POLYFLOTT®

Transkript

POLYFLOTT®
POLYFLOTT®
Mastertile® 94
Çimento Esasl›, Do¤al Tafl, Seramik, Granit ve Mermer ‹çin Kolay Yay›lan Esnek Yap›flt›r›c›
Tan›m›
Avantajlar›
POLYFLOTT®, çimento esasl›, seramik, granit,
mermer ve do¤al tafllar›n yap›flt›r›lmas›nda
kullan›lan, kolay yay›lan, yüksek stabiliteye ve
performansa sahip, esnek yap›flt›r›c›d›r.
TS 11140 EN 12004 - C2 s›n›f›na uygundur.
C2=‹lave özellikleri gelifltirilmifl yap›flt›r›c›
Kullan›m Yerleri
‹ç - d›fl mekanlardaki yatay uygulamalarda,
Seramik, granit seramik, büyük boyutlu kayrak
tafllar›, cotto, taban tu¤las› ve do¤al tafl plakalar›n
düzgün olan veya olmayan beton yüzeylere
uygulanmas›nda,
Yerden ›s›tmal› ve endüstriyel zeminlerde,
Balkonlarda, teraslarda, ›slak hacimlerde,
Tadilat ve onar›mda, seramik üzerine seramik
yap›flt›rma ifllerinde mükemmel sonuç verir.
Kolay haz›rlan›r ve uygulan›r.
Plakalar›n arka yüzeyine yap›flt›rma harc›n›n
sürülmesi gerekmedi¤i için uygulama h›z› artar.
POLYFLOTT®, ak›c› k›vam› sayesinde diflli
tarak ile yüzeye kolayca ve h›zl› uygulan›r.
‹flleme süresi uzundur.
Yüksek yap›flma dayan›m›na sahiptir.
Donma - çözünme döngüsüne dayan›kl›d›r.
S›cakl›k farkl›l›klar›ndan do¤an gerilmelere ve
titreflimlere dayan›kl›d›r.
Uygulama Prosedürü
Yüzey Haz›rl›¤›
Uygulama yüzeyinin sa¤lam, kuru, tafl›y›c›, tozsuz
ve temiz olmas›na dikkat edilmelidir. Yüzey,
aderans› azaltacak her türlü ya¤, gres, pas ve
parafin kal›nt›lar›ndan iyice temizlenmeli ve yüzeyde
gevflek parçac›klar olmamal›d›r. 5 ila 20 mm
Teknik Özellikleri
Malzemenin Yap›s›
Renk
Çekme Yap›flma Dayan›m›
Uygulama Kal›nl›¤›
Derz Dolgu Süresi
Uygulanacak Zeminin S›cakl›¤›
Servis S›cakl›¤›
Olgunlaflt›rma Süresi
Kullanma Süresi
Aç›k Bekletme Süresi
Islanabilirlik
Üzerinde Yürünebilme Süresi
Trafi¤e Açma Süresi
Mineral dolgular,sentetik katk›lar, toz polimer ve özel çimento içerir
Gri - Beyaz
WK
≥ 1,00 N/mm2
Min. 4 mm
Maks. 15 mm
12 saat
+5°C +25°C
-20°C +80°C
3 - 5 dakika
1 saat
20 dakika
%98
12 saat
48 saat
Yukar›daki de¤erler +23°C'de ve %50 ba¤›l nem için verilmifltir. Yüksek s›cakl›klar süreyi k›salt›r, düflük s›cakl›klar süreyi uzat›r.
DIN EN ISO 9001
Zertifikat: 01 100 012854
DIN EN ISO 14001
Zertifikat: 01 104 052205
OHSAS 18001
Zertifikat: 01 113 050239
POLYFLOTT®
Mastertile® 94
derinli¤indeki bozuk yüzeyler, iki gün önceden
Emaco® S88 C tamir harc› ile tamir edilmelidir.
Uygulanacak yüzeyin s›cakl›¤› +25°C'nin üstünde
ise, yüzey nemlendirilmelidir.
Kar›flt›rma
Uygun su miktar›, bir ölçek yard›m›yla temiz
kar›flt›rma kab›na boflalt›l›r. POLYFLOTT®, yavafl
yavafl ilave edilerek 400 - 600 devir/dk’l›k bir
kar›flt›r›c› ile 3 - 5 dakika, üniform ve topaks›z bir
kar›fl›m elde edilinceye kadar kar›flt›r›l›r. Yaklafl›k
3 - 5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye
kar›flt›r›ld›ktan sonra malzeme kullan›ma haz›r hale
gelir.
Uygulama Yöntemi
POLYFLOTT® kar›flt›rma kab›ndan yere dökülür
ve yay›lmas›n› takiben diflli tarakla üniform kal›nl›k
elde edilecek flekilde tek yönde çekilir. Aç›k
bekletme süresi olan 20 dakika içinde, seramik
veya granitler yüzdürme yöntemi ile yerlefltirilerek,
kaplamalar›n harca tamamen temas etmesi
sa¤lan›r. Uygun seramik veya granit ebad›na göre
tavsiye edilen derz aral›¤› b›rak›larak uygulama
tamamlan›r. Seçilen derz aral›klar›n›n doldurulmas›
için YKS derz dolgular› kullan›lmal›d›r. Derzlerin
fugalanmas›na, seramik veya granit
uygulamas›ndan yaklafl›k 12 saat sonra geçilebilir.
Kar›fl›m Oranlar›
POLYFLOTT®
Kar›fl›m Suyu Miktar›
Kar›fl›m Yo¤unlu¤u
1 kg
20 kg
toz için
torba için
~0,23 litre
~4,60 litre
~1,75 kg/litre
Tavsiye Edilen Tarak Difli Boyutlar›
Seramik Granit Boyutlar›
30 cm x 30 cm’ye kadar
60 cm x 60 cm’ye kadar
100 cm x 100 cm’ye kadar
Seramik Tara¤› Difl Boyutlar›
8 mm
10 mm
15 mm
Harç Yataklama Kal›nl›¤›
~3 mm
~4 mm
~7,50 mm
Yap›flt›r›c›n›n Kullan›labilirlik Testi (Aç›k
Bekletme Süresi)
Uygulama yap›lm›fl yüzey üzerindeki yap›flt›r›c›ya
parmaklar bast›r›l›r. Yap›flt›r›c› parmaklara
bulafl›yorsa, seramik veya granitlerin
uygulanmas›na devam edilir. Parmaklar temiz
kal›yorsa, yap›flt›r›c›n›n uygulama süresi geçmifl
demektir. Bu durumda yap›flt›r›c› yüzeyden
kaz›nmal›, yeni yap›flt›r›c› uygulanmal›d›r.
Tavsiye Edilen Derz Geniflli¤i
30 cm x 30 cm’ye kadar
60 cm x 60 cm’ye kadar
100 cm x 100 cm üstü
4 mm
6 mm
6 - 8 mm
Sarfiyat
Kar›fl›m
1 mm/m2
Kar›fl›m Suyu
POLYFLOTT® Yo¤unlu¤u Toz Sarfiyat
Miktar›
(kg/litre)
(kg)
(litre)
20 kg
1,75
1,42
~4,60
Seramik Tara¤› Difl Boyutlar› ve Sarfiyatlar
(kg/m2)
8 mm
10 mm
5,69
7,11
POLYFLOTT®
Mastertile® 94
Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar
POLYFLOTT® uygulamas›nda, ortam ve yüzey
s›cakl›¤› +5°C'nin alt›nda ya da +25°C’nin
üzerinde ise, uygun s›cakl›klar beklenmelidir.
Ayr›ca afl›r› s›cak, ya¤›fll› veya rüzgarl› havalarda
da uygulama yap›lmamal›d›r
POLYFLOTT ® ’un yay›l› kal›nl›¤› 15 mm'yi
geçmemelidir. (min. 4 mm)
Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama
öncesinde suya doyurulmal›d›r.
D›fl yüzey uygulamalar›nda, kaplanm›fl yüzeyin
ilk 24 saat afl›r› günefl ›fl›¤›, rüzgar, don veya
ya¤murdan korunmas› gereklidir.
Kurumaya bafllam›fl POLYFLOTT® kar›fl›m›na
kesinlikle su ve yeni malzeme ilave edilmemelidir.
Aletlerin Temizlenmesi
Uygulamadan sonra kullan›lan alet ve ekipmanlar
su ile temizlenmelidir. POLYFLOTT® sertlefltikten
sonra ancak mekanik olarak yüzeyden temizlenebilir.
Ambalaj
20 kg'l›k polietilen takviyeli kraft torba
Depolama
Aç›lmam›fl orijinal ambalaj›nda, serin ve kuru
ortamda dondan korunarak depolanmal›d›r. K›sa
süreli depolamalarda, en fazla 3 palet üst üste
konulmal› ve ilk giren ilk ç›kar sistemiyle sevkiyat
yap›lmal›d›r. Uzun süreli depolamalarda ise, paletler
üst üste konulmamal›d›r.
Raf Ömrü
Uygun depolama koflullar›nda üretim tarihinden
itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca
kapat›larak uygun depolama koflullar›nda
saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r.
Güvenlik Önlemleri
Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi Sa¤l›¤› kurallar›na
uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve
maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin
tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve
göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde
hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas›
durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r.
Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri
sokulmamal›d›r. Çocuklar›n eriflemeyece¤i yerlerde
depolanmal›d›r.
Ayr›nt›l› bilgi için Güvenlik Bilgi Formu’na (Material
Safety Data Sheet) bak›lmal›d›r.
Sorumluluk
Bu teknik dökümanda yer alan veriler, bilimsel ve
pratik bilgilerimize dayanmaktad›r. BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sadece ürünün kalitesinden
sorumludur.
Ürünün nerede ve nas›l kullan›laca¤› ile ilgili yaz›l›
öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan
dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap›
Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz.
Bu teknik döküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli
olup eski bas›mlar› hükümsüz k›lar. 10/2006

Benzer belgeler

Ürün Broşürü

Ürün Broşürü uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

Masterseal© 588

Masterseal© 588 göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde hemen bol su ve sabunla y›kanmal›, yutulmas› durumunda acilen doktora baflvurulmal›d›r. Uygulama alanlar›na yiyecek ve içecek malzemeleri sokulmamal›d›...

Detaylı

MASTERSEAL® 581

MASTERSEAL® 581 öneriler d›fl›ndaki ve/veya hatal› kullan›mlardan dolay› oluflabilecek sonuçlardan BASF Yap› Kimyasallar› San. A.fi. sorumlu tutulamaz. Bu teknik doküman yenisi bas›l›ncaya kadar geçerli olup eski bas...

Detaylı

ULTRAFLEKS®

ULTRAFLEKS® itibaren 12 ayd›r. Aç›lm›fl ambalajlar, a¤›zlar› s›k›ca kapat›larak uygun depolama koflullar›nda saklanmal› ve bir hafta içerisinde kullan›lmal›d›r. Güvenlik Önlemleri Uygulama esnas›nda, ‹fl ve ‹flçi ...

Detaylı

MultiTherm 400(POLYAP S).

MultiTherm 400(POLYAP S). uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

FLEKSFUGA®

FLEKSFUGA® uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

SONOLASTIC® PRIMER 733

SONOLASTIC® PRIMER 733 uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10

Cimento Esaslı yapıstırıcı.fh10 POLYFLOTT ® ’un yay›l› kal›nl›¤› 15 mm'yi geçmemelidir. (min. 4 mm) Su emmesi yüksek olan kaplamalar, uygulama öncesinde suya doyurulmal›d›r. D›fl yüzey uygulamalar›nda, kaplanm›fl yüzeyin ilk 24 saa...

Detaylı

meyco® fıb sp 530/540/550

meyco® fıb sp 530/540/550 uygun ifl elbisesi, koruyucu eldiven, gözlük ve maske kullan›lmal›d›r. Kürlenmemifl malzemelerin tahrifl edici etkilerinden dolay›, bileflenler cilde ve göze temas ettirilmemeli, temas etmesi halinde h...

Detaylı