0113720 - Bilgisayar Mühendisliği

Transkript

0113720 - Bilgisayar Mühendisliği
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
Adı
Name
DERS FORMU
SYLLABUS
Bilgisayar Grafiğine Giriş
Introduction to Computer Graphics
Kodu
Code
Yarıyıl
Semester
0113720
Teori
Uygulama
Lab.
(saat/hafta)
(saat/hafta)
(saat/hafta)
Lecture
Practice
Lab.
(hours/week)
(hours/week)
(hours/week)
3
0
0
5,6,7,8
Dili
Language
TR
Koordinatörü
Coordinator
Ders
Course
Amacı
Objectives
Tanımı
Description
Çıktıları
Outcomes
Önkouşul(lar)
Pre-requisite(s)
Kitabı
Text Book
Diğer Kaynak(lar)
Other Reference(s)
AKTS
ECTS
3
5
EN
Temel Bilimler
Basic Sciences
Temel Meslek
Basic Occupational
Meslek / Alan
Occupational/Branch
Türü
Type
Kredi
Credit
Kültür
Culture
Sosyal
Social
Seminer
Seminar
Zorunlu
Compulsive
Seçmeli
Elective
Prof. Dr. B. Tevfik AKGÜN
Bilgisayar grafiğine yönelik matematik ve bilgi temellerini
verme
To teach the computer graphics math and basic information
Bilgisayar Grafiğine giriş, Noktanın gösterilimi, Noktaların
dönüşümü, Doğruların dönüşümü, 2B dönüşümler, Döndürme,
Aynalama, Ölçekleme, Birleşik dönüşümler, Öteleme ve
homojen koordinatlar, Doğru çizim algoritmaları, Çokgen
doldurma, 3B dönüşümler, 3B ölçekleme, bozulma, döndürme,
aynalama, öteleme , Çoklu dönüşümler, Uzayda herhangi
eksen etrafında döndürmeler, Herhangi bir düzleme göre
aynalama, Perspektif geometri, Projeksiyonlar, Opengl’e giriş,
Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler, Opengl
dönüşümleri ve kırpma.
Introduction, Presentation of point, Transformation of point,
Transformation of line, 2D Transformations, Rotate, Mirror,
Scale, Merged transformations, Translate and homogen
coordinates, Line draw algorithm, Filling polygons, 3D
Transformations, 3D Scale, Distortion, Rotate, Mirror,
Translate, Multiple Transformations, Axis based rotation,
Plane based mirror, Perspective geometry, Projections,
Introduction to OpenGL, Drawing: Point, Line and Polygon,
OpenGL transformations and Clipping
Temel bilimleri bilgisayar grafiği alanında kullanabilme
To gain the ability of computer graphics to use basicly
–
Ders içeriği çeşitli kitaplardan derlenmektedir
Content is compiled from multiple sources
Mathematical Elements for Computer Graphics. David F.
Rogers, J. Alan Adams, McGraw-Hill, 1990.
Computer Graphics Using Opengl, F.S. Hill, Prentice Hall,
2001.
1/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
DEĞERLENDİRME SİSTEMİ VE KREDİ DAĞILIMI
EVALUATION CRITERIA AND CREDIT DIVISION
Yöntem
Method
Değerlendirme Sistemi
Evaluation Criteria
Kredinin Dağılımı
Division of Credit
(%)
Yıliçi Sınavı
Midterm Exam(s)
Kısa Sınav
Quiz(s)
Ödev
Homework(s)
Proje
Project(s)
Laboratuvar
Laboratory
Diğer (Açıklayınız)
Other (Specify)
Yılsonu Sınavı
Final Exam
Temel Bilimler
Basic Sciences
Mühendislik Bilimi
Engineering Sciences
Mühendislik Tasarımı
Engineering Design
Sosyal Bilimler
Social Sciences
2/4
Adedi
Quantity
Oranı %
Ratio
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
30
70
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
HAFTALIK DERS PLANI
WEEKLY LECTURE PLAN
Hafta
Week
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Konu
Topic
Bilgisayar Grafiğine giriş
Introduction to Computer Graphics
Noktanın gösterilimi , Noktaların dönüşümü
Presentation of Point, Transformation of Points
Doğruların dönüşümü
Transformation of Lines
2B dönüşümler , Döndürme
2D Transformations , Rotation
Aynalama , Ölçekleme
Mirror , Scale
Birleşik dönüşümler
Merged Transformations
Öteleme ve homojen koordinatlar
Translate and Homogen Coordinates
Doğru çizim algoritmaları
Line drawing algorithms
Çokgen doldurma
Filling polygon
3B dönüşümler , 3B ölçekleme, bozulma, döndürme, aynalama, öteleme
3D Transformations, 3D Scale, Distortion, Rotation, Mirror, Translate
Çoklu dönüşümler , Uzayda herhangi eksen etrafında döndürmeler
Multiple transformations, Axis based rotations
Herhangi bir düzleme göre aynalama
Plane based mirror
Perspektif geometri , Projeksiyonlar
Perspective geometry, Projections
Opengl’e giriş , Uzayda çizimler: noktalar, çizgiler ve çokgenler
Introduction to OpenGL, Drawing : Points, Lines and Polygons
Opengl dönüşümleri ve kırpma
OpenGL transformations and Clipping
3/4
YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Yıldız Technical University, Computer Engineering Department
PROGRAM ÇIKTILARINA KATKISI
CONTRIBUTION TO PROGRAM OUTCOMES
Yok
None
Kısmi
Partial
1
Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme becerisi
Ability to apply basic sciences in the field of computer engineering
2
İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme becerisi
Ability to design systems to meet desired needs
X
3
Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme becerisi
Ability to implement designs by experiments
X
4
Takım çalışması yapabilme becerisi
Ability to function as a member of a team
X
5
6
7
8
9
Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve
geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme becerisi
Ability to create algorithmic solutions to inspect, improve and enhance
existing systems by means of analytical approaches
Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini
yerine getirebilme becerisi
Ability to possess professional and ethical responsibilities, taking charge
and fulfiling the requirements
Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi
Ability to communicate effectively in written/spoken Turkish and English
Küresel ve toplumsal boyutlarda mühendislik alanındaki gelişmeleri takip
edebilecek ve üretebilecek eğitime sahip olmak
The ability to possess the necessary level of education to pursuit
engineering advances and to develop them
Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme
becerisini kazanmak
Comprehend the necessity of life-long learning and gain the ability of
self-learning
Değişken koşullara uyum sağlayabilme becerisi
X
X
X
X
X
X
10 Ability to adapt to changing conditions
X
Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik
araçlarını kullanabilme becerisi
11 Ability to use techniques and modern engineering tools necessary for
engineering practice
X
Hazırlayan / Prepared By:
Prof. Dr. B. Tevfik AKGÜN
Tarih / Date :
28.05.2003
İmza / Signature:
4/4
Tam
Complete

Benzer belgeler

0112541 - Bilgisayar Mühendisliği

0112541 - Bilgisayar Mühendisliği Ability to function as a member of a team

Detaylı

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma

DERS FORMU SYLLABUS Akademik Rapor Hazırlama ve Yazışma Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

DERS FORMU SYLLABUS Sistem Analizi ve Tasarımı System

DERS FORMU SYLLABUS Sistem Analizi ve Tasarımı System Yıldız Technical University, Computer Engineering Department

Detaylı

Rulo (Spiral) Sargı Talimatı - SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Rulo (Spiral) Sargı Talimatı - SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi

Detaylı

UCK 448

UCK 448 Course Name

Detaylı

0113580 - Bilgisayar Mühendisliği

0113580 - Bilgisayar Mühendisliği Ability to function as a member of a team

Detaylı