erginhoca.com – YDS Reading Vocabulary Test

Transkript

erginhoca.com – YDS Reading Vocabulary Test
erginhoca.com – YDS Reading Vocabulary Test 34: Habitat Loss
Due to humans’ changing and modifying their
environment, the habitat of other species often
become altered or destroyed. Even before the
modern industrial era, humans were having major
effects on the environment. For example,
Aboriginal hunting practices, which included
burning large sections of a forest at a time,
eventually altered and changed Australia’s
vegetation so much that many herbivorous
species were left with no habitat and were driven
into extinction. Once they became extinct,
carnivorous species soon followed. In the recent
past, humans have been responsible for causing
more extinctions within a given period of time
than ever before. Deforestation, pollution,
anthropogenic climate change and human
settlements have all been driving forces in
altering or destroying habitats. The destruction of
ecosystems such as rainforests has resulted in
countless habitats being destroyed. These
biodiversity hotspots are home to millions of
habitat specialists, which do not exist beyond a
tiny area. Once their habitat is destroyed, they
cease to exist. This destruction has a follow-on
effect, as species which coexist or depend upon
the existence of other species also become
extinct, eventually resulting in the collapse of an
entire ecosystem.
1.
çevreyi değiştirmek
the habitat of other
species
become altered or
destroyed
diğer türlerin yaşam alanı
modern industrial era
modern sanayi dönemi
major effects
büyük etkiler
aboriginal hunting
practices
burn large sections of a
forest
aborijin avlanma
uygulamaları
ormanın büyük bölümlerini
yakmak
eventually alter
en nihayetinde değiştirmek
australia’s vegetation
avustralya’nın bitki örtüsü
herbivorous species
otçul türler
left with no habitat
hiç yaşam alanı
bırakılmaması
driven into extinction
yok oluşa sürüklenmek
carnivorous species
etçil türler
recent past
yakın geçmiş
değişmek ya da yok olmak
within a given period of
time
sebep olmaktan sorumlu
olmak
berlirli bir zaman dilimi
içerisinde
deforestation, pollution
ağaçsızlandırma, kirlilik
anthropogenic climate
change
insan kaynaklı iklim
değişimi
human settlements
insan yerleşkeleri
b) the importance of conserving the environment
driving forces
itici güçler
c) the catastrophic consequences of our own
activities on the habitats of other species
destruction of
ecosystems
ekosistemlerin yıkımı
such as rainforests
yağmur ormanları gibi
countless habitats
sayısız yaşam alanı
biodiversity hotspots
biyolojik çeşitlilik bölgeleri
exist beyond a tiny area
küçük bir bölgenin dışında
var olmak
cease to exist
var olmayı bırakmak
a) many currently extinct species would be
roaming around all over the world
follow-on effect
ardıl etki
species which coexist
birlikte var olan türler
b) the environmental collapse would dramatically
accelerate in most places
depend upon the
existence of others
diğerlerinin varlığına bağlı
olmak
c) animal and plant species would fail to thrive
eventually
en nihayetinde
d) carnivorous species would assert dominance
over the rest without any difficulty
result in the collapse
çöküşe yol açmak
entire ecosystem
tüm ekosistem
The main concern of the author is to inform
the readers about -----.
a) the environmental disasters likely to wipe out
many different species
d) environmental policies that have failed to
revive the habitats of many other species
e) the methods human beings employ to preserve
biodiversity in rainforests
2.
modify the environment
It can be understood from the passage that
but for human beings, -----.
responsible for causing
e) no animal species would go extinct
Bu kaynak sadece bireysel çalışmalar için düzenlenmiştir. İletişim: [email protected]
erginhoca.com – YDS Reading Vocabulary Test 34: Habitat Loss
Altı çizili kelimenin yerine kullanılabilecek
olan eş anlamlı kelimeyi seçiniz.
3.
Boşlukları aşağıda verilen kelimelerlenden en
uygun olanlarla doldurunuz.
Even before the modern industrial era,
humans were having major effects on the
environment.
alter, cease, burn, drive, exist
a) adverse
7.
Electronical devices ----- to function when they
have water damage.
8.
Traditions that still ----- today are deeply rooted in
our culture.
e) visible
9.
Researchers ---- the genetic makeup of certain
plants to increase their resistance against
environmental threats.
The destruction of ecosystems such as
rainforests has resulted in countless habitats
being destroyed.
10. The rebels tried to ----- the important documents
they would have to leave behind.
b) detrimental
c) apparent
d) extensive
4.
a) wipe out
b) tear down
c) refrain from
collapse, extinction, vegetation, pollution,
settlement
d) emerge from
e) bring about
5.
11. The earliest human ----- ever discovered in
Anatolia was established almost 10,000 years
ago.
These biodiversity hotspots are home to
millions of habitat specialists, which do not
exist beyond a tiny area.
12. Noise ----- created by wind turbines poses huge
threats to migratory birds.
a) minuscule
13. ----- in Anatolia varies greatly according to the
region because of different climatic conditions.
b) vast
c) mighty
14. ----- of critically endangered species will be
inevitable without strict measures.
d) colossal
e) immense
6.
Aboriginal hunting practices, which included
burning large sections of a forest at a time,
eventually altered and changed Australia’s
vegetation.
a) initially
b) ultimately
c) moderately
d) desperately
Altı çizili kelimenin zıt anlamlısını seçiniz.
15. The destruction of ecosystems such as
rainforests has resulted in countless habitats
being destroyed.
a) infinite
b) considerable
c) drasrical
d) calculable
e) vast
e) deliberately
Bu kaynak sadece bireysel çalışmalar için düzenlenmiştir. İletişim: [email protected]
erginhoca.com – YDS Reading Vocabulary Test 34: Habitat Loss
Cevap Anahtarı
1) c
2) a
3) d
4) e
5) a
6) b
7) cease
8) exist
9) alter
10) burn
11) settlement
12) pollution
13) vegetation
14) extinction
15) d
Türkçe Çeviri
İnsanların çevrelerini değiştirmeleri yüzünden diğer
türlerin yaşam alanları genellikle değiştirilir veya yok
edilir. Modern sanayi döneminden önce bile,
insanların çevre üzerinde büyük etkileri vardı. Mesela,
aynı seferde ormanın büyük bölümlerini yakmayı
içeren Aborijin avlanma yöntemleri Avustralya’nın bitki
örtüsünü en nihayetinde öylesine değiştirdi ki bir çok
otçul tür yaşam alansız bırakıldı ve yok olmaya
sürüklendi. Onlar yok olur olmaz, etçil türler de peşi
sıra geldi. Yakın geçmişte insanlar belirli bir dönemde
öncekilerin tamamından daha fazla yok oluşa sebep
olmaktan sorumludur. Ağaçsızlandırma, kirlilik, insan
kaynaklı iklim değişimi ve insan yerleşkelerinin her biri
çevreyi değiştirmekte ya da yok etmede itici güç
olmuştur. Yağmur ormanları gibi ekosistemlerin yıkımı
sayısız yaşam alanının yok olmasına sebep olmuştur.
Bu biyolojik çeşitlilik bölgeleri küçük bir bölgenin
ötesinde var olmayan milyonlarca yaşam alanı
bağımlısına ev sahipliği yapmaktadır. Onların yaşam
alanı yok edilir edilmez, onlar var olmayı bırakırlar.
Birlikte var olan veya diğerlerinin varlığına bağlı olan
türler de yok olduğundan, bu yıkımın ardıl etkileri
vardır, bunlar da en nihayetinde tüm bir ekosistemin
çöküşüne yol açarlar.
Bu kaynak sadece bireysel çalışmalar için düzenlenmiştir. İletişim: [email protected]

Benzer belgeler