Sirküler No: 2016 / 97

Transkript

Sirküler No: 2016 / 97
Rödl & Partner
Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
Teşvikiye Cad. 17 D 12 – 13 – 15
Ikbal Ticaret Merkezi
34365 Teşvikiye-Istanbul
Telefon: + 90 (212) 310 14 00
Telefax: + 90 (212) 327 32 14
E-Mail : [email protected]
[email protected]
Internet: www.roedl.com.tr
İstanbul, 01.06.2016

Sirküler No
Konu
:2016/97
:Fiyat İndirimleri ile İlgili Matrah Değişikliklerinde Katma Değer
Vergisi Uygulaması
Hatırlanacağı üzere, 25.05.2016 tarihli 2016/90 sayılı sirkülerimizde Katma Değer Vergisi
Genel Uygulama Tebliği’nde yapılan değişikliklere yer verilmiş, ithalat işlemlerinden sonra
meydana gelen bedel azalmalarına ilişkin açıklamalarda bulunulmuştu.
Bu sirkülerimizde konuya ilişkin detay bilgilere yer verilmiştir.
21.05.2016 tarihli ve 29718 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “6 Seri No.lu Katma Değer
Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” in 1. maddesiyle,
KDV Genel Uygulama Tebliğinin “Fazla veya Yersiz Ödenen Verginin İadesi” başlıklı
(I/C-1.1.2) bölümüne sekizinci paragraftan sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf
eklenmiştir.
“İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana
gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği
durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından
indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu
vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek
bulunmamaktadır.
Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin
sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”
İthalat işlemlerinin ardından söz konusu ithalatla ilgili yurt dışındaki ihracatçı firma
tarafından iskonto uygulanması sıkça karşılaşılabilen bir durum olmakla birlikte, ithalatçı
firma ithalat işlemini gerçekleştirirken henüz iskonto edilmemiş tutar üzerinden gümrükte
Temsilen
Almanya:
Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Bielefeld, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hannover,
Hof, Jena, Köln, Kulmbach, Leipzig, Ludwigshafen, Mettlach, Münih, Münster, Nürnberg, Plauen,
Regensburg, Selb, Stuttgart

Uluslararası:
Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya,
Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etiyopya, Estonya, Finlandiya, Fransa,
Güney Afrika, Gürcistan, Hindistan, Hırvatistan, Hong Kong, Ingiltere, Ispanya, Isveç, Isviçre, Italya,
Kazakistan, Kenya, Kıbrıs, Küba, Letonya, Litvanya, Macaristan, Malezya, Meksika, Moldova, Myanmar,
Polonya, Romanya, Rusya Federasyonu, Sırbistan, Singapur, Slovakya, Slovenya, Tayland, Türkiye,
Ukrayna, Vietnam
Tic Sicil No.: 409612
Vergi No.: 7350232482
Vergi Dairesi: Beyoğlu
KDV’yi ödemekte ve ilgili dönem beyannamesinde indirim konusu yapmaktadır. Daha
sonradan yurt dışındaki firma tarafından fiyat indirimi uygulandığında ithalattaki KDV
matrahı esasında bu tutar kadar azalmaktadır.
Bilindiği üzere, Maliye Bakanlığı konuya ilişkin verdiği sair özelgelerde gerçekleştirilen bir
ithalatla ilgili olarak ihracatçı firmanın sonradan yaptığı indirimlerin KDV beyannamesi
üzerinde hem indirim olarak, hem de ilave edilecek KDV olarak beyan edilmesi gerektiği
belirtilmekteydi:
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 23.07.2012 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.242260 sayılı özelgesi;
“…Buna göre, fiili ithal tarihinden sonra transfer fiyatlandırması düzeltmesi çerçevesinde
lehinize bir fiyat indirimi yapılması durumunda, yapılan indirimler nedeniyle işlemin
matrahında değişiklik vuku bulmakta olup, bu değişikliğin Kanunun 35 inci maddesi
hükümlerine göre düzeltilmesi gerekmektedir.
Bu itibarla, söz konusu malların ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının indirim konusu
yapıldığı hususu da dikkate alınarak, mal bedelinde meydana gelen değişikliğe paralel
olarak indirim tutarları da düzeltilecektir.
Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV
beyannamesinde fazladan indirilen tutar, "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilmek
suretiyle yapılacağından, yurtdışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve indirim tutarı
üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır.”
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 27.08.2013 tarih ve 39044742-KDV.1-1357 sayılı
özelgesi;
“… Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait
KDV beyannamesinde fazladan indirilen tutar, "ilave edilecek KDV" satırında beyan
edilmek suretiyle yapılacağından, yurtdışındaki satıcı adına fatura düzenlenmesine ve
indirim tutarı üzerinden KDV hesaplanmasına gerek bulunmamaktadır. Öte yandan,
düzeltme sonucu "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilen KDV tutarının indirim
hesaplarına alınması mümkün bulunmaktadır.”
İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 19.02.2015 tarih ve 39044742-KDV.1-293 sayılı
özelgesi;
“…Bu itibarla, söz konusu malların ithali sırasında ödenen KDV tutarlarının indirim
konusu yapıldığı hususu da dikkate alınarak, mal bedelinde meydana gelen değişikliğe
paralel olarak indirim tutarları da düzeltilecektir.
-2-
Bu düzeltme işlemi, matrahta değişikliğin vuku bulduğu vergilendirme dönemine ait KDV
beyannamesinde fazladan indirilen tutar, "ilave edilecek KDV" satırında beyan edilmek
suretiyle yapılacak olup, tarafınıza gönderilen "debit note" belgesine istinaden yurt
dışındaki satıcı firmaya katma değer vergisi ihtiva etmeyen bir fatura düzenlemeniz ve bu
faturayı da kayıtlarınıza intikal ettirmeniz gerekmektedir. Öte yandan, düzeltme sonucu
"ilave edilecek KDV" satırında beyan edilen KDV tutarının indirim hesaplarına alınması
mümkün bulunmaktadır.”
Yapılan yeni düzenleme ile 21.05.2016 tarihinden geçerli olmak üzere, ithalatla ilgili olarak
ihracatçı firmanın sonradan yaptığı indirimler için KDV açısından herhangi bir işlem
yapılmasına gerek olmayacaktır. Böylelikle beyannameye indirim ve ilave edilecek KDV
gibi eklemeler de yapılmayacaktır. Ayrıca bu uygulama, transfer fiyatlandırması yoluyla
örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlara bağlı indirimlerde de geçerli olacaktır.
Bilgi edinmenizi rica ederiz.
Saygılarımızla
-3-

Benzer belgeler

İstanbul, 11.08.2016 Konu :6728 Sayılı Torba Kanun İle Ar

İstanbul, 11.08.2016 Konu :6728 Sayılı Torba Kanun İle Ar yıllarda 213 sayılı Kanuna göre her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak Temsilen Almanya: Ansbach, Bamberg, Bayreuth, Bielefeld, Chemnitz, Dresden, Eschborn, Fürth, Hamburg, Hanno...

Detaylı