Kullanım ve Bakım Kılavuzu Buzdolabı

Transkript

Kullanım ve Bakım Kılavuzu Buzdolabı
Derin Dondurucu Altta
Buzdolabý
Önemli Güvenlik Talimatlarý ....... 265-266
Montaj ......................................... 267-271
Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý ............ 272
Taze Gýda Özellikleri .................. 273-275
Derin Dondurucu Özellikleri ............... 276
Yiyecek Saklama Ýpuçlarý ................... 277
Bakým ve Temizlik ....................... 278-281
Çalýþma Sesleri .................................. 282
Sorun Giderme ........................... 283-285
Kullaným ve Bakým Kýlavuzu
AMANA MODELLERi
AB1924PEKB
AB1924PEKS
AB1924PEKW
AB2026LEKB
AB2026LEKS
AB2026LEKW
AB2026PEKB
AB2026PEKS
AB2026PEKW
AB2026REKB
AB2026REKS
AB2026REKW
AB2225PEKB
AB2225PEKS
AB2225PEKW
AB2526PEKB
AB2526REKS
AB2526PEKW
GB1924PEKS
GB1924PEKW
GB2026GEKB
GB2026GEKS
GB2026GEKW
GB2026HEKB
GB2026HEKS
GB2026HEKW
GB2026LEKB
GB2026LEKS
GB2026LEKW
GB2026PEKB
GB2026PEKS
GB2026PEKW
GB2026PELB
GB2026PELS
GB2026PELW
GB2026REKB
GB2026REKS
GB2026REKW
GB2225PEKW
GB2526LEKS
GB2526PEKW
GB2526REKS
G32027WEKB
G32026PEKB
G32026PEKS
G32026PEKW
G32026PELB
G32026PELS
G32026PELW
G32526PEKB
G32526PEKS
G32526PEKW
AB 1924PEKB
AB 1924PEKS
AB 1924PEKW
GB 1924PEKS
GB 1924PEKW
G3 2027WEKB
G3 2026PEKB
G3 2026PEKS
G3 2026PEKW
G3 2026PELB
G3 2026PELS
G3 2026PELW
G3 2526PEKB
G3 2526PEKS
G3 2526PEKW
GB 2026PEKB
GB 2026PEKS
GB 2026PEKW
GB 2026PELB
GB 2026PELS
GB 2026PELW
GB 2026REKB
GB 2026REKS
GB 2026REKW
AB 2225PEKB
AB 2225PEKS
AB 2225PEKW
GB 2225PEKW
GB 2526LEKS
GB 2526PEKW
GB 2526REKS
AB 2526PEKB
AB 2526PEKS
AB 2526PEKW
Brüt Toplam
530
530
561
708
568
Brüt-Taze Gıda
368
368
404
500
411
568
568
626
626
626
712
411
411
444
444
444
Brüt-Derin Dondurucu
162
162
157
208
504
157
157
157
182
182
182
ABD Ölçü Birimi (Ayak)
19
19
20
208
25
20
20
20
22
22
22
Net-Toplam
519
519
25
552
699
558
558
558
614
614
614
703
Net-Taze Gıda
361
Net-Derin Dondurucu
158
361
399
495
406
406
406
437
437
437
500
158
153
204
152
152
152
177
177
177
203
Derinlik x En x Yükseklik (cm)
Kapı Hariç Kabin Derinliği (cm)
77x75x170
77x75x170
67x90,5x178
79,5x90,5x178
67x90,5x178
67x90,5x178
67x90,5x178
79,4x83x178
79,4x83x178
79,4x83x178
79,4x90,5x178
70
70
60
72,5
60
60
60
71,1
71,1
71,1
73,7
Derinlik(Kapı ve Tutamak dahil)
83,5
83,5
73
87
74
74
74
84,5
84,5
84,5
87,0
Yıllık Elektrik Tüketimi (kWh)
498
498
547
617
518
518
518
474
474
474
500
Günlük Elektrik Tüketimi (kWh)
1,36
1,36
1,49
1,69
1,41
1,41
1,41
1,30
1,30
1,30
1,37
Ses Seviyesi (dBA)
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
Enerji Sınıfı
A
A
A
A
A
A
A
A+
A+
A+
A+
MODELLER
AB 2026LEKB GB 2026GEKB
AB 2026LEKS GB 2026GEKS
AB 2026LEKW GB 2026GEKW
AB 2026PEKB GB 2026HEKB
AB 2026PEKS GB 2026HEKS
AB 2026PEKW GB 2026HEKW
AB 2026REKB GB 2026LEKB
AB 2026REKS GB 2026LEKS
AB 2026REKW GB 2026LEKW
AMANA BUZDOLAPLARI MODELLERİ VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ
KAPASİTE (litre)
ÖZELLİKLER
Free-O-Frost Teknolojisi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Temp-Assure Sıcaklık Kontrolü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Dokunmatik Elektronik Kontrol
Jazz
Jazz
.
Jazz (G3 2026)
Utah (G3 2027)
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Jazz
Su ve Buz Pınarı
G3 2027 (içeriden)
Monoblok Gövde
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Besleme (Volt/hz)
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
220/50
Ambalajlı Ağırlık (kg)
140
140
138
161
140
140
140
140
140
140
161
Net Ağırlık
125
125
123
146
133
133
133
133
133
133
146
SICAKLIK VE NEM BÖLGELERİ
Taze Gıda Bölümü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Derin Dondurucu (-18 ile -24oC)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Standart göz
Standart göz
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Şarküteri Bölümü (0-1oC)
Süt ve İçecek Bölümü (1-2oC)
.
AB 2526 PEKW (Beyaz)
İkinci Süt ve İçecek Bölümü (1-2oC)
Nem Ayarlı Taze Meyve Bölümü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nem Ayarlı Taze Sebze Bölümü
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
HTK 531 S
HTK 531 S
HTK 531 S
HTK 531 W
HTK 531 W
HTK 531 W
Ön kapı
Ön kapı
Ön kapı
Ön kapı
Ön kapı
Ön kapı
Ön kapı
1.067x907
1.067x907
1.067x907
592x918
592x918
592x918
AKSESUARLAR
Trim Kit (Paslanmaz Çelik)
HTKT 05S
Trim Kit (Siyah)
Trim Kit (Beyaz)
Cover Kit
Ön Kapı
Ön Kapı
Ön kapı/komple
Ön kapı
PANEL ÖLÇÜLERİ (mm) (Hazırlanan panellerde kalınlık 6 mm olmalıdır)
Buzdolabı Kapısı
Derin Dondurucu Kapısı
Derin Dondurucu Alt
Derin Dondurucu Üst
425x1.067 (2 adet)
917x592
Önemli Güvenlik Talimatlarý
Montaj Elemaný: Lütfen bu kýlavuzu cihazýn yakýnýnda
býrakýn.
Tüketici: Lütfen bu Kullaným ve Bakým Kýlavuzu’nu okuyun
ve gelecekte baþvurmak üzere saklayýn. Bu kýlavuzda,
doðru kullaným ve bakým bilgileri verilmiþtir.
Güvenlik Simgelerini, Sözcüklerini, Etiketlerini
Tanýma
TEHLÝKE
TEHLÝKE – Aðýr kiþisel yaralanmayla veya ölümle
SONUÇLANABÝLECEK ani tehlikeler.
Satýn alma kanýtý olarak satýþ makbuzunu ve/veya iptal
edilen çeki saklayýn.
Buzdolabýnýzýn eksiksiz model ve seri numarasý kimliði
bilgilerini yanýnýzda bulundurun. Bunlar, buzdolabý
bölmesinin içinde sol üst köþedeki bir veri levhasýnda yer
alýr. Kolayca eriþmek için bu sayýlarý aþaðý kaydedin.
UY
ARI
UYARI
UY
ARI – Aðýr kiþisel yaralanmayla ve ölümle
UYARI
SONUÇLANABÝLECEK tehlikeler veya güvenli olmayan
uygulamalar.
DÝKKA
T
DÝKKAT
Model Numarasý
Seri Numarasý
Satýn Alma Tarihi
Cihazlarýmýzýn kalitesini ve performansýný iyileþtirmeye
yönelik sürekli çalýþmalarýmýzýn sonucu olarak, bu
kýlavuzda düzeltme yapmadan cihazda deðiþiklikler
yapmamýz gerekebilir.
Güvenlik Talimatlarý Hakkýnda Bilmeniz
Gerekenler
Bu kýlavuzda yer alan Uyarýlar ve Önemli Güvenlik
Talimatlarý, gerçekleþebilecek tüm olasý koþullarý ve
durumlarý kapsayacak þekilde tasarlanmamýþtýr. Cihazý
monte ederken, bakýmýný yaparken veya kullanýrken saðduyu,
dikkat ve özen gösterilmelidir.
Anlamadýðýnýz sorunlar veya durumlar için her zaman
üreticiye baþvurun.
DÝKKA
T – Hafif kiþisel yaralanmayla veya mal hasarýyla
DÝKKAT
SONUÇLANABÝLECEK tehlikeler ya da güvenli olmayan
uygulamalar.
TEHLÝKE
Yaralanma veya ölüm riskini en alt düzeye indirmek için
aþaðýdakileri içeren temel önlemleri alýn:
ÖNEMLÝ: “Yalnýzca birkaç gün için” dýþarýda býrakýlsalar
dahi, hurdaya çýkarýlan veya çöpe atýlan buzdolaplarý
tehlike taþýmaya devam eder. Eski buzdolabýnýzý
atýyorsanýz, kazalarý önlemek için
aþaðýdaki talimatlarý yerine
getirin.
Eski buzdolabýnýzý veya derin
dondurucunuzu atmadan önce:
• Kapýlarý sökün.
• Çocuklarýn kolayca içine
girememesi için raflarýný
yerinde býrakýn.
265
Önemli Güvenlik Talimatlarý
UY
ARI
UYARI
Buzdolabýnýzý kullanýrken yangýn, elektrik çarpmasý, aðýr
yaralanma ve ölüm tehlikesini en alt düzeye indirmek için
aþaðýdakileri içeren temel önlemleri alýn:
12. Herhangi bir onarým yapmadan önce her zaman
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Kabloyu tutarak
deðil, fiþi tutarak çýkarýn.
1. Buzdolabýný kullanmadan önce tüm talimatlarý okuyun.
13. Buzdolabýný Montaj Talimatlarý’na uygun þekilde monte
edin. Tüm su, elektrik, enerji ve topraklama baðlantýlarý
yerel yönetmeliklere uygun olmalý ve gerektiðinde
lisanslý personel tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
2. Tüm yerel yönetmelikleri ve yasalarý dikkate alýn.
3. Topraklama talimatlarýný yerine getirdiðinizden emin
olun.
4. Cihazýn düzgün þekilde topraklanmadýðýndan kuþku
duyuyorsanýz, yetkili bir elektrikçiye kontrol ettirin.
5. Gaz borusuna topraklamayýn.
6. Soðuk su borusuna topraklamayýn.
7. Buzdolabý ayrý bir 220-240 volt, 10 amp., 50 HZ devre
hattýnda çalýþacak þekilde tasarlanmýþtýr.
8. Güç kablosu fiþinde deðiþiklik yapmayýn. Fiþin elektrik
prizine uymamasý durumunda, uygun prizi yetkili bir
elektrikçiye taktýrýn.
9. Ýki uçlu adaptör, uzatma kablosu veya güç þeridi
kullanmayýn.
10. Buzdolabý kumanda elemanlarýný kurcalamayýn.
11. Kullaným ve Bakým Kýlavuzu’nda veya yayýmlanmýþ
kullanýcý onarým talimatlarýnda özellikle önerilmemiþ
olmasý durumunda, buzdolabýnýn herhangi bir
parçasýný onarmayýn ya da deðiþtirmeyin. Talimatlarý
anlamýyorsanýz veya kiþisel beceri düzeyinizi aþýyorsa
onarýma kalkýþmayýn.
14. Buzdolabýnýzýn iyi durumda olmasýný saðlayýn.
Buzdolabýnýn bir yere çarpýlmasý veya düþürülmesi
hasar görmesine, arýzalanmasýna ya da sýzýntý
yapmasýna neden olabilir. Hasar görmesi durumunda,
buzdolabýný yetkili bir servis teknisyenine kontrol ettirin.
15. Yýpranmýþ güç kablolarýný ve/veya gevþek fiþleri
deðiþtirin.
16. Buzdolabýnda saklanan ürünler için her zaman
üreticinin saklama ve ideal ortam talimatlarýný okuyun
ve yerine getirin.
17. Buzdolabýnýz patlayýcý buharlarýn bulunduðu yerlerde
çalýþtýrýlmamalýdýr.
18. Çocuklar buzdolabýnýn hiçbir bölümüne týrmanmamalý,
sallanmamalý veya üzerine durmamalýdýr.
19. Su montajýndan kaynaklanan su döküntülerini veya
sýzýntýlarýný temizleyin.
20. Cihaz, gözetim altýnda olmayan küçük çocuklarýn veya
hasta kiþilerin kullanmasýna yönelik olarak
tasarlanmamýþtýr.
21. Buzdolabýyla oynamadýklarýnda emin olmak için küçük
çocuklarýn gözetim altýnda olmasý gerekir.
Buzdolabýnýzý Monte Etme
Bu talimatlar, biriminizin montajýnda size yardýmcý olmak üzere saðlanmýþtýr. Üretici hatalý montajdan sorumlu tutulamaz.
Ýzlenecek Adýmlar
...
Adýmlar...
Buzdolabý, yetkili bir mühendis tarafýndan bu montaj talimatlarýna uygun þekilde baðlanmalýdýr
baðlanmalýdýr..
Buzdolabýnýn kapý açýklýðýný, derinliðini ve geniþliðini ölçün. Gerekirse, tutamaçlarý veya kapýlarý çýkarýn. Mühendisin þunlarý da
yerine getirmesi gerekir:
1. Yerel su ve elektrik þirketinin baðlantý yönetmeliklerine uygun hareket etme.
2. Elektrik kaynaðý baðlantýlarýndan önce, su kaynaðý baðlantýlarýný tamamlama.
Güç kablosunun onarýmý veya deðiþtirilmesi yetkili bir mühendis tarafýndan yapýlmalýdýr
yapýlmalýdýr..
Not
Bir
a.
b.
c.
servis sorunu hakkýnda yazarken veya telefon ederken, aþaðýdaki bilgileri saðladýðýnýzdan emin olun:
Adýnýz, adresiniz ve telefon numaranýz;
d. Yaþadýðýnýz sorunun açýk þekilde tanýmý;
Model numarasý ve seri numarasý;
e. Satýn alma kanýtý (satýþ makbuzu)
Satýcýnýzýn veya mühendisinizin adý ve adresi;
BU TALÝMA
TLARI GELECEKTE BAÞVURMAK ÜZERE SAKLA
YIN
ALÝMATLARI
SAKLAYIN
266
Montaj
UY
ARI
UYARI
Yalnýzca yetkili mühendis tarafýndan gerçekleþtirilmelidir.
Buzdolabýnýz taþýma için özenle paketlenmiþtir. Raf
ambalajlarýný ve bantlarý çýkarýp atýn. Seri numarasý plakasýný
çýkarmayýn.
Açýklýðý Ölçme
Buzdolabýnýzý monte ederken ölçümleri dikkatli yapýn.
Buzdolabýnýn üstünde ve arkasýnda 1,3 cm (0,5 inç) boþluk
olmalýdýr.
Not: 60 cm derinliði olan modeller
Tezgahýn 25 mm çýkýntýsý varsa köþelerden 45° derece
kesin. Buzdolabýný kurmak ve düz durmasýný saðlamak için
buzdolabýnýn üst tarafýnda 7 mm ve her iki yanýnda 5 mm
boþluk býrakýn. Dolabýn arkasýnda istediðiniz büyüklükte
boþluk býrakabilirsiniz.
Döþeme veya zemin kaplamalarý (halý, karo, ahþap zemin,
kilimler vb.) açýklýðýn beklenenden daha az olmasýna yol
açabilir.
Ayný Düzeye Getirme baþlýðý altýndaki prosedür uygulanarak
bir miktar açýklýk kazanýlabilir.
ÖNEMLÝ: Buzdolabýnýn, üst kýsmýnýn tamamýyla kapalý
olacaðý bir girintiye monte edilecek olmasý durumunda uygun
açýklýðýn saðlanmasý için zeminden menteþe kapaðýnýn
üstüne kadar olan boyutlarý kullanýn.
Buzdolabýnýzý Taþýma
• Buzdolabýný HÝÇBÝR ZAMAN yanýna yatýrarak taþýmayýn.
Dik bir konum saðlanmasý mümkün deðilse, buzdolabýný
arkasýna yatýrýn. Buzdolabýný fiþe takmadan önce yaðýn
kompresöre geri dönmesi için yaklaþýk 30 dakika dik
þekilde durmasýný saðlayýn. Buzdolabýný hemen fiþe
takmak, dahili parçalarda hasara neden olabilir.
• Buzdolabýný taþýrken bir cihaz el arabasý kullanýn.
Buzdolabýný HER ZAMAN yanýndan veya arkasýndan
kamyona yükleyin; ASLA önden yüklemeyin.
• Kabini battaniyeye sararak veya buzdolabý ile el arabasý
arasýna dolgu malzemeleri yerleþtirerek, taþýma sýrasýnda
buzdolabýnýn dýþ kaplamasýný koruyun.
• Buzdolabýný kayýþlarla veya elastiki kablolarla iyice
baðlayýp, el arabasýna oturmasýný saðlayýn. Mümkünse,
kayýþlarý tutamaçlarýn arasýndan geçirin. Kayýþlarý fazla
sýkmayýn. Fazla sýkmanýn yarattýðý baský dýþ kaplamada
hasara veya çöküntülere yol açabilir.
Konum
• Buzdolabýný fýrýn, radyatör veya baþka bir ýsý kaynaðýnýn
yakýnýna monte etmeyin. Bu mümkün olmazsa, buzdolabýný
kabin malzemesiyle koruyun.
• Sýcaklýðýn 13° C’nin altýna düþtüðü veya 43° C’nin üzerine
çýktýðý yerlerde monte etmeyin. Bu sýcaklýklarda arýzalar
olabilir.
• Buzdolabý yalnýzca kapalý mekanda, ev içi kullaným
amaçlarýna yönelik olarak tasarlanmýþtýr.
Kapýyý ve Menteþeleri Çýkarma
ve Deðiþtirme
UY
ARI
UYARI
Bu görevin yerine getirilmesi için yetkili bir mühendisle
baðlantý kurun.
Su Kaynaðýný Baðlama Yöntemi
(bazý modeller)
UY
ARI
UYARI
Bu görevin yerine getirilmesi için yetkili bir mühendisle
baðlantý kurun.
Ayný Düzeye Getirme
UY
ARI
UYARI
Kiþisel mallarýnýzýn ve buzdolabýnýzýn hasar görmemesi
için aþaðýdakilere dikkat edin:
• Vinil veya diðer yer döþemelerini mukavva, kilim veya
diðer koruyucu malzemelerle koruyun.
• Ayný düzeye getirme prosedürünü gerçekleþtirirken
motorlu araçlar kullanmayýn.
Görünümünün iyileþtirilmesi ve devamlý performansýn
saðlanmasý için buzdolabý düz yerleþtirilmelidir.
Not
• Ayný düzeye getirmeden önce kapýyý ters çevirme, panel
montajý ve/veya su kaynaðý baðlantýsý gibi gereken tüm
iþlemleri yapýn.
Gereken Malzemeler
• 3/8 altýgen (lokma) tornavida
• Su terazisi
1. Ayak panelini çýkarýn.
• Klipsinden çýkarmak için iyice
kavrayýp dýþarý doðru çekin.
267
Montaj
2. Alttaki dirsek kapaklarýný çýkarýn.
• Kapak çentiðine bir kurþunkalemin silgili ucunu veya
baþka bir küt uçlu aracý yerleþtirin.
Çentik
Konumu
• Kapaðý serbest býrakmak için hafif
basýnç uygulayýn.
• Bir taraftan sallandýrýp dýþarý
çýkarýrken, kapaðýn çentikli tarafýna
aþaðý doðru basýnç uygulamaya
devam edin.
3. Buzdolabýnýn ön kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için
altýgen tornavidayý kullanarak her iki yandaki ön ayar
vidalarýný (A) döndürün.
Not
• Yeniden montajýn hatasýz þekilde gerçekleþtirilmesi için
ayak panelinin iç kýsmýndaki “top” (üst) iþaretinin doðru
yönlendirilmesini saðlayýn.
• Ayak paneli montaj klipsini kabinin altýndaki deliklerle
ayný hizaya getirin.
• Önce alt kýsmýný yerine yerleþtirin. Izgaranýn üst kýsmý
yerine yerleþinceye kadar üstten bastýrýn.
Yalnýzca çýkan
çekmece için:
Tekerlek Ayar Vidasý
1. Tam olarak zemine
Dengeleyici
oturuncaya kadar
Ayak
dengeleyici ayaklarý
saat yönünde çevirin.
Buzdolabýnýn tüm
aðýrlýðýnýn dengeleyici ayaklara yüklenmesi için tekerlek
ayar vidalarýný saatin tersi yönde 2 - 3 kez döndürün.
2. Izgara ve menteþe kapaklarýný yerine takýn. Düzgün
yerleþtirdiðinizden emin olmak için ýzgaranýn iç tarafýndaki
iþaretlere bakýn.
Tutamaçlar
Not
Monte edilmemiþlerse, tutamaçlar taze gýda bölümünün içine
yerleþtirilmiþ veya buzdolabýnýzýn arkasýna takýlmýþ olabilir.
• Bazý modellerde yalnýzca “A” ayar vidalarý bulunur.
Tutamaç ambalajýný ve bandýný çýkarýp atýn.
4. Bazý modellerde arka ayar vidalarý (B) da bulunur.
Buzdolabýnýn arka kýsmýný yükseltmek veya alçaltmak için
altýgen tornavidayý kullanarak bu ayar vidalarýný (B)
döndürün.
5. Su terazisini kullanarak buzdolabýnýn ön kýsmýnýn arka
kýsmýndan 6 mm veya yarým kabarcýk daha yüksek
olduðundan ve buzdolabýnýn yanlarýnýn ayný düzeyde
bulunduðundan emin olun.
6. Tam olarak zemine oturuncaya kadar dengeleyici ayaklarý
(C) saat yönünde çevirin.
7. Yalnýzca derin dondurucu çekmeceli modeller:
Buzdolabýnýn tüm aðýrlýnýnýn dengeleyici ayaklara
yüklenmesi için ayar vidalarýný (A) saatin yersi yönde
döndürün.
8. Dirsek kapaklarýný yerlerine takýn.
• Kapaðý menteþenin dýþ kenarýnda konumlandýrýn.
• Kapaðý sallandýrarak kabine doðru getirin ve yerine
takýn.
9. Ayak panelini takýn.
Tutamaç tasarýmý buzdolabýndan buzdolabýna farklýlýk
gösterir. Modelinize uygun talimatlar için aþaðýdaki bölüme
bakýn.
Taze Gýda Tutamaçlarý
Öne Monte Edilen Tutamaç – Stil 1
Gereken Malzemeler
• Yýldýz tornavida
• 5/16 altýgen (lokma) tornavida
Monte etmek için:
1. Altýgen tornavida ile kapýnýn ön
yüzündeki 0,6 cm altýgen vidalarý ve
yýldýz tornavida ile kapýnýn üstündeki
vidayý çýkarýn.
• Kapýyý ters çeviriyorsanýz, kapýnýn
karþý yanýndaki tapalarý çýkarýn ve vida
deliklerine takýn.
2. Tutamaç deliklerini kapýdaki vida
deliklerinin hizasýna getirin ve adým 1’deki
iki kapý ön yüz vidasýný kullanarak
sabitleyin.
268
Montaj
3. Kitap paketindeki tutamaç kapaðýný bulun ve
þekilde gösterildiði gibi tutamacýn üstüne ve
altýna takýn.
Derin Dondurucu Tutamaçlarý
Kýsmi Geniþlikli Tutamaç
• Üst tutamaç kapaðýný adým 1’deki vidayla
sabitleyin.
Gereken Malzemeler
• Alt kapaðý tutamacýn alt kýsmýna takýn.
Monte etmek için:
Çýkarmak için:
1. Üst tutamaç vidasýný çýkararak üst tutamaç
kapaðýný çýkarýn.
• Daha sonra yerine takmak için kapaðý ve
vidayý saklayýn.
2. Maskeleme bandýna sarýlý düz tornavida
ucunu kullanarak alt tutamaç kapaðýný
yerinden çýkartýn.
• Kapaðý daha sonra yerine takmak için
saklayýn.
• Daha sonra yerine takmak için vidalarý saklayýn.
• Derin dondurucu kapýsýný ters
çeviriyorsanýz, kapýnýn yanýndaki
kapý tapalarýný çýkarýn ve vida
deliklerine takýn.
Çýkarmak için:
1. Yýldýz tornavida ile tutamaç vidalarýný
çýkarýn ve ileride kullanmak için
saklayýn.
Gereken Malzemeler
• Elleri korumak için eldiven
• Yýldýz tornavida
• Plastik kapý tutamacý çýkarma kartý (veya 0,1 cm enindeki
plastik kart); kartý saklayýn
Yana Monte Edilen Tutamaç
Gereken Malzemeler
• Yýldýz tornavida
Tutamaca Uzatma Eki Takma: (bazý modeller)
Monte etmek için:
1. Kapýnýn yanýndaki vidalarý çýkarýn.
2. Yana monte edilen tutamacý kapý
panelinde önceden açýlmýþ deliklere
göre hizalayýn.
3. Vidalarý gösterildiði sýrada takýn.
Üst
Tutamaç
3
1. Tutamacý kapýdan çýkarýn vidalarla
sabitleyerek monte edin.
Öne Monte Edilen Tutamaç – Stil 2
3. Altýgen baþlý iki vidayý çýkarýn.
1
• Yýldýz tornavida
2
4
Alt
Tutamaç
4. Kapý tutamacýnýn kapý paneline sýkýca
yerleþtiðinden emin olun.
Çýkarmak için:
1. Tutamacý ve uzatma
ekini gösterildiði þekilde
hizalayýn.
2. Uzatma ekini tutamaç
açýklýðýna yerleþtirin.
3. Uzatma eki parçasýnýn her iki tarafýna hafif basýnç
uygulayýn.
4. Tutamaç kenarýnýn içinde durana
kadar uzatma ekini kaydýrýn.
Monte etmek için:
1. Tutamaçlarý gösterildiði þekilde
yönlendirin.
2. Ön montaj kapýsý tutamaç klipsini
kapý çentikleriyle ayný hizaya
getirin.
Montaj yordamýný sondan baþa gerçekleþtirin.
3. Tutamaç klipslerinin kapý
çentiklerinin bir miktar
üzerinde bulunmasýný
saðlayýn.
269
Tutamaç
Klipsi
Kapý
Çentiði
Montaj
4. Tutamacý, doðrudan kapýnýn karþýsýna
gelecek þekilde döndürün.
Öne Monte Edilen Derin Dondurucu Tutamacý
Gereken Malzemeler
• Elleri korumak için eldiven
• Yýldýz tornavida
• Plastik kapý tutamacý çýkarma kartý (veya 0,1 cm enindeki
plastik kart); kartý saklayýn
5. Tutamacý, desteksiz þekilde
durmasýný saðlayacak kadar üst kapý
çentiðine bastýrýn.
Not
• Bu derin dondurucu stilinde
hafif bir eðrilik vardýr.
• Doðru montaj için, tutamacýn
yönünün gösterildiði gibi
olduðundan emin olun.
Monte etmek için:
6. Tutamacýn altýný alt kapý çentiði ile
hizalayýn. Tutamacýn üst tarafýný kapý
yüzeyine bastýrýn ve alt kýsmýný
sýkýca tutun. Tutamacýn alt tarafý kapý
yüzeyine yerleþinceye kadar
tutamacý yukarýya doðru yavaþça
kaydýrýn, sonra ters yönde, çentikle
klips geçme noktasýna gelinceye
kadar aþaðýya kaydýrýn.
1. Kapý tutamacý klipslerini derin dondurucu kapýsýndaki
çentiklerin biraz solunda olacak þejilde hizalayýn.
2. Sol taban kapýya düz olarak dayanacak þekilde tutamacý
döndürün.
Tutamaç
Klipsi
Kapý Çentiði
Tutamaç
Tabaný
7. Tutamacý sýkýca tutun ve týklayýncaya
kadar aþaðýya kaydýrýn. Duyulabilir
“týk” sesi sabitleme klipslerinin
kilitlendiðini gösterir.
Çýkarmak için:
1. Tutamacý çekerek kapý panelinden
hafifçe ayýrýn. Ayný anda kapý
tutamacý çýkarma kartýný alt
tutamacýn altýna yerleþtirin. Kartý
çizgiye kadar veya duruncaya kadar
itin.
3. Sol tutamaç tabanýný
sol kapý çentiðine
doðru hafifçe saða
olacak þekilde
bastýrýn;
býrakýldýðýnda asýlý
duracak kadar
olmasý yeterlidir.
4. Sol tutamaç tabanýný kapýya sýkýca bastýrýrken,
tutamacýn sað tabanýný kapýdaki sað çentiklere göre
hizalayýn.
2. Tutamacýn alt kýsmýný sýkýca tutun ve
kaldýrarak çýkarýn.
5. Þimdi, sol ve sað tabanlarý sýkýca tutarken, sað taban
yerine girinceye kadar tutamacý saða doðru yavaþça
kaydýrýn. Tutamacýn sol ve sað tabanlarýnýn derin
dondurucu kapýsýna düz olarak yaslanmýþ olmasý
gerekir.
6. Tutamacý kapý üzerinde bu þekilde sýkýca tutarken,
kliplerle çentiklerin birbirine geçmesi için kaydýrma
yönünü hafifçe tersine çevirmeniz gerekebilir. Sonra,
týklayýncaya kadar tutamacý saða doðru kaydýrýn.
Duyulabilir “týk” sesi sabitleme klipslerinin kilitlendiðini
gösterir.
270
Montaj
Çýkarmak için:
1. Tutamacýn sað tarafýný çekerek derin dondurucu
çekmecesinin yüzeyinden hafifçe ayýrýn. Ayný anda,
buzdolabýnýzla gelen kapý tutamacý çýkarma kartýný
tutamacýn sað tabanýnýn altýna yerleþtirin. Kartý çizgiye
kadar veya duruncaya kadar itin.
2. Ýki elinizle tutamacý sað tabanýn yakýnýndan sýkýca tutun.
Sol kapý açýldýðýnda, menteþeli bölüm otomatik olarak içe
katlanýr, böylece size engel olmaz.
UY
ARI
UYARI
Aðýr yaranlama veya ölüme yol açabilecek elektrik
çarpmalarýndan korunmak için, taze gýda bölümündeki
YIN
menteþeli contayý çýkarmaya ÇALIÞMA
ÇALIÞMAYIN
YIN.
3. Sola doðru kaydýrýn ve kaldýrýp yüzeyden ayýrýn.
DÝKKA
T
DÝKKAT
Ürünün hasar görmesini önlemek için, kapýyý kapatmadan
önce menteþeli contanýn içe doðru katlanmýþ olduðunu
HER ZAMAN kontrol edib.
Menteþeli
Conta
Tutamaç Çýkarma
Euro Tutamaçlar
Bu tarz tutamaçlar fabrikada monte edilir.
Gereken Malzemeler:
• 3/32 alyan anahtarý
Çýkarmak için:
• 3/32 alyan anahtarý kullanarak,
vida setini tutamaç montaj
çubuðundan çýkarýn.
• Tutamacý çýkarmak için tüm
çubuklarda ayný prosedürü
yineleyin.
Yeniden Takmak için:
• Tutamacý montaj çubuklarýyla
ayný hizaya getirin.
• Tutamacýn yerine sabitlenmesi için tüm vida setini iyice
sýkýþtýrýn.
Su Kaynaðýný Baðlama Yöntemi
(bazý modeller)
UY
ARI
UYARI
Taze Gýda Kapýlarýný Açma ve Kapatma
(bazý modeller)
Buzdolabýnýz iki taze gýda kapýsý bulunan benzersiz bir
tasarýma sahiptir. Kapýlar birbirinden baðýmsýz olarak açýlýp
kapatýlabilir.
Sol taze gýda kapýsýnda dikey menteþeli bir bölüm bulunur.
Sol kapý kapatýldýðýnda, menteþeli bölüm iki kapý arasýnda
(ikisi de kapalýyken) otomatik olarak sýzdýrmaz bir conta
görevi görür.
Bu görevin yerine getirilmesi için yetkili bir mühendisle
baðlantý kurun.
Buz Yapma Ýþlemi
• Buz yapma birimini Açýk hale getirmek için kolu kilitli
konumdan aþaðý doðru indirin.
• Kolu yukarý kaldýrýn ve buz yapma birimini Kapalý duruma
getirmek için kilitli konumda tutun.
271
Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý
Dokunmatik Sýcaklýk Kumanda Elemanlarý
Kumanda Elemanlarýný Ayarlama
(bazý modeller
modeller,, modelden modele farklýlýk
gösterir)
• Yiyecek koyduktan 24 saat sonra, bölmelerden birinin veya
her ikisinin daha sýcak ya da daha soðuk olmasý
gerektiðine karar verebilirsiniz. Durum böyleyse, kumanda
elemanlarýný aþaðýdaki Sýcaklýk Kumanda Elemaný
tablosunda gösterildiði þekilde ayarlayýn. Bölme sýcaklýðýný
kontrol etme yönergeleri için 277. sayfaya bakýn.
Kumanda elemanlarý, buzdolabý bölmesinin ön üst kýsmýnda
yer alýr.
Kumanda elemaný
• Buzdolabýný baþlatma durumu dýþýnda, her iki kumanda
birimini ayný anda bir defadan çok deðiþtirmeyin.
Ýlk Kumanda Ayarlarý
• Sýcaklýklarýn kararlý hale gelmesi için 24 saatlik bir süre
tanýyýn.
Buzdolabýnýn fiþini taktýktan sonra kumanda elemanlarýný
ayarlayýn.
Sýcaklýk Kumanda Elemaný Kýlavuzu
•
veya
yumuþak tuþlarýna basmak, kumanda
elemanlarýnýn istenen düzeye gelmesini saðlar.
• Her iki bölme için de sýcaklýk ayarý 1 - 7 (en soðuk)
aralýðýndadýr.
• Derin dondurucu kumanda elemanýný 4 olarak ayarlayýn.
Buzdolabý çok sýcak
yumuþak tuþuna basarak,
buzdolabý kumanda elemanýný bir
sonraki büyük sayýya ayarlayýn.
Buzdolabý çok
soðuk
yumuþak tuþuna basarak,
buzdolabý kumanda elemanýný bir
sonraki küçük sayýya ayarlayýn.
Derin dondurucu
çok sýcak
yumuþak tuþuna basarak,
derin dondurucu kumanda
elemanýný bir sonraki büyük sayýya
ayarlayýn.
Derin dondurucu
çok soðuk
yumuþak tuþuna basarak,
derin dondurucu kumanda
elemanýný bir sonraki küçük sayýya
ayarlayýn.
Kumanda
elemanýný OFF
(kapalý) konumuna
getirme
Ekranda bir çizgi (–)
görüntülenene kadar buzdolabýnýn
• Buzdolabý kumanda elemanýný 4 olarak ayarlayýn.
• Yiyecek koymadan önce buzdolabýný en az 8 ila 12 saat
çalýþmaya býrakýn.
Sýcak Kabin Yüzeyleri
Bazen buzdolabý kabinin ön kýsmý dokunulduðunda sýcak
hissi verebilir. Bu, nemin kabinde buharlaþmasýna engel olan
normal bir durumdur. Bu, buzdolabýný ilk kez çalýþtýrdýðýnýzda,
sýcak hava dönemlerinde ve kapýnýn gereðinden fazla veya
uzun süreli açýk kaldýðý durumlarda daha dikkat çekici bir hal
alýr.
veya derin dondurucunun
yumuþak tuþuna basýn.
272
Taze Gýda Özellikleri
UY
ARI
UYARI
Kiþisel yaralanmayý veya mal hasarýný önlemek için
aþaðýdakilere dikkat edin:
• Hiçbir zaman yiyecek dolu bir rafý ayarlamaya
kalkýþmayýn (Elevator™ rafý hariç).
• Rafa yiyecek maddelerini yerleþtirmeden önce rafýn
saðlamlýðýndan emin olun.
• Soðutulmuþ cam raflarý dikkatli kullanýn. Çatlak, hasarlý
yüzeyleri olan veya ani sýcaklýk deðiþimlerine maruz
kalan raflar birdenbire kýrýlabilir.
Buzdolabýnýzda Spill-Catcher™ ya da sýzdýrmaz olmayan
raflar bulunmaktadýr. Spill-Catcher™ raflarda kolay
temizleme olanaðý sunan bir dökülen sývýlarý tutucu kenar
vardýr ve bazýlarý EasyGlide kaydýrarak çýkarma özelliðiyle
donatýlmýþtýr. Kaydýrarak çýkarmak için (bazý modeller), rafý
ön kýsmýndan kavrayýn ve ileri doðru çekin. Eski konumuna
dönmesi için rafý içeri doðru itin.
Çýkarmak için:
Rafýn üzerindekileri tamamen boþaltýn ve rafý ileri doðru
çekin. Raf durduðunda, dýþ kenarlarýnýn altýnda bulunan
çentiklere bastýrýn ve ileri doðru çekmeye devam ederek
çerçeveden çýkarýn.
Monte etmek için:
Rafý çerçeveye göre hizalayýn ve tamamýyla geriye doðru itin.
(Yeniden takma sýrasýnda çentiklere bastýrýlmasýna gerek
yoktur.)
Normal kullaným þartlarýnda, Elevator™ Raf çerçeve
tertibatýnýn çýkarýlmasý gerekmez. Her ne kadar olasýlýk dýþý
ve önerilmeyen bir durum olsa da, doðru çýkarma prosedürü
aþaðýdaki gibidir:
Çýkarmak için:
• Rafý tamamýyla boþaltýn.
• Cam rafý ileri doðru çekerek çýkarýn. Raf durduðunda,
yukarý kaldýrýn ve çekmeye devam edin.
Rafý Çýkarmak için:
• Arkadaki iki mandalý el ile raf merkezine doðru getirin.
• Ön kýsmý hafifçe yukarý
eðip rafýn arka kýsmýný
kaldýrýn, ardýndan rafý
kendinize doðru
çekerek dýþarý çýkarýn.
• Tüm rafý ve çerçeveyi alttan desteklerken, arka
mekanizmanýn dikey arka kenar raylarýndan ayrýlmasý için
düzeneði hafifçe kaldýrýp yaklaþýk 30° döndürün.
Rafý Baþka Bir Konuma Kilitlemek için:
• Rafýn ön kenarýný yukarý eðin.
• Kancalarý istenen çerçeve açýklýklarýna yerleþtirin ve rafýn
yerine oturmasýný saðlayýn.
• Rafýn arkada iyice kilitlendiðinden emin olun.
Elevator™ Rafý (bazý modeller)
Taze gýda bölmesinde Elevator™ raflar bulunmaktadýr.
Bu raf, üzerindeleri boþaltmak gerekmesizin yukarý veya
aþaðý ayarlanabilir. Bir Elevator™ rafý ayarlamak için,
manivela tutamacýndaki düðmeyi dýþa doðru çekin. Rafýn
yüksekliðini artýrmak için manivelayý saat yönünde döndürün,
alçaltmak için saatin tersi yönde döndürün.
Not
• Rafý dikey raylarýn en üstüne varacak kadar kaldýrmayýn,
raf sýkýþabilir.
273
• Bu durumda, düzeneðin tamamý ileri hareket ettirilebilir ve
buzdolabý bölmesinden ayrýlabilir.
Monte etmek için:
• Çýkarma prosedürünü tersten uygulayýn. Rafýn düz bir
konumda bulunduðundan emin olun.
• Kayan raf arkaya itildiðinde, arka mandallarýn doðru
çalýþma konumuna yeniden yerleþmesine neden olacaktýr.
Taze Gýda Özellikleri
Sebzelik Kapaðý
Kapaðý, alt taze gýda rafý olarak kullanýlýr.
Saklama Çekmeceleri
Sebzelik Kapaðýný Çýkarmak için:
Çerez Çekmecesi (bazý modeller)
• Çekmeceleri, sayfa 275’de gösterildiði þekilde çýkarýn.
• Camý itmek için elinizi çerçevenin altýna koyun. Camý dýþarý
doðru kaldýrýn.
• Çerçeveyi buzdolabý gömleði raylarýndan kaldýrýn.
Monte etmek için:
• Yukarýdaki talimatlarý ters sýrada yineleyin.
Çerez Çekmecesi
Çekmecesi, çeþitli veya fazlalýk
ürünleri saklamak için kullanýlabilir.
Çýkarmak için:
• Çekmeceyi sonuna kadar dýþarý doðru
çekin. Çekmecenin önünü kaldýrýn ve düz
olarak dýþarý çekin.
Monte etmek için:
Kapý Saklama Birimi
Sür Ürünleri Bölmesi
Süt Ürünleri Bölmesi
Bölmesi, tereyaðý ve
margarin gibi sürülebilir maddeler
için kapýda uygun bir saklama yeri
saðlar. Bu bölme ihtiyaca göre baþka
konumlara taþýnabilir. Süt ürünü bölmesini kullanmak için
kapaðýný kaldýrýn.
Çýkarmak için:
• Kapaðý kaldýrýn, yukarý çekin ve dýþarý doðru eðip çýkarýn.
Monte etmek için:
• Yukarýdaki yordamý ters sýrada gerçekleþtirin.
Kapý Bölmeleri
Kapý Bölmeleri
Bölmeleri, saklama ihtiyacýna
göre baþka konumlara taþýnabilir.
Çýkarmak için:
• Bölmeyi yukarý kaydýrýn ve düz
olarak dýþarý çekin.
Monte etmek için:
• Bölmeyi aþaðýya, kapý gömleðine tam olarak yerleþene
kadar kaydýrýn.
Tam Geniþlikte Kapý Rafý
• Çekmeceyi çerçeve raylarýna takýn ve iterek yerine
yerleþtirin.
Beverage Chiller™ (bazý modeller)
Beverage Chiller™
Chiller™, içecekleri ve diðer
maddeleri taze gýda bölmesinin diðer
kýsýmlarýndan daha soðuk tutar. Bir
soðuk hava giriþi, derin dondurucu
bölümünden içecek soðutucu kýsmýna
hava gelmesini saðlar. Beverage
Chiller™ kumandasý taze gýda bölmesinin
sol duvarýnda bulunur. Kumanda, içecek
soðutucuya gelen soðuk hava miktarýný
ayarlar. Beverage Chiller™ bölmesindeki
havanýn daha soðuk olmasý için kumandayý
aþaðý kaydýrýn.
Çýkarmak için:
• Önce Beverage Chiller™
bölmesinin sol tarafýndaki
kaldýrýlabilir rafý çýkarýn.
• Ýçecek soðutucunun her iki
tarafýndan sýkýca tutun,
yukarý kaldýrýn ve kapýdan
dýþarý çekin.
Monte etmek için:
• Yukarýdaki yordamý ters
sýrada gerçekleþtirin.
Tam Geniþlikte Kapý Rafý kolay temizlik için çýkarýlabilir.
Çýkarmak için:
• Rafý yukarý kaydýrýn ve düz
olarak dýþarý çekin.
Monte etmek için:
• Yukarýdaki yordamý ters
sýrada gerçekleþtirin.
274
Taze Gýda Özellikleri
Nem Kontrollü Sebzelik Çekmeceleri
Sebzelik Çekmeceleri, taze meyvelerin ve sebzelerin
saklanmasý için daha yüksek nem içeren bir ortam sunar.
Kumanda Birimleri
Sebzelik Kumanda birimleri, sebzelik çekmecesindeki nem
miktarýný düzenler. Dýþýnda kabuk olan ürünler için kumanda
birimini fruit (meyve) ayarýna getirin. Yapraklý ürünler için
kumanda birimini vegetables (sebzeler) ayarýna getirin.
Not
• Çekmeceye yönlendirilen soðuk hava buzdolabý
sýcaklýðýný düþürebilir. Buzdolabý kumandasýný
ayarlamak gerekebilir.
• Çekmeceye yapraklý sebze koymayýn. Düþük sýcaklýk
yapraklý ürünlere zarar verebilir.
Çýkarmak için:
• Kapaðý kaldýrýn (bazý modeller). Çekmeceyi tam olarak
dýþarý çekin. Önünü yukarý doðru kaldýrýn ve düz olarak
dýþarý çekin.
Monte etmek için:
Çýkarmak için:
• Çekmeceyi sonuna kadar dýþarý doðru çekin. Çekmecenin
ön kýsmýný yana yatýrýp, kendinize doðru çekin.
• Kayan metal raylarý buzdolabýnýn arkasýna doðru itin (bazý
modeller). Çekmeceyi raylarýn üzerine yerleþtirin ve yerine
oturuncaya kadar geriye doðru itin.
Monte etmek için:
Bazý modellerde çekmeceyi bölümlere ayýran bir bölücü
bulunmaktadýr.
• Çekmeceyi çerçeve raylarýna yerleþtirin ve iterek yeniden
yerine oturtun.
Çýkarmak için:
Not
• En iyi sonuç için, sebzelikleri iyice kapatýlmýþ durumda
tutun.
Sýcaklýk Kontrollü Çekmece (bazý modeller)
Meze çekmecesi, ayarlanabilir sýcaklýk kontrolü olan tam
geniþlikli bir çekmecedir. Bu çekmece geniþ ikram tepsileri,
meze ürünleri, içecekler ve diðer çeþitli kalemler için
kullanýlabilir.
Çekmeceye giren soðuk hava miktarýný ayarlayan bir sýcaklýk
kumandasý vardýr. Kumanda çekmecenin sað tarafýndan
bulunur. Buzdolabýnýzýn modeline baðlý olarak, çekmecenin
ön tarafýnda ya da kapaðýn altýndadýr.
Normal buzdolabý sýcaklýðý için kumandayý cheese (peynir)
veya
olarak ayarlayýn. Ana buzdolabý bölmesinden daha
soðuk olmasýný istediðinizde kumandayý meats (etler) veya
olarak ayarlayýn. Et saklarken en soðuk ayarý kullanýn.
275
• Çekmeceyi sonuna kadar dýþarý doðru çekin, bölücünün
önünü yukarý kaldýrarak çekmecenin arka duvarýndan
ayýrýn ve kaldýrýp dýþarý çekin.
Monte etmek için:
• Bölücüyü çekmecenin araka duvarýna geçirin ve indirerek
yerine oturtun.
Aksesuarlar
(bazý modeller)
Þiþe Altlýðý/T
eneke Kutu Rafý
Altlýðý/Teneke
Þiþe Altlýðý/T
enek Kutu Rafý
Altlýðý/Tenek
aksesuarý meze çekmecesine veya
bir rafa yerleþtirilebilir.
Þiþeler veya teneke kutular yan yana
yerleþtirilebilir ya da tek bir þiþe
ortadaki oluða yatýrýlabilir.
Yumurta Tepsisi
Yumurta Tepsisi (þekli farklýlýk gösterebilir/bazý modeller) bir
“düzineden çok” yumurta alabilir. Mutfaktaki çalýþma alanýna
taþýnmak veya yýkanmak üzere çýkarýlabilir.
Derin Dondurucu Özellikleri
Raflar ve Sepetler
Derin dondurucu çekmecesi olan modeller:
TEHLÝKE
Derin dondurucu kapýsý olan modeller:
Derin Dondurucu Rafý (bazý modeller)
Bazý modellerde raf bölücü
bulunur.
Çocuklarýn kazayla kapalý kalma veya boðulma riskini
önlemek için, en üst derin dondurucu sepetindeki bölücüyü
çýkarmayýn.
Çýkarmak için:
Üst Tel Sepet
• Rafý sonuna kadar dýþarý
doðru çekin. Rafýn önünü
kaldýrýn ve düz olarak çekin.
Çýkarmak için:
Monte etmek için:
Monte etmek için:
• Rafý derin dondurucu gömleðindeki raylara takýn ve
bölmenin arkasýna doðru itin.
• Üst sepeti derin dondurucunun içine doðru kaydýrýn.
Sepetin arkasýnýn ray mandalýnýn arkasýna takýldýðýndan
emin olun.
Tel Sepet (bazý modeller)
• Üst sepeti sonuna kadar dýþarý doðru çekin ve çýkarmak
için kaldýrýp dýþarý çekin.
Çýkarmak için:
• Sepeti sonuna kadar dýþarý doðru
çekin. Sepetin önünü kaldýrýn ve
düz olarak çekin.
Monte etmek için:
Aksesuarlar
(bazý modeller)
• Sepeti derin dondurucu gömleðindeki raylara takýn ve
geriye doðru iterek yerine yerleþtirin.
Buz Kalýbý
Derin Dondurucu Kapsý Rafý (bazý modeller)
Buz Kalýbý
Kalýbý, el ile buz almak üzere küp
þeklinde buz yapmaya yaran bir alan
saðlar.
Derin Dondurucu Kapýsý Rafý derin
dondurucu kapaðýnda donmuþ gýdalar
için kullanýþlý bir saklama yeri saðlar.
Kalýptaki buz küplerini çýkarmak için, kalýbý bir kabýn üzerinde
tutun ve küpler çýkýncaya kadar kalýbýn her iki kenarýný bükün.
Çýkarmak için:
Buz kalýbý, Buz Servisi Rafý
Rafý’nda bulunur (bazý modeller).
• Rafý iç gömlek çentiklerinden kaldýrýn
ve dýþarý çekin.
Monte etmek için:
Monte etmek için:
• Rafýn ucunu gömlek çentiklerine yerleþtirin ve aþaðýya
doðru kaydýrýn.
• Raftaki L þekilli yuvayý arka
duvardaki vidanýn üzerine
geçirin. Vida L þekilli yuvanýn
1
sonuna gelinceye kadar geri itin (1).
Rafýn ön kýsmýný ön duvardaki vidanýn
üzerine geçirin (2).
2
Çýkarmak için:
• Yukarýdaki adýmlarý ters sýrada gerçeklteþtirin.
276
Yiyecek Saklama Ýpuçlarý
Taze Gýdayý Saklama
Dondurulmuþ Gýdalarý Saklama
• Buzdolabý taze gýda bölmesi, en uygun sýcaklýk 3° C olmak
üzere, 1°-4° C’de tutulmalýdýr. Sýcaklýðý denetlemek için bir
cam bardaktaki suya bir termometre yerleþtirip,
buzdolabýnýn merkezine yerleþtirin. 24 saat sonra kontrol
edin. Sýcaklýðýn 4° C’nin üzerinde olmasý durumunda,
kumanda elemanlarýný sayfa 272’de açýklanan þekilde
ayarlayýn.
• Buzdolabýnýn derin dondurucu bölmesi yaklaþýk -18° C’de
tutulmalýdýr. Sýcaklýðý denetlemek için donmuþ paketlerin
arasýna bir termometre cihazý yerleþtirip, 24 saat sonra
kontrol edin. Sýcaklýðýn -18° C’nin üzerinde olmasý
durumunda, kumanda elemanýný sayfa 272’de açýklanan
þekilde ayarlayýn.
• Buzdolabý raflarýný fazla doldurmamaya çalýþýn. Bu,
yiyeceklerin çevresindeki hava dolaþýmýný azaltarak
soðutmanýn eþit yapýlmamasýyla sonuçlanýr.
Meyveler ve Sebzeler
• Sebzelik çekmecelerinde saklama yöntemi, meyve ve
sebze kalitesinin daha uzun süre muhafaza edilmesini
saðlayacak þekilde, nemin hapsedilmesine olanak verir
(bkz: sayfa 275).
• Saklamadan önce meyve ve sebzeleri ayýrýp, öncelikle ezik
veya yumuþak olanlarýný kullanýn. Çürüme belirtisi
gösterenleri atýn.
• Kokunun diðer yiyeceklere geçmemesi için her zaman
soðan ve lahana gibi kokulu yiyecekleri kaðýda sarýn.
• Sebzeler taze kalmak için belirli miktarda neme gereksinim
duymasýna karþýn, fazla nem saklama sürelerini kýsaltabilir
(özellikle yapraklý sebzeler). Saklamadan önce sebzelerin
üzerindeki suyu iyice çektirin.
• Taze gýda ürünlerini kullanmadan hemen önce yýkayýn.
Et ve Peynir
• Diðer gýdalara veya yüzeylere sýzýntý ve bulaþma olmamasý
için çið etin ve kümes hayvanlarýnýn iyice sarýlmýþ olmasý
gerekir.
• Bazen sert peynirlerin üzerinde (Ýsviçre, Çedar, Parmesan)
küf oluþabilir. Küflü bölgenin çevresindeki ve altýndaki en
az 2,5 cm’lik kýsmý kesip atýn. Býçaðýnýzýn veya aracýnýzýn
küfün dýþýnda kalmasýna dikkat edin. Küf oluþtuðunda tek
tek peynir dilimlerini, yumuþak peyniri, köy peynirini,
kremayý, ekþi kremayý veya yoðurdu kurtarmaya
çalýþmayýn.
Sütlü Gýdalar
• Süt, yoðurt, ekþi krema ve köy peyniri gibi pek çok sütlü
gýdanýn ambalajýnda uygun saklama süresini belirten
tazelik tarihleri bulunur. Bu gýdalarý orijinal ambalajýnda
saklayýn ve satýn aldýktan ve her kullanýmdan sonra hemen
buzdolabýna koyun.
277
• Derin dondurucu, en az üçte ikisi dolu olduðunda daha
verimli þekilde çalýþýr.
Yiyecekleri Dondurmak Üzere Paketleme
• Kurumayý ve kalite bozulmasýný en alt düzeye indirmek için
alüminyum folyo, derin dondurucu ambalajlarý, derin
dondurucu torbalarý ve hava geçirmeyen kaplar kullanýn.
Paketlerin içindeki havanýn olabildiðince büyük bölümünü
çýkarýn ve iyice kapatýldýklarýndan emin olun. Hapsolan
hava yiyeceklerin kurumasýna, renk deðiþtirmesine ve koku
yaymasýna neden olur (derin dondurucuda yanma).
• Taze etleri ve kümes hayvanlarýný, dondurmadan önce
uygun derin dondurucu ambalajlarýyla iyice sarýn.
• Tamamýyla çözülmüþ olan eti yeniden dondurmayýn.
Derin Dondurucuya Gýda Yerleþtirme
• Derin dondurucuya ayný anda çok fazla sýcak yiyecek
yerleþtirmemeye dikkat edin. Bu derin dondurucuya aþýrý
yüklenilmesine yol açar, dondurma hýzýný yavaþlatýr ve
dondurulmuþ gýdalarýn sýcaklýðýný yükseltebilir.
• Soðuk havanýn, gýdalarýn olabildiðince çabuk þekilde
donmasýna olanak verecek þekilde, rahatça dolaþabilmesi
için paketler arasýnda boþluk býrakýn.
• Dondurma ve portakal suyu gibi dondurulmasý zor gýdalarý
derin dondurucu raflarýnda saklamayýn. Bu gýdalar en iyi
þekilde, sýcaklýðýn kapýnýn açýlmasýyla daha az deðiþim
geçirdiði iç derin dondurucu kýsýmlarýnda saklanabilir.
Bakým ve Temizlik
DÝKKA
T
DÝKKAT
UY
ARI
UYARI
Aðýr yaralanma veya ölüme yol açabilecek elektrik
çarpmalarýndan korunmak için temizlemeden önce
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Temizlikten sonra fiþi
yeniden takýn.
Kiþisel yaralanmayý veya mal hasarýný önlemek için
aþaðýdakilere dikkat edin:
• Tüm temizlik ürünlerinde üretici talimatlarýný okuyun ve
yerine getirin.
• Bölmeleri, kaplarý, raflarý veya aksesuarlarý bulaþýk
makinesine koymayýn. Aksesuarlar çatlayabilir veya
biçim deðiþtirebilir.
Buzdolabý Temizlik Þemasý
BÖLÜM
KULLANMA
YIN
KULLANMAYIN
Dokulu Kapýlar ve Dýþ Bölüm
Aþýndýrýcý veya sert temizlik
malzemeleri
Amonyak
Klorlu aðartýcý
Konsantre deterjanlar veya çözücüler
Metal veya plastik dokulu temizlik
süngerleri
1 litre ýlýk sabunlu suda çözdürülen 4 çorba kaþýðý
yemek sodasý kullanýn.
Yüzeyleri temiz ýlýk suyla durulayýn ve su lekelerini
önlemek için hemen kurulayýn.
Paslanmaz Çelik Kapýlar ve
Dýþ Bölüm (bazý modeller)
ÖNEMLÝ:
Temizlik ürünlerinin hatalý
kullanýmýyla veya önerilmeyen
ürünlerin uygulanmasýyla
paslanmaz çelik kaplamada
meydana gelen hasarlar bu
ürünün garanti kapsamýna
girmez.
Aþýndýrýcý veya sert temizlik
malzemeleri
Amonyak
Klorlu aðartýcý
Konsantre deterjanlar veya çözücüler
Metal veya plastik dokulu temizlik
süngerleri
Sirke bazlý ürünler
Turunçgiller bazlý temizlik
malzemeleri
Ilýk sabunlu su ve yumuþak temiz bir bez ya da
sünger kullanýn.
Yüzeyleri temiz ýlýk suyla durulayýn ve su lekelerini
önlemek için hemen kurulayýn.
Parlatmak ve parmak izlerinin oluþmasýný
engellemek için Stainless Steel Magic Spray
(parça no. 20000008*) ile devam edin.
Kapý Contalarý
Aþýndýrýcý veya sert temizlik
malzemeleri
Metal veya plastik dokulu temizlik
süngerleri
Ilýk sabunlu su ve yumuþak temiz bir bez ya da
sünger kullanýn.
Kabin Ýç Bölümü
Kondansatör Bobini
Eriþmek için taban ýzgarasýný
çýkarýn.
YAPIN
Elektrik süpürgesinin hortum baþýný kullanýn.
Elektrik süpürgesi hortum baþýný, fýrça aksesuarýyla
kullanýn.
Kondansatör Faný Çýkýþ
Izgarasý
Buzdolabýnýn arka kýsmýna
bakýn.
Aksesuarlar
Raflar, bölmeler, kaplar,
çekmeceler vb.
Bulaþýk makinesi
Uygun özellik bölümündeki çýkarma ve montaj
talimatlarýný izleyin.
Aksesuarlarýn oda sýcaklýðýna uyum saðlamasýna
olanak tanýyýn.
Temizlik için hafif bir deterjaný sulandýrýn ve
yumuþak temiz bir bez veya sünger kullanýn.
Girintilere ulaþmak için plastik kýllý bir fýrça kullanýn.
Yüzeyleri temiz, ýlýk suyla durulayýn.
Leke oluþmamasý için hemen camý kurulayýn ve
parçalarý temizleyin.
278
Bakým ve Temizlik
Buzdolabýndaki Kokularý Yok Etme
UY
ARI
UYARI
Aðýr yaralanma veya ölüme yol açabilecek elektrik
çarpmalarýndan korunmak için temizlemeden önce
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Temizlikten sonra fiþi
yeniden takýn.
1. Tüm yiyecekleri çýkarýn ve buzdolabýný OFF (kapalý)
konumuna getirin.
2. Buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn.
3. Kabin içinin duvar, zemin ve tavanýný, çekmeceleri, raflarý
ve contalarý sayfa 278’deki talimatlara uygun þekilde
temizleyin.
4. Yumuþak bir deterjaný sulandýrýn ve plastik kýllý bir fýrça
kullanarak çözeltiyle girintileri fýrçalayýn. Beþ dakika bu
þekilde býrakýn. Yüzeyleri ýlýk suyla durulayýn. Yüzeyleri
yumuþak ve temiz bir bezle kurulayýn.
5. Tüm þiþeleri, kaplarý ve kavanozlarý yýkayýp kurulayýn.
Bozuk veya kullaným süresi dolmuþ gýda maddelerini atýn.
6. Kokularýn yeniden oluþmasýný önlemek için kokuya yol
açan yiyecekleri sarýn veya sýký þekilde kapatýlmýþ
kaplarda saklayýn.
7. Buzdolabýný yeniden elektriðe baðlayýn ve yiyecekleri
tekrar buzdolabýna yerleþtirin.
8. Buzdolabýný soðumaya býrakýn.
9. 24 saat sonra, kokunun yok olup olmadýðýný kontrol edin.
Koku hala varsa:
1. Çekmeceleri çýkarýp, buzdolabýnýn üst rafýna yerleþtirin.
2. Kapýlarla birlikte, buzdolabý ve derin dondurucu
bölmelerini siyah-beyaz buruþuk gazete kaðýtlarýyla
doldurun.
3. Hem derin dondurucu, hem de buzdolabý bölmelerindeki
buruþuk gazete kaðýtlarýnýn üzerine geliþigüzel olarak
mangal kömürü parçalarý koyun.
4. Kapýlarý kapatýp, 24 ile 48 saat bu þekilde býrakýn.
279
Enerji Tasarrufu Ýpuçlarý
• Buzdolabý raflarýný fazla doldurmamaya çalýþýn. Bu,
yiyeceklerin çevresindeki hava dolaþýmýný azaltýn ve
buzdolabýnýn daha uzun süre çalýþmasýna neden olur.
• Buzdolabýna ayný anda çok miktarda sýcak yiyecek
yerleþtirmemeye dikkat edin. Bu, bölmelere aþýrý yük
binmesine yol açar ve soðutma hýzýný düþürür.
• Raf altlýðý olarak alüminyum folyo, yaðlý kaðýt veya kaðýt
havlu kullanmayýn. Bu, hava akýþýný azaltýr ve buzdolabýnýn
daha az verimle çalýþmasýna yol açar.
• Üçte ikisi dolu bir derin dondurucu en verimli þekilde
çalýþýr.
• Buzdolabýný odanýn en serin yerine yerleþtirin. Doðrudan
güneþ ýþýðý alan, ýsý kanallarýnýn, menfezlerin veya diðer ýsý
üreten cihazlarýn yakýnýndaki alanlardan kaçýnýn. Bu
mümkün deðilse, kabinin bir bölümünü kullanarak dýþ kýsmý
izole edin.
• Kapý contalarýný üç ayda bir temizlik talimatlarýna uygun
þekilde temizleyin. Bu kapýnýn doðru þekilde kapanmasýný
ve buzdolabýnýn verimli çalýþmasýný saðlayacaktýr.
• Kapýnýn açýk kaldýðý süreyi en aza indirmek için
buzdolabýndaki gýda maddelerini düzenlemek için zaman
ayýrýn.
• Montaj talimatlarýnýzda belirtildiði gibi buzdolabýnýzý ayný
düzeye getirerek, kapýlarýnýzýn saðlam þekilde
kapatýldýðýndan emin olun.
• Kondansatör bobinlerini üç ayda bir temizlik talimatlarýnda
belirtildiði þekilde temizleyin. Bu, enerji verimliliðini ve
soðutma performansýný artýrýr.
Bakým ve Temizlik
Derin Dondurucu (lamba kapaðýnýn stili farklý olabilir)
Ampul Deðiþtirme
UY
ARI
UYARI
Aðýr yaralanma veya ölüme yol açabilecek elektrik
çarpmalarýndan korunmak için ampul deðiþtirmeden önce
buzdolabýnýn fiþini prizden çýkarýn. Ampulü deðiþtirdikten
sonra fiþi yeniden takýn.
DÝKKA
T
DÝKKAT
Kiþisel yaralanmayý veya mal hasarýný önlemek için
aþaðýdakilere dikkat edin:
• Ampulün soðumasýný bekleyin.
• Ampulü deðiþtirirken eldiven takýn.
Taze Gýda Bölmesi
(lamba kapaðýnýn stili farklý olabilir)
1. Þeffaf ampul kapaðýný
bölmesin arkasýna doðru
kaydýrarak ýþýk tertibatýndan
ayýrýn.
1. Lamba kapaðýnýn arkasýna
uzanýn.
2. Kapaðýn arkasýndaki diþlere
sýkýca ileri doðru bastýrarak
aþaðý çekin. Kapak arkadan
doðru açýlýr.
3. Kapaðý çýkarýn.
4. Ampulü çýkarýn.
5. Ampulü, 40 watt’tan fazla
olmayan bir beyaz eþya
ampulüyle deðiþtirin.
6. Lamba kapaðýndaki ön
çentikleri derin dondurucu
gömleðindeki yuvalara
yerleþtirin ve arka çentik
yerine oturana kadar arka
kýsmýný lamba tertibatýnýn
üzerine bastýrýn.
2. Ampulleri çýkarýn.
3. Ampulü, 40 watt’tan fazla
olmayan bir beyaz eþya ampulüyle deðiþtirin.
4. Lamba kapaðýndaki çentikleri ýþýk tertibatýnýn her iki
tarafýndaki gömlek deliklerine yerleþtirerek kapaðý yerine
takýn. Yerine kilitleninceye kadar kapaðý buzdolabýnýn
önüne doðru kaydýrýn. Kapaðý kilitleme noktasýndan daha
fazla zorlamayýn; aksi halde kapak zarar görebilir.
280
Bakým ve Temizlik
Geri Döndüðünüzde:
Tatile Hazýrlanma
DÝKKA
T
DÝKKAT
Buzdolabýnýzda bir daðýtma makinesi varsa ve
buzdolabýnýn bulunduðu yerde sýcaklýðýn donma
noktasýnýn altýna düþme olasýlýðý varsa, su kaynaðý sistemi
(su deposu ve su musluðu) yetkili bir servis elemaný
tarafýndan boþaltýlmalýdýr.
Kýsa tatiller veya yolculuklar için (üç ay veya daha az):
Kýsa bir Tatilden veya Yolculuktan Sonra:
Otomatik buz yapma birimi olan modellerde:
• Su kaynaðý baðlantýsýný yeniden kurup, ikmal musluðunu
açýn.
• Su baðlantýsýný 24 saat izleyin ve gerekirse, sýzýntýlarý
düzeltin.
• Buz yapma birimini yeniden çalýþtýrýn.
1. Bozulabilecek tüm gýda maddelerini çýkarýn.
• En az ilk üç buz ürününü atýn.
2. Bulunmadýðýnýz süre içinde hiç kimsenin buzdolabýný
kontrol etmeyecek olmasý durumunda, tüm dondurulmuþ
gýda maddelerini de çýkarýn.
Uzun bir Tatilden veya Yolculuktan Sonra:
3. Buzdolabýnýzda bir otomatik buz yapma birimi varsa:
• Buzdolabýnýzda bir otomatik buz yapma birimi varsa, su
kaynaðý baðlantýsýný yeniden kurun ve ikmal musluðunu
açýn.
• En az bir gün önceden buz yapma birimiyle su
kaynaðý baðlantýsýný kesin.
• Buzdolabýný yeniden fiþe takýn ve kumanda elemanlarýný
yeniden ayarlayýn (bkz: sayfa 272).
• Son buz kütlesi düþtükten sonra, tel kapatma kolunu
OFF (kapalý) konumuna getirin.
• Su baðlantýsýný 24 saat izleyin ve gerekirse, sýzýntýlarý
düzeltin.
• Buz kutusunu boþaltýn.
• Buz yapma birimini yeniden çalýþtýrýn.
4. Oda sýcaklýðý 13° C’nin altýna düþecekse, daha uzun
süreli yolculuklar için talimatlarý yerine getirin.
Uzun tatil ve yolculuk (üç aydan uzun süreli) yapýlmasý
VEY
A oda sýcaklýðýnýn 13° C’nin altýna düþecek olmasý
VEYA
durumunda:
1. Yiyecekleri çýkarýn.
2. Buzdolabýnýzda bir otomatik buz yapma birimi varsa:
• En az bir gün önceden buz yapma birimiyle su
kaynaðý baðlantýsýný kesin.
• Son buz kütlesi düþtükten sonra, tel kapatma kolunu
OFF (kapalý) konumuna getirin.
• Buz kutusunu boþaltýn.
3. Döner düðmeleri veya (—) yumuþak tuþlarý kullanarak
derin dondurucu kumantasýný OFF (kapalý) konumuna
getirin (bkz: sayfa 272).
4. Buzdolabýnýn fiþini çekin.
5. Yemek sodasý çözeltisi (bir litre ýlýk suda dört çorba
kaþýðý yemek sodasý) ve temiz, yumuþak bir bez
kullanarak her iki bölmenin içini iyice temizleyin.
6. Ýyice kurulayýn.
7. Küf ve küf mantarý oluþumunu engellemek için kapýlarý
açýk býrakýn.
281
• Ýlk 12 saatte üretilen buzu atýn (en azýndan ilk üç ürünü).
Taþýnma Hazýrlýðý
• Yukarýdaki uzun süreli tatil/yolculuk talimatlarýný baþtan 6.
adýma kadar izleyin.
• Hasarý önlemek için raflar ve çekmeceler gibi tüm gevþek
nesneleri bantla yerine sabitleyerek güvenceye alýn.
• Kapýlarý kapatýp bantlayýn.
• Buzdolabýný taþýrken bir cihaz el arabasý kullanýn.
Buzdolabýný her zaman yanýndan veya arkasýndan
kamyona yükleyin; asla önden yüklemeyin.
• Taþýma sýrasýnda buzdolabýnýn dik konumda
bulunduðundan emin olun.
Çalýþma Sesleri
Buzdolabý tasarýmýndaki geliþmeler, yeni buzdolabýnýzda daha eski bir modelde farklý olan veya hiç bulunmayan yeni seslerin
çýkmasýna yol açabilir. Bu geliþmeler gýdalarý daha iyi muhafaza eden, enerjiyi daha verimli kullanan ve genel olarak daha sessiz
bir buzdolabý üretmek üzere gerçekleþtirilmiþtir. Yeni birimler daha sessiz çalýþtýðýndan eski birimlerde de rastlanan, ancak daha
yüksek ses düzeyleri tarafýndan bastýrýlan sesler algýlanabilir. Bu seslerin çoðu normaldir. Sert duvarlar, zemin ve mobilya gibi
buzdolabýna bitiþik yüzeylerin bu seslerin daha yüksek algýlanmasýna yol açabileceðini unutmayýn. Aþaðýda, yeni bir
buzdolabýnda fark edilebilecek bazý normal sesler yer almaktadýr.
SES
Týkýrtý
OLASI NEDEN
ÇÖZÜM
• Kompresör baþlatýlýrken veya durdurulurken derin
dondurucu kumanda elemaný (A) týk sesi çýkarýr.
• Normal çalýþma
• Motorlu cihaz (B) elektrikli saat gibi ses çýkarýr ve yerine
oturma ve çýkma sesi çýkarýr.
• Normal çalýþma
Hava akýmý
veya výzýltý sesi
• Derin dondurucu faný (C) ve kondansatör (D) faný
çalýþýrken bu sesi çýkarýr.
• Normal çalýþma
Su akma veya
kaynama sesi
• Soðutucu (E) ve sýcaklýk deðiþtirici (F) soðutucu maddesi
akarken bu sesi çýkarýr.
• Normal çalýþma
Gümbürdeme
• Buz yapma biriminde (bazý modeller) buz kovasýna (G)
düþüyor.
• Normal çalýþma
Titreþme sesi
• Kompresör (H) çalýþýrken kalp atýþlarýna benzer bir ses
çýkarýr.
• Normal çalýþma
• Buzdolabý düz durmamaktadýr.
• Buzdolabýnýzý ayný düzeye getirme
yöntemi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için
bkz: sayfa 267.
Výzýldama
• Buz yapma birimi su musluðu (I) baðlantýsý (bazý
modeller), buz yapma birimi suyla dolarken bu sesi çýkarýr.
• Normal çalýþma
Derinden gelen
bir ses
• Su baðlantýsý olmamasýna karþýn, buz yapma birimi (J)
‘on’ (açýk) konumundadýr.
• Buz yapma birimi kolunu OFF (kapalý)
konumuna kaldýrarak sesi durdurun.
• Kompresör (H) çalýþýrken derinden ve yüksek tonda bir
ses çýkarýr.
• Normal çalýþma
• Buz çözme ýsýtýcýsý (K) çalýþýrken týslama, cýzýrdama veya
pat sesi çýkarabilir.
• Normal çalýþma
Týslama veya
pat sesi
282
Sorun Giderme
SORUN
OLASI NEDENLER
YAPILMASI GEREKEN
Derin dondurucu
kumanda birimi ve
ýþýklarý açýk, ama
kompresör çalýþmýyor
Buzdolabý, buz çözme modundadýr.
Normal çalýþma.Buzdolabýnýn yeniden baþlayýp baþlamadýðýný
görmek için 40 dakika bekleyin.
Sebzelik çekmesi
sýcaklýðý çok ýlýk
Kumanda ayarlarý çok düþük
ayarlanmýþ.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
Buzdolabý çalýþmýyor
Buzdolabýnýn fiþi prize takýlmamýþ.
Buzdolabýnýn fiþini prize takýn.
Kumanda çalýþmýyor.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
Sigorta atmýþ veya devre kesicinin
sýfýrlanmasý gerekiyor olabilir.
Atmýþ sigortalarý deðiþtirin. Devre kesiciyi kontrol edin ve
gerekirse sýfýrlayýn.
Elektrik kesintisi olmuþ.
Kesintiyi bildirmek için yerel elektrik þirketi kaydýný arayýn.
Buzdolabý hala
çalýþmýyor
Buzdolabý bozuluyor.
Buzdolabýnýn fiþini çekip, yiyecekleri baþka bir buzdolabýna
aktarýn. Baþka bir buzdolabý yoksa, yiyecekleri muhafaza
etmek için derin dondurucu bölümüne kuru buz koyun.
Yiyecek kayýplarý garanti kapsamýna girmez. Yardým almak
için servisi arayýn.
Yiyecekler çok soðuk
Kondansatör bobinleri kirlenmiþ.
Sayfa 278’deki þemaya uygun þekilde temizleyin.
Buzdolabý veya derin dondurucu
kumanda elemanlarý çok yüksek
ayarlanmýþ.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
Kapý doðru þekilde kapanmýyor.
Buzdolabý düz durmamaktadýr. Buzdolabýnýzý ayný düzeye
getirme yöntemi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için bkz: sayfa 267.
Yiyecekler çok sýcak
Doðru þekilde kapanýp kapanmadýðýna bakmak için contalarý
kontrol edin. Gerekirse, sayfa 278’teki þemaya göre temizleyin.
Kapýnýn doðru kapatýlmasýný önleyen dahili engelleri (diðer
deyiþle, hatalý kapatýlan çekmeceler, buz kovalarý, boyutlarý
fazla büyük veya uygun olmayan þekilde saklanan kaplar vb.)
kontrol edin.
Kumanda elemanlarýnýn ayarlanmasý
gerekiyor.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
Kondansatör bobinleri kirlenmiþ.
Sayfa 278’deki þemaya uygun þekilde temizleyin.
Arka hava ýzgarasýnýn önü kapanmýþ.
Izgara önünün kesilmediðinden emin olmak için
buzdolabýndaki gýda maddelerinin konumunu kontrol edin.
Arka hava ýzgaralarý sebzelik çekmecelerinin altýnda yer alýr.
Kapý sýk sýk açýlmýþ veya uzun süreler
açýk býrakýlmýþ.
Kapýnýn açýk kaldýðý süreyi kýsaltýn. Kapýnýn olabildiðince kýsa
süre açýk kalmasýný saðlamak için gýda maddelerini verimli
þekilde düzenleyin.
Yiyecek kýsa süre önce yerleþtirilmiþ.
Kýsa süre önce yerleþtirilen yiyeceðin buzdolabý veya derin
dondurucu sýcaklýðýna gelmesi için zaman tanýyýn.
Buzdolabýnda koku
var
Bölme kirmlenmiþ veya bölmede koku
yapan yiyecek var.
Sayfa 279’daki talimatlara uygun þekilde temizleyin.
Buzdolabýnýn içinde
su damlacýklarý
oluþuyor
Doðru kapanýp kapanmadýðýna bakmak
için contalarý kontrol edin.
Sayfa 278’deki þemaya uygun þekilde temizleyin.
Nem oraný yüksek.
Yüksek nem dönemlerinde normaldir.
Kumanda elemanlarýnýn ayarlanmasý
gerekiyor.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
283
Sorun Giderme
SORUN
OLASI NEDENLER
YAPILMASI GEREKEN
Buzdolabýnýn dýþýnda
su damlacýklarý
oluþuyor
Nem oraný yüksek veya kapý sýk sýk
açýlýp kapatýlmýþ.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
Kapýnýn açýk kaldýðý süreyi kýsaltýn. Kapýnýn olabildiðince kýsa
süre açýk kalmasýný saðlamak için gýda maddelerini verimli
þekilde düzenleyin.
Doðru þekilde kapanýp kapanmadýðýna
bakmak için contalarý kontrol edin.
Gerekirse, sayfa 278’deki þemaya göre temizleyin.
Buzdolabýndan veya
buz yapma
makinesinden
alýþýlmadýk sesler
geliyor veya sesi çok
yüksek
Normal çalýþma.
Bkz: sayfa 282.
Sebzelik çekmeceleri
kolayca kapanmýyor
Çekmecenin içindekiler veya çevreleyen
bölmedeki gýda maddelerinin yerleþimi
çekmeceyi engelliyor olabilir.
Çekmecelere engel olmamasý için gýda maddelerini ve kaplarý
tekrar yerleþtirin.
Çekmece doðru konumda deðil.
Çekmeceyi doðru yerleþtirme hakkýnda bilgi için bkz: sayfa 275.
Buzdolabý düz durmamaktadýr.
Buzdolabýnýzý ayný düzeye getirme yöntemi hakkýnda ayrýntýlý
bilgi için bkz: sayfa 267.
Çekmece kanallý kirli veya bakým
gerektiriyor.
Kanallarý sýcak ve sabunlu suyla temizleyin. Durulayýn ve iyice
kurulayýn.
Kanallara ince bir tabaka saf vazelin sürün.
Buzdolabý çok sýk
çalýþýyor
Kapýlar sýk sýk veya uzun süreler
açýlmýþ.
Kapýnýn açýk kaldýðý süreyi kýsaltýn. Kapýnýn olabildiðince kýsa
süre açýk kalmasýný saðlamak için gýda maddelerini verimli
þekilde düzenleyin.
Ýç ortamýn kapýnýn açýk kaldýðý süreye uyum saðlamasý için
zaman tanýyýn.
Ortamdaki nem oraný veya sýcaklýk
yüksek.
Normal çalýþma.
Yiyecek kýsa süre önce yerleþtirilmiþ.
Kýsa süre önce yerleþtirilen yiyeceðin buzdolabý veya derin
dondurucu sýcaklýðýna gelmesi için zaman tanýyýn.
Buzdolabý ortam veya yakýnýndaki
cihazlar nedeniyle ýsýya maruz kalmýþ.
Buzdolabýnýzýn bulunduðu ortamý deðerlendirin. Daha verimli
çalýþmasý için buzdolabý yerinin deðiþtirilmesi gerekebilir.
Kondansatör bobinleri kirlenmiþ.
Gerekirse, sayfa 278’deki þemaya göre temizleyin.
Kumanda elemanlarýnýn ayarlanmasý
gerekiyor.
Kumanda elemanlarýný ayarlamak için bkz: sayfa 272.
Kapý doðru þekilde kapanmýyor.
Buzdolabý düz durmamaktadýr. Buzdolabýnýzý ayný düzeye
getirme yöntemi hakkýnda ayrýntýlý bilgi için bkz: sayfa 267.
Doðru þekilde kapanýp kapanmadýðýna bakmak için contalarý
kontrol edin. Gerekirse, sayfa 278’deki þemaya göre temizleyin.
Kapýnýn doðru kapatýlmasýný önleyen dahili engelleri (diðer
deyiþle, hatalý kapatýlan çekmeceler, buz kovalarý, boyutlarý
fazla büyük veya uygun olmayan þekilde saklanan kaplar vb.)
kontrol edin.
Normal çalýþma.
Bkz: sayfa 282, Çalýþma Sesleri.
284
Sorun Giderme
Buz
SORUN
OLASI NEDENLER
YAPILMASI GEREKEN
Buzdolabýndan su
sýzýntýsý var
Su baðlantýsý için ikmal borularý
kullanýlmýþ.
Üretici montajda bakýr borular kullanýlmasýný önerir. Plastik
daha az dayanýklýdýr ve sýzýntýlara yol açabilir. Üretici hatalý
montajdan veya su baðlantýsýndan kaynaklanan mal
hasarlarýndan sorumlu deðildir
deðildir..
Hatalý su musluðu takýlmýþtýr.
Su baðlantýsý yordamýný kontrol edin. Kendinden delici ve
0,5 cm’lik saplama vanalar su basýncýnýn düþmesine ve
zamanla borunun týkanmasýna neden olur. Üretici hatalý
montajdan veya su baðlantýsýndan kaynaklanan mal
hasarlarýndan sorumlu deðildir
deðildir..
Su basýncý düþüktür.
Doðru çalýþmasý için su basýncýnýn 137 ile 689 kpa arasýnda
olmasý gerekir.
Derin dondurucu sýcaklýðý çok yüksek.
Derin dondurucu kumanda elemanýný ayarlayýn (bkz: sayfa 272).
Derin dondurucunun yaklaþýk -18 °C’de tutulmasý önerilir.
Buz yapma birimine
giden giriþ tüpünde
buz oluþuyor
285
SERVİS İSTASYONLARINI GÖSTERİR LİSTE
İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN
1. ÜNVANI: ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ
2. MERKEZ ADRESİ: BESTEKAR ŞEVKİBEY SOK. NO:1
BALMUMCU 80700İSTANBUL
3. TELEFON: 0.212.3403700
4. FAKS: 0212. 2661134
6.TİCARET SİCİL NO: 034003-191226-138749
8.VERGİ NO: 4660018420
1
•
Servis Adı :YILDIZ TEKNİK ARİF OĞUZ KELEŞ
Yetkili Ad Soyad :ARİF OĞUZ KELEŞ
Vergi Dairesi :SEĞMENELR
Vergi No :9650594386
Telefon No :0312 440 22 66
HYB NO :06/680
Adres :TURAN GÜNEŞ BLV. 12.CAD. 220 SOK. 13/A
ÇANKAYA/YILDIZ
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :POLARİS TİCARET - NAİL KARAHASANOĞLU
Yetkili Ad Soyad :NAİL KARAHASANOĞLU
Vergi Dairesi :HİTİT
Vergi No :6114499938
Telefon No :0312 438 27 21
HYB NO :06/1100
Adres :PORTAKAL ÇİÇEĞİ SOK. NO.10/C-D A.AYRANCI
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :HA-ZEY ISI MÜH. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :GÖZTEPE
Vergi No :4540085371
Telefon No :0 216 346 70 0
HYB NO :34/4558
Adres :YAZICIBAŞI SOK. KAYALAR APT. NO:17/3
FENERYOLU
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
2
3
•
4
•
Servis Adı :YAŞAR HIZEL-HIZEL ELEKTRİKLİ VE
ELEKTRONİK CİH.SER.
•
•
•
•
•
•
•
Yetkili Ad Soyad :YAŞAR HIZEL
Vergi Dairesi :EFELER
Vergi No :4620028817
Telefon No :256-2253269
HYB NO :14.31.35-3/0499
Adres :KURTULUŞ MAH. KIBRIS CAD. 3.SOK. NO:2/B
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ISISAN ISITMA VE KLİMA SAN.A.Ş.
Yetkili Ad Soyad :ALİ AKTAŞ
Vergi Dairesi :BOĞAZİÇİ KURUMLAR
Vergi No :4660018420
Telefon No :212-2889696
HYB NO :14.31.61 / 488
Adres :BOZTEPE MAH.İRAN CAD.NO.11/A
Şehir :
•
Servis Adı :BURSAY DOĞALGAZ ISI SİSTEMLERİ VE
MÜŞAVİRLİĞİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :SAİM YAMAN
Vergi Dairesi :ULUDAĞ
Vergi No :4700082796
Telefon No :224-250 21 12
HYB NO :16/929
Adres :SANTRAL GARAJ MAH.DAL SOK.NO.16/B
GENÇOSMAN
Şehir :
5
6
•
•
•
•
•
•
•
7
•
Servis Adı :MERKEZ SERVİS-H.TURAN ALEMDAĞ
Yetkili Ad Soyad :H.TURAN ALEMDAĞ
Vergi Dairesi :HIZIRBEY
Vergi No :0510034892
Telefon No :462-2233130
HYB NO :14.31.61 / 144-1
Adres :GÜLBAHARHATUN MAH.YAVUZ SELİM BULVARI
NO.54/B
Şehir :
•
•
•
Servis Adı :ALİ AYDEMİR - AİRİNG ISITMA-SOĞUTMA
Yetkili Ad Soyad :ALİ AYDEMİR
Vergi Dairesi :PAMUKKALE
•
•
•
•
•
•
•
8
•
•
•
•
•
Vergi No :1100189327
Telefon No :0 258 2128286
HYB NO :20/1343
Adres :İNCİLİPINAR MAH. İNCİLİPINAR CAD. NO:94/A
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :AYTEK ELEKTRİK
Yetkili Ad Soyad :ALİ İHSAN SİNOPLUOĞLU
Vergi Dairesi :KARAELMAS
Vergi No :7710049280
Telefon No :0372 251 38 10
HYB NO :54 / 742
Adres :MİTHATPAŞA MAH. AZİZİYE CAD. NO:102
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ŞABAN ÇELİK - ISIKAR TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :ŞABAN ÇELİK
Vergi Dairesi :BORNOVA V.D.
Vergi No :2400003509
Telefon No :02324616506
HYB NO :14.31.35-3/4103
Adres :BURAK REİS CAD. 151 SOK. NO: 38 BORNOVA
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :MEHMET BOĞA
Yetkili Ad Soyad :MEHMET BOĞA
Vergi Dairesi :KIZILTEPE
Vergi No :1790858886
Telefon No :482-3123688
HYB NO :14.31.27/HYB-2993
Adres :ŞANLIURFA CAD.19.SOKAK NO:7
Şehir :
•
Servis Adı :BEREKET ELEKTRİK MAKİNA İNŞAAT TURİZM
OTO.PLASTİK TEMİZLİK HIRD.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :İSMAİL YULUĞ
Vergi Dairesi :KOCATEPE V.D.
Vergi No :1650048231
Telefon No :0272-212 50 72
HYB NO :20/1651
Adres :AMBARYOLU NO:142
9
10
11
12
•
•
•
•
•
•
•
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :TURGAY İRİZ EGE TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :TURGAY İRİZ
Vergi Dairesi :ULUDAĞ
Vergi No :4800315729
Telefon No :0224 250 68 81
HYB NO :16/1664
Adres :İNTİZAM MH. DEĞİRMEN SOKAK NO:25
OSMANGAZİ
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :AYDIN TEKNİK-İBRAHİM AYDIN
Yetkili Ad Soyad :İBRAHİM AYDIN
Vergi Dairesi :OSMANGAZİ
Vergi No :1120332288
Telefon No :0224 233 1148
HYB NO :16/1413
Adres :SOĞANLI MAH. NİLÜFER CAD. NO:66 OSMANGAZİ/
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ISISAN ISITMA VE KLİMA SANAYİ A.Ş.
Yetkili Ad Soyad :NAZİF ÖZAKINCI
Vergi Dairesi :BOĞAZİÇİ KURUMLAR
Vergi No :4660018420
Telefon No :0312 256 99 66
HYB NO :06/1691
Adres :GERSAN SANAYİ SİTESİ 657 SOK. NO.35 ERGAZİ
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ERAY VURUŞANGÜL - LİBERAL TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :ERAY VURUŞANGÜL
Vergi Dairesi :İNEGÖL
Vergi No :9260031874
Telefon No :0224 713 53 28
HYB NO :16/1720
Adres :SİNANBEY MAHALLESİ KANAL SOKAK NO:16/A
İNEGÖL
Şehir :
13
14
15
16
•
17
•
Servis Adı :HALİL KARAKAYA - KARAKAYA ISITMA
SOĞ.SERV. HİZ.
Yetkili Ad Soyad :HALİL KARAKAYA
Vergi Dairesi :KALEKAPI
Vergi No :23083498984
Telefon No :0242.3215753
HYB NO :07/1683
Adres :DEMİRCİKARA MAH. 1436 SOKAK İSMAİL EKİNCİ
SİTESİ B BLOK 14/A
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :METİN BULDUK
Yetkili Ad Soyad :METİN BULDUK
Vergi Dairesi :MESİR
Vergi No :188 006 22
Telefon No :0 236 - 232 74
HYB NO :14.31.45-3/0069
Adres :MİMAR SİNAN MAH. ERLER CAD. NO : 24 / A
Şehir :
•
Servis Adı :CESURLAR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ
EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :YUNUS CESUR
Vergi Dairesi :KURUMLAR
Vergi No :2060657946
Telefon No :0242.3460609
HYB NO :07/1570
Adres :SOĞUKSU MAH. 304 SOKAK BOZKURT APT. NO:4/A
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
18
19
•
•
•
•
•
•
•
20
•
•
•
•
•
•
•
•
21
Servis Adı :MESUT ARSLAN - TAM ELEKTRİK
Yetkili Ad Soyad :MESUT ARSLAN
Vergi Dairesi :KALEKAPI
Vergi No :0830250150
Telefon No :0242.3124378
HYB NO :07/1573
Adres :YEŞİLBAHÇE MAH. 1480 SOKAK 2 ERENKUŞ APT.
NO:42/1
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :İSMAİL SERVET BÜYÜKÇELİK- ÖZÇELİK
ISITMA SOĞUTMA
Yetkili Ad Soyad :İSMAİL SERVET BÜYÜKÇELİK
Vergi Dairesi :KALEKAPI
Vergi No :1940056537
Telefon No :0 242 312 41 9
HYB NO :07/1007
Adres :MEYDAN KAVAĞI MAH. AVNİ TOLUNAY CAD.
MUSA KAYA SİT. A BLOK 64/2
Şehir :
22
•
Servis Adı :TUFAN TÜRKER AVCI - TUFAN ELEKTRİK
Yetkili Ad Soyad :TUFAN TÜRKER
Vergi Dairesi :ULUDAĞ
Vergi No :1040208998
Telefon No :0224 253 53 33
HYB NO :16/1741
Adres :SAKARYA MAH. SAKARYA SOK. NO:15/A
OSMANGAZİ
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ALİ SEBER - ALİZE KLİMA SOĞUTMA
Yetkili Ad Soyad :ALİ SEBER
Vergi Dairesi :KURTDERELİ
Vergi No :7570069006
Telefon No :266-2434700
HYB NO :10.HYYB / 491
Adres :AKINCILAR MAH. ESKİ KEPSUT CAD. NO:24/B
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :CENGİZ ERGÖÇ-ÖZ ERGÖÇ TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :CENGİZ ERGÖÇ
Vergi Dairesi :BEYDAĞI V.D.
Vergi No :3560019119
Telefon No :422-322 69 59
HYB NO :14.31-44/279
Adres :HAMİDİYE MAH.ANTEPLİ SOKAK 1.ARA ERCİŞLİ
APT.ALTI NO:6/C
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
23
24
•
25
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :BİLGE TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :HÜSEYİN DEMİTREL
Vergi Dairesi :KAZIMKARABEKİR V.D
Vergi No :2850132673
Telefon No :442-316 39 68
HYB NO :25/573
Adres :ALVARLI MEHMET EFENDİ CAD. 30. SOKAK NO. 32
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :RAMAZAN KARADENİZ-DENİZ TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :RAMAZAN KARADENİZ
Vergi Dairesi :HAZAR V.D.
Vergi No :5090019610
Telefon No :424-2331509
HYB NO :23/081
Adres :İNÖNÜ CAD.MEHMETÇİK SOK.NO:41/B
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ÇETİNKAYA SOĞUTMA -NUSRET ÇETİNKAYA
Yetkili Ad Soyad :NUSRET ÇETİNKAYA
Vergi Dairesi :SEYHAN
Vergi No :00123456
Telefon No :0322-2322690
HYB NO :14.02-HYB-893
Adres :MAHFESIĞMAZ MAH. 83 SOK. ÖZLEM APT. B BLOK
NO:6/A SEYHAN/
Şehir :
26
27
•
28
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :AKDENİZ KLİMA - MUSTAFA ATMALI
Yetkili Ad Soyad :MUSTAFA ATMALI
Vergi Dairesi :SEYHAN
Vergi No :000123423
Telefon No :0322-2321133
HYB NO :14.02.HYB/219
Adres :GÜZELYALI MAH.128 SOK.GÜLEN APT.NO:14/A
SEYHAN/
Şehir :
29
•
Servis Adı :KORAY ALTUNDAĞ-KORAY ISITMA SOĞUTMA
SİSTEMLERİ
•
•
•
•
•
•
•
Yetkili Ad Soyad :KORAY ALTUNDAĞ
Vergi Dairesi :SEYHAN
Vergi No :562314572
Telefon No :0322-4590784
HYB NO :14.02-HYB-1341
Adres :ÇINARLI MAH. 13 SOK. NO:24 SEYHAN/
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :EBUBEKİR AKAR-AKAR ELEKTRİK
Yetkili Ad Soyad :EBUBEKİR AKAR
Vergi Dairesi :FEVZİPAŞA
Vergi No :0130006986
Telefon No :0 446 214 24 6
HYB NO :24/085
Adres :NEDİM MURADOĞLU İŞ MERKEZİ NO:10
Şehir :
•
Servis Adı :İLKSER SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM
MALLARI SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :MEHMET ÇORMANCIK
Vergi Dairesi :MECİDİYEKÖY
Vergi No :4730282226
Telefon No :0212 2592036
HYB NO :34/7194
Adres :KARAKOL ÇIKMAZI NO:1 DİKİLİTAŞ
Şehir :
30
31
•
•
•
•
•
•
•
32
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :MELİH CAN MAKİNA VE YEDEK PARÇA SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :MELİH CAN
Vergi Dairesi :ERENKÖY
Vergi No :7810133806
Telefon No :0216 3614737
HYB NO :34/1025
Adres :ÖĞRETMEN HAYRULLAH SOK. NO:6/2 SUADİYE
Şehir :
•
•
•
•
Servis Adı :MUHAMMET ÖZENÇ
Yetkili Ad Soyad :MUHAMMET ÖZENÇ
Vergi Dairesi :19 MAYIS
Vergi No :6870026949
•
33
•
Telefon No :2316060-233909
HYB NO :55/877
Adres :BAHÇELİEVLER MAH.ABDÜLHAKHAMİT CAD.
NO:19
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :AYHAN ÖZGÜ MERT ISITMA SOĞUTMA
Yetkili Ad Soyad :AYHAN ÖZGÜ
Vergi Dairesi :19 MAYIS
Vergi No :6920117651
Telefon No :239 09 38
HYB NO :55/811
Adres :ZAFER MAH. DİVİTCİOĞLU CAD. NO.20/A
Şehir :
•
Servis Adı :GENEL ELEKTROMOTOR ENDÜSTRİYEL
ELEKTRİK MAKİNE SOĞUTMA NAKLİYE HİZMETLERİ
TİCARET VE SANAYİ LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :RAHMİ ÖZTÜRK
Vergi Dairesi :UZUNMEHMET
Vergi No :3940441546
Telefon No :0372 268 08 64
HYB NO :54 / 155
Adres :ÇINARTEPE MAH. BÜLENT ECEVİT CAD. 69.
AMBARLAR MEVKİİ 4. KISIM
Şehir :
•
•
•
34
35
•
•
•
•
•
•
•
36
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :KARAKAŞ TEKNİK SOĞUTMA- LÜTFÜ
KARAKAŞ
Yetkili Ad Soyad :LÜTFÜ KARAKAŞ
Vergi Dairesi :KARADENİZ
Vergi No :5130036188
Telefon No :462-321 25 84
HYB NO :14.31.61 / 264
Adres :BOZTEPE MAH. İRAN CAD. DİKKAYA SOK. NO.11
Şehir :
•
•
•
•
Servis Adı :ŞEN KARDEŞLER
Yetkili Ad Soyad :VAHİT VARİSLİ
Vergi Dairesi :KDZ.EREĞLİ
Vergi No :9230174198
•
37
•
•
•
•
Telefon No :0372 312 01 03
HYB NO :54/248
Adres :ŞEHİT CAFER HIRÇIN SK. NO:54/B KDZ.EREĞLİ
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ANADOLU SERVİS KLİMA ELEKTROMEKANİK
ÜRN. SERVİS VE TİC. LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :SERCAN AKALAY
Vergi Dairesi :ÜSKÜDAR
Vergi No :0680070056
Telefon No :HYB NO :34/1285
Adres :BARBAROS MAH.SERÇE SOK.NO:28/A ÜSKÜDAR
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :TERMO ISI YAKUP CAN ARPACI
Yetkili Ad Soyad :YAKUP CAN ARPACI
Vergi Dairesi :KOZYATAĞI
Vergi No :15841457050
Telefon No :0216 5752898
HYB NO :34/5268
Adres :KAYIŞDAĞI YOLU AKÇA SOK. NO:3/1 İÇERENKÖY
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :TORAMAN SOĞUTMA
Yetkili Ad Soyad :AHMET TORAMAN
Vergi Dairesi :ÜÇKAPILAR VERGİ DAİRESİ
Vergi No :2790026009
Telefon No :242-2483837
HYB NO :07/1740
Adres :ALTINDAĞ MAH. 162 SOK. ESER APT. NO:21/B
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :GÖRAY SERVİS FETTAH GÖREN
Yetkili Ad Soyad :FETTAH GÖREN
Vergi Dairesi :ZİNCİRLİKUYU
Vergi No :4090025248
Telefon No :0212 2661616
HYB NO :34/1287
Adres :ESENTEPE CAD. BILDIRCIN SOK. NO:36/1
MECİDİYEKÖY
38
39
40
41
•
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :BUTES TESİSAT TAAH. SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :OSMAN DUMLUPINAR
Vergi Dairesi :BEŞİKTAŞ
Vergi No :1870026032
Telefon No :0212 3514040
HYB NO :34/3663
Adres :ZEYTİNOĞLU CAD. YAREN SOK. EVRİM ÇARŞISI
NO:9 AKATLAR-ETİLER/
Şehir :
42
•
43
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ÖNDER ISITMA SİSTEMLERİ TİCARET LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :NURETTİN GÜLDÜREN
Vergi Dairesi :KOCASİNAN
Vergi No :6570044750
Telefon No :0 212 643 42 2
HYB NO :34/3165
Adres :CUMHURİYET MAH.CEYLAN SOK.NO:38
BAHÇELİEVLER
Şehir :
44
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ENTALPİ TEKNİK SIHHİ VE ISI TESİSATI
MALZEMELERİ İNŞAAT GIDA NAKLİYAT SAN.VE
TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :MUHARREM ÇAKIR
Vergi Dairesi :SARIGAZİ
Vergi No :3360519793
Telefon No :0216 6125583
HYB NO :34/9493
Adres :A.YAVUZ MAH. ALİ YÜKSEL CAD. NO:17/A
Y.DUDULLU-ÜMRANİYE/
Şehir :
45
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :GÜNGÖR KLİMA BEYAZ EŞYA SERVİS
HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :ATİLLA GÜNGÖR
Vergi Dairesi :KARTAK YAKACIK
Vergi No :4360044993
Telefon No :0 216 452 69 1
HYB NO :34/6598
•
•
Adres :CUMHURİYET MAH. İSMAİL DEDE CAD. NO:28/2
KARTAL
Şehir :
46
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :GÜRBÜZ ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SAN.TİC.
LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :HASAN GÜRBÜZ
Vergi Dairesi :GÖZTEPE
Vergi No :4410020656
Telefon No :0216 4188232
HYB NO :34/9320
Adres :FENERYOLU FAHİR AÇAR SK.NO.7/1
Şehir :
47
•
Servis Adı :GÜRBÜZ TİCARET VE KUYUMCULUK SAN.
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :HASAN GÜRBÜZ
Vergi Dairesi :MECİDİYEKÖY
Vergi No :4470035139
Telefon No :0212 3513896
HYB NO :34/6825
Adres :AKATLAR KARANFİLKÖY MAH. ZEYTİNOĞLU
CAD.ÇINAR SOK.NO:260 BEŞİKTAŞ
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ISISAN ISITMA VE KLİMA SAN. A.Ş.
Yetkili Ad Soyad :VEDAT DEMİR
Vergi Dairesi :BOĞAZİÇİ KURUMLAR
Vergi No :4660018420
Telefon No :0.242.3220444
HYB NO :07/492
Adres :ALİ ÇETİNKAYA CAD. PTT KARŞISI NO:152/A
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ELİT ELEKTRONİK SOĞUTMA İMDAT ALTUN
Yetkili Ad Soyad :İMDAT ALTUN
Vergi Dairesi :İLYASBEY
Vergi No :19139406744
Telefon No :02626443530
HYB NO :34/9499
Adres :OSMAN YILMAZ MAH. KIZILAY CAD. 602.SOK.
•
•
•
•
•
•
•
48
49
•
NO:15 GEBZE/
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ISISAN ISITMA VE KLİMA SAN. A.Ş.
Yetkili Ad Soyad :ATİLLA DİLBER
Vergi Dairesi :BOĞAZİÇİ KURUMLAR
Vergi No :4660018420
Telefon No :0212-2889696
HYB NO :14.31.35-03/2289
Adres :AKÇAY CAD. NO:283 GAZİEMİR
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :İSMAİL ŞİŞCİ-TERMO TEKNİK
Yetkili Ad Soyad :İSMAİL ŞİŞCİ
Vergi Dairesi :KONAK
Vergi No :8140025821
Telefon No :232-2445355
HYB NO :35.14.02/0414
Adres :İNÖNÜ CADDESİ NO: 392 A-B HATAY
Şehir :
•
Servis Adı :BEST SERVİCE TUNCAY SOYKAL-OKAN
SOYKAL
Yetkili Ad Soyad :TUNCAY SOYKAL
Vergi Dairesi :KORDON
Vergi No :7760009144
Telefon No :232.4216925
HYB NO :14.31.35/0373
Adres :1460 SOKAK NO: 81/A ALSANCAK
Şehir :
50
51
52
•
•
•
•
•
•
•
53
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :SERİN SOĞUTMA MÜH.TURİZM İNŞAAT
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :BODRUM V.D.
Vergi No :7620164347
Telefon No :0252-316 50 70
HYB NO :20/942
Adres :YOKUŞBAŞI MAH.KIBRIS ŞEHİTLERİ CAD.SARILAR
SOK. NO:18 BODRUM/
•
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ISISAN ISITMA VE KLİMA SAN. A.Ş
Yetkili Ad Soyad :ALİ AKTAŞ
Vergi Dairesi :BOĞAZİÇİ KURUMLAR
Vergi No :4660018420
Telefon No :0 212 288 96 9
HYB NO :34/1691
Adres :ANKARA ASFALTI ÜZERİ ONUR SOK. NO:16
KOŞUYOLU- KADIKÖY
Şehir :
54
•
55
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ETE ELEKTRİK TESİSAT TAAH. İÇ VE DIŞ TİC.
LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :İLYAS KARATAŞ
Vergi Dairesi :MECİDİYEKÖY
Vergi No :3810067919
Telefon No :0 212 288 16 2
HYB NO :34/5780
Adres :GAYRETTEPE MAH. NECATİ ALBURZ SOK. NO:11/1
BALMUMCU-BEŞİKTAŞ
Şehir :
56
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ALP-ER TEKNİK SERVİS YEDEK PARÇA SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :ALPTİMUR ÖZDEMİR
Vergi Dairesi :MECİDİYEKÖY
Vergi No :0550061705
Telefon No :0212 2595522-2
HYB NO :34/1219
Adres :HÜSREV GEREDE CAD. NO:27/A TEŞVİKİYE
Şehir :
57
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :TEBAŞ ENDÜSTRİYEL ISI SİSTEMLERİ İNŞ.
TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :MEHMET BAŞ
Vergi Dairesi :ŞİŞLİ
Vergi No :8330391385
Telefon No :0212 2224499
HYB NO :34/8698
Adres :TALATPAŞA MAH. PERPA TİC. MERK. A BLOK K:11
•
NO:1478 ŞİŞLİ
Şehir :
58
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :YUSELSAN ELEKTRONİK TİC.AHMET BİRCAN
MERCİMEK
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :BANDIRMA
Vergi No :6170000442
Telefon No :266-7141921
HYB NO :101/013
Adres :İHSANİYE MH. 8 EVLER SK. NO:18/A BANDIRMA
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :İLHAN ŞEN - YETSER
Yetkili Ad Soyad :İLHAN ŞEN
Vergi Dairesi :ÇANAKKALE
Vergi No :8020045910
Telefon No :0286-2178606
HYB NO :10.HYB / 849
Adres :İSMETPAŞA MAH. BÜYÜK HAMAM SK. N0: 54
Şehir :
•
•
Servis Adı :BEREKET TEKNİK HAVALANDIRMA ISITMA
SOĞUTMA SİSTEMLERİ İNŞAAT TAAHÜT SAN VE TİC.
LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :İBRAHİM AYDINSOY
Vergi Dairesi :KADIKÖY
Vergi No :1650228285
Telefon No :0216 340 52 55
HYB NO :34/8859
Adres :ACIBADEM ZERRİN SOK. GÜLSOY APT. NO:10 D:2
KADIKÖY/
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :BEYAZ EŞYA TAMİRİ- MUTLU KONAT
Yetkili Ad Soyad :MUTLU KONAT
Vergi Dairesi :KIRKLARELİ
Vergi No :5760181806
Telefon No :288-214 22 97
HYB NO :59/H-423
Adres :KARAKAŞ MAH. UZAN SOK. SARAY PASAJI NO. 2-3
•
59
60
•
•
•
•
•
•
61
•
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ISISAN ISITMA VE KLİMA SAN.A.Ş.
Yetkili Ad Soyad :RECEP ÇAVUŞOĞLU
Vergi Dairesi :BOĞAZİÇİ
Vergi No :4660018420
Telefon No :0224 267 0485
HYB NO :16/590
Adres :YALOVA YOLU 9.KM. NO:28 OVAAKÇA
Şehir :
•
Servis Adı :KARSAN TEKNİK ISITMA VE SOĞUTMA
ELEKTRONİK GIDA TAŞIMACILIK HİZMETLERİ VE
YEMEKÇİLİK SAN. TİC. LTD.
Yetkili Ad Soyad :RAHMİ OSKAY
Vergi Dairesi :A.F.CEBESOY
Vergi No :6480082054
Telefon No :0 264 281 74 3
HYB NO :54 / 458
Adres :YAHYALAR MAH. TURAN CAD. NO: 95
Şehir :
62
63
•
•
•
•
•
•
•
64
•
Servis Adı :ABBAS VURANEL-VURANEL ELEKTRİK VE
BOBİNAJ
Yetkili Ad Soyad :ABBAS VURANEL
Vergi Dairesi :GÖKALP.V.D
Vergi No :9260054765
Telefon No :0412 2524858
HYB NO :14.31-44/1127
Adres :PEYAS MAH.FIRAT BULVARI 63. SOK. ÇELEBİ 4
APT. ALTI NO:27/D
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :TOPUZ SERVİS YILMAZ TOPUZ
Yetkili Ad Soyad :YILMAZ TOPUZ
Vergi Dairesi :ZİNCİRLİKUYU
Vergi No :8550088046
Telefon No :0 212 2165302
HYB NO :34/4585
Adres :HAFIZ ATA SOK.NO:7/A MECİDİYEKÖY
•
•
•
•
•
•
•
65
•
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :VEYSEL KARAKAYA- AKTİF SERVİS
Yetkili Ad Soyad :VEYSEL KARAKAYA
Vergi Dairesi :HAZAR
Vergi No :5140043071
Telefon No :0424 218 68 04
HYB NO :23/274
Adres :İZZETPAŞA MAH. HACI TEVFİK EFENDİ SOK. NO:
25/B
Şehir :
66
•
67
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ONANLAR İNŞAAT YAPI MALZ.ELK.GIDA
TUR.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :HAKAN ONAN
Vergi Dairesi :KALE
Vergi No :6420048544
Telefon No :0346-2211854
HYB NO :58/156
Adres :ÇARŞIBAŞI MAH. ÇARŞIBAŞI CAD. ERTEN APT.
ALTI NO. 3/C
Şehir :
68
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :KUBİLAY SOĞUTMA KUBİLAY BODUR
Yetkili Ad Soyad :KUBİLAY BODUR
Vergi Dairesi :KIRŞEHİR VD
Vergi No :1780128836
Telefon No :0 386 212 85 0
HYB NO :40.14.02/155
Adres :AŞIKPAŞA MAH.MAŞADERESİ CAD.DİNAR APT
NO:11
Şehir :
69
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ÖZCAN SOĞUTMA VE ISITMA BEYAZ EŞYA
KLİMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD.
ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :ALİ ÖZCAN
Vergi Dairesi :MERAM
Vergi No :6710089278
Telefon No :0332 2363337
HYB NO :42.012
•
•
Adres :NİŞANTAŞ MAH.KABATAŞ CAD. ORKİDE SİT.ALTI
NO:7/B
Şehir :
70
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ELSİS ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ SERVİS TİC.
VE SAN. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :CEM YILMAZ
Vergi Dairesi :ULUDAĞ
Vergi No :333 250 86
Telefon No :0-224-2451567
HYB NO :16/222
Adres :KIRCAALİ MAH. NAMIK KEMAL SOK. NO:7
Şehir :
71
•
Servis Adı :TELHAT SÖNÜK
Yetkili Ad Soyad :TELHAT SÖNÜK
Vergi Dairesi :GÖKALP
Vergi No :7790092540
Telefon No :412-2246895
HYB NO :14.31-44/1351
Adres :OFİS KURTİSMAİL 6. SOK. GÜLİSTAN APT. ALTI
NO. 2/B
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ÇAKMAKÇILAR TİCARET
Yetkili Ad Soyad :MAHMUT ÇAKMAKÇILAR
Vergi Dairesi :SİİRT
Vergi No :2250002637
Telefon No :0484 223 24 27
HYB NO :HYB-65-135
Adres :ESKİ KUNDURACILAR ÇARŞISI NO:32
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :SEDAT DURGUN- MİKRO ELEKTROTEKNİK
Yetkili Ad Soyad :SEDAT DURGUN
Vergi Dairesi :ŞAHİNBEY
Vergi No :3160023537
Telefon No :342-3366162
HYB NO :14.31.27/HYB-0074
Adres :ZÜBEYDE HANIM BULV. NO:72/B
•
•
•
•
•
•
•
72
73
•
Şehir :
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :BEYAZ SERVİS TUNCAY ÇUKUR
Yetkili Ad Soyad :TUNCAY ÇUKUR
Vergi Dairesi :BEYKOZ
Vergi No :2640052798
Telefon No :0216 5370105
HYB NO :34/5479
Adres :ÇAVUŞBAŞI CAD. SULH ÇIKMAZI SOK. NO.6/A
KAVACIK
Şehir :
74
•
75
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :ŞARK SOĞUTMA MERKEZİ-CİHAT BAKLACI
Yetkili Ad Soyad :CİHAT BAKLACI
Vergi Dairesi :-Şükrü kanatlı
Vergi No :1330042942
Telefon No :0-326-2238707
HYB NO :31/030
Adres :SÜMERLER MAH.ŞÜKRÜ GÜÇLÜ CAD.11
SOK.NO:13/7 ANTAKYA
Şehir :
76
•
•
•
•
•
•
•
•
Servis Adı :TEKNİKER TEKNİK SERVİS HİZ. DAY .TÜK.
MAM. İNŞ. TURZ. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ.
Yetkili Ad Soyad :
Vergi Dairesi :BOLU
Vergi No :7350270211
Telefon No :0 374 215 61 2
HYB NO :14/266
Adres :KARAMANLI MAH. STADYUM CAD. NO: 7/A
Şehir :
* CİHAZLARIN KULLANIM ÖMRÜ 10 YILDIR.
ISISAN ISITMA VE KLiMA SANAYi A.S.
MERKEZ: Bestekar Sevki Bey Sok., No.1 80700 Balmumcu iSTANBUL
Tel. (0-212) 288 9696 – 272 5300 Fax. (0-212) 272 2232 – 266 1134
SERViS: Ankara Asfalt Üzeri, Onur Sok. No. 16 81020 Kouyolu, Kadköy iSTANBUL
Tel. (0-216) 325 8080 Fax. (0-216) 325 8077
Maytag ;
Whirlpool - North Liberty RDC
720 Alexander Way North Liberty,IA 52317
Iowa - A.B.D.
Tel : ( 001 319 622 8120 ), Faks : (001 319 368 8197)
Mike Jennings – Bölge Müdürü [email protected]

Benzer belgeler