önemli - TKM - Toplumcu Kardeşlik Merkezi

Transkript

önemli - TKM - Toplumcu Kardeşlik Merkezi
Türk Kardeþlik Merkezi
ÖNEMLÝ !..
OKUYALIM ve HERKESÝN OKUMASINI SAÐLAYALIM LÜTFEN! Dünyadaki diðer ülkelerde basýn, domuz gribinin
labaratuvarda biyolojik silah olarak üretildiðini ve insanlýðýn baþýna bela edildiðini yazýyor.
OKUYALIM ve HERKESÝN OKUMASINI SAÐLAYALIM LÜTFEN! Dünyadaki diðer ülkelerde basýn, domuz gribinin
labaratuvarda biyolojik silah olarak üretildiðini ve insanlýðýn baþýna bela edildiði yazýyor. Domuz gribi aþýsý da henüz geliþtirilen
açýsýndan ölümcül tehlikeleri olan bir ürün.
Þimdiye kadar üç firma üretim yapmýþ: GlaxoSmithKilne firmasýnýn Pandemrix, adlý aþýsý. Baxter International’ ýn H1
Her ikisinin de henüz lisansý yok. Avrupa ilaçlar kuruluþu tarafýndan onaylanmamýþ. Novartis tarafýndan üretilen Influenza A
(H1N1) 2009 Monovalent . Amerika’nýn bazý eyaletlerinde zorunlu aþýlamaya karþý tepkiler artýyor. Aþýlardan ölümler
meydana gelmekte. Ýngiltere, ülkesinde kesinlikle böyle bir uygulama yapmayacaðýný söylüyor. Diðer ülkelerde de durum farklý
Bu aþýlar yapýldýgý takdirde: Guillain-Barre sendromu Vaskülit Felç Anafilaktik þok duyuruluyor. Ayrýca Novartis firmasýnýn geliþtirdiði ilacýn yan etkilerini Novartisin kendi labaratuvar sonuçlarýndan
okuyabilirsiniz. http://www.fluscam.com/Vaccine_Package_Inserts_files/Novartis_A-H1N1_2009_ Monvalent_
VaccinePackageInsert_BasedOn1980Approvalfor%20Fluvirin_UCM182242.pdf Yukarýdaki siteden Novartis’in
kendi resmi evraðýnda bulunan yan etkilerden bazýlarý: *Local injection site reactions (including pain, pain limiting limb
movement, redness, swelling, warmth, ecchymosis, induration)
*Hot flashes/flushes
*Chills
*Fever
*Malaise
*Shivering
*Fatigue
*Asthenia
*Facial edema.
*Immune system disorders
*Hypersensitivity reactions (including throat and/or mouth edema)
*In rare cases, hypersensitivity reactions have lead to anaphylactic shock and death
*Cardiovascular disorders
*Vasculitis (in rare cases with transient renal involvement)
*Syncope shortly after vaccination
*Digestive disorders
*Diarrhea
*Nausea
*Vomiting
*Abdominal pain.
*Blood and lymphatic disorders
http://www.tkm.org.tr/main
Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir
Üreten: 12 October, 2016, 17:04
ve öl
Türk Kardeþlik Merkezi
*Local lymphadenopathy
*Transient thrombocytopenia.
*Metabolic and nutritional disorders
*Loss of appetite.
*Arthralgia
*Myalgia
*Myasthenia
*Nervous system disorders
*Headache
*Dizziness
*Neuralgia
*Paraesthesia
*Febrile convulsions
*Guillain-Barré Syndrome
*Myelitis (including encephalomyelitis and transverse myelitis)
*Neuropathy (including neuritis)
*Paralysis (including Bell’s Palsy)
*Respiratory disorders
*Dyspnea
*Chest pain
*Cough
*Pharyngitis
*Rhinitis
*Stevens-Johnson syndrome
*Pruritus
*Urticaria
*Rash (including non-specific, maculopapular, and vesiculobulbous).
AKILLI BAKANIMIZ DÜNYADAN BÝR HABER, YAPTIÐI ÝLE ÖVÜNMEKTE.
Dünya ise bu gribe karþý vitamin takviyesi ve geçmiþte kullanýlan ilaçlarla çözüm sunuyor.
tedavisi ile ilgili yakýnlarýmýzý bilgilendirelim.
http://www.tkm.org.tr/main
Joomla! Tarafýndan Desteklenmektedir
Bakandan fayda yok! Domuz gribi
Üreten: 12 October, 2016, 17:04

Benzer belgeler

İnsan İlişkilerin Sırrı

İnsan İlişkilerin Sırrı MİZAH DUYGUNUZU GELİŞTİRİN.

Detaylı