YAPTLAR iqiN

Transkript

YAPTLAR iqiN
T'
BAYINDIRLIK BAKANLIGI
Yapr igleri Genel MrJdiirlUgri
YAPTLAR iqiN
TEMEL SONDAJLARI
TEKNiK $ARTNATVTESi
Ilri
-l-ci;.nik
Aragtrrma ve Geli5rirme Dairesi Bagkanh!t Ydresel
S?.rtt!3lrle Yapr i5icIi Ccrrel N'liidirIl0g0
gdriisii altnarak Bal\4idiirliigil raraf'ndarl hazrrlannrrS, Teknik Daire Ba5kanlt-irnrn
Ko1;uJlar Fer Hel,eti
yirlcltr,llkBaiianll!tYiiksekl'elKltruluBa5kttnlrllnlnlT'9.l971giinve4_03_6-l5ll050sayrlryazllarlilc
Lal.rul edihni5iir.
l'6'1975 giin ve l3'/319
k $af tnarrlenin re'. iz1"onu ise Yiiksck Fen Kurulu Balkanltgrnrn
revize edilmii son geklidir'
ilc Li\'!trir gdriilerck yiiriilltile grrnr$trr' Bu Tcknik $artname
Tcliri
I a.:rlart
Ba1'rndrrlk Bakanlgr luatbaasl
ANKARA -
1982
sa)'lh
iCiNDEKiLFlr{
Iladde
Konu
Sa;rfa No
t.
Gcnel Hiikiimler
4
2.
Sondaj Yerleri
4
J.
Tcknik
5
4.
Rciper Tcsisi
5
Sondajdan Amag
5
6.
Sondajrn Brrakrlmasr
5
T.
Sondaj Dcrinliklcri
5
E.
Zerninlerin Ayrlmast
6
9.
Sondajlarrn Yaprima Tarzr
6
i0,
r.tumune Altnmas:
8
ll.
Slandard Penetrasyon Deoeyi
t0
i:.
Yeralrr Su Seliycsinin Tayini
l0
i3.
Decp Sounding Deneyleri
10
1,i
Vane
l0
.
Ele
rnan Bulundurulmasl
Denc1.-.leri
l].
Pres)'omerre Deneyleri
16.
lnce
1.i .
Numunclcrjn Etiketlcnmesi Ambalajlanmasr
t8
ldarc!.'c \ enreceK lJergercr
:9.
Numune
:0
Nuniunclcrin Teslimi
t3
Zeminlcrin Tanrmlanrnast ve Srnrflandtrtlmast
l3
Kullanriacak Simgeler
l,<
f-i
II
leme Srnrflama \e Kayltlar
lcr Uzerinde Yaprlacak
le
Saklanmast
l2
t2
Deneylcr
l3
:
\.,\Plt.AR
t.
(iri:iriL
iciti rLlriai, s()i.ii/tJr '!iil Tiiii\i!i $-\RI\'{llrsi
(*''
I{ i- K'--11L1'-R :
llijfii:r \arr rcnrciic:ir;dcl.i
so!rtiil.ilii'r" Lru TcLrrik '::'itnalirc
"TS l9{)i'-iir}8al
)igirclc Ternirrlciirr s!r'ii.iaIii::1ii'll!si'.
ic
<'-!-S
l5C0-
N''!iihcnd-i51i!rirrdc
in5aat l'4hhendis-
Zcitrin Dcrlclleri' re
rc Ortelctlntcluis Ntitt'lutlc Almlt
<-lS. i.-ll)l ir:5:,r,t l,l iihcnLiir'ii!incic Sortla.i '; ollirlt iic Orselcnmi:
her yapr rertreli
llilliilll'lL'r'e girc !il]rijilctf:ilr'' h-riica sollclaj istetren
ir-;leli, lai:iardliittrldaLi
rcri:tlci)ztiTcLtlii.i;lltr'zrtlcl:ii;l':iitrr::tcr:klrtlliitiin:rnclir'illrdakullitnrla':aksondalnlalzenrelerl
ko5ulsuz ara' I liL rli!''l hilii.ij;il.f i irrill: iii:'li'lL biltil'l s')jrcjrri qa ll5;italall rrda lia'1'ttstz
.r r'r
. , i l
i'l)''-r!:c
gerc!i
olatai;
l:ai'1i iicl!
',r '.i.irr 1l:.:.rr'l'1. i1:iclc ;rit jliri.iirrrl':f l\il' ck ll:lrcl' L'rl:llr; isirl
j.'., ,.1,, rl. :i,i iri'rrc;it rrrii',i:i:''r"il ':t' oirl-r:'u gibi rr"1'-ii:inr'caltit
i)ucl TcknjL fr'itntnlcilcli
: I l' r. :-ili;trr ''l!!li 'riliir i,lri) rir:IIIiI !:rillrcl,crL i.a:irlrlilrdl
ijLr :rrii,i:'li'
.r i:l:'.rr:r i:a Li:l;ilr ()l.lal;.i'
r'iul' "i:lr:lil!l i-\lel lrii'rlk $ lr i l tl it tll ttie btiit-;.,:ii:'' l .:r ,1 .. 1i-li,i: l'l rcrr' l.i'ti: itrri c'r::i ilzc'iiilt
.rlr:;;l 'i i..: il;rlr dc rrrll gl;l: 'r 1r-.'''';,1',lt.,liil
\on(lIi rlllinlir:i rc r5qili3irl te-kliil i!1:ullartnl
ilu Tt1.: il. :r.i li:Ji1-,cr iil ilnla i' I I I I ' i'- r itIiir olltr
. -.!l': . . , .- . r:i' .l l J:ifiali Ll:
oian l) C D \i '\'
r. ,.,.ii,i .rr'rr,r".1.li!r'1r:iliL I L!lii:lll:ir'.irl. '.liiiilj trllli'clllcleii l:l ltlll k'tli:tnrlnlilkla
Dliiii:lg Associ.j
Dj;tntond
ll l-':\' 1(lrllatli:lD
i-.',:;ll .:rt -1.ri llri'l Ilurtrll.'i.. '.1 ''''rrr ril'r"'t
vc Tilrk SLan<LiLriilifd
isreq
OrqiiIi:ii]rir':'l'
()' iiii:'lnlli'rrlirl
:.1,,,:rl. il.S rn,i,r:lr Sii,:l,1ir .ll. l"
I'rciir-tiicn
jl
':i':i:-1i1ire hilliirllcrintle
i)|I'Iili\1II >:r'tl;'i I I : I' i I i i l l r''r: ft i',.1.: rilill r'1. ,':llii!
H.i ()rl(ll l'l!)lriii:llrli: kLtllirllCrgr )'f' rS \e giildilgii gJre\'
,,,,'i,1a1 ;.11.1 ti::r-,'-'ir ir 3iii.lf r'll,'ll.r:
_ .
lt J l :: t'.'
:',r' i
1. :i
":
I i I ili up irvritadl!r Kl)llusu B-orltr"'l'
i I I I i I il
k:i;ttiliii
lii:ii:lrrl'rfillliil
1i
i.
IIi:ri';i|-i:li
>r" ri,, r i J.
r'r' f r ''
l '
1. . . c
.. !-:
Yonre
I
i
;
L
:i
i
I
I
i
j
|
'
'
;
:
I
i
I
I
-'
:
,11.
:i.1,1 'i
)n:-!:l'li
I
(
I
!'
j
I :
:
il;l;e itler': c \lLiielhhldr \tilj'cek
r,r r', rr, irJiii'ir I j\)ii!:l(:ll i ii ;;) ' | 'it' t;': '::'5ii'l-'l"1lti'
'
Lc:llitri cl"ilecc[ilt
'. ..,, ,,,r" 'lill::jllrr:'1i I ir4iii" rc:l't rli: i)cllllrtli li;)ilLi!:J'r:l''l )liptliillllLji..j,l..jj(]il||.i\,j!i..lihi,l{it,i}:.:'i:diij|l.''ii.liii]il\i.l'..:'|.i]]|irllinl.tl|e:ir.1in1:ll.l.l.'.iitillt<tt
.'ililiri'l!rplailKr-i"csll'ljqrl:art:1'
"'',,;,',,.,.",,iii\ii:irlllll'i'.tlii'ti\jiillcr:iji:iici::'rictrtcl;
eicjnal)lrli iilraflrldall'
,,arlirir.
reilili
iilrri:rrirr
.r(.
":i)fdii!l
:,i..r i. . ,i,:,:crrrr Iri:r:.i..,.e rci:':tr i
Irr'!fllill!lr S:ll-'il:rrllktll:t ''rr''i'' ii!llle ic lr4iitclirh':i'I lctktll
r.ri]tl.L ia r:rl.l1 .i- '"!jgrrlii:iii:i:f 't
;
: a,r_l:'l:: r i:,i;ririt. a r :')ll-i!l -'!-:i' lli"'l;: cciiic':eiliir
icla bailii
,:\ar!rLr !!r::tifi,lr,ar; il'-l1l ,[c.JiLrir 'lLjiJl! jcfrls \()l]illl )i;)li'niii'
:. : ali , ll:. f:irl.li:il;:il
l a ,..-.,r|,,.'r :( iLiii'l )rli:l i ,l:il:ltl I ll'iii lt'tie:lilt tailil'rtli:r 'c ]ei'lirsiiljl'
_
j.ii
. :
.1
i:-:ill.i.,..l':i:_
il,l
:t !i:'i,;i!i!
' ''r . r.. \ ilr. .'i l(ri
il
!'r;:i r. , ll r r'l !
:
r
..,..:
t.
ii-
f"1
' i ir ljlr"l :::'rir'l
: ir
I
irnni'[
t:1 gJi i'r':il r:lliil\':
'.. ir (- i ir<',1 \:,\ ii.li,rlite
aL
:rl)irr
\i;frrrlLrsa
ii(
1
iI,.rI:1iL,iIIIr-.
1,r
:
-i
| 1,,'rf !:\:r
'r
-i'rr',i:'11
Tir':-:::-gi;' 6 Llinck ola!ak
i. t:,-jr,t rrl.iet.i :"iiiicr.riihite !aj'rtfIi:(li1.ieit \ri1ra. b!tllil iii. .(\ ai
iul'.,jlc;li.:.cj.t.ltuilli-'i.k.\()l](llJj\c|le,';.'.iirr.i|]]l.\c|i.ii.!:ja:'il.!l\c):,itiriti.gii:.:ll;.i:i:'.:ll|lll;dlldi"ize:ljciltp !ilrza
parssl No.iarr l-,clir.rilcr.ck. irlur,:,,er L4i:i.i:Irhii i r-'r i I . iie : r li-:'r,ilildilri [-.i:];1.i3
I.
t
iclric:eirt tt.
!ii:irl3ir
:. ,'ia.r,rri, . ieii:recr gcieit i !iirlil(iiigil hitlr.lc. sL-, ici:j rll'ifl'-:i i leflcIi '1!'';!'jililcii 'c
:''rrr'J'l:
rleiiicrl
'\i:':ak
ii. rllr..rc Si:ir:a,rjc.r \r clil,r:i:iicl.i Li:.uilrira 11i'g;,.i irl. r.!.ic!iiii i'i'i i
i:
crlc::(
,lcrlc,i ,.crli.it:is pii;: i,,rc. i,'.': icli',tl re l':iliclrlrirj! ienrail.i r i li::.r iti:clr:rr l'i:likrl
"c i'a:r:rl;ril llrtiri eiliiecel.'
.
j i..kx"it"
ft.ttlAir
LL l\ ilL itl,'i.11-."'51
lr L
:
jlii,.lll;l: i,' rlcrzrr: .il:e,,t, rlL'. i.ii:r,-li.lhil '.e i'i -. 1:': r:: llil ''1; li':!1lr(lrtac:3i iekirill rllltr:llll::i
:rjn. 0;.rl Te'^r: ik S,r'ti:rilncdt i,ir is ilc i,;r:i Ii i.. nlic' lir,!::;ili,.r'-c:riritr"
i0t]lR l-i.lFISi:
edi:ei:cli !e kotlatln
f'l tln'r!:l'-; '';
St-'ndli
iri, r-tli,.'r'jctc:!^tr 1c11.l.il dcllliicllir'l ia5lnnlil:i1 \riiicl'!ihiLlikqr: l ll1':lar:i'i'iIL
l':l'llltrttta giil; r'a1r1a''r1'r'tr' flu i;
zl;ititr ill-'lLillll,'lri;: k'rilatrcltrt;tllll'; elcrsLi loiiloil;rok:liiti'r
i:,r, ei rir,'.,.t rilsri,dr tlirLlr,lli I;l' o kl:lllll:ilicliiiitt
'.(.,r':!ii-\cl1irde (1lice,-le'l
SOND.r.lDtt ir'ir1A(
lc:li iailllrrii lloiigoiriii'.
rLilr'':r'i:
L'!
irirlr
i:
i'il' r0linl
:
\1li:,1la..l1l'so|]di]]iaf]!.,ii1).},J]:e|ilit-li;r:r1lir.il.lre!.ilcilll.liriiiilrc\t1ltr:a!:ctiIe:1i.)fl11itS}l')!]l'\i'
rc ttli:r'tkitk cictcicfcii:i r.iitcrrtrclc r'r!ila!l!r:11k tl.^grsii. r.l1-'lkaiiiltl'cir'- !i:ciiii rlcrit iik iillirlirL
liTc iilr-leri Tcll'lirrill elitlii
ae!;. ilrsrJtl.i :ila:i: silirlalll-:l\l rc l-":rslLrl' !r-i!N 1111\illrr' :lc!1"'i 'i'l :lzil;sei
,t,,_:i 1it,.iiiili -,,c, , e ;, . ;. c it |toclillr Lc.-l 'LrLi-l..lif -jr.r. .c!,rl:lr'' i,lfll,l1 ag:rii!r. kol:cz)(11'r!l 'r'
..l.:,'^.r.;.:'i'.'.lrr.',:,,li1l-1li1'r,1'l.'llreiL-]a,:irkric!tr!lii'.':i]:j,rii.]|]ii:\c'.l,]lti]i:.:'lt]isl].1li
'.:'rtcr.r i rir' rilil:: -:,rilir'.
ctlc;ek rckilc:
:,, ,,n,;,1lii )hirriilc'rt- .i!nitii.ll:'l'tll. Jl:, r..1,.i,: ?ll'l LqrLr r;Leil: ': elt'liitt t'iigiici ci''ie
illin'
rrLtlt'rilei':r
iqlli ei:un
:lrl.j..itili i:lt-rttrilsr. i-i:j. lr,0(1, tic llllirilit'll li lll IjIll:'IiiIiI'lli detrc'ltrl
\r'
ii i.i:,i.i sa jl{lcrll'1,: \e !1li:.i' :'.1 I f:lNi;ttilt:l !!lliiilllliJi:;1 le:cklrcktcti;;
1,
:.!tii.r
)eii
:j:L.ir i ri ,,liIr,L si-.iriitii srrlirrrliiir ';;l:.,'rlllliilk iizcl z'':rllilr
i';ilri:'tt iic
klri:li:t5:i'11!r lllti?ircic' il:l
ii:r-i;rr tllicjclilcrcli l:efei I cli,a'lci \iiPl:l]atl'.i!
:11i-!iinJr \'c lia)a 1a..i':,,r:.:ii:. \rfirirr{liil ooliLL zc)nlrl. triiL:jl'er llirzi i'irki'cl ilii r:!':';lli l)1'k::i!.lallit. r::Lt liiir, ,e icl-icllcfc t.ut;ti;iilbilccr:5i rliiiLilriilr,rtii \c :('ii(ll'.1 illrr'alltiltl lTillla gi)l:c dLi''er1'
icr:r]i'iidr.
:=(15I'1A
JiI' BIRAI-li-ll.\S!
:
rli ;ir oltci'k::l
l'ii,i!i lril:i l;':i cil'-. zi:llrliliie sclttllii J-,liFltl )lll'nliiirc l'iilij:c:cii t''r::rllij iilr'::r''ltli::'ll
Lillel''srll siil-rJllilst kLl) Ll'1''
illa.i,lliiir .irrtil!tlil::rt'. Lnlrlrli, f',,,1,.,,t,a',, lltlrlrrl't 'r'l'dl'.1 'icli!i lir
l-'ii;'k:r \'cJ'a iillllctlil
tir:'i!li
rlll-r
l:,liifi iiirliirir:j \'.h. :icalcllcr l'ii7lilrCe11 n'liilcillll li lli;tiftlirklil
..i,'':iit:c'it!luni]L:i]]iilif]ij1.ailllli.-l;ll..ii..]cc]q]i}l]i:l]litl:'itiei1!lLirc1c,!:l
.rr'.:i:: .: L,'t i'!.'titlill '.lll: r' itlr;ici. go.i':ille til irlltl;l iir \'i''r; 5\rrliliLil 'tll'lll'illil:' i' "''
ao\u..\.t r)ERi\l.if, !.1'Ri
:
jtt ltrt:.,:t [-:l .5 i:i.l! ,-.]l:_
.:,rj-diir ff!r!lirkial;. i:lrll i(a\{i\';il lillr:tiLrllji-lii(11!'l l::)irc' I i,tit i,t:,li
.
.: r '.. '::
: :, . ;
;1 i 1'1. r :-.rir irrrie;e' i i't-llt lcrll:rclrli; \ irilliltlll lal!:ller'r
i:t-.tll :rLr:r:il,rt lri:iil!: (-ia:xl 7:cllri1l li!irli'illlll 1: l 'r i l r t i i: ' e:t 1. :_il trLlr'r aiti;irriili IiIL_IIIiLtl. ili'
l
:
l
l
<icrinlik iqindc giitiik tabakalarle karqrJa5rlmadr!r halde sondaja son verilecek, qiiriik tabaka qrkarsa, bu labaka sonuna kadar vc temel zemini igir 1'etcrli bilgi clde edilinceye kadar en az 30
mctre sondai yapr)acaktrr.
7
.2.
Sondaida ana kayayla karirlal;ldrir takdirde bu tabaka].a 3 netre girilcccktir. Ana kaya qatiakl:
bir rjzellik giisterirse. bu tabakada 5 rnetre ilerleneccltir.
1
.3.
Sondajda sert kille kar5ilaSrlmasr haiindc. toplam sondaj
bu
tabaka_v-a
en az 5 mcte
dcrinli!i l2 mctreden az oinramak izerc
girilecektir.
Kala tabakalan 3 mctrcclen, scrt liil tabakala ise 5 rlclrcden az kalrnltkta ise. sondaj bu
l.rlalrn altrndr da .drCilriiiecckrir.
taba.-
?.5.
Yapr temelleri iqin gcrekli dcrinliklerin tesbiti hazrrlanacak Ozel Teknik $artuamede bciiltilcccktir.
i.6.
idarc, t'ukanda verilen sonclal clcrinliklelinj, zen.rin durumurta gore ve Eksiltmc $a.rtnamesi ve
ekicriudeki qartlara uy-ruu olarak ar(rnp eksiitmeye yetkiLidir.
8.
ZENTINLERiN AYRILI\4ASI
:
Seindajlarda saptaoan zerrinler aqagrdrki Sekildc
3.1.
ikile
a-yrtlacakttt.
Kal alar : Bir vela birde n fazla mincralden oiu5mtig homogen olmal an vc toprak. kil 1'e- a di-iei'
bazr clcnta.nlartn veya tabakalann altrnda bulunan somkaya (ana kaya) ta.bakasrdrr. Kcikcnlerine
ili5kin olalak.
Volkanik (Cranil, Cabro, Diorit.'frakit, Obsidycn, Andezit. Bazalt),
- Tortu) (Gre. Konglomera, Kalkcr, furba. Kiimiir),
- Mc{anrotfik (Gnays, Mikagist, Merrncr, Kuvarsit).
olabilirler. \'aprlarrnrn ozclligi ncdenil,lc sertlikleli deli5ir, Aylrca degi5ik jeolojik etkileric qat'
iakir bjr r:itcUL de g6sterebilirler. Bu zcrninlcrdc drinel souCrj Ionterni ile qahgarak karot sondait
laprlacaktrr.
f; :.
Normal zeminlcr: Yukarrda aqlklanan ka1'a zeninierin drirnda kalan zcminlcr norma! zeminlerdir.
Bu gibi zeminler: tek bagtna kil. silt. kunr. gakrl vc hlok oJabileccgi !ibi, bunlann degi;ik oranlarda
harr5rmrirclan da rncydana gcJcbilirlcr'. Gcnel olarak bu zenr-nlerde diinel. darbcli. hcliscl burgulu
ic baslnqlt su ile sondaj ycintemierinden biri itc AaL5rlacaktlr. Bu sisten'llerderr hangisinin ulgula;racagr Idarecc Miiteahhite bildirilcccktir.
SO\DAJLARIN YAPILN{A TARZI:
Sonrlajlar: zemin cinsine gdrc: (TS. l90i) de bclirlilen sondaj yontenlleli ile koiunra bolulatr
iulianrlar.ak. yuliarrria belirtilen deriniiklere kadar zcminjn gcrcktirdi!i r'e 6zellikle tabakalarr
gczdc1r kaQr!-|.laYacak biainde, stardard dencyler ve r'lulnune alma usulleri ile gok dikl.:at vcnlerek
.
apriacak
-r(oruma
tr
r.
irorusu numutenir. ahnacagr seviyedcn daha de|ine asla gakllmayacak ve bu
rrcclcnle
zcminin numune ailnmadan oncc bozulmamastna dncnlle dikkat cdilccclltir.
Sondai l gencl olarak. koruma botusunun numune altnacak derinlife kadar qaktlmasi, horu igrne
gircn zcminin borunun alt ucu seviyesine kadar rcmizlenorcsi Ye bu seliyeden a5alrya dogru zeniltdc:r numune allnmast ve bu caltSmalarln deramt surctil-le yap:l:r.
Koruola boruiannrn iq gapr: {TS. l90l) dc bclirtildigi iizeie gerektiginde E9 mm. gaprnda drsclcnflejr]is nunluDt almaga !c kar5rJa5riacak qakll tabaka:arlnr geEmclc oianak leieceii gekiice en az
>ng.l lnm. olacakltr. OrseienmcnrjS nunune allulnasl gciekmil,cce!i re ku-vu<la qakli tabaiialarr
h,Jiundugu iilceden bilinit,orsa: korurrra boru:u ig Eapi. en a2: l6 mrn. olabilir. Korunta 5orusu
bcilar] I 50;.ri. den iazla oinra-"-acakrrr. Zorulrluluk oimacirliqa biitiln isie llrlr eepta te al'nr .irvda
r,--rrlrrnil
irorular kullanllacak0r.
glren zemr1,i11 lcr).!izicrlricsi durrrutn Sore' ('fS' i90i)cie bclirtilcn
telllizleill'llel;i halirrdo kullanlbiri urgulanarak -vtprlai.riiir" Koiutnlr botuslttlun 5Ll ilL'oitunn,tuu
zcmin parEactklatllli 5atha gctirebiiecek
lacak 5u basrncr, bonrnun iqi,ri tantarlcn teirrizlc)erck
cn az nlilitarda olacaklir.
olai't z-emiiin l'tctl miLLoiutla boLusutiull alt Llcunqar rl5alrrCa bulttntti \c nuniul'rcsi aitilacak
kortitrra bot rt:'u' su kr:iiartlla rrn \c 1':LFtstntn ltlstnqlt r,, ner'l"iri1l" dc!i;rlrcsi lli!hienlcl isc:
tl''tltittttc !]llnati'!l stradir
lTur[lr]ar. liairklar'. \'.b.,,L"tle,l" t"t'ttirl",'nle1ic1ir" Allli zirltattldl
iic:unia
sonda';
L-,orusu iqine
::ti'llrzlr
tentizlei]n.ril ()lilcrktlr'
.u scrkedi)mcleceil "s 51rdaj clcliSi rr\ur SeLilcic irLrrgll \,c ka5rlilaria
sondej )dn13n.!rnrr-r u) !r-rilare S.l. re S.l. ci nladdelclill trapsi:lLr igirrcic h'rt:gi zetriilcie l-':;ngi
('f5 i90l) cie brlirlilelr soncia-i rcii:li laeiriinlilt iriie scfl.',cst1ir. Bu nc,lcttlc \liltell''lrit clinrje
teu leri r,rlc k" iiletict iti buiuttllt'.r'll zot u nlldrtr.
so:"chj dolratllmtnln bir iistesilll
l,lLllrahliir :.oniaj i;inc ii!h!Ls coecc!i re i;ba5irlda bu!ullduraca!r
idarc, r:;icrrircigi takdiidc Milter'thniiirl
1i1!-f'hit1 cdcccii sol1citi i!i iie ilgili-rcklitire cLlcle,:cltir.
:o;:tlaj clolarr;'irt:rt. ticpoda rel'a galr5rl hald': giiic'jlercklir'
9.1
Dbnel sondaj liintcnti iir Etl4m?: Bu ,'iintL'n1 iic solilaj kal'rcir.t:.1:r|*i] ::"tlllf
:.':::]:::
l\liihcncitstttLtr \e)a loafcxrrr
cektrr. Sonclaj tleriit)iii holuni:ir kl')a iie ka'rrr;a-irldrlrnda lloirrrol
ile dei'amh kilrot :rltnacaktlL
lcikili c icn]ai'l li.l.r l]r rr isic!i ile g"1,' 5C n', n', cL:'r a; ':ltrr:ltl,-lk ;ail;
rarsil zerlin korunla borilsu
Bu i: igln iiulu tartlanrctt t€l'tlizlenecEktii Sotl''1ir'1 ktl-tuluncla tlktnlt
\c lia!lla (lt'iiitulacaktlr' Ai]cak
iic tutirlaqr-'K \c ilclu. ka)'a!'rl|l ba5larra lctltna l"lLclr-r'iicliljlccek
sc"il'lcll a"vit5rtt5 ise' bu boiiin)
i'-r ser i)'ccle;r liibarcD lit!roi altnLl]lga bailii ilal'rilir. i\a!!!oln tist
anir kayrtya kaditr terlizlenir.
lorunli: borusu indirilmcden
Sondai i'u)'rtsnnrii: lrktllll Iilptllltr'gr Ko'lil()ilukqir dit s:-rpilrrlr'il!tlld;
llcllk liiilol ulitt,,,,",,tttt \lrre allll ir\a
8ra Lilr !dirn aiIFair l:atol )'ilz(lcsi lii',!d'dihf''li"lrr'
..,rnd;,j Sltytrlabilii. n
itlLLll'iCa!-1
j-illalen bllila-trtr' Bu aratla
c:k;ji reiicnii'ie hcr zaptrtt
trelli anlai'iilt'igi:t isle)'ecegi
ielcilr c.drlntcz. ADclk kLi.l:.t pioliri grkatiriaua-lt /0P!i!;i \c!ii itjaieniii
ilc Diincl sondaj y6iterllj
onai'i
sondailar.. Kortrol \1Libcr,di:i1rur rc).l. idarcnin \.ifi;li clclnallLirrr]
gereli
nlllk!rp ke:i|ililefiilir.l sijlha
ile lrprlahilir. llt is igiu;emirl cirr,'i,lc giire nrlttk!p !eqilir Vi
st"l-'t:irltr' A)'n':3 clijl'lcrl
ctnta:i. gereiisl soil.i.'i iak:n-rrllln iicrJcnlesi sllrcli\ic l'lLrall' dc!llikiijllci-i
rpcili re\i;ille:d'
iesjr cllrirk Lcstrjt cdrlcrrlelen tllbirkaiaida l\iLlIc:!hhi!: so;rtli1t i'l:roi l;llilak
iirielcrlnti"<1]ul]ltlllci]|ilrilk!c\l|siilck!iklr:.c,talrllk)tril.lj.lil-!;i]:]acilLl'|1.'Buh'.isttsiioj:-!I()i\,1i'i'
Ylliurll )apa!1 zetrrinlcrde dc kt-iyu
!rcrdisir.'irt re.r idalctritl \ctkilj e)cilli'trillrn irteiirlc br!:lrcJIr"
ilcllemc: solcl:i'1
i:oLr:ilar;r sl,;:rcalilir. Kollma iiolrrso jiullanllniadr!r cjullt-'tl::r':la :ondajda
qcsit
bii gairlnl:;a
Colli!1'llll11 bu
ii:1t,,:r'i: kLrlilrrinilk (rrrelrlle lcn'iln crjilcceirir' ]''l ilteahbilirl sondal
:-rtli -c:c.i l '.,::iil.t,. 'l:'ci.Lttr
iialidir' llLt
cdilccek hLrsu..larCarr l)t!.1 de su bu'ulralr tabakiliar-tn gozileit kagtttltnartast
:',)iit;rl ,.eIl:.lieide
i-'ir :,.jrienr rlc so,ldaj. riiIr.!rr .'en1i!l(lc'ki cjscie!'n?
ili;iliat
uur.umirt sthhaiii l,rr lelil<1c krldt-dilccektir'
,:
(1-s. l90l) cci:i csltsDarbcli sondni :iintcnii ilc qah'ml : llu si<r-crlr :le sor;<iai iri,rnral zcniirieriJc
hr:! r,\ lllr1.r c,lirrak !apllacaktrr. Slrirda|clcla bcliItilen c:l',lr.r daiiiliiltic. blt sondai ) arl'.ciilrililc
nall ryufir 1l;'rlar diirbelet zcnirlde crr iazla ellr gosterccek;eliilde ri1'gullnrnaltdrr' KulriLiilki
ba!:l''llt,
!zliirc'
7el'Ilelcri:r gciStlill).'si icil: i:,: lllihlif.ia slt LatritiLtsr Ko!r1f"l \'filllendisi:lin
iiLlllil:ltlacak kolulllS Lroiu_
Stncllrlr rste:rcil zctlriiricrCc kontnta bc:tusu ilc'r:al;s:rtl:L:loiLrlllr'c''ll_'
iilliili:tit..tiicl.-ill..a1'tr1l1.ll1a1.l;i5ttr.L..li.,iqinrclc.iqq:rp1lll99,7ulir:..iltllki.lqijloJtlla1'li;iLii\'()\'luI]
i.-\i ttt'l-i' cliii'i!lii1f
ll ..':rt:;r'r :it )alllllr
.
sc'rclati:ircJl {esiiii zcllrjll oet:cllcti vapiia' 1( \e rltrr'liuTlrlel lrr r'rri:\il:
r:l
;i.l r'.e(rrr')ic ri.li'ii!rire r'!lrnl isicmiire (,.rli itzia ciil'l.rt sarlecliler'cFtir' Zcn-'il:ir pliqalli:l lisJ ::i:!(r:'rd!
ir.t.tirtlilat1.':jeiill]r|zenli-l;boz.|c!''!1|.i,.l|uj]'ll.]!i]Zijiijj]L-irll]]!iiitI:k.':...li11a
llacak se\'!ele 30 cm. lalrncaya kaclar qakrlacak. bu scri-rcdcn itibaren 30 cm lik zenrin:koiuma
borularrnrn iqinclen gcacbilen baSka biI boru ile gaki)rp, tckrar gcLilnlck suretiyle tcmizlcncccktir'
allctntn qaptna uygun $ekilde vc
Qakrian bu ikinci brrrunun Qaplnrn cn fazla 89 lurn. lik numune
gepergeni;likte olnast ve numune altctntn tabana itrirlceye kadar gegcbilen 30 cm' lik zentinin
gaktlmast, bcrunun
lcrine deyntemesi zorunludur. Kotunla borusunun islcnilcn scr iyeye kadar
durumu
bozulmadllt
zemiirin
sonraki
ucundan
alt
iginin ram temizlcnmesi ve korunra borusunun
Kontrol Miihenclisi vel'a idarenin yclkili clclnanl taraflndan saptandlkta[ sol']ra nu lullc ahn-
masrna gegilcccktir.
9.3.
9.4.
qrkardrgl
Bu y,cintem ile -'..aprlan sonda,ilann zemin profiiinir gtkartllmast da kovantn kuyu sathtna
malzcmelcr aractltlr ilc saglanacaktrr.
ile norrnai zeminlerde u1-lttBasrnch su ilc sondaj !aprlmasl i Bastnqlt su ile sondaj: iCarcnin izni
u1'gu1ar'acakttr'
lanaca.kttt. Bu ]'dntcln ilc sonclaj, (TS l90l)de agrklan<lrgr iiel'ilde
yonten ile yaptlacak so:rSiirekli hclisel burgu rcla notorlu burgu ile sonda.i qalt5masr: Her iki
zcminlt':de ve czclnoIma]
dajlar. (TS. 1901)dc aqrklantltfr gekilde uvgulauacaktrr' Bu sondajlar'
likle kendini tulabilen yumu5a,k fc)] nri s)'0nlarcla -vapr)acaktrr'. Krlllanllacak sondaj matksp tap]
ile sondaj 1'5rcn az i 50 mm. olacaktrr. Halrgr z€nirlde siite kli helisel burgu ve-r'a motodu burgu
drselenrriclif i
reiltleri;,in u;rgulanacaltnr idarc sa;'ta}'aca!' \'e \'iiitcahhitc bildirccekrir' N4iireahhit
alma'
gcreksc
numune
gerek
sondajdanurnunc alinmasroda ku\,unuD temiz,)lntaslnl salilyacak,
:rrasrnCa coii fazla dilkat gdslcrcccktit.
karqtlaStlacak anoi'mal
Sonriailar hangi yiintetrr ile )aprirrsa yapr)srn' lr4iiteahhit son<lujlar srrasrnda
artezyen duiuhareketini'
dolru
ciururnlan bastnqlt t,tt kaybtni. icraltt sulartnt. tnalzertenin,v..ukarr
rlur'lu 1e saptanan titeki ijzclliklcri, t'1dui:u gibi yazacaktlr'
icin dinanit kullanrlmasr
Sondailarda ilcrlcnlcyj \c korunla borLrlartn;tr !olay gaktlttrastnt 5"rglamak
!ciarer.iri onalrna bagltdrr,. Bu raliclirdc atc;lcnrc. koru;ra borullrt bir miktar'-v-.ukarr.gckilciihtel
otiiri Idare Sclruoisolra,r,aprlacakirL. Bu cah$ird?- 1,oiu1lra boriilarlnrlt za[3ra ultanrasliiilan
I(r,
iuiuk k:bul
etniez.
\UI{UNE
AI-INF,{ASI
:
Zemin cin::inc gijl!' alrnacek nunttrnelcr 5iillcdirOrseielmjs kuru trumunclcr.
Orselenmeltig nununele::.
- Kalct::ulluncleri.
Tcmsili nun.Luncler'
Nunrutleier:zcnl|nclDslnegiiie(.lS'1901)detariicdikliliSckildealrnacakvesotldajsil.astna
.lro|e(Ts.t9(rl)inilgilim,,.ldclc,in.1.:lrclirtilcli.iir'el?cinraddcdcanlatildtFlbiqirrrdcistiive
ambaia.j ed.ilrrriS olarak idareye teslirn edilecekttr'
l1).1.
zenrinlercie (TS. 1901)cie
Orselenmig kuru nununcler: Bu rumuneler idarcnin islcdj}i
arlatrldrli
sekricicntiurutrcaltclntnzcrrineqaktlnlast'r'oluylar:lilclrlrndant-'uqakmasiraslndat:cnillb''zulacallniian^orselenrlrcni$lluriuneolera}.kabulccilcnrcz.i):.selennri5kurui,iumunelerinaltnll.esl
cic 1:lllrrlabilir. Bijy]ccc stil|lciiId
s]1.'i'\I]]dii \4ad(je l]-c1c bgiir,|ijen 5tirDdl]|d p!'1]ctia:\,olt cjcne-vi
lillicali"lr'
alnt callSlllada l-a!-llimi$
Il3nct:"asJ on \c nliiliLlilc alnia i5i
yolla alrnacagl hususul'lu seciiirre. aiselernrr$ turu ourl-lune l!-riniD hangi ara::idc ve ne 9e5it bir
.nleiire 6zgiir(liir \unruneier airnrr alrnmaz. kontrol N'liihendisinirt vcla idarenin Ietkill e)enrlntntn
saElrllacak 1e en
ilcelcilcsinc iLllrrllac?.k ve gcrekli notlittrn alrnnlastnclalt sottta Mijteahhitlikqc
.rzSclrr'gaplndskicalrkaranozlaranun'.rrtlelci's]k]!tll.j]niidllnkilnacakvckapaklarl5l|.lc?\.!da.
la patlil'cak"itianu:i.ia:r sinra. lte;'r'ri:t lal'troltlalnasr i!ift batr \e Daritillrl ilc
0.1.
it.: I
i
l..i:.r!r./ iqjrlc Lor'.liiril irulnrlnelclin (ioi:,1 dLlrtl,'l1u bozulmal!i!cali \c her ka\:rnoz iizerlic iTSlq0!)de:fll:landlgl
l'-.1 \c 2. j')l:ldrlcicid3 )lzrlr old''rStl SeLil'lc bit ctikct l.i'pt$t!rrleca-l'tir'
"c
iclarccc gciekli
orscienmemii nunlrral{:r: 10.1. o ,l1i'.ddeije ii:il:lalr:'n l:rlrit lrununeicrc ck ola.ak.
!6iijldiieiitakdl]dc.s0ndiijItl5'usuncli,tlcgilikl;c.ilclcrrJen.ifse]el]n1ci]-liIl1u]I:Jnc]!IdItnacakll|'
kLtilatltlacaklrr'
Bu cins nurunclc]u airi.lrns.slilda: (TS. 190i) Lic hclit.tik'n st?!'1dard !lulr'1unc altcilat
gilc alncr'l
trtgu]a-mayr
rinlrlr!an
(l-5.
l90l)de
1ti[ter.rlcrti,:ki
iirseler",Ire rriS lufiuiie allnr i.lcnrr
\ ialil!rcrl iii ii.
cdilri}elidirilts':le'it:re tr-,'s ltulliiillc iillllrfl'en. rt!,rrlltlrc lrlrctr'lll -:nii!le ::lillle iii'iilslin' {iikk?1
isLcniien
soLnla
Ilcilcnilie
rc-lli
az
stirt5!l.
asr
Fi:zla soknti lcclcli',le lunrLtlclrirr iLj-. i!eri:.irjalc
cl a'lt
cieiigin
!ialierclc'
rc
cir'li
bri
:rulriun.Jlil alrlt'rritlliasl i'aii liic hil iillrlal liabiil cdilnre]cccli
\.:
rillra
Stlllditrd
rc\ile:t!tdrlii l,ro;l,llr,,r; oian zenriLt icl:ti!l- illllli;:lcildiiiif!l \.lrrlr ilirlci irir kcz
-iur:i5 i,lirlrtt:.c ililnil.:irItlf
!:r.irni:l'lc(jlrc Lr\:i',1 (ji-seleu
\ulit.l -: cll:elellntr.,ll! |iriI,.Itcilr|t irltr 7l I[;r-...r't'i te tro),it rJi'- ],J crtl ti':r: iiiiq'dl. Olinlll'l'ci:'r'ilr'
<'i:-nl
Tiiiriir ic ieiahla'rta
::'..tlic lircrntt-, ulutriak; l;c.llil ir: loll,k rl sii Itll:!rlli5 olrIas: gcrcllli''iii
''. 1.0 olacli'lrr '
l0.l.l. lrlunurre irllajnllt Cak$ti, srrrcillle Z.tr-!jr'tr \(\kriintasr iciurcnit, iztrine bi,ilr.tl. Bu hAide null!r c
rl:nltL!n: ilLlllrLl]lL' i'llii .tilneli'l''l l)cilcll:!r\{") enctiirll'e e5it bil rl'crii (()3''\ 1) 7j }igfm) ilc
rrL:rllurli:Llicl;11't re btrvu "c giri"
;:r1:tl;,iall .c t.(i1i:ill 3.i:il:il diiiiii !i.!k'!kj:-ii. ilribe lrel':'-Jj
rlzLrrluau
K;l:n ccpeiii liti) lrur'!rirrl3 llrct ilt rl:rrar !-rurlrLrilc!l-1:. ifS lg(ll)dc r"riirrrlclri'r gckildc eidc eCi)llc
!liLielr son.a tiii: galnle!lllili lllt ve ils'i klri:rl i\ilttLlc;icrlli' her;lii l'-lr tltii bii 'raittlm tltlddesi
(|lra|illl-cqirle}'lt.tstt:rt)kltirlirn.reilklti.Dl:-lil\oi1|lliiirgiittllcgiql.prllllti-l-i]'!li]\cNJi]terhlritill
ie iittilr'lc ycrlestililereli'
elit:c1e l.uliir:r..irsr gerskl! ah1ai. ,liri, rcrr,. gerrillrl i,;i tlisklcr 3irn lr:!irr lilt
riiLi)r:ri5 rl'k 1'riir:t' rllrildc'i ile 't'n;rlr:llilii ir"ii'rc llrlckli3i takdirde' tiil-'iin
"r':iide !.inilei'i.
.a; eri:ie,t .ll .,..,,,talitr: b!r' tliktiit ;ti':lutr,-'rir. lr ri dr:r \a!lrtlirll.\ itittlo;-'1 Nu',dllil,na kor'ularak'
(TS- lt(i1) e gJ
zar.,rjn 1ra:r.ii-,ir'r rairil l]Jl:ir:lit \4iltelhl,ii:e,r i:,ic;,:;.ilit. \*.lr11.ii'ilr ll cril'.ciicl-'rlir:.i
'
rir il ci rttatldedc acllilirrirdr!r hi\-irrrai ' arllllrcrrl irf
'i
!
i'
t:
I
t,
I
i
\ a:allaL:i!kl!a.
iC]'.1.Gere'^ti!i|.j(lildesii||i..n|]li.irtlrrlii.iicr.l:liilL:r'l.]rll;lltlr"i]d.:sliilcnrlitt.'llr,;ulc|rt}la,.rttlct1ilrl1c.
..c]'lii,\utl-'uIlellIl't\alii]].]'l|'lil1..]n.l3\e'.|!5oi!l.il!ll||1pa,ll:iirlitlgitiiltlltlrstliakiLiil}tli'
rrr il'irliitrf !'aqji.e |ial?ciirillr" Tiip r';lrlict i tltttlrl'tlcrin \i!lllllnl icin (liii':iilec ;lliriii'ln-reqiilc 1'ai_i:ri.!r..j j1'.1., jic:,1' ollnasr),t rrzeiliklc dikkrrt eclilccckttr'
i
l0.l.j.
l;ii \c buna bcllzer tnbalialaldl]] iirsclcir'rcrL1r5 iluii't.illclcr. \4iitcilrhi'"'.c btrlundLrgu takdirde'
Brt nununelcr
1T5. lgitlicjc iirll,itlict!i sckiltlc. cili tiiplil Ir,nrUIe llrcl k,rlllll'lilt0il liittlacilklll
(]e: lLil|t1t.ii! I I , I .I I oiCirldc La. ridalr ) alrtl]]ll \illliilll cliketierlr'!a'.1:r.
Rr.oi nttmuneler: Ll\,i litirlrliillrf tal3 \'illJIr.rk si-'riilrjlr::-,.iu {-1 '1. 1901ieie lclkl;rncir!:t fcllrl'it't'lr'l:lrk i' i1i!11d31i1l $cljrtii'lr
l.:?r-a-i iiaii,uncler irJln;lail'-la i\i'rol liLlll)!llir-lcl l' !il ir/ \l:l)l _'i'1 'llnl
I .ir:)'r iili.iLi i Lulii,.nilii.r!itir.
*sc:t
.
i
iii j-
I
I
I I
I
Ir.
i...:t.:liajtirIlLiiict:Lrt,i.lut:eaIn1ll.]ilbi1|j,'i]]1?..iil
]'.,..lLe]l]il]cl]e!c'l.'\ei.|l-!n|ilbc,I'li:-,i...:r|ijut'l(:l!illil;krr.liizi,r.ilri':illtclt(J,.l|IL]|!.clikl]r'A]l1]..|
j(iriLllii'cili'i1tir rr_,-ij n r -'i :ijljii,:ll'clir llrlir:,lill!
-'ci.lirie ilhl:'rr !i'lld i ilil:'r
Tensili nuntunelcr: llir ;i.:kiltlc nlrnrtl'lc:. \i!l 'iz dii!-il€ji srlldlr i'1n1c:t:i iic lilrrilirr; siJ'!(i'ljirlilili
llbaf'al;lrij:'rl
iliri:il"lcln i)ir'\e (::e!ll
e lalj\cl lrr|suli1-:3.i,;Ijtlt scndailatdi'-ii-::;:'hct
'de'l
rtii rlre:!Ltr.i( i:ii r.i,:_,il:ite f itllllll(llf.
,
llr
;
l!li.|]l.,cl,i)!1.]lcii:..]'|d;]ili!Il.ii1]].o\|]]ir1s.l|h.'(]l'1id|!1
-:.l::jj:'-.].:liil:].rl.|.:i]Id|n:('|l-':]'i.,:lil.lj]|l.1!1(.1l.',11lzNillti'lrrllrhll',:;:lrr]llr:lil.-.::ii
' 1di..' ' '' iJii e): 1c\lilr ciiiieceklii
1,,:.:-rir ., :'ir,'.1 ,: :- lt lr.) ii I.-r '.ttlsl.;."r'r''
DENEYI
STANDARD PtrNETRASYON
ll.
Her sonclaj clelilinde standard
:
n""ti'*"" O*"'i
(TS' 1900) de aqtklandt[r
yaprlacaktrr' Bu dency
iekildc u)'gulanacaktrr'
il#,li"J' Tr;i)il,ilili{ilifi
*llT*fde li*"ffi Hidf
YERALTI
;5**p;ffi
wr:
ftkilffi1 t
"arr
agtklanmr'ur'
TS, l90l)
12.
n J# ?iir
i,*ft
su sEYilESiNiN TAYiNi
ffi ;Tl"l"l'l'f
'*?:;:::ilil?:;i::1'"'"i'1illit+:;;]ffi'J-;:ili:lllil;H:
i".iiliiii"tii."o""*.l-:i:Tilit*:twt$"f
b"l:,,1^;;*"'
su l iiksclmezsc.
[t}jkF*:"mrti;
u"r"rr- *nirt*siz bir rxbakr
i"t:n1"
*:::f l",";XJl["trrl":::*u"ill-::ll*::T\iJ::li,ii:iil;:-^::'T'*
linli#r'ff#;#t ft*:*'m{hii.tx1ff'.*1"ffi *f
;Hr;,:lf
li*""Xll*1"*"i:.li}:"q:!l:i:::ft ilTI*,'h*ru;ll
;ffi ,,1*''",:"on::,:::l,,loil,,,,:i'ifj::,lJ::l,,1iji;
,:l',ffi l;l",Xn'":;;'.tli*i"!:ilI' ::lXT';*:1};"",';il::iJ:
ii.';;J.
rc'i.,ilairi iizsre mii-
i,,.,rJ",
tesbl
suna zararh oluP olnadlEl
t".i*n r^t"t'"alr"
13.
idarele vcrilecektir'
;:T"ilT:iX;:"ffi:T;
zernin ve derinrikte vaptracak
ve a$aErdaki esasrart ihtiva
edecsktrr.
l""J:'*;';1;;l1ti;lr*r.i,g|,-.'Lti*l$;[d]i:il'*;gffi
vc
olacak
senlc$tirilrnis
T]i-i'irilil;
zemtne
boruYa daYalt olarak
s
iicmer.r r'er so c-.
i*,n::,,1;ti:;lll:ilrufi,ifii,",:Ji'hti*ll,l;:.iliixil?,Ii';llilll';1"ffi':":',:rnri$
IT.tl**t,i
tililir,;ill:*tru:;,;*:y,:*:ltt"fi:Hdan
olacak ve konhol edildigine
k'nrr'
ccl
I
vlNp opNnytnnl
-t'"+;k zeminletde
altnma'
cirselenmemis nutnune
jhrlir:t*n:'''::vlm:**:*"nrl;n:
*f;:*;;1!iii
l-t"l
cm
;: i::::^':;..,,"nt"r;
derinlikte vaPrlacaktrr'
I
kestnc pe rvanclert t<uttanttattkt'r'
0",, killerde 40 mm. Qal'tndaki
; ;;;
uygulanaoakbr'
bclrrtilen esaslar dahiliode
Bu deney (TS' 1900) de
yapllnrrg olacakttr'
tugt'-oO* On"" aletin kabilrasyonu
ise 50
Vane deneylerine
-10*
llR[SYO\IITRE D1]:\*EYLIRI
:
ne!'dana gctirilerck'
geriimc alant
ntittlcrde agllan sorda-l kul'r,-iitr:ttda clegilik ser i1-elcr-de
Ic elastisite rnociiliiniin sfptLlntlirclici
hL:sule gclen d efo rm 3 -r! o n iii rt r'l iilgLilntcri rc zcninirr kc'rtnc
ktlr'
aprla':it
rlit::r icin iril,rcirin rl'1cI ctti[i halicr,.le Plcsl'tltttei rc Dclcllcri r
gcii5tiiilnri5 lipic bjt Presyonlet''c vcytt bil
llencr.jcr.: louis llel]aicl TcLniii (j. l9(i5 r.c1'a dIhr
clenanlnln gerckli gdrdiigLi
rcl'r' icll:rctrilt
i;nel
ze
)eikili
t';.1lgcr bir cihazh koiir(-;j \4ilhcndisitiitl
zcmi.llcirleleherllc|redet,]i'.!.aPliilclklIl.Ktl]lanrlaclrkcihazerlazii0kg|.cm:basll;qsagla).aca\
cihi'z:L
rcl|0-0(r01.gfcn-r:rieioi.illl'slanliodiiliidlccilleecl'|apl\ilcdcolacaktlr.
qspr en arz 44 inm. ojr.cak. fakat
lre:i.rncLte dc;c-"ieii iqin sorclrti iir.tl uriiilil -rcilc5tl;ileir u9'utr
('0 111]r1 ..c'70 mrt. gapl rtqlatda buluna\iiirciililriiin cliirde ge;cltiii zatr:arl kuillrtlrllal,' irlerc'
clrl:ll
olgei:k bigin''dc yaprlrrrtg
lrr'ilr.)lr€1tc cihaTl. call dc!iSmelclir,i I lnikfori (0 001 lnnl ) riul'arllkta
millro;ldan 9ok o!nratlir
re i.rlrblc cdilmjs ola'Jiri:t1r: l)errc) ict slrirstncla hassasilct hig [rir zr'l.,rll
keiibi r'-s;'c' tttt
\acilkll:. liu has:ii:il\etlil sagiltlllni:it iq:in het.giin clcnc''c bil;)li t'irai1 l'11 iiilcc ciirrzlrl
\irprlacali rc gere[ilse bu kllibrrs\ott 1'ett ilflrccck tit
igilrJe bitirilcccliti:' HerhlIilgl brlFre!\olreire ciciis\lclr: a1r1an sonclaj ku\rtsuncll en gc'q 6 sart
1]eclel]Ic.lci]e\\Al]Illla,'ilgecikrr.:e'sor.cl;,jblilLktirp'1crlit.!erlsontlai]lp:lac;ikIir').eniilqll,nhU
I ur,'.t igin N4 iitcahliile bir ddcnlcde buiullulr'lir) acir l( trr'ediinlri
('ih.rztn ilzcrt:rcieh -1(rI'onretlelerill a'atlllr iil!:it ve a)lrlar N4ndiirliilii iarafrnd':!r1 kontrol
ola!lk \e I'ontfoi cdildigire i:iil belge j$c l-'a5ililiiaclatr iilalclc rciiiecekltr'
F|cs\oDrclIejl€}'erlndc!.airilan..lctlc}ler.inritlatql|it.tlllttlrniir;gdr.<lilgiiSckil.ieh4i]teahhittara.
E' ilcf<rlnasyQn l'noCillii ll€sopirtiri:rn t'r!nletletrdriiiecek PL ta..;lna giicil ltnrrr' Pi flii:L; srnlfr \c
gdt.c:
zcitli:l etl:rj)ct.qei.illllcsi. rcaksi}.on
I.l|1a]illi .li\i!1fa!11!?liii g6s'.e;ile.^cktil' l.ente] tlLrt.ttnlt:na
tr'lrai'indtl" terlclicrcieki hesaplara
hril'r:rljsr (Z!'jr'.ir redcrii). dilci:Lr;sii3l lasnlarriar lirrc N4iilciilrl'it
ll. nucidcdc.i'i hu:u:;jarla birlikte ldareJe
esl., otr,,.lk ye h:l<je iakl:mh11a acrk olaIr'k bildiriiccck r e i
r
16
rrilcc;ir lii.
- SlNlFL.f ir;-t vl. K'{} IL'AR i
lr'liitcrhlritin
l'.liie cdiicr irl rIr1]eletrI rncclcnntesi. l(t'nir.tri \4ilhcnr'lisi ile
riie!rlldc' llcf!llcli bir l\4illLerrrils rcla .jeolog tt tiiri!lrndxn raptlacaktrt'
t\CELlll[
bu i5ie qallsllrdtgr solldal
\irf:Lirr'ricrrr'inaelelli'l.i€sr\'etabak'!larllrsltrlfliinrittllmastndr(TSi500)dekiesasiargdzbniirldc
h u lt:11c] tr l
Ll
1lea
J.
t
I
r.
biliiilcri
deterlete ait r1r.uutilzl1| lil!"ltiiir ltltlcflk ie bu ka-vitlal aiaglda -Yaz1ll
ve
rapora
i5lcticcek
gizelge'1e
relilen
dc rhlrrr eoeceli \e tTS. l90l - fk l) dc \c siirtl\orrle clinde
\'lilic'ahhit.
sot-,clqj -,1
roriltcirllLt.
(iL,rrl ililgiitr
:
l'iiihcndisinin'
I i.j. .litl l:h j)..jc isrelrten nrigilcf (lrs11dr. \.iiit,.:iihhitin. !!rLiteahlril
adlal'
lctkili
elenrartr::r
iotncr-r';-. l \: K(llLro: 11lihc;lclisirrin icla idrlrtiliir
'rt,rntal /-emin 5ondajlarurdtt :
'I il
Et j) dc rsLr1]i;iii Lriigiiciin cll;rr;,lil.
;rsr
sorrclrlj
ilr(lirki
\c
Ki:,.\ttrijlllt l:; c:i:s zci:ii:rin rTS. ljoilii.lcki :inrlliindrIrlr.rlr\liirr dlhililide:ilni!'lnll'llillrda5J
-'
-rr,. r'e;-i..:IrLii.]lrii acrcccil 1'ciiltilelci: llrrtrtitlr bil bir;irlrri; tattll'rrl::: il'rllt:''as''
ncn,riliL iilzde;i riilllrtlli, tl)lrl eLiilflgzsg, bL' 'lLlrLl'11(ia zci'llil'
\r t.lr, ii viiTce:! lat\'irl1.
r'azrliiirahltr"
r!,::i !i,:ar l: nr.:lt,i: i''rN;. r:chrli tN). r:laL ili. I'lrlLt iSl. 'c kilrll iK)'llira(
g'ire liLll Li ii'!oliiliii
Si';r;:li,.ll. :r i1li!t':i;: lall-'Llljtlirl cr I dc rcriir:tt sLirll(l3l-d iclarr:r
.i'l,iq1apl:l}ul1e]111111!.|.lcielil)jt.]b.ryul]i||11,]ircbciir.libilzenriniqintlckitanelerinbjrbtttnetrrlrr'
gc5itli bo!'Dtlarda!:i tanclerden lne!'darl geldiklrr.!mi,,srnl belirtcn b* terinrdjr. Biiqok zcurinlcr
vcva di'!crlclinden iazia olan tatre
icri[c1crt. ig J-apr)l belrrlen lerinl]er, biltLill tanelcrjn ofialalnc
grubunu belirlct
parmaklar arastnda r''lu5ig laprnrn ilrazidc tatil'li igin' zeminden altlatt rctrsili bir nutnutrcnin
l-trulLLtlca dululatt clokulna ci'-tl ust'ttltlau ve)a giiriiiliisiitidctl lalilt-iauthl
i^KIL..(G):75mnr'ilc:l'tjilitll,-tnr5nrrn-Iike]emi''nli,rttrllartsttrrtdtt.'Cdzlckoiaycai3nlnLr'
Kaba caktl 76 nrn.i den 19 nrn e kadar'
ince cakll
KU\4
(S)
-
L9
D)111.
dcn
i
mm e kadar'
:5ntn.dellS0nriktort.akadarcrlirtlclclranlat.tnkirrt5trtldir'GeviekVctanclitlir. Tck bagttla iatrclct kola-.-ca goriilLir veve' ilissed lr' Kumler' c)de slkt;jlicn stlittrttuLnca bir sckil illtr'
Lrrrlrr, bastnr; knldt|tlrtrca telDeler !ry hr' t'r-enrli
lilkrt cioktrlui'lu nca dagrllr
Kab: kun.L 415 nltn. cleklcn 2 mm
Ona kunt
lncc kum
slll KiL
iM)
(c i
-
elcgc kadar'
2 t',tln. elektcn 415 tnikron elelc kadar'
415 mikton elekten S0 mikron elegc kadar-
;S0rnikron]ukelcginaltrlldakalattnralzenrl]erdir.N4irrinrumraneEapl5n1ik.
Ion (0.005 mm.) dir. Plastili oln.Laya n Yc gcaitirl'tsiz bir ozciliktedir' D'r]'gun
cia'qtlr'
oiclulu zaman aktct bit hai alrr. Kuru iken Parnlakla srklllnca kolayhkla
: T:tre qapt 5 miktoncian (0-005 mn, ) kiigiiktiit' (iok incc yaprdadrr' Kuru ikerl
parnraklar
parcalanlr.rasl (ok giiq !e qok serl toPaklar tralintlcdir' Nemli ikcn
gdsterrr
vc
arlsrlda srktl,lrg.t zarrran de foinasl'orta kittst bclirli bir dircnQ
5Qmni'tcr,lilalrauzun.ilcc'fleksinlesncll.yur'ar.Iaktrirgeritme;,da.nagctirehiiir. Bagparmat iirciirrc 5rta;tlrrnca diizgiin' perlak bir^.vilzey gdsterit'
oRC^|ilKzFMlNLE'rt(L)):Blln|lrLur|rrlikreyiiksc}'ol.ganikzcnrinlero]arakikigruba
sap
a1'trltr' Belirgin r')lrrn1 qiirlilne durumLat.rdtr' Turbada' csas bitkitrin
ve
.rep:'akrloknlartsairlilnlfYiikiekorgr:rikzeminlcrclebit'ridokusudzdcaligini
Kitle kar-nl kari5tk Yc belir:iz bir o)gilnik maizcme haiini ainlrstrr'
Irurmi;tir'
]j:'licnklZelnirtli|brkil]arloll}|arrtnllrttIi|\.cbellzcLzetlillet.ini.rirbirindcnayrrinastndarenkicr
kullarrllli.$unutltqtnzcntitrnulltutrclct.illjl](I()tla]rjrrlu;lriclahaiiitrro]arrrengi,renkicrirrilkiki
Lal'iilnzllarukgijsteril!I'Gcreliirsc(;Ci'tlil.cnkkartsttnlilrtndannlcydalrageimi$retrklif.rrnras.
Diger rcnklclin dc ilk iki harfieri aralarl t -) iie
1o::iili icin cle. hakirn olr'il icnk ba51a lrzlllcakttr'
ilerak gostcrileccklir'
y'ap13Lanlrk dcrccesini. zenin tanelcri'rl kL'-(honsistans: Bii da: zer.rrr ranelcrinir kohezl'orr r,elr'a
lc gcrtcllikic 1'ltpt ile yakrtrdan ilgilidir' Zerniniu
ute-ic aillr$a''l kurrcliere kar5r direncini gilsterir
plilsrik. l'lpr5kan.:tkt' ul'rlarlabiiLr' k;rlt
t:rnrnrlanntasrncilri ion-rrstans: zenril]in gcrSel. I'unru5aL.
it',
:j.3.
\
:.,.;
f
e',
a
aizl
i.i t l uSu,selJi nde bcii rtilccek tir"
SrhrSrkhli rSrkrSrklrl.
bjI zenrirrin si!ri utlu bir aletin penet!asyilnurra kaf$l g.istefdigi clircuq
gdstclrlcccklir'
ce::iuir. Zcrrlinlcrir srkrstkiik tltrt'trt"rl a5'rgrdgki 5ckiiclc
:l i. Liir.e irncli
- 1r i
lli
ikiJ-silt Vcla hcr jkisini Lrircicr^. iqcter zellr!ieI) Paet]etras]'on sonLltli!Ii
i !riul\a zet:rtn i;lk lunr'.i;t'l
\'tl llluia ii
4
,r
)
!)llil
t
))
liall
15 ),
;)
),
kiiri
lok
-10
;crt
.lar i-.il)'ilL ),
ze1lrinls,1]e
(l 1q
Si5 -10
:liiiT.f ilccckir
<1crc'
f.
,
i4
.--
ijzciliLicrr. bttnlrr hlkkrnda bilgi vc soluglar.
:i.:.4. ,s()l1dirj deli!in<1c iaprlar iitc'ki (l!'ne\lcf.
i5.-i. hrra so:tdajiartnriu (karqt sr,.ndajlrrr):
1TS.
i90l -. Ek l){1c i:icniicn bilgilclin
16.i.1. fiarrrhrrn
a5ailtdaki esaslrr dnliilindc tanrmr
('ir:si
- i}guntu
Scrtiiii
:
:
;
.
l?.l.l.
-.{ivF.{
L..l-u.A\l\t.'^!l \;!- SAlit.AN-\'!Asl
:
nrLcldelerle besieeecektir.
iie -siinden f;rzla brklciilr:rclccc!:iir. Nu;tiunclcr l3boraiularii teslrlr-, eclilirt-
cclc kadlr. scrck sc.,ke haztrlat]irl:en \c ltcr(kst s:'.li srrasttrtjlr itutltlneiciit'l llaruz kall'clgl tlti|ii,a ttan l\'lilleahhjt -coru mi'-t'J ui.
\tttttuncicl itllrallktatl 5(l,1ra yaglllur \c giillci tlkist!rdelt k0luttacak ve labol'atuta!a tcslllrl cill'
1;,ice)e kadIi lri,;bir sureile ( -1 (l) altrncla re (30 C) Lisliiirde dt$ clkilcrc n'Iaruz kulnrtlaclkLtr'
,.t, rirkil srtasrrda sarsrtti \,.c sadn'telcidcn kr-rrtLnacakttt. Nirntrinclctiti scvki higbir surclte lliiiill)e
ailba|il.rt \c l').)5ii', \iLsrlaian]'lc 1'apLtrrltl-r:rrilcak. iji'li \a5itl! golcf ilsc uQalii:!rdan '\'ilraflsnili'!clktir'
ililli:;r nu,t'rirr':cl,::'Cr-izenli i-,!cinrcle ctiketicxcccklc tiilietlci(-ic (1S i90l - i-K 5; cic rcljlen Lrilgiief
i: L:ii.t ti t_:rir
I
rr;iriabiili!i.
cflnal /-,^.'nin Nuntunclrri :
\.,uluneler (':t al 8 cn. glpli cal1r lara|loziar igine konacat \c d:,.rnle saklal]acal.:trr. Orscl,:nmL;
leta ijrsejelt)tanrii liutrLi.lllcicfilt qarpnta. riirli-tsioir. donma rc tjtel.i [rozucu etki]ete'Jgri"113l'nasr
i,;il gok ciikt:at cdilccck re lunrrirc kari,nozlaIMr1 \e!'it liipl,jrinil.l afrli'r! nc!l1i tair5l.il-'a 1e!il
ji.l.1. Iumunclcr i5lcrincic
1,1
rr!' tiirc(ic
.core
-\
-bcr-'zerr
l.l.
:,:nt{iamast:
rta'.l.iidclii zctllirlleiln !l\rlilll11sl csatal:1ll11!l
li-.irt, qatl;rkir. f-i.iiriil. Frrqalilnnrr! I l-'.
YtmuSal. ()ria. liaii. sitt gibi.
r-L\lurfl,[]Rii\' uTiiiilTt-llNl\'il,si,
l?. l
te
,'l.ui
I6.i i:. liryada Ier'-10 cm. ilerlcnelitr
't:.
drSrnda. a5atrclaki bilgilct.
!1lr.
.4. Ka\ii bl0lll|tjlrr., ititltilli iarotiai ct ar.nt biqirt':,.1e cl.ilctienecekrir. Cat:r i'.r"'anozlara kt-rl'll:1iri !r-.i'-i\
ki*jrr bit!ilk 0lr:1 |arc.riii!.r (Ts. l90l - \'i)ntcir l.i)eie tarif edilligi biqinde kal.a iraroiiitt ti:irr
i.:'.
l!t71.li1r!rll ,rlrgrlr slilciri;irra Loliir,-ak. ah;lrp takoziarh bir'bi.irxlcrl:tyrrllcak vc ilitretlcttr:cktii'
\irtrureiel clikine r.;r!!air ah;;lr;r srrndtl,lala vcrlcStirilecek{ir. flu sandtklarru iizcrinc til oldJgtr;
irrotr aot.
Ycri.
i)eiik r)ir:1n iil la ii.
\!n',1llc st\ ist.
\
ur;r L,rrci r
I llLn
t
-:.js1iriI tiil:,cnli biiei ctiiiel i?.p{l111ii'-'llLlil
Krr a zemirrlcrintlcl:i llarot nuntunclfri:
iiirrr.Tl rtul]rltnclciitil eTitetlen;rlcsi
scliild( i, ' SLIliirl.i, k 1r r
il..
1..-
r": iil'rballlllatltrilsr i1-S l90i
)'olitenl l3) ie b'lliiLilill!i
iL.{i{t.i }:- \ i:illl,t-Clji! tlt-L{'1.t.!]il :
:,tliili SCrrL:;l;,-:: h:r'ii,:liii i.:ir: irrlr i,, ri cjrrlrlli iilcie .liria:C 1i j:rflir:ill'icde isr'!'1r1lci ilL''u\l:rIl'r
l.L ll a;r \a s-:rirln,l cl';nil'- "':r'ilcn cluci;]: ii' :;j:'rrl!el":
l.i:irrcjrri'a:irt b'cirx.ic iTS. l"ill
gl.clgcie'e rslcNer( l lir
':.r:ori 1.,:,r:rll:r rlt lL. cie ieliirn lclairl a i:iiic b'i
rrjrlrll' ii;cl':' i5r'eiil'tic rlliireklici-'ie rloldul llrtirk
l-l L: -lilciirr,iqrr ikr l.lkrr:tr ilLilirlilil llri'!h1\cli11rle
rrr1':r c'lilt':t! r'::'ir '':titril-lr iii ii'rnilLrl Ml]
bi;iri:r
l(-{!iLrrrl \c \,iiifcltlini{ Mi.lhr-nrlisi liriiillrr'-li'lr
"e.riil.i
r.':c
iiir k
Irnll!iilil
l-.
t:
: "lr,i isi,tin grciisir,i
rzlrt:reil ilriklrnltdar. her
iiliiiil
litmllJriarr't.rsrndau \onia
duruiiL:r ceirelrn bir (irnegi dc!'sin bjtirilrrcsini izlercn giin icinJe.
i-a
clelik icin cir:l-
Korlrol i'lrihendisi lftai'indan
olci.\e7r !'a;Daicfiiecekli;.
,
i.
it.
Hei.orr':lli Jeiiii icjn -!ritn({erih1i5 cian gizclgclcl gini
\liilc: I 1:it 1 ;. r::il lr t -ftn(lhn q..-..,ec-.ri t,..
nrLilckkc-6,1c a\dr.rgcrc
\c!a
blrsrL ibrnrli!i:r
:i'::ilt clclillclirin
l:i :.
Ycf. n'.i11Ara ';c korlirr. bcten iaii,crlefin )'e[. nunlrla vc ].otlnu idtr-ccc r,erilc.cli;,lajrliotcdcl! aildrngcr0 kopll cciilclck hrzrilurrlcrk bil pian iizcrinde \{iilcahhit firnrrr tara:-rrdar] !iji1!rilccclit ir.
ll.
(r.
Sc'lijlrjllLit ritpilun sri,tda soi:daiirla !ii soru(lirr iliiiru edecek biqimde. lliiteahhit taraftncian
\'!-frllr 7cnlrr profillcri Qrkaltilacrktlr- Ilu nfolilicr clelir,lik il19r,'gi I 100 vc iizuuluk iilQegi I 1000
rli{r;ik \c)'a iillrccc ulgun sijrille.ck br5kr bir iligckte gizile:ck re soncia-j \eri iiotlrrrli.r gijre
iiil:lililiiil i;lcnecek. r,;:i-,rian derc_'1cr i;;i;ctielcccilir'. ilu plofiller-. aidrnger ilzcrine qini rnlirekk.:lc i r,'iic.clirif.
i!
:.
S:;tck.r alLlrsnta.r;:in !idiii. gair-alci r:orluilirr iillsrllsila:r bcLlcnnrcrlik rlurunrlar. v.b. hakkrrrda
gcuci bri lirpor: \'1;.itcahhii l'iirrra iarul"rDdln diizcnlercccli rc i;irl L.itinrirrde Lrir itrnegi idrre)e
cr
r
tE.$.
ja)
.
lc.-cI.1r
i.
\liiar'tdaki
lS,r'1 5..6.-7 rr.,d<!eieri gcfc!incc (lti,tcnicuccck ircl:ele:in iiger
ozillit kopl,lialr
i;ri:irallcli. ara:idc isil't bitirtini izlercn rnhe\ rirn ilintle itll:,r'e rcrilc'crktir..
ile
\lr]\lr._\-|t.[tt L z[R i\ DE ]'AFILACAI( DUNl.ty[.HR;
S.rcilllidan aiinan runtuneler
lcnd
rrilc:cI
zcnrrn
nckani!i
lel:r'rratur
arllrtr,da cleneve labi lutulup deger-
Lir.
:
ir',r'-,i-r\itrii rc;-rlen nLrl:L,lirlcl iizcrirr.ie zcnrin srrrrflandrrrlttasr- kl.,nra ditcnci. instn'la giicii
gibi r;oi3!e e:rr irlaiiik ii.cprrleri eldc ctnick iizcic.,\tierbcr-s Linrilltri. ilc eksenir basrug. sclbcsr
!'iisiN.. Lra,(lirl \rl!r bilsrircr. kcsare iereli. konsoiiclas\cr!]. eiek alalizi. ]ridrol'l1e1re !e pro-je igin
s"e:ei:ii oailit cirnc\irr'(lS. l5ilCrefS. 1900) c grire I'lPri]crfi \e {ie!eflar tcsbit ediicccktir'. $ari alcre ,c lii ntilr;dlilflL ri\guo oiartl: iilrn n nuDrunclcr i{in dcr'ic) .cqilin1lidc irlrr|e hrirnrrrzu'rr'
ilr.
\L ll r:NLLLrti\ TUSLi\ri :
\iillcrrirhrL: llr.iz.rcic elde edilcrr rurrulclcri rj;'cnlc anrhulei cdcLeL lc idarerrin giisterece!i vcle
Itslini tlrncklc rt-rrunlLt Lutuliicilkln. \'er'!rrc rcslirn ediirirclcn nr!rnuliclcr iqin: alazrcie o nuntunet'tin
airn
nradriir la bLrl crlilccekirr'.
Lii,r.iiirliit: iiiiircce ie:irrr rlrr',rr,cava iad:I|. l)i]tilrr
i:r1rai'
::.
;l
nr"rTiune
\e Li!\riiir:r
'.enriz
bii
5ekildc ntuhafaza
rDclllrirl
ZIlllNl.liill\
lAitl\lLA\iIASI rE SI\ll;1.,i\t)lRlLi\IASI:
i;.r'!.,i,:,llxc: lcuriricir 1c.}rs \r iairr'r'rll'.,]1aiitir. llr.inltn iciQ gcie(ii .r'cn5ipicf lisaildadif.
!firi.r i.i.irc r€ Scrsi.se Virlclirilit lii|iir .rriicirLtri
.1-;ir\rr-i'ar'c
irnrn-lr rr,.,illr ;1!:rilllei lit.
i(.'
-
rl l-,
i.
l.l:-rtlt.
1.. i L 1l:l:ii:.:.
i.! t., i ;.:.
-
: ,::
r.
,: ,.r
.
itiit:
Iiriilr]ri:arLi',
Bu
Ktibi ili:tcir zentjljcrdc (( lLll-k xt ieva jicr ikisili birticn icercu zeninli,rj pelctiasvon sonuclan:
Dl:be adcdi C - 4 olursa zcntrn gok gcr5ek
4- i0 )
l0 :0 )
-_r(l
..
50
50 dcn
.j
:i.:.
ii:'lr
ri
,
t
ce\tek
pfla
srk
r
qok
btivitl
srkr
gostcf i lc:reiitir.
(imentolaSna: zcmlni nrcydana gclircn elcnranlarrn hc' hangi bir baglayrc! madde ilc (Kolloid
kil. dc'rir rcta alimin),unr hidratil'r. karsi)un'r l*rborar. v.b.) rlkrca ),irpriiiiir
baElarnrasl
'c biqinicc iahaliriir. zcnrindc: srkr qiincrrclrlrrar5. za'ri gimcntclag'ir1. 1r.i'lr.r5rr 9ir'crtoll5mr9
r)llitiilnrils! lap;iacakttr.
Zcninleril strtllandlrilnrast : Strrflandrn1ada (1 S.
lanilr linrasDr adli slandardtan l,llarlarrrlacakitr.
al
XI- I-]-
T\II -.!CAK Si}ICELER
1500
-
irr5aer illilhentlislilinde zerninleril srnrf'-
:
2..'ninlerjn srnll'lar'ldrnlt'iiasrnda iiullanrlircak simgeler. ;unlarrlr.
(rirrl
G
5
K ull
lJ - Cllgarik iice iarcli silt rcva kil zcrinler.
Irt (,r': I'i.go!,ik zcntirlcr'. 1u!-hir
U: .- ;)!zgiin Ciadasyrrrilu i1,i riercc,clcr.:rrr;
l)
?r,::ui;Cladtsr<lnlu kiltti(icrccclejinti$
ili
i
iiciri' Pia,.r;silcii LL .::' i0
Yiil:,c| ijiaslisitcli Ll_ ': 5Ll
]i
i,

Benzer belgeler