIRLIK
(kg.)
48
90
115
115
155
SİPARİŞE GÖRE ÜRETİM YAPILIR
GENEL İMALATLARIMIZ
“EUR GITTER BOX”
Türkiye’de lisanlı üretim yapan tek firmayız.
Lisans No: TR-010
MALZEME STOK KASALARI
KUMLAMA MAKİNELERİ
KATLANABİLİR PALETLER
TAŞIMA PALETLERİ
AĞIR TONAJLI MALZEME RAFLARI
CNC TALAŞ ARABALARI
FOSFAT KAZANLARI
SPC KALİTE KONTROL DOLAPLARI
KEMAL PAfiA ASFALTI 4. ÇIKMAZ NO:3/B KEMALPAfiA / ‹ZM‹R
Tel: (0232) 877 12 11 - 877 12 21 Faks: (0232) 877 07 99
e-mail: [email protected] web: www.beydemir.com
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16509 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16983 giriniz.
29
MAYIS - HAZ‹RA
2007
ÜRÜN HABERLER‹
ATIK SU POMPALARI
SAE POMPA ADAPTÖRLER‹
ENDÜSTR‹YEL YAPIfiTIRICILAR
Dalgݍ Tip
3000 ve 6000 PSI Pompalar ‹çin
PVA, Sentetik Reçine ve Akrilik esasl›
C tipi pompalar, büyük
boyutlarda kat› parçalar
ihtiva eden s›v›lar›n, özellikle
evsel ve endüs-triyel at›k
sular›n bas›lmas› amac›yla
gelifltirilmifl, su alt›nda
çal›flmaya uygun tek
kadameli dalg›ç tip pompalard›r. C tipi pompalarda,
temiz veya pis sular›, evsel
at›klar›, kat› ve lifli parçalar
içeren s›v›lar›, kumlu veya
çamurlu sular› basabilmek için de¤iflik tip ve
modelde fanlar kullan›lmaktad›r. C tipi
pompalar özellikle su alt›nda çal›flmak için
dizayn edilmifltir. K›sa süre için kuru ortamda
da çal›flabilir. Kapasite de¤eri 1600 m3h, 95
m. basma yüksekli¤i ve 2900 rpm devir ile
40 C'ye kadar çal›flabilir, tek kanatl›, iki kanatl›,
üç kanatl›, aç›k ve vorteks çark olarak üretilen
pompalard›r.
Hidrolik güç
ünitelerinin
kurulumunda
kullan›lan 3000 ve
6000 PSI pompalar›n hidrolik
ünite ile ba¤lant›lar›n› sa¤lamak
amac›yla pompa girifl ve ç›k›fllar› için üretilen
bu ürünler pompa bas›nc›ndan
kaynaklanabilecek s›z›nt› ve kaçaklar›
önleyecek flekilde üretilmifl olup kullan›c›lar
aç›s›ndan maksimum fayday› sa¤lamaktad›r.
Ayr›ca hidrolik pompa ve sistem aras›nda
bulunan ara ba¤lant›lardan yüksek verim
almak ve de¤iflik ebatlardaki ara ba¤lant›lar›n
kullan›m›n› kolaylaflt›rmak amac›yla bu
adaptörlerin 34 1, 114 , 1 12 , 2 inch ölçüleri
de mevcuttur. Yine bu adaptörlerin düz,
kaynakl›k ve oringli kaynakl›k çeflitleri, düz ve
dirsek varyasyonlar› makine ve sistem
imalatç›lar›n›n ihtiyaçlar›na cevap verebilecek
flekilde üretilmifltir.
STANDART POMPA
Tel : +90 216 4668900
Fax: +90 216 4990559
Delta Tutkal, ambalaj,
matbaa, ka¤›t torba,
mermer/seramik, alç›
levha, çelik boru, el ifli
sanatlar› gibi farkl›
alanlarda kullan›lan
genifl bir yap›flt›r›c›
grubuna sahip olup
ürünleri makine
uygulamalar›nda güvenle kullan›lmaktad›r.
Ürünleri kendi pazarlar›nda POLYMAR
markas› ile tan›nmaktad›r. POLYMAR
endüstriyel yap›flt›r›c›lar›, su bazl› olup; pva,
sentetik reçine ve akrilik esasl›d›r. Ürünler
kokusuzdur, toksik de¤ildir ve kurudu¤unda
fleffaflafl›r, bakteriyolojik etkilere dayan›kl›d›r
ve küflenmez, k›fl ve yaz flartlar›na uygun
olupsu ve neme karfl› dayan›kl›d›r. Uygulama
alan› oldukça genifl olan Polymar endüstriyel
yap›flt›r›c›lar için kullan›m yüzeyi kir, pas ve
ya¤dan ar›nd›r›lm›fl olmal›d›r. Ürünler orijinal
ambalaj›nda, 5 -25'C aras›nda a¤z› kapal›
olarak 6 ay bozulmadan depolanabilir.
POLYMAR endüstriyel yap›flt›r›c›lar›n›n
seçimini yaparken teknik detaylar› dikkatli
incelemek gerekir.
ESMAKSAN
Tel : +90 332 2517140
Fax : +90 332 2517180
DELTA TUTKAL
Tel : +90 212 2754044
Fax : +90 212 2754046
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18346 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17523 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18026 giriniz.
GALVANO REDRESÖRÜ
INCREMENTAL ENCODER
V‹NÇ K‹TLER‹
Pulse-Base Ak›m Kontrolü
Programlanabilir
Kompakt Parçalar
TR Electronic incremental enkoderler PC
üzerinde programlanabilir. Düflük stok maliyeti
ve ar›zalara anl›k çözüm sunar. Mekanik
dönüfl hareketinin tam olarak kayd› ve bunun
bir elektrik sinyaline dönüfltürülmesi, CNC
kontroleri ve güvenilir fonksiyon ayarlar› için
temel teflkil eder. TR Incremental Encoder
dayan›kl› yap›s› sayesinde darbeler, titreflim,
kirli ortamlar ve de¤iflken s›cakl›klar gibi kötü
çal›flma koflullar›nda rahatça kullan›labilir.
Fotoelektrik ölçme prensibi çok yüksek bir
ölçme hassasiyeti sa¤lar. Özellikleri: 1-32768
puls aral›¤›; 11-27V (5V iste¤e göre) çal›flma
gerilimi; 150 kHz (itme çekme), 300 kHz(cizgi
sürücü); IP 65 koruma s›n›f›; 0 - 60C' (-20
- 70C') çal›flma s›cakl›¤›; 6mm(10 mm
konfigürasyona ba¤l›) flaft boyutu; 40N / 60N
flaft yükü(eksenel / radyal); 6000 maximum
rpm; 58mm koruyucu k›l›f fleklinde s›ralanabilir.
Trevolution, Prim ve Marte markal› endüstri
vinçlerinin anahtar teslimi temini d›fl›nda
vinçlerinin imalini k›smen üstlenmek isteyen
müflteriler için de vinç kitleri sunuyor. Vinç
kiti özetle bir köprü vinç sisteminde en fazla
a¤›rl›k tutan köprü kiriflleri haricindeki kompakt
parçalara verilen isim. Özellikle çelik
konstrüksiyon tecrübeli al›c›lar için hem
ekonomik hem de h›zl› olmas› nedeniyle vinç
kitleri kullan›m› giderek yayg›nl›k kazan›yor.
Kitlerin bafll›ca parçalar›: Talep edilen FEM
çal›flma grubunda vinç arabas›, Bafll›k grubu,
Elektrik besleme ve kumanda sistemi, Uzaktan
kumanda gibi iste¤e ba¤l› sistemler, Köprü
kirifl imalat çizimleri, ve Mekanik ve elektrik
montaj ve bak›m k›lavuzlar›d›r. 5 - 400 ton
aras› standart kitler d›fl›nda iste¤e ba¤l›
üretimle müflterilerin özel ihtiyaçlar› da
karfl›lalanabilmektedir.
MRS ELEKTR‹K
Tel : +90 212 4440677
Fax : +90 212 4862069
ÜN‹VERSA
Tel : +90 232 4332909
Fax : +90 232 4582900
TREVOLUTION ‹STANBUL
Tel : +90 216 5910516
Fax : +90 216 5910517
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17684 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18406 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18386 giriniz.
MRA12 Galvano
redresörü, 12Pulse
600Hz özelli¤ine
sahip tek yerli redresördür. MRA12
sa¤lad›¤› düzgün
DC ak›m ile
kaplama kalitesinde %35'lere
varan iyileflme
sa¤larken zamandan ve enerjiden tasarruf sa¤lar. Kaplama
ifllemlerinin en önemli noktas›, kaplaman›n
parça yüzeyinde düzgün da¤›l›m göstermesi,
kaynak ve birleflim yerlerinde istenen kal›nl›¤›n
yakalanmas›d›r. Geleneksel redresörlerde
ç›k›fl ak›m›n›n dalgal› olmas› nedeniyle kaplama
da¤›l›m› eflit olmamakta, kaplama dokusu da
seyrek yap›da kalmaktad›r. MRA12 redresör,
düzgün ç›k›fl ak›m› sayesinde kaplama
dokusunun s›k ve homojen olmas›n› sa¤lar.
MRA12 600Hz teknolojisi ile Pulse-Base
ak›m kontrolünü ayn› cihazda sunar. PulseBase ak›m kontrolü sayesinde kaplaman›n
ulaflamad›¤› en zor noktalarda bile istenen
sonuçlar› alman›za yard›mc› olur. MRA12, %
90 lara varan verimi ile ayn› kaplama kal›nl›¤›n›
almak için daha az zaman harcanmas›n› sa¤lar.
Böylece tesisinizin kapasitesi ek yat›r›m
yapmadan artm›fl olur.
30
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
ÜRÜN HABERLER‹
SICAKLIK KONTROLÖRÜ
RULMANLAR
Söyleneni Yapan Denetleyiciler
Uzun Ömür ve Yüksek Performans
15, 30 & 60 STATOP serileri s›cakl›k denetleyicileri verimlili¤i ve
kullan›c› dostu olma özelli¤ini birlefltirmektedir. Otomatik-ayarlama
kapasiteleri sayesinde, kullan›c›lar, özel becerilere sahip olmaya gerek
duymamaktad›r. Enstrüman, uygulamaya en iyi uyan parametreleri
saptama konusunda hassasiyet göstermektedir. Kontrol s›ras›nda,
kendi kendini uyarlama fonksiyonu, sürekli olarak, IPD parametrelerini
düzeltmektedir. Bulan›k mant›k, kontrol stabilitesine katk›da
bulunmaktad›r. Bu yeni dijital STATOP serileriyle, stoklarda mevcut
olan, 200'den fazla referansl› model aras›ndan seçim yapabilirsiniz.
Bu cihazlar, termal uygulamalar›nda ortaya ç›kan kontrol gerekliliklerinin
ço¤unlu¤unu karfl›lamaktad›rlar. Cihaz›n, modellere göre de¤iflen,
ana özellikleri ve fonksiyonlar›: Tüm formatlarda mevcutturlar: 1/32,
1/16, 1/8 & _ DIN; PF 30'dan PF 65'e kadar ön panel korumas›;
10,000-sayma ekran›, tekli veya çiftli; IPD kontrolü, kendi kendini
uyarlayan ve bulan›k mant›k; 1 veya 2 girifl, sabit veya üniversal: Pt
100 _, her tipten termo elemanlar, ak›m ve gerilim; 1 veya 2 röle,
mant›ksal ve analog ç›k›fllar; R S485 dijital komünikasyon, RTU
ModBus.
PYRO-CONTRÔLE GROUPE CHAUV‹N ARNOUX, FRANSA
Tel : +33 1 44854485
Fax : +33 4 72141541
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17744 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 16529 giriniz.
INA ve FAG taraf›ndan gelifltirilen
X-Life serisi rulmanlar %70'e varan
daha uzun ömür ve yüksek
performans sa¤lamaktad›r. INA
FAG tarf›ndan gelifltirilen honlama
teknolojisi ve özel honlama
tezgahlar› sayesinde rulmanlar›n
hareket yollar›n›n ve yuvarlanma
elemanlar›n›n yüzey pürüzlülük
kalitesinde devrim yaratabilecek
bir geliflme sa¤lanm›flt›r. Mikro
yap›da tümsekler yerine çukurcuklara a¤›rl›k verilmifl ve bu çukurcuklar
sayesinde ya¤lama performans› son derece artt›rlm›flt›r. Plato iflletme
teknolojisi sayesinde hareket yollar›n› mikro yap›da istenen motif
verilebilmektedir. Bu sayede rulman›n çal›flmas› esnas›nda ya¤›n
merkeze do¤ru yönlendirilmesi sa¤lanm›fl ve performans› artt›r›lm›flt›r.
Plato ifllemede rulman mikro yap›s›nda kanallar oluflturularak ya¤›n
içeride kalmas› hedeflenmifltir. Bu uygulamalar ile rulman makara
geometrisi gelifltirilmifl, makara etkin çal›flma uzunlu¤u artt›r›lm›fl,
hareket yollar› yüzey kalitesi gelifltirilmifl, rulman dönme kinemati¤i
artt›r›lm›fl, rulman iç sürtünmeleri azalt›lm›fl, gürültü seviyesi düflürülmüfl,
hareket yolu profili hassasiyeti gelifltirilmifl ve rulman çal›flma s›cakl›klar›
düflürülmüfltür.
ENDAfi
Tel : +90 212 2536200
Fax : +90 212 2502430
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18086 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18566 giriniz.
31
MAYIS - HAZ‹RA
2007
ÜRÜN HABERLER‹
32
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
H‹DROL‹K POMPA
EMN‹YET KENAR KONTROLÜ
SICAK HADDELENM‹fi ÇEL‹K
Pistonlu Tip
Standart Saferty Edge'ler
22-220 mm Yuvarlak, 50-240 mm Kare
Pistonlu tip hidrolik
pompalar›n tasar›mlar›nda yüksek
bas›nçlarda çal›flma
flartlar›na uygunluk aran›r.
Endüstriyel Hidrolik
Preslerde ise pompan›n
debisinin sisteme yeterlili¤i
ve tüketicinin tercih etti¤i
sessiz çal›flma gereklili¤i
önemlidir. Hipsan üretimi
pistonlu pom-palar sabit
deplasmanl› olup e¤ik disk prensibine göre
çal›flmaktad›r. PM Serisi pompalar yüksek
çal›flma bas›nçlar›na uygunlu¤u ve aç›k devre
uygulamalar›nda yayg›n olarak kullan›lmaktad›r.
“PM Serisi” pistonlu pompalar, yap› olarak
kirli ak›flkan ile çal›flma halindeyken
fonksiyonlar›n› eksiksiz yerine getirebilecek
teknik özelliklere sahiptir. 7 çeflit yap›
büyüklü¤ünde 12 çeflit deplasmanl› modeli
vard›r. 2007 y›l›nda seri üretimine bafllad›¤›m›z
PM 90 ( 60 cm3) ve PM 110 (75 cm3) serisi
Hidrolik Pompalar›m›z›n basit yap›s› ve az
say›daki parça bulundurmas›, PM serisi
pompalara hafif ve karmafl›k olmayan bir
özellik kazand›rmaktad›r.
Safety Edge olarak da
tan›mlanan emniyet
kenar kontrolü, hava
ile çal›flan sistemlerden
farkl› olarak birbirlerinden tan›mlanm›fl bir mesafede
iki iletken folyo fleridin
üzerine bask› uygulanmas› prensibi ile
çal›flmaktad›r. Hava ile çal›flan sistemlere göre
daha emniyetli sistemlerdir. EN954-1'e göre
güvenlik katagorisi Cat3 olarak kullan›labilirler.
Teksitil sektöründe ram ve yakma
makinalar›nda ifl emniyeti için safety edgeler
kullan›lmaktad›r. Di¤er bir uygulama alan› ise
kap›lardaki ve ç›k›fllardaki tehlikeli kapanan
kenarlar› güvenli hale getirmek için kullan›l›r.
Makaral› panjurlarda, kesim makinalar›nda,
deri sektöründe, sürgülü ç›k›fllarda, lastik
fabrikalar›nda, lastik preslerinde, kald›rma
makinalar›ndan olan liftlerde, tehlikeli
makinalar›n kap›lar›nda güvenle
kullan›lmaktad›r. Safety edgeye yap›lacak hafif
bir basma kuvveti tehlikeyi önlemek için
yeterli olacakt›r. 20cm.den 6m.ye kadar
istenirse aç› verilerek kullan›m imkan›
mevcuttur.
S›cak haddeleme yöntemi ile 22'den 220
mm'ye kadar yuvarlak, 50'den 240 mm'ye
kadar kare, çeflitli ebatlarda platina ve lama
yapan Asil Çelik'in üretti¤i kalite gruplar›
aras›nda yüzeyi sertlefltirilebilen çelikler, ›s›ya
dayan›kl› çelikler, yay çelikleri, so¤uk ve s›cak
ifl tak›m çelikleri, sementasyon çelikleri, rulman
çelikleri, otomat çelikleri, paslanmaz çelikler,
nitrürleflme ile yüzeyi sertlefltirilen çelikler,
mikroalafl›ml› çelikler, konstrüksiyon çelikleri,
afl›nmaya dayan›kl› çelikler, bor çelikleri ve
›slah çelikleri bulunmaktad›r. Bunlar›n d›fl›nda
ince kesit s›cak haddeleme (D<22mm),
kabuk soyma, tafllama, so¤uk çekme ve talafll›
imalat gibi fason ifllemler de firmam›z
taraf›ndan yap›lmaktad›r.
H‹PSAN H‹DROL‹K S‹STEMLER‹
Tel : +90 212 264 0046
Fax : +90 212 264 7761
S‹MEKS
Tel : +90 212 2386963
Fax : +90 212 2974682
AS‹L ÇEL‹K
Tel : +90 224 2806100
Fax : +90 224 2806200
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 18186 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17563 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17242 giriniz.
KUMLAMA MAK‹NASI
TAfiIT KANTARLARI
KONTROL C‹HAZLARI
Tehlikesiz Çal›flma
Çok Yük Hücreli
Universal Kontrolör
Her türlü pik ,k›z›l,alüminyum döküm ve çelik
dövme parçalar›n üzerinde kalan tufal ve
döküm kumlar›n›n temizlenmesinde, mermer
yüzeylerin eskitilmesinde, ›s›l ifllemden ç›kan
parçalar›n parlat›lmas›nda, son ifllemi bitmifl
makine ve difllilerin üzerinde kalan çapaklar›n
temizlenmesinde ve sevkiyata haz›r hale
getirilmesinde kullan›lmaktad›r. Etrafa
sa¤l›¤›m›z› bozacak koku, duman, gaz, asit
art›¤› v.b. madde yaymaz. Önceden asit ve
kireç banyolar› ile yap›lan ifllemler pahal› ve
tehlikeliydi. Kumlama makinas› sayesinde art›k
bir eleman bir makine ile tüm iflleriniz daha
çabuk ve ucuz yap›lacakt›r. Döner tablal›
kumlama makinas›, Ask›l› tip kumlama
makinas›, Mil kumlama makinas›, Konveyör
bantl› kumlama makinas› olmak üzere çeflitleri
bulunmaktad›r.
Esit Jumbo tafl›t kantarlar›n›n tasar›m›nda
sa¤laml›k, montaj, tafl›ma, temizlik, ideal
yükseklik, verimli kullan›m unsurlar› göz
önünde tutulmufltur. Benzerlerine göre daha
fazla yük hücresi ile homojen yük da¤›l›m›na
sahiptir. Bu sayede kantar uzun y›llar
problemsiz olarak çal›flmaktad›r. Esit Jumbo,
4 ile 24 m aras›nda çeflitli boylarda ve 6080-100 ton kapasitelerde üretilmektedir.
Çok yük hücreli tam elektronik olmas›, civatal›
sökülebilir yap›s›, dökülenleri alta geçirmeyen
kapal› güvertesi, emniyeti sa¤layan alçak yan
bariyerleri, 3 kat koruyucu boyas›, % 130
afl›r› yüke dayan›kl› olmas›, afl›r› ve darbeli
yüke karfl› koruma sistemi, Windows
ortam›nda rahat kullan›m›, ikinci tart›
terminaline ba¤lant›, bilgisayar ve otomasyon
ayg›tlar›na ba¤lant› ve ekran ve yaz›c›dan
rapor alma bafll›ca özellikleridir.
Honeywell UDC2500 Universal Kontrolör,
96 x 96mm ebat›nda, ± 0,25% hassasiyet, 1
loop kapasiteli, 1 adet universal girifl, Accutune
III, Nema4X/IP65, On/Off, PID,
›s›tma/so¤utma, timer, Ethernet/Modbus
haberleflme, IP65 koruma, yedek analog ç›k›fl,
set point programlama, limit kontrol, 2 röle
ç›k›fl›,1 dijital girifle sahip ve infrared üzerinden
PC veya Cep bilgisayar› ile konfigürasyon
özelliklerine sahiptir. Honeywell UDC2500
Universal Kontrolörün uygulama alanlar›;
Metal, Cam, Seramik ve Plastik Makineleri,
G›da ve içecek uygulamalar›, ‹laç sanayi,
Paketleme, Boyama ve Kaplama Endüstrisi
ve Kazan ve F›r›n uygulamalar› fleklinde
s›ralanabilir.
BEYDEM‹R
Tel : +90 232 8771211
Fax : +90 232 8770799
ES‹T ELEKTRON‹K
Tel : +90 216 3046400
Fax : +90 216 3046410
HONEYWELL
Tel : +90 216 5787100
Fax : +90 216 5787137
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17303 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17503 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17623 giriniz.
ÜRÜN HABERLER‹
AKIM VE GER‹L‹M TRANSFORMATÖRLER‹
BASINÇ fiALTER‹
Yüksek Gerilim Ölçü Transformatörleri
Kolay bas›nç ayarl›
Elektrik enerjisinin üretildi¤i noktadan tüketim
noktas›na kadar çeflitli gerilim seviyelerinde,
sistem parametrelerinin ölçülmesi ve enerji
sistemlerindeki tüm cihazlar›n korunmas› ölçü
transformatörleri kullan›larak sa¤lan›r. Elektrik
sistemleri içerisindeki enerji ak›fl›nda sistemin
güvenli¤i ve devaml›l›¤›, ar›zal› bölgenin lokal
hale getirilmesi bu transformatörlerin varl›¤›
ile sa¤lan›r. Ayr›ca alternatif ak›m ve gerilimlerin
ölçülmesinde ölçü aletlerinin ölçme alan›n›
artt›rmak, yüksek gerilim sistemlerinde ölçü
sistemini izole ederek güvenli¤i sa¤lamak için
ölçü transformatörleri kullan›l›r. Ak›m
Transformatörlerinin; maksimum çal›flma
gerilimi : 72,5 - 420 kV, ak›m aral›¤› : 1-4000
A ve sekonder Devre Ak›mlar› : 1/V3-1-25/V3-5 A 'd›r. Gerilim Transformatörlerinin; maksimum çal›flma
gerilimi : 72,5 - 420 kV, sekonder devre gerilimleri: 100/3-100/V3
,100, 110/3, 110/V3 , 110 V ve anma kapasiteleri : 4000 -8000 pF'd›r.
Bas›nç fialterleri, hava kompresörlerinde ve hidroforlarda ayarlanm›fl
olan alt ve üst bas›nç aral›klar›nda devre tamamlay›c› olarak görev
yapmaktad›r. Hissedici diyafram do¤al kauçuktan imal edildi¤inden
istenen bas›nç ayar› kolay ve pratiktir. Monofaze tipler 1-6 Bar, 211 Bar - Trifaze tipler ise 2-8 Bar, 3-11 Bar ve 4-16 Bar olarak
üretilmektedir. Müflteri talepleri do¤rultusunda gelifltirilen tahliye
modelleri, On/ Off modelleri, 3 yollu ba¤lant› modelleri ve manometre
ç›k›fll› modelleri mevcuttur. Monofaze ve Trifaze modellerde 16
Ampere kadar dayan›kl› kontaklar kullan›lmaktad›r. Hidrofor
sistemlerinde motor ve membran içinde ekstra koruma sa¤layan
özel üretim bas›nç flalterleri üretilmektedir.
EL‹MSAN
Tel : +90 262 3752360
Fax : +90 262 3753021
ELEMENT BASINÇ
Tel : +90 212 5066029
Fax : +90 212 6445962
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17443 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 17383 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 15880 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18546 giriniz.
33
MAYIS - HAZ‹RA
2007
Bu say›da yer alan
Firmalar
Abant G›da ve Makine
Ajan Elektronik
Aksa Jeneratör
Ar Matbaac›l›k
Ardݍ Elektrik
Ar› Endüstri
Arif Saltuk Ltd.
Asil Çelik
ASP Otomasyon
Ayd›n Kompresör
Baumüller
Beydemir
Borflen Boru
Circuit Design Inc.
Ça¤r› Endüstri
DAL Elektrik Motorlar›
Delta Tutkal
Dönüflüm Endüstri
Durko Endüstri
Elektra Elektronik
Element Bas›nç
Elimko
Elimsan
Elman Bas›m ve Tan›t›m Hizm.
Emek Kama
Enelsa
Endafl
Esit Elektronik
Esmaksan
FER-RO Hidrolik Pnömatik
GSL Mühendislik
Hac› Ayvaz
Haydon Motion Europe
HBI Güvenlik Sistemleri
Hidropak
Hipsan Hidrolik Sistemleri
Honeywell
‹FM Elektronik
Komtrade
Kortek Korunma Teknolojileri
Mikrohost Sistem
MRS Elektrik
Nel Elektronik
Omron Elektronik
Opafl Pako
Pilz Türkiye
Pyro-Controle
Quad Belçika
Saf Mak
SICK Türkiye
Simeks
Sispa
Siemens Türkiye
SMS Sanayi Malzemeleri
Standart Pompa
Tempa Pano
Teskon Teknik Ekipmanlar
TESTO
Trevolution ‹stanbul
Üniversa
WETEC
Wilo Pompa Sistemleri
34
MAYIS - HAZ‹RAN
2007
24
28
17
33
20
24
12
32
4, 17
27
9
29, 32
20, 29
23
21, 29
6, 19
30
15, 27
15, 24
24
33
15, 23
33
33
28
28
31
2, 16, 32
30
16
16, 24
20, 28
8
7
24
32
10, 19, 27, 32, 36
20
25
28
16
30
29
6
31
12, 28
20, 31
27
16
8,15
19, 32
21
16, 25
31
30
20, 35
25
17
30
30
21
23
Yurt içi / d›fl›
Fuar Takvimi
MAYIS / HAZ‹RAN
2007
EYLÜL / EK‹M
2007
Fluid Power 07
21 - 23 May›s
Tampere, Finlandiya
www.iha.tut.fi/sicfp07/
IEF 2007
31 A¤ustos - 09 Eylül
‹zmir, Kültürpark
www.izfas.com.tr
Sensor & Test
22 - 24 May›s
Nürnberg, Almanya
www.sensor-test.de
go./ineltec
4 - 7 Eylül
Basel, ‹sviçre
www.go-automation.ch
PCIM
22 - 24 May›s
Nürnberg, Almanya
www.mesago.de
9th AUTO-ID EXPO
12 - 14 Eylül
Tokyo, Japonya
www.autoid-expo.com
Automotive Engineering Exposition
23 - 25 May›s
Yokohama, Japonya
www.jsea.or.ip
TIME
20 - 23 Eylül
‹stanbul, CNR
www.itf-time.com
Bursa Kal›p
24 - 27 May›s
Bursa, TÜYAP
www.bursakalip.com
Energy 2007
20 - 23 Eylül
‹stanbul, CNR
www.itf-energy.com
JPCA Show
Microelectronics Show
30 May›s - 01 Haziran
Tokyo, Japonya
www.jpca.ip
Motek
24 - 27 Eylül
Stuttgart, Almanya
www.motek-messe.de
Sensing via Image Information
06 - 08 Haziran
Yokohama, Japonya
www.seiki-tsushin.com/sensing
Industry and Technology Summit
25 - 28 Eylül
Bilbao, ‹spanya
www.bec.eu
Automatica
Eltefa
10 - 13 Haziran
26 - 28 Eylül
München, Almanya
Stuttgart, Almanya
www.automatica-muenchen.de www.messe-stuttgart.de/etltefa
MiNaT
12 - 14 Haziran
Stuttgart, Almanya
www.messe-stuttgart.de/minat/
MSV 2007
1 - 5 Ekim
Brünn, Çek Cumhuriyeti
www.bvv.cz/msv-gb
Blechexpo
13 - 16 Haziran
Sinsheim, Almanya
www.blechexpo-messe.de
Smart Automation
3 - 5 Ekim
Linz, Avusturya
www.smart-automation.at
Laser
18 - 21 Haziran
Munich, Almanya
www.global-electronics.net
M-Tech
3 - 5 Ekim
Osaka, Japonya
www.reedexpo.co.jp
13th Int’l Metrolog Congress ScanAutomatic
18 - 21 Haziran
9 - 12 Ekim
Lille, Fransa
Göteborg, ‹sveç
www.cfmetrology.com
www.swefair.se
20th INTERPHEX
20 - 22 Haziran
Tokyo, Japonya
www.reedexpo.co.jp
Systems
22 - 26 Ekim
München, Almanya
www.systems-world.de
M-Tech
27 - 29 Haziran
Tokyo, Japonya
www.reedexpo.co.jp
K
24 - 31 Ekim
Düsseldorf, Almanya
www.k-online.de
TEMMUZ 2007
Inter Opto '07
11 - 13 Temmuz
Chiba, Japonya
www.oitda.or.jp
Wireless Japan 2007
18 - 20 Temmuz
Tokyo, Japonya
www.ric.co.jp/expo
IPACK
31 Ekim - 03 Kas›m
‹stanbul, CNR
www.itf-ipack.com
G›da
31 Ekim - 03 Kas›m
‹stanbul, CNR
www.itf-gida.com
Hammadde 2007
31 Ekim - 03 Kas›m
‹stanbul, CNR
www.sinefuarcilik.com
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 18708 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 15907 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 17075 giriniz.

Benzer belgeler