Amonyaklı Soğutucular

Transkript

Amonyaklı Soğutucular
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
ÖZELL‹KLER ve UYGULAMALAR
FEATURES and APPLICATIONS
• Amonyakl› So¤utucular orta ve büyük hacimli so¤uk ve donmufl muhafaza
odalar›, h›zl› so¤utma ve flok odalar› için tasarlanm›flt›r.
• Friterm NES serisi standart olarak tek yönde üfleyen, emifle çal›flan,
standart tavana monte edilebilen evaporatörlerdir.
• Üç fazl› fana sahip ürünler, çift h›zl› çal›flt›r›ld›¤›nda bafllang›çta h›zl›
so¤utma, sonras›nda da düflük hava sirkulasyonu ile daha az ürün kayb›n›
hedefleyen so¤utma ifllemi yapabilmektedir.
• Friterm NES serisi çok çeflitli aksesuar seçenekleriyle 3 kW -250 kW
aral›¤›nda 432 modelden oluflmaktad›r.
• Ammonia coolers are specially designed for medium and large industrial
cold room, frozen storage ,blast freezing and fast cooling room applications.
• Friterm NES ceiling mounted single discharge evaporators draws air across
coils .
• Triphase fans provides coolers to be suitable for not only fast cooling but
also low air circulation applications.
• Friterm NES series consist of 432 models with wide variety of accessories
incorporates capacity range between 3 kW- 250 kW
Batarya Özellikleri
• 50 x 50 mm düz boru diziliflli,
• 15 mm AISI 304 paslanmaz çelik boru,
• 4-7-10-12 mm standart lamel aral›klar›, di¤er lamel aral›klar› opsiyoneldir,
• Alüminyum lameller,
• AISI 304 paslanmaz çelik borulu girifl-ç›k›fl ba¤lant›lar›,
• Ba¤lant›lar standart olarak hava ak›fl yönünün sa¤ taraf›nda yer al›r,
• Optimum devreleme,
• Test Bas›nc›: 34 bar
Coil Block
• 50 x 50 mm straight alignment,
• 15 mm AISI 304 stainless steel tubes,
• 4-7-10-12 mm of standart fin pitches. Other fin pitches are optional,
• Aluminium fins,
• Inlet and outlet connectors are AISI 304 stainless steel,
• Standart refrigerant connections are positioned on the right hand side of
the direction of the air flow.
• Optimized circuit design,
• Test Pressure: 34 bar
KASETLEME
CASING
• Modele ve boyuta ba¤l› olarak AlMg3 veya galvanizli çelik kasetleme
yap›l›r.
• Elektrostatik toz boyal› (RAL 9016) kasetleme düzgün, kal›c›, korozyona
dayan›kl› dekoratif yap› oluflturur.
• Standart aç›l›r-kapan›r yan kapak ba¤lant›lara kolay ulafl›m imkan› sa¤lar.
• Casing material is AlMg3 or galvanised steel depending on model and
dimensions.
• All products are powder coated with RAL 9016 providing high corrosion
resistance, smooth surface and decorative appearance.
• Standart hinged side coverings provide easy access to connections.
Drenaj Tavas›
• Model ve boyuta ba¤l› olarak aç›l›r-kapan›r veya sökülebilir tava uygulan›r.
• ‹zolasyonlu drenaj tavas› opsiyoneldir.
Drip Tray
• Drip tray can be producted as hinged or dismountable depending on model
and dimensions.
• Drip tray with insulation is optional.
FANLAR
FANS
• Amonyakl› endüstriyel so¤utucularda 400-450-500-630-800 mm çaplarda
yüksek verimli aksiyel tipte Ziehl Abegg , EBM veya muadili fanlar
kullan›lmaktad›r.
• Motor koruma tipi IP 44 ve IP 54; izolasyon s›n›f› B ve F dir.
• En düflük çal›flma s›cakl›klar› tek fazl› fanlarda -25°C, üç fazl› fanlarda 40°C’dir.
• -40°C’den düflük çal›flma koflullar›nda özel fanlar kullan›lmal›d›r.
• Fanlar standart olarak emme yönünde çal›flmaktad›r.
• Standart olarak 400/450 mm fanlar 230V 1~50 Hz; 500/630/800 mm
fanlar 400V 3~50Hz,
• Üç fazl› fanlar standart olarak çift h›zl›d›r. Ayr›ca h›z kontrollü EC fanlar
opsiyoneldir.
• Üç fazl› fanlara frekans invertörü ve sinüs filtresi ilavesi ile kademesiz
fan devir ayar› yap›labilmektedir.
• Düflük s›cakl›klarda ve hava direnci yükseldi¤inde motor korunumu için
kullan›lan termistörlerin ba¤lant›lar› mutlaka yap›lmal›d›r.
• Üfleme mesafesini art›ran ak›fl kuvvetlendiriciler opsiyoneldir.
• Friterm farkl› markalarda fan kullanma hakk›na sahiptir. Bu duruma ba¤l›
olarak fan bilgilerinde k›smi farkl›l›klar olabilir.
• Highly efficient axial Ziehl Abegg, EBM or equivalent fans are used in
400-450-500-630-800 mm diameters.
• Motor protection IP44 and IP54; insulation class B and F.
• Minimum working temperatures are -25 ˚C for monophase fans and 40˚C for triphase fans.
• Special fans should be used under operating conditions below -40˚C.
• Fans are arranged for standart draw through air configuration.
• 400/450 mm fans 230V 1~50 Hz; 500/630/800 mm fans 400V 3~50Hz,
• Triphase fans can work at two different speeds. Furthermore, EC fans
providing speed control are optional.
• Variable fan speed regulation can be achieved using triphase fans with
frequency inverter and sine filter.
• Working at low ambient temperature and high air resistance; thermistors
must be used for motor protection.
• Streamers providing extra air throw distance are optional.
• Friterm reserves the right to use fans of different manufacturers.
Depending on the type, the fan data may slightly vary.
SES SEV‹YELER‹
SOUND DATA
• Ürünlerin ses bas›nç seviyeleri EN 13487 standard›na uygun olarak
katalogda verilmifltir.
• Ses seviyeleri hesaplan›rken fan imalatç›lar›n›n vermifl oldu¤u ses gücü
seviyeleri (LwA) kullan›lm›flt›r.
• Ses seviyelerinin kritik oldu¤u durumlar için konunun uzman›na baflvurunuz.
• Indicated sound pressure levels comply with EN 13487.
• Sound levels are obtained from sound power levels (LwA) of the fans.
• Consult an expert for critical sound requirements.
2
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
DEFROST
DEFROST
S›cak Gaz Defrost
• So¤utucular standart olarak s›cak gaz defrost sistemine uygun olarak
üretilmektedir.
• Yüksek ›s› transfer katsay›s›na ve kompakt boru dizilifline sahip evaporatör
bataryas› sayesinde, k›sa sürede ve etkili defrost ifllemi gerçeklefltirilir.
• Tavada özel tasar›ml› s›cak gaz boru demeti ile defrost opsiyoneldir.
Hot Gas Defrost
• The standard coolers are suitable for hotgas defrost system.
• The compact evaporator coil with the small tube pitch and high heat transfer
coefficient, ensures a uniform and effective defrostting and a short defrosting
time.
• Hot gas defrost with tubes positioned in drip tray is optional.
Elektrik Defrost
• Elektrikli defrost; bataryada standart, tavada opsiyonel olarak
uygulanmaktad›r.
Electrical Defrost
• Electrical defrost is a standard application in coilblock and optional in drip
tray.
Sulu Defrost
Hava Defrost
Water Defrost
Air Defrost
STANDART AKSESUARLAR
STANDARD ACCESSORIES
• Bataryada s›cak gaz defrost,
• Aç›l›r-kapan›r yan kapak,
• Aç›l›r-kapan›r veya sökülebilir drenaj tavas›,
• Hotgas defrost in coil,
• Hinged side coverings,
• Hinged or dismountable drip tray,
OPS‹YONEL AKSESUARLAR
OPTIONAL ACCESSORIES
• Tavada s›cak gaz defrost bataryas›,
• Elektrik defrost,
• Sulu defrost,
• Kaplamal› lameller,
• Kaplamal› batarya,
• Duvara asma aparatlar›,
• Zemine montaj ayaklar›,
• AISI 314 veya AISI 316 paslanmaz çelik kasetleme,
• Fan Is›t›c›s›,
• Hava ak›fl güçlendiricisi,
• Tekstil kanal ba¤lant›s›,
• Tekstil defrost kapa¤›,
• H›z kontrol üniteleri,
• fialterler,
• Farkl› lamel aral›¤› seçenekleri,
• Farkl› s›ra say›s› seçenekleri,
• 60 Hz motor,
• EC fan,
• AISI 316 boru,
• ‹zolasyonu tava,
• Aç›l› fan davlumbaz›,
• Basmaya çal›flan fan konfigürasyonu.
• Hot gas defrost in drip tray,
• Electrical defrost,
• Water defrost,
• Coated fins,
• Coated coilblock,
• Brakets for wall-mounting,
• Feet for floor-mounting,
• AISI 314 or AISI 316 stainless stell casing,
• Fan ring heaters,
• Air streamers,
• Textile hose connnection,
• Defrost flap,
• Speed controllers,
• Motor protection switches,
• Other fin pitches ,
• Other number of rows,
• 60 Hz motors,
• EC fans,
• AISI 316 tubes ,
• Insulated drip tray,
• Fan hood,
• Blow-Through configuration system.
PAKETLEME, MONTAJ ve BAKIM
PACKING, MOUNTING and MAINTENANCE
• Ürünler montaj pozisyonunda ahflap ambalajl› olarak sevk edilir.
• Montaj ve bak›m için iflletme bak›m talimat›na bak›n›z.
• The units are delivered wooden packaged in mounting position.
• Please read operating and maintenance manual for mounting and
maintenance .
ADLANDIRMA / CLASSIFICATION
NES
1G2
40
1
4
S
D
A
Seri / Series
Defrost Sistemi / Defrost System
A: Hava / Air ; E: Elektrik / Electrical
H: S›cak Gaz / Hot Gas; W: Sulu / Water
Batarya Boyutu / Coil Size
D: 400 V 3~50 Hz ∆; M: 230 V 1~50 Hz
Y: 400 V 3~50 Hz Y; EC: EC fan
Fan Çap› / Fan Diameter
Fan Tipi / Fan Type
S: Standart / Standard
L: Düflük H›zl› / Low speed
Fan Say›s› / Number of Fans
Hatve / Fin Pitch
3
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
FANLAR / FANS
MOTOR B‹LG‹LER‹ / MOTOR DATA
Fan Çap›
Fan Diameter
400
400
450
450
500
500
630
630
800
Fan Ak›m (A)
Fan Current (A)
Fan Gücü (kW)
Fan Power (kW)
Fan H›z› (d/dk)
Fan Speed (rpm)
Ses Gücü Seviyesi (dBA)
Sound Power Level (dBA)
Fan / Voltaj / Frekans
Phase / Voltage / Frequency
Ba¤lant› Tipi
Connection Type
Standart
Standard
Düflük H›zl›
Low Speed
Standart
Standard
Düflük H›zl›
Low Speed
Standart
Standard
Düflük H›zl›
Low Speed
Standart
Standard
Düflük H›zl›
Low Speed
¾ / V / Hz
Standart
Standard
1430
1310
1330
870
1340
900
890
870
900
940
590
1070
720
690
0,16
0,49
0,83
0,29
1,9
0,63
1,8
0,12
0,19
0,55
0,15
1,35
0,44
1,15
0,73
2,36
1,45
0,74
3,2
1,25
3,8
0,53
0,86
0,97
0,36
2,2
0,73
2,2
74
68
77
67
90
74
79
61
60
71
58
85
69
74
1 / 230 / 50
1 / 230 / 50
1 / 230 / 50
1 / 230 / 50
3 / 400 / 50
3 / 400 / 50
3 / 400 / 50
3 / 400 / 50
3 / 400 / 50
A
Güç Düzeltme Faktörü / Power Consumption Factor
Düflük çal›flma s›cakl›klar›nda fanlar›n güç tüketimi artmaktad›r. Tabloda
verilen düzeltme faktörleri ortalama de¤erlerdir. Motor tipine ba¤l› olarak
de¤iflim gösterir.
Düflük H›zl›
Low Speed
A
B
C
C
C
C
C
A
D
D
D
D
D
The power consumption of fans increases with the lower ambient
temperature. These average factor depends on motor type and pole
number.
S›cakl›k / Temperature (˚C)
20
10
0
-10
-20
-30
-40
Düzeltme Faktörü / Correction factor
1
1,04
1,07
1,14
1,16
1,21
1,25
Pcorrected = Cf x P
Fan Ba¤lant›lar› / Fan Connections
A-) ‹ç termistör ba¤lant›l›
TOP wired internally
C
230 V 1 ~ 50 Hz
B-) D›fl termistör ba¤lant›s›
Connection for external TOP
C-) Üçgen termistör ba¤lant›s›
Delta connection with TOP
D-) Y›ld›z termistör ba¤lant›s›
Star connection with TOP
C
230 V 1 ~ 50 Hz
400 V 3 ~ 50 Hz ( )
400 V 3 ~ 50 Hz ( Y )
Elektrik Defrost Ba¤lant›lar› / Electrical Defrost Connections
230 V 1 ~ 50 Hz
400 V 3 ~ N 50 Hz
400 V 3 ~ 50 Hz
Friterm farkl› markalarda fan kullanma hakk›na sahiptir. Bu duruma ba¤l› olarak fan bilgilerinde k›smi farkl›l›klar olabilir.
Friterm reserves the right to use fans of different manufacturers. Depending on the type, the fan data may slightly vary.
4
TOP: Thermal Overload Protection
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE
• Kapasite de¤erleri pompal› sistem için SC1, SC2, SC3, SC4 flartlar›nda
verilmifltir.
• Sirkülasyon oran›: 3,5
• Lamel kaplamas› durumunda kapasite de¤erinde 3%‘e varan azalma
görülür.
QODA
QKAT
T1
T2
CF
CAPACITY
• The listed catalogue capacities are based on NH3 pump operation for
SC1, SC2, SC3 and SC4.
• Pump circulation: 3,5
• Capacities may decrease up to 3% due to coated fins.
QROOM : Requested Capacity
QCAT : Catalog Capacity (SC2)
T1
: Room Temperature
T2
: Evaporation Temperature
CF
: Correction Factor
‹stenen Kapasite
Katalog Kapasitesi (SC2)
: Oda S›cakl›¤›
: Evaporasyon S›cakl›¤›
: Düzeltme Faktörü
:
:
QKAT =
QODA
CF
QCAT =
ÖRNEK: T1: -8 ˚C, T2: -15 ˚C, QODA : 20 kW
∆T = T1-T2 = -8 -(-15) = 7 ˚C
CF = 0,78 ( tablodan)
QKAT(SC2) = QODA / CF = 20/0,78 = 25,6 kW
QROOM
CF
EXAMPLE: T1: -8 ˚C, T2: -15 ˚C, QROOM : 20 kW
∆T = T1-T2 = -8 -(-15) = 7 ˚C
CF = 0,78 (from table)
QCAT(SC2) = QROOM / CF = 20/0,78 = 25,6 kW
DÜZELTME FAKTÖRLER‹ / CORRECTION FACTORS
Evaporatör S›cakl›¤› (°C)
Evaporation Temperature (°C)
∆T (°C)
0
-5
-8
-10
-15
-20
-25
-30
-35
-40
12
1,74
1,64
1,58
1,55
1,46
1,39
1,33
1,28
1,24
1,21
11
1,56
1,48
1,43
1,40
1,33
1,27
1,22
1,17
1,13
1,10
10
1,39
1,31
1,27
1,25
1,19
1,14
1,09
1,05
1,02
0,99
9
1,23
1,16
1,13
1,10
1,05
1,01
0,97
0,93
0,91
0,88
8
1,08
1,03
1,00
0,98
0,93
0,89
0,85
0,82
0,79
0,76
7
0,89
0,85
0,83
0,81
0,78
0,75
0,72
0,69
0,67
0,65
6
0,71
0,69
0,68
0,67
0,65
0,63
0,61
0,59
0,57
0,55
5
0,55
0,54
0,54
0,54
0,53
0,51
0,50
0,48
0,46
0,43
BA⁄IL NEM‹N, ODA ‹LE BUHARLAfiMA SICAKLI⁄I FARKINA BA⁄LI
DE⁄‹fi‹M‹
RELATIVE HUMIDITY VERSUS THE TEMPERATURE DIFFERENCE
BETWEEN ROOM AND EVAPORATION
FRITERM ÜRÜN SEÇ‹M YAZILIMI
FRITERM PRODUCT SELECTION SOFTWARE
• Üründe kuruma ve a¤›rl›k kayb›n› s›n›rlamak için oda ba¤›l nemi ve oda
ile buharlaflt›r›c› aras›ndaki s›cakl›k fark› grafi¤i göz önünde
bulundurulmal›d›r.
• Variation of relative humidity should be taken into consideration to
determine the temperature difference between room and evaporator in
order to limit the moisture loss from product surface.
• Farkl› kullan›m flartlar›nda Friterm Ürün Seçim Yaz›l›m›’n› kullanarak
seçim yapabilirisiniz.
• Products can be selected in different conditions by using Friterm Product
Selection Software.
1
0,95
Oda S›cakl›¤›: 0÷5 °C
Room Temperature: 0÷5 °C
Ba¤›l Nem (%)
Relative Humidity (%)
0,9
0,85
0,8
0,75
0,7
0,65
0,6
0,55
5
6
7
8
9
Toda - Tbuh (°C)
10
11
12
13
14
Troom - Tevap (°C)
5
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
NES • 4 mm
Güç
Power
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
mm
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
2950
2550
2260
5060
4520
4400
7560
6990
6490
14770
13480
12420
19890
18120
16590
11
10
9
15
14
13
20
19
17
32
29
27
39
35
32
24
21
18
35
31
30
39
36
33
57
52
48
66
60
55
7.4
13.1
20.4
10.1
13.9
20.2
13.5
20.3
27.0
18.3
28.5
36.6
28.8
43.2
57.5
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.16
0.16
0.16
0.49
0.49
0.49
0.83
0.83
0.83
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
52
52
52
46
46
46
55
55
55
68
68
68
57
57
57
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
11.20
12.80
14.40
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
4.80
4.80
4.80
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
16.00
17.60
19.20
13.5
17.2
18.6
21.2
27.9
33.3
34.3
45.0
51.4
56.3
74.9
86.7
84.7
112.3
128.8
8.9
11.6
12.8
14.4
19.0
22.5
23.0
30.2
34.6
37.2
49.6
57.4
57.4
76.1
87.3
5890
5100
4520
10120
9030
8800
15110
13970
12980
29540
26950
24830
39780
36230
33170
13
11
10
17
15
14
22
21
19
35
32
29
43
39
36
27
23
20
38
34
33
42
39
36
62
57
52
72
66
60
10.5
16.9
23.9
15.2
22.8
30.4
23.7
35.5
47.4
34.6
51.8
69.1
55.1
82.6
110.1
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
76.1
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.32
0.32
0.32
0.98
0.98
0.98
1.66
1.66
1.66
3.8
3.8
3.8
3.6
3.6
3.6
55
55
55
49
49
49
58
58
58
71
71
71
60
60
60
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
22.40
25.60
28.80
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
9.60
9.60
9.60
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
32.00
35.20
38.40
94.3
141.4
188.6
139.2
208.9
278.5
232.1
348.1
464.2
348.1
522.2
696.2
557.0
835.5
1114.0
20.3
25.9
28.6
32.2
41.9
50.0
50.2
67.7
76.3
85.4
114.9
134.1
127.1
168.6
193.3
13.8
17.5
19.3
21.5
27.9
33.9
33.0
45.7
52.1
57.9
77.8
90.8
86.3
114.2
131.0
8840
7640
6780
15170
13540
13200
22670
20950
19470
44300
40430
37250
59670
54350
49750
13
11
10
17
16
15
23
22
20
36
33
30
45
41
37
28
24
21
40
36
35
44
41
38
65
60
55
76
69
63
15.1
22.7
30.3
21.1
31.7
42.8
34.4
52.1
70.0
51.5
77.3
103.1
81.9
122.9
163.8
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
76.1
76.1
88.9
88.9
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.48
0.48
0.48
1.47
1.47
1.47
2.49
2.49
2.49
5.7
5.7
5.7
5.4
5.4
5.4
57
57
57
51
51
51
60
60
60
73
73
73
62
62
62
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
33.60
38.40
43.20
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
14.40
14.40
14.40
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
48.00
52.80
57.60
125.7
188.6
251.4
185.7
278.5
371.3
309.4
464.2
618.9
464.2
696.2
928.3
742.7
1114.0
1485.3
26.9
34.5
38.0
42.5
56.1
66.7
68.6
90.2
102.9
112.6
152.4
178.6
169.5
224.9
257.9
17.9
23.1
25.8
29.0
37.9
45.2
46.0
60.5
69.2
76.9
103.6
121.2
115.2
152.4
174.7
11790
10190
9040
20230
18050
17600
30220
27940
25950
59070
53900
49660
79560
72460
66330
14
12
11
18
16
16
24
23
21
38
35
32
46
42
39
29
25
22
42
37
36
46
43
40
68
62
57
79
72
66
19.0
28.7
38.9
27.9
41.9
55.8
45.7
68.6
91.5
68.4
102.5
136.7
108.9
163.4
217.9
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
60.3
60.3
60.3
76.1
88.9
88.9
88.9
88.9
88.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.64
0.64
0.64
1.96
1.96
1.96
3.32
3.32
3.32
7.6
7.6
7.6
7.2
7.2
7.2
58
58
58
52
52
52
61
61
61
74
74
74
63
63
63
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
44.80
51.20
57.60
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
19.20
19.20
19.20
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
64.00
70.40
76.80
kW
1G2.40.1.4.S
1G4.40.1.4.S
1G6.40.1.4.S
1G2.45.1.4.S
1G4.45.1.4.S
1G6.45.1.4.S
1G2.50.1.4.S
1G4.50.1.4.S
1G6.50.1.4.S
1G2.63.1.4.S
1G4.63.1.4.S
1G6.63.1.4.S
1G2.80.1.4.S
1G4.80.1.4.S
1G6.80.1.4.S
31.4
47.1
62.9
46.4
69.6
92.8
77.4
116.0
154.7
116.0
174.1
232.1
185.7
278.5
371.3
6.7
8.6
9.2
10.5
14.0
16.5
17.0
22.4
25.7
28.2
38.0
43.4
42.1
56.0
64.3
1G2.40.2.4.S
1G4.40.2.4.S
1G6.40.2.4.S
1G2.45.2.4.S
1G4.45.2.4.S
1G6.45.2.4.S
1G2.50.2.4.S
1G4.50.2.4.S
1G6.50.2.4.S
1G2.63.2.4.S
1G4.63.2.4.S
1G6.63.2.4.S
1G2.80.2.4.S
1G4.80.2.4.S
1G6.80.2.4.S
62.9
94.3
125.7
92.8
139.2
185.7
154.7
232.1
309.4
232.1
348.1
464.2
371.3
557.0
742.7
1G2.40.3.4.S
1G4.40.3.4.S
1G6.40.3.4.S
1G2.45.3.4.S
1G4.45.3.4.S
1G6.45.3.4.S
1G2.50.3.4.S
1G4.50.3.4.S
1G6.50.3.4.S
1G2.63.3.4.S
1G4.63.3.4.S
1G6.63.3.4.S
1G2.80.3.4.S
1G4.80.3.4.S
1G6.80.3.4.S
1G2.40.4.4.S
1G4.40.4.4.S
1G6.40.4.4.S
1G2.45.4.4.S
1G4.45.4.4.S
1G6.45.4.4.S
1G2.50.4.4.S
1G4.50.4.4.S
1G6.50.4.4.S
1G2.63.4.4.S
1G4.63.4.4.S
1G6.63.4.4.S
1G2.80.4.4.S
1G4.80.4.4.S
1G6.80.4.4.S
Yüzey
Surface
kW
kW
kW
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
6
Toplam Güç
Total Power
Fanlar
Fans
mm
4.5
5.8
6.3
7.1
9.3
11.2
11.4
15.1
17.2
18.6
25.8
28.7
28.7
37.9
43.6
m2
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Tava
D.Tray
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
dm3
DT=8 K
Te=-8°C
SC4
Batarya
Coil
Ç›k›fl
Outlet
m
DT=10 K
Te=0°C
SC3
Say›s›
Number
Boru Hacmi
Tube Volume
m
SC2
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
x 3
x4
Fanlar
Fans
m3/h
SC1
MODEL
MODEL
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
NES • 4 mm Düflük H›zl› • Low Speed
Güç
Power
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
mm
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
2050
1800
1750
3260
2820
2540
4870
4500
4140
9090
8410
7770
8
7
7
10
8
8
13
12
11
19
18
17
17
15
14
22
19
17
25
23
21
35
32
30
7.4
13.1
20.4
10.1
13.9
20.2
13.5
20.3
27.0
18.3
28.5
36.6
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.12
0.12
0.12
0.19
0.19
0.19
0.29
0.29
0.29
0.63
0.63
0.63
39
39
39
38
38
38
45
45
45
52
52
52
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
11.3
14.2
15.8
17.6
21.6
23.3
27.8
34.9
37.8
45.2
57.8
64.5
7.4
9.5
10.8
11.8
14.6
15.7
18.6
23.3
25.4
29.7
38.1
42.5
4100
3600
3500
6510
5640
5080
9740
8990
8280
18180
16820
15540
9
8
7
11
9
8
14
13
12
21
20
18
18
16
16
25
21
19
27
25
23
38
36
33
10.5
16.9
23.9
15.2
22.8
30.4
23.7
35.5
47.4
34.6
51.8
69.1
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.24
0.24
0.24
0.38
0.38
0.38
0.58
0.58
0.58
1.26
1.26
1.26
42
42
42
41
41
41
48
48
48
55
55
55
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
94.3
141.4
188.6
139.2
208.9
278.5
232.1
348.1
464.2
348.1
522.2
696.2
17.2
21.2
24.0
26.2
31.9
35.0
40.4
52.6
57.3
69.9
90.2
100.6
11.6
14.3
16.2
17.4
21.2
23.7
26.5
35.4
39.1
47.0
60.7
67.7
6140
5400
5250
9770
8450
7620
14600
13480
12420
27270
25230
23310
9
8
8
11
10
9
15
14
13
22
21
19
19
17
16
26
22
20
29
26
24
40
37
34
15.1
22.7
30.3
21.1
31.7
42.8
34.4
52.1
70.0
51.5
77.3
103.1
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
76.1
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.36
0.36
0.36
0.57
0.57
0.57
0.87
0.87
0.87
1.89
1.89
1.89
44
44
44
43
43
43
50
50
50
57
57
57
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
125.7
188.6
251.4
185.7
278.5
371.3
309.4
464.2
618.9
464.2
696.2
928.3
22.5
28.1
32.1
35.3
43.4
46.6
55.7
69.8
75.8
92.9
120.3
134.4
14.9
18.7
21.6
23.8
29.2
31.5
37.1
46.6
50.8
62.7
81.1
90.8
8190
7200
7000
13040
11270
10150
19470
18000
16560
36360
33640
31080
10
8
8
12
10
9
16
15
13
23
22
20
20
18
17
27
23
21
30
28
25
42
39
36
19.0
28.7
38.9
27.9
41.9
55.8
45.7
68.6
91.5
68.4
102.5
136.7
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
60.3
60.3
60.3
76.1
88.9
88.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.48
0.48
0.48
0.76
0.76
0.76
1.16
1.16
1.16
2.52
2.52
2.52
45
45
45
44
44
44
51
51
51
58
58
58
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
kW
1G2.40.1.4.L
1G4.40.1.4.L
1G6.40.1.4.L
1G2.45.1.4.L
1G4.45.1.4.L
1G6.45.1.4.L
1G2.50.1.4.L
1G4.50.1.4.L
1G6.50.1.4.L
1G2.63.1.4.L
1G4.63.1.4.L
1G6.63.1.4.L
31.4
47.1
62.9
46.4
69.6
92.8
77.4
116.0
154.7
116.0
174.1
232.1
5.6
7.0
7.9
8.8
10.6
11.6
13.9
17.4
18.9
22.5
30.0
32.2
1G2.40.2.4.L
1G4.40.2.4.L
1G6.40.2.4.L
1G2.45.2.4.L
1G4.45.2.4.L
1G6.45.2.4.L
1G2.50.2.4.L
1G4.50.2.4.L
1G6.50.2.4.L
1G2.63.2.4.L
1G4.63.2.4.L
1G6.63.2.4.L
62.9
94.3
125.7
92.8
139.2
185.7
154.7
232.1
309.4
232.1
348.1
464.2
1G2.40.3.4.L
1G4.40.3.4.L
1G6.40.3.4.L
1G2.45.3.4.L
1G4.45.3.4.L
1G6.45.3.4.L
1G2.50.3.4.L
1G4.50.3.4.L
1G6.50.3.4.L
1G2.63.3.4.L
1G4.63.3.4.L
1G6.63.3.4.L
1G2.40.4.4.L
1G4.40.4.4.L
1G6.40.4.4.L
1G2.45.4.4.L
1G4.45.4.4.L
1G6.45.4.4.L
1G2.50.4.4.L
1G4.50.4.4.L
1G6.50.4.4.L
1G2.63.4.4.L
1G4.63.4.4.L
1G6.63.4.4.L
Yüzey
Surface
kW
kW
kW
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
7
Toplam Güç
Total Power
Fanlar
Fans
mm
3.7
4.8
5.4
5.9
7.0
7.9
9.3
11.6
12.6
14.8
20.2
21.3
m2
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Tava
D.Tray
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
dm3
DT=8 K
Te=-8°C
SC4
Batarya
Coil
Ç›k›fl
Outlet
m
DT=10 K
Te=0°C
SC3
Say›s›
Number
Boru Hacmi
Tube Volume
m
SC2
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
x 3
x4
Fanlar
Fans
m3/h
SC1
MODEL
MODEL
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
NES • 7 mm
Güç
Power
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
13
11
10
16
15
14
21
20
19
33
31
29
41
38
36
27
24
21
37
34
32
41
38
36
60
56
53
70
65
61
6.0
10.0
14.8
8.4
12.0
16.9
12.4
19.5
24.8
17.6
27.0
36.7
28.0
41.9
55.9
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.16
0.16
0.16
0.49
0.49
0.49
0.83
0.83
0.83
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
52
52
52
46
46
46
55
55
55
68
68
68
57
57
57
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
11.20
12.80
14.40
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
4.80
4.80
4.80
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
16.00
17.60
19.20
6.9
9.9
11.8
11.2
15.8
19.1
17.4
25.1
29.9
29.4
42.0
51.9
44.3
62.4
76.0
5.2
7.5
8.6
8.4
11.9
14.4
13.2
18.5
22.6
21.5
30.9
38.4
33.4
47.1
57.5
6510
5760
5190
10870
10000
9220
15870
14960
14200
31290
29260
27420
42200
39300
36720
14
12
11
18
16
15
23
22
21
37
34
32
45
42
39
29
26
23
41
38
35
45
42
40
66
62
58
77
72
67
9.9
15.3
21.1
14.4
21.6
28.8
23.1
35.1
46.3
34.6
51.9
69.2
54.7
82.0
109.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
48.3
60.3
76.1
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.32
0.32
0.32
0.98
0.98
0.98
1.66
1.66
1.66
3.8
3.8
3.8
3.6
3.6
3.6
55
55
55
49
49
49
58
58
58
71
71
71
60
60
60
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
22.40
25.60
28.80
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
9.60
9.60
9.60
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
32.00
35.20
38.40
16.2
22.1
26.2
25.2
35.1
42.7
39.3
55.5
68.0
66.3
94.3
116.0
99.5
140.0
170.3
10.9
14.9
17.7
16.8
23.8
28.7
26.6
37.6
46.1
44.3
63.1
77.7
66.5
93.7
114.2
8.1
11.1
13.3
12.6
17.7
21.6
19.5
27.8
34.2
33.6
47.8
58.9
50.0
70.6
86.2
9760
8640
7840
16300
15000
13820
23810
22440
21300
46930
43890
41120
63300
58940
55070
15
13
12
19
17
16
25
23
22
38
36
34
47
44
41
31
27
24
43
40
36
47
44
42
69
65
61
80
75
70
14.5
21.7
28.9
20.9
31.4
41.8
34.5
51.7
68.9
51.2
76.8
102.4
81.7
122.5
163.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
48.3
60.3
76.1
60.3
76.1
88.9
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.48
0.48
0.48
1.47
1.47
1.47
2.49
2.49
2.49
5.7
5.7
5.7
5.4
5.4
5.4
57
57
57
51
51
51
60
60
60
73
73
73
62
62
62
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
33.60
38.40
43.20
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
14.40
14.40
14.40
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
48.00
52.80
57.60
21.0
29.1
35.1
33.6
47.0
56.9
52.6
73.9
89.9
86.6
123.9
153.5
129.4
183.3
224.9
13.8
19.9
23.8
22.6
31.6
38.3
34.9
49.0
59.9
58.9
84.1
104.2
87.9
124.5
152.6
10.4
14.5
17.7
16.8
23.8
28.8
26.4
37.2
45.3
43.1
61.9
77.1
64.0
91.2
112.5
13020
11510
10450
21730
20000
18430
31740
29920
28400
62570
58510
54830
84400
78590
73430
15
13
12
20
18
17
26
24
23
40
37
35
49
46
43
32
28
26
45
41
38
49
46
44
72
67
63
84
78
73
18.7
28.6
37.8
27.5
41.3
55.1
45.5
68.2
91.0
68.2
102.3
136.4
108.8
163.2
217.6
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
88.9
76.1
88.9
88.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.64
0.64
0.64
1.96
1.96
1.96
3.32
3.32
3.32
7.6
7.6
7.6
7.2
7.2
7.2
58
58
58
52
52
52
61
61
61
74
74
74
63
63
63
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
44.80
51.20
57.60
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
19.20
19.20
19.20
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
64.00
70.40
76.80
kW
kW
kW
1G2.40.1.7.S
1G4.40.1.7.S
1G6.40.1.7.S
1G2.45.1.7.S
1G4.45.1.7.S
1G6.45.1.7.S
1G2.50.1.7.S
1G4.50.1.7.S
1G6.50.1.7.S
1G2.63.1.7.S
1G4.63.1.7.S
1G6.63.1.7.S
1G2.80.1.7.S
1G4.80.1.7.S
1G6.80.1.7.S
18.5
27.7
37.0
27.3
40.9
54.6
45.5
68.2
91.0
68.2
102.4
136.5
109.2
163.8
218.4
5.2
7.3
8.6
8.3
11.4
14.1
13.1
18.4
22.5
21.3
31.3
38.1
33.0
46.5
56.7
3.5
5.0
5.8
5.6
7.7
9.5
8.7
12.4
15.0
13.8
21.0
25.9
22.1
31.2
38.0
1G2.40.2.7.S
1G4.40.2.7.S
1G6.40.2.7.S
1G2.45.2.7.S
1G4.45.2.7.S
1G6.45.2.7.S
1G2.50.2.7.S
1G4.50.2.7.S
1G6.50.2.7.S
1G2.63.2.7.S
1G4.63.2.7.S
1G6.63.2.7.S
1G2.80.2.7.S
1G4.80.2.7.S
1G6.80.2.7.S
37.0
55.5
73.9
54.6
81.9
109.2
91.0
136.5
182.0
136.5
204.7
273.0
218.4
327.6
436.8
10.5
14.8
17.3
16.7
23.4
28.4
26.2
36.9
44.9
43.2
61.8
76.6
66.3
93.3
113.5
1G2.40.3.7.S
1G4.40.3.7.S
1G6.40.3.7.S
1G2.45.3.7.S
1G4.45.3.7.S
1G6.45.3.7.S
1G2.50.3.7.S
1G4.50.3.7.S
1G6.50.3.7.S
1G2.63.3.7.S
1G4.63.3.7.S
1G6.63.3.7.S
1G2.80.3.7.S
1G4.80.3.7.S
1G6.80.3.7.S
55.5
83.2
110.9
81.9
122.8
163.8
136.5
204.7
273.0
204.7
307.1
409.5
327.6
491.4
655.2
1G2.40.4.7.S
1G4.40.4.7.S
1G6.40.4.7.S
1G2.45.4.7.S
1G4.45.4.7.S
1G6.45.4.7.S
1G2.50.4.7.S
1G4.50.4.7.S
1G6.50.4.7.S
1G2.63.4.7.S
1G4.63.4.7.S
1G6.63.4.7.S
1G2.80.4.7.S
1G4.80.4.7.S
1G6.80.4.7.S
73.9
110.9
147.9
109.2
163.8
218.4
182.0
273.0
364.0
273.0
409.5
546.0
436.8
655.2
873.6
kW
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
8
Toplam Güç
Total Power
Fanlar
Fans
mm
3260
2880
2600
5440
5000
4610
7940
7480
7100
15650
14630
13710
21100
19650
18360
m2
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Tava
D.Tray
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
mm
2.6
3.7
4.3
4.2
5.7
7.1
6.6
9.2
11.2
10.6
15.9
19.1
16.6
23.4
28.6
DT=8 K
Te=-8°C
Batarya
Coil
Ç›k›fl
Outlet
dm3
DT=10 K
Te=0°C
SC4
Say›s›
Number
Boru Hacmi
Tube Volume
m
SC3
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
m
SC2
Yüzey
Surface
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
x 3
x4
Fanlar
Fans
m3/h
SC1
MODEL
MODEL
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
NES • 7 mm Düflük H›zl› • Low Speed
Güç
Power
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
9
8
7
11
10
9
14
13
12
20
19
18
18
16
15
25
22
20
26
25
23
37
35
33
6.0
10.0
14.8
8.4
12.0
16.9
12.4
19.5
24.8
17.6
27.0
36.7
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.12
0.12
0.12
0.19
0.19
0.19
0.29
0.29
0.29
0.63
0.63
0.63
39
39
39
38
38
38
45
45
45
52
52
52
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
5.8
8.2
9.7
9.4
12.7
14.7
14.3
20.2
23.1
24.2
33.8
40.9
4.3
6.2
7.1
7.0
9.5
11.0
10.7
15.0
17.2
17.9
25.1
30.5
4520
4010
3670
7150
6430
5800
10300
9640
9080
19120
18010
17080
10
9
8
12
11
10
15
14
13
22
21
20
20
18
17
27
24
22
29
27
26
40
38
36
9.9
15.3
21.1
14.4
21.6
28.8
23.1
35.1
46.3
34.6
51.9
69.2
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.24
0.24
0.24
0.38
0.38
0.38
0.58
0.58
0.58
1.26
1.26
1.26
42
42
42
41
41
41
48
48
48
55
55
55
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
13.8
18.5
21.4
21.2
28.6
32.9
32.9
45.0
53.2
54.3
75.3
90.3
9.3
12.4
14.4
14.1
19.2
22.1
22.1
30.3
36.0
36.0
50.1
60.3
6.9
9.3
10.8
10.6
14.4
16.5
16.3
22.5
26.8
27.1
37.7
45.4
6770
6010
5510
10730
9650
8690
15450
14460
13620
28680
27020
25610
10
9
8
12
11
10
16
15
14
23
22
21
21
19
17
28
25
23
30
28
27
42
40
38
14.5
21.7
28.9
20.9
31.4
41.8
34.5
51.7
68.9
51.2
76.8
102.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
48.3
60.3
76.1
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.36
0.36
0.36
0.57
0.57
0.57
0.87
0.87
0.87
1.89
1.89
1.89
44
44
44
43
43
43
50
50
50
57
57
57
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
17.8
24.6
28.6
28.2
38.0
44.0
43.4
59.0
69.3
72.3
100.5
121.3
11.7
16.6
19.3
18.9
25.5
29.5
28.6
39.1
46.1
48.6
67.7
81.9
8.6
12.2
14.4
14.0
19.0
22.0
21.4
29.3
34.5
35.9
50.3
61.0
9030
8020
7340
14320
12880
11590
20600
19280
18150
38240
36020
34150
11
9
9
13
12
10
17
16
15
24
23
22
22
20
18
30
27
24
32
30
28
44
42
39
18.7
28.6
37.8
27.5
41.3
55.1
45.5
68.2
91.0
68.2
102.3
136.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
88.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.48
0.48
0.48
0.76
0.76
0.76
1.16
1.16
1.16
2.52
2.52
2.52
45
45
45
44
44
44
51
51
51
58
58
58
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
kW
kW
kW
1G2.40.1.7.L
1G4.40.1.7.L
1G6.40.1.7.L
1G2.45.1.7.L
1G4.45.1.7.L
1G6.45.1.7.L
1G2.50.1.7.L
1G4.50.1.7.L
1G6.50.1.7.L
1G2.63.1.7.L
1G4.63.1.7.L
1G6.63.1.7.L
18.5
27.7
37.0
27.3
40.9
54.6
45.5
68.2
91.0
68.2
102.4
136.5
4.4
6.2
7.1
7.0
9.3
10.9
10.8
14.9
17.3
17.3
25.1
30.2
2.9
4.1
4.9
4.6
6.2
7.3
7.1
10.0
11.6
11.1
16.6
20.4
1G2.40.2.7.L
1G4.40.2.7.L
1G6.40.2.7.L
1G2.45.2.7.L
1G4.45.2.7.L
1G6.45.2.7.L
1G2.50.2.7.L
1G4.50.2.7.L
1G6.50.2.7.L
1G2.63.2.7.L
1G4.63.2.7.L
1G6.63.2.7.L
37.0
55.5
73.9
54.6
81.9
109.2
91.0
136.5
182.0
136.5
204.7
273.0
8.9
12.3
14.4
14.0
19.0
21.9
21.7
30.0
34.7
36.1
50.2
60.6
1G2.40.3.7.L
1G4.40.3.7.L
1G6.40.3.7.L
1G2.45.3.7.L
1G4.45.3.7.L
1G6.45.3.7.L
1G2.50.3.7.L
1G4.50.3.7.L
1G6.50.3.7.L
1G2.63.3.7.L
1G4.63.3.7.L
1G6.63.3.7.L
55.5
83.2
110.9
81.9
122.8
163.8
136.5
204.7
273.0
204.7
307.1
409.5
1G2.40.4.7.L
1G4.40.4.7.L
1G6.40.4.7.L
1G2.45.4.7.L
1G4.45.4.7.L
1G6.45.4.7.L
1G2.50.4.7.L
1G4.50.4.7.L
1G6.50.4.7.L
1G2.63.4.7.L
1G4.63.4.7.L
1G6.63.4.7.L
73.9
110.9
147.9
109.2
163.8
218.4
182.0
273.0
364.0
273.0
409.5
546.0
kW
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
9
Toplam Güç
Total Power
Fanlar
Fans
mm
2260
2010
1840
3580
3220
2900
5150
4820
4540
9560
9010
8540
m2
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Tava
D.Tray
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
mm
2.2
3.0
3.6
3.5
4.5
5.5
5.3
7.5
8.6
8.3
12.5
15.1
DT=8 K
Te=-8°C
Batarya
Coil
Ç›k›fl
Outlet
dm3
DT=10 K
Te=0°C
SC4
Say›s›
Number
Boru Hacmi
Tube Volume
m
SC3
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
m
SC2
Yüzey
Surface
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
x 3
x4
Fanlar
Fans
m3/h
SC1
MODEL
MODEL
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
NES • 10 mm
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
m3/h
m
m
dm3
mm
mm
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
1G2.40.1.10.S 13.3
1G4.40.1.10.S 20.0
1G6.40.1.10.S 26.6
1G2.45.1.10.S 19.7
1G4.45.1.10.S 29.5
1G6.45.1.10.S 39.3
1G2.50.1.10.S 32.8
1G4.50.1.10.S 49.1
1G6.50.1.10.S 65.5
1G2.63.1.10.S 49.1
1G4.63.1.10.S 73.7
1G6.63.1.10.S 98.3
1G2.80.1.10.S 78.6
1G4.80.1.10.S 117.9
1G6.80.1.10.S 157.2
2.9
4.2
5.2
4.6
6.5
8.2
7.2
10.5
12.8
12.3
17.6
22.4
18.2
26.0
32.5
2.2
3.2
3.8
3.5
4.7
6.2
5.5
7.8
9.6
9.1
13.1
16.7
13.9
19.8
24.7
1.7
2.6
3.1
2.9
3.8
5.0
4.4
6.3
7.7
7.4
10.6
13.5
11.3
16.1
20.1
3390
3080
2820
5600
5230
4890
8090
7710
7370
16060
15190
14400
21670
20460
19330
13
12
11
17
16
15
22
21
20
34
32
31
42
40
38
28
25
23
38
36
34
41
39
38
62
58
55
72
68
64
6.0
10.0
14.8
8.4
13.9
16.9
12.4
19.5
24.8
18.3
27.5
36.7
28.0
41.9
55.9
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.16
0.16
0.16
0.49
0.49
0.49
0.83
0.83
0.83
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
52
52
52
46
46
46
55
55
55
68
68
68
57
57
57
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
11.20
12.80
14.40
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
4.80
4.80
4.80
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
16.00
17.60
19.20
1G2.40.2.10.S
1G4.40.2.10.S
1G6.40.2.10.S
1G2.45.2.10.S
1G4.45.2.10.S
1G6.45.2.10.S
1G2.50.2.10.S
1G4.50.2.10.S
1G6.50.2.10.S
1G2.63.2.10.S
1G4.63.2.10.S
1G6.63.2.10.S
1G2.80.2.10.S
1G4.80.2.10.S
1G6.80.2.10.S
26.6
39.9
53.2
39.3
59.0
78.6
65.5
98.3
131.0
98.3
147.4
196.5
157.2
235.8
314.4
6.1
8.4
10.4
9.4
13.3
16.5
14.3
21.0
25.4
24.6
35.3
44.7
36.6
52.0
65.1
4.4
6.3
7.7
7.1
10.0
12.5
10.8
15.7
19.3
18.3
26.4
33.5
27.9
39.7
49.5
3.6
5.2
6.3
5.8
8.1
10.1
8.8
12.8
15.6
14.8
21.4
27.2
22.8
32.2
40.4
6770
6160
5630
11200
10450
9780
16180
15420
14730
32120
30370
28800
43330
40910
38650
15
13
12
18
17
16
24
23
22
38
36
34
46
44
41
30
28
25
42
40
37
45
43
41
68
64
61
79
74
70
10.6
15.3
21.1
14.4
21.6
28.8
23.1
35.1
46.3
34.6
51.9
69.2
54.7
82.0
109.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
48.3
60.3
60.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.32
0.32
0.32
0.98
0.98
0.98
1.66
1.66
1.66
3.8
3.8
3.8
3.6
3.6
3.6
55
55
55
49
49
49
58
58
58
71
71
71
60
60
60
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
22.40
25.60
28.80
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
9.60
9.60
9.60
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
32.00
35.20
38.4
1G2.40.3.10.S
1G4.40.3.10.S
1G6.40.3.10.S
1G2.45.3.10.S
1G4.45.3.10.S
1G6.45.3.10.S
1G2.50.3.10.S
1G4.50.3.10.S
1G6.50.3.10.S
1G2.63.3.10.S
1G4.63.3.10.S
1G6.63.3.10.S
1G2.80.3.10.S
1G4.80.3.10.S
1G6.80.3.10.S
39.9
59.9
79.8
59.0
88.4
117.9
98.3
147.4
196.5
147.4
221.1
294.8
235.8
353.7
471.7
9.1
12.7
15.5
14.1
20.1
24.8
22.1
31.5
39.6
36.7
52.5
66.3
54.9
78.1
97.7
6.8
9.5
11.6
10.6
15.0
18.7
16.5
23.5
29.6
28.1
40.2
50.7
41.8
59.4
74.4
5.6
7.7
9.5
8.7
12.3
15.2
13.4
19.2
24.1
22.9
32.7
41.2
34.1
48.5
60.6
10160
9230
8450
16800
15680
14670
24270
23120
22100
48170
45550
43200
64990
61360
57980
15
14
13
19
18
17
25
24
23
39
37
35
49
46
43
32
29
27
44
41
39
48
45
43
71
67
64
82
78
74
14.5
21.7
28.9
20.9
31.4
41.8
34.5
51.7
68.9
51.2
76.8
102.4
81.7
122.5
163.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
76.1
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.48
0.48
0.48
1.47
1.47
1.47
2.49
2.49
2.49
5.7
5.7
5.7
5.4
5.4
5.4
57
57
57
51
51
51
60
60
60
73
73
73
62
62
62
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
33.60
38.40
43.20
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
14.40
14.40
14.40
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
48.00
52.80
57.60
1G2.40.4.10.S
1G4.40.4.10.S
1G6.40.4.10.S
1G2.45.4.10.S
1G4.45.4.10.S
1G6.45.4.10.S
1G2.50.4.10.S
1G4.50.4.10.S
1G6.50.4.10.S
1G2.63.4.10.S
1G4.63.4.10.S
1G6.63.4.10.S
1G2.80.4.10.S
1G4.80.4.10.S
1G6.80.4.10.S
53.2
79.8
106.5
78.6
117.9
157.2
131.0
196.5
262.0
196.5
294.8
393.0
314.4
471.7
628.9
12.2
17.0
20.9
18.7
26.6
33.1
28.7
40.8
51.0
49.3
70.8
89.6
73.4
104.9
131.6
9.0
12.6
15.5
14.1
20.1
24.9
21.7
30.8
38.5
36.8
52.9
67.2
54.6
78.1
98.3
7.2
10.2
12.6
11.5
16.3
20.3
17.6
24.9
31.1
29.9
43.1
54.7
44.3
63.6
80.0
13550
12310
11270
22400
20900
19550
32350
30830
29460
64230
60730
57590
86660
81820
77300
16
14
13
20
19
18
26
25
24
41
39
37
51
48
45
33
30
28
46
43
40
50
47
45
74
70
66
86
81
77
19.0
28.6
38.1
27.5
41.3
55.1
45.5
68.2
91.0
68.2
102.3
136.4
108.8
163.2
217.6
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
33.7
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
42.4
48.3
60.3
60.3
76.1
76.1
76.1
88.9
88.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.64
0.64
0.64
1.96
1.96
1.96
3.32
3.32
3.32
7.6
7.6
7.6
7.2
7.2
7.2
58
58
58
52
52
52
61
61
61
74
74
74
63
63
63
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
44.80
51.20
57.60
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
19.20
19.20
19.20
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
64.00
70.40
76.80
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
10
Toplam Güç
Total Power
Güç
Power
kW
Tava
D.Tray
Fanlar
Fans
kW
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Batarya
Coil
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
kW
SC4
Say›s›
Number
Ç›k›fl
Outlet
kW
SC3
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
Boru Hacmi
Tube Volume
DT=8 K
Te=-8°C
Yüzey
Surface
DT=10 K
Te=0°C
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
SC2
m2
x 3
Fanlar
Fans
SC1
MODEL
MODEL
x4
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
NES • 10 mm Düflük H›zl› • Low Speed
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
m3/h
m
m
dm3
mm
mm
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
13.3
20.0
26.6
19.7
29.5
39.3
32.8
49.1
65.5
49.1
73.7
98.3
2.5
3.5
4.3
3.9
5.5
6.5
5.9
8.4
9.9
10.0
14.1
17.6
1.8
2.6
3.2
2.9
3.9
4.8
4.3
6.3
7.4
7.5
10.5
13.1
1.4
2.2
2.6
2.4
3.2
3.9
3.5
5.2
5.9
6.1
8.7
10.7
2430
2130
1970
3740
3420
3100
5250
4960
4730
9780
9310
8880
9
8
8
11
10
9
14
13
13
21
20
19
20
17
16
26
24
21
27
25
24
38
36
34
6.0
10.0
14.8
8.4
13.9
16.9
12.4
19.5
24.8
18.3
27.5
36.7
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.12
0.12
0.12
0.19
0.19
0.19
0.29
0.29
0.29
0.63
0.63
0.63
39
39
39
38
38
38
45
45
45
52
52
52
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
1G2.40.2.10.L 26.6
1G4.40.2.10.L 39.9
1G6.40.2.10.L 53.2
1G2.45.2.10.L 39.3
1G4.45.2.10.L 59.0
1G6.45.2.10.L 78.6
1G2.50.2.10.L 65.5
1G4.50.2.10.L 98.3
1G6.50.2.10.L 131.0
1G2.63.2.10.L 98.3
1G4.63.2.10.L 147.4
1G6.63.2.10.L 196.5
5.3
7.0
8.5
7.8
10.8
12.9
11.7
16.9
19.9
20.1
28.3
35.2
3.9
5.3
6.4
5.9
8.0
9.7
8.8
12.6
14.7
15.0
21.2
26.4
3.2
4.2
5.2
4.7
6.6
7.8
7.0
10.3
11.7
12.3
17.3
21.5
4850
4260
3940
7470
6830
6200
10490
9920
9450
19550
18610
17760
10
9
8
12
11
10
16
15
14
23
22
21
22
19
18
28
26
23
30
28
27
41
39
38
10.6
15.3
21.1
14.4
21.6
28.8
23.1
35.1
46.3
34.6
51.9
69.2
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.24
0.24
0.24
0.38
0.38
0.38
0.58
0.58
0.58
1.26
1.26
1.26
42
42
42
41
41
41
48
48
48
55
55
55
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
1G2.40.3.10.L
1G4.40.3.10.L
1G6.40.3.10.L
1G2.45.3.10.L
1G4.45.3.10.L
1G6.45.3.10.L
1G2.50.3.10.L
1G4.50.3.10.L
1G6.50.3.10.L
1G2.63.3.10.L
1G4.63.3.10.L
1G6.63.3.10.L
39.9
59.9
79.8
59.0
88.4
117.9
98.3
147.4
196.5
147.4
221.1
294.8
7.8
10.5
12.7
11.7
16.4
19.4
18.3
25.4
31.1
29.7
41.7
51.6
5.9
7.8
9.5
8.9
12.2
14.4
13.6
19.0
23.2
22.4
31.4
38.9
4.7
6.4
7.6
7.2
10.0
11.7
11.1
15.5
19.0
18.2
25.5
31.5
7280
6390
5910
11220
10250
9290
15730
14880
14180
29320
27910
26630
11
10
9
13
12
11
16
15
15
24
23
22
23
20
19
30
27
25
31
29
28
43
41
39
14.5
21.7
28.9
20.9
31.4
41.8
34.5
51.7
68.9
51.2
76.8
102.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.36
0.36
0.36
0.57
0.57
0.57
0.87
0.87
0.87
1.89
1.89
1.89
44
44
44
43
43
43
50
50
50
57
57
57
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
1G2.40.4.10.L
1G4.40.4.10.L
1G6.40.4.10.L
1G2.45.4.10.L
1G4.45.4.10.L
1G6.45.4.10.L
1G2.50.4.10.L
1G4.50.4.10.L
1G6.50.4.10.L
1G2.63.4.10.L
1G4.63.4.10.L
1G6.63.4.10.L
53.2
79.8
106.5
78.6
117.9
157.2
131.0
196.5
262.0
196.5
294.8
393.0
10.6
14.2
17.2
15.7
21.5
25.8
23.5
32.4
39.7
40.3
56.8
70.5
7.8
10.5
12.8
11.7
16.2
19.3
17.5
24.2
29.6
30.1
42.4
52.7
6.3
8.5
10.4
9.6
13.2
15.7
14.1
19.4
23.6
24.5
34.6
43.1
9720
8520
7880
14960
13680
12390
21000
19840
18900
39090
37210
35510
11
10
9
13
12
11
17
16
15
25
24
23
24
21
19
31
28
26
32
30
29
45
43
41
19.0
28.6
38.1
27.5
41.3
55.1
45.5
68.2
91.0
68.2
102.3
136.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
42.4
48.3
60.3
60.3
76.1
76.1
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.48
0.48
0.48
0.76
0.76
0.76
1.16
1.16
1.16
2.52
2.52
2.52
45
45
45
44
44
44
51
51
51
58
58
58
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
1G2.40.1.10.L
1G4.40.1.10.L
1G6.40.1.10.L
1G2.45.1.10.L
1G4.45.1.10.L
1G6.45.1.10.L
1G2.50.1.10.L
1G4.50.1.10.L
1G6.50.1.10.L
1G2.63.1.10.L
1G4.63.1.10.L
1G6.63.1.10.L
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
11
Toplam Güç
Total Power
Güç
Power
kW
Tava
D.Tray
Fanlar
Fans
kW
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Batarya
Coil
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
kW
SC4
Say›s›
Number
Ç›k›fl
Outlet
kW
SC3
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
Boru Hacmi
Tube Volume
DT=8 K
Te=-8°C
Yüzey
Surface
DT=10 K
Te=0°C
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
SC2
m2
x 3
Fanlar
Fans
SC1
MODEL
MODEL
x4
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
NES • 12 mm
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
m3/h
m
m
dm3
mm
mm
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
1G2.40.1.12.S 11.3
1G4.40.1.12.S 16.9
1G6.40.1.12.S 22.6
1G2.45.1.12.S 16.7
1G4.45.1.12.S 25.0
1G6.45.1.12.S 33.4
1G2.50.1.12.S 27.8
1G4.50.1.12.S 41.7
1G6.50.1.12.S 55.6
1G2.63.1.12.S 41.7
1G4.63.1.12.S 62.5
1G6.63.1.12.S 83.4
1G2.80.1.12.S 66.7
1G4.80.1.12.S 100.1
1G6.80.1.12.S 133.4
2.6
3.8
4.8
4.2
6.0
7.5
6.4
9.5
11.6
11.1
16.0
20.4
16.4
23.4
29.8
1.9
2.9
3.5
3.2
4.3
5.7
4.8
7.1
8.8
8.3
12.1
15.5
12.6
17.9
22.7
1.5
2.4
2.9
2.6
3.5
4.6
3.9
5.8
7.1
6.8
9.8
12.6
10.3
14.6
18.5
3460
3170
2900
5680
5340
5000
8170
7830
7520
16200
15420
14680
21910
20780
19730
13
12
11
17
16
15
22
21
20
35
33
31
43
40
38
28
26
24
39
37
34
42
40
38
62
59
56
72
69
65
6.0
10.0
14.8
8.4
13.9
16.9
12.4
19.5
24.8
18.3
27.5
36.7
28.0
41.9
55.9
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
33.7
42.4
42.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.16
0.16
0.16
0.49
0.49
0.49
0.83
0.83
0.83
1.9
1.9
1.9
1.8
1.8
1.8
52
52
52
46
46
46
55
55
55
68
68
68
57
57
57
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
11.20
12.80
14.40
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
4.80
4.80
4.80
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
16.00
17.60
19.20
1G2.40.2.12.S
1G4.40.2.12.S
1G6.40.2.12.S
1G2.45.2.12.S
1G4.45.2.12.S
1G6.45.2.12.S
1G2.50.2.12.S
1G4.50.2.12.S
1G6.50.2.12.S
1G2.63.2.12.S
1G4.63.2.12.S
1G6.63.2.12.S
1G2.80.2.12.S
1G4.80.2.12.S
1G6.80.2.12.S
22.6
33.9
45.2
33.4
50.0
66.7
55.6
83.4
111.2
83.4
125.1
166.8
133.4
200.1
266.9
5.6
7.6
9.7
8.4
11.9
15.1
12.9
19.1
23.3
22.2
32.0
41.0
32.9
46.9
59.5
4.1
5.8
7.1
6.4
9.1
11.4
9.8
14.3
17.6
16.8
24.1
31.0
25.2
35.8
45.4
3.3
4.7
5.9
5.3
7.4
9.4
7.9
11.6
14.2
13.7
19.7
25.2
20.6
29.3
37.1
6910
6330
5800
11350
10680
10000
16330
15650
15040
32390
30830
29350
43820
41560
39460
15
14
12
19
18
16
24
23
22
38
36
34
47
44
42
31
29
26
43
40
38
46
44
42
68
65
62
80
76
72
10.6
15.3
21.1
14.4
21.6
28.8
23.1
35.1
46.3
34.6
51.9
69.2
54.7
82.0
109.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
48.3
60.3
60.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.32
0.32
0.32
0.98
0.98
0.98
1.66
1.66
1.66
3.8
3.8
3.8
3.6
3.6
3.6
55
55
55
49
49
49
58
58
58
71
71
71
60
60
60
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
22.40
25.60
28.80
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
9.60
9.60
9.60
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
32.00
35.20
38.40
1G2.40.3.12.S
1G4.40.3.12.S
1G6.40.3.12.S
1G2.45.3.12.S
1G4.45.3.12.S
1G6.45.3.12.S
1G2.50.3.12.S
1G4.50.3.12.S
1G6.50.3.12.S
1G2.63.3.12.S
1G4.63.3.12.S
1G6.63.3.12.S
1G2.80.3.12.S
1G4.80.3.12.S
1G6.80.3.12.S
33.9
50.8
67.8
50.0
75.1
100.1
83.4
125.1
166.8
125.1
187.6
250.2
200.1
300.2
400.3
8.2
11.5
14.2
12.7
18.1
22.7
20.0
28.5
36.4
33.0
47.3
60.5
49.3
70.3
89.3
6.2
8.7
10.7
9.6
13.7
17.2
15.0
21.4
27.3
25.3
36.4
46.4
37.8
53.9
68.2
5.0
7.1
8.8
7.8
11.2
14.0
12.3
17.5
22.4
20.7
29.7
37.8
30.9
44.0
55.7
10370
9500
8700
17030
16020
15000
24490
23470
22550
48590
46240
44030
65720
62330
59190
15
14
13
20
18
17
25
24
23
40
38
36
49
47
44
33
30
27
45
42
40
48
46
44
72
68
65
83
79
75
14.5
21.7
28.9
20.9
31.4
41.8
34.5
51.7
68.9
51.2
76.8
102.4
81.7
122.5
163.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
21.3
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
60.3
76.1
76.1
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.48
0.48
0.48
1.47
1.47
1.47
2.49
2.49
2.49
5.7
5.7
5.7
5.4
5.4
5.4
57
57
57
51
51
51
60
60
60
73
73
73
62
62
62
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
33.60
38.40
43.20
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
14.40
14.40
14.40
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
48.00
52.80
57.60
1G2.40.4.12.S
1G4.40.4.12.S
1G6.40.4.12.S
1G2.45.4.12.S
1G4.45.4.12.S
1G6.45.4.12.S
1G2.50.4.12.S
1G4.50.4.12.S
1G6.50.4.12.S
1G2.63.4.12.S
1G4.63.4.12.S
1G6.63.4.12.S
1G2.80.4.12.S
1G4.80.4.12.S
1G6.80.4.12.S
45.2
67.8
90.3
66.7
100.1
133.4
111.2
166.8
222.4
166.8
250.2
333.6
266.9
400.3
533.7
11.1
15.6
19.3
16.9
24.0
30.3
25.8
36.7
46.6
44.5
64.1
82.1
66.5
95.1
120.8
8.2
11.5
14.3
12.9
18.2
23.0
19.6
27.8
35.2
33.6
48.4
62.1
50.0
71.5
91.1
6.7
9.4
11.7
10.4
14.8
18.6
15.8
22.5
28.4
27.4
39.6
50.7
40.8
58.4
74.4
13850
12680
11600
22700
21350
20000
32660
31290
30070
64780
61650
58700
87630
83110
78910
16
15
14
20
19
18
26
25
24
41
39
38
51
49
46
34
31
28
47
44
41
50
48
46
75
71
68
87
83
78
19.0
28.6
38.1
27.5
41.3
55.1
45.5
68.2
91.0
68.2
102.3
136.4
108.8
163.2
217.6
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
33.7
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
48.3
60.3
76.1
60.3
76.1
88.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
800
800
800
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.64
0.64
0.64
1.96
1.96
1.96
3.32
3.32
3.32
7.6
7.6
7.6
7.2
7.2
7.2
58
58
58
52
52
52
61
61
61
74
74
74
63
63
63
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
44.80
51.20
57.60
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
19.20
19.20
19.20
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
64.00
70.40
76.80
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
12
Toplam Güç
Total Power
Güç
Power
kW
Tava
D.Tray
Fanlar
Fans
kW
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Batarya
Coil
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
kW
SC4
Say›s›
Number
Ç›k›fl
Outlet
kW
SC3
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
Boru Hacmi
Tube Volume
DT=8 K
Te=-8°C
Yüzey
Surface
DT=10 K
Te=0°C
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
SC2
m2
x 3
Fanlar
Fans
SC1
MODEL
MODEL
x4
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
NES • 12 mm Düflük H›zl› • Low Speed
KAPAS‹TE TABLOSU / CAPACITY TABLE
Ses Bas›nç Seviyesi
Sound Pressure Level
m3/h
m
m
dm3
mm
mm
mm
mm
n
kW
(3m)dB(A)
kW
kW
kW
11.3
16.9
22.6
16.7
25.0
33.4
27.8
41.7
55.6
41.7
62.5
83.4
2.2
3.2
3.9
3.5
4.9
6.0
5.3
7.7
9.2
9.1
12.9
16.2
1.6
2.4
3.0
2.7
3.6
4.5
3.9
5.8
6.8
6.8
9.6
12.2
1.3
1.9
2.4
2.2
3.0
3.6
3.2
4.7
5.4
5.6
7.8
9.9
2470
2220
2010
3780
3500
3220
5290
5060
4820
9860
9440
9050
10
9
8
11
10
10
14
14
13
21
20
19
20
18
16
26
24
22
27
26
25
38
36
35
6.0
10.0
14.8
8.4
13.9
16.9
12.4
19.5
24.8
18.3
27.5
36.7
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0.12
0.12
0.12
0.19
0.19
0.19
0.29
0.29
0.29
0.63
0.63
0.63
39
39
39
38
38
38
45
45
45
52
52
52
1.30
1.95
2.60
2.40
3.20
4.00
4.00
5.00
6.00
7.20
8.40
9.60
0.65
0.65
0.65
0.80
0.80
0.80
2.00
2.00
2.00
2.40
2.40
2.40
1.95
2.60
3.25
3.20
4.00
4.80
6.00
7.00
8.00
9.60
10.80
12.00
1G2.40.2.12.L 22.6
1G4.40.2.12.L 33.9
1G6.40.2.12.L 45.2
1G2.45.2.12.L 33.4
1G4.45.2.12.L 50.0
1G6.45.2.12.L 66.7
1G2.50.2.12.L 55.6
1G4.50.2.12.L 83.4
1G6.50.2.12.L 111.2
1G2.63.2.12.L 83.4
1G4.63.2.12.L 125.1
1G6.63.2.12.L 166.8
4.7
6.4
7.9
7.0
9.8
11.9
10.5
15.3
18.2
18.1
25.6
32.3
3.5
4.8
5.9
5.3
7.3
9.0
7.8
11.5
13.6
13.6
19.3
24.3
2.9
3.9
4.8
4.3
6.0
7.3
6.3
9.4
10.8
11.1
15.8
19.9
4940
4430
4010
7550
6990
6430
10580
10110
9640
19720
18870
18100
11
10
9
12
12
11
16
15
14
23
22
21
22
20
18
29
26
24
30
28
27
42
40
38
10.6
15.3
21.1
14.4
21.6
28.8
23.1
35.1
46.3
34.6
51.9
69.2
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0.24
0.24
0.24
0.38
0.38
0.38
0.58
0.58
0.58
1.26
1.26
1.26
42
42
42
41
41
41
48
48
48
55
55
55
2.60
3.90
5.20
4.80
6.40
8.00
8.00
10.00
12.00
14.40
16.80
19.20
1.30
1.30
1.30
1.60
1.60
1.60
4.00
4.00
4.00
4.80
4.80
4.80
3.90
5.20
6.50
6.40
8.00
9.60
12.00
14.00
16.00
19.20
21.60
24.00
1G2.40.3.12.L
1G4.40.3.12.L
1G6.40.3.12.L
1G2.45.3.12.L
1G4.45.3.12.L
1G6.45.3.12.L
1G2.50.3.12.L
1G4.50.3.12.L
1G6.50.3.12.L
1G2.63.3.12.L
1G4.63.3.12.L
1G6.63.3.12.L
33.9
50.8
67.8
50.0
75.1
100.1
83.4
125.1
166.8
125.1
187.6
250.2
7.1
9.7
11.6
10.6
14.8
18.0
16.5
23.1
28.7
26.6
37.6
47.3
5.3
7.2
8.8
7.9
11.1
13.5
12.4
17.3
21.5
20.2
28.4
35.7
4.3
5.9
7.1
6.5
9.1
10.9
10.1
14.1
17.6
16.4
23.1
28.9
7410
6650
6030
11340
10490
9650
15870
15160
14460
29570
28300
27150
11
10
9
13
12
11
16
16
15
24
23
22
23
21
19
30
28
25
31
30
28
44
42
40
14.5
21.7
28.9
20.9
31.4
41.8
34.5
51.7
68.9
51.2
76.8
102.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
33.7
33.7
33.7
33.7
42.4
42.4
42.4
42.4
48.3
48.3
60.3
60.3
21.3
21.3
21.3
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
0.36
0.36
0.36
0.57
0.57
0.57
0.87
0.87
0.87
1.89
1.89
1.89
44
44
44
43
43
43
50
50
50
57
57
57
3.90
5.85
7.80
7.20
9.60
12.00
12.00
15.00
18.00
21.60
25.20
28.80
1.95
1.95
1.95
2.40
2.40
2.40
6.00
6.00
6.00
7.20
7.20
7.20
5.85
7.80
9.75
9.60
12.00
14.40
18.00
21.00
24.00
28.80
32.40
36.00
1G2.40.4.12.L
1G4.40.4.12.L
1G6.40.4.12.L
1G2.45.4.12.L
1G4.45.4.12.L
1G6.45.4.12.L
1G2.50.4.12.L
1G4.50.4.12.L
1G6.50.4.12.L
1G2.63.4.12.L
1G4.63.4.12.L
1G6.63.4.12.L
45.2
67.8
90.3
66.7
100.1
133.4
111.2
166.8
222.4
166.8
250.2
333.6
9.6
13.1
15.9
14.1
19.6
24.0
21.0
29.5
36.5
36.4
51.4
64.8
7.1
9.8
11.8
10.6
14.7
18.0
15.8
21.9
27.1
27.3
38.6
48.7
5.8
7.9
9.7
8.7
11.9
14.6
12.6
17.5
21.5
22.4
31.6
39.9
9870
8880
8040
15120
14000
12880
21150
20220
19280
39430
37730
36190
12
10
9
14
13
12
17
16
16
25
24
23
24
22
20
31
29
27
32
31
30
45
44
42
19.0
28.6
38.1
27.5
41.3
55.1
45.5
68.2
91.0
68.2
102.3
136.4
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
21.3
26.9
33.7
33.7
33.7
42.4
33.7
42.4
42.4
42.4
48.3
60.3
48.3
60.3
76.1
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
26.9
33.7
33.7
33.7
400
400
400
450
450
450
500
500
500
630
630
630
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
0.48
0.48
0.48
0.76
0.76
0.76
1.16
1.16
1.16
2.52
2.52
2.52
45
45
45
44
44
44
51
51
51
58
58
58
5.20
7.80
10.40
9.60
12.80
16.00
16.00
20.00
24.00
28.80
33.60
38.40
2.60
2.60
2.60
3.20
3.20
3.20
8.00
8.00
8.00
9.60
9.60
9.60
7.80
10.40
13.00
12.80
16.00
19.20
24.00
28.00
32.00
38.40
43.20
48.00
1G2.40.1.12.L
1G4.40.1.12.L
1G6.40.1.12.L
1G2.45.1.12.L
1G4.45.1.12.L
1G6.45.1.12.L
1G2.50.1.12.L
1G4.50.1.12.L
1G6.50.1.12.L
1G2.63.1.12.L
1G4.63.1.12.L
1G6.63.1.12.L
*Katalogda verilen üfleme mesafesi de¤erleri ideal durum içindir. Fanlar›n üfleme performans› çal›flma koflullar›na ba¤l› olarak (oda içi yerleflim, hava s›cakl›¤›, kar kal›nl›¤› vb.) de¤iflkenlik gösterir.
*The indicated air throws are valid for ideal conditions. Fans’ air throw performance may vary because of the surrounding conditions such as spatial dimensions, installation, air cooling, frost formation.
13
Toplam Güç
Total Power
Güç
Power
kW
Tava
D.Tray
Fanlar
Fans
kW
DT=7 K
DT=6 K
Te=-25°C Te=-31°C
Batarya
Coil
S›cak Gaz Girifl-Ç›k›fl
Hot Gas Inlet-Outlet
kW
SC4
Say›s›
Number
Ç›k›fl
Outlet
kW
SC3
Girifl
Inlet
Ak›fl kuvvetlendiricili
with Streamer
Boru Hacmi
Tube Volume
DT=8 K
Te=-8°C
Yüzey
Surface
DT=10 K
Te=0°C
Üfleme Mesafesi*
Air Th row*
x 1
x 2
Defrost Is›t›c›lar
Electric Defrost
SC2
m2
x 3
Fanlar
Fans
SC1
MODEL
MODEL
x4
Ba¤lant›lar
Connections
Hava Debisi
Air Flow
Kapasite
Capacity
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
L
BOYUTLAR / DIMENSIONS
C
C1
C2
E
M
H
B
W
S
A
Y
Diflli Dranaj Ba¤lant›s›
Drain (G-Thread)
Connection
MODEL
MODEL
NES • 4 • 7 • 10 • 12 mm
A¤›rl›k* / Weight
4 mm
7 mm
10 mm
12 mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
inch
kg
kg
kg
kg
1G2.40.1.1G4.40.1.1G6.40.1.1G2.45.1.1G4.45.1.1G6.45.1.1G2.50.1.1G4.50.1.1G6.50.1.1G2.63.1.1G4.63.1.1G6.63.1.1G2.80.1.1G4.80.1.1G6.80.1.-
1144
1144
1144
1294
1294
1294
1494
1494
1494
1694
1694
1694
2094
2094
2094
700
700
700
850
850
850
1050
1050
1050
1270
1270
1270
1670
1670
1670
-
-
222
222
222
222
222
222
222
222
222
212
212
212
212
212
212
660
660
660
790
790
790
960
960
960
1160
1160
1160
1360
1360
1360
580
580
580
710
710
710
880
880
880
1080
1080
1080
1280
1280
1280
530
530
660
530
530
660
530
660
660
615
815
815
715
915
915
720
720
850
690
690
820
710
840
840
860
1060
1060
1020
1220
1220
615
615
745
615
615
745
615
745
745
665
865
865
765
965
965
150
150
150
120
120
120
140
140
140
224
224
224
284
284
284
585
585
715
585
585
715
585
715
715
685
885
885
785
985
985
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
40
50
62
54
68
84
112
142
163
181
230
262
289
362
410
36
43
53
48
58
71
101
126
142
165
206
229
263
323
358
34
40
50
45
54
66
97
119
133
158
197
216
253
307
338
33
39
48
44
52
64
95
117
130
156
193
211
249
301
330
1G2.40.2.1G4.40.2.1G6.40.2.1G2.45.2.1G4.45.2.1G6.45.2.1G2.50.2.1G4.50.2.1G6.50.2.1G2.63.2.1G4.63.2.1G6.63.2.1G2.80.2.1G4.80.2.1G6.80.2.-
1794
1794
1794
2094
2094
2094
2494
2494
2494
2894
2894
2894
3694
3694
3694
1350
1350
1350
1650
1650
1650
2050
2050
2050
2470
2470
2470
3270
3270
3270
675
675
675
825
825
825
1025
1025
1025
1235
1235
1235
1635
1635
1635
-
222
222
222
222
222
222
222
222
222
212
212
212
212
212
212
660
660
660
790
790
790
960
960
960
1160
1160
1160
1360
1360
1360
580
580
580
710
710
710
880
880
880
1080
1080
1080
1280
1280
1280
530
530
660
530
530
660
530
660
660
615
815
815
715
915
915
720
720
850
690
690
820
710
840
840
860
1060
1060
1020
1220
1220
615
615
745
615
615
745
615
745
745
665
865
865
765
965
965
150
150
150
120
120
120
140
140
140
224
224
224
284
284
284
585
585
715
585
585
715
585
715
715
685
885
885
785
985
985
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
1 1/4”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
65
83
104
92
116
146
187
239
279
312
399
458
509
639
732
57
70
86
79
97
120
165
207
236
280
351
394
457
562
629
53
64
79
74
89
109
157
194
219
267
331
368
437
531
588
52
62
76
72
86
105
153
189
213
262
324
358
429
519
572
1G2.40.3.1G4.40.3.1G6.40.3.1G2.45.3.1G4.45.3.1G6.45.3.1G2.50.3.1G4.50.3.1G6.50.3.1G2.63.3.1G4.63.3.1G6.63.3.1G2.80.3.1G4.80.3.1G6.80.3.-
2444
2444
2444
2894
2894
2894
3494
3494
3494
4094
4094
4094
5294
5294
5294
2000
2000
2000
2450
2450
2450
3050
3050
3050
3670
3670
3670
4870
4870
4870
675
675
675
825
825
825
1025
1025
1025
1235
1235
1235
1635
1635
1635
650
650
650
800
800
800
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1600
1600
1600
222
222
222
222
222
222
222
222
222
212
212
212
212
212
212
660
660
660
790
790
790
960
960
960
1160
1160
1160
1360
1360
1360
580
580
580
710
710
710
880
880
880
1080
1080
1080
1280
1280
1280
530
530
660
530
530
660
530
660
660
615
815
815
715
915
915
720
720
850
690
690
820
710
840
840
860
1060
1060
1020
1220
1220
615
615
745
615
615
745
615
745
745
665
865
865
765
965
965
150
150
150
120
120
120
140
140
140
224
224
224
284
284
284
585
585
715
585
585
715
585
715
715
685
885
885
785
985
985
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
91
116
145
173
208
257
271
347
405
442
565
652
727
914
1051
78
96
119
153
179
219
239
298
341
393
493
555
649
798
896
73
88
109
146
168
203
226
279
315
374
464
517
618
751
835
71
85
105
143
163
197
221
271
305
366
453
502
606
733
810
1G2.40.4.1G4.40.4.1G6.40.4.1G2.45.4.1G4.45.4.1G6.45.4.1G2.50.4.1G4.50.4.1G6.50.4.1G2.63.4.1G4.63.4.1G6.63.4.1G2.80.4.1G4.80.4.1G6.80.4.-
3094
3094
3094
3694
3694
3694
4494
4494
4494
5294
5294
5294
6894
6894
6894
2650
2650
2650
3250
3250
3250
4050
4050
4050
4870
4870
4870
6470
6470
6470
675
675
675
825
825
825
1025
1025
1025
1235
1235
1235
1635
1635
1635
650
650
650
800
800
800
1000
1000
1000
1200
1200
1200
1600
1600
1600
222
222
222
222
222
222
222
222
222
212
212
212
212
212
212
660
660
660
790
790
790
960
960
960
1160
1160
1160
1360
1360
1360
580
580
580
710
710
710
880
880
880
1080
1080
1080
1280
1280
1280
530
530
660
530
530
660
530
660
660
615
815
815
715
915
915
720
720
850
690
690
820
710
840
840
860
1060
1060
1020
1220
1220
615
615
745
615
615
745
615
745
745
665
865
865
765
965
965
150
150
150
120
120
120
140
140
140
224
224
224
284
284
284
585
585
715
585
585
715
585
715
715
685
885
885
785
985
985
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
2”
160
192
238
222
269
332
348
447
524
571
732
846
944
1189
1370
142
166
203
196
230
280
305
382
438
507
635
717
841
1034
1164
135
156
189
186
215
260
288
356
403
481
596
666
800
972
1081
133
151
184
182
209
252
281
346
390
471
581
646
784
948
1049
*A¤›rl›klar yaklafl›k olarak hesaplanm›flt›r.
* The weights are calculated approximately.
14
AMONYAKLI SO⁄UTUCULAR
AMMONIA COOLERS
NES • 4 • 7 • 10 • 12 mm
TEKN‹K Ç‹Z‹M / DRAWING
C
E
Y
D out
E
60
D in
H
M
min.H
B
S
W
L
A
C
E
C1
C1
ASKI AYAKLARI / CEILING HANGERS
E
040-045-050
063-080
60
30
H
85
25
60
25
25
60
M
50
L
12x30 SLOT
12x30 SLOT
C
E
C1
C2
C1
E
ALT AYAK / BASE PLATE
50
60
20
40
H
M
25
60
12
L
C
C1
C2
C2
60
H
M
E
L
15
C1
E

Benzer belgeler

fewr- tavan tipi oda soğutucular

fewr- tavan tipi oda soğutucular • Casing material is AlMg3, • All products are powder coated with RAL 9016 providing high corrosion resistance, smooth surface and decorative appearance. • Hinged side covers and drip tray for easy...

Detaylı

fes- oda soğutucular

fes- oda soğutucular Friterm farklı markalarda fan kullanma hakkına sahiptir. Bu duruma bağlı olarak fan bilgilerinde kısmi farklılıklar olabilir. Friterm reserves the right to use fans of different manufacturers. Depe...

Detaylı

kullanım kılavuzu

kullanım kılavuzu Joining appliances together in line (Fig. 1) • Place the appliances side by side and level to the same height. • Join the appliances by use of the special fixing holes on the side of the fryer. E...

Detaylı